Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over"

Transkript

1 RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Bygningene som vender mot jernbanen får støy ved fasaden som ligger godt over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=58 db. Planmyndigheten kan velge å akseptere avvik fra grenseverdiene med begrunnelse at dette er et knutepunktsprosjekt med høy arealutnyttelse, jfr. retningslinje T I følge retningslinje T 1442 skal det i en slik avvikssituasjon innarbeides avbøtende tiltak i planen hvor følgende prinsipper skal legges til grunn og optimaliseres for prosjektet: gjennomgående leiligheter med stille side høyest mulig andel oppholdsrom i hver enhet skal ha vindu mot stille side, herunder soverom mekanisk balansert ventilasjon uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støynivåer Planbestemmelsene skal i følge T 1442 inneholde konkrete krav om ovennevnte avbøtende tiltak. Oppdragsnr: Dato: 10.des.2012 Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 9.september 2014 Oppdragsansvarlig: Atle Stensland Utført av: Kontrollert av: Atle Stensland Sigmund Olafsen Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo Hovfaret 17B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Endringshistorikk: Revisjon Revisjonsdato Utført av: Kommentar AST AST IT arkiv: Dokument6 Innhold 1 Bakgrunn Underlagsdokumentasjon Situasjonsbeskrivelse Grenseverdier Retningslinje T 1442/ Norsk standard NS Beregningsforutsetninger Generelt Trafikktall for vei Trafikktall for jernbane Beregningsresultater Generelt Støy fra veitrafikk Støy fra jernbane Konklusjon Vedlegg 1: Vedlegg 2: Støysonekart beregnet i høyde 4 meter Støynivå ved fasader i hver etasje Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 2 av 42

3 1 Bakgrunn Brekke & Strand Akustikk er blitt engasjert for å utredes utendørs støy i forbindelse med utvikling og regulering av Saga Terrasse på Jessheim, Ullensaker kommune. I revidert rapport er det utført støyberegninger for oppdatert versjon av planen. 2 Underlagsdokumentasjon Følgende underlagsdokumentasjon er benyttet Tabell 1: Underlagsdokumentasjon Grunnlags dokumentasjon Digitalt basiskart for nåværende situasjon Tegninger for ny Tverrvei Plan for ny bebyggelse Trafikkdata vei Trafikkdata jernbane Kilde Grindaker AS Grindaker AS ØKAW AS Nasjonal vegdatabank, Ullensaker kommune, Grindaker AS Jernbaneverket 3 Situasjonsbeskrivelse Planområdet ligger øst for Jessheim stasjon, og avgrenset i nord av ny Tverrvei, i øst av ny Dampsagalleen, og i syd av det nye byggeprosjektet Saga senter som ligger mot Algarheimvegen. Støykilder er jernbane og alle de nevnte veier samt Ringveien som ligger vest for jernbanen. Området er planlagt med boliger, barnehage og næring. Ny bebyggelse består av en rekke nye leilighetsbygg. Felles utearealer ligger delvis på et parkeringsnivå som ligger over bakkenivå. Delvis er det felles utearealer i nord og vest som ligger på bakkenivå. De nye bygningene får private utearealer (balkonger). Syd i planområdet ligger felles grøntområde, Sagaparken. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 3 av 42

4 Figur 1: Illustrasjonsplan Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 4 av 42

5 4 Grenseverdier 4.1 Retningslinje T 1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T 1442, gjelder ved planer og enkeltsaker etter Plan og bygningsloven. Retningslinjene legges til grunn ved planlegging av støyømfintlig bebyggelse inntil støyende virksomhet. Det er planmyndigheten som håndhever støygrensene i forbindelse med planer etter Plan og bygningsloven. Anbefalte støygrenser for veitrafikk og jernbanestøy er vist i tabell 2. Tabell 2: Anbefalte støygrenser, hentet fra T 1442/2012. Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk L den (db) Støynivå utenfor soverom, natt kl L 5AF (db) Vei Bane Krav til maksimalnivå forutsetter gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt. Retningslinje T 1442/2012 anbefaler utarbeidelses av støysonekart, hovedsakelig som informasjon for utbyggere og publikum samt for hjelp til kommunal saksbehandling. Men støysoner er også et innarbeidet hjelpemiddel for å illustrere støybelastningen i relasjon til retningslinjen i enkeltplaner. Kriterier for soneinndeling er vist i tabell 3. Kriteriet for gul sone tilsvarer anbefalt grenseverdi i retningslinje Tabell 3 Kriterier for soneinndeling med vegtrafikk som støykilde gitt i T 1442, angitt som frittfeltverdier Støykilde Gul sone Rød sone Utendørs støynivå L den Utendørs støynivå L den Vei 55 L den 65 L den Bane 58 L den 68 L den Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 5 av 42

6 Om avvik fra grenseverdier i T 1442 I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det gis anledning til å avvike fra grenseverdiene for støy. Det må da stilles konkrete krav til ny bebyggelse i planbestemmelsene om følgende avbøtende tiltak: Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side En angitt andel av oppholdsrom i hver enhet skal ha vindu mot stille side, herunder minimum ett soverom Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støynivåer Mekanisk balansert ventilasjon Planbestemmelsene må konkretisere denne type tiltak ut fra de forutsetninger gjelder for hver plan. Hensikten er at de avbøtende tiltakene skal optimaliseres med hensyn til gode planløsninger, skjermingstiltak osv, som gjøres juridisk bindende gjennom planbestemmelser. Ny utgave av retningslinje T 1442 fra 2012 er blitt tydeligere på avviksbestemmelser som nevnt over. 4.2 Norsk standard NS 8175 Lydklasse C i Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger gir anvisning til grenseverdier for lydtekniske egenskaper som anses tilstrekkelige for å oppfylle minimumskravene i Teknisk Forskrift (TEK) til Plan og bygningsloven. Grenseverdiene gitt i klasse C samsvarer med T 1442 for lydnivå på utendørs oppholdsareal og ved fasader fra utendørs lydkilder. Innendørs krav for boliger er vist i Tabell. Tabell 4 Utdrag fra NS 8175 tabell 5 og 6: Lydklasser for boliger innendørs. Alle tall er A veid lydnivå i db. Brukerområde Målestørrelse Klasse C I oppholds og soverom fra utendørs støykilder L paeq,24 (db) 30 I soverom fra utendørs støykilder Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra andre utendørs lydkilder L pa, Fmaks (db) Natt kl L den, L p, AFmax, L p, ASmax, 95, L p, AImax, L n for støysone 45 Nedre grenseverdi for gul sone 1) 1) Støysonene er relatert til T 1442 Krav til maksimalnivå forutsetter gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 6 av 42

7 5 Beregningsforutsetninger 5.1 Generelt Det er beregnet støy fra veitrafikk og tog etter Nordisk beregningsmetode. Beregningene er utført med beregningsprogrammet Cadna/A, versjon , som baserer seg på digitale kartdata. Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy er oppgitt til +/ 2 db ved korte avstander til vei og ved oversiktlige terreng og skjermingsforhold. For støy fra jernbane er beregningsusikkerheten oppgitt til +/ 3 db ved korte avstander til vei og ved oversiktlige terreng og skjermingsforhold. 5.2 Trafikktall for vei Trafikkdata for Fv. 459 (Ringvei) er fremskrevet 15 år med en trafikkvekst på 1,5% pr. år. For øvrige veier er det oppgitte tallene allerede fremskrevet (trafikkberegninger). Tungtrafikkandel er antatt da det ikke er oppgitt data for dette. Det er antatt en døgnfordeling for veitrafikk, i henhold til veileder TA2115: 84% dag (kl.07 19), 10% kveld (kl.19 23) og 6% natt (kl.23 07) som er typisk døgnfordeling for veier i byer og tettsteder. Tabell 5: Trafikktall for vei Veg Hastighet km/time ÅDT (2027) Andel tungtrafikk (%) Fv 459 Ringvei Fv. 174 Tverrforbindelse Algarheimvegen Dampsagalleen Trafikktall for jernbane Trafikkdata for bane er vist i tabell 4. Tallene er hentet fra Jernbaneverket sin informasjonsside på nettet med trafikkdata for støyberegninger. BM69 tog vil bli faset ut og erstattes med de nye FLIRT togene (BM74/BM75). Jernbaneverket har foreløpig ingen støyemisjonsdata for FLIRT togene, men Jernbaneverket forutsetter at de vil være mer støysvake enn BM69 når de er i bevegelse. Det er fra Jernbaneverkets side antatt at fremtidig økt trafikk på banen vil kompenseres ved at togene er mer støysvake. I støyberegningene er det derfor benyttet dagens BM69 tog da det eksisterer støyemisjonsdata (beregningsparametre) for denne togtypen. Kjørehastighet er skiltet til 40 km/t for persontrafikk (persontog stopper på stasjonen). Godstog kjører 90 km/t (godstog stopper ikke på stasjonen). Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 7 av 42

8 Tabell 6: Trafikktall for jernbane Veg Togmeter dag (kl.07 19) Togmeter kveld (kl ) Togmeter natt (kl ) Kjørehastighet BM BM BM EL Gods Beregningsresultater 6.1 Generelt Det er beregnet støy fra veitrafikk og jernbane separat. Detter er i tråd med retningslinje T 1442, hvor grenseverdiene gjelder for hver kilde. Det gjelder ulike grenseverdier for ulike støykilder, derfor er ikke summering av støy hensiktsmessig. Beregningene forutsetter støyskjerming mot jernbanen (høyde 3 meter), samt skjerming langs utearealet over garasjenivået (høyde 0,9 meter, med unntak ved rampe hvor det er 1,2 meter som markert på figur 2 og 3). Det er vist støysonekart beregnet i 4 meters høyde i vedlegg 1. Støyberegninger for hver etasje for hhv. vei og jernbane er vist i vedlegg Støy fra veitrafikk Figur 2 viser støybelastning fra veitrafikk. Kommentarer til beregnet støynivå: Fasader: Fasader som vender direkte mot veiene (Tverrveien i nord, Dampsagalleen i øst og mot Fv. 459 Ringvei i vest) får støynivå over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Mest utsatt er fasadene som vender mot nord med beregnet støynivå Lden=61 63 db ved mest utsatte del av fasade. Øvrige fasader som ikke vender direkte mot veiene vil få støynivå under anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Felles uteareal: Uteareal på bakkenivå over garasjenivået vil få tilfredsstillende støynivå under anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Private uteareal: Private uteareal (balkonger) vil i stor grad vende bort fra støykilden (vestvendte og sydvendte balkonger). Unntaket er balkonger for bygningene som vender mot jernbanen som får balkonger som er støyutsatte. Beregninger som viser støynivå for hver etasje er vist i vedlegg 2. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 8 av 42

9 Figur 2: Støy fra veitrafikk. Støykart viser beregnet i høyde 1,5 meter over terreng ( bakkenivå ). Fasadenivåene viser høyeste nivå ved fasade uavhengig av høyde. Gul farge viser hvor støynivå er over anbefalt grenseverdi, Lden = 55 db. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 9 av 42

10 6.3 Støy fra jernbane Figur 3 viser støybelastning fra jernbane. Kommentarer til beregnet støynivå: Fasader: Bygningene som vender mot jernbanen får støynivå over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=58 db. De mest utsatte fasader som vender direkte mot jernbanen får et beregnet støynivå opp til Lden=66 db. Øvrige bygninger i planområdet vil i følge beregningene med få unntak få støynivå under anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=58 db. Felles uteareal: Uteareal på bakkenivå over garasjenivået vil få tilfredsstillende støynivå under anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Private uteareal: Private uteareal (balkonger) vil i stor grad vende bort fra støykilden (vestvendte og sydvendte balkonger). Unntaket er balkonger for bygningene som vender mot jernbanen som får balkonger som er støyutsatte. Beregninger som viser støynivå for hver etasje er vist i vedlegg 2. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 10 av 42

11 Figur 3: Støy fra jernbane. Støykart viser beregnet i høyde 1,5 meter over terreng ( bakkenivå ). Fasadenivåene viser høyeste nivå ved fasade uavhengig av høyde. Gul farge viser hvor støynivå er over anbefalt grenseverdi, Lden = 58 db. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 11 av 42

12 7 Konklusjon Støyberegningene viser at planområdet er støyutsatt fra flere kilder og fra flere sider. Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=55 db. Bygningene som vender mot jernbanen får støy ved fasaden som ligger godt over anbefalt grenseverdi i retningslinje T 1442, Lden=58 db. Planmyndigheten kan velge å akseptere avvik fra grenseverdiene med begrunnelse at dette er et knutepunktsprosjekt med høy arealutnyttelse, jfr. retningslinje T (se kap. 4.1 i denne rapport). I følge retningslinje T 1442 skal det i en slik avvikssituasjon innarbeides avbøtende tiltak i planen hvor følgende prinsipper skal legges til grunn og optimaliseres for prosjektet: gjennomgående leiligheter med stille side høyest mulig andel oppholdsrom i hver enhet skal ha vindu mot stille side, herunder soverom mekanisk balansert ventilasjon uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støynivåer Planbestemmelsene skal i følge T 1442 inneholde konkrete krav om ovennevnte. Planbestemmelsen kan utarbeides etter følgende mal: Retningslinje T 1442/2012 skal legges til grunn for planen, og grenseverdiene i tabell 3 gjelder. Følgende unntak fra støygrensene gjelder: Det tillates at støynivå utenfor fasader overskrider grenseverdiene, under forutsetning av følgende avbøtende tiltak: 1. Minimum 95 prosent av leilighetene i planen skal være gjennomgående og ha en stille side ( stille side er vindusfasade til oppholdsrom med støy under grenseverdi i tabell 3). 2. Planløsningene skal vektlegge at oppholdsrom og spesielt soverom skal ha tilgang til stille side. 3. Felles utearealer skal få tilfredsstillende støynivå, i henhold til tabell 3 i T Private utearealer (balkonger) skal i størst mulig grad tilfredsstille grenseverdien gitt i tabell 3 i T Det tillates unntak fra dette for balkongene som vender direkte mot jernbanen. Planen for Saga terrasse har lykkes med å få et skjermet felles uteareal. Private utearealer (balkonger) vil i stor grad også være beskyttet mot støy over anbefalte grenseverdier. Unntaket er balkonger for bygninger nærmest jernbanen som vender mot vest. Prinsippet med gjennomgående leiligheter og stille sider bør legges til grunn for planen. For å oppfylle TEK sine krav til innendørs lydforhold (jfr. NS 8175) må det påregnes tiltak (god fasade og lydmessig gode vinduer) for oppholdsrom med utendørs støynivå over anbefalt grenseverdi. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 12 av 42

13 Vedlegg 1: Støysonekart beregnet i høyde 4 meter Figuren viser ekvivalent støynivå, L den fra veitrafikk beregnet i høyde 4 meter over terreng: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 13 av 42

14 Figuren viser ekvivalent støynivå, L den fra jernbane beregnet i høyde 4 meter over terreng: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 14 av 42

15 Vedlegg 2: Støynivå ved fasader i hver etasje Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 1.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 15 av 42

16 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 2.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 16 av 42

17 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 3.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 17 av 42

18 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 4.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 18 av 42

19 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 5.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 19 av 42

20 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 6.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 20 av 42

21 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 7.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 21 av 42

22 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 8.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 22 av 42

23 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 9.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 23 av 42

24 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 10.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 24 av 42

25 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 11.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 25 av 42

26 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 12.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 26 av 42

27 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 14.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 27 av 42

28 Støy fra veitrafikk. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 16.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 28 av 42

29 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 1.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 29 av 42

30 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 2.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 30 av 42

31 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 3.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 31 av 42

32 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 4.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 32 av 42

33 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 5.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 33 av 42

34 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 6.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 34 av 42

35 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 7.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 35 av 42

36 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 8.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 36 av 42

37 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 9.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 37 av 42

38 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 10.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 38 av 42

39 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 11.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 39 av 42

40 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 12.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 40 av 42

41 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 14.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 41 av 42

42 Støy fra jernbane. Ekvivalent støynivå, L den er vist for 16.etasje. Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 9.september 2014 Side: 42 av 42

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage RAPPORT Lørenbanen, bygg- og anleggsstøy Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Langtidsmålinger over til sammen

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER 99284001 DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS Slik bør T-1442 og M-128 være Sigurd Solberg, Sweco Norge AS NAS God sakshåndtering-boliger T-1442 Hent riktig støyvarselkart M-128 FM K Hva er tillatt? Hva er vilkårene? Vis hvor FM R Hva er nødvendige

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer