Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN"

Transkript

1 Arkivsak: 10/ Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR SØRUMSAND SENTRUM (GATEBRUKSPLANEN) - FOR KUSKERUDVEGEN OG VILLAVEGEN Anne Grindal Søbye Innstilling: Forslag til endring av del av bebyggelsesplan for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen), mindre endring for Kuskerudvegen og Villavegen, datert , revidert , samt reguleringsbestemmelser datert , revidert vedtas. Overlappende del av følgende planer oppheves: - Bebyggelsesplanen for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen) av Bebyggelsesplanen for Sørumsand videregående skole av Reguleringsplanen for Sørumsand sentrum av Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Sørum kommunalteknikk KF har foreslått en del mindre endringer av bebyggelsesplanen for Sørumsand sentrum, i forbindelse med at Villavegen og Kuskerudvegen skal rustes opp i år.. Vedlegg: 1. Forslag til revidert plankart, datert , revidert Forslag til bestemmelser datert , revidert Utsnitt av gjeldende bebyggelsesplan for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen) av Statens Vegvesen, brev av Secura eiendom, mail av Jørgen Fagersand, mail av John Furuseth, mail av Adv. Hagen pva. Blaker Sparebank, brev av Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Høringsbrev Uttalelse fra Akershus fylkeskommune av Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kuskerudvegen og Villavegen skal rustes opp med retablering av fortau, og reasfaltering av veger og parkeringsplasser. Samtidig skal det legges fjernvarmerør, og vann- og avløpsledninger skal skiftes ut. I den forbindelse fremmer Sørum kommunalteknikk KF forslag om en del mindre endringer i bebyggelsesplanen for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen).

2 Byggestart for ledningsnettet er planlagt i slutten av juni 2010, direkte etterfulgt av opprusting av veger og fortau. Saksopplysninger: Høringsforslaget: Planforslaget ble sendt på høring med frist for uttalelse Følgende endringer ble forelått i forhold til gjeldende bebyggelsesplan: Dagens tverrstilte parkering langs Kuskerudvegen foregår delvis ut i offentlig veg og skaper dårlig framkommelighet og uoversiktlig trafikksituasjon. Det foreslås at det opparbeides og merkes offentlige langsgående parkeringsplasser på begge sider av Kuskerudvegen. (OP 1 6 på vedlagt plankart). De offentlige parkeringsplassene vil være tilgjengelige for alle. Parkeringsområdene ved rådhuset endres fra offentlige til private. Dette muliggjør større grad av privat regulering av parkeringen. Breddeutvidelse av avkjørsel fra Villavegen til fylkesveg 172 (tidligere riksveg 172). Det foreslås å etablere separate avkjøringsfiler for høyre- og venstresving ut på riksvegen for å få raskere trafikkavvikling. Tydeligere gangvegsystem som i større grad leder gående utenom kjørearealene. Det planlegges nytt offentlig fortau fra Bunnpris til krysset Kuskerudvegen/Villavegen. (OF1 på vedlagt plankart) Fortau langs Villavegen ved Blaker Sparebank endres fra offentlig til privat gangareal. (Fga1) Her er det ikke mulig å oppnå stigningsforhold og framkommelighet for et offentlig fortau. Ny offentlig gangforbindelse mellom Kuskerudvegen og Sørumsand Videregående. (OGa1 på vedlagt plankart) Planen innebærer også opprydding i avfallskontainere som står plassert helt inntil Kuskerudvegen. I praksis vil det si at Fokus og Blaker sparebank må finne bedre løsninger for sin avfallshåndtering. Hensikten med endringen er å oppnå: opprydding i trafikkfarlige forhold sikre framkommelighet estetiske opprusting gi bedre parkeringsmuligheter for besøkende og kunder på bekostning av ansatte på rådhuset og i forretningsgårdene. Høringsuttalelser: Statens vegvesen, brev av : Statens vegvesen vil sterkt fraråde å breddeutvide Villavegen med et høyresvingfelt mot fylkesveg 172. Erfaringsmessig vil ulykkesfrekvensen øke dersom ikke krysset samtidig signalreguleres. Trafikksikkerheten for gående/syklende blir også dårligere ved at de må krysse 3 kjørefelt istedenfor 2. Vegvesenet foreslår at det heller bør vurderes en midtrabatt i krysset for \å bedre forholdene for gående og syklende. Rådmannens vurdering: Utformingen av krysset mot fylkesveg 172 bør vurderes videre i dialog med vegvesenet, både i forhold til sikkerhet og trafikkavvikling. Da Vegvesenet fraråder forslaget om høyresvingsfil kan kommunen ikke behandle det som en mindre reguleringsendring. Av tidsmessige årsaker anbefaler derfor rådmannen at kryssområdet tas ut av planforslaget i denne omgang. Endringer av kryssutformingen kan vurderes på et senere tidspunkt. Secura Eiendom ANS, mail av (eier av 46/59) Det fjernes svært mange parkeringsplasser i Kuskerudvegen som vil medføre økt press på øvrige parkeringsplasser i området. Rådhuset har et betydelig antall besøkende hver dag og ikke tilgjengelige gjesteparkeringsplasser. Resultatet er at gjester til rådhuset parkerer foran Sparebankgården/Bunnpris. Ønsker svar på hvordan parkering for besøkende til rådhuset skal løses både i byggeperioden og i etterkant. Ber om at det under arbeidets gang tas hensyn til framkommelighet til parkeringsplassene for kunder, og at ikke Villavegen stenges i anleggstiden.

3 Rådmannens vurdering: Rådmannen har sett behovet for å øke antallet parkeringsplasser for besøkende til rådhuset. Parkeringsområdet ved rådhuset er i dag offentlige plasser som i prinsipp alle kan bruke. For å muliggjøre private parkeringsrestriksjoner med mer reservert gjesteparkering på rådhusets parkeringsplasser er det foreslått å omregulere disse til privat parkeringsområde. Da kan man også få fjernet parkering av pendlere som skulle parkert ved stasjonen. Det er i tillegg igangsatt et eget prosjekt for utforming av områdene rundt rådhuset. Adkomst til eiendommene for beboere, kunder og varelevering må løses på best mulig måte i byggeperioden. Det ivaretas av Sørum Kommunalteknikk sin prosjektleder som også vil informere berørte naboer etter hvert som områdene blir berørt av anleggsarbeidet. Det er ikke til å unngå at det blir noen stengte veger i korte perioder og at framkommeligheten vil bli redusert. Jørgen Fagersand, (eier av 46/114) mail av Ny gangveg ned mot videregående skole vil komme helt inntil eiendommen. Dette vil kunne føre til sjenanse med innsyn, søppel etc. Spør om det er planlagt noen skjerming mot hans eiendom. Rådmannens vurdering: Det er ikke planlagt oppsetting av nytt gjerde eller annen skjerming mot eiendommen. Men gangvegen vil gradvis skjæres ned i terrenget for at den ikke skal bli for bratt. Det at gangvegen blir liggende lavere enn hagenivået vil dempe både innsyn og problem med at forbipasserende kaster søppel over gjerdet. Dersom eksisterende gjerde blir skadet av anleggsarbeidet må dette repareres eller erstattes av kommunen. John Furuseth, (eier av 46/109) mail av Ønsker skjerming/vegg mot søppelkontainere ved Fokus. Er også plaget med lukt, fugler og skadedyr pga. mangelfull søppelhåndtering. Ønsker at det brukes annet materiale enn brustein som gir mindre støy fra passerende biler i foreslått opphøyd kryss i Villavegen/Kuskerudvegen. Rådmannens vurdering: Skjerming av kontainere er tatt med i reguleringsbestemmelsene, men det er Fokusgårdens eiere som må etablere den. Klage på mangelfull søppelhåntering er videreformidlet til miljørettet helsevern i Sørum kommune som tilsynsmyndighet. Ønske om mindre støyende materiale i skråflatene til opphøyet kryss er formidlet til prosjektleder i Sørums kommunalteknikk KF som vil finne alternativ materialbruk. Uansett materialvalg vil det bli noe økt bilstøy fra det opphøyede krysset. Adv. Hagen pva. Blaker sparebank, (eier av 46/27) brev av Blaker sparebank ønsker en nærmere avklaring av hvor eiendomsgrensene går. De kommer til å miste mange parkeringsplasser. Manglende parkeringsplasser ved rådhuset vil føre til at offentlige parkeringsplasser langs Kuskerudvegen lett blir opptatt av kommunens ansatte og besøkende, på bekostning av forretningenes ansatte og kunder. Parkeringsplasssene ved Idrettsparken ligger for langt unna til å kunne benyttes av ansatte. Rådmannens vurdering: Det er avholdt møte med Blaker Sparebank og det er igangsatt arbeid med å fastsette eksisterende eiendomsgrenser. På møtet fremkom et ønske om å flytte avkjørselen inn til den private gårdsplassen slik at den kommer midt i mot vareleveringen til Bunnpris. Secura Eiendoms ANS som eier av 46/59 har ikke merknader til dette, og plankartet er endret i tråd med innspillet. De parkeringsplassene som Blaker Sparebank mister ligger på område som er gangareal både i gjeldende bebyggelsesplan og i tidligere reguleringsplaner. Gangarealet utvides ikke i det foreliggende planforslaget, men nå må p-plasser som er etablert i strid med reguleringen avvikles for å få gjennomført planen. Det er planlagt å innføre soneparkering i Sørumsand senturm, dvs. parkeringsforbud utenfor oppmerkede parkeringsplasser. I utgangspunktet er det ikke planlagt restriksjoner på p-tid på de offentlige parkeringsplassene, men det er mulig å gjøre dersom det viser seg hensiktsmessig for å unngå at offentlige parkeringsplasser blir opptatt av pendlere og ansatte hele dagen.

4 Akershus fylkeskommune gjør oppmerksom på at arbeidet skal stanses dersom man støter på fornminner og minner om krav om universell utforming. Rådet for funksjonshemmede er positive til planene, og ønsker at det skal etableres fotgjengerovergang ved krysset Kuskerudvegen/Villavegen. Rådmannens vurdering: Fotgjengerovergang ved krysset ligger inne i detaljplanene, men fremkommer ikke på reguleringsplankartet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Mindre endring av gjeldende bebyggelsesplaner og reguleringsplan, hovedsakelig av bebyggelsesplanen for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen). Forhold til gjeldende vedtak: Endring av del av gatebruksplanen for Sørumsand sentrum for å gjennomføre delprosjektet. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Opprusting av Kuskerudvegen/Villavegen ligger inne i økonomiplanen og i budsjettet for Sørum kommunalteknikk KF. Drift, vedlikehold: Mer fortau og gangveger som skal vedlikeholdes. Bærekraftig utvikling: Trafikksikre, estetiske løsninger og god tilrettelegging fremmer brukervennligheten for gående og syklende i Sørumsand sentrum. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Har hatt saken til uttalelse Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1. Det vedtas ingen endringer i gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. 2. Forslag til endring av del av bebyggelsesplan for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen), mindre endring for Kuskerudvegen og Villavegen, datert , revdert , samt reguleringsbestemmelser datert , revidert vedtas med følgende tillegg/endringer:. Overlappende del av følgende planer oppheves: - Bebyggelsesplanen for Sørumsand sentrum (gatebruksplanen) av Bebyggelsesplanen for Sørumsand videregående skole av Reguleringsplanen for Sørumsand sentrum av Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vurdering: Sørumsand som tettsted er preget av parkeringsarealene ut mot fylkesveg 172. Villavegen og Kuskerudvegen fremstår som en bakgård, med skader på veg og fortau, manglende vedlikehold, avfallskontainere og uregulert parkering. Området trenger estetisk opprydding og bedring av

5 trafikksikkerhet og fremkommelighet både for kjørende og gående/syklister. Opprusting av vegen har vært ønsket lenge, og det er satt av midler til det. Det ligger til rette for å gjennomføre oppgraderingen nå som vegen skal graves opp for å legge fjernvarme. Villavegen og Kuskerudvegen vil få oppgraderte veger og fortau, belysning, trær og ryddig parkering. Det vil også bli krav om at gårdeiere med avfallskontainere om står nær vegen må flytte og skjerme disse. I praksis gjelder det Fokus og Blaker Sparebank. Mangel på parkeringsplasser: Med styrt utbygging mot Sørumsand og Frogner og økt fortetting nær sentrum vil presset på parkeringsarealene øke både fra ansatte, kunder, beboere og pendlere. Sørumsand stasjon er den mest trafikkerte på Kongsvingerbanen bortsett fra Lillestrøm. Hittil har det ikke vært økonomi i å bygge parkeringshus for kunder eller pendlere, parkering i kjeller er kun etablert for boliger. Det vil være en utfordring å dekke parkeringsbehovene i årene fremover. Samtidig vil tett bebyggelse sentralt, bedret tilgjenglighet og trafikksikkerhet gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå i sentrum, noe som til en viss grad reduserer bilbruken. Det er en ønsket utvikling som kommunen legger til rette for. Planforslaget innebærer at private parkeringsplasser som nå er etablert delvis på offentlig veggrunn og delvis på regulert gangareal må flyttes eller fjernes. Det blir færre private parkeringsplasser for forretningenes ansatte ved forretningene, og med omregulering av rådhusets parkering med økt antall gjesteplasser blir det også færre parkeringsplasser for rådhusets ansatte utenfor rådhuset. Kommunen har etablert offentlige parkeringsplasser mellom Idrettsparken Barnehage og Vestbyvegen i grei gangavstand til sentrum. Kommunen har også parkeringsareal ved NAV som på sikt vil kunne avlaste parkeringssituasjonen ved rådhuset. Dette vil i praksis fungere når undergangen under jernbanen kommer (antatt 2014). Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter og grunneiere, samt at høringen har vært annonsert på kommunens nettsider. Før høringen har representanter for forretningsgårdene blitt innkalt til separate møter der utkast til planforslag har blitt presentert. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 06/4818 Saksbehandler: K-kode: 423 NYTT SENIORTILTAK: 90 % JOBB MED 100 % LØNN SAMT VIRKSOMHETENE DEKKER

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30

Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Arkivsak: 07/1522 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg VURDERING AV OM KOMMUNEN SKAL KLAGE PÅ ENDREDE/FORNYEDE TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG STENA METALL GNR 70 BNR 26,30 Anne Grindal

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Områder i og utenfor sentrum 7 1.0 Innledning 7 2.0 Status for parkering i byen noen utfordringer

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 REGULERINGSPLAN - FV.17 VELLAMELEN - MILJØGATE Trykte vedlegg: - Plankart, Statens vegvesen, datert 28.05.10. - Planbestemmelser,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 06/2441 Arkiv: 1/5, 39, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer