HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HPLC. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi."

Transkript

1 1 HPLC. Hvorfor separeres komplekse blandinger? Man er interessert i å analysere noen få stoffer i blandingen. Prøveinnføring: i løsning Temperatur: Rom temp. (evt opp til 60 C) Trykk: bar Væskehastighet: 1-2 ml/min (analytisk) Minste detekterbare mengde: 1 pg 1 µg Maksimal prøvepåsetning: µg, mg, g (avhengig av kolonne.) Deteksjon: UV, fluorescens, brytningsindeks, elektrokjemisk. Separasjonsprinsipp: Adsorpsjon, normalfase, omvent fase, ionebytting, ionpar, gelfiltrering. I omvent fase kromatografi. Stasjonærfasen ikke polar eller svakt polar. Mobilfasen er polar. Løsningsmidler er metanol, acetonitril eller tetrahydrofuran. Disse kan blandes med vann, en vandig buffer eller med hverandre. I normalfase kromatografi Stasjonærfasen polar. Mobilfasen er mindre polar enn stasjonærfasen. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mindre polart i omvent fase kromatografi. Elueringsstyrken øker når løsningsmiddelet blir mer polart i normalfase kromatografi.

2 2 SCF. En superkritisk væske er en substans over dets kritiske temperatur og kritiske trykk. SCF Økt hastighet og oppløsing relativt til HPLC p.g.a. økt diffusjonshastighet. Kan benyttes til å analysere ikke-flyktig forbindelser (som ikke ville kunne analyseres med GC). Kan bruke detektorer utviklet for GC (f. eks. FID) og for HPLC (f. eks. UV). Kolonnen er en kapillærkolonne, utstyret ellers er som til HPLC. I superkritisk fluid kromatografi økes elueringsstyrken ved å øke tettheten av løsningsmiddelet (ved å øke trykket). Når trykket øker, øker løseligheten av analytter.

3 3 Den kromatografiske prosessen. Pakkede kolonner. Kolonner Kolonnene lages av rustfritt kromstål. I hver ende er det metallfiltre som holder pakkematerialet på plass. Disse har porestørrelse som er halvparten av pakkematerialets diameter. For å unngå at urenheter i prøven forurenser kolonnen er det vanlig å bruke en forkolonne før analysekolonnen Vanlig analytisk kolonne Indre diameter 2-5 mm 4,6 mm Vanlig platetall for 10 cm kolonne 5 µm 8000, 3 µm Minste kolonnedimensjoner 3 cm lange med 3 µm partikler. Mest vanlig cm med 5 µm partikler. Effektiviteten av en pakket kolonne øker når størrelsen på partiklene i stasjonærfasen avtar. Små partikler gi bedre oppløsning fordi de gir mer uniform hastighet av mobilfasen gjennom kolonnen. A leddet i van Deemter likningen reduseres. Tiden et løst stoff bruker på å komme i likevekt mellom stasjonærfasen og mobilfasen er kortere dersom tykkelsen av begge faser er mindre. H = A + B/u x + C u x Men med liten partikkelstørrelse øker motstanden mot gjennomstrømning av løsningsmiddel. Høyoppløselig analytiske kolonner krever trykk i området 7-40

4 4 MPa ( bar) dersom man ønsker mobilfasehastighet i området 0,5-5 ml/min. Ren silika kan benyttes som stasjonærfase i adsorpsjonskromatografi. Mer vanlig er det imidlertid at væske-væske fordelingskromatografi utføres på en bundet stasjonærfase kovalent festet til silika. Den vanligste metode til å binde en stasjonærfase kovalent til en bæresubstans er å benytte klorerte silaner. Ved å reagere silika med et alkylklorsilan vil det avhengig av substitusjonsgraden på silanet og vann i løsningsmiddelet dannes monomere og polymere overflatelag. Med vannfrie løsninger dannes monomere. Dersom en løsning av diklorsilaner inneholder små vannmengder finner det sted en polymerisasjon i sideretning i tillegg til substitusjon. Avhengig av silanets substituenter kan man lage kolonnematerialer med forskjellig polaritet og forskjellige egenskaper. Disse anvendes hovedsakelig til omvendt fase kromatografi, men noen brukes til ionebytterkromatografi, noen til adsorpsjonskromatografi, noen til eksklusjonskromatografi og andre til spesielle anvendelser som f. eks. kirale kolonner. CH 3 CH 3 Si OH + Cl Si R Si O Si R CH 3 CH 3 Si Si OH OH + Cl 2 SiR 2 Si Si O O SiR 2 Vanlige polare faser R=(CH 2 ) 3 NH 2 amino R=(CH 2 ) 3 C N cyano R=(CH 2 ) 2 OCH 2 CH(OH)CH 2 OH diol Vanlige ikke-polare faser R=(CH 2 ) 17 CH 3 oktadekyl R=(CH 2 ) 7 CH 3 oktyl R=(CH 2 ) 3 C 6 H 5 fenyl I omvent fase kromatografi er C 18 mest brukt som stasjonærfase. Som mobilfase benyttes vann og en organisk komponent som er fullstendig blandbar med vann, f. eks. metanol, acetonitril eller tetrahydrofuran. Vanlig løsning er vanligvis en buffer med definer ph

5 5 Retensjonsmekanismer Viktigste interaksjon mellom stoff og stasjonær fase: van der Waals krefter d.v.s relativt svake krefter som øker med molekylstørrelsen Polare interaksjoner normalt liten betydning, unntak er syrer og baser. I en blanding av stoff vil de minst hydrofobe stoffene eluerer ut først I en blanding av homologer vil økende hydrofob kjedelengde gi økende retensjon. Umettede forbindelser gir vanligvis mindre retensjon enn mettede forbindelser. Ioniserbare stoffers retensjon er avhengig av om disse er ionisert eller ikke. Retensjonen av et stoff påvirkes av Mobilfasens sammensetning Økende innhold av organisk modifikator gir mindre retensjon ph. Syrer blir minst retardert ved høy ph Baser blir minst retardert ved lav ph Tilsetning av salter. Salter kan minske løseligheten i mobilfase. Ionepardannerer øker stoffets lipofile karakter. Tilsetningsstoffer som absorberes til kolonnen (f. eks. aminer) gir mindre retensjon, bedre symmetri og mindre båndspredning ved analyse av baser. Stasjonær fase Omvent fase materialer med lange hydrokarbonkjeder som C18 gir større retensjon enn materialer med kortere hydrokarbonkjeder. Materialer med polare overflategrupper gi mindre retensjon Forskjellige typer C18 materialer kan gi forskjellig retensjon. Temperatur Økende temperatur gir mindre retensjon Vanlig å jobbe ved romtemperatur.

6 6 Mobilfasen. Partikkelfri o Filtrering 0,2 0,5 µm filter. Fri for luft o Degassing, ultralys, vakuum, gjennombobling med helium. Transparent med hensyn på detektoren Ren, HPLC kvalitet. Lav viskositet gir lavt trykk og høy effektivitet. Lav toksitet Lite brennbar Ikke reaktiv ph i mobilfasen. Silika løses i vann ved ph over 8 og bør ikke brukes over denne ph. Spesielle typer silika er stabile opptil ph 9 eller 10. I ph området 8-12 benyttes polymert materiale som polystyren. Det er ca 4 µmol R grupper per kvadratmeter støttemateriale og veldig liten blødning fra kolonnen under kromatografering. Polystyren er mindre mekanisk stabil enn silikamaterialer. Gi normal ikke like høy effektivitet som silikamaterialer. Siloksan, Si-O-SiR, bindingen hydrolyserer under ph 2 HPLC med en bundet stasjonærfase på silika som bæremateriale generelt er begrenset til ph området 2-8. Dersom voluminøse isobutylgrupper er bundet til silisiumatomene i den bundne fase er det vanskeligere for H 3 O + å angripe Si-O-Si bindingen. En

7 7 stasjonærfasen med isobutylgrupper bundet til silisiumatomene vil være stabil for en lengre periode ved lave ph verdier selv ved høy temperatur. (f. eks. ph 0,9 ved 90 C) Asymmetriske topper. Asymmetrifaktoren, A/B, bør ikke være utenfor området 0,9-1,5. Haledannelse med aminer kan elimineres ved at man tilsetter 30 mm trietylamin til mobilfasen. Den høye konsentrasjonen av tilsetningsstoff bindes til aktive seter på silika som ellers ville bundet analytten. Haledannelse av sure forbindelser kan elimineres ved å tilsette 30 mm ammoniumacetat. For ukjente blandinger er 30 mm trietylammoniumacetat brukbar. Dersom man fremdeles har haledannelse kan 10 mm dimetyloktylamin eller dimetyloktylammonium acetat være brukbare. Et problem med tilsetningsstoffer er at de øker tiden nødvendig for å oppnå likevekt når man forandrer løsningsmiddel. Kolonnen bør periodevis vaskes for å hindre at sterkt absorberende stoffer bygges opp og kolonnens yteevne reduseres. Haledannelse kan skje dersom metallfilteret ved inngangen til kolonnen tettes med forurensninger fra mange prøver. Man kan da erstatte metallfilteret eller tilbakespyle (=back flushing) kolonnen med et sterk løsningsmiddelet over i et begerglass. Avsetninger fra metallfilteret må ikke vaskes inn i stasjonærfasen. Overloading kan forårsake fronting. Dette kan korrigeres ved å injisere et mindre prøvevolum Elueringssprosessen Isokratisk eluering: et løsningsmiddel. Gradient eluering: kontinuering forandring av løsningsmiddelets sammensetning.

8 8 Valg av separasjonsmetode. Oppgave Bruk figur og forslå hvilken type kromatografi du ville bruke for å separere forbindelser i hver av følgende kategorier. (a) MW < 2000, løselig i oktan (b) MW < 2000, løselig i dioksan (c) MW < 2000, ionisk (d) MW > 2000, løselig i vann, ikke ionisk, størrelse 50 nm (e) MW > 2000, løselig i vann, ionisk (f) MW > 2000, løselig i tetrahydrofuran, størrelse 50 nm (a) Bundet omvendt fase kromatografi, C18, C9, C4, C2, C1, fenyl, cyano. (b) Bundet normalfase kromatografi. (Dioksan har elueringsstyrke som ligger nærmere etylacetat enn kloroform se tabell) (c ) ionebytterkromatografi eller ionekromatografi. (d) Gelfiltrering. (e) Ionebytterkromatografi. (f) gelfiltrering.

9 9 Pumper og injeksjonsventiler. Høytrykks stempelpumpe for HPLC. Injeksjonsventil for HPLC. Injeksjonsloopen kan skiftes med en annen injeksjonsloop med en annen størrelse.

10 10 Spektrofotometriske detektorer. UV-detektor Analyttene må absorberer i UV-området og siden mange stoffer absorberer her er UV detektoren er meget anvendbar. Man velger en optimal bølgelengde i UVområdet eller i det synlige området. UV-detektorer kan benyttes med gradient eluering. Med en fotodiodearray tar man opp hele spekteret av analytten når den elueres. Fluorescensdetektor. Disse detektorene er meget sensitive. Men det er få analytter som fluorescerer. For å øke anvendbarheten av en fluorescensdetektor kan analyttene derivatiseres før man utfører kromatografi (pre-kolonne derivatisering), eller man kan tilsette reagens etter kolonnen, men før detektorene (post-kolonnne derivatisering)

11 11 Brytningsindeksdetektor universell deteksjonsgrensen bestemmes av forskjell i brytningsindeks mellom mobilfase og analytt kan benyttes når analyttene ikke absorberer UV-lys (sukker, alkoholer, fettsyrer, estere, aminosyrer) eller sammen med et løsningsmiddel som absorberer UV-lys (f. eks toluen) sensitiv for temperaturforandringer sensitivt til trykkforandringer kan ikke benyttes ved gradient eluering (husk at referansecellen alltid må inneholde det samme som prøvecellen med unntak av analytt.) Lysspredningsdetektor. gir respons for analytter som er signifikant mindre flyktige enn mobilfasen Virkemåte Kolonnen er forbundet med en forstøver. Eluatet fra kolonne I forstøveren blandes eluatet med N 2 (g) og det dannes en aerosol. Løsningsmiddelet fordamper fra dråpene i et oppvarmet rør. o Jo mindre mobilfasehastighet jo mindre gass og varme er nødvendig for forstøving og fordamping. o Lav gasshastighet gir større dråper og kan gi større sensitivitet da man får mer spredning. Det tar imidlertid lengre tid å fordampe

12 12 løsningsmiddel når dråpene er for stor. Ikke fordampet mobilfase vil øke bakgrunnsstøyen. Optimal gasshastighet må justeres. Eluatet fra kolonnen går så inn i lysspredningscellen. Her vil partikler i prøven spre laserlyset. Spedt lys detekteres av en diode 90º på laserlyset. Det dannes et signal som gir et analogt output. Dersom en buffer benyttes i eluenten må den lett kunne fordampe. Kalibreringskurven er ikke lineær og må tilpasses med et polynom. Elektrokjemisk detektor Gir respons for analytter som kan oksideres eller reduseres. Detektoren er basert på måling av strøm som er et resultat av oksidasjon/reduksjon av analytter på en passende elektrode. Da strømnivået er direkte proporsjonalt med analytt konsentrasjonen kan detektoren benyttes i kvantitative målinger.

13 13 Metodeutvikling. En separasjonsprosedyre bør være robust. Den bør ikke bør ikke påvirkes vesentlig av gradvis forringelse av kolonnen små variasjoner i sammensetning av løsningsmiddelet ph temperatur bruk av forskjellige batcher av samme stasjonærfase (fra forskjellige produsenter) Retensjonsfaktoren, k, er et mål på retensjonstiden, t r, i enheter av mobilfasens retensjonstid, t m. Ved separasjon som regnes som god nok er retensjonsfaktoren i området 0,5-20. Dersom k er for liten vil den første toppen påvirkes av løsningsmiddelfronten. I figur ses små positive og negative utslag etter 3-4 min. Disse signalene skyldes forandringer i mobilfasens brytningsindeks forårsaket av løsningsmiddelet prøven var løst i. Disse forandringene forstyrrer UV-signalet ved tiden t m. Dersom en topp elueres nær t m kan toppens utseende påvirkes av løsningsmiddelfronten. Dersom retensjonsfaktoren er for stor vil kromatograferingen ta for lang tid (a) Når du forsøker å separere en ukjent blanding ved omventfase kromatografi med 50 % acetonitril/50 % vann er toppene tett sammen og eluert i området k' = 2-6. Bør du benytte en høyere eller lavere konsentrasjon av acetonitril i neste forsøk? (b) Når du forsøker å separere en ukjent blanding ved normalfase kromatografi og 50 % heksan/50 % metyl t-butyleter er toppene tett sammen og i området k' = 2-6. Bør du benytte en høyere eller lavere konsentrasjon av heksan i neste forsøk? (a) Et lavere innhold av acetonitril øker retensjonstiden og vil sannsynligvis øke oppløsningsevnen. (b) I normalfase kromatografi vil løsningsmiddelstyrken øke når løsningsmiddelet blir mer polart, hvilket korresponderer til økt konsentrasjon av metyl t- butyleter. Vi trenger en høyere konsentrasjon av heksan for å senke løsningsmiddelstyrken, øke retensjonstiden og sannsynligvis øke oppløsningen.

14 14 I fig ses t m som et negativt utslag på basislinjen. Dersom man ikke har et slik utslag kan t m estimeres: t m Ld 2 c 2F L er lengden av kolonne (cm) d c er kolonnes diameter (cm) F mobilfasehastigheten (ml/min). O NH NH O I omventfase kan t m kan estimeres ved å la urasil som ikke retarderes gå gjennom kolonnen. Urasil detekteres ved 260 nm. t m kan også estimeres ved å la NaNO 3 som ikke retarderes gå gjennom kolonnen. NaNO 3 detekteres ved 210 nm. For kvantisering må oppløsningsevnen være minst 1,5 mellom de to nærmeste toppene. I en robust metode er oppløsningsevnen 2,0 eller bedre. Oppløsningsevnen vil da fremdeles være bra ved små forandringer i betingelsene eller en langsom kvalitetsforringelse av kolonnen som fører til dårligere oppløsningsevne. Et annet kriterium for en god kromatografisk metode er å ikke gå over det øverste trykket i instrumentets "hardware". Ved å holde trykket under 15 MPa (150 bar) forlenges levetiden for pumpe, ventiler, pakninger og autosampler. Trykket kan øke med en faktor 2 under kolonnens levetid på grunn av avleiringer. Dersom man benytter et trykk på < 15 MPa ved metodeutvikling tillater man at kolonnen forringes pga avleiringer. Alle topper (spesielt alle topper som man skal måle på) bør være symmetriske med en asymmetrifaktor A/B i området 0,9-1,5. Asymmetriske topper bør korrigeres når man optimaliserer en separasjon. Den raskeste måten å få en oversikt over en ny blanding er å avgjøre som man skal benytte isokratisk eller gradient eluering er å benytte en bred gradient som vist i figur 25-28a. Figuren viser hvordan prøveblandingen fra separeres ved en lineær gradient fra 10 til 90 % acetonitril i løpet av 40 min. Gradienttiden, t g, er tiden der sammensetningen av løsningsmiddelet forandres. La t være forskjellen mellom retensjonstiden for første og siste topp i kromatogrammet. I figur 25-

15 15 28a er t = 35,5-14,0 = 21,5 min. Dette kriteriet benyttes for å bestemme om man skal benytte gradient eller ikke. Bruk gradient dersom t/t g > 0,25. Bruk isokratisk eluering dersom t/t g < 0,25. Dersom alle toppene elueres over et smalt område kan isokratisk benyttes. Dersom et bredt løsningsmiddelområde kreves er gradient eluering mer praktisk. Dersom isokratisk eluering er indikert fordi t/t g < 0,25 vil et godt utgangspunkt være sammensetning midt i intervallet t. Dersom først topp elueres etter 10 minutter og siste topp etter 20 min vil en brukbart isokratisk løsningsmiddel ha den sammensetningen gradienten har etter 15 minutter En blanding av 14 komponenter ble separert ved omventfase med en gradient fra 5 til 100 % acetonitril i løpet av 60 minutter. Prøven ble injisert ved t D = dwell time. Alle toppene ble eluert mellom 22 og 41 min. a. Er det best å benytte isokratisk eller gradient eluering for denne blandingen? b. Dersom neste run er en gradient, velg start og sluttverdier for % acetonitril og gradient tid. a. t/t g = 19/60 = 0,32. Siden t/t g > 0,25 foreslås gradient eluering. b. Ved t = 22 min kan sammensetningen av løsningsmiddel som går inn i kolonnen beregnes ved lineær ekstrapolering. 5 + (22/60)(100-5) = 39,8%. En fornuftig gradient for det andre eksperimentet er fra 40 % til 5 + (41/60)(100-5) = 70 % acetonitril i løpet av 60 minutter. Kombinasjoner av acetonitril, metanol og tetrahydrofuran med vann eller en vandig buffer gir et tilstrekkelig område av dipolare og hydrogenbindingsinteraksjoner med løste stoff for å separere en stort antall forbindelser med omvent fase kromatografi. CH 3 CN og H 2 O. CH 3 CN har lav viskositet og tillater bruk av relativt lavt trykk. Man kan benytte UV deteksjon ned til 190 nm. Ved denne bølgelengden har mange potensielle analytter en viss absorbans. CH 3 OH og H 2 O. CH 3 OH har høyere viskositet og høyere UV-cutoff. 205 nm.

16 16 Tetrahydrofuran og H 2 O kan benyttes i et mindre UV område, 212 nm. degraderes ved oksidasjon. det tar lengre tid før likevekt med stasjonærfasen oppnås. Initiale eksperiment gjøres med høy konsentrasjon av organisk løsningsmiddel for å forsikre seg om at alle analytter elueres. Mengde av organisk løsningsmiddel senkes deretter suksessivt for å separere alle komponentene. Dersom alle toppene kan separeres med 20 k 0,5 er isokratisk separasjon vellykket. Nomografen i fig viser sammensetninger av organisk løsningsmiddel og vann med omtrent samme løsningsmiddelstyrke. En publisert prosedyre for omventfase separasjon av en spesiell reaksjonsblanding benyttes 48 % metanol/52 % vann. Du ønsker å forandre prosedyren for benytte acetonitril og vann. Hvor stor prosent acetonitril vil du da først prøve ut? I nomografen i figur vil en vertikal linje ved 48% metanol skjære acetonitril ved 38%. Isokratisk separasjon for omvendt fase kromatografi ved bruk av to eller tre organiske løsningsmidler. (figur og 25-24). 1. Optimaliser først med acetonitril og buffer. Optimale betingelser gir kromatogram A. 2. Optimaliser med metanol og buffer. Optimale betingelser gir kromatogram B. 3. Optimaliser med tetrahydrofuran og buffer. Optimale betingelser gir kromatogram C. 4. Bland løsningsmiddel benyttet i A og B og C. Et par omgangen i 1:1 forhold for å generere kromatogrammene D, E og F. 5. Konstruer en 1:1:1 blanding av løsningsmiddel D, E og F for å generere kromatogram G. Dersom noen av resultatene A til G er nesten gode nok. Velg de to beste punktene og bland disse slik at punkter mellom de to fås Oppgave Anta at i figur er den optimale konsentrasjon av løsningsmidler ved punktene A, B og C h. h. v. 50 % acetonitril, 60% metanol og 40 % tetrahydrofuran. Hva er sammensetning av løsningsmidlene ved punktene D, E, F og G? D: 25 % acetonitril/30 % metanol/45 % buffer E: 25 % acetonitril/20 % tetrahydrofuran/55 % buffer

17 17 F: 30 % metanol/20 %tetrahydrofuran/50 % buffer G: 16,7 % acetonitril/20% metanol/13,3 % tetrahydrofuran/50 % buffer. Figur viser generell trinn i utvikling av en isokratisk separasjon for omvent fase kromatografi ved bruk av et organisk løsningsmiddel og temperaturen som variable. Ved høye temperaturer bør ph være under 6 slik at stasjonærfasen av silika ikke går i oppløsning. Høyt %B Lav T Lav %B Lav T Høyt %B Høy T Lav %B Høy T Ved å forandre kolonnetemperaturen kan den relative retensjon til forskjellige komponenter i blandingen forandres. Temperaturen har spesielt innflytelse på ioniske forbindelser, f. eks. ammoniumkationer og karboksylat anioner, og forbindelser med flere polare substituenter. Etter optimalisering av en isokratisk eluering med flere løsningsmidler er oppløsningsevnen for systemet 1,2 mellom de to nærmeste toppene. Hvordan kan du forbedre oppløsningsevnen uten å forandre løsningsmidler? Se 631 i margen senke mobilfasehastigheten øke kolonnelengden benytte mindre partikler i kolonnen (a) Ikke-polare aromatiske forbindelser ble separert på HPLC på en oktadekyl (C18) bundet fase. Eluenten var 65 vol% metanol i vann. Hvordan vil retensjonstiden påvirkes dersom man i stedet benyttet 90% metanol? (b) Oktansyre og 1-aminooktan gikk gjennom kolonnen beskrevet i (a) og eluenten var 20 % metanol/80 % buffer (ph = 3,0). Hvilken av forbindelsen forventer du at elueres først og hvorfor? (a) Da ikke-polare forbindelser blir mer løselige i mobilfasen vil retensjonstiden bli kortere i 90% metanol. (b) Ved ph = 3 vil de dominerende formene være nøytralt RCO 2 H og kationet RNH 3 +. Aminet vil elueres først siden kationet RNH 3 + er uløselige i den ikkepolare stasjonærfasen.

Kromatografiteori NITO kurs i kromatografi og massespektrometri Trondheim

Kromatografiteori NITO kurs i kromatografi og massespektrometri Trondheim 1 Kromatografiteori NITO kurs i kromatografi og massespektrometri Trondheim 23.05.2018 Åse Marit Leere Øiestad 2 Disposisjon Innledning historikk Kromatografiske parametere Analytters egenskaper Kromatografi

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ORGANISK KJEMI LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG SIK3038/MNK KJ 253 KROMATOGRAFI (TOTAL 91p) Onsdag 3. juni 2009 Tid: kl. 9.00-13.00 Oppgave 1.

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING AVDELIG FR IGEIØRUTDAIG Emne: Analytisk kjemi Fagnr: L435K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r):2KA Dato: 15. desember 2005 Eksamenstid: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl.

Detaljer

Hva er kromatografi?

Hva er kromatografi? Hva er kromatografi? Adsorpsjonskromatografi, LSC. Løste stoff er i likevekt mellom mobilfasen og overflaten av stasjonærfasen. (Denne type kromatografi har vi tført på organisk lab. Vi brkte TLC plater

Detaljer

Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler

Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler Kromatografisk separasjon og deteksjon av legemidler Elisabeth Leere Øiestad Avdeling for rusmiddeltoksikologisk forskning Folkehelseinstituttet Kromatografi Kromatografi = fargeskriving (Tsvet 1903) chroma

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 7: Kapillærelektroforese: Separasjon av tre aromatiske aminosyrer ved kapillærelektroforese (CZE) Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

Fredag 23. mai 2008 Tid: kl

Fredag 23. mai 2008 Tid: kl NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Kontaktperson-faglærer-eksaminator: Anne Fiksdahl LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I FAG KJ 2053 KROMATOGRAFI Fredag 23. mai 2008 Tid: kl. 9.00-13.00

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Utført: 12. april 2013 Innhold 1 Resymé

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport

KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport KJ2053 Kromatografi Oppgave 5: Bestemmelse av molekylmasser ved hjelp av eksklusjonskromatografi/gelfiltrering (SEC) Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie:

Detaljer

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

KJ2050 Analytisk kjemi, GK KJ2050 Analytisk kjemi, GK (Analyse ved kromatografisk separasjon) 1. Innledning (og noe terminologi) 2. Noe generell teori A. Retensjonsparametre B. Sonespredning C. Sonespredningsmekanismer 3. Korte

Detaljer

Takk til. Kromatografisk separasjon og deteksjon. Disposisjon. Hvorfor separere stoffer? Hvordan separere stoffer? 03.02.2015.

Takk til. Kromatografisk separasjon og deteksjon. Disposisjon. Hvorfor separere stoffer? Hvordan separere stoffer? 03.02.2015. Kromatografisk separasjon og deteksjon Takk til Professor Leon Reubsaet, Farmasøytisk Institutt Elisabeth og Åse Marit Leere Øiestad, Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Folkehelseinstituttet

Detaljer

EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI

EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI bokmål Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; prof. Anne Fiksdahl, tlf.: 94094 / 95916454 EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI

Detaljer

UPC 2 MSMS Teori og anvendelsesområder. Solfrid Hegstad. Hva er UPC 2? Ultra Performance (UP) Convergence Chromatography (CC)=UPC 2

UPC 2 MSMS Teori og anvendelsesområder. Solfrid Hegstad. Hva er UPC 2? Ultra Performance (UP) Convergence Chromatography (CC)=UPC 2 UPC 2 MSMS Teori og anvendelsesområder Solfrid Hegstad Hva er UPC 2? Ultra Performance (UP) Convergence Chromatography (CC)=UPC 2 1 Hva er UPC 2? Ultra Performance (UP) Convergence Chromatography (CC)=UPC

Detaljer

Prøveopparbeidelse for komatografiske analyser

Prøveopparbeidelse for komatografiske analyser Prøveopparbeidelse for komatografiske analyser Lisbeth Solem Michelsen Kromatografikurs arrangert av NITO i Trondheim 23. 24. mai 2018 Hvorfor prøveopparbeidelse? Ulike typer matriks Hår prøver Lever,

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Kandidat-nr.... Studieprogr. :... Antall ark... Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735 96203,

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Utfordringer i den daglige kromatografien

Utfordringer i den daglige kromatografien Utfordringer i den daglige kromatografien Undis Ellevog, M.Sc NITO, 04.02.2015 Senter for Psykofarmakologi Visjon: Den enkelte pasient skal få optimal behandling Legemiddelanalyser og farmakogenetiske

Detaljer

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline

:-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Formelsamline I høgskolen i oslo I Emne: I INSTRUMEELL ANAL y r Gruppe(r): i3ka,?kb I Eksamensoppgaven Antall sider i består av: forsiden): 6 :-Emnekode: I sa 458 K Dato: 16.02.04 (inkl.-fantall oppgaver: 5 Faglig veileder:

Detaljer

mobilfasen, ū M : lineær mobilfasehastighet C S : platehøydekoeffisient, d f : tykkelse på stasjonærfaselaget,

mobilfasen, ū M : lineær mobilfasehastighet C S : platehøydekoeffisient, d f : tykkelse på stasjonærfaselaget, Forelesning uke 36 Båndspredning: Den totale båndspredningen i en kromatografisk kolonne vil være lik summen av de individuelle båndspredningsprosessene. Båndspredningen kan angis i form av platehøyden,

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Ionekromatografi Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Miljøkjemigruppen Effektene av langtransporterte luftforurensninger

Detaljer

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Innhold Kromatografi (LC-MS) Analytter Separasjon Deteksjon Fordeler og ulemper Endokrinologiske målinger med LC-MS Utfordringer Eksempler på interferenser

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidat-nr.:... Studieprogr.:... (frivillig) NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735 96203,

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI NTNU NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Kandidat-nr.:... Antall sider vedlagt i tillegg :... Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel.

Detaljer

KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport

KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport KJ2053 Kromatografi LSC Preparativ kolonnekromatografi Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie: C2-115 Utført: 18. februar 2013 Innhold 1 Resymé 1

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport

KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport KJ2053 Kromatografi Gasskromatografi (GC) Reaksjonsforløp fulgt ved GC - reduksjon av keton til alkohol Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no Laboratorie: D2-152

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Faglig kontakt under eksamen: Øyvind Mikkelsen Tlf.: 92899450 Eksamensdato: 18.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

KJ2050 Analytisk kjemi, GK KJ2050 Analytisk kjemi, GK Kromatografi (Analytiske separasjoner og kromatografi) 1. Innledning (og noe terminologi) 2. Noe generell teori A. Retensjonsparametre B. Sonespredning C. Sonespredningsmekanismer

Detaljer

Oppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem.

Oppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem. NTNU, Institutt for kjemi Kromatografi KJ2053 / 2017 / s. 1 av 4 ppgave 5: HPLC-analyse av UV-solfilterstoffer i solkrem. Hensikt/Mål: Hensikten med denne oppgaven er å gi en innføring i bruk av HPLC som

Detaljer

KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport

KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport KJ2053 Kromatografi Kvanititativ analyse av nikotin v.h.a. gasskromatografi og bruk av intern standard-kalibreringskurve Rapport Pia Haarseth piakrih@stud.ntnu.no Audun Formo Buene audunfor@stud.ntnu.no

Detaljer

KJ2022 Kromatografi Oppsummering av pensum

KJ2022 Kromatografi Oppsummering av pensum KJ2022 Kromatografi Oppsummering av pensum Audun F. Buene audunfor@stud.ntnu.no 4. mai 2013 Innhold 1 Teori om kromatografi 4 1.1 Retensjonsparametre.......................... 4 1.2 Sonespredning..............................

Detaljer

SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF. av 2. juli 1996. om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*)

SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF. av 2. juli 1996. om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*) Nr.5/135 SJUENDE KOMMISJONSDIREKTIV 96/45/EF av 2. juli 1996 om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning(*) (Tekst som er relevant for EØS) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

KJ2050 Analytisk kjemi, GK KJ2050 Analytisk kjemi, GK Kromatografi (Analytiske separasjoner og kromatografi) 1. Innledning (og noe terminologi) 2. Noe generell teori A. Retensjonsparametre B. Sonespredning C. Sonespredningsmekanismer

Detaljer

Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Innledning Optimal naturgass analyse basert på gass kromatografi oppnås når prøve behandling og produkt analyse gjøres

Detaljer

Emnenavn: Instrumentell analyse 2. Eksamenstid: 09:00 13:00. Faglærer: Oppgaven er kontrollert: Ja. Alle hovedoppgaver teller likt

Emnenavn: Instrumentell analyse 2. Eksamenstid: 09:00 13:00. Faglærer: Oppgaven er kontrollert: Ja. Alle hovedoppgaver teller likt EKSAMEN Emnekode: IRK31015 Dato: 06.12.2018 Sensurfrist: 27.12.2018 Antall oppgavesider: 6 Emnenavn: Instrumentell analyse 2 Eksamenstid: 09:00 13:00 Faglærer: Birte J. Sjursnes mobil: 472 62 307 Antall

Detaljer

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng,

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng, I I I I ~ høgskolen i oslo I Emne: INSTRUMENTET J, ANALYSE ra-ruppe( r) I.3KB EksamensoppgaveJL I Antall side! består av: forsiden): 9- Tillatte hjelpemidler: I Emnekode SO 458 K Dato: 14.12.05 (inkl.

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidat-nr.:... NTNU NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Studieprogr.:... (frivillig) Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

3. Væskekromatografi, LC (med HP-LC)

3. Væskekromatografi, LC (med HP-LC) 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 3.C LC-Separasjonsmekanismer

Detaljer

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 (Gas Chromatography)

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidat-nr.:... NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Studieprogr.:... (frivillig) Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735 96203,

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Effekter og analyser av alkylfenoler. Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI

Effekter og analyser av alkylfenoler. Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI Effekter og analyser av alkylfenoler Stepan Boitsov Gruppe Marin Miljøkvalitet, HI 1 1 OVERSIKT AV PRESENTASJONEN Biologiske effekter av alkylfenoler Etablering og validering av analysemetoder for alkylfenoler

Detaljer

Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer. Ni 510

Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer. Ni 510 nvendelser av spektroskopi. nale av en blanding kjemiske forbindelser ε 1 bc 1 + ε 2 bc 2 + ε 3 bc 3 + ε 4 bc 4 + ε 5 bc 5 +. Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen av to forskjellige spesier som begge absorberer.

Detaljer

EN-Standarder arbeidshansker

EN-Standarder arbeidshansker EN-Standarder arbeidshansker Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot: KATEGORI 1 - hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko.

Detaljer

GC Instrument. Headspace teknikk Alkoholer. Anita Skogholt Kromatografi og massespektrometri, Trondheim Mai 2018.

GC Instrument. Headspace teknikk Alkoholer. Anita Skogholt Kromatografi og massespektrometri, Trondheim Mai 2018. GC Instrument Headspace teknikk Alkoholer Anita Skogholt Kromatografi og massespektrometri, Trondheim 23. 24. Mai 2018 1 GC FID og GCISQ 2 1 Introduksjon GC= Gasskromatografi GC Instrument Prøvens gang

Detaljer

3. Væskekromatografi, LC (med HP-LC)

3. Væskekromatografi, LC (med HP-LC) 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 A. Innledning

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidatnr.:... Studieprogr.:... (frivillig) NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; Professor Anne Fiksdahl, tel. 735 94094

Detaljer

KJ1042 Øving 12: Elektrolyttløsninger

KJ1042 Øving 12: Elektrolyttløsninger KJ1042 Øving 12: Elektrolyttløsninger Ove Øyås Sist endret: 14. mai 2011 Repetisjonsspørsmål 1. Hva sier Gibbs faseregel? Gibbs faseregel kan skrives som f = c p + 2 der f er antall frihetsgrader, c antall

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GEF 1100 Klimasystemet Eksamensdag: Torsdag 8. oktober 2015 Tid for eksamen: 15:00 18:00 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Oppgavesettet

Detaljer

refererer til elektroforese. Ionet får umiddelbart en konstant hastighet der akselrasjonskraften er lik friksjonskraften.

refererer til elektroforese. Ionet får umiddelbart en konstant hastighet der akselrasjonskraften er lik friksjonskraften. 1 lektroforese lektroforese er vandring av ioner i løsning under innflytelse av et elektrisk felt. I kapillær elektroforese eksperimentet i figur 26-14 benyttes et elektrisk felt på 30 kv for separasjon

Detaljer

Ionebytterkromatografi.

Ionebytterkromatografi. 1 Ionebytterkromatografi. I løsning vil to ioner med motsatt ladning tiltrekkes hverandre. F. eks forklarer vi syrestyrke med størrelsen på negativ ladning i punktet der protonet bindes til syra. Sterkt

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi.

Helsebygg Midt-Norge Fase II. Anbudsgrupper. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi. Utvalg Prioritet: 1-Kjøpes Anbudsgruppe: 078A-Analysator, kromatografi I denne anbudsgruppen ønskes opplæring av 4 brukere per atikkel. Opplæringen skal holdes i brukernes lokaler. 18.03.005 Fraksjonssamler

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2 ØNINGFORAG, KAPITTE REVIEW QUETION: Hva er forskjellen på konduksjon og konveksjon? Konduksjon: Varme overføres på molekylært nivå uten at molekylene flytter på seg. Tenk deg at du holder en spiseskje

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

KJ2050 Analytisk kjemi, GK KJ2050 Analytisk kjemi, GK Kromatografi (Analytiske separasjoner og kromatografi) 1. Innledning (og noe terminologi) 2. Noe generell teori A. Retensjonsparametre B. Sonespredning C. Sonespredningsmekanismer

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere. notater (begge sider), kalkulator

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere. notater (begge sider), kalkulator EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE- 6003 Organisk kjemi og analytisk kjemi for lærere Dato: Tid: Sted: 19.03.13 09:00 13:00 Adm. bygget, rom B154 Tillatte hjelpemidler: Molekylbyggesett, 1 A4 ark med selvskrevende

Detaljer

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 (Gas Chromatography)

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning.

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning. Syrer og baser Det finnes flere definisjoner på hva syrer og baser er. Vi skal bruke definisjonen til Brønsted: En Brønsted syre er en proton donor. En Brønsted base er en proton akseptor. 1s 1+ Et proton

Detaljer

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN

Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN 1 Tittel: FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV MIRTAZAPIN Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for fremstilling av mirtazapin, som er nyttig som et antidepressivt

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Slim atomer og molekyler

Slim atomer og molekyler Fasit for- og etterarbeid Slim atomer og molekyler Her finner du for- og etterarbeid: Fasit og enkle praktiske øvelser. Eget elevark finner du på www.vilvite.no. Forslag til utfyllende eksperimenter. Angis

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kort løsningsforslag Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Salterstattere. muligheter og utfordringer ved de ulike hovedgruppene

Salterstattere. muligheter og utfordringer ved de ulike hovedgruppene MeatEat kostholdskonferanse, 5.11.13, Vulkan Oslo Salterstattere muligheter og utfordringer ved de ulike hovedgruppene Kirsti Greiff, SINTEF Fiskeri og havbruk Kjell D. Josefsen, SINTEF Materialer og kjemi

Detaljer

ANALYSEMETODER. Immunoassay

ANALYSEMETODER. Immunoassay ANALYSEMETODER Immunoassay ANALYSEPRINSIPP En immunoassay er en kvantitativ målemetode som baserer seg på reaksjonen mellom et antigen og ett eller flere spesifikke antistoffer. Metoden er følgelig avhengig

Detaljer

Liv Hanne Bakke Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus (Aker) Innhold. Hormonlaboratoriet Hva er steroidhormoner? Når analyseres steroidhormoner

Liv Hanne Bakke Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus (Aker) Innhold. Hormonlaboratoriet Hva er steroidhormoner? Når analyseres steroidhormoner Liv Hanne Bakke Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus (Aker) Innhold Hormonlaboratoriet Hva er steroidhormoner? Når analyseres steroidhormoner Hva er LC MS Fordeler og utfordringer med LC MS Våre

Detaljer

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Opptak og transport av vann og næring Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Disposisjon Atomer Molekyler Kjemiske bindinger Opptak og transport av vann Opptak av næring Hydrogen og oksygen atom

Detaljer

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås. informerer Nr 2-1999 Alkalireaksjoner på keramiske fliser. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være

Detaljer

5. Superkritisk fluid-kromatografi, SFC

5. Superkritisk fluid-kromatografi, SFC 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 1 2 Supercritical

Detaljer

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI

Eksamen i emnet KJ 2053; KROMATOGRAFI Kandidat-nr.:... NTNU NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI Studieprogr.:... (frivillig) Faglig kontakt under eksamen: Institutt for kjemi; F.-Aman. Rudolf Schmid Tel. 735

Detaljer

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

Fagområder på Fürst. Fürst kan tilby en rekke analyser innen ulike fagområder MEDISINSK BIOKJEMI KLINISK FARMAKOLOGI MEDISINSK MIKROBIOLOGI PATOLOGI

Fagområder på Fürst. Fürst kan tilby en rekke analyser innen ulike fagområder MEDISINSK BIOKJEMI KLINISK FARMAKOLOGI MEDISINSK MIKROBIOLOGI PATOLOGI 25.05.2018 Grunnstoffanalyse Torill Kalfoss Leder Utviklingsgruppen - ICP-MS Fagområder på Fürst Fürst kan tilby en rekke analyser innen ulike fagområder MEDISINSK BIOKJEMI KLINISK FARMAKOLOGI MEDISINSK

Detaljer

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 EIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Metodenavn: Tryp IHA-nr.: 1051 1. Innledning/hensikt Metoden bestemmer totalinnholdet (totalt og fritt) tryp i fôr og faeces, ved basisk

Detaljer

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kort innføring i fosforets jordkjemi Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Mikro Makro Næringsstoffer nødvendig for plantevekst Plantene tar opp viktige næringsstoffer hovedsakelig

Detaljer

Vannringens Seminar, 4.4.2014, Molde HPLC Rudolf Schmid

Vannringens Seminar, 4.4.2014, Molde HPLC Rudolf Schmid HPLC Litt om Hva, Hvordan Rudolf Schmid, Institutt for kjemi NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Vannringens Seminar, 4.4.2014, Molde HPLC Rudolf Schmid på Norsk (bokmål) de facto: ca.

Detaljer

Bakepulvermengde i kake

Bakepulvermengde i kake Bakepulvermengde i kake Teori: Bakepulver består av natriumbikarbonat (NaHCO3), som er et kjemisk stoff brukt i bakverk. Gjær er, i motsetning til bakepulver, levende organismer. De næres av sukkeret i

Detaljer

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen 2.B. 6 GC Temperatur-regulering

2. Gasskromatografi, GC (Gas Chromatography) 2.B. Gasskromatografen 2.B. 6 GC Temperatur-regulering 1 KJ2053 Kromatografi (Analytiske metoder II) Lundanes Else, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge, Chromatography, Basic Principles, Sample Preparations and..., Wiley-VCH, 2014. ISBN:978-3-527-33620-3 (Gas Chromatography)

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Leppepomade et kosmetisk produkt

Leppepomade et kosmetisk produkt Leppepomade et kosmetisk produkt Innhold 1 kokosfett, fast stoff 1 parafinvoks perler 1 aroma/smak i brunt glass 1 dråpeteller 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra varmt vann Separat

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kortfattet løsningsforslag Eksamen i: KJM 1111 Organisk kjemi I Eksamensdag: 14. juni 2018 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner.

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner. 11.25 i 5. utgave og 11.25 i 6. utgave a. Hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner påvirkes av bruk av polare løsningsmidler. Hastigheten S N 1 reaksjon øker fordi polare løsningsmidler stabiliserer

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer