Oppdragsnr: Dato: 12. mars Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnr: 35188-10 Dato: 12. mars 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015"

Transkript

1 RAPPORT Kunde: Hjellnes Consult AS v/øystein Gjessing Karlsen Sammendrag: Det er beregnet støy fra til nærliggende boliger for dagens og fremtidig driftssituasjon. - Beregnet støynivå, både døgnmidlet, kvelds- og nattestid, ligger under gjeldende grenseverdi ved alle nærliggende boliger, for både dagens og fremtidig situasjon. Oppdragsnr: 51- Dato: 12. mars 2015 Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 1. mars 2015 Oppdragsansvarlig: Truls Klami Utført av: Kontrollert av: Truls Klami Bo Engdal Postboks 24 Hoff, 021 Oslo Hovfaret 1B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Endringshistorikk Revisjon Revisjonsdato Utført av: Kommentar TKL Dokument opprettet TKL Rettet formulering i kap. 4, tekstendring i kap. IT arkiv: AKU 01 rev1 R Beregning av utendørs støynivå.docx Innhold: 1 Bakgrunn... 2 Underlagsdokumentasjon... Situasjonsbeskrivelse... 4 Grenseverdier T Støyberegninger... 5 Beregningsresultater... Vurderinger... Vedlegg 1: Støykilder....1 Innmålte støykilder....2 Trafikktall... Vedlegg 2: Støysonekart... Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: 2 av

3 1 Bakgrunn Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Hjellnes Consult AS i forbindelse med en konsekvensutredning for. Bakgrunnen er at det er behov for en utvidelse av deponiet. Støy fra miljøparken til nærliggende boliger skal beregnes. Brekke & Strand Akustikk AS har ikke ansvarsrett i prosjektet. 2 Underlagsdokumentasjon Tabell 1 Mottatt underla gsdokumentasjon. Dokument Dato mottatt Digitalt kart, epost fra Hjellnes Consult Reguleringsplan, epost fra Hjellnes Consult Informasjon om driftstider, epost og telefon fra Kart over miljøparken, epost fra Situasjonsbeskrivelse i Nes kommune består av et biogassanlegg og avfallsanlegg med askesortering. På dagtid, kl. 0-1, er det avfallstransport inn til anlegget, intern transport og containerhåndtering. Et askesorteringsanlegg kjøres på dag og kveld, kl Døgnkontinuerlige kilder er ventilasjonsavkast, skorstein er og et gassoppgraderingsanlegg, alle tilhørende biogassanlegget. Det øn skes en utvidelse av deponiet på sørvest lig ende av anlegget. I dag benyttes arealet lengst mot nordvest til deponi, ved en utvidelse vil arbeid med og deponering av jordmasser flyttes til det nye deponiområdet. Dagens og planlagt deponiområde er vist i Figur 1. Figur 1 Deponiområder. Dagens område i blått, fremtidig område i grønt. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: av

4 Miljøparken og de nærmeste boligene er markert i flyfotoet i Figur 2. Nærmeste bolig (#2 i figuren) ligger om lag 00 m vest for miljøparken Figur 2 - Flyfoto av miljøparken med omegn, med boliger markert i rødt. Kilde: kart.finn.no. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: 4 av

5 4 Grenseverdier I planprogrammet for, fastsatt av Nes kommunestyre , står det følgende om støy: Støy fra planområdet mot omkringliggende bebyggelse i forbindelse med fremtidig oppfylling og drift innen planområdet skal beregnes og vurderes. Forventet støynivå skal vurderes opp mot grenseverdier angitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T Metode: Beregning av støy og tekstlige vurderinger. 4.1 T-1442 Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442_2012 gir retningslinjer for grenseverdier for blant annet støy fra ny virksomhet ved uteoppholdsareal og utenfor vinduer på bolig. De aktuelle grenseverdiene er gitt i tabell i T-1442_2012, og de relevante av disse er gjengitt i Tabell 2 i denne rapporten. Tabell 2 - Utdrag fra T-1442_2012 tabell Støykilde Øvrig industri Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål Uten impulslyd: L den 55 db, L evening 50 db Med impulslyd: L den 50 db, L evening 45 db Støynivå utenfor soverom, natt kl. 2-0 L night 45 db L AFmax 0 db MERKNAD: Grenseverdiene gjelder for innfallende lydtrykknivå, altså uten refleksjonsbidraget fra den aktuelle bygning. Det er antakeligvis noe impulslyd i støyen fra miljøparken, og vurderingene i denne rapporten gjøres opp mot grenseverdiene for støy med impulslyd. Grenseverdi på utearealer og utenfor vinduer er altså L den 50 db og L evening 45 db. Støykildene som er i drift om natten gir antakeligvis et svært jevnt støynivå, slik at dimensjonerende støykrav nattestid er L night 45 db. Det skal ikke være trafikk til og fra anlegget nattestid. 5 Støyberegninger Det er beregnet støynivå fra miljøparken til de nærmeste boligene. Beregning av utendørs støynivå er utført i henhold til Nordisk Beregningsmetode. Støybelastningen er presentert som L den, L evening og L night på utendørs oppholdsarealer og utenfor fasader. Beregningene er gjort i beregningsprogrammet SoundPlan. Inngangsdata i beregningene er: 1. D terrengmodell med plassering av bygg og støykilder. 2. Data fra støymålinger av de vesentlige støykildene på gjenvinningsstasjonen.. Trafikktall for veien inn til miljøstasjonen. Støymåling av støyende aktiviteter på miljøparken ble utført av dr.philos. Bo Engdahl og siv.ing. Truls Klami. En oversikt over målte støyende aktiviteter og kilder er gitt i vedlegg. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: 5 av

6 Beregningsresultater Det er beregnet støynivå ved de nærmeste boliger, for dagens situasjon og for fremtidig situasjon med nytt deponiområde. Støynivå er beregnet i høyde 2 m over terreng. Beregnede støynivåer er vist i Tabell, beregningspunkt viser til nummereringen i Figur 2. Støysonekart for L den, L evening og L night er gitt i vedlegg. Det er beregnet høyest L den -nivå i punkt. Hovedstøykilden i dette punktet er trafikk på Deponivegen. Støy fra skorstein fra biogassbrenning er ikke målt ettersom gassbrenningen ikke var i drift da målingene på anlegget ble utført, og denne støyen er dermed heller ikke inkludert i beregningene. Tabell - Beregnede støynivåer. Beregningspunkt viser til nummerering i kartet i Figur 2. Beregningspunkt Døgn L den Dagens situasjon Fremtidig situasjon Endring Kveld L evening Natt L night Døgn L den Kveld L evening Natt L night Døgn Δ L den Kveld Δ L evening Natt Δ L night Vurderinger Beregnede støynivåer ligger under grenseverdi ved alle boliger, for både dagens og fremtidig situasjon. Endringene i støynivå er i små. Endring fra dagens situasjon er ikke mer enn 1 db ved noen boliger, denne endringen er så liten at den sannsynligvis ikke vil være merkbar. Nattestid er skorsteinen fra biogassbrenningen sannsynligvis dominerende støykilde, denne er ikke medregnet i beregningsresultatet. Brekke & Strand Akustikk AS ble engasjert i forbindelse med prosjektering av biogassanlegget, og ga i den forbindelse begrensninger for lydeffekt fra skorsteinen for å sikre tilfredsstillende støynivå hos alle naboer. Gitt at prosjekteringsanvisningene for støy ble fulgt er støynivå nattestid tilfredsstillende både for dagens og fremtidig situasjon. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: av

7 Vedlegg 1: Støykilder.1 Innmålte støykilder Støykildene i Tabell 4 ble målt av Bo Engdahl og Truls Klami Det ble målt lydtrykknivå L Aeq i en oppmålt avstand fra de forskjellige kildene, lydeffektnivå er beregnet ut fra disse måledataene. Tabell 4 - Målte støykilder og -aktiviteter. Kilde / aktivitet Lydeffektnivå L wa Plassering Bulldoser, flytting av jordmasser db På deponiområdet Gravemaskin db På deponiområdet Hjullaster 5 db På hele området Lastebil db På hele området Askesortering 5 db Lastebil, tømming db Ved askesorteringsanlegget Lastebil, vibrering 5 db Ved askesorteringsanlegget Askesorteringsanlegg Askesorteringsanlegg, grussortering Biogassanlegg, skorstein fra skrabber Biogassanlegg, ventilasjonsavkast Biogassanlegg, lasting av container på lastebil 111 db 5 db db 2 db 2 db Biogassanlegg, gassoppgraderingsanlegg db Containeromlasting, papirarbeid Containeromlasting, tømming av container med restavfall Containeromlasting, flytting av restavfall til container 4 db 122 db 1 db Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: av

8 .2 Trafikktall Estimert trafikk tilknyttet er vist i Tabell 5. All trafikken til og fra anlegget går på Deponivegen. Tabell 5 - Trafikktall tilknyttet. Esval avfallsanlegg ÅDT Personbiler 0 Lastebiler (inkl. m/henger) * 5 Biogassanlegg ** Biogasstransport (lastebil m/henger) 5 Biogjødsel (lastebil m/henger) *** 1 Leveranser matavfall (lastebil m/henger) 2 Ansatte biogassanlegg (personbiler) 5 Rejekt (lastebil m/henger) 2 Diverse annen (service, kjemikalier, brensel) 2 * Inkl. biler med henger for levering av bunnaske ** Legger til grunn maks fremtidig kapasitet t/år *** Basert på utkjøring av uavvannet biogjødsel på tankbil Vedlegg 2: Støysonekart 1. L den dagens situasjon 2. L evening dagens situasjon. L night dagens situasjon 4. L den fremtidig situasjon 5. L evening fremtidig situasjon. L night fremtidig situasjon Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 1. mars 2015 Side: av

9 Vedlegg 1 L den [db] 11 <= 50 50< <= 0 0< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

10 Vedlegg 2 L evening [db] 11 <= 45 45< <= 55 55< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

11 Vedlegg L night [db] 11 <= 45 45< <= 55 55< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

12 Vedlegg 4 L den [db] 11 <= 50 50< <= 0 0< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

13 Vedlegg 5 L evening [db] 11 <= 45 45< <= 55 55< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

14 Vedlegg L night [db] 11 <= 45 45< <= 55 55< Skala m Dag - 4 meter o.t. Trafikk - vei Støykilde punkt Støykilde area Mottakerpunkt Oslo,.0.15 Bo Engdahl Brekke & Strand akustikk

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy ved Hasle barnehage uke 7-8

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy ved Hasle barnehage uke 7-8 RAPPORT Lørenbanen bygge- og anleggsstøy Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Det er gjort kontinuerlig måling av lydnivå ved Hasle barnehage. Plott av lydmålingene er gjengitt i rapporten.

Detaljer

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage RAPPORT Lørenbanen, bygg- og anleggsstøy Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Langtidsmålinger over til sammen

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy i Peter Møllers Vei uke 40

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy i Peter Møllers Vei uke 40 RAPPORT Lørenbanen bygge- og anleggsstøy Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Det er gjort kontinuerlig måling av lydnivå i Peter Møllers Vei. Plott av lydmålingene er gjengitt i rapporten.

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy.

LAB Entreprenør AS. Skiparviken. Beregning av veitrafikkstøy. LAB Entreprenør AS. Beregning av veitrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02-2 97838770 Kunde: LAB Entreprenør AS v/geir Martinsen. Beregning av veitrafikkstøy. Sammendrag: Rapporten

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING

SANDNES ØVRE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Alstahaug kommune Rapporttype Støyutredning 2014-03-03 SANDNES ØVRE STØYUTREDNING 2 (12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 13002228 Oppdragsnavn: Sandnes Øvre Støyutredning for områderegulering

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 12343001 09.12.2014 Kunde: Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl.,

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer