Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring."

Transkript

1 Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011

2 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om varestrømmer i, til og fra Norge og Midt Norge. Den konkluderer med en anbefaling om at det arbeides videre med alternativ D-Sør, i en mulig kombinasjon med havneløsning i Orkanger. 2. Logistikk- og transportindustriens landsforening(ltl) LTL organiserer 350 bedrifter i Norge innenfor samlast, spedisjon og intermodale transporter. Disse bedriftene eier i hovedsak ikke egne transportmidler, men utvikler og drifter logistikkløsninger for kunder basert på den meste hensiktsmessige transportmåten for kunden basert på kombinasjoner av bil, bane, båt og fly. Bedriftene står for en dominerende andel av vareforsyning til husholdninger i Norge gjennom stykkgods, partigods og pakketransport. Lastbærerne er i hovedsak containere, traller og vogntog som brukes intermodalt bil/bane og i noen grad båt. De største bedriftene innenfor samlast er Bring, Tollpost, Schenker, DHL, DSV, Kühne&Nagel, men inkluderer også mellomstore bedrifter som OnTime Logistics, Waagan Transport, Fosen Gods AS, Namdalske, Norlines m fl. De nevnte bedriftene fyller merparten av godstogene i Norge, dvs at de er blant CargoNets, Cargo Links og andre togoperatørers største kunder. Bedriftene er også representert i Trøndelagsfylkene. Nedenfor følger en opplisting av LTLs mdlemsbedrifter i LTL region Midt Norge: I sum representerer disse bedriftene den dominerende andel av vareforsyning til husholdninger, handel og industri i Trøndelagsfylkene. Flere av bedriftene er lokalisert på Brattøra. 1

3 3. Hovedtrekk ved varestrømmer som påvirker Trøndelagsfylkene. Hoveddelen av landets import av stykkgods og partier skjer til Østlandet og særlig til Oslo-fjordområdet. Nedenstående illustrasjon summerer importen via de viktigste tilførselslinjene. Av 1,2 mill TEUs til landet, ankommer ca 1 mill (ca 83% ) TEUs til Østlandet hovedsakelig til Oslo via Oslo havn, Alnabru, grossistlagre og andre mottakersteder. Som det fremgår utgjør lastebilens andel ca 60%, mens togvolumet til sammen er ca 10%. Skip med sum av LoLo og RoRo utgjør ca 29%. Det meste av importen er oversjøisk gods over de større europeiske havnene samt fra produsenter og grossistlagre i søndre deler av Sverige, Danmark og Tyskland. Etter at godset er omlastet og terminalbehandlet på Østlandet sendes dominerende andeler med tog vestover og nordover i hele landet % av alt sendt gods fra de store samlasterne utenom til Østlandet går med tog på Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og videre med Nordlandsbanen, Raumabanen foruten korridoren via Sverige og Ofotbanen til Narvik. Dette betyr at transportmiddelfordelingen endres vesentlig i favør av tog fra import til innenlands distribusjon. Nedenstående figur viser markedsandelene for tog for de ulike togkorridorer. 2

4 (Kilde: TØI) Det fremgår at markedsandelen for tog med Dovrebanen til Trondheim er ca 60%. I realiteten er denne andelen større hvis en inkluderer det volumet som går videre med Nordlandsbanen til Helgeland, Salten, og Nord Norge for øvrig. Øst- og sørvendt fylles togene hovedsakelig med fersk fisk, men også andre godsslag for distribusjon på Østlandet eller eksport. Det beskrevne transportmønsteret har utviklet seg gjennom 40 år og skjøt fart da samlasterne, dels ved statens hjelp, satte i system intermodale løsninger bil/bane og senere på 80-tallet containeriserte landets stykkgodstransporter. Norge er blant de land med den største jernbaneandelen og skyldes primært et systematisk arbeid med samlokalisering av bane- og samlastterminaler Hovedtrekk i varestrømmer til/fra Trøndelag. De tre nedenstående figurene viser transportmiddelfordelingen for varestrømmer til/fra Trondheimsregionen fordelt på stykkgods og vegbasert bulk og for sjøbasert stykkgods og bulk samt for jernbane. Det fremherskende trekket er at varestrømmene for alle godsslag og transportmidler er sørvendt både for nordgående og sørgående volumer. Det fremgår videre at sjøbaserte sørvendte bulkvolumer er store, mens det tilsvarende er svært små nordvendte volumer både for sjø og andre transportmidler og godsslag. (Kilde: TØI) 3

5 4

6 Det fremgår også at Brattøra spiller en stor rolle for vegbasert og banebasert stykkgods fra Østlandet, mens den spiller en tilsvarende rolle for sjøbaserte bulklaster fra sørvestlandet. Nordfra er bulklaster beskjedent med båt som for øvrige godsslag og transportmidler. 4. Fremtidige varestrømmer. Utviklingen av transportmønsteret nasjonal thar skjedd over 40 år og vi mener det mest sannsynlige er at trenden fortsetter etter samme mønster. Vi kjenner ikke til hendelser eller etableringer for eks av større industri/handelsklustere eller nye korridorløsninger som skulle forskyve denne sterke trenden. Vi mener dessuten det neppe er grunnlag for å beregne utviklingen i volum lengre enn til ca 2040, dvs ca 30 år. Da har TØI beregnet fremskrivning av godsvolumer både for innenriks- og utenriksvolumer for bil, bane og båt. Her fremgår det at mens bil og bane vil øke med snitt 1,7-1,9% pr år for perioden , vil båt øke med 1,3% på nasjonal basis. Dette innebærer at båt vil tape markedsandeler. Det er selvsagt et formål å tilrettelegge for mer sjøtransport gjennom mange tiltak, herunder avgifter, lokalisering av havner og skape interesse hos redere. (Kilde: TØI, utvikling av transportmiddelfordelte varestrømmer.) Vi har ikke tilsvarende tall for trøndelagsregionen, men baserer oss på prognosen i KVU-en på side 14 under 2.6 Godsstrømmer, samt fremskrivningen bl a i sammendragets side V. Det bemerkes at fremskrivingen i KVU-en (basert på transportmodell) antyder en større vekst en den nasjonale prognosen gjengitt ovenfor. Vi tillater oss å stille spørsmål ved om det faktisk vil bli en slik vekst som KVU-en antyder. 5

7 5. Alternativer for lokalisering av logistikknutepunkt. Anbefalingen i KVU-en er å arbeide videre med basis i alternativene D-sør og I-øst. Vi antar at de viktigste motivene ut fra jernbanesynspunkt er at det ikke er utbyggingsmuligheter på Brattøra og dels at det er behov for å drive byutvikling, dvs at de øvrige havneaktiviteter utover jernbaneterminalen bør flyttes ut. Vi må ha respekt for dette, selv om etablering av ny jernbaneterminal utenfor byen, neppe nødvendiggjør utflytting av andre havneaktiviteter ut fra samlastsynspunkt. I det etterfølgende vil vi derfor omtale kun de anbefalte alternativene, selv om det kunne tenkes andre alternativer sett fra vår side I-øst, større avstander, mer transportarbeid, større miljøbelastning. Meravstanden for de dominerende godsmengder for bane og bil til eksempelvis Hell er 40 km. Transportkostnaden for bilfremført gods øker med kr 800,- en veg. Merkostnaden for distribusjon av det samme godset sør/vestover vil være kr 1350,- basert på tre distribusjonsbiler som håndterer en semitrailer på tonns godsvekt. Det blir en meget begrenset innsparing for gods til Stjørdal og nordover pga de meget begrensede godsmengder som vist før. En godsmengde med tog på 1,4 mill tonn (KVU-ens side 14) hvorav det aller meste er sydvendt, vil medføre at hovedmengden av dette volumet vil bli lagt på bil fra Østlandet pga merkostnaden som oppstår for fremføring og distribusjon fra I-Øst. I denne beregningen har vi lagt til grunn at 1,0 mill tonn av de totalt 1.4 mill tonn blir overført til bil. Årsaken er at en ekstra kostnad på kr 6

8 1350,- pr trailer tilsvarende 2 TEU, totalt blir dyrere enn en togløsning til I-Øst selv om togløsningen holder samme pris som til Brattøra i dag. Følgende konsekvenser gjengis: Merkostnader fremføring og distribusjon NOK 45 mill pr år. Økning antall bilturer Trondheim-I Øst pr dag 400 Øket utslipp co tonn I tillegg kommer økningen av antall vogntog fra Østlandet til Trøndelag på ca 130 enkelt-bilturer pr dag. Det meste av eksportvolumet fra Trøndelagsfylkene er i dag fersk fisk som i hovedsak går fra Hitra/Frøya via Fv 127 og med totalvolum ca vogntog. Dette volumet er uaktuelt for en terminal I-Øst, men det er en viss mulighet for at store deler av dette kan håndteres over et alternativ Sør. 6. Særlige kommentarer til KVU-en Vi har for øvrig følgende synspunkter på de mer konkrete punkter i KVU-en Feil modellering av distribusjonsarbeid. I rapportens punkt ( Trafikale effekter) er det på side 71 omtalt distribusjonstransporter. LTL stiller spørsmål ved om modelleringen av distribusjonsarbeidet er riktig. Grossister regnes her som mottakere av varer. Endelig destinasjon for varer som går via grossist burde i modellen vært lagt ett ledd lenger ut, dvs til mottaker av vare, for eksempel butikk som mottar varer fra grossistledd. Samlastere og grossister bør i prinsippet vurderes å ha samme funksjon i en transport- og distribusjonskjede. Det er også som LTL tidligere har påpekt en svakhet i modelleringen at samlasternes biltransporter mellom egne terminaler ikke tas med i modellen Spørsmål knyttet til anslag for effektivitet. I rapportens punkt ( Trafikale effekter) er det på side 72 satt opp en forventning om 10-15% bedre effektivitet i distribusjon. LTL kan ikke se at dette tallet er dokumentert. LTL er enig i at et integrert punkt rent prinsipielt kan gi muligheter til økt effektivitet i distribusjonen, men vil påpeke a dette ikke kan betraktes som en effekt som automatisk slår inn. Det avhenger av samlasternes driftsmodell. Forøvig pekes på det merarbeidet i transport og miljøbelastning som er beskrevet ovenfor ved en plassering i avstand av tyngdepunktet for distribusjonsmottakere. Dette tyder på at merarbeid i transport og miljøulemper langt vil overskygge potensialet for effektivitet ved en integrert løsning Fjernmerking/crossdocking av oversjøiske varer. I rapportens punkt ( Trafikale effekter) er det på side 70 er følgende nevnt: Konsentrasjon i kontinenthavner samt utvikling av fulle containere fra opprinnelsesland som Kina ved bruk av bla Crossdocking er et viktig mulig grep. Dette vil kunne endre dagens transportkorridor via Østlandet (Alnabru). LTL er enig i at crossdocking av varer i for 7

9 eksempel Kina for å sende dem videre nærmest mulig sluttdestinasjon, kan være aktuelt for en del vareeiere. Driverne for en slik utvikling er å flytte kostnadskrevende manuelle arbeidsoppgaver fra Norge til lavkostnadsland samtidig som man vil kunne benytte det billigste transportmiddel over lange avstander som per i dag er båt, så langt fram til sluttdestinasjon som mulig. LTLs medlemsbedrifter har i mange år hatt slike crossdockingstilbud. LTL er imidlertid tvilende til at dette vil være aktuelt for en vesentlig del av godset, dels fordi varene i regelen ikke er solgt til sluttbruker før den er lastet om bord i skip og dels fordi en stor del av godset er samlastet med andre mottakeres gods i samme container. For begge tilfeller trengs det minst en terminalbehandling og/eller merking av godset ved ankomst Norge Utvikling av befolkningsmengder i regionen. Det er fremmet påstander om at befolkningstallet vil øke i kommunene som ligger nord og øst for Trondheim i forhold til kommunene sør for Trondheim. LTL stiller spørsmål ved dette. I SSBs statistikk: Framskriving av folkemengden Nasjonale og regionale tall, viser den totale befolkningsveksten I Sør-Trøndelag frem til Tallene viser for alle fremskrivingssenarier at Befolkningen i Sør-Trøndelag vil vokse raskest. Mens veksten i Nord-Trøndelag ikke i noe senario passerer 3% vekst, ligger veksten i alle senarier for Sør- Trøndelag en på mellom 5% og 6 % frem mot Når man går inn i SSBs fremskrivninger for befolkning på kommunenivå ( ) viser alle fremskrivingssenarier at veksten i Trondheim kommune alene er større enn veksten i hele Nord-Trøndelag frem til I begge Trøndelagsfylkene foregår det en sentraliseringsprosess der befolkningen i en del mindre utkantkommuner reduseres til fordel for kommunene med byer. Det tilgjengelige tallmaterialet fra SSB viser at KVU rapportens konklusjon om at Trondheim er markedstyngdepunkt ikke kommer til å endre seg i overskuelig fremtid Uklarhet om transportmiddelfordelingen i Trondheim havn. I KVU-rapporten står det i tabell 2-2 at sjø har 15 % av godsmengdene. I andre tabeller kommer det fram at i 2010 var dette kun var 5,5 %. I det første alternativet er stykkgods på andre skip (Hurtigruten) tatt med. Dette godset er ikke i container og derved ikke aktuelt for et logistikknutepunkt. Dette må komme klart fram da Hurtigruten vil ligge i Trondheim uansett om logistikknutepunktet flyttes.. 8

10 6.6. Samlasternes andel på bane. Det fremgår tidligere i denne uttalelsen at det er LTLs medlemsbedrifter, og særlig de største, dvs Bring, Tollpost, Schenker, DHL, Ontime Logistigs, DSV mv som fyller togkapasiteten til/fra Trondheim. Alle de nevnte aktørene sender hoveddelen av sine volumer fra Østlandet til Trondheim på bane. 7. D-sør. Alternativet med D-sør Torgård er mest gunstig ut fra samlastsynspunkt. I dette alternativet vil mest sannsynlig de fleste samlastere og speditører på sikt lokalisere sine terminaler til en ny jernbaneterminal fordi kostnaden for bilbruk dermed vil bli redusert eller bli den samme som dagens kostnad. Det er dermed dekning for å kalle dette et I (integrert )-alternativ for bil/bane. Riktignok må det bemerkes at det blir merkostnad for et antall kjøretøyer på ca 15 km daglig ved en slik plassering for de bedrifter som er lokalisert på Brattøra i dag. Dette er imidlertid ikke noe alternativ, så lenge jernbaneterminalen skal bort. Alternativet med Søberg innebærer noe lengre avstand til de primære distribusjonsområder, men er likevel et avgjort gunstig alternativ i forhold til I-Øst Et D sør-alternativ med havn. Pr i dag er det tre havner som betjener containere. Skogn-terminalen håndterer ca TEUs, Trondheim ca TEUs og Orkanger ca TEUs. Orkanger øker mest. Til sammenligning betjener Oslo havn ca TEUs. Oslo havn er den avgjort største containerhavn i Norge. Oslo Havn fungerer godt i samspill med Alnabruterminalen, selv om avstanden er ca 10 km. Det meste av containergodset rutes til Alnabruterminalen eller grossister. Selv med lettelser i avgiftstrykket for sjøtransport, er det urealistisk å regne med at TEU-volumet i Trondheimsfjorden vil øke til mer enn TEUs i overskuelig fremtid. Dette skyldes mange forhold og her nevnes; kundenes tidslukekrav, regularitet og punktlighet for fremføringen, de nåværende import- og eksportstrømmer slik det er redegjort for i denne uttalelsen mv. Selv med et øket avgiftstrykk på bil er trendene så sterke at det ikke lar seg gjøre å omfordele varestrømmen i Norge med utgangspunkt i en ny havn i Trondheimsregionen. Da er det mer naturlig å begynne med havnene i Stavanger og Bergen og undersøke om det er mulig å dele importstrømmene fra de europeiske havnene i to varestrømmer slik at volumet fordeles til importnav Oslo-fjorden og Stavangerregionen. Det er mange forutsetninger og beregninger som må oppfylles for å få dette til Orkanger kan ta kapasiteten. Uansett vil ikke TEU-volumet bli mer enn maksimalt i overskuelig fremtid. Det er neppe realistisk å anta at en ny havn i Trondheimsfjorden vil kunne overta rollen som landets største containerhvan, for eks ved å håndtere inntil TEUs. Selv med et slik volum, mener vi Orkanger havn vil ha tilstrekkelig kapasitet. Vi mener da at Orkanger vil kunne være et godt alternativ for å oppnå et godt samspill mellom et terminalalternativ D-sør og havn. 9

11 7.3. Dimensjonering av containerhavn for stykkgods og partier. I Rambølls rapport for Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune er det lagt til grunn to vekstprognoser for Bergen havn. Utgangspunktet er et eksisterende volum på TEUs i 2006 og ca TEUs i Med TØIs vekstprognoser i A1 vil volumet bli TEUs i Med et høyere vekstalternativ vil volumet bli Denne oversikten tas med for å vise at med Trondheims eksisterende volum på til sammen TEUs på de tre havnene Skogn, Trondheim og Orkanger, vil volumet neppe overstige beregningene for Bergen, som i utgangspunktet har et større volum, i overskuelig fremtid. Kilde: Rambøll. Fagmiljøer regner med arealbehov ut fra varierende mengder gods slik som tabellen nedenfor viser. For Bergen er det regnet med et behov for 70 daa for en ekspansiv volumutvikling til TEUs i 2040: 10

12 Kilde: Rambøll Vi har ikke som ledd i denne uttalelsen vært i kontakt med Orkdal kommune, bare konstatert at det er lokalpolitisk velvilje til å bygge ut havna. Vi mener selv å kunne hevde at Orkanger havn vil kunne ha utbyggingspotensiale til i størrelsesorden 130 daa, uten at det går på bekostning av Thamshavn-området eller områder som kommunen har besluttet ikke skal utbygges. Dette bør imidlertid klarlegges nærmere. I alle fall vil havna kunne ta unna det som kreves av areal for en sannsynlig containermengde om år, selv når en regner ekspansivt. Spørsmål om å finne et område for en såkalt industrihavn til stål, våt og tørrbulk, tilknyttede bedriftsetableringer mv, har ikke noe med et logistikknutepunkt å gjøre. Det bør ikke overvurderes hvilke synergier som ligger i samhandling, administrasjon, transport mv som ligger i et samspill mellom en industrihavn og et logistikknutepunkt for containere og stykkgods Forholdet til øvrige utpekte havner i et stamnett. Denne uttalelsen dreier seg først og fremst om containerisert gods. Andelen av containergods øker på verdensbasis og i Norge. Vi vil antyde at en havneløsning med lengre innseilingstid enn alternativet Trondheim eller Orkanger, vil svekke muligheten for Trondheim havn som nettverkshavn for en fremtidig økende containerfremføring med båt. Det nevnes at økningen av containermengden i dag skjer i Orkanger. 11

13 Illustrasjon utpekte havner. 8. Anbefaling. En lokalisering av logistikk-knutepunktet I-Øst, vil ventelig svekke grunnlaget for jernbanebasert containerfremføring av gods til/fra Midt Norge. Norge er det land i Vest Europa som er kommet lengst i bruk av jernbane for forbrukervarer. Det reduserte jernbanevolumet vil bli flyttet over på bil. En integrert løsning med samlokalisering av havn, bane og bil vil ha begrensede positive effekter for sjø/bil, men vil ramme bane/bil vesentlig. En delt løsning med containerterminal for bane/sjø/bil lokalisert sør for Trondheim vil styrke banevolumet og gi forutsetninger for større samspill mellom havn og bil. Eksempelvis nevnes at Oslo Havn fungerer godt i samspill med Alnabruterminalen. Det meste av containergodset som kommer sjøveien, og som ikke blir direktedistribuert på Østlandet, rutes til Alnabru for distribusjon på bane og bil. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om varestrømmer i, til og fra Norge og Midt Norge. Den konkluderer med en anbefaling om at det arbeides videre med alternativ D-Sør, i en mulig kombinasjons med havneløsning i Orkanger. 12

14 13

15 14

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Styreleder Dag Sem, styremedlem Søren Falch Zapfe, dir Rune Mjøs, havnedirektør Anne Sigrid Hamran,

Styreleder Dag Sem, styremedlem Søren Falch Zapfe, dir Rune Mjøs, havnedirektør Anne Sigrid Hamran, Notat Til Fra Kopi Statsråd Lisbeth Berg Hansen Norsk Havneforening ved Erling Sæther Styreleder Dag Sem, styremedlem Søren Falch Zapfe, dir Rune Mjøs, havnedirektør Anne Sigrid Hamran, Dato 26. oktober

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Engroshandelslagre og terminaler i Osloregionen. Inger Beate Hovi LTL-seminar 10. mars 2010, Quality Hotel Mastemyr

Engroshandelslagre og terminaler i Osloregionen. Inger Beate Hovi LTL-seminar 10. mars 2010, Quality Hotel Mastemyr Engroshandelslagre og terminaler i Osloregionen Inger Beate Hovi LTL-seminar 10. mars 2010, Quality Hotel Mastemyr Presentasjonen bygger på resultater fra et prosjekt for Osloregionen der formål var å:

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Godstransporter i Trondheim og på Brattøra

Godstransporter i Trondheim og på Brattøra Godstransporter i Trondheim og på Brattøra Notat med fokus på sammenlignbare godsstrømmer på veg, jernbane og sjø 26. september 2008 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Oppdragsnr. 5009923 Dok. nr. :

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling Sammendrag: Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling TØI rapport 1363/2014 Forfatter(e): Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness Oslo 2014 103sider En analyse av godstransportmarkedets

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Logistikknæringen. Kundeverdier og samfunnsverdier. Vedlegg: Rapport fra Menon Bussiness Economics: Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringen. Kundeverdier og samfunnsverdier. Vedlegg: Rapport fra Menon Bussiness Economics: Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Logistikknæringen Kundeverdier og samfunnsverdier. Vedlegg: Rapport fra Menon Bussiness Economics: Logistikknæringens samfunnsmessige betydning 1 1000 tonn Hva gjør logistikknæringen? BRINGER VARENE DER

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt «VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt Sjøtransport reduserer fraktkostnadene med 15-35 prosent I ulike utredninger og fra flere vareeiere blir det påstått at sjøfrakt

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Multimodale Logistikknutepunkt Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Leif Arne Strømmen SVP Global Oil & Gas Logistics Styreleder LTL Bergen / Nestleder

Detaljer

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 EMNE Kapasitetsanalyse på veg TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

1 Innledning 2. 2 Om modellverktøyet 2. 3 Lasting og lossing i jernbaneterminaler 4. 4 Lasting og lossing i havner 6

1 Innledning 2. 2 Om modellverktøyet 2. 3 Lasting og lossing i jernbaneterminaler 4. 4 Lasting og lossing i havner 6 JERNBANEVERKET GODSSTRØMMER OG TRAFIKK VED NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2

Detaljer

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv!

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Leif Arne Strømmen Direktør Kuehne Nagel Norge AS Styreleder LTL Hordaland / Sogn & Fjordane Agenda Hvilke bedrifter representerer

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Stykkgodsterminaler i Norge

Stykkgodsterminaler i Norge Sammendrag: Stykkgodsterminaler i Norge TØI-rapport 758/2005 Forfattere: Olav Eidhammer Inger Beate Hovi Ingar Kjetil Larsen Oslo 2005, 62 sider Bakgrunn Kunnskap om stykkgodsgodsterminaler er viktig fordi

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Godsknutepunkter struktur og effektivitet Sammendrag: Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI-rapport 1128/2011 Stein Erik Grønland og Inger Beate Hovi Oslo 2011, 71 sider Beregninger viser at dagens havnestruktur rundt Oslofjorden er bedre

Detaljer

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Foto: Roar G. Nilsson NTP 2014-2023 Djupvik (nytt) Søsterbekk (nytt)

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer 125.000 ansatte Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer

Intermodale knutepunkter

Intermodale knutepunkter Betraktninger rundt logistikknutepunkt i Midt Norge Studierektor/siviløkonom Eirill Bø, Handelshøyskolen BI . Betraktninger rundt logistikknutepunkt i Midt-Norge Dokumentopplysninger Forfatter: Studierektor

Detaljer

VEDTAK: Styringsgruppen avgir følgende uttalelse:

VEDTAK: Styringsgruppen avgir følgende uttalelse: MØTE I STYRINGSGRUPPEN DEN 14.06.2012 Sak 22/2012 Konseptutvalgsutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammensområdet; forslag til høringsuttalelse. VEDTAK: Styringsgruppen avgir

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Jernbaneverket Region Nord Postboks 4350 2308 Hamar Vår ref: L.nr

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Intermodale logistikknutepunkter finnes det i Norge?

Intermodale logistikknutepunkter finnes det i Norge? Intermodale logistikknutepunkter finnes det i Norge? 17. november 2008 Tor Nicolaisen, Veg- og transportplanlegging SINTEF Transportforskning (fra 1.1.2009) Teknologi og samfunn 1 Stikkord fra bestillingen

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Finnes det et Innherredsalternativ?

Finnes det et Innherredsalternativ? Havn i Trondheimsfjorden: Finnes det et Innherredsalternativ? Dokumentasjon av arbeid i fase 1 Trondheim/Steinkjer, 17.09.09 Innhold: 1. Innledning 2. Oppsummering hovedinntrykk 3. Kort beskrivelse behov

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser av godstransport i Norge

Samfunnsøkonomiske analyser av godstransport i Norge Samfunnsøkonomiske analyser av godstransport i Norge Anne Madslien NVF-seminar GODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD Det breda samhällsekonomiska tänket, Stockholm 23. sept 2014 Tema: Nasjonal

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Potensiale for containertransporter til og fra Nord-Norge

Potensiale for containertransporter til og fra Nord-Norge Sammendrag: Potensiale for containertransporter En analyse av alternative transportopplegg TØI rapport 558/2002 Forfatter: Inger Beate Hovi Oslo 2002, 89 sider Bakgrunn og formål Tidligere undersøkelser

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk

Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 5.3.08 1 Global Sea Freight Market (2) Global Sea Freight Container Trade Growth (2005-2009E CAGR in percent) 4.7 Western

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Ny baneterminal i Vestby for gods

Ny baneterminal i Vestby for gods Ny baneterminal i Vestby for gods Bilde: Vestby næringsselskap as. Pressekonferanse Vestby rådhus, 7. oktober 2013 Geir Berg Langsiktig - Stabile ramm Gjennomførbart Mange målsettinger for en ny terminal

Detaljer

Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen

Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen TØI notat 1132/1999 Forfattere: Inger Beate Hovi Knut Bøe Anne Madslien Oslo 1999, 46 sider Sammendrag: Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-regionen Bakgrunn Våren 1998 ble det nedsatt

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Globaliseringens effekt på transportmiddelog korridorvalg til og fra Norge

Globaliseringens effekt på transportmiddelog korridorvalg til og fra Norge TØI-rapport 970/2008 Forfattere: Inger Beate Hovi Anne Madslien Thorkel Christie Askildsen Jardar Andersen Viggo Jean-Hansen Oslo 2008, 150 sider Sammendrag: Globaliseringens effekt på transportmiddelog

Detaljer

AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen. Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget

AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen. Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget på +45 % Foreningens formål er: 1. å sørge for å gjennomføre nødvendig planlegging

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer Resultater fra 4. kvartal 2011 Hovedkonklusjoner 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene gikk overraskende opp i 4. kvartal, fra 8 til

Detaljer

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Utredning (etter KVU) Trondheimsregionen Værnes 20.06.2014

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Utredning (etter KVU) Trondheimsregionen Værnes 20.06.2014 Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Utredning (etter KVU) Trondheimsregionen Værnes 20.06.2014 1 Innhold 1. Oppdraget 2. Prosjektplan a) Organisering b) Tiltaksplan c) Overordnet konsekvensutredning

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Priser - hvilke virkemidler gir best effekt på transportmiddelfordelingen

Priser - hvilke virkemidler gir best effekt på transportmiddelfordelingen Priser - hvilke virkemidler gir best effekt på transportmiddelfordelingen Stein Erik Grønland, Sitma AS og Inger Beate Hovi, TØI Transport og logistikk 2014 Gardermoen 20. oktober 2014 15.10.2014 Side

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer