Saker til behandling. 10/5 07/ Kvalitetskommuneprogrammet - rapport /6 09/ HMS - revisjon av internkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 10/5 07/02478-19 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3. 10/6 09/02333-2 HMS - revisjon av internkontroll 2009 4"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 10/5 07/ Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3 10/6 09/ HMS - revisjon av internkontroll /7 10/ Beredskap - internkontroll/kvalitetssikring 5 10/8 09/ /9 09/ Statnett SF - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Danmark - Skagerrak 4. Søknad og konsekvensutredning. Bebyggelsesplan for Skansen 2. Krav om lovlighetskontroll. 6 8 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 10/5 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. Arkivsak-dok. 07/ Arkivkode. 031 &10 Saksbehandler Heidi Engestøl Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /2 2 Kommunestyret /5 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar vedlagte rapport til orientering. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 10/2 Behandling i møtet: Det ble uttrykt stor tilfredshet med måten prosjektet er gjennomført på i Vennesla. Utvalget ber om at det vurderes å benytte tilsvarende systematikk innen undervisningssektoren. Votering: Enstemmig vedtak: Administrasjonsutvalgets innstilling kommunestyret: Kommunestyret tar vedlagte rapport til orientering. 3

4 10/6 HMS - revisjon av internkontroll 2009 Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 440 Saksbehandler Hans Thomas Nicolaisen Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /4 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /2 2 Kommunestyret /6 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. Hovedarbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 10/2 Votering: Enstemmig vedtak. Hovedarbeidsmiljøutvalgets innstilling til Kommunestyret Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 10/4 Votering: Enstemmig vedtak. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret innfører to nye prosedyrer som inngår i kommunens internkontroll for HMS. Disse omhandler konflikthåndtering og situasjoner ved vold eller trussel om vold. 4

5 10/7 Beredskap - internkontroll/kvalitetssikring Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. X20 &58 Saksbehandler Hans Thomas Nicolaisen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /6 2 Kommunestyret /7 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar den fremlagte internkontrollen til orientering. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 10/6 Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret. Kommunestyret tar den fremlagte internkontrollen til orientering. 5

6 10/8 Statnett SF - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Danmark - Skagerrak 4. Søknad og konsekvensutredning. Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. S14 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 1 Plan- og økonomiutvalget /7 2 Kommunestyret /8 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann.. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 10/13 Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. 6

7 Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 10/7 Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommune ser det som fordelaktig at landtraseen mellom Saga Terrasse og Kostøl tilrettelegges som en sammenhengende turveg med krysningsmuligheter ved indre Linvann.. 2. Statnett bør i dialog med beboere i Saga Terrasse vurdere ev. forskyvninger av traseen. 3. Vennesla kommune tar for øvrig søknaden og konsekvensutredningen til orientering. 7

8 10/9 Bebyggelsesplan for Skansen 2. Krav om lovlighetskontroll. Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 6/230 L42 Saksbehandler Eivind Mauland Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /9 SAMMENDRAG Det er satt frem krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 av kommunestyrets avgjørelse i sak 10/2: Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Klage på vedtak. Kravet er begrunnet med at vilkårende i Plan og bygningslovens ikke var innfridd og at God Driv AS derfor ikke hadde rett til å kreve saken fremmlagt for kommunestyret. Rådmannen mener planforslaget til God Driv AS er i samsvar med Reguleringsplan for Vennesla sentrum og at vilkårene i Pbl dermed var til stede for at forslagstiller kunne kreve forslaget fremmlagt for kommunestyret. Rådmannen anbefaler at kommunestyret opprettholder sitt vedtak og at saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyrets vedtak i sak 10/2 opprettholdes. Saken oversendes fylkesmannen til endelig behandling. Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll. Kommunestyresak Sak 10/2 Saksutskrift Kommunestyresak 10/2 Saksfremstilling Klage på BM vedtak 09/126 fra God Driv AS Saksutskrift BM Sak 09/126 Saksutskrift BM Sak 09/120 Saksfremstilling BM. Sak 09/120 med vedlegg. Reguleringsbestemmelser for Vennesla Sentrum. 8

9 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Krav om lovlighetskontroll Tre medlemmer av Vennesla kommunestyre har satt frem krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 (brev datert ). Kravet gjelder kommunestyrets avgjørelse i sak 10/2: Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Klage på vedtak, behandlet av kommunestyret : Kommunestyret fattet slikt vedtak i sak 10/2: 1 Kommunestyret opphever bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum. 2 Kommunestyret sender saken over til bygg- og miljøutvalget for behandling før den legges ut til offentlig ettersyn. Det fremgår av begrunnelsen for kravet at de tre kommunestyrerepresentantene krever kontroll av om vilkårene i Plan og bygningslovens(pbl) 12-11, siste setning: Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret, var til stede. I denne sak er forslagstiller God Driv AS og forslaget Bebyggelsesplan for Skansen 2. Retten etter Pbl 12-11, til å kreve forslaget fremstilt for kommunestyret, gjelder forslagsstiller. Krav om at forslaget forelegges kommunestyret ble fremsatt av God Driv AS i brev registrert I samsvar med ordlyd i brevet fra de tre kommunestyrerepresentantene legges til grunn at lovlighetskontrollen gjelder om forslaget oppfylte vilkårene i Pbl Lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 Kommunelovens(Kl) 59 hjemmler bl.a. at tre eller flere kommunestyremedlemmer sammen kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet (delegert til fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages. Krav om lovlighetskontroll fremsettes overfor det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Opprettholder organet avgjørelsen, oversendes saken til fylkesmannen. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelse av den påklagede avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen fatter slikt vedtak. Fylkesmannens kompetanse i saker etter Kl. 59 er begrenset til opphevelse av foreliggende avgjørelse dersom den er ugyldig. Det er sjeldent fremsatt krav om lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser i Vennesla. Av den grunn gjengis noen punkter fra departementets retningslinjer og forarbeidene til loven. 9

10 Av departementets retningslinjer (Rundskriv H-2123) fremgår at hovedformålet med lovlighetskontroll er å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. Av Ot.prp. nr. 42 ( ) s. 300 fremgår at Det bare er den endelige avgjørelse i en sak som kan bringes inn for lovlighetskontroll, ikke innstillinger avgitt av administrasjonen eller folkevalgte organ. Med begrepet endelig menes det vedtak som avslutter saken. Lovlighetskontroll kan kun omfatte forvaltnings- og offentligrettslige sider av en avgjørelse. Av retningslinjene fremgår videre at Avgjørelser fattet som ledd i behandlingen av en sak, for eksempel pålegg om fremleggelse av dokumentasjon, rett til dokumentinnsyn, avgjørelser i spørsmål om inhabilitet, er isolert sett ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Disse avgjørelsene, såkalte prosessledende beslutninger, tar ikke stilling til realitetene i selve saken. Behandlingen av Detaljreguleringsplan, Skansen 2. Detaljreguleringsplan for Skansen 2 ble første gang behandlet av bygg- og miljøutvalget i sak 09/120. Administrasjonen innstilte på å legge planen ut til offentlig ettersyn. Saken ble vedtatt utsatt og: Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål God Driv AS avviste i møte samt brev av , å endre forslaget bl.a. begrunnet med at planen var i samsvar med reguleringsplanen, hvoretter Detaljreguleringsplanen på nytt ble behandlet av bygg- og miljøutvalget med følgende vedtak: 1. Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2. Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet God Driv AS fikk oversendt vedtaket i brev av med opplysning om hjemmel i Pbl til å kreve avslaget forelagt kommunestyret samt 3 ukers frist for å gjøre krav gjeldende. Krav om fremleggelse av forslaget for kommunestyret ble registrert 13. januar 2010 og fremmet for kommunestyret 28. januar 2010, sak 10/2. Kommunestyret opphevet bygge- og deleforbudet og oversendte saken for ny behandling til bygg- og miløutvalget. Bygg- og miljøutvalget realitetsbehandlet planforslaget i sak 10/22 den 10. februar 2010 med følgende vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for Skansen 2 Av saksutredning til sak 09/120 fremgår at administrasjonen mener Detaljreguleringsplan for Skansen 2 ligger innenfor rammene av Reguleringsplan for Vennesla sentrum (datert med endring av og ). Av kravet om lovlighetskontroll fremgår at det stilles spørsmål ved om det er samsvar mellom Detaljreguleringsplan for Skansen 2 og Reguleringsplan for Vennesla sentrum mhp. antall etasjer, høyde, parkering/utnytelsesgrad og bygningsform samt om intensjonen i områdereguleringsplanen er om slike bygninger var tiltenkt i dette området. 10

11 Generelle bestemmelser ( 1) Administrasjonen mener det er samsvar mellom Detaljreguleringsplan for Skansen 2 og generelle bestemmelser for arealbruk i Reguleringsplan for Vennesla sentrum ( 1). Byggeområde boliger ( 2) Detaljreguleringsplan for Skansen 2 omfatter arealer i Reguleringsplan for Vennesla sentrum lagt ut til byggeområde boliger, felt P. I dette område kan det bygges terraseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Den del av felt P som omfattes av Skansen 2 fremstår som en avgrenset og naturlig forlengelse av Skansen 1. Terrenget ligger lavere en bakenforliggende del av felt P. Bebyggelsens utforming bør vurderes i sammenheng med øvrig bebyggelse i denne delen av Sentrumsveien. Utnyttelse, etasjer og høyde Terraseboliger/konsentrert lav bebyggelse er avgrenset nærmere til at bygningsgrunnflate inkl. garasje ikke skal overskride 35% av tomtens nettoareal. Maks etasjeantall er 2. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Bebyggelsesplanen for Skansen 2 gir en utnyttelsesgrad på 33,8%. Planlagt bygg omfatter 3. etasjer. Administrasjonen mener skrånende terreng med tilbakfylling av masse mot mur på byggets bakside, legger til rette for at underetasje kan innredes til bolig. Reguleringsbestemmelsene krever at bygningens høyde ikke skal overstige 6 meter for 2 etasjes bygg regnet fra gjennomsnitts ferdig planert terreng til gesims og 9 meter til topp møne. Bygget er planlagt med flatt tak med maks høyde over planert terreng på 10 meter. Ved beregning av byggets høyde er retningsliner utarbeidet av miljøverdepartementet lagt til grunn. Basert på disse retningslinjene er byggets høyde beregnet til 7,4 meter. Dette er 1,6 meter lavere enn kravet på 9 meters mønehøyde. I vurderingen er det også lagt vekt på at bygget er 2,7 meter lavere enn Skansen 1. Bratt skråning i bakkant gjør at Skansen 2 i liten grad hindrer utsyn for eksisterende boliger. Biloppstillingsplasser ( 2 samt kommunale vedtekter til Pbl.) Reguleringsbestemmelsenes krav (felt P) er 1,5 biloppstillingsplass per leilighet for terrassehus/blokkbebyggelse og 1 plass pr. leilighet i hybelleilighetsprosjekter (definert utfra leilighetens størrelse/m2, samt at parkering skal skje på egen eiendom. Kommunale vedtekter til Pbl. definerer hybelleilighetsprosjekter til leiligheter under 65m 2 bruksareal per enhet. Kravet er da èn parkeringsplass per leilighet, dvs. 6 parkeringsplasser. Skansen 1 er planlagt med 10 ekstra parkeringsplasser hvorav 6 er disponert til Skansen 2. Reguleringsbestemmelsene krever at parkering skal skje på egen eiendom. Administrasjonen har her lagt vekt på at bestemmelsene, for eksempel når det gjelder Butikkhuset, er praktisert slik at en godkjenner parkeringsplasser også i de tilfeller plassene ligger i umiddelbar nærhet (eksempel på andre siden av veien). I dette tilfellet ligger plassene slik til at beboere i Skansen 2 kan bevege seg på gangbro mellom byggene til parkeringsplass i nabobygg. For øvrig er det samme eier på Skansen 1 og 2. 11

12 Universell utforming Bebyggelsesplanen tilfredsstiller kravet om universell utforming på min 60% ved mer enn 5 leiligheter. Lekeplass Bebyggelsesplanen tilfredsstiller kravet om minimum 50m 2 lekeplass. Trafikkstøy Reguleringsplanens krav mht. trafikkstøy er forutsatt ivaretatt ved byggesaksbehandlingen. Rådmannens merknader: Rådmannen vil innledningsvis bemerke at 59 i kommuneloven er et viktig rettsmiddel for å sikre avklaring hvor det kan foreligge rettslig tvil om en avgjørelse. Vilkåret i Pbl siste ledd om at..forslaget er i samsvar med.. er en ny bestemmelse som kom inn i den nye loven av Adgangen til å fremlegge planen for kommunestyret er ment å skulle ivareta rettssikkerheten til forslagsstiller. Det nye vilkåret i loven av 2008 avgrenser denne retten sammenlignet med tidligere lov. Det må ut fra rettsikkerhetshensyn antas at planen må bryte med gjeldende bestemmelser og at eventuell tvil må komme forslagsstiller til gode, ved vurdering av om vilkåret er tilfredsstilt. Ved tvil om vilkårene er i samsvar med gjeldende plan må rettsikkerhetsprinsipper tilsi at administrasjonen har plikt til å femme planen for kommunestyret og redgjøre for eventuell motstrid mellom forslaget og gjeldende plan. Formuleringen kan avslaget kreves i samme paragraf må oppfattes slik kan gjelder forslagsstillers skjønnsmulighet. Rådmannen mener det er redgjort fyldesgjørende for forslaget i forhold til Reguleringsplan for Vennesla sentrum i saksfremstillingen til bygg- og miljøutvalget. Administrasjonens innstilling, først til bygg- og miljøutvalget, deretter til kommunestyret og igjen til bygg- og miljøutvalget, om å legge planen ut til offentlig høring, innebærer at Rådmannen har ansett planforslaget i samsvar med Reguleringsplan for Vennesla sentrum. I dette tilfellet vedtok kommunestyret å sende planen tilbake til bygg- og miljøutvalget for ny behandling. Rådmannen kan på dette grunnlag ikke se at kommunestyret foretok realitetsbehandling av spørsmålet om å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret opphevet bygg- og miljøutvalgets vedtak om innføring av midlertidig forbud mot tiltak og oversente forslaget til bygg- og miljøutvalget for ny behandling. Ved ny behandling av forslaget den vedtok bygg- og miljøutvalget enstemmig å legge planen ut til offentlig høring. Rådmannen viser på denne bakgrunn til departementets retningslinjer samt Ot. prp. nr. 42 ( ) s. 300 sitat: Det bare er den endelige avgjørelse i en sak (det vedtak som avslutter saken) som kan bringes inn for lovlighetskontroll, ikke innstillinger avgitt av administrasjonen eller folkevalgte organ og videre til hovedformålet med lovlighetskontroll som er å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. Rådmannen anser det på denne bakgrunn uklart hvilken avgjørelse som er å anse som den endelige i denne saken. Etter kommunelovens 59 skal krav om lovlighetskontroll legges frem for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kommunestyret opprettholder sitt vedtak og at saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. 12

13

14 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget /120 2 Bygg- og miljøutvalget /126 3 Kommunestyret /02 4 Bygg- og miljøutvalget GNR. 6, BNR. 230, SKANSEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN. SAMMENDRAG Kommunestyret har opphevd bygge- og deleforbud og sendt saken tilbake til byggog miljøutvalget. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Bebyggelsesplan, saksframstilling fra tidligere behandling i bygg- og miljø, vedtak b/m des.09, brev fra God Driv as av og anke av

15 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Bygg og miljøutvalget behandlet denne saken i møte den , sak 09/126: Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet Dette vedtaket krevde søker God Driv forelagt kommunestyret. Dette i h.h.t. plan- og bygninglovens Begrunnelsen for klagen og saksgangen framgår av vedlagte brev av fra God Driv. Klage på bygg- og miljøutvalgets avslag på utlegging til off. ettersyn, den , ble behandlet i kommunestyret Kommunestyret opphevet da bygge- og deleforbudet og oversendte planen til Bygg- og miljøutvalget for behandling. Rådmannens merknader: Rådmannen legger saken fram for bygg- og miljøutvalget i samsvar med kommunestyrets intensjoner, med forslag til vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn. Det vises for øvrig til saksfremstillingen til møtet

16

17

18 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310 Arkivkode Saksbehandler Herbjørn J Stigen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /120 2 Bygg- og miljøutvalget /126 SAKSPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/126 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/120 Behandling i møtet Omforent forslag: Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål Behandling i møtet Notat fra God Driv A/S datert ble utdelt i møte

19 Forslag fremsatt av Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet Votering: Forslag fremsatt av Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) vedtatt med 7 stemmer (Ap, Krf og Sp) mot rådmannens forslag 2 stemmer (Frp) Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet 2

20 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /120 Gnr. 6, bnr. 230, Koldalsvegen 2. Detaljreguleringsplan for Skansen 2. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 09/120 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Behandling i møtet Omforent forslag: Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes formidle Bygg- og miljøutvalgets syn på at 1.etasje bør reguleres til næringsformål RETT UTSKRIFT DATO 9.desember.2009

21 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310 Arkivkode Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /2 SAKSPROTOKOLL Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 10/2 Behandling i møtet: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap) fremmet fremmet følgende forslag : 1 Forslaget til detaljreguleringsplan for Skansen 2 legges ikke ut til offentlig ettersyn. 2 Det nedlegges bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum, med formål å omregulere arealet. Votering: Kommunestyret stemte først over rådmannens forslag til vedtak pkt. 2. Det var enighet om at saken, dersom det ble flertall for å oppheve bygg- og deleforbud, sendes tilbake til Bygg- og miljøutvalget for videre behandling. Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer.berit Kittelsen (AP), Thor Robert Robstad ( Ap), Bjørn Trygve Nordhagen ( Ap), Steinar Fredriksen ( Ap), Solveig Robstad ( Ap), Arne Bang ( Ap), Turid Tonstad (Krf), Bjørn Egil Haugland (Krf) og Oddvar Steinsland (Krf), Else Lill Skuland (Krf) stemte mot rådmannens forslag. Kommunestyrets vedtak: 1 Kommunestyret opphever bygge- og deleforbud (Pbl 13-1) i område Felt P i reguleringsplan for Vennesla sentrum. 2 Kommunestyret sender saken tilbake til Bygg- og miljøutvalget til videre behandling.

22 Ny endring , VENNESLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL NY REGULERINGSPLAN FOR VENNESLA SENTRUM GENERELLE BESTEMMELSER: Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje skal arealene nyttes som vist på planen. Enkeltbygninger og deres plassering i et byggeområde kan ikke godkjennes før en detaljert bebyggelsesplan for hele byggeområdet eller en naturlig del av det er godkjent av kommunen. Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal det foretas en vurdering av hvilke arealer som skal være kjørbare med hensyn til varelevering, renovasjonsinnsamling, utrykningskjøretøy og vintervedlikehold, samt hvordan universell utforming skal ivaretas. Etter bestemmelsenes ikrafttreden, er det ikke tillatt med private servitutter å etablere forhold som er i strid med disse reguleringsbestemmelser. Kommunen kan, når særlige grunner taler for det, foreta mindre vesentlige endringer fra disse reguleringsbestemmelser innen rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtekter for Vennesla kommune. Kommunen kan forby virksomhet som etter rådets skjønn er sjenerende for naboene, boende, eller til ulempe for den offentlige ferdsel. Vennesla sentrum skal gis en «universell utforming» - det vil si en utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming. Avfallsbeholdere skal plasseres innendørs i egne søppelrom for andre bygg enn småhusbebyggelse. I prosjekter med flere enn 5 leiligheter skal minst 60% av leilighetene gis en universell utforming. I prosjekter med flere enn 3 leiligheter skal det avsettes plass til et uteområde og en lekeplass på minst 50 m2. 2.BYGGEOMRÅDE BOLIGER 13

23 I område N kan det bygges konsentrert lav bebyggelse. I område O kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. I område P kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Bygningsgrunnflate, inkl. garasje skal ikke overskride 35% av tomtens nettoareal og maks. etasjeantall er 2. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Bygningenes høyde skal ikke overstige 3 m for 1 etasjes, 6 m for 2 etasjes bygg fra gjennomsnitts ferdig planert terreng til gesims, 6 m for 1 etasjes bygg, 9 m for 2 etasjes bygg til topp møne. For områdene N, O og P skal det foreligge bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Bebyggelsesplanen skal vise eksisterende og ny planlagt bebyggelse. Områdene skal planlegges med gode fellesarealer. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. I byggeområder boliger kreves 2 biloppstillingsplasser pr. leilighet for småhusbebyggelse, 1,5 pr. leilighet for terrassehus/blokkbebyggelse og 1 plass pr. leilighet i hybelleilighetsprosjekter. Parkering skal skje på egen eiendom. 3.BYGGEOMRÅDE FORRETNING OG KOMBINERT KONTOR/BOLIG/FORRETNING, I disse områder kan det oppføres bygninger for forretninger/kontor/bolig med tilhørende anlegg. Områdene A, B, C, D, E, F, og G kan bygges i inntil 3 etasjer. Områdene H, K, L og M kan bygges i inntil 2. Etasjetallet framgår også av reguleringsplanen. I tillegg kan loftsetasje inneredes til boligformål. I område Q tas det vare på de bygningene som står. Ny bebyggelse skal tilpasses bestående bygg. Innenfor de enkelte områder kan bebyggelsen utformes som sammenhengende bebyggelse. Denne bestemmelse gjelder ikke mot grense til byggeområde boliger hvor paragraf 70 pkt. 1 i Pbl. kommer til anvendelse. Hvor bygning plasseres nærmere nabogrense enn angitt i P.b. paragraf 70 pkt.2, gjelder byggeforskriftenes krav m.h.t. brannteknisk sikring. Bygningene skal ha forretnings-/kontorvirksomhet i 1. etasje. 2. og 3. etasje kan benyttes til bolig/kontorvirksomhet. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. Sammen med byggemelding skal det leveres perspektivtegning av bygning satt inn i sammenheng med tilliggende bygninger. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyde, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. Enkeltområder kan gis en tomteutnyttelse innenfor de byggegrenser som er vist på reguleringsplanen. 14

24 Bygningenes. høyde må ikke overstige 7 m for 2 etasjers og 9 m for 3 etasjers bygg til gesims over ferdig planert gjennomsnittlig terreng. (Med gesims menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Total høyde på bygg må ikke overskride 13 m over gjennomsnitts terreng for 3 etasjer og 10 m for 2 etasjers bygg. For forretnings/kontordel kan utbygger kjøpe seg fri fra kravet om parkering på egen grunn i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. For boligdel stilles det krav om parkering på egen grunn i underetasje. Underetasje kreves utbygget i et hvert byggeprosjekt. Innenfor de oppmerkede byggelinjer for områder bolig/forretning (gult/ blått) kan bebyggelsen utformes som sammenhengende bebyggelse. Denne bestemmelse gjelder ikke mot grense til byggeområde boliger eller grøntområde, hvor paragraf 70 pkt. 1 i Pbl. kommer til anvendelse. Utendørs lagring av varer i gågata er forbudt utenom vanlig åpningstid. 4 BYGGEOMRÅDE OFFENTLIG OG KOMBINERT OFFENTLIG/BOLIG. I disse områdene kan det oppføres bygninger for offentlig bruk og for offentlig/bolig med tilhørende anlegg. Områdene kan bygges i inntil 3 etasjer. Bygningene skal fortrinnsvis ha offentlig virksomhet i 1. etasje. 2. og 3. etasje kan benyttes til bolig/offentlig virksomhet. Bygningene skal gis en harmonisk utforming og god materialbehandling. Sammen med byggemelding skal det leveres inn perspektivtegning av bygning satt inn i sammenheng med tilliggende bygninger. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyden, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. (med gesimshøyde menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Bygningenes høyde må ikke overstige 9 m til gesims over ferdig planert gjennomsnittlig terreng. Total høyde på bygg må ikke overskride 13 m over gjennomsnittlig planert terreng. For offentlig del kan utbygger kjøpe seg fri fra kravet om parkering på egen grunn i henhold til kommunens vedtekter til de til enhver tid gjeldende priser. For boligdel stilles det krav om parkering på egen grunn i underetasje. Underetasje kreves utbygget i et hvert byggeprosjekt. For disse områdene, eller for deler av et område kreves det utarbeidet bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. Områdene er vist med byggegrense på reguleringsplanen 15

25 5. SERVICE/INDUSTRI OG ALLMENNYTTIGE OMRÅDER. I disse områdene kan det oppføres bygninger for service/næring (lilla) og til allmennyttige formål (brun). I områdene kan det bygges inntil 2 etasjer. Bygningene skal gis en harmonisk utførelse og god materialbehandling. Ved bygningenes utforming skal det klart framgå hva som er gesimshøyden, og taket skal ikke domineres av kvister el.l. (Med gesimshøyden menes der hvor vegglivet stopper under takutspringet). Parkering for disse virksomheter må det avsettes grunn til på egen grunn i.h.t. kommunens vedtekter. Bygningers høyde må ikke overstige 7 m for 2 etasjers bygninger til gesims over gjennomsnittlig planert terreng. Total høyde på bygningen må ikke overskride 11 m over gjennomsnittlig planert terreng. Kommunen kan kreve at det skal foreligge en godkjent detaljert bebyggelsesplan for hele området eller for en naturlig avgrenset del av området før godkjenning av enkeltbygninger og deres plassering i et byggeområde. Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal det foretas en vurdering av hvilke arealer som skal være kjørbare med hensyn til varelevering, renovasjonsinnsamling, utrykningskjøretøy og vintervedlikehold, og hvilke som skal være til bruk for barn (lekeareal). 6.OMRÅDER FOR TRAFIKKFORMÅL. I områdene skal det anlegges kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser, kollektivterminal, gågate og parkeringsplasser som vist på planen. Innenfor frisiktssoner skal det være fri sikt over en høyde på 0,5 m over de tilstøtende vegers plan. Arealene innen frisiktssoner må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt hindres. Gågaten skal være bilfri. Kommunen kan imidlertid fastsette nærmere retningslinjer for nødvendig biltrafikk i gågaten. Belegningen i gågaten skal være betong gatestein kombinert med annet kjøresterkt materiale. Den skal i hele lengden gis en sammenhengende god standard og utseende. Varelevering i gågaten kan skje innenfor angitte tidsrammer. Kjøreretningen skal være envegs, med innkjøring fra vest ved rundkjøringen, og utkjøring i nord og syd. Utendørs lagring av varer i gågata er forbudt utenom vanlig åpningstid. Kommunen kan godkjenne bebyggelse i kjellerplan under arealer som er vist som gågate på planen. 16

26 Avkjørsler fra fylkesveg må utformes og vedlikeholdes i henhold til vegnormaler for statens vegvesen og forskrifter til veglovens paragraf 43. Nye avkjørsler som ikke inngår i planen må søkes godkjent av vegmyndigheten. For på planen inntegnet fellesveg fra Erkleivvegen gjelder: Alle følgende bruksnummer under gårdsnummer 6 - seks, og senere fradelte parseller fra disse, har rett til å bruke fellesvegen som adkomstveg: bnr. 246, 309, 371, 451, 470, 473, 603, 604, 662, 1003, 1004, 1202 og Planer om nybygg/parkeringsarealer i områdene som grenser mot Jernbaneverket, skal på forhånd forelegges Jernbaneverket som avgjør om det av sikkerhetsmessige hensyn må opprettes et bedre gjerde, evt. skjerm i eiendomsgrensen. Jernbaneverket kan samtidig kreve tinglyst erklæring fra utbygger om at skade og ulempe som måtte oppstå som følge av jernbanedriften (f.eks. støy, snø-/steinsprut) er Jernbaneverket uvedkommende. Sentrumsvegen mellom kryss fv.453 og Sentrumsvegen planlegges som en miljøprioritert veg fram til kryss med rv TRAFIKKSTØY Det skal stilles krav til ny bebyggelse i nærheten av rv. 405, Sentrumsvegen og langs jernbanen, etter de retningslinjer som er trukket opp i rundskriv T-8/79 og T 1-/86 fra Miljøverndepartementet og pkt. 52:32 i byggeforskriftene. 8 UTOMHUSPLAN For samtlige bygg i byggeområder nevnt i paragraf 3, 4 og 5 skal det utarbeides utenomhusplan senest sammen med byggemelding hvor oppholdsareal i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, innhegninger, avkjørsler og parkering klart fremgår. Også eksisterende trær høyere enn 5 m og annen vegetasjon av varig verdi for strøket må klart fremgå før anmeldelse av bygg nevnt under paragraf 3, 4 og 5 behandles av kommunen. Planen skal godkjennes av kommunen og utførelsen skal være i henhold til godkjent plan fortrinnsvis når bygget taes i bruk, senest når endelig ferdigattest gis. 9 ANNET Dersom det gjennom reguleringsplanen/bebyggelsesplan blir avsatt fellesområde, skal dette/disse ferdigstilles senest samtidig med at bebyggelse på de eiendommer som arealene skal være for, tas i bruk. VENNESLA KOMMUNE, planseksjonen den Revidert siste gang , ,

27 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKANSEN 2. SAMMENDRAG Privat detaljregulering for 6 leilig. fordelt på 3 etg. er innsendt. Bygget, som ligger visa-vis Venneslatunet, er tenkt sammenkoplet med godkjent bygg i Skansen, med felles trapperom. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger detaljreguleringsplan for Skansen 2 ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Plankart, -bestemmelser, -beskrivelse, sit.plan, fasader, nabomerknader

28 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Arkitektfirma Egerdahl og Nordbø A/S har innsendt privat forslag til bebyggelsesplan (detaljreguleringsplan etter ny PBL) for Skansen 2, på vegne av utbygger God Driv AS. Området omfatter eiendommen i skråningen vis a vis Venneslatunet, gnr. 6, bnr. 230, som er syd for og inntil godkjent planområde for Skansen i Koldalsveien 2 og 4. Planarbeid for området ble varslet , og det har vært en kontinuerlig prosess siden da, ang. bebyggelsesplaner i dette området. Det er planlagt 6 leiligheter i dette planområdet. Parkering for leilighetene er planlagt i kjeller under Skansen 1. Boligbygget er planlagt i 3 etg. Reguleringsplanen angir 2 etg., men mønehøyde er innenfor den tillatte i reguleringsbestemmelsene. De to nederste etg. har tilbakefyllt terreng på baksiden. Det er planlagt lekeplass på arealet. Det er kommet et innspill til planarbeidet fra de to naboene ovenfor skråningen, Fredriksen og Siljan. Innspillene er vedlagt og kommentert i planbeskrivelsen. Det forutsettes at nytt bygg holdes min. 4 m fra nabogrense. Forholdene dreier seg bl.a. om at redusert utsikt ikke aksepteres og ansvar for skader som måtte oppstå, og mur/, gjerde mellom eiendommene. Dersom terrenget ikke blir endret ved eiendomsgrensen, ved evnt. brattere skråning, anses ansvar for mur/gjerde i grense som et privatrettslig forhold. Høyde og plassering av bygget framgår av planen, avstand til nabogrense er 4 m. For øvrig vises til vedlagte planforslag med snitt og situasjonsplan som viser forholdet til omgivelser og eksisterende bebyggelse. Rådmannens merknader: Plan- og økonomiutvalget har vedtatt at dette planarealet skal selges sammen med øvrig kommunalt areal, som det er gitt tilbud om til God Driv A/S, for å kunne gjennomføre Skansen, trinn 1. Fristen for å akseptere kommunens tilbud er Det kan derfor være av betydning for utbygger å få signaler på hvordan arealet kan benyttes. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes naboer til uttalelse. 2

29 TEGNFORKLARING: PBL 25 Reguleringsformål Konsentrert småhusbebyggelse HØYDE 61,00 6/ X R=22 10 Frisiktsone PARKERINGSPLASSER Bolig og Forretning 3 etg + 1 etg 6/639 HØYDE 61,00 MØNEHØYDE 64,00 MØNEHØYDE 64,00 MØNEHØYDE 64,00 Lekeplass 50m2 4 MØNEHØYDE 64,00 6/ BYA= 35% 6/ Kons. sm hus 6/662 Linjesymboler Felles lekeareal for barn Park Kjøreveg 47 2 Planens begrensning MØNEHØYDE 64,00 Formålsgrense 6/ MØNEHØYDE 64,00 HØYDE 61, /603 P Omriss av planlagt bebyggelse Bygninger som skal fjernes R=ì HOVEDINNGANG LEILIGHETER Gangsti N 6/1202 Mur mot terreng 6/92 6/309 6/836 MØNEHØYDE 61,30 6/230 Konsentrert småhusbebyggelse 7 MÅLESTOKK 1:500 BEBYGGELSESPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR SKANSEN 2, GOD DRIV AS BUSS R=100 Park Mur mot terreng Felles lekeareal for barn 6/116 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REV/SAKSNR: DATO Signatur Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn i perioden 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Kommunestyrets behandling REVISJONER Utarbeidet av: E&N E G E R D A H L & N O R D B Ø A / S S I V I L A R K I T E K T E R M N A L N P A ØSTRE STRANDGT 1A POSTBOKS KRISTIANSAND TELEFON FAX

30 FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN FOR SKANSEN 2, VENNESLA GNR 6 BNR 230 VENNESLA SENTRUM VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE EGERDAHL & NORDBØ AS GOD DRIV AS

31 EGERDAHL & NORDBØ AS GOD DRIV AS 2 av 2 Skansen 2 skal sammenkoples med Skansen 1. Heis, sportsboder, søppelrom og parkering er plassert i Skansen 1.Skansen 2 har små leiligheter som er egnet for enslige eldre. Arealbruk og utnyttelse I reguleringsplan for Vennesla Sentrum (2001) rev har området benevnelsen Felt P. Det er regulert til Byggeområde for Boliger. I område Felt P kan det bygges terrasseboliger eller konsentrert lav bebyggelse. Bygningsgrunnflaten skal ikke overskride 35% av tomtens nettoareal. På plankartet er det vist plassering for ny bebyggelse med maks. mønehøyde. Ny bebyggelse er foreslått tillatt oppført med flatt tak. Dette er viktig for ikke å hindre utsyn fra bakenforliggende eksisterende boliger. Området er regulert med 2 etasjes bebyggelse og med byggehøyde på 10 m. Der terrenget ligger til rette for det, kan underetasje innredes til bolig. Skansen 2 er integrert i terrenget slik at de to underste etasjene er tilbakefylt mot terrenget/skråningen. Planområdet er på 530m2. BYA er på 179m2 som gir en utnyttelse på 33,8 %. Tillatt utnyttelsesgrad er 35%. Det bygges betongvegg mot terreng. Antall leiligheter 1 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 2 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 Livsløpsstandard 3 etg 2 stk som har et areal på 49m2 og 59m2 Livsløpsstandard Totalt antall leiligheter 6 stk Parkering: Det er avsatt 6 parkeringsplasser i underetasjen til byggetrinn 1 Utearealer: Det er private innebygde terrasser til alle leilighetene. Det er anlagt felles lekeområde på 50m2 i sør på eiendommen. Kommentarer til Naboklager: Klage fra Gnr 6 bnr 603 og 309 Det aksepteres ikke at Skansen btr 2 får en høyde som foringer deres eiendom. 6/603 har en grunnmurshøyde på 64 moh og 6/309 har en grunnmurshøyde på 63 moh. Topp takmøne på Skansen 2 er 62 moh. Byggeområdet har en avstand på 4m til nabogrense. Trapp som går over 6/230 beholdes. Det er etablert mur mot terreng.

32 VENNESLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BEBYGGELSESPLAN FOR SKANSEN 2 GNR 6 BNR 230 Bebyggelsesplanen er hjemlet i reguleringsplan for Vennesla sentrum datert Byggeområde, Konsentrert boligbebyggelse i 3 etasjer. Utnyttelsesgrad BYA 35% Maks mønehøyde kote 62 moh. Total høyde på bygg 10m. Bygningsform: flatt tak 60% av boligene skal gis en universell utforming. 1 Parkområde, Det er anledning til å bygge forstøtningsmurer og trapper i parkområdet. Eksisterende trapp i syd til andre eiendommer, beholdes. 3 Felles lekeareal for barm Området skal inngjerdes og ha lekeutstyr. 4 Rekkefølgekrav Brukstillatelse kan bare gis på vilkår av at lekeplassen er ferdig opparbeidet

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.01.2010 kl. 18:00 21.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Arkivsak: 12/1006 Arkivkode: PLANR 209A-21 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I - PRIVAT DETALJREGULERING - ENDRING

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Planbestemmelser 466.2 LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Arkivsak: 06/3023 Arkivkode: PLANR 466.2 Sakstittel: PLAN NR. 466.2 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE REG.ENDRING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal,

Anders Føreland (Ap) for Geir Wehus. Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 11:55 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Dzemal

Detaljer

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp)

Else-Lill Skuland (KrF), Solveig Robstad (Ap), Knut Føreland (Sp), Tor Vidar Hansen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04 OVERHALLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKAGE SENTRUM Datert: 16.08.2004 Sist revidert: 29.11.2004 Kommunestyrets vedtak: 20.12.2004 rev. i hht k.sak 097/04 Kommunestyrets vedtak: 26.6.2007 rev.

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL

EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for MO GÅRD, DAL Planen er datert: 08.03.2000, sist rev.: 18.04.2001 Bestemmelsene er datert: 08.03.2000, sist rev.: 02.05.2001

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 18.08.2010 kl. 9:00-13.40 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Bjørn Trygve Nordhagen (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Else-Lill

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre MALVIK KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN Saksvik Søndre Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: Dato for stadfestelse hos Fylkesmannen:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN 33-2-01 OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDET MELLOM SKÅRERVEIEN OG LØKENÅSVEIEN, NORD FOR SKAARER GÅRD, LØRENSKOG KOMMUNE (SKÅRERVEIEN HAR ENDRET NAVN TIL SKÅRERSLETTA)

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.02.2015 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59

Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59 Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59 Arkivsak: 06/2986 Arkivkode: PLANR 597 Egengodkjent Karmøy kommunestyre den 12.05.09 sak 36/09. 1. Disse planbestemmelsene gjelder for

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Byggesaksutvalget 18.11.09 sak 31/09 - Vedlegg 4 Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Bestemmelser til reguleringsplan for Stangeland IV. Revidert: 20.11.1986, 18.02.1997, 20.03.1990 1. Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR VEDTAK BYSTYRE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR VEDTAK BYSTYRE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR. 7040000. VEDTAK BYSTYRE 01.06.1987. Planens begrensning er vist med stiplet linje på kart i M=1:1000. Arealene i planområdet skal nyttes

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Torhild Bransdal (KrF), Else-Lill Skuland (KrF),

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen.

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen. Planbestemmelser 522 BJØLLEHAUGEN Arkivsak: 00/02016 Arkivkode: L12 Sakstittel: PLAN NR. 522 - REGULERINGSPLAN FOR BJØLLEHAUGEN Stadfestet den, 20.05.85 med endringer av 14.10.1986 (sak 264/86) 21.05.1990

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer