KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport"

Transkript

1 KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport Pia Haarseth Audun Formo Buene Utført: 12. april 2013

2 Innhold 1 Resymé 2 2 Teori [1] 3 3 Eksperimentelt 5 4 Resultater Lineær vandringshastighet Optimal deteksjonsbølgelengde Identifikasjon av de kjemiske UV-filterne Retensjonsparametere Konsentrasjon av kjemiske UV filtre Elueringsrekkefølge Diskusjon 9 6 Konklusjon 10 A Multiplott 12 B Kromatogrammer 13 1

3 1 Resymé I dette forsøket ble HPLC benyttet som en analytisk metode for å teste UV-filtere tilsatt i solkrem. Hvilke filtere som finnes i solkremen ble identifisert, og konsentrasjonen anslått. De optimale isokratiske betingelsene for analysen ble bestemt med et gradientprogram, og Rs-verdien for de to filterene ble utregnet. Den lineære vandringshastigheten ble også bestemt. 2

4 2 Teori [1] Kjemiske UV-filtere er ofte store molekyler med konjugerte systemer som lett absorberer stråling i UV-regionen. Tanken bak et UV-filter er at molekylene i filteret skal brytes ned i stedet for at huden blir solbrent. Når filterene brytes ned i mindre fragmenter vil de ikke lenger absorbere UV-lys. Det finnes mange forskjellige kjemiske UV-filtere, og mange av disse er forbudt fordi de har vist seg å være foto-kreftfremkallende når de brytes ned, ofte via fri-radikal-mekanismer. Alternativet til kjemiske UV-filtere er mineralfiltere, som titandioksid eller sinkoksid. Disse danner en fysisk barriére for UV-strålene, og blir ikke brukt opp, som de kjemiske filterene. Et HPLC-apparat består hovedsaklig av en pumpe, injektor, filtere, forkolonne, hovedkolonne og detektor. Injektorer er ofte automatiske, men en manuell variant er en loop-injektor, hvor man injiserer prøvevolumet i en lukket loop, som deretter kobles til systemet, og prøven føres til separasjon i kolonnen. Pumpen lager et væsketrykk på bar, som gjør at man kan bruke mye mindre partikler i kolonnen, som igjen betyr bedre oppløsningsevne enn tradisjonell kromatografi. Dette fører til å HPLC er enestående i separasjon av stoffblandinger, og er svært populært i analyser etter for eksempel vitaminnivåer eller forbudte dopingstoffer. I HPLC (High Performance Liquid Chromatography) kan man benytte seg av både polare og upolare elueringsmidler, og dette kan optimaliseres opp mot hvilken kolonne man bruker, og egenskapene til stoffene man ønsker å separere. Før prøven separeres i kolonnen sendes den gjennom et filter og en før-kolonne. Dette gjøres for å beskytte den kostbare hovedkolonnen mot forurensninger i prøven som kan tette eller ødelegge hovedkolonnen. Hovedkolonnen er som regel laget av fused silikagel, og representerer et omvendt fase kromatografisystem med en polar kolonne og relativt upolart elueringsmiddel. Detektorene er svært viktige, og i dette forsøket brukes en svært populær detektor, diode-array detektor (DAD). Denne består av en deuteriumslampe som sender lys 3

5 via et speil gjennom prøven. Lysstrålen splittes deretter over diode-arrayen, som består av en mengde lyssensitive dioder som hver måler sin egen frekvens. En DAD tillater å måle prøvens absorpsjon ved flere forskjellige bølgelengder samtidig. Dette er særlig nyttig dersom det er flere stoffer som absorberer ved omtrent like frekvenser. Grad av separasjon mellom to komponenter separert med kromatografi kan uttrykkes i oppløsning, R S. Oppløsningen er gitt som forskjellen i retensjonstid delt på gjennomsnittlig båndbredde. R S = t R1 t R 2 0.5(w 1 + w 2 ) (1) hvor t R 1 og t R 2 er retensjonstiden til henholdsvis minst og mest retarderte topp. w 1 og w 2 er de tilsvarende båndbreddene av toppene. Kolonnens effektivitet kan uttrykkes ved et platetall, som kan tolkes som antall teoretiske separasjonstrinn / likevekter som er innstilt langs kolonnens totale lengde. ( ) 2 tr N = 5.54 (2) w 0.5 hvor t R er retensjonstid, og w 0.5 er båndbredde ved halv topphøyde. Den lineære mobilfasehastigheten er den hastigheten et totalt uretardert stoff har gjennom kolonnen. Denne kan finnes fra v = L t 0 (3) hvor L er kolonnens totale lengde, og t 0 er retensjonstiden til løsemiddelet. 4

6 3 Eksperimentelt HPLC-apparatet benyttet i dette forsøket var et Agilent / Hewlett - Packard - væskekromatografisystem med en Hewlett-Packard 1050 pumpe. Hovedkolonnen var en Zorbax EclipseXDB-C18 150x4,6 mm. Først ble det kjørt et gradientprogram, som gikk fra % metanol i vann over 20 minutter. Fra resultatene til gradientprogrammet ble to optimeringsforsøk gjennomført med henholsvis 100 % og 90 % metanol. Med de optimale isokratiske betingelsene ble det gjennomført tester av de tre forskjellige standardene, Eusolex 2292, 6300 og Solkremen som ble valgt var Banana Boat Sport Sunblock Lotion SPF mg av solkremen ble overført til en 10 ml målekolbe, og fortynnet med 96 % etanol til totalvolumet var 10 ml. Målekolben ble satt i et ultrasonisk bad, og deretter ble løsningen filtrert og analysert. For alle analysene ble det skrevet ut absorbanskromatogram for bølgelengdene 254 nm og 365 nm. For samtlige prøver ble det injisert 5 µl prøveløsning. 5

7 4 Resultater 4.1 Lineær vandringshastighet For å bestemme lineær vandringshastighet må man kjenne tiden som mobilfasen bruker gjennom kolonnen t R, samt lengden av kolonnen L. Retensjonstiden til en ikke-retardert analytt er antatt å være tiden til første antydning av stoff i den siste optimeringen, som hadde like isokratiske betingelser som resten av analysene. Utreningen av vandringshastigheten v er vist under. v = L t R = [mm / min] = [mm / sek] = 1.61 mm/sek 4.2 Optimal deteksjonsbølgelengde I multibølgelengde plottet vist i Vedlegg A er den beste deteksjons bølgelengden for en sensitiv og selektiv analyse for Eusolex en bølgelengde på 300 nm. I plottet er det ved denne bølgelengden størst intensitet ved de tre akuelle toppene. Av de to bølgelengdene som ble brukt i HPLC på standardene og solkremprøven i forsøket var bølgelengden på 254 nm bedre enn 365 nm. 4.3 Identifikasjon av de kjemiske UV-filterne HPLC-kromatogrammet av solkremprøven, vedlagt som Vedlegg B, viste at Banana Boat inneholdt Eusolex 4360 og Eusolex Kromatogrammet viste topper ved retensjonstid 2.67 min og 6.50 min. 4.4 Retensjonsparametere Fra kromatogrammet for analysen av solkremen var det tydelig to topper. Retensjonparameterene for disse to toppene er oppsummert i Tabell 1. 6

8 Tabell 1: Oversikt over volumene som er brukt i utregningene i denne kromatografioppgaven. Topp t R t R t W R S [min] [mm] [mm] Konsentrasjon av kjemiske UV filtre Informasjon fra standardløsningene av de to filterene funnet i Banana Boat er vist i Tabell 2, og for prøveløsningen i Tabell 3. Kalibreringskurvene for Eusolex 2292 og 4360 er vist i Figur 1. Tabell 2: Informasjon om standardløsningene som kalibreringskurvene ble basert på. Filter Signal standard Kons. standard Kal.kurve [mau*s] [mg/ml EtOH] (y=toppareal, x=kons) y=2290.8x y=9616.5x Tabell 3: Informasjon fra analysen av Banana Boat, med de utregnede konsentrasjonene av de to forskjellige UV-filterene. Filter Signal solkrem Kons. i solkremløsn. Kons. filter i solkrem [mau*s] [mg/ml EtOH] [mg filter / mg solkrem]

9 Figur 1: Kalibreringskurven for Eusolex 2292 og Disse er ett-punkts kalibreringskurver, og lineær regresjon gir stigningstallene for kalibreringskurvene. 4.6 Elueringsrekkefølge Elueringsrekkefølgen av de tre UV-filterene i var at Eusolex 4360 hadde kortest elueringstid og 2292 hadde lengst. Eusolex 6300 hadde en elueringstid mellom 2292 og Retensjonstidene fra de forskjellige standardløsningene er vist i Tabell 4. 8

10 Tabell 4: Retensjonstider for UV-filterene i standardløsninger. Retensjonstidene er hentet fra analysen ved nm. Filter Retensjonstid [min] Eusolex Eusolex Eusolex Diskusjon Under gradientforsøket ble de tre toppene observert svært nærme hverandre, men det fantes likevel grunnlinjeseparasjon. For første optimalisering ble det forsøkt med ren metanol, noe som gav enda tettere eluering av de tre toppene. I starten av gradientprogrammet var det kun 10 % metanol i mobilfasen, og elueringen gikk svært sent. Det er da tenkelig at denne perioden med lavt innhold av metanol virket som en oppkonsentreringsperiode for analyttene, og at disse ble separert kun når konsentrasjonen av metanol senere i programmet ble tilstrekkelig høy. Under de isokratiske separasjonene ble det brukt litt vann i metanolen for å sørge for at det var tilstrekkelig baselinjeseparasjon mellom toppene. Mellom de ulike isokratiske separasjonene var det svært konsistente retensjonstider for de ulike UV-filterene, og det var enkelt å identifisere de ulike filterene fra hverandre. I flere av kromatogrammene var det små spøkelsestopper som ikke egentlig burde finnes i løsningene. Dette kom at at det var en annen gruppe sin solkremløsning som ble brukt som vaskeløsning for sprøyten. Toppene som ble observert i kromatogrammene var ikke særlig store, men tydelige. Dette kan ha påvirket arealet til toppene som faktiske ble analysert, men det antas at denne feilen er neglisjerbar. Forskjeller mellom ekstern standard fra GC av niktoin og ett-punkts kalibreringen av solkremprøven er blandt annet at det i dette forsøket var arealet av signalene som ble plottet som funksjon av konsentrasjonen, mens topphøyden av signalene ble plottet i ekstern standarden for nikotin. Både areal og topphøyde er begge 9

11 mål for mengden av det akuelle stoffet. Med den eksterne standarden ble flere målinger plottet, mens det kun var en konsentrasjon som ble plottet i ett-punkts kalibreringen og trendlinjen ble trukket gjennom dette punktet og (0,0). Ekstern standardkurven for nikotin kan dermed ansees som mer nøyaktig enn ett-punkts kalibreringen av solkremen. Elueringsrekkefølgen, hvor Eusolex 4360 eluerte raskest og 2292 tregest var som forventet, og kan forklares ut fra polariteten til de forskjellige UV-filterene. Eusolex 4360 er det mest polare av de tre filterene med en etergruppe, OH-gruppe og en karbonylgruppe, og vil være minst retarderte stoffet. Til sammenlikning er Eusolex 2292 det minst polare stoffet av de tre filterene, og forventes derfor å eluere tregest. Også molekylstørrelsen kan ha litt å si for elueringshastighet. Siden Eusolex 2292 er et langstrakt molekyl vil det være nærliggende å anta at det blir litt ekstra retardert på grunn av sin store størrelse. 6 Konklusjon I Banana Boat ble det funnet to kjemiske UV-filtere: Eusolex 2292 og Elueringsrekkefølgen var som forventet, at de mest polare analyttene eluerte raskest. Konsentrasjonen av Eusolex 2292 ble funnet til å være 79 mg / g solkrem, og for 4360 ble den funnet til å være 49 mg / g solkrem. Siden innholdsfortegnelsen på solkremen ikke oppgir mende av UV-filterene, er det ikke så enkelt å kvalitetskontrollere dette, men at de er tilstede er bekreftet. 10

12 Trondheim, 16. oktober 2014 Referanser [1] Greibrokk, Lundanes, Rasmussen, ed Kromatografi-Separasjon og deteksjon. [2] Asmussen, J., Schmid, R. Analysis of "chemical UV filters"in Sun Screens by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)., versj

13 A Multiplott 12

14 B Kromatogrammer 13

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer...

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer... 2 Forord I forbindelse med avslutningen på mastergradsstudiet ved Institutt for farmasi, på Universitetet i Tromsø, skal det utarbeides en masteroppgave. Denne skal reflektere emner som har inngått i studiet,

Detaljer

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Av Ziar Wasta Masteroppgave i farmasi Kjemisk Institutt og Senter for farmasi Universitetet

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere.

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere. I II Forord Denne masteroppgaven ble utført ved Universitetet i Tromsø på Norges fiskerihøgskole høst 2011. Jeg vil takke hovedveileder Einar Jensen, professor ved Institutt for Farmasi ved Universitetet

Detaljer

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K F Y S Y S-3921 M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks Bjarne Janson Husabø Juni,

Detaljer

PRODUKSJON AV EPA- OG DHA- KONSENTRAT FRA FRYSETØRKET SILDEROGN OG SILDEMELKE VED HJELP AV UREAKOMPLEKSERING

PRODUKSJON AV EPA- OG DHA- KONSENTRAT FRA FRYSETØRKET SILDEROGN OG SILDEMELKE VED HJELP AV UREAKOMPLEKSERING PRODUKSJON AV EPA- OG DHA- KONSENTRAT FRA FRYSETØRKET SILDEROGN OG SILDEMELKE VED HJELP AV UREAKOMPLEKSERING AV THEA NGUYEN MASTEROPPGAVE I FARMASI SENTER FOR FARMASI VED KJEMISK INSTITUT UNIVERSITET I

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer

Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer Hannah Andal Industriell kjemi og bioteknologi Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Marit Aursand, IBT Biveileder(e):

Detaljer

KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs

KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs 1 NB!!! Husk obligatorisk fremmøte til aller første lab- dag kl 11.00 KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs Laboratorieøvelser KJEMISK INSTITUTT Det Matematisk- Naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode

Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode RAPPORT 7/2001 Utgitt mai 2001 Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode Karsten Heia og Heidi Nilsen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo

Sluttrapport Telenorprosjekt. Gruppe 2. Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Sluttrapport Telenorprosjekt Gruppe 2 Av Siri Dølvik Sandnes (sirids) Jesper Walberg (jesperbw) Natalia Pineguina (natalpi) Universitetet i Oslo Høst 2011 Innholdsfortegnelse 1.0. Introduksjon s. 2 2.0.

Detaljer

Utvikling og optimalisering av protokoll for massespektrometrisk metabolsk profilering av adherente humane celler

Utvikling og optimalisering av protokoll for massespektrometrisk metabolsk profilering av adherente humane celler Utvikling og optimalisering av protokoll for massespektrometrisk metabolsk profilering av adherente humane celler Ane Sofie Viset Fremstedal Biologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Geir Johnsen, IBI

Detaljer

Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver

Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver Marte Sneeggen Bioteknologi Oppgaven levert: Hovedveileder: Biveileder(e): Mai 2011 Per Bruheim, IBT Arne Sandvik, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Espen Sveine Ytredal. Bioteknologi (5 årig) Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Marit Aursand, IBT

Espen Sveine Ytredal. Bioteknologi (5 årig) Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Marit Aursand, IBT Bruk av lipasen Candida antarctica (Novozym 435) som biokatalysator for etanollyse av sild- og selolje, analysert ved 13C NMR spektroskopi, gasskromatografi og tynnsjiktkromatografi med flammeioniseringsdetektor

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Undersøkelse av gass- og metallkonsentrasjoner rundt skytter ved skyting med håndvåpen

Undersøkelse av gass- og metallkonsentrasjoner rundt skytter ved skyting med håndvåpen FFI-rapport 213/2798 Undersøkelse av gass- og metallkonsentrasjoner rundt skytter ved skyting med håndvåpen Marita Ljønes, Arnt Johnsen, Øyvind Voie, Anne Myran og Anita Larsen Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel:

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel: Kjemisk Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: %m Prosjekt

Detaljer

Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT. Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys.

Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT. Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys. Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT VARIGHET STED UTSTYRSLISTE SIKKERHETSKRAV FORKUNNSKAPER Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys.

Detaljer

Taylor- og Maclaurin-rekker

Taylor- og Maclaurin-rekker Taylor- og Maclaurin-rekker Forelest: Okt, 004 Potensrekker er funksjoner Vi så at noen funksjoner vi kjenner på andre måter kan skrives som funksjoner, for eksempel: = + t + t + t 3 + + t n + t e x =

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Harald Hole Dietrichson Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Arne Torstein Holen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt

Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt Kristian S Sagmo 1 ved Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge 4. april 2011 Sammendrag Vi undersøkte magnetiske krefter i et homogent

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008. Student: Svein Erik Solheim

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008. Student: Svein Erik Solheim Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008 Student: Svein Erik Solheim Oppgavens tittel: Supported ionic liquids as CO 2 adsorbants Avdeling for teknologiske fag Adresse: Kjølnes,

Detaljer