Oppgave 1. Oppgave 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1. Oppgave 2."

Transkript

1 Oppgave 1. a. Ergosterol, en forløper for vitain D, har λaks 8 n. Ved λaks er ε M -1 c -1. Hva er konsentrasjonen av ergosterol i en løsning ed absorbans A 0,065 ålt i en 1,000 c kyvette? b. En spektofotoetrisk undersøkelse skal utføres på en forbindelse ed ε 5000 c -1 M -1. En løsningen forventes å ha konsentrasjon 0,003 M. øyaktig konsentrasjon skal sjekkes ed spektrofotoetrisk åling. Absorbansen so avleses i spektrofotoeteret bør være ello 0,4 og 0,5. Kyvettebredden er 1,000 c. Med hvilken faktor bør løsningen fortynnes, før det gjøres spektrofotoetriske ålinger? c. Molekyler kan absorbere stråling i UV-orådet fra 00 til 400 n. Beregn hvor ye energi so absorberes per ol i olekyler so absorberer UV-stråling ed bølgelengde 00 n, og i olekyler so absorberer lys ed bølgelengde 400 n? d. Fe(II) katalyserer oksidasjon av luinol ed hydrogenperoksid. Intensiteten av påfølgende cheiluininscens øker lineært ed konsentrasjonen av Fe(II). Konsentrasjon av Fe(II) i en prøveløsning skal bestees. L av prøveløsningen ble tilsatt 1 L vann, L hydrogenperoksid og 1 L av en basisk løsning ed luinol. Intensiteten av eittert luiniscens ble ålt i 10 sekunder og var 16,1 (vilkårlige enheter). I et annet forsøk ble L av prøveløsningen tilsatt 1 L av en løsning der konsentrasjonen av Fe(II) var 5, M, L hydrogenperoksid og 1 L luinol. Signalet ålt over 10 sekunder var nå 9,6. Beregn den olare konsentrasjonen av Fe(II) i prøveløsningen. Oppgave. Innholdet av etaller i tørrelkspurver ble ålt ved ICP-AES. Det ble laget løsninger av tørrelkpulveret. Det ble gjort to sett av ålinger og i det ene settet ble løsningene tilsatt CsCl. Resultatene er gitt i tabellen under. Masseprosent av utvalgte eleent i elkepulver. Eleent Prøven ikke tilsatt CsCl Prøven tilsatt CsCl 1% Sertifiserte verdier (w/v) Ca 0,849± 0,033 0,931± 0,019 0,9± 0,049 K 0,844± 0,044 1,304± 0,033 1,363± 0,047 a 0,77± 0,010 0,80± 0,004 0,356± 0,040 a. Fra tabellen ser an at sertifiserte verdier og ålte verdier steer bedre når løsningene tilsettes en liten engde CsCl. Forklar dette.

2 b. Prøveløsningene i oppgave a ble laget ved å løse elkepulver i ionebyttet vann. Kalibreringsløsninger ble laget ved å løse salter i ionebyttet vann. Kalibreringsløsningene og prøveløsningene hadde noe forskjellig viskositet. Det anbefales derfor at prøveløsninger og kalibreringsløsninger tilsettes scandiu so intern standard. Forklar hensikten ed en intern standard. c. Ca sender ut lys ed bølgelengde 4,7 n. år Ca sender ut lys ed denne bølgelengden er Ca-atoene i første eksiterte tilstand. i. Beregn energidifferansen ello grunntilstanden og første eksiterte tilstand? ii. Relativ degenerasjon ello første eksiterte tilstand og grunntilstanden for Ca, g*/g o 3. Beregn forholdet */ o ved 600 K (teperatur so benyttes i flae AES) og 8000 K (teperatur so benyttes i ICP-AES). d. Forklar hva so enes ed Doppler effekten. Forklar hvorfor Dopplereffekten øker ed økt teperatur og øker ed avtagende asse på atoene. Oppgave 3. a. Korrigert retensjonstid for oktan, toluen og nonan på en GC kolonne var 15,87 inutter, 17,73 inutter og 30,4 inutter. Hva er Kovats retensjonsindeks for de tre forbindelsene? b. Følgende data ble ålt ved en gasskroatografisk analyse av 1,4- dietylbenzen ( p-xylen) og 5-etylheksan--on ( etylisobutylketon, MIBK) på en gasskroatografisk kolonne Injeksjonsetode Forbindelse tr, inutter Toppareal Toppbredde ved basis, inutter Splitt MIBK 1, ,08 p-xylen 5, ,044 Splittløs MIBK 3, ,057 p-xylen 5, ,051 Forklar forskjeller i retensjonstid, toppareal og toppbredde ved basis når an bytter fra splitt injeksjon til splittløs injeksjon. c. Konsentrasjonen av pesticidrester i appelsiner kan bestees ed GC. Pesticider ekstraheres fra prøvene ed dikloretan. Ekstraktet oppkonsentreres deretter til et indre volu ved å dape inn dikloretanløsningen. Antracen-d10 tilsettes so intern standard. Innholdet av heptaklorepoksid (HE), et pesticid, i appelsinskall skulle bestees. 50,0 g appelsinskall ble hakket og tilsatt 50,00 L

3 dikloretan. Ikke løselig ateriale ble fjernet ved filtrering. Løsningen ble dapet inn, tilsatt en kjent engde antracen-d10 og fortynnet til 10 L i en ålekolbe. Analyse gav forholdet AHE/Aint.stand 0,108. AHE/Aint.stand er forholdet ello areal av HE og areal av intern standarden antracen-d10 i kroatograet. En serie kalibreringsstandarder so alle inneholdt sae engde antracen-d10 i dikloretan ga resultatene vist i tabellen nedenfor. Hva var konsentrasjonen av HE i 10 L ålekolben? Gi svaret i µg/l. Hva var innholdet av HE i appelsinskallet? Gi svaret so ng HE per g appelsinskall. Heptaklorepoksid, µg/l 0,0 0,065 60,0 0,153 00,0 0, ,0 1, ,0 3,198 AHE/Aint.stand d. I en kroatografisk analyse av pesticidet Dieldrin fikk an en topp ed retensjonstid 8,68 inutter og bredde ved basis lik 0,9 inutter. Hva er platetallet i separasjon? Kolonnen so ble brukt i analysen var 10 eter. Hva er platehøyden? Oppgave 4. a. Tabellen nedenfor viser kapasitetsfaktoren ( retensjonsfaktoren) for - ainobenzosyre på en C18 kolonne ålt i en serie eksperient. So obilfase ble det benyttet 10% v/v etanol bufret til forskjellige ph verdier. Forklar hvorfor k varierer ed ph i obilfasen. ph,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 k 10,5 16,7 15,8 8,0, 1,8 b. Tabellen nedenfor viser kapasitetsfaktorene ( retensjonsfaktorene) for salicylaid, k sal, og koffein, k koff, ålt på en C18 kolonne. Det ble benyttet obilfaser ed forskjellig innhold av etanol. Forklar hvorfor kapasitetsfaktorene varierer. Hva er fordelen ved å bruke et lavt innhold av etanol? Er det noen uleper? O H O CH 3 OH O salisylaid CH 3 koffein vol% etanol k sal,,4 1,6 1,6 1,0 0,7 0,7 k koff 4,3,8,3 1,4 1,1 0,9

4 c. Anta at du ønsker å separere benzosyre, asparta og koffein i lettbrus på en C18 kolonne. Tabellen nedenfor viser hvordan retensjonstidene, tr, varierer ed ph i obilfasen. O O O COOH H CH OCH 3 3 H COOH O CH 3 benzosyre asparta koffein ph i obilfasen 3,0 3,5 4,0 4,5 benzosyre, tr (inutter) 7,4 7,0 6,9 4,4 asparta, tr (inutter) 5,9 6,0 7,1 8,1 koffein, tr (inutter) 3,6 3,7 4,1 4,4 i. Forklar forandringer i retensjonstid for hver av forbindelsene. ii. Plott retensjonstid ot ph for hver av forbindelsene på sae graf. Hvilken ph vil gi den beste separasjon? d. Saensetningen av en ultivitaintablett skulle bestees ed HPLC ed UV detektor. En 5 µl standard prøve so inneholdt 170 pp vitain C, 130 pp niacin, 10 pp nikotinaid, 150 pp pyridoksin, 60 pp tiain, 15 pp folinsyre og 10 pp riboflavin ble injisert i en HPLC og gav signal på h. h. v. 0,, 1,35, 0,90, 1,37, 0,8, 0,36 og 0,9. En ultivitaintablett ble pulverisert. Pulveret ble overført en 15 L erleneyerkolbe so inneholdt 10 L 1% v/v H3 i dietylsulfoksid. Etter at den hadde stått på ultralydbad i inutter ble løsningen fortynnet til 100 L ed % eddiksyre. Løsningen ble rørt i 1 inutt, nok en gang satt på ultralydbad i 5 inutter og deretter filtrert gjenno et 0,45 µ filter. Injeksjon av 5 µl løsning på HPLC gav signal på 0,87 for vitain C, 0,00 for niacin, 1,40 for nikotinaid, 0, for pyridoksin, 0,19 for tiain, 0,11 for folinsyre og 0,44 for riboflavin. Beregn antall illigra av hver av vitainene i tabletten. Hva er hensikten ed å filtrere løsningen før den påsettes en HPLC kolonne? (pp µg/g)

5 Løsningsforslag Oppgave 1a A 0,065 6 c 5,5 10 M 1 1 b ε 11900c M 1,00c Oppgave 1b. Ønsket konsentrasjon ligger i orådet: 0,4/(5000M -1 c -1 1 c) til 0,5/(5000 M -1 c -1 1 c) eller 0,00008 M til 0,0001 M Kaller faktoren so 0,003 M løsningen å fortynnes ed F. Løsingen fortynnes slik at an får sluttkonsentrasjoner i orådet 0,00008 til 0,0001 M 0,003 M F 0,00008M F 03 0,003 M F 0,0001M F 54 Derso vi tar ut 1 L og fortynner til 50 L vil vi få en løsning av passende styrke. Fortynningsfaktoren er da 50. Oppgave 1c. E Ahc λ 6, ol 6,636 10, Js 3, s 6,0 10 kj ol E Ahc λ 6, ol 6, , Js 3, s 3,0 10 kj ol Oppgave 1d Standard tilsetningslikningen: [ X ] i [] S + [ X ] x ( f f ) I x+ s I Kaller konsentrasjonen i den ukjente for x. Voluet er det sae i de to løsningene og vi kan sette. X 16,1 9, ( 5, X ) 5 5 x 3, M Oppgave a. Visse eleenter særlig alkalietallene og noen av jordalkalietallene ioniseres lett. Dette resultere i at antall nøytrale atoer avtar og dered at sensitiviteten avtar. Denne effekten er ingen interferens derso standarder og prøver ioniseres på sae. Ionisasjon kan reduseres ved at an tilsetter et etall so lettere ioniseres, f. eks. kan Cs. Dette øker atoiseringsutbyttet.

6 Oppgave b. En intern standard er en kjent engde av en forbindelse forskjellig fra analytten so tilsettes den ukjente. Signal fra analytten saenlignes ed signal fra intern standard so var tilstede. Intern standard er spesielt nyttig i analyser der engde av prøve so analyseres varierer litt fra kjøring til kjøring av årsaker so er vanskelig å kontrollere, f. eks viskositeten av en vannløsning og en løsning laget fra elkepulver. Den relative respons av detektoren for analytt og standard er vanligvis konstant over et bredt oråde av betingelser. Oppgave c. hc E hν λ Ved 600 K E kt * * g e o go Ved 6000 K * * g e g o o E kt 3e 3e , Js, / s 19 4, , , , J 600K K 19 4, J 1, K K 6,1 10 0,043 6 J / olekyl 83kJ / ol Oppgave d. Dopplereffekten gir økt linjebredde. år et ato beveger seg ot detektoren vil stråling so absorberes av atoet registreres ved høyere frekvens, enn o atoet sto i ro i forhold til detektoren. år et ato beveger seg vekk fra detektoren vil stråling so absorberes registreres ved lavere frekvens enn o atoet sto i ro i forhold til detektoren. år teperaturen øker atoenes hastighet og dered linjebredden. Atoer ed større asse har lavere hastigheten og indre linjebredde. Oppgave 3a. Kovats retensjonsindeks:,, log t r ( ukjent) log t r ( n) I 100 n + ( n),, log t r ( ) log t r ( n) der n er antall karbonatoer i alkanet so har færrest C-atoer er antall karbonatoer i alkanet so har flest C-atoer. tr'(n) er korrigert retensjonstid for alkanet ed færrest C-atoer tr'() er korrigert retensjonstid for alkanet ed flest C-atoer. Kovats retensjonsindeks for noral alkener er 100 ganger antall karbonato Ioktan Inonan toluen

7 log(17,73) log(15,87) I (9 8) 817 log(30,4) log(15,87) Oppgave 3b. Ved splittløs injeksjon påsettes kolonnen en ye større prøveengde og topparealet vil derfor øke. Det tar lengre tid for prøven å fordape fullstendig. Den vil fordape over en periode og derfor øker toppbredden. Retensjonstiden vil også øke da fordapning tar lengre tid. tr Vr Oppløsningsevnen Rs er langt større når det brukes splitt wav wav injeksjon Rs 93 enn når det brukes splittløs injeksjon Rs,5. Forholdet ello topparealene er forskjellig når det brukes splitt injeksjon Ap-xylen/AMIBK,7 og splittløs injeksjon Ap-xylen/AMIBK 1,36 hvilket kan skyldes at p-xylen fordaper lettere og en større andel av denne forbindelsen derfor koer inne på kolonnen ved bruk av splitt injeksjon. Oppgave 3c. Ved inste kvadraters etode finner an følgende saenheng ello areal_ heptaklorepoksid/areal_internstandard Y og konsentrasjonen av heptaklorepoksid. Y 0, C -0,014 areal_ heptaklorepoksid/areal_internstandard Y og konsentrasjonen av heptaklorepoksid. Y 0,003198*C -0,014 Areal forhold ålt i den ukjente: 0,108 0, ,014 Konsentrasjonen i 10 L prøven blir da: 38, 1 0, Mengden i 10 L so er engden i 50 g appelsinskall: 0,381 µg C µg/l Konsentrasjon i skallet: 0,381 µg/50 g 0,0076 µg/g 7,6 ng/g Oppgave 3d. tr 16 w 8,68 in 16 0,9 in L H 0,70 700µ Oppgave 4a. COOH H 3 COOH COO H H

8 -ainobenzosyre eksisterer i tre forer. Ved lav ph er foren til venstre doinerende. Den er ionisk og vil ikke retarderes så godt på en C 18 kolonne. år an øker ph vil foren ed positiv ladning på nitrogen avta og den nøytrale foren øke. Den nøytrale foren er godt løselig i stasjonærfasen og vil retarderes godt. Ved høyere ph vil an få stadig er av foren til høyre. Denne er ionisk og vil ikke retarderes så godt so den nøytrale på en C 18 kolonne. Oppgave 4b. Både salisylaid og koffein er bedre løselige i obilfasen i høyre innhold av etanol. De vil derfor å hurtigere gjenno kolonnen og ha lavere kapasitetsfaktor når innholdet av etanol i obilfasen øker. Fordelen ved å bruke et lavt innhold av etanol er at det gir bedre separasjon. Ulepen er at stoffene bruker lengre tid gjenno kolonnene. Man bør derfor bruke så liten etanolengde at an får grunnlinjeseparasjon, en ikke vesentlig lavere fordi da vil stoffene bruke for lang tid gjenno kolonnen. Oppgave 4c Benzosyre: år ph øker dissosierer er benzosyre og det dannes benzoat so er indre løselig i stasjonærfasen. Koffein: Koffein har et nitrogenato so protoniseres i surt iljø. Ved økt ph får vi er av den nøytrale foren so er er løselig i stasjonærfasen og derfor øker retensjonstiden. Asparta: Asparta har to ainogrupper og en syregruppe. Molekylet blir er nøytralt når ph øker, da øker løseligheten i stasjonærfasen og retensjonstiden øker. Vi ser fra diagraet nedenfor at ph 3 gir best separasjon av toppene.

9 4,4 4, 4 ph 3,8 3,6 3,4 3, retensjonstid, inutter Blå linje viser hvordan retensjonstiden for benzosyre varierer ed ph. Rød linje viser hvordan retensjonstiden for asparta varierer ed ph. Gul linje viser hvordan retensjonstiden for koffein varierer ed ph. Oppgave 4d Standardardløsning k Prøveløsning Konsentrasjon, g/l, C 1 S 1 k C 1 C 1 S k Innhold i en tablett, g vitain C 170 0, 0, , , niacin 130 1,35 0, ,0 nikotinaid 10 0,9 0,0075 1, ,7 pyridoksin 150 1,37 0, , 47,4 tiain 60 0,8 0, , ,4 folinsyre 15 0,36 0,04 0,11 4,6 0,5 riboflavin 10 0,9 0,09 0, ,5 S 1 S C Antar lineær saenheng ello signal, S og konsentrasjonen C. S k C Finner proporsjonalitetkonstanten k for alle vitainene ut fra ålingen i standardløsningene. Ut fra signalet i prøveløsningen og k bestees konsentrasjon i prøveløsningen for alle vitainene. Prøveløsningen ble laget ved å løse pulveret i 100 L. Mengden i prøveløsningen so er totalengden i en tablett fås ved å ultiplisere konsentrasjonen ed voluet av prøveløsningen 100 L. Løsningen filtreres for at ikke partikulært aterial skal påsettes kolonnen og derved degradere den.

Avdelingfor ingeniørutdanning

Avdelingfor ingeniørutdanning Avdelingfor ingeniørutdanning Fag: Analytisk kjemi Gruppe(r): 2KA Fagnr: LO 435 K Dato: 13.12.2001 Faglig veileder: Hanne Thomassen Eksamenstid, Fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Antall

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING AVDELIG FR IGEIØRUTDAIG Emne: Analytisk kjemi Fagnr: L435K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r):2KA Dato: 15. desember 2005 Eksamenstid: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl.

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Utført: 12. april 2013 Innhold 1 Resymé

Detaljer

Hva er kromatografi?

Hva er kromatografi? Hva er kromatografi? Adsorpsjonskromatografi, LSC. Løste stoff er i likevekt mellom mobilfasen og overflaten av stasjonærfasen. (Denne type kromatografi har vi tført på organisk lab. Vi brkte TLC plater

Detaljer

Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene:

Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene: Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene: a) Tversbølge: Svingebevegelsen til hvert punkt på bølgen går på tvers av forplantningsretningen til bølgen. Langsbølge: Svingebevegelsen

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport

KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie: D2-152

Detaljer

Materiebølger - Elektrondiffraksjon

Materiebølger - Elektrondiffraksjon FY100 Bølgefysikk Institutt for fysikk, NTNU FY100 Bølgefysikk, øst 007 Laboratorieøvelse 3 Materiebølger - Elektrondiffraksjon Oppgave Besteelse av Planck`s konstant ved elektrondiffraksjon. Forslag til

Detaljer

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,.

Oppgaver. HIN IBDK RA 07.12.07 Side 1 av 6. Oppgave 1. Ved prøving av metalliske materialer kan man finne strekkfastheten,. Side 1 av 6 Oppgaver Oppgave 1. Ved prøving av etalliske aterialer kan an finne strekkfastheten, ( eh og ) og p02. og flytegrensene e e er egentlig flytegrense, dvs. der den kan fastlegges utvetydig. p02

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 118 prøve kolonne pc gass ovn detektor Prinsippskisse av en gasskromatograf. Figur s. 119 % 100 90 80 CH(OH) OH OH relativ forekomst 70 60 50 40 OH OH 30 20 10 0:43 1:27 2:10 2:53 3:36 4:20 Tid

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport

KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no

Detaljer

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline I høgskolen i oslo I Emne: I INSTRUMEELL ANAL y r Gruppe(r): i3ka,?kb I Eksamensoppgaven Antall sider i består av: forsiden): 6 :-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5 Faglig veileder:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Avdeling for ingeniørutdanning. Faglig veileder: Per Ola Rønning Eksamenstid, fra - til: Antall vedlegg: 2

EKSAMENSOPPGAVE. Avdeling for ingeniørutdanning. Faglig veileder: Per Ola Rønning Eksamenstid, fra - til: Antall vedlegg: 2 Avdeling for ingeniørudanning EKSAENSOPPGAVE Fag: INSTUENTELL ANALYSE Gruppe(r): 3KA Eksaensoppgaven besår av Tillae hjelpeidler: Anall sider inkl. forside: 5 Fagnr: SO 437 K Dao: 07.1.99 Anall oppgaver:

Detaljer

Algoritme-Analyse. Asymptotisk ytelse. Sammenligning av kjøretid. Konstanter mot n. Algoritme-kompeksitet. Hva er størrelsen (n) av et problem?

Algoritme-Analyse. Asymptotisk ytelse. Sammenligning av kjøretid. Konstanter mot n. Algoritme-kompeksitet. Hva er størrelsen (n) av et problem? Hva er størrelsen (n) av et proble? Algorite-Analyse Algoriter og Datastrukturer Antall linjer i et nettverk Antall tegn i en tekst Antall tall so skal sorteres Antall poster det skal søkes blant Antall

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013 Norsk Fysikklærerforening i saarbeid ed Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolypiaden 1. runde 8. oktober 8. noveber 013 Hjelpeidler: Tabell og forelsalinger i fysikk og ateatikk Loeregner Tid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM2400 Analytisk kjemi I Eksamensdag: 14. juni 2016 Tid for eksamen: kl. 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 3 sider pluss vedlegg

Detaljer

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng,

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng, I I I I ~ høgskolen i oslo I Emne: INSTRUMENTET J, ANALYSE ra-ruppe( r) I.3KB EksamensoppgaveJL I Antall side! består av: forsiden): 9- Tillatte hjelpemidler: I Emnekode SO 458 K Dato: 14.12.05 (inkl.

Detaljer

Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer. Ni 510

Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer. Ni 510 nvendelser av spektroskopi. nale av en blanding kjemiske forbindelser ε 1 bc 1 + ε 2 bc 2 + ε 3 bc 3 + ε 4 bc 4 + ε 5 bc 5 +. Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer.

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning.

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning. Syrer og baser Det finnes flere definisjoner på hva syrer og baser er. Vi skal bruke definisjonen til Brønsted: En Brønsted syre er en proton donor. En Brønsted base er en proton akseptor. 1s 1+ Et proton

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Eten. 1 é ë ú

Eten. 1 é ë ú FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk Våren 2012 Kjeisk fysikk Løsningsforslag til Øving 1 Eten. 6. Med Hartree-Fock-etoden og basissettet 3-21G finner an en likevektsgeoetri for eten ed bindingslengdene

Detaljer

Oppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem.

Oppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem. NTNU, Institutt for kjemi Kromatografi KJ2053 / 2017 / s. 1 av 4 ppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem. Hensikt/Mål: Hensikten med denne oppgaven er å gi en innføring i bruk av HPLC som

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ORGANISK KJEMI LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI (TOTAL 91p) Onsdag 3. juni 2009 Tid: kl. 9.00-13.00 Oppgave 1.

Detaljer

Fag: IRK21515 Instrumentell analyse 1 Lærer: Birte J. Sjursnes Sensurfrist: Fredag 15. januar 2016

Fag: IRK21515 Instrumentell analyse 1 Lærer: Birte J. Sjursnes Sensurfrist: Fredag 15. januar 2016 Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK21515 Instrumentell analyse 1 Lærer: Birte J. Sjursnes Sensurfrist: Fredag 15. januar 2016 Grupper: Kjemi Dato: 16.12.2015

Detaljer

1) Hva blir akselerasjonen til en kloss som glir nedover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel 30?

1) Hva blir akselerasjonen til en kloss som glir nedover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel 30? FY1001/TFY4145 Mekanisk Fysikk Eksaen Tirsdag 16. Deseber 2014 OKMÅL OPPGVE 1: Flervalgsoppgaver (Teller 45%, 18 stk so teller 2.5% hver) 1) Hva blir akselerasjonen til en kloss so glir nedover et friksjonsfritt

Detaljer

mobilfasen, ū M : lineær mobilfasehastighet C S : platehøydekoeffisient, d f : tykkelse på stasjonærfaselaget,

mobilfasen, ū M : lineær mobilfasehastighet C S : platehøydekoeffisient, d f : tykkelse på stasjonærfaselaget, Forelesning uke 36 Båndspredning: Den totale båndspredningen i en kromatografisk kolonne vil være lik summen av de individuelle båndspredningsprosessene. Båndspredningen kan angis i form av platehøyden,

Detaljer

Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser

Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser Ekstraksjon: Separasjon av sure, basiske og nøytrale forbindelser Anders Leirpoll I forsøket ble det gjennomført en ekstraksjon av nafatalen og benzosyre løst i eter, med ukjent sammensetning. Sammensetningen

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum:

Detaljer

Løsningsforslag Fysikk 2 V2016

Løsningsforslag Fysikk 2 V2016 Løsningsforslag Fysikk, Vår 016 Løsningsforslag Fysikk V016 Oppgave Svar Forklaring a) B Faradays induksjonslov: ε = Φ, so gir at Φ = ε t t Det betyr at Φ åles i V s b) D L in = 0,99 10 = 9,9 L aks = 1,04

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

FYS2130. Tillegg til kapittel 13. Harmonisk oscillator. Løsning med komplekse tall

FYS2130. Tillegg til kapittel 13. Harmonisk oscillator. Løsning med komplekse tall FYS130. Tillegg til kapittel 13 Haronisk oscillator. Løsning ed koplekse tall Differensialligningen for en udepet haronisk oscillator er && x+ ω x = 0 (1) so er en hoogen lineær differensialligning av.

Detaljer

Kinetic studies using UV-VIS spectroscopy Fenton reaction

Kinetic studies using UV-VIS spectroscopy Fenton reaction TKP/TKP Kinetic studies using UV-VIS spectroscopy Fenton reaction Øyvind Eraker, Kjetil Sonerud and Ove Øyås Group B Supervisor: Tom-Gøran Skog. oktober Innhold Spørsmål til veileder Teoretisk bakgrunn

Detaljer

Flamme AES. Boltzmann likningen N * /N o = (g * /g o ) e - E/kT

Flamme AES. Boltzmann likningen N * /N o = (g * /g o ) e - E/kT Flamme AES. Energi fra flammen tilfører energi nødvendig for å flytte elektroner fra grunntilstanden til eksitert tilstand. AES har vært i bruk siden begynnelsen av 1900- tallet. (AAS ble utviklet som

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport

KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie: C2-115 Utført: 18. februar 2013 Innhold 1 Resymé 1

Detaljer

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Ionekromatografi Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Miljøkjemigruppen Effektene av langtransporterte luftforurensninger

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven Sammendrag, forelesning onsdag 17/10 01 Kjemisk likevekt og minimumspunkt for G Reaksjonsligningen for en kjemisk reaksjon kan generelt skrives: ν 1 X 1 + ν X +... ν 3 X 3 + ν 4 X 4 +... 1) Utgangsstoffer

Detaljer

Fredag 23. mai 2008 Tid: kl

Fredag 23. mai 2008 Tid: kl NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Kontaktperson-faglærer-eksaminator: Anne Fiksdahl LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG KJ 2053 KROMATOGRAFI Fredag 23. mai 2008 Tid: kl. 9.00-13.00

Detaljer

refererer til elektroforese. Ionet får umiddelbart en konstant hastighet der akselrasjonskraften er lik friksjonskraften.

refererer til elektroforese. Ionet får umiddelbart en konstant hastighet der akselrasjonskraften er lik friksjonskraften. 1 lektroforese lektroforese er vandring av ioner i løsning under innflytelse av et elektrisk felt. I kapillær elektroforese eksperimentet i figur 26-14 benyttes et elektrisk felt på 30 kv for separasjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere. notater (begge sider), kalkulator

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere. notater (begge sider), kalkulator EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere Dato: Tid: Sted: 19.03.13 09:00 13:00 Adm. bygget, rom B154 Tillatte hjelpemidler: Molekylbyggesett, 1 A4 ark med selvskrevende

Detaljer

Fysikk-OL Norsk finale 2004

Fysikk-OL Norsk finale 2004 Universitetet i Oslo Norsk Fysikklærerforening Fysikk-OL Norsk finale 004 3. uttakingsrunde Fredag. april kl 09.00 til.00 Hjelpeidler: abell/forelsaling og loeregner Oppgavesettet består av 6 oppgaver

Detaljer

Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler

Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler Elisabeth Leere Øiestad Avdeling for rusmiddeltoksikologisk forskning Folkehelseinstituttet Kromatografi Kromatografi = fargeskriving (Tsvet 1903) chroma

Detaljer

EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI

EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI bokmål Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; prof. Anne Fiksdahl, tlf.: 94094 / 95916454 EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI

Detaljer

Mot 6: Støy i felteffekttransistorer

Mot 6: Støy i felteffekttransistorer / Mot 6: Støy i felteffekttransistorer To typer av felteffekttransistorer: MOSFET: Kapasitiv kontroll av kanal JFET: Variasjon av bredden på en reversforspent diode hvor deplesjonssonen besteer bredden

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon.

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon. Repetisjon (.09.0) apittel 5 jemisk likevekt. Reversible reaksjoner En reaksjon som kan gå begge veier: H (g) + I (g) HI (g). jemisk likevekt i har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre

Detaljer

HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi.

HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi. 1 HPLC. Hvorfor separeres komplekse blandinger? Man er interessert i å analysere noen få stoffer i blandingen. Prøveinnføring: i løsning Temperatur: Rom temp. (evt opp til 60 C) Trykk: 30 300 bar Væskehastighet:

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidat-nr.:... Studieprogr.:... (frivillig) NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735 96203,

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co. side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co.  side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 4.6 NMR og MS 4.72 Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 a Forklar hvorfor NMR-spekteret til etanal har akkurat to hovedtopper (to grupper). b Hvordan finner vi ut hvilke hydrogenatomer

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Kandidat-nr.... Studieprogr. :... Antall ark... Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735 96203,

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Motor - generatoroppgave II

Motor - generatoroppgave II KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Kybernetikk DATO: 01.17 OPPG.NR.: R113 Motor - generatoroppgave II Et reguleringssyste består av en svitsjstyrt (PWM) otor-generatorenhet og en ikrokontroller (MCU) so åler

Detaljer

1) Hva blir akselerasjonen til en kloss som glir nedover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel 30?

1) Hva blir akselerasjonen til en kloss som glir nedover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel 30? FY1001/TFY4145 Mekanisk Fysikk Eksaen Tirsdag 16. Deseber 2014 OPPGAVER MED LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1: Flervalgsoppgaver (Teller 45%, 18 stk so teller 2.5% hver) 1) Hva blir akselerasjonen til en kloss

Detaljer

~ høgskolen i oslo. I Emnek~e: I Faglig veileder: Per Ola Rønnin2!EkSamenstid: KB SD 458 K. SIdei-- (inkl," r Ant8II oppgaver:

~ høgskolen i oslo. I Emnek~e: I Faglig veileder: Per Ola Rønnin2!EkSamenstid: KB SD 458 K. SIdei-- (inkl, r Ant8II oppgaver: I høgskolen i oslo - --- - Ernne: I INSUft.'!EN AL Y_SE rgruppe(r): 3KB j Eksarnensoppgaven består av: I Emneke: SD 458 K I Dato: 010_3.05 SIdei-- (inkl," r Ant8II oppgaver: 9 Tillatte hjelpemidler: I

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, NA230-E UTSATT EKSAMEN 27.05.20. Sensur faller innen 2.06.20. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig

Detaljer

3) Kula i oppgave 2 slippes ut fra toppen av en skyskraper. Hva blir kulas maksimale hastighet?

3) Kula i oppgave 2 slippes ut fra toppen av en skyskraper. Hva blir kulas maksimale hastighet? TFY406 Fysikk Eksaen 7. deseber 04 BOKMÅL ) Du skal kjøpe stenderverk (planker) av gran, diensjon (tverrsnitt) 48 98 og assetetthet 400 kg/ 3. Du har en tilhenger so tåler et lass på 300 kg. Hvor ange

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, Individuell skriftligeksamen i Naturfag 2, Na230E 15 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 10.01.2012 Sensur faller innen 31.01.2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT1 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 007 OPPGAVE 1 a) - ph defineres

Detaljer

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 (Gas Chromatography)

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie:

Detaljer

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt

Detaljer

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop LABORATORIEØVING 6 VEKSELSTRØM OG FASEFORSKYVING INTRODKSJON TIL LABØVINGEN Begreet vekselstrø er en felles betegnelse for strøer og senninger ed eriodisk veksling ello ositive og negative halverioder.

Detaljer

Oblig 6 i Fys-Mek1110

Oblig 6 i Fys-Mek1110 Sindre Ranne Bilden, Idun Osnes & Ingrid Marie Bergh Bakke Oblig 6 i Fys-Mek1110 a) Akselerasjon Fart Siden det ikke er noen for for friksjon eller andre ikke-konservative krefter i bildet, vil forholdet

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG 64167 TERMISKE KRAFTSTASJONER. Fredag 12. mai 2000 Kl. 09.00-13.00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG 64167 TERMISKE KRAFTSTASJONER. Fredag 12. mai 2000 Kl. 09.00-13.00 Løsningsforslag Side av 3 NORGES EKNISK- NAURVIENSKAPELIGE UNIVERSIE INSIU FOR ERMISK ENERGI OG VANNKRAF LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG 6467 ERMISKE KRAFSASJONER Fredag. ai Kl. 9. - 3. Faglig kontakt under

Detaljer

Absorpsjon av elektromagnetisk stråling.

Absorpsjon av elektromagnetisk stråling. Bølgeegenskaper. amplitude, A. periode, p, tiden fra et maksima til neste går gjennom et punkt i rommet. frekvens, ν = 1/p (Hz), uavhengig av mediet, bestemmes av kilden. hastighet, c, avhengig av mediet.

Detaljer

Mandag 21.08.06. Mange senere emner i studiet bygger på kunnskap i bølgefysikk. Eksempler: Optikk, Kvantefysikk, Faststoff-fysikk etc. etc.

Mandag 21.08.06. Mange senere emner i studiet bygger på kunnskap i bølgefysikk. Eksempler: Optikk, Kvantefysikk, Faststoff-fysikk etc. etc. Institutt for fysikk, NTNU TFY46/FY2: Bølgefysikk Høsten 26, uke 34 Mandag 2.8.6 Hvorfor bølgefysikk? Man støter på bølgefenoener overalt. Eksepler: overflatebølger på vann akustiske bølger (f.eks. lyd)

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

Q-Q plott. Insitutt for matematiske fag, NTNU 15. august Notat for TMA4240/TMA4245 Statistikk. Kvantiler fra sannsynlighetsfordeling

Q-Q plott. Insitutt for matematiske fag, NTNU 15. august Notat for TMA4240/TMA4245 Statistikk. Kvantiler fra sannsynlighetsfordeling Q-Q plott Notat for TMA/TMA Statistikk Insitutt for ateatiske fag, NTNU. august En ønsker ofte å trekke slutninger o populasjonen til en stokastisk variabel basert på et forholdsvis lite antall observasjoner,

Detaljer

Elevforsøk utført ved Kjemisk institutt, UiB

Elevforsøk utført ved Kjemisk institutt, UiB Elevforsøk utført ved Kjemisk institutt, UiB Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridioner i mineralvann Bestemmelse

Detaljer

Spinn og Impulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad

Spinn og Impulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad Ipuls og spinn balanse 4.0.005 Side av Spinn og Ipulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad. ynaikk rettlinjede bevegelser. Ipuls balansen Newtons I lov). Eleenter i ekaniske syste.. jær 3.. eper 4..3

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Eksamen i Emne TM4175 Materialteknologi 2, tirsdag 31. mai Løsningsforslag-

Eksamen i Emne TM4175 Materialteknologi 2, tirsdag 31. mai Løsningsforslag- Eksaen i Ene TM4175 Materialteknologi, tirsdag 31. ai 005 -Løsningsorslag- Oppgave 1. (a) Faseloven: F: antall rihetsgrader, C: antall koponenter, P: antall aser, R: antall restriksjoner Karakteristiske

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyvinylakohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer.

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer. Figur s. 118 Enkel destillasjonsoppsats termometer vann ut vann inn kjøler 1 0 3 2 varmekilde oppsamling (destillat) Figur s. 119 110 Temperatur ( C) 100 enkel destillasjon 90 80 fraksjonert destillasjon

Detaljer

Binomisk fordeling. Hypergeometrisk fordeling. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi har følgende situasjon: = = 2

Binomisk fordeling. Hypergeometrisk fordeling. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Vi har følgende situasjon: = = 2 MAT0100V Sannsynlighetsregning og kobinatorikk Oppgaver o Binoisk og hypergeoetrisk fordeling Forventning varians og standardavvik Tilnæring av binoiske sannsynligheter Konfidensintervall Ørnulf Borgan

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper 12. årstrinn Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Artikkel 1

VEDTATT DETTE DIREKTIV: KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Artikkel 1 Nr.45/00 27 TOLVTE KOMMISJONSDIREKTIV 93/117/EØF av 17. desember 1993 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015 NTNU Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Fakultet for aturviteskap og tekologi Istitutt for aterialtekologi TT4110 KJEI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 015 OPPGAVE 1 Vi starter ALLTID ed å

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

TBT4135 Biopolymerkjemi Laboratorieoppgave 2: Nedbryting av biopolymerer undersøkt med viskometri Gruppe 5

TBT4135 Biopolymerkjemi Laboratorieoppgave 2: Nedbryting av biopolymerer undersøkt med viskometri Gruppe 5 TBT4135 Biopolymerkjemi Laboratorieoppgave 2: Nedbryting av biopolymerer undersøkt med viskometri Gruppe 5 Hilde M. Vaage hildemva@stud.ntnu.no Malin Å. Driveklepp malinad@stud.ntnu.no Oda H. Ramberg odahera@stud.ntnu.no

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Ioniserende stråling. 10. November 2006

Ioniserende stråling. 10. November 2006 Ioniserende stråling 10. November 2006 Tema: Hva mener vi med ioniserende stråling? Hvordan produseres den? Hvordan kan ioniserende stråling stoppes? Virkning av ioniserende stråling på levende vesener

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013 Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013 Oppgave 1 a) Totalrefleksjon oppstår når lys går fra et medium med større brytningsindeks til et med mindre. Da vil brytningsvinkelen være større enn innfallsvinkelen,

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fagnr: SO 458 K Dato: Antall oppgaver:

EKSAMENSOPPGAVE. Fagnr: SO 458 K Dato: Antall oppgaver: Avdeling for ingeniørudanning EKSAENSOPPGAVE Fag: INSTUENTELL ANALYSE Gruppe(r): 3KA, 3KB Eksamensoppgaven besår av: Tillae hjelpemidler: Anall sider inkl. forside: 8 Fagnr: SO 458 K Dao: 1.0.0 Anall oppgaver:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMESOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Fredag 16.desember 2016 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Teorifagbygget hus 1,

Detaljer

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner.

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner. 11.25 i 5. utgave og 11.25 i 6. utgave a. Hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner påvirkes av bruk av polare løsningsmidler. Hastigheten S N 1 reaksjon øker fordi polare løsningsmidler stabiliserer

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer