AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER..."

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER GENERELT BYGGEFORSKRIFTENES KRAV KONSTRUKSJONER INNLEDNING BESKRIVELSE AV LØSNINGER Skilleflater rundt undervisnings- og grupperom uten dør (enetreningsrom) Skilleflater mellom undervisningsrom og fellesgang/fellesareal Rom med spesielle lydisolasjonsbehov Skilleflate rundt vanlige kontorer og arbeidsrom Skilleflate mellom kontor/arbeidsrom og korridor Skilleflater rundt møterom og personalrom Skilleflater rundt rom for konfidensielle samtaler Lydisolasjon mot teknisk rom DETALJER OG TILSLUTNINGER GOLV- OG DEKKEKONSTRUKSJONER Generelt ROMAKUSTIKK GENERELT SAMLINGS-/MUSIKKROM HOVEDKORRIDOR TEKNISK ROM Side 2 av 13

3 1 BAKGRUNN Sinus AS har foretatt en gjennomgang av planer for nytt ressurssenter ved Grannes skole i Sola kommune, med sikte på å anbefale akustiske løsninger. Løsningene er dimensjonert for å tilfredsstille målsettinger til lydforhold basert på krav i skoler. I kontorer i 2. etasje er forskriftskrav i klasse C lagt til grunn. Arbeidet er utført etter oppdrag fra Sola kommune. 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER 2.1 Generelt Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK10) anfører at byggverk skal utføres slik at de beskytter brukerne i eller nær byggverket mot støy. Spesifikke tallkrav er definert i norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper. 2.2 Byggeforskriftenes krav I NS 8175 er det spesifisert fire lydklasser; A, B, C og D. Klasse A - C gjelder for nybygg mens klasse D er ment for bruk under rehabilitering av eksisterende bebyggelse. I veiledningen til Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven er det til 8-4 angitt at lydklasse C anses å være tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriftenes krav. Kravene i klasse C er lagt til grunn for arbeidet nybygget i dette prosjektet. De aktuelle kravene gjengis i den følgende tabellen: Side 3 av 13

4 Tabell 1: Utdrag fra NS 8175 med aktuelle krav for skoler. SITUASJON Luftlydisolasjon Mellom undervisningsrom Mellom undervisningsrom og personalrom/fellesareal/felles oppholdsrom, samt mellom personalrom og kommunikasjonsvei, som felles gang/korridor uten dørforbindelse Mellom undervisningsrom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkel lydstudio eller et annet spesialrom med støyende aktiviteter, og et annet undervsningsrom/personalrom/fellesareal Mellom spesialrom som nevnt ovenfor, og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse Trinnlydnivå Mellom to undervisningsrom/personalrom I undervisningsrom/personalrom fra fellesareal/felles oppholdsrom I undervisningsrom/personalrom fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor/trapperom Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkel lydstudio eller et annet spesialrom med støyende aktiviteter I undervisningsrom/personalrom/fellesareal fra spesialrom (som over) I spesialrom som foran fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom størreundervisningsrom/auditorium og et annet undervisnings- og personalrom I spesialrom som foran dra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse Lydnivå I undervisningsrom, landskap og møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning I musikkrom/sal/lydstudio og lignende fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning I undervisningsrom/møterom fra utendørs kilder i brukstid klasse C R w 48 db R w 35 db R w 60 db R w 50 db L n,w 63 db L n,w 58 db L n,w 53 db L n,w 58 db L n,w 48 db L n,w 53 db L pa.eq,t 28 db L AF,max 30 db L pa.eq,t 23 db L AF,max 25 db L pa.eq,t 30 db Etterklangstid I undervisningsrom, sløydsal, møterom T (s) 0,5 I gymnastikksal, svømmehall, rom med støyende aktiviteter, fellesareal og korridor T h (s) 0,20 x h Side 4 av 13

5 Tabell 2: Utdrag fra NS 8175 med aktuelle krav for kontorer. SITUASJON Luftlydisolasjon Mellom kontorer og mellom kontor og fellesareal/kommunikasjonsvei, som felles gang, korridor uten dørforbindelse Mellom et vanlig kontor som foran, og kommunikasjonsvei som fellesgang/korridor med dørforbindelse. Mellom møterom og et annet rom/korridor uten dørforbindelse Mellom møterom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom samtalerom, legekontor, kontor med behov for konfidensielle samtaler og et annet rom, samt møterom med videokonferanse uten dørforbindelse. Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler og korridor med dørforbinedelse. Trinnlydnivå Mellom kontorer Mellom et kontor og møterom I kontor fra kommunikasjonsvei, som fellesareal/fellesgang/korridor I møterom fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor klasse C R w 37 db R w 24 db R w 44 db R w 34 db R w 48 db R w 34 db L n,w 63 db L n,w 58 db Lydnivå I kontorer, fellesareal og møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning I kontorer og møterom fra utendørs lydkilder i brukstid Etterklangstid I kontor, møtelokale I kontorlandskap og videokonferanserom L p,at 33 db L p,af,max 35 db L pa.eq,t 35 db T h (s) 0,20 x h T h (s) 0,16 x h Side 5 av 13

6 3 KONSTRUKSJONER 3.1 Innledning I det følgende beskrives forslag til akustiske prinsippløsninger. Enkelte steder legger ikke planene til rette for at gjeldende krav kan tilfredsstilles. Det er bl.a. av hensyn til kjøring med rullestoler behov for terskelfrie dørløsninger, noe som enkelte steder vil redusere oppnåelig lydreduksjon betydelig. Målsetting for lydisolasjon i vegger uten dør er et praktisk valg ettersom det er behov for 2 lag gips på begge sider av hensyn til robusthet. Løsningene som er valgt er basert på en avveining mellom krav til skoler og situasjonen med rom med enkeltelever (enetreningsrom). 3.2 Beskrivelse av løsninger For å forenkle presentasjonen har vi valgt å beskrive de fleste løsningene punktvis uten tilhørende forklarende tekst og begrunnelse for anbefalingene. Enkelte kommentarer er gitt i tabellene under de ulike konstruksjonsforslagene. I vedlegg 1 er det skissert krav på vegger med fargekoder Skilleflater rundt undervisnings- og grupperom uten dør (enetreningsrom) Løsningen som beskrives under anbefales som generell konstruksjon i mellom alle enetreningsrom. Aktuelle rom er: 104, 105, 107, 108, 109, 112, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137 og 140. Veggen anbefales også som basiskonstruksjon i andre rom hvor Byggeforskriftene ikke stiller krav til lydisolasjon. Merk at enkelte enetreningsrom har spesielle lydisolasjonsbehov (se pkt ). R w 48 db mellom undervisningsrom Målsetting R w 44 db Oppbygning 2x 13 mm gips 95 mm lydstendere i stål 100 mm mineralull 2x 13 mm gips Kommentarer I mottatt tegningsunderlag er det vist en konstruksjon som beskrevet over. Oppnåelig lydisolasjon begrenses av 100 mm gjennomgående betongplate. Ut fra forståelse fra brukerne vil dette kunne vurderes som akseptabelt. Det kan eventuelt vurderes bruk av lydstendere i stål og splitt i betongplate for å nå lydisolasjon på R w = 48 db. Side 6 av 13

7 3.2.2 Skilleflater mellom undervisningsrom og fellesgang/fellesareal Løsningen som beskrives under anbefales brukt i alle enetreningsrom, men må som minimum benyttes i følgende rom: 103, 132, 139, 146 og 148. R w 35 db for vegg med dør Målsetting R w 35 db Oppbygning 13 mm gips mm stålstender mm mineralull 2x 13 mm gips Slagdører av lydklasse minimum 30 db (Labmålt R w > 33 db) Evt. glassfelt: labmålt R w > db (8 10 mm laminert glass) Kommentarer For enkelte rom er det beskrevet ønske om spesielt god lydisolasjon. Dette begrenses i praksis av behovet for terskelfrie dørløsninger. Det anbefales bruk av dører med hev-senk-terskel for alle dører, da dører uten terskel i praksis ikke gir lydisolasjon. For rom med spesielle lydisolasjonskrav bør det benyttes så god dør som mulig. Med hevsenk-terskel begrenses dette erfaringsmessig til lydklasse 35 db. MERK: Med bruk av skyvedører er det i praksis lite eller ingen lydisolasjon mellom fellesrom og enetreningsrom. Side 7 av 13

8 3.2.3 Rom med spesielle lydisolasjonsbehov Løsningen under anbefales brukt på følgende steder: - I rom 103 (vegg mot 104) - I rom 139 (vegg mot 140) - I rom 146 (vegg mot 148) R w 60 db (vegg uten dør) Målsetting R w > 55 db (vegg uten dør) Oppbygning 3 x 13 mm gips 70 mm stenderverk 70 mm mineralull 20 mm spalt 70 mm stenderverk 70 mm mineralull 3 x 13 mm gips Kommentarer Betongplate i gulv må splittes for å nå målsetting. Oppnåelig lydisolasjon begrenses i praksis av lydoverføring via korridor hvor det med enkel dør med hev-senk-terskel (lydklasse 35 db) vil være mulig å oppnå maksimalt R w = 35 db. For at man skal få god lydisolasjon mot naborom, kreves også en god vegg og dør-løsning i dette rommet. Se pkt Side 8 av 13

9 3.2.4 Skilleflate rundt vanlige kontorer og arbeidsrom R w 37 db (vegg uten dørforbindelse) Oppbygning 13 mm gips 95 mm stålstender 100 mm mineralull 13 mm gips Kommentarer Skilleflate mellom kontor/arbeidsrom og korridor R w 24 db (vegg med dørforbindelse) Oppbygning 13 mm gips mm stålstender mm mineralull 13 mm gips Slagdører av lydklasse minimum 25 db (Labmålt R w > 28 db) Evt. glassfelt: labmålt R w > db (4 6 mm glass) Kommentarer Side 9 av 13

10 3.2.6 Skilleflater rundt møterom og personalrom R w 44 db vegg uten dør R w 34 db vegg med dør Målsetting: R w 44 db vegg uten dør R w 34 db vegg med dør Oppbygning 2x 13 mm gips veggsider 100 mm mineralull 95 mm stålstender 2x 13 mm gips Slagdører av lydklasse minimum 30 db (Labmålt R w > 33 db) Evt. glassfelt: labmålt R w > db (8 10 mm glass) Kommentarer Mellom møterom 204 og 205 er det tegnet inn foldevegg. Dette er en lydteknisk dårlig løsning, som trolig vanskeliggjør samtidig bruk av rommene. Erfaringsmessig er foldevegger opptil 10 db dårligere i felt enn det de leverandørgitte data tilsier. Denne begrensningen må avklares med brukerne. Side 10 av 13

11 3.2.7 Skilleflater rundt rom for konfidensielle samtaler Det må vurderes om ett eller begge enkeltkontorene (rom 202 og 206) skal bygges for konfidensielle samtaler. I så fall må konstruksjoner som beskrevet under benyttes. MERK dette er ikke tatt med i vedlagte lydisolasjons-skisser. R w 48 db vegg uten dør R w 34 db vegg med dør Målsetting: R w 48 db vegg uten dør R w 34 db vegg med dør Oppbygning 2x 13 mm gips 100 mm mineralull 95 mm lydstender av stål 2x 13 mm gips Slagdører av lydklasse minimum 30 db (Labmålt R w > 33 db) Evt. glassfelt: labmålt R w > db (8 10 mm glass) Kommentarer Side 11 av 13

12 3.2.8 Lydisolasjon mot teknisk rom Vi har ikke mottatt støydata for aktuelt teknisk utstyr. Kontrollberegninger for lydoverføring fra teknisk utstyr til underliggende rom kan eventuelt foretas når slike data foreligger. Merk at det uansett vil være behov for vibrasjonsisolerende tiltak i eller under aggregater og annet utstyr. Dette vil vanligvis ivaretas av leverandør. Sinus kan være behjelpelig med beregninger eller kontroll dersom det er ønskelig. 3.3 Detaljer og tilslutninger For å oppnå en lydisolasjon på R w = 44 db eller bedre må innvendig platelag i gjennomgående flankevegg og/eller tak splittes. For å få lydisolasjon R w > 48 db må deler av vegg splittes. For høyere lydisolasjonskrav er det behov for uttegning av tilslutningsdetaljer slik at løsningene kan kontrolleres før bygging. Golv på grunnen/betongplate må splittes under noen vegger med lydkrav jfr. anbefalingene i Golv- og dekkekonstruksjoner I bygget er det delvis golv på grunnen og delvis som påstøp på etasjeskiller, og delvis hulldekker. Disse løsningene skal ivareta både luft- og trinnlydkrav. I golv på grunn og som påstøp i 1. etasje skal det benyttes 100 mm betongplate. Det vil være behov for å splitte golv på grunnen en del steder, noe avhengig av type golvbelegg. Noen typiske løsninger oppsummeres i det følgende. Etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje bygges opp med 265 mm HD + avretting Generelt Med 100 mm betongplate er det generelt ikke behov for splitting under lydvegger med krav til og med R w = 44 db. Med gjennomgående plate vil krav til luftlyd ivaretas til og med R w = 44 db, men krav til trinnlydnivå må da ivaretas med trinnlyddempende belegg. For å oppnå tilfredsstillende trinnlydnivå mellom undervisningsrom og kommunikasjonsvei må det benyttes belegg med dokumentert trinnlyddemping på minimum ΔL = 15 db. Det må vurderes om krav til rullemotstand er forenelig med trinnlydreduksjon i gulvbelegg. Ved planlegging av splitting under skillevegger må man også vurdere risikoen for lydoverføring via flanker, f.eks. via gulv i korridor (dersom det ikke splittes fullstendig i denne retningen). Dette betyr i praksis at betongplaten må splittes rundt hele gulvareal i spesialrommene. Rundt spesielle rom som for eksempel støyisolerte enetreningsrom, sanserom og musikkrom vil det være aktuelt med splitting uansett type golvbelegg. Se vedlegg 2. I 2. etasje forutsettes også bruk av belegg med dokumentert trinnlydreduksjon på minimum ΔL = 18 db. Side 12 av 13

13 4 ROMAKUSTIKK 4.1 Generelt I henhold til mottatte himlingsplaner skal det benyttes systemhimling i alle rom i 1. og 2. etasje. For å oppnå gode akustiske forhold, samt god demping av rommene må hele himlingsflaten utføres i absorberende materiale av svært god kvalitet, helst absorbenter som holder absorpsjonsklasse A eller B ihht. ISO Det finnes flere aktuelle mineralullabsorbenter som vil tilfredsstille dette, samt noen perforerte plater. 4.2 Samlings-/musikkrom I samlings- og musikkrom kan det være aktuelt å benytte en løsning med en kombinasjon av godt absorberende flater og noen reflekterende. I tillegg bør der monteres noen absorbenter feltvis på vegg. Løsningen bør optimaliseres for den bruken som hovedsakelig planlegges i rommet. Dersom hovedbruken av rommet er til filmvisning og forsterket musikk er det ønskelig med stor absorpsjonsmengde. Dersom det hovedsakelig er akustisk musikk og sang, vil det være ønskelig med noe mer klang. Det bør gjøres en ekstra romakustisk vurdering av dette rommet basert på planlagt bruk. Dette må gjøres etter innspill fra brukerne. 4.3 Hovedkorridor I hovedkorridor må det monteres noe absorpsjon. Det må gjøres en vurdering av dette. Tilgjengelig takareal og veggareal (som ikke er teglvegger), bør settes av til romakustisk regulering. 4.4 Teknisk rom I himlingsplan er det angitt gipshimling i teknisk rom. Selv om det ikke er krav til akustisk absorpsjon i teknisk rom anbefales det å legge inn lydabsorbenter også her. Dette kan for eksempel være i form av en rimelig industriabsorbent eller en spilepanel-løsning. Noe absorpsjon er gunstig for å redusere lydnivået i teknisk rom og vil således bidra til å ivareta lydisolasjon mot tilstøtende rom. Side 13 av 13

14

15

16

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger...

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger... Innhold Bakgrunn... 3 Aktuelle krav og målsetningsnivå... 3 Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå... 5 Anbefalte løsninger... 5 Lydisolasjon... 5 Lydisolasjon mot øverom... 5 Romakustikk...

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT Oppdragsgiver Akershus fylkesskommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2012-11-26 ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT 2 (20) VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA Oppdragsnr.: 1120667

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon: Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: 5160557 Dokumentnr.: AKU02 Versjon: 02 2016-08-16 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport 2011-11-16 BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: 6110656 Oppdragsnavn: Bodø

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsgiver Øygarden kommune Rapporttype Forprosjektrapport 2011-03-09 C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER LYDTEKNISKE VURDERINGER 2 (20) LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsnr.: 5100199

Detaljer

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo memo04.docx 2013-06-14 Oppdrag Trondheim Fagskole - forprosjekt RIAKU Oppdragsnummer 367566 Oppdragsleder Kjell Olav Aalmo Opprettet av Kjell Olav Aalmo Dato 28.05.2014 Kvalitetskontrollert av Bernt Heggøy

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall.

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. RAPPORT Heggedal skole Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. NS 8175 lydklasse

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget i massivtre ILL TEGNING Tiltakshaver/byggherre: Gran kommune Org. nr. 947 506 579 MVA Dato 13.03.2015 NOTAT Kunde: SG arkitektur AS V/ OLE A. HEEN (PGL)

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 2.1 Brukerområder som ikke omfattes av NS 8175... 3 3. isolasjon... 4 3.1 Luftlydisolasjon... 4 3.2 Trinnlydnivå... 6 3.3 Etterklangstid...

Detaljer

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 STØY PÅ UTEPLASSER MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 4 2.2 KRAV I NS 8175... 4 3 VEGTRAFIKKSTØY... 6 3.1 MÅLSETTING...

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Lydtekniske premisser, Bryne videregående skole. Utgave 2 Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Lydtekniske premisser, Bryne videregående skole. Utgave 2 Dato: Lydtekniske premisser, Bryne videregående skole Utgave 2 Dato: 2012-09-02 Lydtekniske premisser, Bryne videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydtekniske premisser, Bryne

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner

LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner LYDFORHOLD i Skoler, barnehager og arbeidssituasjoner v/ Anders Homb Dr.ing SINTEF-Byggforsk Trondheim SINTEF Byggforsk 1 Alternativ tittel: Akustikk og skoleutforming på kollisjonskurs Ingen evaluering

Detaljer

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2013-03-05 TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre:

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre: Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: 63205 E20 TOTALENTREPRISE F.10 Akustikk-konsept Byggherre: KRISTIANSUND KOMMUNE 20.05.2014 Rambøll Norge AS Side 2 (21) Nordlandet ungdomsskole Oppdragsnr

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument

GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument RAPPORT : 10731001-1-R01 Revisjon : 0 Dato : 13.10.2015 Antall sider : 9 Vedlegg : Lydtegninger GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument Oppdragsgiver : Link Arkitektur v/

Detaljer

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 Oktober 2013 Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt Gamle og nye bygningstyper i NS 8175:2012 Eksempler på nye grenseverdier for lydforhold Hva skjer med

Detaljer

Rælingen kommune Rådmannskontoret. Løvenstad demenssenter Lydforhold

Rælingen kommune Rådmannskontoret. Løvenstad demenssenter Lydforhold Rælingen kommune Rådmannskontoret Løvenstad demenssenter Lydforhold RAPPORT [Oppdragsnavn] Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 430940 Kunde: Rælingen kommune, Rådmannskontoret Rælingen demenssenter Lydforhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering Eggen arkitekter AS Melhus Omsorgsenter Lydteknisk prosjektering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

NYE GOL SKULE INNHOLD 1 GENERELT 3

NYE GOL SKULE INNHOLD 1 GENERELT 3 ARKITEKTENE VIS-À-VIS NYE GOL SKULE LYDTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 3 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015 RAPPORT Skogvollveien 35, omsorgsboliger Kunde: RiK Arkitektur v/ Marthe Disen Sammendrag: Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede krav og Felles kravspesifikasjon fra Oslo kommune -Omsorgsboliger

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage RAPPORT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 RAPPORTNR. TC-10874-1 GRADERING Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE Z:\10874 Kattem Barnehage\Akustikk\TC-10856-1

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Bjørn Andreassen Bymiljøetaten, Oslo kommune Fra: Håkon Eivind Larsen Petter H. Eriksen Sweco Norge AS Sweco Norge AS Utførende Kvalitetssikring

Detaljer

Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE. Generelt... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4

Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE. Generelt... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4 Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt.... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4 Generelt... 4 Bakgrunnsmateriale og regelverk... 4 Om bygget... 4 Lydtekniske premisser...

Detaljer

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3 MALVIK KOMMUNE VIBOS FORPROSJEKTRAPPORT - LYDTEKNISKE FORHOLD ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 GENERELT 3 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Beredskapssenter Haugland

Beredskapssenter Haugland Askøy kommune ved Axel Hauge Beredskapssenter Haugland Premissnotat bygningsakustikk 20130131 Oppdragsnr.: 5121745 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder /

Detaljer

GENERELT OM ETASJESKILLERE

GENERELT OM ETASJESKILLERE FOR NORSKE FORHOLD ETASJESKILLERE 30.05.2016 Etasjeskillere GENERELT OM ETASJESKILLERE Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brannmotstand.

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY Oppdragsgiver Narvikgården AS Rapporttype Akustikkrapport Dato 2014-01-31 NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY 2 (20) AKUSTIKK OG STØY Oppdragsnr.: 6130277 Oppdragsnavn: Narvik Rådhus Dokument nr.: C-rap-001

Detaljer

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015 RAPPORT Øren flerbrukshall Kunde: Drammen Eiendom KF v/ Lars Teien Sammendrag: Det stilles ikke spesifikke lydkrav til fasade (vegg, vindu og dør) mhp. støy fra veitrafikk, men vi anbefaler at det minimum

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til Side 1 av 7 Møre og Romsdal Fylkeskommune AKUSIKK RAPPOR Bedrift : Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne : Etterklangsmålinger Dato : 15.04.2015 Rapport utført av : orgrim Blø Distribuert til : Bjørn

Detaljer

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015 RAPPORT Skogtun BMB Kunde: Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand Sammendrag: Skogtun BMB er et leilighetsbygg for brukere som trenger bistand. Lydforhold for forprosjektet er gjennomgått i denne rapporten.

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato: Akustisk premissdokument Utgave: 01 Dato: 2011-10-06 Akustisk premissdokument Anleggshall Øksnevad vgs 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Akustisk premissdokument Utgave/dato: 01 / 2011-10-06

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS Gjøvik barnehage Premissdokument akustikk 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Innhold 1 Innledning 5 2 Krav og anbefalinger 6 3 Luftlydisolasjon og trinnlyd 8

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

Sulitjelma Oppvekstsenter

Sulitjelma Oppvekstsenter ~ FAUSKE KOMMUNE Sulitjelma Oppvekstsenter Bygg / eiendom Gunnar Myrstad Postboks 93 8201 FAUSKE Saksbehandler: Siv L. Johansen - Telefon: 75602030 - Telefaks: 75602040 Deres ref.: Vår ref.: 08/6979/SLJ

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 29. mai Rapportnr: Aku-01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 12. juni 2013

Oppdragsnr: Dato: 29. mai Rapportnr: Aku-01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 12. juni 2013 RAPPORT Vestby sykehjem Kunde: Vestby kommune v/ Hans Kristian Rauan Sammendrag Viktige punkter: Det er tatt utgangspunkt i grenseverdier for boliger gitt i NS 8175:2012. Mellom boenheter og fellesgang

Detaljer

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner Publisert dato 09.09.2013 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET LYDTEKNISK KONSEPT

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET LYDTEKNISK KONSEPT Utgiver: Firma: Kontraktsnr.: Kontraktsnavn: Bygningsavsnitt/geografisk plassering: ID-nr./artikkel: Innkjøpsordrenr.: Status: Fase: Distribusjon: COWI AS Sikkerhet: Forprosjekt Behandlingsprosedyre: Oversendt

Detaljer

Oppdragsnr: 46059-00 Dato: 19. desember 2012. Rapportnr: AKU-01 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 22. november 2013

Oppdragsnr: 46059-00 Dato: 19. desember 2012. Rapportnr: AKU-01 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 22. november 2013 RAPPORT Råholt ungdomsskole Kunde: Kristin Jarmund arkitekter MNAL v/geir Messel Sammendrag: Viktige punkter som må hensyntas i det videre arbeidet mhp lydforhold er som følger: Auditorium og musikkrom

Detaljer

Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt

Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt Alf Nebbs gate Blokk A Bjugn kommune Prosjektnummer: 15009100 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-001 Revisjon: - Dato: 14.12.2015 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad

Detaljer

Akustiske forhold forprosjekt

Akustiske forhold forprosjekt Akustiske forhold forprosjekt Fjellbovegen barnehage Sørum kommune Prosjektnummer: Dokumentnummer: T130062004 RAP-RE-RIA-000 Revisjon: 2 Dato: 10.3.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Marius Berg Helle

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

NOTAT. Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom. Akustiske forhold. Sammendrag: Kunde Tromsø kommune

NOTAT. Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom. Akustiske forhold. Sammendrag: Kunde Tromsø kommune NOTAT Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom Akustiske forhold Kunde Tromsø kommune Sammendrag: F Vi anbefaler at etterklangstiden i det nye musikkrommet blir ca 1,5 sekunder (tomt rom med møbler), dette

Detaljer

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato: Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg Utgave: 1 Dato: 2014-05-12 Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Lydisolering i eksisterende trekonstruksjoner

Lydisolering i eksisterende trekonstruksjoner Lydisolering i eksisterende trekonstruksjoner Overordnet perspektiv og nye muligheter Anders Homb Seniorforsker SINTEF Byggforsk Prof. II NTNU Technology for a better society 1 Fysiske sammenhenger - lydisolasjon

Detaljer

r N o t a t RIA-414638-01

r N o t a t RIA-414638-01 (ilsult r N o t a t RIA-414638-01 Oppdrag: ROM Eiendom - Trappehuset Dato: 9. mars 2011 Emne: Stłyberegninger og lydisolasjon i fasade Oppdr.nr.: 414638 Til: ROM Eiendom AS Ottar Remman Kopi: Utarbeidet

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 30. oktober Rapportnr: Aku 04 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 24. november 2014

Oppdragsnr: Dato: 30. oktober Rapportnr: Aku 04 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 24. november 2014 RAPPORT Pastor Fangens vei 22 Kunde: Omsorgsbygg Oslo KF v/ Magnus Syversen Sammendrag: Viktige punkter: Det er tatt utgangspunkt i grenseverdier for boliger gitt i NS 8175:2012. Mellom boenheter og fellesgang

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer