Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19"

Transkript

1 best. nr. 324 F O R S K R I F T Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. mai 1977, nr. 2. Sist endret 20. desember Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19

2 Utgitt desember 1977 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo November 1986: 1 nr. 1 har fått nytt annet ledd. 5 er opphevet. Tidligere 6 er blitt 5. April 1992: Fotnote til 3 første ledd er ajourført. Forskriften er ikke endret. Januar 2004: Det er kommet til et nytt fjerde ledd i forskriften 5 (endring av 20. desember 2002 nr. 1720). Forskriften er dermed gjort gjeldende for Svalbard. Det er også føyd til et nytt siste avsnitt i innledningen.

3 Utkast til forskrifter har bl.a. vært forelagt følgende organisasjoner og institusjoner til uttalelse: Forsvarsdepartementet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Landsorganisasjonen i Norge Miljøverndepartementet Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund Norsk Arbeidsgiverforening Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Norsk Hotell- og Restaurantforbund Norsk Kommuneforbund Norske Kommuners Sentralforbund SINTEF Sprengstoffinspeksjonen 3

4 Innledning I lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 19 er det fastsatt bestemmelser om plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Lovens 19 lyder slik: «Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller søknadspliktig etter gjeldende plan- og bygningslov og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til på forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke. Det samme gjelder når en eksisterende virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr mv. at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet. Departementet gir nærmere regler om omfanget av plikten til å innhente Arbeidstilsynets forhåndssamtykke etter denne paragraf, hvilke opplysninger tilsynet kan kreve, og de vilkår som kan stilles for å gi slikt samtykke. Departementet kan fastsette at forhåndssamtykke ikke er nødvendig for spesielle arbeidsplasser eller bygninger eller endringer i bygninger når dette er ubetenkelig ut fra hensynet til arbeidsmiljøet.» I merknadene til paragrafen uttaler Kommunal- og arbeidsdepartementet: «Paragrafen bygger på arbeidervernlovens 16, men innebærer en vesentlig utvidelse i forhold til denne. Utvidelsen går for det første ut på at det etter 19 kreves at det på forhånd skal innhentes samtykke fra Arbeidstilsynet, noe som betyr at arbeidet ikke kan settes i gang før tilsynet gir slikt samtykke. For det andre utvides plikten til å forelegge planer og innhente samtykke fra Arbeidstilsynet til også å gjelde de tilfeller hvor en virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr mv. at det vil føre til vesentlige endringer i virksomhetens arbeidsmiljø, se parafrafens annet ledd. Hva som i det enkelte tilfelle må ansees som en endring som er av en slik art at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet, må bero på en skjønnsmessig vurdering. Slike endringer behøver ikke nødvendigvis å være endringer til det verre. Også tiltak som tar sikte på å bedre arbeidsmiljøet, kommer inn under regelen. Er arbeidsgiveren i tvil om Arbeidstilsynets samtykke skal innhentes, vil det være naturlig at han forelegger spørsmålet for arbeidstakernes tillitsmann (verneombudet) eller arbeidsmiljøutvalget. At Arbeidstilsynet har gitt samtykke etter 19 betyr ikke at tilsynet går god for at alle forhold ved den virksomhet som samtykket omfatter, er i overensstemmelse med loven. Selv om Arbeidstilsynets samtykke foreligger, må derfor tilsynet kunne gi pålegg om verne- eller miljøtiltak på et senere tids- 4

5 punkt, dersom dette er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Så langt det er mulig ut fra de foreliggende opplysninger, forutsettes det imidlertid at Arbeidstilsynet sørger for at forhold som vil være i strid med loven, rettes før samtykke gis. Man vil i slike saker ofte stå overfor motstridende hensyn. Samtidig som saksbehandlingen bør være så grundig som mulig, må også kravet til rask behandling, slik at fordyrende forsinkelser unngås, ha stor gjennomslagskraft. Etter paragrafens tredje ledd kan departementet gi nærmere regler om omfanget av plikten til å innhente forhåndssamtykke, hvilke opplysninger som kan kreves, og de vilkår som kan stilles for å gi samtykke. Det vil ha vesentlig betydning for Arbeidstilsynets muligheter til å foreta en grundig vurdering, at det gis mest mulig detaljerte opplysninger. Reglene må her imidlertid utformes under hensyn til den kapasitet Arbeidstilsynet vil ha til å vurdere disse opplysningene på en forsvarlig måte. Når det gjelder forholdet til bygningsloven og bygningsmyndighetene, vises det til proposisjonens kap. VII, pkt. 4.» Kommunal- og arbeidsdepartementet har gitt forskriftene om plikten til å innhente Arbeidstilsynets samtykke med hjemmel i lovens 19 tredje ledd. Forskriften trer i kraft 1. juli Forskriften er gjengitt i sin helhet i denne publikasjonen. Se også forskrift om gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven 19 (best.nr. 559). Forskriften fastsetter at Arbeidstilsynet skal beregne og kreve gebyr for byggesaksbehandling etter 19 i arbeidsmiljøloven. Gebyret skal bidra til å dekke Arbeidstilsynets utgifter knyttet til tidsbruk ved behandling av søknadene. Størrelsen på gebyret fastsettes etter type bygg og antall kvadratmeter. Maksimumssatsene for hver kategori angis i forskriften. 5

6 1. Omfanget av plikten til å innhente Arbeidstilsynets samtykke etter lovens 19, andre ledd 1) Arbeidsgiveren skal vurdere om en endring i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m.v. vil medføre vesentlig endring av arbeidsmiljøet. Han skal vurdere hvilken virkning endringen vil ha i forhold til de enkelte miljøfaktorene og foreta en samlet vurdering av virkningen på arbeidsmiljøet. Om nødvendig skal han skaffe opplysninger som trengs for å kunne avgjøre på hvilken måte og i hvilken grad endringen vil virke inn på arbeidsmiljøet. Når en virksomhet flytter inn i leide lokaler eller overtar bruken av produksjonsutstyr m.v., skal dette normalt anses som en vesentlig endring av arbeidsmiljøet. 2) Arbeidsgiveren skal alltid vurdere om følgende arbeidsmiljøfaktorer blir vesentlig berørt av endringen: a) utforming av arbeidslokaler med tilhørende atkomst og transportveger, utendørs arbeids- og lagringsplasser, personalrom m.v. b) lysforhold, c) ulike former for stråling, d) klima, herunder ventilasjon, trekk, fuktighet og temperatur, e) forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp eller sjenerende lukt, f) bruk og håndtering av giftige og andre helsefarlige stoffer, g) støy og rystelser, h) tilpassing av redskaper og arbeidsforhold (ergonomiske forhold), i) trivsel og andre psyko-sosiale forhold, j) arbeidsorganisasjon, arbeidstempo m.v. k) ulykkesrisiko. 3) Endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m.v. trenger ikke forelegges for Arbeidstilsynet dersom endringen ikke medfører at arbeidsmiljøet blir dårliger i noen del av virksomheten, og endringen ikke krever vesentlig investering i forhold til virksomhetens ressurser, og endringen ikke gjør det vanskeligere å foreta seinere forbedringer. 2. Arbeidsmiløutvalgets eller verneombudets medvirkning En arbeidsgiver som legger fram for arbeidsmiljøutvaltet planer for bygningsmessige arbeider eller endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m.v., jfr. lovens 24 nr. 2 bokstavene c) og d), skal samtidig gi utvalget beskjed om hvorvidt planenevil bli forelagt Arbeidstilsynet etter 19. 6

7 Tilsvarende gjelder når planene behandles av verneombud i virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, eller eventuelt av særskilte lokale eller regionale arbeidsmiljøutvalg eller verneombud, jfr. lovens 28. Dersom noe medlem av arbeidsmiljøutvalget eller verneombudet krever det, skal arbeidsgiveren i alle fall legge planene fram for Arbeidstilsynet. 3. Krav til søknaden. Direktoratet for arbeidstilsynet fastsetter skjema 1) for søknad om samtykke etter lovens 19. I tillegg til de opplysninger som kreves i søknadskjemaet, kan Arbeidstilsynet i de enkelte tilfelle kreve alle opplysninger som anses nødvendige for å vurdere om lovens krav er oppfylt. Søknaden bør angi hvilke miljøfaktorer som er vurdert i samband med planen, hvilke undersøkelser og beregninger som er foretatt for å klargjøre virkningene på de ulike miljøfaktorene, hvilke løsninger som planlegges for å fjerne eller redusere miljøproblemene og hvilken effekt en venter at de foreslåtte løsninger vil ha. Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalg, eventuelt verneombud, skal følge med søknaden. 4. Vilkår for samtykke. 1) Som vilkår for samtykke etter 19 kan Arbeidstilsynet sette: a) at det utføres tiltak til bedring av arbeidsmiljøet ut over de endringer som er nevnt i søknaden, b) at Arbeidstilsynet holdes løpende orientert ved prosjekter som er av en slik karakter at detaljplaner ikke kan fremlegges på forhånd og at disse må forelegges og godkjennes etter hvert som de foreligger. Arbeidstilsynet kan i slike tilfeller også kreve å bli holdt løpende orientert om eventuelle merknader fra arbeidsmiljøutvalg eller verneombud etter hvert som disse behandler planene, c) at det foretas kontroll eller prøving som Arbeidstilsynet finner nødvendig før endret anlegg, produksjonsprosesser eller utstyr tas i bruk. 2) Arbeidstilsynet kan samtykke i at et bygningsarbeid eller annen endring settes i gang før planene er ferdigbehandlet av tilsynet, dersom det finner at 1) Søknad om Arbeidstilsynets samtykke etter Arbeidsmiljølovens 19 (best.nr. 324 b). Ved søknad som gjelder dagbruk brukes skjema med best.nr. 324 c. 7

8 dette er ubetenkelig ut fra arbeidsmiljøhensyn. Tilsynet kan sette vilkår for tillatelsen. 5. Ikrafttredelse. Disse forskrifter trer i kraft fra 1. juli 1977 samtidig med lovens 19. Plikten til å innhente samtykke vil gjelde oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. som settes i verk etter denne dato. Saker som er behandlet av Arbeidstilsynet før 1. juli 1977 etter 16 i arbeidervernloven, behøver ikke forelegges tilsynet på nytt. Det samme gjelder planer som er sendt tilsynet eller bygningsmyndighetene før 1. juli, men som ennå ikke er ferdig behandlet. I disse tilfellene kan Arbeidstilsynet kreve de tilleggsopplysninger som anses nødvendige. Forskriften gjelder for Svalbard. 8

9 9

10 DET LOKALE ARBEIDSTILSYN Arbeidstilsynet gir råd og veiledning om arbeidsmiljøloven med utfyllende bestemmelser. Arbeidstilsynet orienterer også om ferieloven og om lov om lønnsgaranti ved konkurs. Henvend deg til nærmeste avdelings- eller distriktskontor hvis det er noe du er i tvil om. For generelle spørsmål om arbeidsmiljø: tlf Internettsider: w w w. a r b e i d s t i l s y n e t. n o Direktoratet for arbeidstilsynet, Chr. Krohgs gate 10, Postboks 8103 Dep, 0032 OSLO. Tlf Arbeidstilsynet 1. distrikt (Østfold og Akershus) Dronningensgt. 1, Postboks 5157, 1503 MOSS Tlf Faks Avdelingskontorer i Ski og Lillestrøm E-post: Arbeidstilsynet 2. distrikt (Oslo) Stenersgt. 1D, Postboks 8174 Dep, 0034 OSLO Tlf Faks E-post: Arbeidstilsynet 3. distrikt (Røros, Hedmark og Oppland unntatt Jevnaker) Vangsveien 73, 2307 HAMAR Tlf Faks Avdelingskontorer i Kongsvinger, Tynset, Otta, Lillehammer, Gjøvik og Fagernes E-post: Arbeidstilsynet distrikt Telemark, Vestfold og Buskerud Distriktskontor Skien Distriktskontor Tønsberg Distriktskontor Drammen Postadresse: Postboks 2303 Postterminalen, 3103 TØNSBERG Tlf Faks Avdelingskontor Hønefoss E-post: Arbeidstilsynet 6. distrikt (Aust- og Vest-Agder) Henrik Wergelands gate 23-25, Postboks 639, 4665 KRISTIANSAND S Tlf Faks Avdelingskontorer i Arendal og Lyngdal E-post: Arbeidstilsynet 7. distrikt (Rogaland, Etne og Sveio) Breidablikkveien 3 b, Postboks 3133 Hillevåg, 4095 STAVANGER Tlf Faks Avdelingskontor i Haugesund E-post: Arbeidstilsynet 8. distrikt (Bergen; Hordaland unntatt Etne og Sveio; Sogn og Fjordane unntatt de 6 nordligste kommunene) Rasmus Meyers allé 5, Postboks 44, 5803 BERGEN Tlf Faks Avdelingskontorer i Førde, Voss og Stord E-post: Arbeidstilsynet 9. distrikt (Møre og Romsdal og de 6 nordligste kommunene i Sogn og Fjordane) Daaeskogen, Postboks 7554 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND Tlf Faks Avdelingskontorer i Nordfjordeid, Ulsteinvik, Sunndalsøra og Kristiansund N E-post: Arbeidstilsynet 10. distrikt (Nord- og Sør-Trøndelag unntatt Røros) Kongens gt. 60, Postboks 4368 Hospitalsløkkan, 7417 TRONDHEIM Tlf Faks Avdelingskontor i Steinkjer E-post: Arbeidstilsynet 11. distrikt (Nordland ) Nordstrandvn. 41, 8037 BODØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Narvik, Sortland, Mo, Mosjøen og Brønnøysund E-post: Arbeidstilsynet 12. distrikt (Troms, Finnmark og Svalbard) Storgt. 74, Postboks 416, 9254 TROMSØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Vadsø, Hammerfest, Alta, Finnsnes og Harstad E-post:

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr Utarbeidet april 1978 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo September 1978 Det vises til forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste) best. nr. 501 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989, nr. 914 Sist endret 25. oktober 2002. Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne-

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast Utarbeidet av Wijnand Eduard og Erik Melbostad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Per Sandven ved Statens Institutt for Folkehelse, Lars Toftegaard

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2011-12-06-1360 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 2025

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1360.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1360.html FOR 2011-12-06 nr 1360: Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets o... Page 1 of 11 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1360: Forskrift om

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer