Oppdragsnr: Dato: 28. april Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012"

Transkript

1 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn for prosjekteringen. For inneklimaprosjekt og nye bygningselementer i eksisterende bygninger bør dagens grenseverdier være førende for valg av nye løsninger så langt som praktisk mulig. Dette gjelder krav til etterklangstid i undervisningsrom som skal få ny himling, krav til støy for alle rom som er berørt av nytt ventilasjonsanlegg, og krav til luftlydisolasjon for valg av nye dører / vegger. Oppdragsnr: Dato: 28. april 2012 Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 Oppdragsansvarlig: Per Kåre Limmesand Utført av: Kontrollert av: Per Kåre Limmesand Tore Moen Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo Hovfaret 17B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Endringshistorikk: Revisjon Revisjonsdato Utført av: Kommentar PKL Første versjon IT arkiv: AKU01 R Lillestrøm VGS, forprosjekt akustikk Innhold 1 Bakgrunn Underlagsdokumentasjon Situasjonsbeskrivelse Grenseverdier Anbefalinger for eksisterende bygninger, inneklimaprosjekt Innvendige skillevegger Lydtegninger Plassbygde vegger Tilslutninger mot fasader Fleksible vegger Dører Sluser til auditorium Grupperom med dør til to undervisningsrom Etasjeskiller Trinnlyd og gulv... 8 Støpt flytende gulv Trapper Romakustikk og etterklangstid Støy fra tekniske installasjoner Innendørs støy Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Teknisk rom Støy fra veitrafikk og lydkrav til fasader Vibrasjoner Lyd og taleoverføringsutstyr Kontrollmålinger av lydforhold Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 2 av 13

3 1 Bakgrunn Lillestrøm videregående skole skal utvides med nybygg på samme tomt som eksisterende bygninger. Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck har engasjert Brekke & Strand akustikk AS som lydteknisk rådgiver i prosjektet. Byggherre er Akershus fylkeskommune. Denne rapporten omhandler krav til lydforhold og forslag til løsninger forprosjektnivå. Brekke & Strand vil søke ansvarsrett PRO for lydforhold for nybygget i prosjektet. Det skal også gjennomføres et inneklimaprosjekt og oppgradering i eksisterende bygninger. Brekke & Strand har ikke ansvarsrett for disse arealene, men det gis i denne rapporten noen anbefalinger for lydkrav til nye bygningselementer. 2 Underlagsdokumentasjon Underlag fra skisseprosjekt er: - Dokumenthefte skisseprosjekt Plan-, snitt- og fasadetegninger fra lille frøen as 3 Situasjonsbeskrivelse Figuren under viser plassering av det nye bygget til Lillestrøm VGS. Bygget skal ha 3 etasjer med undervisningsarealer og tekniske rom på tak / plan 4. Figur 1 Plassering av nytt bygg Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 3 av 13

4 4 Grenseverdier Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven (2010) henviser til norsk standard NS 8175:2008 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper med hensyn til tallfestede grenseverdier. Klasse C anses å tilfredsstille forskriftenes minimumskrav til nye bygg, og vil være det generelle prosjekteringsgrunnlaget. Tabell 1 Luftlydisolasjon Type brukerområde Mellom undervisningsrom Mellom undervisningsrom og personalrom/fellesarealer /felles oppholdsrom uten dørforbindelse Mellom personalrom og fellesgang uten dørforbindelse Mellom undervisningsrom og fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom Mellom større undervisningsrom /auditorier og fellesgang / korridor med dørforbindelse R w 48 db R w 35 db R w 55 db R w 50 db Tabell 2 Trinnlydnivå Type brukerområde Mellom to undervisningsrom /personalrom I undervisningsrom /personalrom fra fellesarealer/felles oppholdsrom I undervisningsrom/personalrom fra fellesgang/korridor /trapperom Mellom større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom I spesialrom som foran fra fellesgang/korridor med dørforbindelse L n, w 63 db L n, w 58 db L n, w 48 db L n, w 53 db Tabell 3 Etterklangstid Type brukerområde I undervisningsrom (vanlige middels store) I sløydsaler og andre rom med støyende aktiviteter I fellesarealer og korridor I trapperom I større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom T 0,6 sekunder T 0,6 sekunder T 0,9 sekunder T 1,3 sekunder Fastlegges spesielt I kontorer uten undervisning (forberedelsesrom) T 0,8 sekunder Grenseverdiene gjelder rommidlet etterklangstid i hvert av oktavbåndene 125 Hz til 2000 Hz. For 1/1- oktavbånd 125 Hz kan etterklangstiden overskride grenseverdiene med inntil 40 %. For gymnastikksaler og undervisningslandskap gjelder grenseverdiene til etterklangstid fra 250 Hz og for trapperom fra 500 Hz. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 4 av 13

5 Tabell 4 til innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Type brukerområde I undervisningsrom fra tekniske installasjoner (universell utforming) L A, maks 30 db Tabell 5 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder Type brukerområde I undervisningsrom /møterom fra utendørs lydkilder L A, eq,t 32 db Tabell 6 til lydnivå på uteareal Type brukerområde Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen bygning. Lydnivå på uteareal fra utendørs lydkilder L A, maks 40 db Nedre grenseverdi for gul sone, T Anbefalinger for eksisterende bygninger, inneklimaprosjekt Tiltak i forbindelse med ombygging og inneklimaprosjekt i eksisterende bygninger vil ha noen innvirkninger på lydforhold. Hva som er praktisk mulig å oppnå mht lydforhold, vil avhenge av eksisterende konstruksjoner. Det stilles ikke absolutte krav til lydforhold, men prosjektet bør følge prinsipp om at nye bygningsdeler så langt som mulig skal tilfredsstille dagens grenseverdier for lydforhold, NS 8175 klasse C. Tabellen under viser hvilke lydkrav som bør oppnås: Ny konstruksjon / bygningsdel Nytt ventilasjonsanlegg Nye himlinger Nye dører Lydkrav NS 8175 klasse C Støy fra tekn. installasjoner: L pa,maks 30 db Etterklangstid i undervisningsrom: T 0,6 sekunder Luftlydisolasjon mellom undervisningsrom og korridor: R w 35 db. Beskrivelse av tiltak Støy fra nytt ventilasjonsanlegg må tilfredsstille lydkrav til tekniske installasjoner i alle berørte undervisningsarealer. Nye himlinger i undervisningsarealer bør tilfredsstille absorpsjonsklasse A, hvor absorbenter dekker minst 75 % av himlingsareal. Der hvor det ikke er praktisk mulig å få dekket stor nok andel av himling, kan tilsvarende areal med absorbenter plasseres på vegg, fortrinnsvis bakvegg i rommet. Ny dør må tilfredsstille R w 33 db (tett vegg) og R w 38 db for evt. vegger med glassfelt. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 5 av 13

6 6 Innvendige skillevegger For å tilfredsstille gjeldende krav til lydisolasjon mellom forskjellige romtyper med lette veggløsninger må tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner vies betydelig oppmerksomhet. Tilslutninger må fuges med høyelastisk, aldringsbestandig fugemasse, og det må tas spesielle hensyn for å unngå lydoverføring på grunn av tekniske installasjoner. Eksempel på dette er gjennomføringer av ventilasjon og elektriske installasjoner. 6.1 Lydtegninger Det er laget lydtegninger som viser planer med krav til feltmålte lydisolasjonsverdier iht kravene i dette dokumentet. Tegningene er vedlegg til denne rapporten. 6.2 Plassbygde vegger Tabellen under viser anbefalt oppbygning av vegger for ulike lydkrav. Der det evt. er behov for spikerslag kan det ene laget med gips byttes ut med OSB-plate med tilnærmet samme flatevekt som gips. Kryssfiner kan ikke direkte erstatte et lag gips, men må komme i tillegg til den aktuelle konstruksjonen. Robustgips har noe bedre lydisolerende egenskaper enn vanlig gips. Vurderinger av spesielle løsninger kan gjøres i detaljprosjekt. R w -verdi 35 db Inkl. dør Figur Konstruksjon Kommentarer 1 x 13 mm gips minimum 75 mm hulrom m/ 70 mm mineralull 1 x 13 mm gips 48 db 2 x 13 mm gips 100 mm stender m/ 70 mm mineralull 2 x 13 mm gips Mellom undervisningsrom og korridor Mellom undervisningsrom og grupperom til dør: R w 33 db eller 38 db. 38 db må benyttes hvis det er glassfelt i skilleflaten, eller areal fastfelt < 2 x dørareal Evt. glassfelt bør tilfredsstille R w 38 db, kan oppnås med enkelt laminatglass med tykkelse mm. Mellom undervisningsrom Mellom toalettrom 55 db 2 x 13 mm gips 70 mm stender m isolasjon 20 mm hulrom 70 mm stender m isolasjon separat bunn-/toppsvill 2 x 13 mm gips Mellom auditorium og undervisningsrom Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 6 av 13

7 R w -verdi Figur Konstruksjon Kommentarer 55 db 200 mm betong Mellom auditorium og undervisningsrom 6.3 Tilslutninger mot fasader Det kan ikke være gjennomgående platelag i fasade eller korridorvegg ved tilslutning av skillevegger med lydisolasjonskrav på R w 37 db. Platelag må splittes ved lydskillevegg. 6.4 Fleksible vegger Det er planlagt fleksible vegger mellom to par teorirom på plan 1. Folde- og mobilvegger har generelt begrenset lydisolering, og lydisoleringen svekkes over tid med bruk av veggen. Fleksible veggers lydisolering er følsom for omkringliggende bygningsdeler og tilslutninger. til luftlydisolasjon mellom undervisningsrom er R w 48 db. Oppnådd lydisolering for ferdig montert vegg er typisk 8 10 db svakere enn laboratoriemålt verdi som er oppgitt fra leverandør, ved god utførelse. Det skilles mellom foldevegg og mobilvegg. Foldevegger henger sammen som et trekkspill, og er relativt enkle å raskt åpne / lukke. Oppnådd lydisolering i ferdig bygg er normalt rundt R w = 40 db for de beste foldeveggene. Mobilvegger består av enkeltelementer med bedre tettemekanismer enn foldevegger. Oppnådd lydisolering i ferdig bygg for de beste mobilveggene er rundt R w = 48 db. For å oppnå lydisolering i henhold til NS 8175 klasse C, må det bestilles mobilvegg med R w 57 db. Skolen ønsker selv foldevegger som er enkle å åpne / lukke, og ønsker ikke mobilvegger med enkeltelementer. Valg av foldevegg vil med medføre et avvik på ca 8 db i forhold til krav dersom slik løsning velges. Dersom prosjektet likevel velger foldevegg (og ikke mobilvegg), må skolen akseptere og ta hensyn til følgende konsekvenser: - Foldeveggen medfører et avvik fra NS 8175 klasse C og må behandles som et avvik med søknad om dispensasjon. - Med en foldevegg som holder R w = 40 db vil elever og lærere oppleve omtrent dobbelt så mye støy fra naborom, sammenlignet med en vegg som tilfredsstiller myndighetskrav, R w 48 db. Normal tale fra naborom kan høres og så vidt forstås når det er stille i eget rom. - Støy vil først og fremst gå ut over elever med nedsatt hørsel, elever med fremmedspråklig bakgrunn, og elever med andre konsentrasjonsvansker. Løsningen vil ofte være diskriminerende for mange elever. - Redusert lydisolering medfører at man må begrense bruk av lydanlegg. Undervisningsrommene vil være dårlig egnet til avspilling av video/film eller musikk. Slik avspilling vil virke forstyrrende på undervisning i naborom. Dersom det likevel velges foldevegg (og ikke mobilvegg), stilles følgende krav for å oppnå best mulig lydisolering: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 7 av 13

8 - Veggen må ha laboratoriemålt lydisolasjon på minst R w 48 db. - Det kan ikke være dør i veggen, da en dør vil svekke lydisoleringen betydelig. - Skjørt på overside og veggelementer på siden av foldeveggen må bygges til å tilfredsstille minst R w = 48 db, f.eks. som vist i kap Det skal utføres feltmålt lydisolasjonstest av alle foldevegger før de regnes som ferdig levert. Feltmålt luftlydisolasjon skal være R w 40 db. Ved avvik skal utbedring foretas og ny måling utføres. 6.5 Dører til lydisolering mellom korridor og undervisningsrom er R w 35 db. For å tilfredsstille kravet må det benyttes dører med laboratoriemålt verdi på minst R w 38 db når det i tillegg er glassfelt mellom undervisningsrom og korridor. 6.6 Sluser til auditorium til luftlydisolasjon mellom auditorium og korridor er R w 50 db. For å oppnå kravet må det etableres en sluse med to dører som begge har lydisolering R w 33 db. Dersom det ikke bygges sluse vil ikke kravet i NS 8175 lydklasse C oppnås, og forholdet må behandles som et avvik fra myndighetskrav. I så fall må det benyttes enkel enfløyet dør med så høy lydisolering som praktisk mulig, vi anbefaler da R w = 43 db. Bruk av tofløyet dør uten sluse frarådes da det er vanskelig å få til god tetting mellom dørbladene. 6.7 Grupperom med dør til to undervisningsrom Noen grupperom er plassert mellom undervisningsrom med enkel dørforbindelse til begge undervisningsrommene. Når det foregår undervisning / gruppearbeid i grupperom vil dette kunne forstyrre undervisning i naborom, der det er dørforbindelse. Valg av slik løsning krever at grupperommet ikke vil være like godt egnet til formidlingsbasert undervisning når det er annen formidlingsbasert undervisning i naborom, og brukerne må i større grad ta hensyn til hverandre. Dersom det ønskes full fleksibilitet for bruk av grupperom, må det dobbeltdør mellom undervisningsrom og grupperom, med hhv R w 33 db og R w 33 db. 7 Etasjeskiller Bygget er planlagt med 265 mm hulldekker og ca 5 cm avretting. Konstruksjonen vil ivareta alle lydisolasjonskrav opp til R w 52 db. For høyere krav kreves oppforet gulv og evt. nedforet tett gipshimling. I auditoriet kan det være aktuelt å bygge en lydisolerende himling for å sikre at luftlydisolering på R w 55 db opp til overliggende undervisningsrom. 7.1 Trinnlyd og gulv Tabellen under viser krav til trinnlydforbedringstall til gulv i ulike arealer der dekkekonstruksjonen er 265 mm hulldekke 1. til trinnlyd kan tilfredsstilles med belegg som har tilstrekkelig trinnlydforbedringstall, eller ved å bygge et flytende gulv. Et alternativ kan være å støpe flytende gulv i alle undervisningrom som vist i kapittel under. Da vil man stå fritt til å velge gulvbelegg. 1 Beregninger er utført med Bastian v2.3.98, enkelte data hentet fra NBI byggdetaljblad Lydisolerende tunge etasjeskillere Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 8 av 13

9 Brukerområde Undervisningsrom og grupperom Korridorer og fellesarealer Undervisningsrom over auditorium til overgulv ΔL w 12 db ΔL w 17 db Støpt flytende gulv Støpt flytende gulv For å tilfredsstille krav til trinnlydnivå i auditorium fra overliggende rom (teknologirom og grupperom) bør gulvet i disse rommene bygges som støpte flytende gulv. Eksempel på konstruksjon kan være mm mineralull støpeplate og 5 cm fiberarmert sparkelmasse. Med støpt flytende gulv kan det benyttes valgfritt gulvbelegg. Flytende gulv kan ikke være gjennomgående under skillevegger. Gulvet må ikke støpes direkte inntil skillevegger eller søyler, men atskilles med f.eks. skumplast og elastisk fuge. Eksempel på utførelse er vist under. Figur 2 Støping av gulv mot vegg (hentet fra NBI byggdetaljblad Lydisolerende golv og golvbelegg) 7.2 Trapper For å ivareta trinnlydisolasjon mellom trapp og undervisningsrom, kan en av følgende løsninger benyttes: a) Det legges et trinnlyddempende belegg i trappeløp og på repos. b) Trappeløp og repos opplagres elastisk, f.eks. på neoprenklosser. Det vil da ikke være nødvendig med trinnlyddempende belegg. Trappeløp og repos må da ikke støpes inntil betongvegg. Figuren under viser prinsipp for elastisk opplagring. Elastisk Figur 3 Elastisk opplagring av trapp, prinsippskisse (Hentet fra Byggforsk Trinnlyd fra innvendige betongtrapper) Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 9 av 13

10 8 Romakustikk og etterklangstid Tabellen under viser krav til lydabsorbenter for å tilfredsstille krav til etterklangstid i ulike rom 2. Brukerområde Tiltak Undervisningsrom, areal 60 m 2 T 0,6 sek Heldekkende himling som tilfredsstiller absorpsjonsklasse A (minst 75 % av areal må være dekket med absorbenter), f.eks. 20 mm mineralullplater nedpendlet 200 mm. Auditorium T = 0,8 1,0 sek Grupperom / små undervisningsrom Forberedelsesrom (forutsatt kun brukt av lærer) T 0,6 sek T 0,8 sek Veggabsorbent absorpsjonsklasse B eller bedre på bakvegg i høyde 0,8 2,0 meter. Minst 20 % av veggarealet må dekkes. Eksempel på absorbent kan være: - 40 mm robust mineralullplate, f.eks. Ecophon Wall Panel Super G eller tilsvarende produkt - Perforert metall med 40 mm mineralull bak, minst 25 % perforeringsgrad Auditoriet har et volum på ca 700 m 3, og anbefalt etterklangstid for rommet vil være T = 0,8 1,0 sekunder (NBI Byggdetaljblad Romakustikk). Himling absorpsjonsklasse A eller B i bakerste 2/3 av rommet. Fremste del av rommet kan ha reflekterende himling. Veggabsorbent absorpsjonsklasse B eller bedre på hele bakveggen. Eksempel på absorbent kan være: - 40 mm robust mineralullplate - Perforert metall med 40 mm mineralull bak, minst 25 % perforeringsgrad - Trespilepanel med 40 mm mineralull bak Dersom det skal benyttes harde stoler i amfi, må det suppleres med ca 30m2 veggabsorbenter, fortrinnsvis på sidevegger i hodehøyde langs amfi. Vi anbefaler uansett at sidevegger får noe absorpsjon i hodehøyde for å unngå sjenerende ekko mellom parallelle sidevegger. Heldekkende himling som tilfredsstiller absorpsjonsklasse A Heldekkende himling som tilfredsstiller absorpsjonsklasse C eller bedre. Korridorer T 0,9 sek Heldekkende himling som tilfredsstiller absorpsjonsklasse A eller B 2 Beregninger av etterklangstid er utført med Sabines etterklangsformel, etter metode beskrevet i NBI Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 10 av 13

11 Brukerområde Tiltak Trapperom T 1,3 sek Absorbenter i himling øverst og under hvert repos som tilfredsstiller absorpsjonsklasse C eller bedre. 20 mm direktemonterte mineralullplater kan benyttes. 9 Støy fra tekniske installasjoner 9.1 Innendørs støy Sum av støy fra tekniske installasjoner skal ikke overstige L A, maks 30 db. Dette gjelder bl.a. støy fra ventilasjon, el. installasjoner og avløpsrør. Ansvarlig prosjekterende for RIV og RIE i prosjektet må sikre at kravet overholdes i alle undervisningsarealer. 9.2 Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner til utendørs lydnivå fra egne tekniske installasjoner foran vindu er på L A,max 40 db. RIV sikre at prosjekterte ventilasjonsløsninger tilfredsstiller ovennevnte krav. Rist for luft ut og inn av bygget må plasseres og dempes slik at kravet tilfredsstilles. 9.3 Teknisk rom På plan 4 vil det være to tekniske rom med ventilasjonsaggregater. Etasjeskiller er planlagt med 265 mm hulldekke. Planlagte typer aggregater har oppgitt lydnivåer som ikke krever spesielle tiltak for luftlydisolering ned mot undervisningsrom under. Det vil likevel være viktig å vibrasjonsisolere aggregatene mot gulv for å redusere strukturoverført lyd. 10 Støy fra veitrafikk og lydkrav til fasader Skolen ligger i et rolig kvartal uten store trafikkerte veier i nærheten. Trafikktall hentet fra Skedsmo kommune er vist i tabellen under. Veg Trafikktall ÅDT Hastighet Tungtrafikkandel (antatt) Årstall Romeriksgata km/t 5 % 2011 Henrik Wergelands gate km/t 5 % 2004 Engebret Wessels gate km/t 5 % 2008 Gjerdrumsgata km/t 5 % 2004 Våre beregninger er utført iht Håndbok 47, bl.a. med bruk av NBStøy v 6.0. Beregningene viser: - Støy på utendørs oppholdsareal ligger under grenseverdien for gul sone. til støy på uteareal er dermed oppfylt. - Støynivå på fasadene er beregnet til L A,eq = db (inkl. fasaderefleksjon) På grunn av den generelle bakgrunnsstøyen i byområder må lydkrav til vinduer generelt settes til R w + C tr 32 db. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 11 av 13

12 11 Vibrasjoner Det er ikke egne grenseverdier for vibrasjoner i undervisningsbygg, men man skal generelt sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold. Avstand til nærmeste punkt på jernbanen i forhold til skolen er ca 700 m. Vibrasjoner fra skinnegående trafikk vurderes derfor til ikke å være noe problem på skolen. Basert på byggets beliggenhet i forhold til nærliggende veier og skinnegående trafikk, samt type bruk av bygget, er vår vurdering at bygget ikke er spesielt utsatt med hensyn på vibrasjoner. 12 Lyd og taleoverføringsutstyr Byggteknisk forskrift gir følgende krav til lyd- og taleoverføringsutstyr: Lyd- og taleoverføringsutstyr I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. Det store auditoriet er prosjektert med romakustikk slik at man skal kunne oppnå tilstrekkelig god taleforståelse uten bruk av mikrofon, men vi anbefaler likevel at auditoriet utstyres med opplegg for taleforsterkning, da rommet er relativt stort med plass til over 100 elever. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 12 av 13

13 13 Kontrollmålinger av lydforhold Vi anbefaler at det utføres en stikkprøvekontroll av lydforholdene, for å sikre at utførelsen er god og at valgte konstruksjoner er i henhold til lydkrav. Kontrollmålinger kan da utføres i henhold til NS 8175, tillegg B.2. Tabellen under viser forslag til lydforhold som bør kontrolleres. Dersom det avdekkes avvik, skal forholdene utbedres og nye kontrollmålinger foretas. Kontrollmålinger utføres og dokumenteres etter gjeldende Norsk Standard. # Type lydforhold Målested 1 Luftlydisolasjon Begge foldevegger, mellom undervisningsrom 2 Mellom korridor og undervisningsrom med dørforbindelse 3 Mellom undervisningsrom og grupperom med dørforbindelse 4 Mellom korridor og auditorium 6 Trinnlyd Mellom undervisningsrom horisontalt 7 I undervisningsrom fra korridor 8 Mellom undervisningsrom vertikalt 9 I auditorium fra overliggende undervisningsrom 10 Etterklangstid I auditorium 11 I undervisningsrom 12 I korridor 13 I trapperom 17 Innendørs Støy fra ventilasjon i undervisningsrom 18 lydtrykknivå fra tekniske Støy fra ventilasjon i grupperom installasjoner Rapportnr: AKU 01 Revisjon: april 2012 Side: 13 av 13

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

Storgata 2A. Utredning av innendørs støy fra utendørs støykilde. Sammendrag:

Storgata 2A. Utredning av innendørs støy fra utendørs støykilde. Sammendrag: BREKKE STRAND Storgata 2A Kunde: SG Arkitekter Sammendrag: Storgata 2A er planlagt utbygd med nærings og kontorbygg. Støy på byggets fasader er beregnet. Ut i ifra dette er det beregnet og vurdert om myndighetskrav

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall.

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. RAPPORT Heggedal skole Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. NS 8175 lydklasse

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 29. mars Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012

Oppdragsnr: Dato: 29. mars Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012 NOTAT Til: Skanska Norge as v/ Håkon Sunde Utført av: Kontrollert av: Anders Isebakke Arild Brekke Oppdragsnr: 7732-00 Dato: 29. mars 2012 Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. mars 2012 Ullern

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

Oppdragsnr: 47045 00 Dato: 31.08.2012. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 31.08.2012

Oppdragsnr: 47045 00 Dato: 31.08.2012. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 31.08.2012 RAPPORT Persveien 26 og 28 Fasadeisolasjon Kunde: Fabritius gruppen AS v/ Hans Kristian Woldstad Sammendrag: Det er utført beregninger av nødvendige lydkrav for vinduer i Persveien 28. Pga. til dels høye

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012

Oppdragsnr: 15183-01 Dato: 21. juni 2012. Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 17. august 2012 RAPPORT Løkenåsen Kunde: Siv.Ing Hans P. Brekkan v/ Hans P. Brekkan Sammendrag: Vurderingen bygger på at følgende punkter følges: Det bygges støyvoll med skjerm (høyde topp voll = 5 m over veibane og en

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015 RAPPORT Skogtun BMB Kunde: Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand Sammendrag: Skogtun BMB er et leilighetsbygg for brukere som trenger bistand. Lydforhold for forprosjektet er gjennomgått i denne rapporten.

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015 RAPPORT Skogvollveien 35, omsorgsboliger Kunde: RiK Arkitektur v/ Marthe Disen Sammendrag: Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede krav og Felles kravspesifikasjon fra Oslo kommune -Omsorgsboliger

Detaljer

Oppdragsnr: 53012-00 Dato: 04.04.2013. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 11.04.2013

Oppdragsnr: 53012-00 Dato: 04.04.2013. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 11.04.2013 RAPPORT Løkenåsen barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Store deler av tomten ligger i gul og rød støysone. Det vil være behov for støyskjermede tiltak for å oppfylle grenseverdi

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget i massivtre ILL TEGNING Tiltakshaver/byggherre: Gran kommune Org. nr. 947 506 579 MVA Dato 13.03.2015 NOTAT Kunde: SG arkitektur AS V/ OLE A. HEEN (PGL)

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner v/ Anders Homb Dr.ing SINTEF-Byggforsk Trondheim SINTEF Byggforsk 1 Alternativ tittel: Akustikk og skoleutforming på kollisjonskurs Ingen evaluering

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Støy fra kommunale veier Kunde: Fredrikstad kommune, avdeling miljø og landbruk v/lars Øyvind Nilsen : Det er utredet innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften

Detaljer

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner Publisert dato 09.09.2013 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger...

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger... Innhold Bakgrunn... 3 Aktuelle krav og målsetningsnivå... 3 Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå... 5 Anbefalte løsninger... 5 Lydisolasjon... 5 Lydisolasjon mot øverom... 5 Romakustikk...

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 26. februar Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. februar 2013

Oppdragsnr: Dato: 26. februar Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 26. februar 2013 RAPPORT Barnehage Kløfta, Gamlevegen Kunde: Pir II Oslo AS v/ Håvard Skarstein Sammendrag: Beregning av utendørs støyforhold viser følgende: Barnehagen vil få tilfredsstillende støyforhold på utendørs

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus RAPPORT Kunde: ASAS arkitektur v/ Espen Nordli Larsen Sammendrag: Deler av planområdet ligger i gul sone iht T-1442. Områdene i gul sone er imidlertid i all hovedsak nordøstvendte parkeringsarealer. Med

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

Alle målinger som er utført viser at krav i NS 8175 klasse C er tilfredsstilt.

Alle målinger som er utført viser at krav i NS 8175 klasse C er tilfredsstilt. RAPPORT Strandliveien Boligsameie Målinger av trinnlyd- og lutlydisolasjon Kunde: Strandliveien Boligsameie v/terje Ilje Sammendrag: Alle målinger som er utørt viser at krav i NS 8175 klasse C er tilredsstilt.

Detaljer

NOTAT Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand

NOTAT Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand NOTAT Til: Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand Utført av: Kontrollert av: Endre Skagen Sanne Anders Buen Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 11. september 2015 Dokumentnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 11. september

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2013-03-05 TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo memo04.docx 2013-06-14 Oppdrag Trondheim Fagskole - forprosjekt RIAKU Oppdragsnummer 367566 Oppdragsleder Kjell Olav Aalmo Opprettet av Kjell Olav Aalmo Dato 28.05.2014 Kvalitetskontrollert av Bernt Heggøy

Detaljer

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen RAPPORT Otta nord, reguleringsplan Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen Sammendrag: Denne rapporten omfatter beregning av støy fra veg- og jernbanetrafikk i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 10. april Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 10. april 2015

Oppdragsnr: Dato: 10. april Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 10. april 2015 RAPPORT Kunde: Indre Østfold Renovasjon v/rita Heide Eggen Sammendrag: For drift av anlegget uten trekverning er det beregnet tilfredsstillende støynivå ved alle boliger. Med trekverning er det beregnet

Detaljer

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 STØY PÅ UTEPLASSER MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 4 2.2 KRAV I NS 8175... 4 3 VEGTRAFIKKSTØY... 6 3.1 MÅLSETTING...

Detaljer

Rehabilitering av bygg:

Rehabilitering av bygg: Rehabilitering av bygg: Utfordringer og løsninger når eldre bygninger, spesielt boliger, skal oppgraderes til dagens lydkrav Er regelverket klart nok? «må vi...?» eller «kan vi...?» NAS høstmøte 24-25.

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

AS har på støy fra. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2531 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på støy fra. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2531 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Børve & Borchseniuss v/ Torstein Synnes v/ Ånund Skomedal Dato: 26. februarr 2014 Langemyrvegen, Porsgrunnn STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Wolff Eiendom, A foretattt

Detaljer

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon: Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: 5160557 Dokumentnr.: AKU02 Versjon: 02 2016-08-16 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Oppdragsnr: 35188-10 Dato: 12. mars 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015

Oppdragsnr: 35188-10 Dato: 12. mars 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015 RAPPORT Kunde: Hjellnes Consult AS v/øystein Gjessing Karlsen Sammendrag: Det er beregnet støy fra til nærliggende boliger for dagens og fremtidig driftssituasjon. - Beregnet støynivå, både døgnmidlet,

Detaljer

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport 2011-11-16 BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: 6110656 Oppdragsnavn: Bodø

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015 RAPPORT Øren flerbrukshall Kunde: Drammen Eiendom KF v/ Lars Teien Sammendrag: Det stilles ikke spesifikke lydkrav til fasade (vegg, vindu og dør) mhp. støy fra veitrafikk, men vi anbefaler at det minimum

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger Side : 1 av 5 Dato : 09.01.2015 Vår ref. : Vedlegg: : - PROSJEKT: Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger OPPDRAGSGIVER: SAK: DISTR. TIL: Eiendomsgruppen

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 12343001 09.12.2014 Kunde: Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl.,

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer