Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen ARBEIDSTILSYNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen ARBEIDSTILSYNET"

Transkript

1 Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen ARBEIDSTILSYNET Best. nr. 514

2 Utgitt oktober 1992 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo August 1999 Publikasjonen er oppdatert. Oktober 2004 Brosjyren er revidert og oppdatert

3 Innhold Om forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Tilrettelegging av arbeidet Utfordringer og krav - kilde til utvikling eller årsak til lidelse? Uheldig belastning Belastning ved svangerskap Samarbeid Verneombud Verne- og helsetjenesten Opplæring Kartlegging av arbeidsmiljøet Varemottak Lager Salgsområdet Kundebehandling Butikkinteriør Kassaområdet Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet Ny butikk - nye lokaler - nye eiere Ventilasjon Tilrettelegging for renhold Kontraktsvern Ansvarsforhold Arbeidsreglement Tilsetting Prøvetid Midlertidig ansettelse Oppsigelse og avskjed Arbeidstid og overtid Pauser Publikasjoner

4 Innledning Konkurransen i dagligvarehandelen øker, og kravene til lønnsomhet blir stadig sterkere. Lønnsomheten påvirkes av flere faktorer. En av disse er arbeidsmiljøsituasjonen i butikken. Jo bedre arbeidsmiljøet er, jo større er sjansen for at medarbeiderne trives, tar ansvar, arbeider effektivt og yter god service overfor kundene. Ved å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet vil uønskede forhold avdekkes og forebygges. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er en arbeidsform som foruten å sikre at butikken følger lovens krav, også bidrar til at arbeidsmiljøet i butikken bedres. Bruk derfor internkontroll til å bedre arbeidsmiljøet i butikken og for å øke lønnsomheten. Et godt arbeidsmiljø kan være nøkkelen til økt lønnsomhet. Verdt å tenke på: Hva koster sykefraværet? Hva koster det å ansette en ny medarbeider og gi han/henne tilstrekkelig opplæring? Bidrar god service til at kundene kommer tilbake, eller er kundene kun interessert i de billigste produktene? Hva betyr det for butikkens lønnsomhet at medarbeiderne foreslår løsninger og er lojale mot butikken? Om forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Best.nr. 544, 5 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i virksomheter gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten har ansvar for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonslovgivning, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om elektriske anlegg og ustyr. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet innebærer at virksomheten skal: ha oversikt over relevante lover og forskrifter sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap om HMS-arbeid og medvirker i dette ha målsetting for HMS-aktiviteter 4

5 ha oversikt over ansvars- og myndighetsområder for HMSaktiviteter foreta kartlegging, risikovurdering og utarbeide en handlingsplan ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid innebærer en kartlegging av arbeidsmiljøsituasjonen i butikken. Etter en kartlegging vet man hva problemene består i, og kan finne løsninger på disse. Slik kan arbeidsmiljøforholdene forbedres gjennom jevnt og systematisk arbeid. Handlingsplan Vedtatt Problem- Antatt Prioritering Ansvar Utført område kostnad Skifte ut ca. kr x 6 innen 1 mnd. økonomi- H. Hansen slitte stoler fra ansvarlig (sign.) i kassene H. Hansen Pauseplan ingen innen kassafor rotasjon/ umiddel ansvarlig avlastning bare R. Berg i kassene Å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø er en god investering for de ansattes fysiske og psykiske helse. Tilrettelegging av arbeid Aml. 8, 12, 14, 16, Best.nr. 326, 327, 502 Arbeidsmiljøproblemer kan ofte løses ved at arbeidet tilrettelegges på en annen måte. Tilrettelegging av arbeid omfatter to ting. Det ene dreier seg om organisering av arbeidet (f.eks. jobbrotasjon, spesialisering, delegering av arbeidsoppgaver og ansvar, desentralisering og medbestemmelse). Det andre dreier seg om den fysiske siden ved arbeidet (f.eks. utforming av lagerlokaler, tekniske hjelpemidler og utgangskasser). Det å drive butikk kan gjøres på mange måter. Arbeidsoppgavene som skal utføres kan organiseres på ulike vis. Den som leder butikken skal, så langt som mulig, ta hensyn til ansattes 5

6 indivuduelle behov når arbeidsoppgaver fordeles. Verdt å tenke på: Hva innebærer hver enkelt jobb? Hva trenger den enkelte medarbeider av individuell tilpasning? Hvordan er de forskjellige oppgavene i forhold til hverandre? Hvilke oppgaver er det lurt å sette sammen? Er det mulighet for variasjon i arbeidet? Er det mulighet for samarbeid med andre? En vanlig måte å organisere arbeidet på, er at de ansatte spesialiseres når det gjelder spesifikke arbeidsoppgaver. I perioder med stort press vil dette gi gevinst i det arbeidet som kan uføres raskt. Ved fravær kan en slik ordning føre til problemer. Dette betyr også at de ansatte blir «fast inventar» i sin avdeling. En annen måte å organisere arbeidet på, er å lære opp personalet slik at flere kan veksle mellom de ulike oppgavene. Dermed blir det mulig å innføre jobbrotasjon. Dette vil gi større variasjon og nye utfordringer for den enkelte. «Nye øyne» kan se på oppgaveløsningen på en annen måte. Det vil også være lettere å utvikle fleksible bemanningsplaner. Nye måter å tilrettelegge arbeidet på stiller krav til ledelsen og de ansatte i butikken bl.a. når det gjelder fleksibilitet og ny kunnskapstilegnelse. Dette kan få positive følger; Mindre ensidig arbeid med prising o.l. vil redusere problemer med vonde muskler i hånd og arm. Kortere økter med påfylling av varer i reoler og disker kan redusere problemer med ryggsmerter/skulderplager og nakke-/skuldersmerter. Reduserte problemer med ekstrabemanning ved sykefravær. Større kunnskap om driften i alle avdelinger og ledd som kan gi økt trivsel og motivasjon. 6

7 Aml. 8, 9, 12, 14 Utfordringer og krav kilde til utvikling eller årsak til lidelse? For å holde oss friske, trenger vi fysiske og psykiske utfordringer. Positive utfordringer innebærer bl.a. god og variert kroppsbruk og gode mellommenneskelige forhold. Vanskelige og konfliktfylte samarbeidsforhold mellom ansatte og ubalanse mellom jobbkrav og jobbinnflytelse (kontroll) kan gi ansatte uheldige psykiske og fysiske belastninger/skadevirkninger. Disse belastningene kan føre til stress, muskel- og skjelettplager og hjerte-/karlidelser. Det å få vondt er en normal reaksjon på uheldige belastninger. Smerte og ubehag er kroppens signal til oss om å stoppe i tide og om å ta oss tid til å roe ned og redusere belastningsnivået. Uheldig belastning Kroppen må brukes for å holdes ved like. Den trenger variasjon og bevegelse. Ensidig gjentakelsesarbeid, fastlåste arbeidsstillinger, tempo, stress, lite frihet og liten grad av medbestemmelse er alle eksempler på risikofaktorer. Disse forholdene inntreffer ofte samtidig og er dermed med på å forsterke hverandre. Verdt å tenke på organisering av driften type arbeid utforming og tilrettelegging av arbeidsplass eller arbeidsoppgaver riktig kroppsbruk (arbeidsstillinger og bevegelser) hjelpemidler opplæring Best.nr. 474, 475 Belastning ved svangerskap I dagligvarebransjen er det stor overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Det å være gravid er en normal tilstand. Men fordi kroppen fungerer annerledes enn til vanlig, kan de daglige rutiner føre til tretthet. Dette krever at den gravide får tilrettelagt arbeidet, noe som kan bety at hun får arbeidsoppgaver som ikke krever tunge løft og stillesittende og låste arbeidsstillinger. 7

8 Samarbeid Et godt samarbeid og god kollegial støtte er en viktig del av arbeidsmiljøet. For å få oversikt over samarbeidsforholdet i butikken, skal arbeidsmiljøet kartlegges regelmessig. Dette er arbeidsgivers ansvar, men det er helt avgjørende at kartleggingen skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres representanter slik at de ansatte opplever at de har medvirkning i arbeidsmiljøprosessen. Tiltak som ikke kan iverksettes med en gang, skal samles i en handlingsplan. Aml. kap. VII, Best.nr. 383 Vernerunder, spørreskjemaer, medarbeidersamtaler, gruppesamtaler og jevnlige personalmøter er eksempler på hvordan arbeidsmiljøet kan kartlegges. I tillegg skal det føres statistikk over sykefraværet etter Rikstrygdeverkets krav. Det er også nyttig med oversikter over turnover, bruk av overtid, forholdet mellom helog deltidsstillinger og ekstrahjelp. Aml. kap. VII, Best.nr. 321, 437 Verneombud Alle virksomheter skal ha verneombud, men dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte kan det avtales en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakerens representant i verne- og miljøspørsmål, men det er arbeidsgivers ansvar å organisere vernearbeidet. Arbeidsgiver skal informere alle ansatte om hvem som er verneombud ved oppslag på hvert arbeidssted. Alle bedrifter med over 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Hvis problemer oppstår, bør den ansatte ta saken opp med sin egen leder. Fungerer ikke dette, kan den ansatte gå høyere opp i organisasjonen. Dersom saken ikke løses etter dette, bør verneombudet kobles inn. Verneombudet kan om nødvendig føre en sak frem for bedriftens øverste ledelse. Verdt å tenke på: Hvordan kan rutiner og daglige problemstillinger drøftes i åpenhet og på likeverdige premisser? Hvordan «markedsføres» verneombudsoppgaven? Hvordan blir klager og ønsker fra de ansatte behandlet? På hvilken måte bidrar medarbeiderne i planlegging, ved anskaffelse av nytt utstyr, ved omlegging osv.? Hvordan er samarbeidsforholdene? 8

9 Aml. 30, Best.nr. 501 Verne- og helsetjenesten Verne- og helsetjenesten kan bistå butikken i arbeidet med å bedre og vedlikeholde arbeidsmiljøet. Forutsetningen er at verne- og helsetjenestens arbeid er rettet mot arbeidsmiljøet og at personalet har kompetanse til å arbeide med bransjetypiske spørsmål. Verne- og helsetjenesten kan være en god samarbeidspartner ved innføring av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Spørsmålet om butikken skal knytte til seg verne- og helsepersonale bør diskuteres i virksomheten. Opplæring God og tilstrekkelig opplæring er grunnlaget for at butikken skal fungere. Jo bredere kompetanse de ansatte har, desto lettere blir det å foreta justeringer på kort varsel uten at den som settes til jobben føler seg utrygg. Trygghet skaper trivsel. Aml. 12, 14h, Best.nr. 510 Krav til opplæring går både på bredde og kvalitet og bør omfatte fagkunnskaper, vernearbeidet, bruk av utstyr og hjelpemidler og kunnskap i direkte tilknytning til forskjellige arbeidsfunksjoner. En butikkmedarbeider som får systematisk og god opplæring på flere områder, kan oppleve større grad av mestring i jobben, og det kan gi økt trygghet og jobbtilfredshet. 9

10 Kartlegging av arbeidsmiljøet For å gi noen eksempler på spørsmål som kan stilles når arbeidsmiljøet kartlegges, tar vi nå en runde i butikken. Varemottak Håndtering av varene, fra lastebil til hyller og disker, er utsatte arbeidsoppgaver som kan føre til uheldige belastninger. Det kan derfor lønne seg å se nærmere på plassering og utforming av selve varemottaket og på transporten av varer inn i butikken. Verdt å tenke på: Er mottaket plassert slik at man unngår tunge løft mellom bil og rampe/mottak? Er det tilrettelagt for kjøring med bil helt inn til rampen? Er det god nok plass for håndtering av varer som skal inn i butikken? Er det tenkt på ventilasjon? Er transportveiene brede nok? Kan alle varer trilles eller kjøres på plass? Må varene transporteres fra et plan til et annet? Best.nr. 221, 444 Lager Arbeidet på lageret kan ofte føre til tunge tak som sliter på kroppen. Problemene ligger ofte i de bygningsmessige forhold. Manuell stabling av varer over skulderhøyde betyr risiko for overbelastning av skuldre og nakke. Tunge løft eller arbeid i fremoverbøyd stilling gir risiko for ryggplager. Alt utstyr og hjelpemidler som benyttes i lageret må tas med i vurderingen kg kjøttvarer i en handlevogn er ingen heldig løsning. Ved bruk av truck kan arbeidet effektiviseres og belastningene for de ansatte reduseres. Men bruk av truck eller jekketraller vil bl.a. føre til at lageret blir utsatt for sterk slitasje. Jekketraller og vogner som må dras over «hullete» gulv kan føre til uheldige belastninger. Jevnlig vedlikehold av lageret et derfor viktig. 10

11 Verdt å tenke på: Kan plassmangel føre til urasjonelt og tungt arbeid med manuell stabling i for store høyder? Hva med avstanden mellom lageret og salgsområdet? Er det mulig å trille varene direkte fra lager til salgsområdet? Er det plass til bruk av riktige hjelpemidler? Hvordan er reolene på lageret utformet? Er arbeidet på lageret tilrettelagt slik at tunge løft og uheldige arbeidsstillinger unngås? Best.nr. 221, 398 Salgsområdet Det er i stor grad kundestrømmen som påvirker arbeidsmengden i butikken, og det er i salgsområdet at medarbeiderne møter kunden. Det fysiske arbeidsmiljøet i salgsområdet bør undersøkes. Skader, ulykker og belastninger kan forebygges. Verdt å tenke på: Hvordan er bemanningsplaner avstemt i forhold til store svingninger i kundepågangen? Hvilken strategi er det lagt opp til for å møte ekstrabelastninger i andre sammenhenger, f.eks. når det oppstår sykefravær? Hva kan gjøre arbeidet i salgsområdet lettere? Har butikken glatte gulv som kan føre til ulykkesrisiko eller uheldige belastninger? Er ståunderlaget for hardt, slik at det kan gi ensidig og uheldig belastning? Er høyden og bredden på ferskvaredisker tilpasset arbeidsoppgavene? Hvordan er forholdene rundt kjøttsaga og annet farlig eller støyende redskap tilrettelagt? Bør disker og gulv kunne rengjøres ved spyling? Best.nr. 327 Kundebehandling Pris, varekvalitet og personlig kundebehandling er med på å sette kvalitetsstempel på butikken. Det er derfor naturlig at ledelsen og de ansatte klart definerer hva som menes med god kundebehandling og hvordan de håndterer «vanskelige»/ utfordrende kunder. Den som befinner seg bak disken står kanskje frustrert tilbake etter at en misfornøyd kunde har «blåst ut». 11

12 Verdt å tenke på: Hvordan skal «vanskelige kunder» håndteres? Hvilken støtte gir ledelsen og hvordan forventes det at medarbeiderne bidrar? Hvilke rutiner ivaretar samarbeidet mellom de ulike avdelingene? Hvor fornøyd er ledelse og ansatte med den informasjon som blir gittog måten informasjonen formidles på? Meldes det fra i tide når det oppstår vanskeligheter med leveranser, kvalitet på varer, eller andre forhold? Butikkinteriør Interiøret er i mange butikker et bevisst virkemiddel i markedsføringen av varesortimentet. Reoler utformes gjerne i lys av dette. I salgslokaler, som på lageret, bør det tas hensyn til stablehøyder. Påfylling og rydding av fryse- og kjøledisker krever bøyd arbeidsstilling som gir strekk for rygg, nakke og skuldre. Tilbudstorg er et vesentlig virkemiddel i markedsføringen av varer. Bruk av tilbudstorg betyr gjerne at varer flyttes fra hyller og disker over til torg-området og senere tilbake igjen. Verdt å tenke på: Hvordan løses problemene nevnt ovenfor? Hvor lenge og hvor ofte står man med slikt arbeid? Hvordan er arbeidet med tilbudstorg organisert? Kassaområdet Arbeidet i en utgangskasse kjennetegnes ved stadig behandling av varer, høyt tempo, tidspress, kundekontakt og håndtering av store pengebeløp. Til tross for opplæring og god tilrettelegging er kassaarbeidet ofte belastende. Selv den beste sittestilling blir en uheldig belastning dersom en blir sittende for lenge. Verdt å tenke på: Gir organiseringen av arbeidet og arbeidsplassens fysiske utforming muligheter for variasjon? Er utgangskassa konstruert slik at den gir tilstrekkelig mulighet for justering og tilpasning til den enkelte? Tas det ergonomiske hensyn ved anskaffelse av utstyr? Er transportsystemet og andre mekaniske deler sikret? 12

13 Er det nødstopp i forbindelse med transportbånd og kassas bevegelige deler? Er det alarm i kassa? Kan kassadisken tilpasses den enkelte ansattes behov? Er arbeidsplassen trekkfri? Er det behagelig temperatur i kassaområdet? Finnes det prosedyrer for farlige situasjoner som ran? Gode tilpasningsmuligheter og godt teknisk utstyr er viktig, men hvordan organiseres arbeidet i kassa? Verdt å tenke på: I hvor lang tid betjener man kassa om gangen? Kan man selv bestemme sine pauser? Er det faste rutiner for avløsning og hvile? Hvordan skjer avløsning som små pauser eller som ledd i jobbrotasjon? Hvordan tilrettelegges det for at man kan gå fra et ansvarsområde til et annet? Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten Psykososialt arbeidsmiljø er et viktig tema i dagens arbeidsliv. Det er viktig å være bevisst på psykososialt arbeidsmiljø og igangsette tiltak for å bedre det psykososiale miljøet i virksomheten. Det psykososiale arbeidsmiljøet kan defineres som de psykologiske og sosiale forholdene mennesker opplever på arbeidsplassen. Verdt å tenke på: fins det et forum der arbeidsmiljøet kan diskuteres? er det rutiner for konflikthåndtering i virksomheten? er det god kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen? arbeides det systematisk med HMS? har de ansatte fått tilstrekkelig opplæring? fins det tilfredsstillende fora for samarbeid og medvirkning? forekommer det vold og trusler? 13

14 Ny butikk nye lokaler nye eiere Aml. 6, 19, Best.nr. 324 Før en virksomhet settes i drift, må innehaver i henhold til arbeidsmiljølovens 6 melde fra om dette til Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver må også søke om Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljølovens 19 dersom det skal tas i bruk nye lokaler eller gjøres større innredningsarbeider. Samtykke skal innhentes i god tid før arbeidet settes i gang. I de senere år er det blitt vanlig for mindre butiker å gå inn i et kjedesamarbeid. Dette kan få store konsekvenser for driften, og kan føre til at arbeidsmiljøet påvirkes. Arbeidsgiver må i samarbeid med sine ansatte vurdere om Arbeidstilsynets samtykke skal innhentes. Dette vil være aktuelt f.eks. dersom hele butikkinnredningen skal skiftes ut. Når omgjøring, utvidelse eller nybygg planlegges, er det viktig å påse at lokalene egner seg som butikklokaler. Best.nr. 529 Verdt å tenke på: Hvilke funksjoner skal det være i de forskjellige rommene? Hvor stor kan omsetningen bli? Hvordan kjøpes varer inn? Er det f.eks. tenkt på at innkjøpsrabatter på større varepartier kan kreve mer areale? Legges det vekt på at hvile- og pauserom skal være et område til rekreasjon? Hvor skal dagens omsetning telles opp? Er det tenkt på sikkerhet og god nok plass til dette arbeidet? Er det under planleggingen tatt hensyn til krav om personalrom? Best.nr. 444 Ventilasjon Inneklimaet i butikken kan ha en direkte virkning på helse, trivsel og arbeidsinnsats. Et godt inneklima er avhengig av god ventilasjon. Ventilasjonssystemet i den enkelte butikk må ha kapasitet til å håndtere forandringer i forbindelse med varierende kundemengde. Dersom det tilberedes mat ved steking eller grilling vil det normalt være nødvendig med eget avtrekk over koke- eller stekeinnretningen. 14

15 Verdt å tenke på: Hvordan er temperaturen i de ulike områdene i butikken? Hvordan er problemet med trekk ved lagermottaket og i kassa løst? Hvordan er luftkvaliteten i butikken? Tilrettelegging for renhold En ren butikk er med på å øke trivselen på arbeidsplassen. Butikklokalene må være renholdsvennlige og alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig. Verdt å tenke på: Hvordan blir lokalet vedlikeholdt? Er det lett å holde rent? Er det tenkt på renhold ved utforming av reoler, disker og annet inventar? Er stikkontakter hensiktsmessig plassert med tanke på renholdsmaskiner? Er det rot eller andre forhold som hindrer renholdet? 15

16 Kontraktsvern Ansvarsforhold I ethvert arbeidsforhold har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter når det gjelder arbeidets tilrettelegging og utførelse. På samme måte som arbeidstaker er forpliktet til å utføre det arbeidet som er avtalt, er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at arbeidet kan utføres uten risiko for helseskader eller ulykker. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for arbeidsmiljøet. Arbeidsreglement I de fleste arbeidsforhold skal det foreligge et arbeidsreglement. Reglementet skal inneholde de ordensregler som trenges, regler for arbeidsordningen, vilkår for tilsetting, oppsigelse og avskjed og bestemmelse om utbetaling av lønninger. Tilsetting I henhold til lovverket er det et krav at det i alle arbeidsforhold skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Dersom varigheten er over en måned skal avtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dersom tilsettingsforholdet er av kortere varighet enn en måned skal avtalen skrives umiddelbart. Loven gir anvisning på en del minstekrav om hva en kontrakt skal inneholde. I avtalen skal det gis beskrivelse av arbeidsplassen på en slik måte at det er klart hvem arbeidsgiver er til en hver tid. Det skal gis arbeidsbeskrivelse, eventuelt arbeidstakers tittel, eller stillingskategori. Tidspunktet for arbeidsforholdets start skal være klarlagt. Dersom det er av midlertidig karakter skal forventet varighet oppgis. Videre skal det gis opplysninger om oppsigelsesfrister, lønnsplassering og rettigheter i forbindelse med ferieavvikling. (Forslag til ansettelseskontrakt; se side 18.) Prøvetid Avtale om prøvetid må alltid inngås skriftlig. Oppsigelsestiden vil i så fall være 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Prøvetid kan avtales for en peri- 16

17 ode på inntil 6 måneder. Etter denne tiden vil man være å betrakte som fast ansatt. Midlertidig ansettelse En midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsforholdet avtales for et bestemt oppdrag eller for en bestemt tidsperiode. Du kan også tilsettes midlertidig i et vikariat, der du skal være en erstatning for en som som har permisjon fra jobben sin i et visst tidsrom, ved svangerskapspermisjon, sykefravær eller militærtjeneste etc. Mens det midlertidige ansettelsesforholdet består gjelder en måneds gjensidig oppsigelsesfrist med mindre man skriftlig har avtalt en annen frist. Arbeidstakere som f.eks. kalles ekstrahjelp eller tilkallingshjelp er å betrakte som faste deltidsmedarbeidere hvis avtalen er slik at arbeidstakeren har plikt til å møte til arbeid når han/hun blir tilkalt. Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet vil han således måtte følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om formriktig skriftlig oppsigelse, oppsigelsestid og samtidig kunne angi en saklig grunn for oppsigelsen, jf 57, 58 og 60 i arbeidsmiljøloven. Er avtalen slik at arbeidstakeren står fritt til å avslå å arbeide på arbeidsgivers forespørsel, er det ikke naturlig å kalle dette fast ansettelse. En vil i så fall se det enkelte arbeidsoppdrag som et selvstendig tilsettingsoppdrag. Oppsigelse og avskjed Oppsigelse skal skje skriftlig fra både arbeidsgiver og arbeidstakers side. Dersom noe annet ikke er skriftlig avtalt er den gjensidige oppsigelsesfristen 1 måned fra utløpet av en kalendermåned (2 måneder for den som har vært ansatt i mer enn 5 år sammenhengende, og 3 måneder for den som har vært ansatt i 10 år). Ved avskjed opphører ansettelsesforholdet umiddelbart. Ansatte som har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd kan bli avskjediget. 17

18 1. Firma STANDARD ARBEIDSAVTALE Beholdes av arbeidsgiver kopi til arbeidstaker Navn: Adresse: Daglig leder: 2. Ansatt Navn: Adresse: 3. Arbeidsplass Adresse: 4. Ansatt som (beskrivelse av arbeidsoppgaver / stilling) 5. Tariffavtale / verneombud F lgende tariffavtale(r) gjelder: Tariffparter: Verneombud: Sjekk alle punktene nedenfor med tariffavtalen. 6. Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid Ansatt fra: Eventuelt til: Ukentlig arbeidstid: Daglig arbeidstid fra: til: Pauser: Oppsigelsestid: Ferietid fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser. 7. Eventuell prøvetid Prøvetidens lengde: Evt. forlengelse av prøvetid (jf. arbeidsmiljøloven 63): Oppsigelsesfrist i prøvetiden: 8. Lønn Lønn pr time/måned: Overtidstillegg (minimum 40%): Helge-/nattillegg: Andre tillegg: Godtgjørelse/diett: Lønn blir utbetalt: Feriepenger kommer i tillegg til l nn, jf. ferieloven. 9. Andre opplysninger: Dato Underskrift arbeidsgiver Underskrift arbeidstaker 18

19 Arbeidstid og overtid Arbeidsmiljøloven er ikke til hinder for at dagligvareforretninger kan ha åpent hele døgnet hele uken. Det er de kommunale lukningsvedtektene som begrenser åpningstiden. Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstaker kan arbeide inntil 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Dersom arbeidstaker arbeider utover dette blir det overskytende timeantall å regne som overtid. Overtid kan ikke benyttes som en fast ordning, men skal bare benyttes i mer ekstraordinære situasjoner. Det er arbeidsmiljøloven kapittel X som regulerer overtid. Pauser Dersom arbeidstiden er mer enn 5 1/2 time og under 8 timer på en dag, har arbeidstaker krav på spisepause. Dersom arbeidstiden er 8 timer eller mer skal pausen være en halv time eller mer. Dersom det ikke finnes tilfredsstillende spiserom eller at arbeidstaker ikke er fullstendig fritatt for plikter i pausen, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. 19

20 Publikasjoner Best.nr. Tittel 221 Forskrift om tekniske innretninger. 321 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 324 Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. 326 Forskrift om arbeidsgivers plikter. 327 Organisering og tilrettelegging av arbeid. Veiledning til arbeidsmiljøloven Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter. 398a Forskrift om støy på arbeidsplassen med kommentarer. 437 Du er valgt til verneombud (brosjyre). 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (veiledning). 474 Arbeidsmiljø og graviditet (orientering). 475 Gravid i arbeid (brosjyre). 501 Forskrift om hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). 502 Arbeidsmiljøet Hvem har ansvaret? (brosjyre). 510 Styrings- og planleggingssystemer (veiledning). 518 Forskrift om verne- og helsepersonale. 529 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 531 Forskrift om tungt og ensformig arbeid. 544 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Arbeidsmiljøloven (AML) kan kjøpes hos Gyldendal Akademisk (se på baksiden av heftet) og hos de fleste bokhandlere. Du finner den også på nettsidene til Arbeidstilsynet: For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale arbeidstilsyn. 20

21 Notater 21

22 22

23 ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet gir råd og veiledning om arbeidsmiljøloven med utfyllende bestemmelser. Arbeidstilsynet orienterer også om ferieloven og om lov om lønnsgaranti ved konkurs. Henvend deg til nærmeste avdelings- eller distriktskontor hvis det er noe du er i tvil om. For generelle spørsmål om arbeidsmiljø: tlf Internettsider: DET LOKALE ARBEIDSTILSYN Direktoratet for arbeidstilsynet, Chr. Krohgs gate 10, Postboks 8103 Dep, 0032 OSLO. Tlf Arbeidstilsynet 1. distrikt (Østfold og Akershus) Dronningensgt. 1, Postboks 5157, 1503 MOSS Tlf Faks Avdelingskontorer i Ski og Lillestrøm E-post: Arbeidstilsynet 2. distrikt (Oslo) Stenersgt. 1D, Postboks 8174 Dep, 0034 OSLO Tlf Faks E-post: Arbeidstilsynet 3. distrikt (Røros, Hedmark og Oppland unntatt Jevnaker) Vangsveien 73, 2307 HAMAR Tlf Faks Avdelingskontorer i Kongsvinger, Tynset, Otta, Lillehammer, Gjøvik og Fagernes E-post: Arbeidstilsynet distrikt Telemark, Vestfold og Buskerud Distriktskontor Skien Distriktskontor Tønsberg Distriktskontor Drammen Postadresse: Postboks 2303 Postterminalen, 3103 TØNSBERG Tlf Faks Avdelingskontor Hønefoss E-post: Arbeidstilsynet 6. distrikt (Aust- og Vest-Agder) Henrik Wergelands gate 23-25, Postboks 639, 4665 KRISTIANSAND S Tlf Faks Avdelingskontorer i Arendal og Lyngdal E-post: Arbeidstilsynet 7. distrikt (Rogaland, Etne og Sveio) Breidablikkveien 3 b, Postboks 3133 Hillevåg, 4095 STAVANGER Tlf Faks Avdelingskontor i Haugesund E-post: Arbeidstilsynet 8. distrikt (Bergen; Hordaland unntatt Etne og Sveio; Sogn og Fjordane unntatt de 6 nordligste kommunene) Rasmus Meyers allé 5, Postboks 44, 5803 BERGEN Tlf Faks Avdelingskontorer i Førde, Voss og Stord E-post: Arbeidstilsynet 9. distrikt (Møre og Romsdal og de 6 nordligste kommunene i Sogn og Fjordane) Daaeskogen, Postboks 7554 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND Tlf Faks Avdelingskontorer i Nordfjordeid, Ulsteinvik, Sunndalsøra og Kristiansund N E-post: Arbeidstilsynet 10. distrikt (Nord- og Sør-Trøndelag unntatt Røros) Kongens gt. 60, Postboks 4368 Hospitalsløkkan, 7417 TRONDHEIM Tlf Faks Avdelingskontor i Steinkjer E-post: Arbeidstilsynet 11. distrikt (Nordland ) Nordstrandvn. 41, 8037 BODØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Narvik, Sortland, Mo, Mosjøen og Brønnøysund E-post: Arbeidstilsynet 12. distrikt (Troms, Finnmark og Svalbard) Storgt. 74, Postboks 416, 9254 TROMSØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Vadsø, Hammerfest, Alta, Finnsnes og Harstad E-post:

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19 best. nr. 324 F O R S K R I F T Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. mai 1977, nr. 2. Sist endret 20. desember 2002. Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring

Detaljer

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern best. nr. 441 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 15. november 1983, nr. 1674. Sist endret 2. november 2004 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker

Detaljer

Vern mot mekaniske vibrasjoner

Vern mot mekaniske vibrasjoner best. nr. 582 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. juli 2005 Vern mot mekaniske vibrasjoner Utgitt juli 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr Utarbeidet april 1978 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo September 1978 Det vises til forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter

Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter best. nr. 553 ORIENTERING Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter ARBEIDSTILSYNET Utgitt april 1998 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 OSLO Manuskriptet er utarbeidet av Kommunal-

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker best. nr. 462 FORSKRIFTER Forskrifter til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 21. mars 1986, nr. 745 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune.

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Ski kommune v/rådmann Postboks 3010 1400 Ski VEDTAK OM PÅLEGG VEVELSTADÅSEN SKOLE Vi viser

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer