ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF"

Transkript

1 ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF

2 Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer ansatte Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Næringsalliansen Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter og pådriver Nettverksbygger Chamber of Commerce INN

3 2500 bedrifter arbeidsplasser Austevoll Næringsråd (60 bedrifter som medlem) Arna Næringsforum (40) Askøy Næringslivsforening (102) Bergen Næringsråd (1300) Fusa Næringslivslag (45) Kvam Næringsråd (64) Nordhordland Handverk- og Industrilag (232) Osterøy Industrilag (38) Samnanger Næringsforum (38) Stord Næringsråd (70) Vaksdal Næringsselskap (28) Vest Næringsråd (300)

4 Transportgruppe i Bergen Næringsråd Store aktører høy kompetanse Dag Jarle Aksnes Siri Pettersen Strandenes Roger Harkestad Aslak Sverdrup Leif Arne Strømmen Lars Chr. Stendal Marit Petersen Bjarne Ivar Wist Jan Valeur Øyvind Sunde Dagfinn Neteland Gerdt Meyer Trond Tystad Ole Johan Sagen OBOS regiondirektør NHH - professor Tide adm.dir Avinor, lufthavnsjef NHO Logistikk Jernbaneverket - regiondirektør NSB regiondirektør Cargonet, kommunikasjonsdir Bergen Taxi adm.dir Høgskolen i Bergen førstelektor logistikk Fjord 1, konsernsjef Kuehne + Nagel Tystad AS Adm.dir Arenagruppen Holding Bergen Næringsråd

5 Hvorfor vei og samferdsel? Hvorfor samferdsel? 95 % ønsker bedre fremkommelighet Næringsrådets viktigste sak å jobbe med. Det slår næringsrådets medlemmer fast i flere medlemsundersøkelser

6 NOEN FAKTA FRA VÅRE UNDERSØKELSER I BERGENSREGIONEN Næringslivet står i kø for 5 MRD 58 % står i kø i kø hver dag Oppslag DN og NRK

7 PROBLEM: DAGENS TRANSPORTMØNSTER Ringveg vest E16 Vågsbotn-Arna Rv.580 Arna-Nesttun E39? E16? Sotrasamband? Hordfast? Bybanen? Nyborgtunnelen? Tog? Fly? Havn? Sykkel? Logistikk-knutepunk

8

9

10 BERGENSREGIONEN HVA LEVER VI AV I DAG? Næringer Verdiskaping mrd Ansatte Energi Maritim Handel Marin Reiseliv, kultur Media, film, musikk Finans 1071 (forv.kap) IT Universitet og høyskoler

11 Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli 2014 FOILENE HERFRA: Basert må Erling Sæthers materiale 11 Norge: Sjøtransport dominerende på våt- og tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter med stor sjø-andel av egen tonnasje: Borregaard 50% Norske Skog 80% Hydro 90% Eramet 90% Elkem 90% Hustadmarmor 100% Potensialet for sjøtransport finnes i langdistanse stykkgodssegmentet Liten overføring land til sjø. SSB/Shortsea

12 Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli 2014 Shortsea linjetilbud Oslofjorden landets importhub, bilen dominerer 12 Linjetilbudet omfatter først og fremst feedertjenester fra de store havgående skip som betjener europahavnene Rotterdam, Hamburg, Bremerhafen mv. Shortsea-volumet er imidlertid økende, dvs sjøtransport av last som oppstår i Europa. Markedsfordeling til importnavet Oslofjorden er: Bil 65 % LoLo 15% RoRo 15% Tog 5% Kristiansand og Stavanger er de øvrige import-hub-er for linjeskip. Shortsea

13 Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli 2014 Hvor kommer lasten fra? 13 Oversikten viser import- og eksportvolumer med bil for den såkalte europalasten, dvs markedspotensialet for båt. Sverige-volumet vises ikke pga konkurranseulempen bil/båt på kortere strekninger Volum om lag 7 mill tonn Volum inkl Sverige om lag 15 mill tonn. Burde gå mer sjøveien til Vestlandet: 10-15% burde routes direkte hit.. SSB/Shortsea

14 Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli Havner: Mangslungen virksomhet 60 trafikkhavner i Norge driver hovedsakelig med andre oppgaver enn containertransport Tendens til at "alle skal drive med alt" En del av kommunenes virksomhet Finnes ingen insitamenter til å spesialisere innenfor naturlige trafikkregioner. SSB/Shortsea

15 Perspektiver på vareforsyning og godstransport Juli 2014 Mange og små containerhavner 15 Norges ca lastede og lossede containere på sjø er spredt på mange små havner SSB/Shortsea

16 Mål for transportutøvelse, transportmiddelfordeling og miljø Overordnede mål for gjeldende NTP: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling

17 Kvantitative, operative og etterprøvbare mål for transportpolitikken (1) Godstransport med tog skal øke med 60 prosent, dvs øke fra TEUs til TEUs. Dette representerer i sum ca 8 mill tonn. Det meste av økningen skal tas på Dovrebanen og sydkorridoren fra Oslo mot Gøteborg og Malmø, men øvrige strekninger skal også øke sitt volum (Bergensbanen?) Sjøtransport med LoLo og RoRo skal økes med 5 mill tonn til ca 10 mill tonn. Det meste av økningen skal tas på import/eksportkorridorene fra kontinentet til Oslofjorden og til Vestlandet. Intermodal transport vil da ta mesteparten av den økte godstransporten over lange avstander der det finnes tog- og sjøtilbud

18 Virkemidler sjøtransport (1) Realisere tilskuddsordningen som skal stimulere vareeiere og speditører til mer sjøtransport. (Omtalt i gjeldende NTP på flere steder. Forslag til ordning er utformet og beskrevet av flere) Kundeintervjuer tyder på at dette er et effektiv virkemiddel kombinert med utvikling av bedre sjøtilbud gjennom effektivisering og spesialisering i utvalgte havner. Realisere forslaget om stimulanser til havnesamarbeid i naturlige trafikkregioner. Start med Oslofjorden. Oslofjorden bør maksimalt ha 3 containerhavner: Oslo, en på vestsiden og en på østsiden av fjorden. Tilsvarende spesialisering bør kunne skje på bulk, import av biler mv. Stimuler til dannelse av ett driftsselskap for hele Oslofjorden inkl Borg/Larvik i syd som får ansvar for å utvikle og effektivisere terminaldriften i havnene. Ta i bruk lignende virkemidler som nå ligger i kommunereformen: Støtte til organisering i de regionale prosessene. Økonomiske virkemidler i form av engangskostnader for gjennomføringen. Utred en generell hjemmel i havne og farvannsloven som gir hjemmel til å pålegge havnesamarbeid i naturlige trafikkområder i tråd med gjeldende regel i loven som gir anledning til bruk av havnekapital utenfor kommunens grenser i form av interkommunalt samarbeid.

19 Virkemidler sjøtransport (2) Gods flyttes ikke selv om potensialet påpekes, derfor Staten må initiere markedskartlegging sammen med markedsaktørene Hva går sjøveien? Hva er potensialet? Forutsetninger som må til. Hvordan kan vareeierne og speditører stille betingelser for valg av transportform på sine importvolumer? Kan brukes til: Rederienes produktutvikling Vareeieres grunnlag for planlegging Grunnlag for analyse av godskonsentrasjon og myndighetens grunnlag for havnestrategi

20 20 Oslo Oslo Havn har i 10 år utviklet havnekapitalen Eiendommene langs kaifronten Bjørvika Aker Brygge Vippetangen Tjuvholmen Verdiene er økt med flere mrd kroner, og benyttes bl a til..

21

22 Oslo nye containerhavn Sydhavna Utbygging av Oslos containerhavn 1 mrd kroner Øker containerkapasiteten fra 200' til 500' Dannelsen av utbyggingsselskaper og eiendomsselskap som døtre av Oslo Havn er søkt og godkjent av Kystverket/Samferdselsdeparte mentet som forvalter havne- og farvannsloven Forutsetning om at verdiøkninger skal benyttes til havneformål. Har brukt midler til investering uten statlig eller kommunal innblanding Bergen: Må søke departementet om midler skal ut fra havnerelatert virksomhet

23 Markedsdeling og retningsbalanse hovedkorridorer (kilde TØI rapport 1195/2012) Sjø: Petroleumsprodukter fra Mongstad til Vestfold

24 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013 Bergen havn trafikkutvikling Antall TEU til/fra Bergen havn (tall fra SSB)

25 Varestrømsanalyse for Bergensregionen Godsmengde som er kartlagt Vekt: Antall: 1,7 mill tonn (65% inngående og 35% utgående) 6,9 mill sendinger (75% inngående og 25% utgående) I tillegg kommer sendinger internt i Hordaland (9%) Bil inn Bane inn Sjø inn Bil ut Bane ut Sjø ut Vektandel Antallandel 34 % 48 % 18 % 49 % 27 % 24 % 31 % 68 % 0,4 % 33 % 66 % 1,3 %

26 Bergen havn i forhold til resten av landet Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

27 Tonnasje med container lastet og losset innenriks og utenriks (kilde SSB) Bergen på 7.plass av havnene 27

28 Nygårdstangen trafikkutvikling bane

29 Nygårdstangen i forhold til resten av landet 2013: Nesten containere 7 godstog hver vei Betydelig større enn volumet i havnen Betydelig større en Stavanger, Trondheim og Kristiansand

30 Godshåndteringssteder i Bergen Undersøkelsen representerer nesten all varetransport til og fra Hordaland

31 Godsmengde (tonn) Antall forsendelser Forholdet mellom Dokken og Nygårdstangen Fordeling basert på vekt Fordeling basert på antall forsendelser Sjø til/fra Veg 900, , , , , ,000 Bane til/fra Veg Bil-Bil omlasting Direkte-transport bil 5000, , , , , , ,000 Sjø til/fra Veg Bane til/fra Veg Bil-Bil omlasting Direkte-transport bil 300, , , , , ,000,0,0

32 Forholdet mellom Dokken og Nygårdstangen

33

34

35 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013

36 Konklusjoner basert på fakta Jernbane svært viktig for godstransporten i Bergensregionen Et logistikknutepunkt bør legges der mest gods skal til - eller oppstår Omlasting tog/bil eller båt/bil fordyrer og gir mer langtransport med bil Stort potensiale for å ta veksten i internasjonal sjøtransport til Norge Gods velger «minste motstands vei» Ny havn bør ha stor nærhet til logistikknutepunktetv

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013. Utgave: 1 Dato: 2014-02-10

Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013. Utgave: 1 Dato: 2014-02-10 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013 Utgave: 1 Dato: 2014-02-10 Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Varestrømsanalyse for Bergensregionen

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter

Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter Potensiale for sjøtransport Oppsummering etter samtaler med vareeiere og spedisjonsbedrifter 21.03.2014 NHO Logistikk og Transport Erling Sæther Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Funn... 2 1.2. Anbefaling...

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift AUGUST 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift Delrapport 2: Offentlige godsterminaler Struktur, eierskap, finansiering og drift Forord Denne

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 2: Krav og Konsepter

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 2: Krav og Konsepter Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Rapport verksted 2: Krav og Konsepter KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN RAPPORT VERKSTED 2: KRAV OG KONSEPTER 001 Utredning 01.10.14 TA

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018

Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018 Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.03.2015 20658/2015 2015/1712 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Bystyret 26.03.2015 Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018 Styret i Bodø Havn

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg 3. juni 2011 1 Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Nåværende

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 30.05.2013 kl.16:00 Møtet startet med en havnebefaring med buss. Avreise skur 38 kl. 16.00. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland www.iris.no Stian Brosvik Bayer Anne Marthe Harstad Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland Rapport IRIS - 2015/090 Prosjektnummer: 7302959 Prosjektets tittel:

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer