Saker til behandling. 11/21 11/ Kontrollutvalgets årsmelding for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 11/21 11/ Kontrollutvalgets årsmelding for /22 11/ /23 07/ /24 11/ /25 09/ /26 11/ /27 09/ Kontrollrapport 2010 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla kommune. Gnr. 6, bnr. 73, 104 og Reguleringsplan Vardehei- Prima Bolig. (Perla) Ang. høring av planprogram i forbindelse med oppstart av arbeid med forvaltningsdplan for vannregion Agder. Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder Barnehagesituasjonen med opprettelse av nye plasser/avdeling - høsten 2011 Søknad om fornyelse av lånegaranti, A3 Ressurs Vennesla AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd

2 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 11/21 Kontrollutvalgets årsmelding for Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 216 &14 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /21 SAMMENDRAG Årsmelding for 2010 fra kontrollutvalget ble behandlet i kontrollutvalgets møte , sak Vedlagt følger årsmeldingen samt utskrift fra møteprotokollen. Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering. Vedlegg: Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Utskrift fra møteprotokoll fra kontrollutvalget, sak 04/2011 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 11/22 Kontrollrapport 2010 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla kommune. Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 203 &58 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /22 SAMMENDRAG Skatteetaten ved Skatt sør har foretatt kontroll av skatteoppkreverfunskjonen i Vennesla kommune. Skatteetaten har ingen merknader til de kontrollerte områdene. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla kommune til orientering. Vedlegg: Kontrollrapport 2010 fra Skatteetaten 4

14 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Skatt sør har ansvar for kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla kommune. Skatt sør har i 2010 gjennomført følgende kontroller: - Stedlig kontroll av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder - Kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og innkreving. Se vedlagte kontrollrapport. 5

15

16

17 11/23 Gnr. 6, bnr. 73, 104 og Reguleringsplan Vardehei- Prima Bolig. (Perla) Arkivsak-dok. 07/ Arkivkode. 6/73 6/104 6/1536 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /35 2 Kommunestyret /23 Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommunestyre godkjenner reguleringsplan for gnr. 6, bnr. 73, 104 og 1536, sist revidert , med bestemmelser sist revidert Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 11/35 Behandling i møtet: Forslag til tilleggspunkt fremsatt av Daniel Bakken (Krf) Rundkjøring justeres i tråd med vegvesenets kommentarer i forbindelse med utarbeiding av byggeplaner. Dette blant annet i forhold til vei til Røllend. Forslag til tilleggspunkt fremsatt av Bjørn T. Nordhagen (Ap) Utvalget ønsker å bli forelagt tegninger for støyskjerm for godkjenning. Votering: Rådmannens forslag til innstilling med forslag til tilleggspunkter fremsatt av Daniel Bakken (Krf) og Bjørn T. Nordhagen (Ap) enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til Kommunestyret: 1 Vennesla kommunestyre godkjenner reguleringsplan for gnr. 6, bnr. 73, 104 og 1536, sist revidert , med bestemmelser sist revidert Rundkjøring justeres i tråd med vegvesenets kommentarer i forbindelse med utarbeiding av byggeplaner for denne. Dette blant annet i forhold til vei til Røllend. 3 Utvalget ønsker å bli forelagt tegninger for støyskjerm for godkjenning. 6

18 11/24 Ang. høring av planprogram i forbindelse med oppstart av arbeid med forvaltningsdplan for vannregion Agder. Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. K54 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /48 2 Kommunestyret /24 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar planprogrammet til forvaltningsplan for vannregionen Agder til orientering. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 11/48 Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret tar planprogrammet til forvaltningsplan for vannregionen Agder til orientering. 7

19 11/25 Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. L32 Saksbehandler Kjell Øyvind Greibesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /41 2 Kommunestyret /25 Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommunestyre godkjenner lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 11/41 Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til Kommunestyret: Vennesla kommunestyre godkjenner lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vennesla kommune, Vest-Agder 8

20 11/26 Barnehagesituasjonen med opprettelse av nye plasser/avdeling - høsten 2011 Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. A10 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /9 2 Plan- og økonomiutvalget /19 3 Kommunestyret /26 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Utvalget er orientert om barnehagesituasjonen i Vennesla fra august Djupmyra barnehage, Øvrebø, innvilges å opprette faste plasser i midlertidige lokaler, 1 gruppe for barn 0-3 år, fra 1. august Offentlig tilskudd som dette utløser, dekkes innen vedtatt ramme. Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 11/9 Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Levekårsutvalgets vedtak: 1 Utvalget er orientert om barnehagesituasjonen i Vennesla fra august Djupmyra barnehage, Øvrebø, innvilges å opprette faste plasser i midlertidige lokaler, 1 gruppe for barn 0-3 år, fra 1. august Offentlig tilskudd som dette utløser, dekkes innen vedtatt ramme. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 11/19 Behandling i møtet: Rådmannen delte ut notat ang. økonomiske konsekvenser ved utvidelse av den nye barnehagen på Hægeland med 12 ekstra plasser. Torhild Bransdal (KrF) fremmet følgende forslag til nytt pkt På bakgrunn av det fremlagte notatet ang. utvidelse av plasser ved den planlagte barnehagen på Hægeland legges saken fram til behandling for kommunestyret i møte

21 Votering: Ved votering ble rådmannens innstilling samt tilleggsforslaget fra Torhild Bransdal (KrF) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Utvalget er orientert om barnehagesituasjonen i Vennesla fra august Djupmyra barnehage, Øvrebø, innvilges å opprette faste plasser i midlertidige lokaler, 1 gruppe for barn 0-3 år, fra 1. august Offentlig tilskudd som dette utløser, dekkes innen vedtatt ramme. 3 På bakgrunn av det fremlagte notatet ang. utvidelse av plasser ved den planlagte barnehagen på Hægeland legges saken fram til behandling for kommunestyret i møte Kommunestyret Sak 11/26 Barnehagesituasjonen med opprettelse av nye plasser/avdeling høsten 2011 På bakgrunn av behandling i plan- og økonomiutvalget fremmet rådmannen ny innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret er orientert om barnehagesituasjonen i Vennesla fra august Djupmyra barnehage, Øvrebø, innvilges å opprette faste plasser i midlertidige lokaler, 1 gruppe for barn 0-3 år, fra 1. august Offentlig tilskudd som dette utløser, dekkes innen vedtatt ramme. 3. a) Vedtatt utbygging av kommunal barnehage på Hægeland (Eikeland Oppvekstsenter) utvides med 12 plasser. b) Som følge av dette økes kostnadsrammen for utbyggingen med kr ,-. Ny kostnadsramme blir da kr ,-. Økningen dekkes av generelt investeringsfond. c) Eventuielle driftsmessige konsekvenser av utvidelsen vurderes utfra behov for barnehageplasser i det enkelte års budsjett- og økonomiplanbehandling. Vedlagt følger notat ang. økonomiske konsekvenser ved utvidelse av den nye barnehagen på Hægeland med 12 ekstra plasser. (Notat framlagt for plan- og økonomiutvalget i møte ) 10

22 TILLEGG TIL Levekårssak 11/9 Plan- og økonomisak 11/19 Økonomiske konsekvenser ved utvidelse av den nye barnehagen på Hægeland med 12 ekstra plasser Investering NY BARNEHAGE PÅ HÆGELAND PROTOKOLL FRA MØTE I BYGGEKOMITEEN Enstemmig vedtak: Byggekomiteen behandlet i møte utvidelse av ny barnehage på Hægeland fra 38 til 50 plasser (fra 2 til 3 avdelinger). Byggekostnadene er anslått til 13.2 mill.kr. I tillegg til dette kommer utgifter til inventar og utstyr til felles personalfasiliteter, arbeidsrom og møte-/samtalerom med kr ,-. Hvis opprinnelig forslag med 2 avdelinger velges, søkes det plan- og økonomiutvalget om en tilleggsbevilging utover de bevilgede 10 mill.kr, på kr ,- til nevnte utgifter til inventar og utstyr. Byggekomiteen anbefaler at det jobbes videre med alternativet der barnehagen bygges ut med 3 avdelinger. I dette planforslaget ligger det også bedre til rette for en ev. fremtidig utvidelse. Før byggekomiteen kan arbeide videre med prosjektet må det foreligge vedtak fra plan- og økonomiutvalget på valg av alternativ. Til grunn for beregningene av anslaget på byggekostnader er lagt Holthes kalkulasjonsnøkkel. Drift Som saken til Levekår og Plan- og økonomiutvalget viser, medfører søkermengden per 1. mars 2011 at både nåværende + nye planlagte plasser i oppvekstsenteret allerede fylles opp. Det foreslås derfor å utvide den planlagte barnehagen med 12 ekstra plasser for å kunne ta av for ytterligere behov de neste årene. Det er vanskelig å anslå eksakt søkermengde, men vi ser at den er økende samt at de som søker vil ha full plass. Hva som blir det konkrete behovet høsten 2012, vet vi ikke før etter søknadsfristen 1. mars Skulle det bli behov for ta i bruk 12 ekstra plasser fra høsten 2012, vil driftsutgiftene til ny barnehage/oppvekstsenteret øke med kr (5 mnd). Dette vil gi en helårsvirkning fra 2013 på ca kr Beregningen er gjort ut fra tilskuddssatsene vedr offentlig tilskudd til drift som ble vedtatt i kommunestyret Summene er avrundet. Pga. pris- og lønnsvekst fra vil de faktiske utgiftene sannsynligvis bli noe høyere enn det skisserte. 11

23 11/27 Søknad om fornyelse av lånegaranti, A3 Ressurs Vennesla AS Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 256 F06 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /20 2 Kommunestyret /27 12

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer