Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter"

Transkript

1 best. nr. 553 ORIENTERING Midlertidig arbeid Rettigheter og plikter ARBEIDSTILSYNET

2 Utgitt april 1998 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 OSLO Manuskriptet er utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Manuskriptet ble første gang trykt i januar 1998 av KRD. Publikasjonen hadde da et annet typografisk oppsett. 2

3 Innhold Hva er en arbeidavtale Hvem skal sørge for at avtalen blir inngått Når skal avtalen foreligge Forskjellen mellom fast og midlertidig ansettelse Fast ansettelse Midlertidig ansettelse Når kan det avtales midlertidig ansettelse Opphør av midlertidig ansettelsesforhold Virkningene av en ulovlig avtale om midlertidig ansettelse Situasjonen for arbeidstakeren ved ulovlig midlertidig ansettelse Noen praktiske tilfeller C A. Midlertidig tilsetting Standard arbeidsavtale

4 Hva er en arbeidsavtale En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker om rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven krever at det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Begge parter har en plikt til å følge det som er fastsatt i arbeidsavtalen. Det er enklere å fastslå hvilke rettigheter og plikter som gjelder når avtalen er nedskrevet. Det kan være vanskelig å huske hva som ble bestemt ved en muntlige avtale, særlig hvis det har gått noe tid. Også endringer i arbeidsforholdet skal skrives ned i avtalen. For eksempel gjelder dette hvis det skjer vesentlige endringer i arbeidsoppgavene eller hvis arbeidsplassen flyttes eller arbeidstiden endres. Arbeidsmiljøloven 55 C gir en liste over hvilke forhold som skal være med i en arbeidsavtale (lovteksten er gjengitt på side 12.) Eksempel på en standard arbeidsavtale finner du på side 16. Hvem skal sørge for at avtalen blir inngått Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsforholdet blir etablert i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må derfor sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale, men også arbeidstaker må bidra aktivt til at avtale blir inngått. Når skal avtalen foreligge Hvis arbeidsforholdet skal vare mer enn en måned, skal avtalen foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold som skal vare kortere enn en måned skal avtalen inngås med en gang. Endringer skal innarbeides i avtalen så snart som mulig, og senest en måned etter at endringene ble gjort gjeldende. 4

5 Forskjellen mellom fast og midlertidig ansettelse Forskjellen mellom fast og midlertidig ansettelse er varigheten av arbeidsforholdet og måten arbeidsforholdet opphører på. Fast ansettelse Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det vil si at arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene. Arbeidsmiljøloven stiller bestemte krav til hvordan oppsigelse av arbeidsavtaler skal skje. Disse bestemmelsene står i lovens kapittel 12. Midlertidig ansettelse En midlertidig ansettelse innebærer at arbeidsforholdet avtales for et bestemt oppdrag eller for en bestemt tidsperiode. Når arbeidet er ferdig utført eller tidsperioden er over, opphører normalt arbeidsforholdet. På side 7 kan du lese mer om opphør av et midlertidig arbeidsforhold. Når kan det avtales midlertidig ansettelse Arbeidsmiljøloven 58 A har regler for i hvilke type arbeidsforhold det kan inngås midlertidige arbeidsavtaler. Lovteksten er gjengitt i sin helhet på side 13. Midlertidig ansettelse er tillatt i disse hovedtilfellene: når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften praksisarbeid vikariater ekstraordinære arbeidsmarkedstiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten øverste leder i virksomheten enkelte stillinger innen organisert idrett når landsomfattende arbeidstakerorganisasjon har inn- 5

6 gått tariffavtale med arbeidsgiver om midlertidig ansettelse innen kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett Når arbeidets karakter tilsier det Den typiske situasjonen vil være når det er klart på forhånd at arbeidsoppgavene bortfaller etter et visst tidsrom. En bedrifts faste eller løpende arbeidsoppgaver kan ikke utføres av midlertidig ansatte. Til en viss grad kan midlertidig ansettelse brukes for å ta unna driftsmessige «topper». Dette er særlig aktuelt for virksomheter hvor driften varierer etter årstidene. Sesongmessige svingninger for eksempel innen varehandelen, turistnæringen, næringsmiddelindustrien og annen sesongpreget virksomhet kan avhjelpes ved midlertidig ansettelser. Arbeidsgiver kan også ansette midlertidig for «topper» som ikke er sesongavhengige, dersom det dreier seg om kortvarige og samtidig uforutsigbare situasjoner. Generelle svingninger i for eksempel ordretilgangen vil ikke være grunnlag for å ansette arbeidstakere midlertidig. Arbeid hvor midlertidig ansettelse vil være tillatt er for eksempel sesongarbeid slik som frukt- og bærhøsting, saueklipping, arbeid i turistsesongen og servering ved utesteder om sommeren. Praksisarbeid Dette er arbeid som skal gi opplæring eller kvalifisering innen et fagområde. Det må dreie seg om en opplæringssituasjon utover det normale behov for opplæring for å utøve stillingen. Vikariater Forutsetningen for midlertidig ansettelse er at det må foreligge en reell vikarsituasjon. Det kan for eksempel være sykevikariater, vikariater ved permisjoner eller ferieavvikling. Åremålsansettelse Den øverste leder av virksomheten kan ansettes i åremålsstilling. Dette kan bare være én person i virksomheten. Stillinger innen organisert idrett Det kan inngås midlertidige arbeidsavtaler for idrettsutøvere, 6

7 idrettstrenere, dommere og andre ledere innenfor den organiserte idretten. Tariffavtale om midlertidig ansettelse Større arbeidstakerorganisasjoner kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening innenfor enkelte arbeidsområder. Dette gjelder for kunstnerisk arbeid, for eksempel skuespillere og dansere, forskningsarbeid og arbeid i forbindelse med idrett. Partene kan i en slik avtale fritt bestemme når det skal være adgang til å avtale midlertidig ansettelse, varigheten av midlertidig ansettelser og lignende forhold. Opphør av midlertidig ansettelsesforhold Som nevnt opphører normalt arbeidsforholdet når det avtalte arbeidet er ferdig utført eller tidsperioden er over. Arbeidsforholdet opphører da uten oppsigelse, med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet. Krav til skriftlig varsel om opphør Dersom arbeidstaker har vært ansatt i mer enn ett år skal arbeidsgiver gi skriftlig varsel om når arbeidsforholdet opphører. Et slikt varsel er ikke det samme som oppsigelse, og varselet behøver derfor ikke å oppfylle de formkrav som gjelder for en oppsigelse. Varselet skal gis senest en måned før arbeidstaker skal slutte. Hvis arbeidsgiver ikke gir arbeidstakeren varsel kan arbeidstakeren fortsette i stillingen inntil en måned etter at slikt varsel er gitt. Den midlertidig ansatte kan likevel selv velge å slutte til det avtalte tidspunkt, selv om varsel ikke er gitt. Etter at arbeidsforholdet er opphørt gjelder det etter loven ingen rettigheter eller plikter mellom partene. Dersom lønn og feriepenger som arbeidstaker har krav på ikke er blitt utbetalt i løpet av arbeidsforholdet, må arbeidsgiver svare for dette. 7

8 Virkningene av en ulovlig avtale om midlertidig ansettelse På forrige side er det sagt noe om når det er lov å ansette midlertidig etter 58 A. Nedenfor sier vi noe om hva som er virkningen av at det er inngått en ulovlig avtale om midlertidig ansettelse. Dersom det er avtalt midlertidig ansettelse i strid med 58 A, vil arbeidstakeren i utgangspunktet ha krav på fast ansettelse. I praksis betyr dette at: det midlertidige ansettelsesforholdet anses som fast de vanlige reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven kapittel 12 gjelder. Dette betyr for eksempel at: for å kunne avslutte arbeidsforholdet må det foreligge saklig grunn til oppsigelse etter 60. som hovedregel gjelder en måneds oppsigelsesfrist etter arbeidsmiljøloven 58. Situasjonen for arbeidstakeren ved ulovlig midlertidig ansettelse Arbeidsforholdet kan være i to ulike faser: 1. Arbeidstaker er i jobb på en midlertidig kontrakt. 2. Arbeidstaker har sluttet å jobbe fordi den midlertidige kontrakten er utløpt. Arbeidstaker jobber på en midlertidig kontrakt I utgangspunktet er spørsmålet om fast ansettelse noe arbeidsgiver og arbeidstaker sammen bør finne en løsning på, hvis det er tvil om den midlertidige ansettelsen er lovlig. I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om arbeidstakers og arbeidsgivers rett til å kreve møter med den annen part (forhandlinger) i situasjoner som dette. Både arbeidstaker og arbeidsgiver må vurdere om det er behov for sakkyndig hjelp i en slik situasjon. Begge kan ha med seg rådgivere under forhandlingene, som for eksempel tillitsvalgte eller juridisk sakkyndige personer. Blir dere ikke enige må det eventuelt reises sak for domstolene for å få avgjort spørsmålet om det foreligger en lovlig midlertidig ansettelse. Domstolen kan også avgjøre om det skal gis erstatning dersom den midlertidige ansettelsen er ulovlig. Arbeidsmiljøloven har også nærmere regler om denne situasjonen. 8

9 Arbeidstaker har sluttet å jobbe fordi den midlertidige kontrakten er utløpt Arbeidstaker kan også kreve møte (forhandlinger) med arbeidsgiver for å drøfte spørsmålet om fast ansettelse etter at arbeidsforholdet er avsluttet, hvis arbeidstaker er i tvil om den midlertidige ansettelsen har vært lovlig. Det er viktig å merke seg at det gjelder korte frister for å kreve slike møter etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det gjelder også korte frister for å reise sak for domstolen dersom den midlertidige ansatte har mottatt en formriktig oppsigelse, jf kravene i 57 nr. 2, annet ledd. Hvis slik oppsigelse ikke er gitt, gjelder det ingen frist for å reise sak om erstatning for domstolen. Krav om å få jobben tilbake må imidlertid reises innen ett år, selv om formriktig oppsigelse ikke er mottatt. Disse reglene er viktige å merke seg fordi det i midlertidige ansettelsesforhold regelmessig ikke foreligger en slik oppsigelse, men i høyden et varsel om fratreden. Nærmere regler om dette finnes i arbeidsmiljøloven. Noen praktiske tilfeller Ansettelse i vikarbyråer Det finnes en rekke vikarbyråer som leier ut vikarer til virksomheter som har behov for arbeidskraft. Varigheten av slike vikaroppdrag kan variere, avhengig av innleievirksomhetens behov. Noen ganger er samme vikar innleid fra vikarbyrået i en lengre periode, mens vikaren i andre tilfeller kun har korte oppdrag hos ulike virksomheter. Et spørsmål som ofte oppstår er om vikaren kan være midlertidig ansatt for hvert enkelt oppdrag eller om vikaren har krav på fast ansettelse. Vikaren har sitt ansettelsesforhold hos vikarbyrået og vurderingen av om vikaren er lovlig midlertidig ansatt må derfor skje i forhold til vikarbyrået. Vurderingen må ta utgangspunkt i de generelle vilkårene for midlertidig ansettelse som er nevnt på side 5 og utover. Hvis vikarbyrået har et fast eller kontinuerlig behov for arbeidskraften vil det ikke være anledning til midlertidig ansettelse og vikaren må gis fast ansettelse i vikarbyrået. Dette gjelder selv om innleiefirmaet bare har behov for arbeidskraften i en kortere periode. Derimot, hvis vikarbyrået tar på seg et enkeltstående oppdrag av ekstraordinær 9

10 og kortvarig karakter, eventuelt et sesongbetont arbeid, vil midlertidig ansettelse kunne benyttes i en viss utstrekning. Er det lov å ansette vikaren i ulike vikariater over lengre tid? Som nevnt på side 6 er det i utgangspunktet lov å ansette vikarer hvis det dreier seg om et reelt vikariat, for eksempel et vikariat for arbeidstaker som har permisjon. Ofte får vikaren fortsette i bedriften ved utløpet av vikariatet fordi et nytt vikariat er blitt ledig i mellomtiden. I utgangspunktet vil det være lov å ansette vikaren i et nytt vikariat. Dette gjelder likevel ikke hvis det er et konstant vikarbehov i bedriften, da vil vikaren kunne ha krav på fast ansettelse. Særlig i større virksomheter vil fravær på grunn av sykdom, permisjoner og lignende, samlet kunne gi et vedvarende behov for visse typer arbeidskraft, selv om det dreier seg om ulike vikariater. For eksempel vil en større kontorbedrift kunne ha et konstant vikarbehov for sekretærer og saksbehandlere. Hvor mye jobb vikaren har krav på avhenger av hvor mye arbeidskraft bedriften har behov for, og det kan være varierende. Har vikaren krav på stillingen hvis den man vikarierer for ikke kommer tilbake? Dersom den man vikarierer for ikke kommer tilbake i stillingen har vikaren ikke krav på fast ansettelse i stillingen. Da må vikaren konkurrere på like vilkår som andre søkere til den ledige stillingen. Det gir trolig heller ikke rett på fast ansettelse når vikaren i en overgangsperiode fortsetter i vikariatet inntil en ny person er ansatt. Er det lov å si opp en midlertidig ansatt? Av og til oppstår spørsmålet om den midlertidige ansatte skal slutte før arbeidsavtalen utløper. Som nevnt på side 7 opphører normalt arbeidsforholdet når arbeidet er utført eller den tidsperiode som er avtalt utløper. Med mindre noe annet følger av partenes avtale eller praksis, kan arbeidsgiver si opp den midlertidige ansatte før kontrakten utløper. I disse tilfellene må arbeidsgiver følge lovens alminnelige oppsigelsesfrister og det er et vilkår at det er «saklig grunn» for å si opp den midlertidige ansatte. Arbeidsmiljølovens alminnelige 10

11 regler om oppsigelse står i 58 og 60. Arbeidstaker er også i utgangspunktet bundet av de gjensidige oppsigelsesfristene i 58 dersom arbeidstaker ønsker å avslutte arbeidsforholdet før avtalen utløper. Hva skjer hvis arbeidsforholdet fortsetter utover avtalt tid? En forutsetning for å kunne forlenge et midlertidig arbeidsforhold er at arbeidsforholdet fremdeles oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse som er gjennomgått på side 5 til 7. Dersom det etter den midlertidige arbeidsavtalens utløp er avtalt eller forutsatt at arbeidstaker skal fortsette i sitt arbeid, kan dette tyde på at arbeidet ikke lenger er av forbigående art slik loven krever for å kunne ansette midlertidig. I så fall vil arbeidstaker kunne ha krav på fast ansettelse. Hvis det fremgår av situasjonen at det er kun er et kortvarig behov for å forlenge kontrakten, behøver likevel ikke dette å være et brudd på vilkårene for midlertidig ansettelse. Forlengelsen kan for eksempel skyldes at de midlertidige oppgavene tar noe lengre tid eller er noe mer omfattende enn forutsatt. En forlengelse av kontrakten utover avtalt tid skal som nevnt på side 4 nedfelles i arbeidsavtalen. Det hender likevel at arbeidsgiver lar arbeidsforholdet fortsette uten at det er avklart hvor lenge kontrakten skal løpe. Dette kan ha uheldige følger både for arbeidsgiver og arbeidstaker fordi det kan oppstå uklarheter om hva som er avtalt og om det fremdeles foreligger en lovlig midlertidig ansettelse. 11

12 55 C Arbeidsavtalen, jf. 55 B, skal minst omfatte følgende: a) partenes identitet, b) arbeidsplassen; dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, samt forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren, c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, e) dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet, f) arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet, g) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, jf. arbeidsmiljøloven 58 og tjenestemannsloven 9, 10 og 11, h) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse, og lønnsutbetalingsterminene, i) den normale daglige eller ukentlige arbeidstid, j) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. arbeidsmiljøloven 58 nr. 6 og 63 og tjenestemannsloven 8, k) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtalene er inngått av parter utenfor virksomheten skal avtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er. Informasjonen nevnt i første ledd bokstavene f), g), h) og i) kan gis som en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene. 12

13 58 A Midlertidig tilsetting 1. Arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art kan bare rettsgyldig avtales i følgende tilfeller: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften, b) for praksisarbeid eller vikariater, c) for deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Departementet fastsetter i forskrift hvilke typer tiltak som omfattes av bestemmelsen. Departementet kan fastsette i forskrift at dette også skal gjelde ved ekstraordinær tilsetting i andre arbeidsmarkedstiltak, d) med øverste leder i virksomheten eller når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon (åremålstilsetting), e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig tilsetting innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Tariffavtale som er nevnt i annet ledd og som er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe, kan av arbeidsgiver gjøres gjeldende i forhold til alle arbeidstakere som tilsettes for å utføre samme type arbeid som det avtalen gjelder. 2. Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. 3. En arbeidstaker som har vært tilsatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av nr. 1 bokstav c). Slikt varsel skal leveres til arbeidstakeren personlig eller 13

14 sendes i rekommandert brev til arbeidstakerens oppgitte adresse. Varselet skal anses for gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Unnlatelse av å gi varsel medfører at arbeidsgiver ikke kan kreve fratreden før en måned etter at varsel er gitt. 4. Ved tvist om det har foreligget en lovlig midlertidig tilsetting i et arbeidsforhold hvor arbeidstaker har fratrådt, kan arbeidstaker kreve forhandlinger etter reglene i 61 nr. 2. Fristen etter 61 nr. 2 første ledd regnes fra det faktiske fratredelsestidspunktet. Blir tvisten ikke løst gjennom forhandlinger eller er forhandlinger ikke holdt, kan arbeidstakeren reise søksmål etter reglene i 61 nr. 3. Fristen regnes fra forhandlingenes avslutning eller fra det faktiske fratredelsestidspunktet. Finner retten at den midlertidige tilsettingen var i strid med 58 A nr. 1, skal retten etter krav fra arbeidstakeren avsi dom for at arbeidsforholdet består. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiveren, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Har det foreligget en midlertidig tilsetting i strid med 58 A nr. 1, kan arbeidstakeren kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med 62 annet ledd, annet punktum. Reises søksmål senere enn ett år etter forhandlingenes avslutning eller det faktiske fratredelsestidspunktet, kan det bare gis dom for erstatning. Retten til å fortsette i stillingen, jf. 61 nr. 4, gjelder ikke for midlertidig tilsatte. Retten kan likevel bestemme, etter krav fra arbeidstakeren, at en midlertidig tilsatt kan fortsette i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort. 5. Ved tvist om det foreligger lovlig midlertidig tilsetting i et bestående arbeidsforhold, får 61 nr. 1 tilsvarende anvendelse. Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at det foreligger midlertidig tilsetting i strid med 58 A nr. 1, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlinger blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt. For øvrig får 61 nr. 2 annet, tredje og fjerde ledd tilsvarende anvendelse. 14

15 Blir tvisten ikke løst gjennom forhandlinger, kan arbeidstaker reise søksmål. Har det vært ført forhandlinger skal det med stevningen sendes bekreftet avskrift av protokollen. Finner retten at det foreligger midlertidig tilsetting i strid med 58 A nr. 1, skal retten etter krav fra arbeidstaker avsi dom i samsvar med dette. Arbeidstaker som gis medhold, kan kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med 62 annet ledd, annet punktum. Har arbeidstakeren fratrådt etter at forhandlinger er krevd eller søksmål er reist, kommer reglene i denne paragrafs nr. 4 til anvendelse i den videre behandlingen av saken. 15

16 STANDARD ARBEIDSAVTALE Beholdes av arbeidsgiver. Kopi til arbeidstaker. 1. FIRMA Navn: Tlf. Adresse: Eier/daglig leder: Personalsjef: 2. ANSATT Navn: Tlf. Adresse: Personnummer: Skattekommune: 3. ARBEIDSPLASS Adresse: 4. ANSATT SOM BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/STILLING 5. TARIFFAVTALE/VERNEOMBUD Følgende tariffavtale gjelder: Tariffparter: Navn tillitsvalgt: Navn verneombud: Sjekk de neste punktene med tariffavtalen. 16

17 6. ANSETTELSESFORHOLDETS VARIGHET OG ARBEIDSTID Ansatt fra: Evt. til: Ukentlig arbeidstid: Daglig arbeidstid fra til Pauser: Oppsigelsestid: Feriefritid fastsettes i henhold til Ferielovens bestemmelser. 7. PRØVETID Prøvetidens lengde: Oppsigelsesfrist i prøvetid: Evt. forlengelse av prøvetid: 8. LØNN Lønn pr. time/måned Overtidtillegg (min. 40 %): Helge-/nattillegg: Andre tillegg: Godtgjørelse/diett: Lønn blir utbetalt: Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. Ferieloven. 9. ANDRE OPPLYSNINGER Dato Underskrift arbeidsgiver Underskrift arbeidstaker 17

18 ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet gir råd og veiledning om arbeidsmiljøloven med utfyllende bestemmelser. Arbeidstilsynet orienterer også om ferieloven og om lov om lønnsgaranti ved konkurs. Henvend deg til nærmeste avdelings- eller distriktskontor hvis det er noe du er i tvil om. Direktoratet for arbeidstilsynet, Fr. Nansens v. 14, Postboks 8103 Dep, 0032 OSLO. Tlf DET LOKALE ARBEIDSTILSYN Arbeidstilsynet 1. distrikt (Østfold og Akershus) Dronningensgt. 1, Postboks 5157, 1503 MOSS Tlf Avdelingskontorer i Sarpsborg, Ski, Sandvika og Lillestrøm Arbeidstilsynet 2. distrikt (Oslo) Stenersgt. 1D, Postboks 8174 Dep, 0034 OSLO Tlf Arbeidstilsynet 3. distrikt (Røros, Hedmark og Oppland unntatt Jevnaker) Vangsvn. 73, 2300 HAMAR Tlf Avdelingskontorer i Kongsvinger, Tynset, Otta, Lillehammer, Gjøvik og Fagernes Arbeidstilsynet 4. distrikt (Jevnaker og Buskerud) Havnegt. 10, 3040 DRAMMEN Tlf Avdelingskontorer i Hønefoss og Gol Arbeidstilsynet Vestfold Anton Jenssens gt. 5, Postboks 2303 Postterminalen, 3103 TØNSBERG Tlf Arbeidstilsynet Telemark Gjerpens gt. 20 Statens Hus, 3708 SKIEN Tlf Arbeidstilsynet 6. distrikt (Aust- og Vest-Agder) Henrik Wergelands gate 23-25, Postboks 639, 4601 KRISTIANSAND S Tlf Avdelingskontorer i Arendal og Lyngdal Arbeidstilsynet 7. distrikt (Rogaland, Etne, Ølen og Sveio) Langflåtvei 29, Mariero Postboks 3133 Mariero, 4004 STAVANGER Tlf Avdelingskontorer i Bryne og Haugesund Arbeidstilsynet 8. distrikt (Bergen; Hordaland unntatt Etne, Ølen og Sveio; Sogn og Fjordane unntatt de 6 nordligste kommunene) Møllendalsvn. 6, 5009 BERGEN Tlf Avdelingskontorer i Førde, Voss og Stord Arbeidstilsynet 9. distrikt (Møre og Romsdal og de 6 nordligste kommunene i Sogn og Fjordane) Kongens gt. 11, Postboks 527, 6001 ÅLESUND Tlf Avdelingskontorer i Nordfjordeid, Ulsteinvik, Molde, Sunndalsøra og Kristiansund N Arbeidstilsynet 10. distrikt (Nord- og Sør-Trøndelag unntatt Røros) Kongens gt. 60, Postboks 4368, 7002 TRONDHEIM Tlf Avdelingskontor i Steinkjer Arbeidstilsynet 11. distrikt (Nordland unntatt Lødingen og Tjeldsund) Nordstrandvn. 41, 8002 BODØ Tlf Avdelingskontorer i Narvik, Sortland, Mo, Mosjøen og Brønnøysund Arbeidstilsynet 12. distrikt (Lødingen og Tjeldsund, Troms og Finnmark) Storgt. 74, Postboks 416, 9001 TROMSØ Tlf Avdelingskontorer i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta, Sørkjosen, Finnsnes og Harstad 18

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19 best. nr. 324 F O R S K R I F T Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. mai 1977, nr. 2. Sist endret 20. desember 2002. Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern best. nr. 441 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 15. november 1983, nr. 1674. Sist endret 2. november 2004 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker

Detaljer

Ansettelser - Juridisk rammeverk

Ansettelser - Juridisk rammeverk Ansettelser - Juridisk rammeverk Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Det er viktig å gjøre ansettelser i tråd med lovgivningen og samtidig på en måte som skaper en forutsigbar løsning for

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Manuskriptet er utarbeidet av Arbeids- og

Detaljer

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)).

Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 Arbeidsmiljøloven kapittel XII Oppsigelse og avskjed m.m og utkast til ny arbeidsmiljølov kapittel 15 (Ot.prp. nr. 49 (2004 2005)). Vedlegg 8 56. Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt. Kongen avgjør

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Vern mot mekaniske vibrasjoner

Vern mot mekaniske vibrasjoner best. nr. 582 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6. juli 2005 Vern mot mekaniske vibrasjoner Utgitt juli 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr Utarbeidet april 1978 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo September 1978 Det vises til forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Mellombels tilsetting Aml 14-9

Mellombels tilsetting Aml 14-9 1. Innleiing Mellombels tilsetting er ei vanleg nytta tilsettingsform. Mellombels tilsetting vert nytta når ein skal erstatte ein medarbeidar som er i permisjon, er sjukmeld, er i utdanningspermisjon m.v.,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6)

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) s. 1 av 5 Eksempel: ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) 1. Trafikkskole Foretaksnavn: Forretningsadresse: Organisasjonsnummer: Daglig/Faglig leder: (heretter Arbeidsgiver) 2. Ansatt Navn:

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke - melding om overtal ORIENTERING TIL OVERTALLEG Skoleåret 2009/10 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 6863/2009/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92/976 92 994 Morten

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres endringer med virkning fra 1.1.2010. Nedenfor frmgår endringene, med tilhørende kommentarer: 3-3 første

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer