Saker til behandling. 10/5 07/ Kvalitetskommuneprogrammet - rapport /6 09/ HMS - revisjon av internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 10/5 07/02478-19 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3. 10/6 09/02333-2 HMS - revisjon av internkontroll 2009 4"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 10/5 07/ Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3 10/6 09/ HMS - revisjon av internkontroll /7 10/ Beredskap - internkontroll/kvalitetssikring 5 10/8 09/ /9 09/ Statnett SF - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Danmark - Skagerrak 4. Søknad og konsekvensutredning. Bebyggelsesplan for Skansen 2. Krav om lovlighetskontroll. 6 8 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 10/5 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. Arkivsak-dok. 07/ Arkivkode. 031 &10 Saksbehandler Heidi Engestøl Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /2 2 Kommunestyret /5 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar vedlagte rapport til orientering. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 10/2 Behandling i møtet: Det ble uttrykt stor tilfredshet med måten prosjektet er gjennomført på i Vennesla. Utvalget ber om at det vurderes å benytte tilsvarende systematikk innen undervisningssektoren. Votering: Enstemmig vedtak: Administrasjonsutvalgets innstilling kommunestyret: Kommunestyret tar vedlagte rapport til orientering. 3

4 10/6 HMS - revisjon av internkontroll 2009 Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 440 Saksbehandler Hans Thomas Nicolaisen Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /4 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /2 2 Kommunestyret /6 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. Hovedarbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 10/2 Votering: Enstemmig vedtak. Hovedarbeidsmiljøutvalgets innstilling til Kommunestyret Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 10/4 Votering: Enstemmig vedtak. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. 4

5 10/7 Beredskap - internkontroll/kvalitetssikring Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. X20 &58 Saksbehandler Hans Thomas Nicolaisen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /6 2 Kommunestyret /7 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar den fremlagte internkontrollen til orientering. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 10/6 Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret. Kommunestyret tar den fremlagte internkontrollen til orientering. 5

6 10/8 Statnett SF - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Danmark - Skagerrak 4. Søknad og konsekvensutredning. Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. S14 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 1 Plan- og økonomiutvalget /7 2 Kommunestyret /8 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann.. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 10/13 Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. 6

7 Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 10/7 Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann.. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. 7

8 10/9 Bebyggelsesplan for Skansen 2. Krav om lovlighetskontroll. Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 6/230 L42 Saksbehandler Eivind Mauland Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /9 SAMMENDRAG Det er satt frem krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 av kommunestyrets avgjørelse i sak 10/2: Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Klage på vedtak. Kravet er begrunnet med at vilkårende i Plan og bygningslovens ikke var innfridd og at God Driv AS derfor ikke hadde rett til å kreve saken fremmlagt for kommunestyret. Rådmannen mener planforslaget til God Driv AS er i samsvar med Reguleringsplan for Vennesla sentrum og at vilkårene i Pbl dermed var til stede for at forslagstiller kunne kreve forslaget fremmlagt for kommunestyret. Rådmannen anbefaler at kommunestyret opprettholder sitt vedtak og at saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyrets vedtak i sak 10/2 opprettholdes. Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll. Kommunestyresak Sak 10/2 Saksutskrift Kommunestyresak 10/2 Saksfremstilling Klage på BM vedtak 09/126 fra God Driv AS Saksutskrift BM Sak 09/126 Saksutskrift BM Sak 09/120 Saksfremstilling BM. Sak 09/120 med vedlegg. Reguleringsbestemmelser for Vennesla Sentrum. 8

9 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Krav om lovlighetskontroll Tre medlemmer av Vennesla kommunestyre har satt frem krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 (brev datert ). Kravet gjelder kommunestyrets avgjørelse i sak 10/2: Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Klage på vedtak, behandlet av kommunestyret : Kommunestyret fattet slikt vedtak i sak 10/2: 1 Kommunestyret opphever bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum. 2 Kommunestyret sender saken over til bygg- og miljøutvalget for behandling før den legges ut til offentlig ettersyn. Det fremgår av begrunnelsen for kravet at de tre kommunestyrerepresentantene krever kontroll av om vilkårene i Plan og bygningslovens(pbl) 12-11, siste setning: Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret, var til stede. I denne sak er forslagstiller God Driv AS og forslaget Bebyggelsesplan for Skansen 2. Retten etter Pbl 12-11, til å kreve forslaget fremstilt for kommunestyret, gjelder forslagsstiller. Krav om at forslaget forelegges kommunestyret ble fremsatt av God Driv AS i brev registrert I samsvar med ordlyd i brevet fra de tre kommunestyrerepresentantene legges til grunn at lovlighetskontrollen gjelder om forslaget oppfylte vilkårene i Pbl Lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 Kommunelovens(Kl) 59 hjemmler bl.a. at tre eller flere kommunestyremedlemmer sammen kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet (delegert til fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages. Krav om lovlighetskontroll fremsettes overfor det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Opprettholder organet avgjørelsen, oversendes saken til fylkesmannen. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelse av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen fatter slikt vedtak. Fylkesmannens kompetanse i saker etter Kl. 59 er begrenset til opphevelse av foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig. Det er sjeldent fremsatt krav om lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser i Vennesla. Av den grunn gjengis noen punkter fra departementets retningslinjer og forarbeidene til loven. 9

10 Av departementets retningslinjer (Rundskriv H-2123) fremgår at hovedformålet med lovlighetskontroll er å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. Av Ot.prp. nr. 42 ( ) s. 300 fremgår at Det bare er den endelige avgjørelse i en sak som kan bringes inn for lovlighetskontroll, ikke innstillinger avgitt av administrasjonen eller folkevalgte organ. Med begrepet endelig menes det vedtak som avslutter saken. Lovlighetskontroll kan kun omfatte forvaltnings- og offentligrettslige sider av en avgjørelse. Av retningslinjene fremgår videre at Avgjørelser fattet som ledd i behandlingen av en sak, for eksempel pålegg om fremleggelse av dokumentasjon, rett til dokumentinnsyn, avgjørelser i spørsmål om inhabilitet, er isolert sett ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Disse avgjørelsene, såkalte prosessledende beslutninger, tar ikke stilling til realitetene i selve saken. Behandlingen av Detaljreguleringsplan, Skansen 2. Detaljreguleringsplan for Skansen 2 ble første gang behandlet av bygg- og miljøutvalget i sak 09/120. Administrasjonen innstilte på å legge planen ut til offentlig ettersyn. Saken ble vedtatt utsatt og: Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål God Driv AS avviste i møte samt brev av , å endre forslaget bl.a. begrunnet med at planen var i samsvar med reguleringsplanen, hvoretter Detaljreguleringsplanen på nytt ble behandlet av bygg- og miljøutvalget med følgende vedtak: 1. Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2. Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet God Driv AS fikk oversendt vedtaket i brev av med opplysning om hjemmel i Pbl til å kreve avslaget forelagt kommunestyret samt 3 ukers frist for å gjøre krav gjeldende. Krav om fremleggelse av forslaget for kommunestyret ble registrert 13. januar 2010 og fremmet for kommunestyret 28. januar 2010, sak 10/2. Kommunestyret opphevet bygge- og deleforbudet og oversendte saken for ny behandling til bygg- og miløutvalget. Bygg- og miljøutvalget realitetsbehandlet planforslaget i sak 10/22 den 10. februar 2010 med følgende vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for Skansen 2 Av saksutredning til sak 09/120 fremgår at administrasjonen mener Detaljreguleringsplan for Skansen 2 ligger innenfor rammene av Reguleringsplan for Vennesla sentrum (datert med endring av og ). Av kravet om lovlighetskontroll fremgår at det stilles spørsmål ved om det er samsvar mellom Detaljreguleringsplan for Skansen 2 og Reguleringsplan for Vennesla sentrum mhp. antall etasjer, høyde, parkering/utnytelsesgrad og bygningsform samt om intensjonen i områdereguleringsplanen er om slike bygninger var tiltenkt i dette området. 10

11 Generelle bestemmelser ( 1) Administrasjonen mener det er samsvar mellom Detaljreguleringsplan for Skansen 2 og generelle bestemmelser for arealbruk i Reguleringsplan for Vennesla sentrum ( 1). Byggeområde boliger ( 2) Detaljreguleringsplan for Skansen 2 omfatter arealer i Reguleringsplan for Vennesla sentrum lagt ut til byggeområde boliger, felt P. I dette område kan det bygges terraseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Den del av felt P som omfattes av Skansen 2 fremstår som en avgrenset og naturlig forlengelse av Skansen 1. Terrenget ligger lavere en bakenforliggende del av felt P. Bebyggelsens utforming bør vurderes i sammenheng med øvrig bebyggelse i denne delen av Sentrumsveien. Utnyttelse, etasjer og høyde Terraseboliger/konsentrert lav bebyggelse er avgrenset nærmere til at bygningsgrunnflate inkl. garasje ikke skal overskride 35% av tomtens nettoareal. Maks etasjeantall er 2. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Bebyggelsesplanen for Skansen 2 gir en utnyttelsesgrad på 33,8%. Planlagt bygg omfatter 3. etasjer. Administrasjonen mener skrånende terreng med tilbakfylling av masse mot mur på byggets bakside, legger til rette for at underetasje kan innredes til bolig. Reguleringsbestemmelsene krever at bygningens høyde ikke skal overstige 6 meter for 2 etasjes bygg regnet fra gjennomsnitts ferdig planert terreng til gesims og 9 meter til topp møne. Bygget er planlagt med flatt tak med maks høyde over planert terreng på 10 meter. Ved beregning av byggets høyde er retningsliner utarbeidet av miljøverdepartementet lagt til grunn. Basert på disse retningslinjene er byggets høyde beregnet til 7,4 meter. Dette er 1,6 meter lavere enn kravet på 9 meters mønehøyde. I vurderingen er det også lagt vekt på at bygget er 2,7 meter lavere enn Skansen 1. Bratt skråning i bakkant gjør at Skansen 2 i liten grad hindrer utsyn for eksisterende boliger. Biloppstillingsplasser ( 2 samt kommunale vedtekter til Pbl.) Reguleringsbestemmelsenes krav (felt P) er 1,5 biloppstillingsplass per leilighet for terrassehus/blokkbebyggelse og 1 plass pr. leilighet i hybelleilighetsprosjekter (definert utfra leilighetens størrelse/m2, samt at parkering skal skje på egen eiendom. Kommunale vedtekter til Pbl. definerer hybelleilighetsprosjekter til leiligheter under 65m 2 bruksareal per enhet. Kravet er da èn parkeringsplass per leilighet, dvs. 6 parkeringsplasser. Skansen 1 er planlagt med 10 ekstra parkeringsplasser hvorav 6 er disponert til Skansen 2. Reguleringsbestemmelsene krever at parkering skal skje på egen eiendom. Administrasjonen har her lagt vekt på at bestemmelsene, for eksempel når det gjelder Butikkhuset, er praktisert slik at en godkjenner parkeringsplasser også i de tilfeller plassene ligger i umiddelbar nærhet (eksempel på andre siden av veien). I dette tilfellet ligger plassene slik til at beboere i Skansen 2 kan bevege seg på gangbro mellom byggene til parkeringsplass i nabobygg. For øvrig er det samme eier på Skansen 1 og 2. 11

12 Universell utforming Bebyggelsesplanen tilfredsstiller kravet om universell utforming på min 60% ved mer enn 5 leiligheter. Lekeplass Bebyggelsesplanen tilfredsstiller kravet om minimum 50m 2 lekeplass. Trafikkstøy Reguleringsplanens krav mht. trafikkstøy er forutsatt ivaretatt ved byggesaksbehandlingen. Rådmannens merknader: Rådmannen vil innledningsvis bemerke at 59 i kommuneloven er et viktig rettsmiddel for å sikre avklaring hvor det kan foreligge rettslig tvil om en avgjørelse. Vilkåret i Pbl siste ledd om at..forslaget er i samsvar med.. er en ny bestemmelse som kom inn i den nye loven av Adgangen til å fremlegge planen for kommunestyret er ment å skulle ivareta rettssikkerheten til forslagsstiller. Det nye vilkåret i loven av 2008 avgrenser denne retten sammenlignet med tidligere lov. Det må ut fra rettsikkerhetshensyn antas at planen må bryte med gjeldende bestemmelser og at eventuell tvil må komme forslagsstiller til gode, ved vurdering av om vilkåret er tilfredsstilt. Ved tvil om vilkårene er i samsvar med gjeldende plan må rettsikkerhetsprinsipper tilsi at administrasjonen har plikt til å femme planen for kommunestyret og redgjøre for eventuell motstrid mellom forslaget og gjeldende plan. Formuleringen kan avslaget kreves i samme paragraf må oppfattes slik kan gjelder forslagsstillers skjønnsmulighet. Rådmannen mener det er redgjort fyldesgjørende for forslaget i forhold til Reguleringsplan for Vennesla sentrum i saksfremstillingen til bygg- og miljøutvalget. Administrasjonens innstilling, først til bygg- og miljøutvalget, deretter til kommunestyret og igjen til bygg- og miljøutvalget, om å legge planen ut til offentlig høring, innebærer at Rådmannen har ansett planforslaget i samsvar med Reguleringsplan for Vennesla sentrum. I dette tilfellet vedtok kommunestyret å sende planen tilbake til bygg- og miljøutvalget for ny behandling. Rådmannen kan på dette grunnlag ikke se at kommunestyret foretok realitetsbehandling av spørsmålet om å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret opphevet bygg- og miljøutvalgets vedtak om innføring av midlertidig forbud mot tiltak og oversente forslaget til bygg- og miljøutvalget for ny behandling. Ved ny behandling av forslaget den vedtok bygg- og miljøutvalget enstemmig å legge planen ut til offentlig høring. Rådmannen viser på denne bakgrunn til departementets retningslinjer samt Ot. prp. nr. 42 ( ) s. 300 sitat: Det bare er den endelige avgjørelse i en sak (det vedtak som avslutter saken) som kan bringes inn for lovlighetskontroll, ikke innstillinger avgitt av administrasjonen eller folkevalgte organ og videre til hovedformålet med lovlighetskontroll som er å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. Rådmannen anser det på denne bakgrunn uklart hvilken avgjørelse som er å anse som den endelige i denne saken. Etter kommunelovens 59 skal krav om lovlighetskontroll legges frem for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kommunestyret opprettholder sitt vedtak og at saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. 12

13

14 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget /120 2 Bygg- og miljøutvalget /126 3 Kommunestyret /02 4 Bygg- og miljøutvalget GNR. 6, BNR. 230, SKANSEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN. SAMMENDRAG Kommunestyret har opphevd bygge- og deleforbud og sendt saken tilbake til byggog miljøutvalget. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Bebyggelsesplan, saksframstilling fra tidligere behandling i bygg- og miljø, vedtak b/m des.09, brev fra God Driv as av og anke av

15 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Bygg og miljøutvalget behandlet denne saken i møte den , sak 09/126: Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet Dette vedtaket krevde søker God Driv forelagt kommunestyret. Dette i h.h.t. plan- og bygninglovens Begrunnelsen for klagen og saksgangen framgår av vedlagte brev av fra God Driv. Klage på bygg- og miljøutvalgets avslag på utlegging til off. ettersyn, den , ble behandlet i kommunestyret Kommunestyret opphevet da bygge- og deleforbudet og oversendte planen til Bygg- og miljøutvalget for behandling. Rådmannens merknader: Rådmannen legger saken fram for bygg- og miljøutvalget i samsvar med kommunestyrets intensjoner, med forslag til vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn. Det vises for øvrig til saksfremstillingen til møtet

16

17

18 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310 Arkivkode Saksbehandler Herbjørn J Stigen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /120 2 Bygg- og miljøutvalget /126 SAKSPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/126 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/120 Behandling i møtet Omforent forslag: Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål Behandling i møtet Notat fra God Driv A/S datert ble utdelt i møte

19 Forslag fremsatt av Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet Votering: Forslag fremsatt av Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) vedtatt med 7 stemmer (Ap, Krf og Sp) mot rådmannens forslag 2 stemmer (Frp) Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet 2

20 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /120 Gnr. 6, bnr. 230, Koldalsvegen 2. Detaljreguleringsplan for Skansen 2. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/120 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Behandling i møtet Omforent forslag: Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål RETT UTSKRIFT DATO 9.desember.2009

21 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310 Arkivkode Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /2 SAKSPROTOKOLL Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 10/2 Behandling i møtet: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) fremmet fremmet følgende forslag : 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet. Votering: Kommunestyret stemte først over rådmannens forslag til vedtak pkt. 2. Det var enighet om at saken, dersom det ble flertall for å oppheve bygg- og deleforbud, sendes tilbake til Bygg- og miljøutvalget for videre behandling. Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer.berit Kittelsen (AP), Thor Robert Robstad ( Ap), Bjørn Trygve Nordhagen ( Ap), Steinar Fredriksen ( Ap), Solveig Robstad ( Ap), Arne Bang ( Ap), Turid Tonstad (Krf), Bjørn Egil Haugland (Krf) og Oddvar Steinsland (Krf), Else Lill Skuland (Krf) stemte mot rådmannens forslag. Kommunestyrets vedtak: 1 Kommunestyret opphever bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum. 2 Kommunestyret sender saken tilbake til Bygg- og miljøutvalget til videre behandling.

22 Ny endring , VENNESLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL NY REGULERINGSPLAN FOR VENNESLA SENTRUM GENERELLE BESTEMMELSER: Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje skal arealene nyttes som vist på planen. Enkeltbygninger og deres plassering i et byggeområde kan ikke godkjennes før en detaljert bebyggelsesplan for hele byggeområdet eller en naturlig del av det er godkjent av kommunen. Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal det foretas en vurdering av hvilke arealer som skal være kjørbare med hensyn til varelevering, renovasjonsinnsamling, utrykningskjøretøy og vintervedlikehold, samt hvordan universell utforming skal ivaretas. Etter bestemmelsenes ikrafttreden, er det ikke tillatt med private servitutter å etablere forhold som er i strid med disse reguleringsbestemmelser. Kommunen kan, når særlige grunner taler for det, foreta mindre vesentlige endringer fra disse reguleringsbestemmelser innen rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtekter for Vennesla kommune. Kommunen kan forby virksomhet som etter rådets skjønn er sjenerende for naboene, boende, eller til ulempe for den offentlige ferdsel. Vennesla sentrum skal gis en «universell utforming» - det vil si en utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming. Avfallsbeholdere skal plasseres innendørs i egne søppelrom for andre bygg enn småhusbebyggelse. I prosjekter med flere enn 5 leiligheter skal minst 60% av leilighetene gis en universell utforming. I prosjekter med flere enn 3 leiligheter skal det avsettes plass til et uteområde og en lekeplass på minst 50 m2. 2.BYGGEOMRÅDE BOLIGER 13

23 I område N kan det bygges konsentrert lav bebyggelse. I område O kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. I område P kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Bygningsgrunnflate, inkl. garasje skal ikke overskride 35% av tomtens nettoareal og maks. etasjeantall er 2. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Bygningenes høyde skal ikke overstige 3 m for 1 etasjes, 6 m for 2 etasjes bygg fra gjennomsnitts ferdig planert terreng til gesims, 6 m for 1 etasjes bygg, 9 m for 2 etasjes bygg til topp møne. For områdene N, O og P skal det foreligge bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Bebyggelsesplanen skal vise eksisterende og ny planlagt bebyggelse. Områdene skal planlegges med gode fellesarealer. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. I byggeområder boliger kreves 2 biloppstillingsplasser pr. leilighet for småhusbebyggelse, 1,5 pr. leilighet for terrassehus/blokkbebyggelse og 1 plass pr. leilighet i hybelleilighetsprosjekter. Parkering skal skje på egen eiendom. 3.BYGGEOMRÅDE FORRETNING OG KOMBINERT KONTOR/BOLIG/FORRETNING, I disse områder kan det oppføres bygninger for forretninger/kontor/bolig med tilhørende anlegg. Områdene A, B, C, D, E, F, og G kan bygges i inntil 3 etasjer. Områdene H, K, L og M kan bygges i inntil 2. Etasjetallet framgår også av reguleringsplanen. I tillegg kan loftsetasje inneredes til boligformål. I område Q tas det vare på de bygningene som står. Ny bebyggelse skal tilpasses bestående bygg. Innenfor de enkelte områder kan bebyggelsen utformes som sammenhengende bebyggelse. Denne bestemmelse gjelder ikke mot grense til byggeområde boliger hvor paragraf 70 pkt. 1 i Pbl. kommer til anvendelse. Hvor bygning plasseres nærmere nabogrense enn angitt i P.b. paragraf 70 pkt.2, gjelder byggeforskriftenes krav m.h.t. brannteknisk sikring. Bygningene skal ha forretnings-/kontorvirksomhet i 1. etasje. 2. og 3. etasje kan benyttes til bolig/kontorvirksomhet. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. Sammen med byggemelding skal det leveres perspektivtegning av bygning satt inn i sammenheng med tilliggende bygninger. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyde, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. Enkeltområder kan gis en tomteutnyttelse innenfor de byggegrenser som er vist på reguleringsplanen. 14

24 Bygningenes. høyde må ikke overstige 7 m for 2 etasjers og 9 m for 3 etasjers bygg til gesims over ferdig planert gjennomsnittlig terreng. (Med gesims menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Total høyde på bygg må ikke overskride 13 m over gjennomsnitts terreng for 3 etasjer og 10 m for 2 etasjers bygg. For forretnings/kontordel kan utbygger kjøpe seg fri fra kravet om parkering på egen grunn i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. For boligdel stilles det krav om parkering på egen grunn i underetasje. Underetasje kreves utbygget i et hvert byggeprosjekt. Innenfor de oppmerkede byggelinjer for områder bolig/forretning (gult/ blått) kan bebyggelsen utformes som sammenhengende bebyggelse. Denne bestemmelse gjelder ikke mot grense til byggeområde boliger eller grøntområde, hvor paragraf 70 pkt. 1 i Pbl. kommer til anvendelse. Utendørs lagring av varer i gågata er forbudt utenom vanlig åpningstid. 4 BYGGEOMRÅDE OFFENTLIG OG KOMBINERT OFFENTLIG/BOLIG. I disse områdene kan det oppføres bygninger for offentlig bruk og for offentlig/bolig med tilhørende anlegg. Områdene kan bygges i inntil 3 etasjer. Bygningene skal fortrinnsvis ha offentlig virksomhet i 1. etasje. 2. og 3. etasje kan benyttes til bolig/offentlig virksomhet. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. Sammen med byggemelding skal det leveres inn perspektivtegning av bygning satt inn i sammenheng med tilliggende bygninger. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyden, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. (med gesimshøyde menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Bygningenes høyde må ikke overstige 9 m til gesims over ferdig planert gjennomsnittlig terreng. Total høyde på bygg må ikke overskride 13 m over gjennomsnittlig planert terreng. For offentlig del kan utbygger kjøpe seg fri fra kravet om parkering på egen grunn i henhold til kommunens vedtekter til de til enhver tid gjeldende priser. For boligdel stilles det krav om parkering på egen grunn i underetasje. Underetasje kreves utbygget i et hvert byggeprosjekt. For disse områdene, eller for deler av et område kreves det utarbeidet bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Områdene er vist med byggegrense på reguleringsplanen 15

25 5. SERVICE/INDUSTRI OG ALLMENNYTTIGE OMRÅDER. I disse områdene kan det oppføres bygninger for service/næring (lilla) og til allmennyttige formål (brun). I områdene kan det bygges inntil 2 etasjer. Bygningene skal gis en harmonisk utførelse og god materialbehandling. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyden, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. (Med gesimshøyden menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Parkering for disse virksomheter må det avsettes grunn til på egen grunn i.h.t. kommunens vedtekter. Bygningers høyde må ikke overstige 7 m for 2 etasjers bygninger til gesims over gjennomsnittlig planert terreng. Total høyde på bygningen må ikke overskride 11 m over gjennomsnittlig planert terreng. Kommunen kan kreve at det skal foreligge en godkjent detaljert bebyggelsesplan for hele området eller for en naturlig avgrenset del av området før godkjenning av enkeltbygninger og deres plassering i et byggeområde. Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal det foretas en vurdering av hvilke arealer som skal være kjørbare med hensyn til varelevering, renovasjonsinnsamling, utrykningskjøretøy og vintervedlikehold, og hvilke som skal være til bruk for barn (lekeareal). 6.OMRÅDER FOR TRAFIKKFORMÅL. I områdene skal det anlegges kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser, kollektivterminal, gågate og parkeringsplasser som vist på planen. Innenfor frisiktssoner skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 m over de tilstøtende vegers plan. Arealene innen frisiktssoner må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres. Gågaten skal være bilfri. Kommunen kan imidlertid fastsette nærmere retningslinjer for nødvendig biltrafikk i gågaten. Belegningen i gågaten skal være betong gatestein kombinert med annet kjøresterkt materiale. Den skal i hele lengden gis en sammenhengende god standard og utseende. Varelevering i gågaten kan skje innenfor angitte tidsrammer. Kjøreretningen skal være envegs, med innkjøring fra vest ved rundkjøringen, og utkjøring i nord og syd. Utendørs lagring av varer i gågata er forbudt utenom vanlig åpningstid. Kommunen kan godkjenne bebyggelse i kjellerplan under arealer som er vist som gågate på planen. 16

26 Avkjørsler fra fylkesveg må utformes og vedlikeholdes i henhold til vegnormaler for statens vegvesen og forskrifter til veglovens paragraf 43. Nye avkjørsler som ikke inngår i planen må søkes godkjent av vegmyndigheten. For på planen inntegnet fellesveg fra Erkleivvegen gjelder: Alle følgende bruksnummer under gårdsnummer 6 - seks, og senere fradelte parseller fra disse, har rett til å bruke fellesvegen som adkomstveg: bnr. 246, 309, 371, 451, 470, 473, 603, 604, 662, 1003, 1004, 1202 og Planer om nybygg/parkeringsarealer i områdene som grenser mot Jernbaneverket, skal på forhånd forelegges Jernbaneverket som avgjør om det av sikkerhetsmessige hensyn må opprettes et bedre gjerde, evt. skjerm i eiendomsgrensen. Jernbaneverket kan samtidig kreve tinglyst erklæring fra utbygger om at skade og ulempe som måtte oppstå som følge av jernbanedriften (f.eks. støy, snø-/steinsprut) er Jernbaneverket uvedkommende. Sentrumsvegen mellom kryss fv.453 og Sentrumsvegen planlegges som en miljøprioritert veg fram til kryss med rv TRAFIKKSTØY Det skal stilles krav til ny bebyggelse i nærheten av rv. 405, Sentrumsvegen og langs jernbanen, etter de retningslinjer som er trukket opp i rundskriv T-8/79 og T 1-/86 fra Miljøverndepartementet og pkt. 52:32 i byggeforskriftene. 8 UTOMHUSPLAN For samtlige bygg i byggeområder nevnt i paragraf 3, 4 og 5 skal det utarbeides utenomhusplan senest sammen med byggemelding hvor oppholdsareal i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, innhegninger, avkjørsler og parkering klart fremgår. Også eksisterende trær høyere enn 5 m og annen vegetasjon av varig verdi for strøket må klart fremgå før anmeldelse av bygg nevnt under paragraf 3, 4 og 5 behandles av kommunen. Planen skal godkjennes av kommunen og utførelsen skal være i henhold til godkjent plan fortrinnsvis når bygget taes i bruk, senest når endelig ferdigattest gis. 9 ANNET Dersom det gjennom reguleringsplanen/bebyggelsesplan blir avsatt fellesområde, skal dette/disse ferdigstilles senest samtidig med at bebyggelse på de eiendommer som arealene skal være for, tas i bruk. VENNESLA KOMMUNE, planseksjonen den Revidert siste gang , ,

27 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKANSEN 2. SAMMENDRAG Privat detaljregulering for 6 leilig. fordelt på 3 etg. er innsendt. Bygget, som ligger visa-vis Venneslatunet, er tenkt sammenkoplet med godkjent bygg i Skansen, med felles trapperom. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Plankart, -bestemmelser, -beskrivelse, sit.plan, fasader, nabomerknader

28 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Arkitektfirma Egerdahl og Nordbø A/S har innsendt privat forslag til bebyggelsesplan (detaljreguleringsplan etter ny PBL) for Skansen 2, på vegne av utbygger God Driv AS. Området omfatter eiendommen i skråningen vis a vis Venneslatunet, gnr. 6, bnr. 230, som er syd for og inntil godkjent planområde for Skansen i Koldalsveien 2 og 4. Planarbeid for området ble varslet , og det har vært en kontinuerlig prosess siden da, ang. bebyggelsesplaner i dette området. Det er planlagt 6 leiligheter i dette planområdet. Parkering for leilighetene er planlagt i kjeller under Skansen 1. Boligbygget er planlagt i 3 etg. Reguleringsplanen angir 2 etg., men mønehøyde er innenfor den tillatte i reguleringsbestemmelsene. De to nederste etg. har tilbakefyllt terreng på baksiden. Det er planlagt lekeplass på arealet. Det er kommet et innspill til planarbeidet fra de to naboene ovenfor skråningen, Fredriksen og Siljan. Innspillene er vedlagt og kommentert i planbeskrivelsen. Det forutsettes at nytt bygg holdes min. 4 m fra nabogrense. Forholdene dreier seg bl.a. om at redusert utsikt ikke aksepteres og ansvar for skader som måtte oppstå, og mur/, gjerde mellom eiendommene. Dersom terrenget ikke blir endret ved eiendomsgrensen, ved evnt. brattere skråning, anses ansvar for mur/gjerde i grense som et privatrettslig forhold. Høyde og plassering av bygget framgår av planen, avstand til nabogrense er 4 m. For øvrig vises til vedlagte planforslag med snitt og situasjonsplan som viser forholdet til omgivelser og eksisterende bebyggelse. Rådmannens merknader: Plan- og økonomiutvalget har vedtatt at dette planarealet skal selges sammen med øvrig kommunalt areal, som det er gitt tilbud om til God Driv A/S, for å kunne gjennomføre Skansen, trinn 1. Fristen for å akseptere kommunens tilbud er Det kan derfor være av betydning for utbygger å få signaler på hvordan arealet kan benyttes. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes naboer til uttalelse. 2

29 TEGNFORKLARING: PBL 25 Reguleringsformål Konsentrert småhusbebyggelse HØYDE 61,00 6/ X R=22 10 Frisiktsone PARKERINGSPLASSER Bolig og Forretning 3 etg + 1 etg 6/639 HØYDE 61,00 MØNEHØYDE 64,00 MØNEHØYDE 64,00 MØNEHØYDE 64,00 Lekeplass 50m2 4 MØNEHØYDE 64,00 6/ BYA= 35% 6/ Kons. sm hus 6/662 Linjesymboler Felles lekeareal for barn Park Kjøreveg 47 2 Planens begrensning MØNEHØYDE 64,00 Formålsgrense 6/ MØNEHØYDE 64,00 HØYDE 61, /603 P Omriss av planlagt bebyggelse Bygninger som skal fjernes R=ì HOVEDINNGANG LEILIGHETER Gangsti N 6/1202 Mur mot terreng 6/92 6/309 6/836 MØNEHØYDE 61,30 6/230 Konsentrert småhusbebyggelse 7 MÅLESTOKK 1:500 BEBYGGELSESPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR SKANSEN 2, GOD DRIV AS BUSS R=100 Park Mur mot terreng Felles lekeareal for barn 6/116 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REV/SAKSNR: DATO Signatur Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn i perioden 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Kommunestyrets behandling REVISJONER Utarbeidet av: E&N E G E R D A H L & N O R D B Ø A / S S I V I L A R K I T E K T E R M N A L N P A ØSTRE STRANDGT 1A POSTBOKS KRISTIANSAND TELEFON FAX

30 FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN FOR SKANSEN 2, VENNESLA GNR 6 BNR 230 VENNESLA SENTRUM VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE EGERDAHL & NORDBØ AS GOD DRIV AS

31 EGERDAHL & NORDBØ AS GOD DRIV AS 2 av 2 Skansen 2 skal sammenkoples med Skansen 1. Heis, sportsboder, søppelrom og parkering er plassert i Skansen 1.Skansen 2 har små leiligheter som er egnet for enslige eldre. Arealbruk og utnyttelse I reguleringsplan for Vennesla Sentrum (2001) rev har området benevnelsen Felt P. Det er regulert til Byggeområde for Boliger. I område Felt P kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Bygningsgrunnflaten skal ikke overskride 35% av tomtens nettoareal. På plankartet er det vist plassering for ny bebyggelse med maks. mønehøyde. Ny bebyggelse er foreslått tillatt oppført med flatt tak. Dette er viktig for ikke å hindre utsyn fra bakenforliggende eksisterende boliger. Området er regulert med 2 etasjes bebyggelse og med byggehøyde på 10 m. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Skansen 2 er integrert i terrenget slik at de to underste etasjene er tilbakefylt mot terrenget/skråningen. Planområdet er på 530m2. BYA er på 179m2 som gir en utnyttelse på 33,8 %. Tillatt utnyttelsesgrad er 35%. Det bygges betongvegg mot terreng. Antall leiligheter 1 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 2 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 Livsløpsstandard 3 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 Livsløpsstandard Totalt antall leiligheter 6 stk Parkering: Det er avsatt 6 parkeringsplasser i underetasjen til byggetrinn 1 Utearealer: Det er private innebygde terrasser til alle leilighetene. Det er anlagt felles lekeområde på 50m2 i sør på eiendommen. Kommentarer til Naboklager: Klage fra Gnr 6 bnr 603 og 309 Det aksepteres ikke at Skansen btr 2 får en høyde som foringer deres eiendom. 6/603 har en grunnmurshøyde på 64 moh og 6/309 har en grunnmurshøyde på 63 moh. Topp takmøne på Skansen 2 er 62 moh. Byggeområdet har en avstand på 4m til nabogrense. Trapp som går over 6/230 beholdes. Det er etablert mur mot terreng.

32 VENNESLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSESPLAN FOR SKANSEN 2 GNR 6 BNR 230 Bebyggelsesplanen er hjemlet i reguleringsplan for Vennesla sentrum datert Byggeområde, Konsentrert boligbebyggelse i 3 etasjer. Utnyttelsesgrad BYA 35% Maks mønehøyde kote 62 moh. Total høyde på bygg 10m. Bygningsform: flatt tak 60% av boligene skal gis en universell utforming. 1 Parkområde, Det er anledning til å bygge forstøtningsmurer og trapper i parkområdet. Eksisterende trapp i syd til andre eiendommer, beholdes. 3 Felles lekeareal for barm Området skal inngjerdes og ha lekeutstyr. 4 Rekkefølgekrav Brukstillatelse kan bare gis på vilkår av at lekeplassen er ferdig opparbeidet

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

49/12 12/04079 1 Nytt reglement for Vennesla kommunestyre. Utbyggingsavtale Hommelia boligfelt endelig godkjenning

49/12 12/04079 1 Nytt reglement for Vennesla kommunestyre. Utbyggingsavtale Hommelia boligfelt endelig godkjenning VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 SAKSKART 49/12 12/04079 1 Nytt reglement for Vennesla kommunestyre

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling

Forslag til reguleringsplan for Steinrevet 20, gbnr. 5001/693 fnr. 1 - sluttbehandling ArkivsakID.: 11/6357 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201208 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 226/13 Planutvalget 03.12.2013 239/13 Planutvalget 17.12.2013 051/14 Planutvalget 25.03.2014 043/14 Formannskapet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer