Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak STY 45/07 Godkjenning av saksliste, s 3 Sak STY 46/07 Godkjenning av protokoll fra 29. juni 2007, s 4 DISKUSJONSSAKER Sak STY 47/07 Om styrets arbeidsform, s7 Sak STY 48/07 Om studieportefølje , s 8 BESLUTNINGSSAKER Sak STY 49/07 Årshjul for saker til styret og datoer for styremøter høsten 2007 og våren 2008, s 9 Sak STY 50/07 Revisjon av strategiske bevilgninger, trinn II , s 11 Sak STY 51/07 ORIENTERINGSSAKER Om videreføring av felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer, s 24 Sak STY 52/07 Orientering om søker- og fremmøtetall ved studiestart, s 26 Sak STY 53/07 Eventuelt, s 27 Gjøvik 31. august 2007 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 1/27

2 Sak STY 44/2007 Godkjenning av innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2007. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 2/27

3 Sak STY 45/2007 Godkjenning av saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 44 53/07 Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 3/27

4 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 46/2007 Godkjenning av protokoll fra 29. juni 2007 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll for styremøte 29. juni 2007 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2007 Tid: Fredag 29. juni 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Tonje Hamar, ekstern representant John Retzius, ekstern vararepresentant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant, vara Roger Carson, studentrepresentant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Tore-Anstein Dobloug, ekstern representant Anja E Bekkelien, student BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 39/07 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Sak 43/07 tas inn som tilleggssak. Enstemmig vedtatt Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 4/27

5 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 40/07 Godkjenning av styreprotokoll fra 14. juni 2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 14. juni 2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 41/07 Forslag til tilleggsavtale til samarbeidsavtalen av juni 2005 mellom fylkeskommunene og høgskolene for utviklingen av et universitet i Innlandet Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar forslaget til tilleggsavtale til samarbeidsavtalen av juni 2005 mellom høgskolene og fylkeskommunene for utviklingen av et universitet i Innlandet. Enstemmig vedtatt ORIENTERINGSSAKER: Sak STY 42/07 Eventuelt 1. Inge Ø Moen orienterte om det nye simuleringssenteret ved HiG og heisløsning 2. Inge Ø Moen orienterte omkring utbygging av A- og K-byggene 3. Inge Ø Moen orienterte om søkertallene for høsten 2007 som er svært gode for HiG (samlet økning for lokalt og samordnet opptak fra med + 50,6 %). 4. Jan Erik Svensson orienterte styret om den nye sammensetningen av de nye høgskolestyrene i Innlandet Tilleggssak: Sak STY 43/07 Tilsetting av hovedbibliotekar Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 5/27

6 Høgskolen i Gjøvik - styresak Klaus Jøran Tollan tilsettes som ny hovedbibliotekar etter Güven Berg. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale med høgskoledirektør. Dersom Klaus Jøran Tollan mot forventning skulle takke nei til høgskolens tilbud, går tilbudet om tilsetting til Elisabeth Lund. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøtet 29. Juni 2007 vedtas Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 6/27

7 Sak STY 47/2007 Om styrets arbeidsform Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Ingen Rektor/styreleder innleder til diskusjon i møtet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 7/27

8 Sak STY 48/2007 Om studieportefølje Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Ingen Høgskoledirektør innleder til diskusjon i møtet. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 8/27

9 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 49/2007 Årshjul for saker til styret og datoer for styremøter høsten 2007 og våren 2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksutredning Bakgrunn Årshjul for styresaker viser hvordan gjennomgående saker fordeler seg over året. Høgskoledirektørens forslag til møtedatoer er satt opp i henhold til dette. Øvrige saker, for eksempel ansettelse i lederstillinger/faglige toppstillinger eller saker knyttet til Prosjekt Innlanduniversitetet vil i den grad det er mulig bli fordelt på de oppsatte møtene. Unntaksvis kan det bli aktuelt å innkalle til ekstraordinære styremøter. 1. styremøte/seminar - 2 dager, lokalt (medio september) Revisjon av strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid 2. styremøte - 1 dag, lokalt (oktober/november) Rapport 2. tertial Revisjon av langtidsbudsjett Strategisk studieportefølje Utkast til budsjett for neste år 3. styremøte - 1 dag, lokalt (medio desember) Syklisk evaluering av studieprogram Vedta budsjett for neste år 4. styremøte/studietur - 2 dager, utenfor høgskolen (medio februar) Årsrapport forrige år (3. tertial) Kvalitetsrapport forrige år Strategiplan - justering/revisjon Rapport om foregående år og planer for neste år (budsjettdokument som sendes til KD) Vedtak vedr strategiske satsinger 5. styremøte - 1 dag, lokalt (ultimo april) 6. styremøte - 1 dag lokalt (medio juni) Fastsette møtedatoer kommende år Rapport 1. tertial Evaluering av styrets arbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Årshjul for styresaker tas til orientering 2. Styret fastsetter følgende møteplan for høsten 2007 og våren 2008: september 26. oktober 13. desember Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 9/27

10 Høgskolen i Gjøvik - styresak februar 24. april (mulighet for felles møte med HiL og HH) 13. juni Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 10/27

11 Sak STY 50/2007 Revisjon av strategiske bevilgninger, trinn II Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Saksdokumenter: Saksutredning Vedlegg: Strategisk plan Saksopplysninger: Strategiske bevilgninger gis for 2007 fra en egen budsjettpost. Samtidig vises det en foreløpig fordeling på langtidsbudsjettperioden av tiltakene for å se deres virkning på sikt. Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan, se vedlegg. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: 1. Lån til satsing som kaster av seg 2. Enkelttiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men som ikke gir målbar avkastning i perioden Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt et strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som helst etter hvert blir selvfinansierende. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. For 2007 gjenstår totalt kr av strategiske midler (kr overført fra 2006 i tillegg til kr i opprinnelig budsjett 2007). Her følger vedtak i Sak STY 08/2007 Anvendelse av strategisk bevilgning 2007 og langtidsbudsjett av 22. februar 2007: 1. Styret vedtar: Strategiske midler i 2007, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor: (1 000 kr) Tiltak Strategisk bevilgning A 1.1 Komsam A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 4. Web-prosjekt A 5. Videreføring økonomisk administrative Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 11/27

12 utdanninger (BI) A 6. Økt markedsføring A 7. Forsterket EVUinnsats 300 A 8. Kompetansemotor innlandet 100 Sum Gjenstående Tiltakene som prioriteres i planlegges videre for mulig innpassing i budsjett 2008 eller i løpet av LTB Ikke prioriterte tiltak revurderes ved behandling av strategisk bevilgning 2008 og langtidsbudsjett Intern husleie utredes med tanke på innføring fra Resultatrapport 2. tertial 2007 Resultatrapporten er bygd opp etter en felles mal. ING (Avdeling for ingeniørfag) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A 1.1 Komsam fase II A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm. utdanning (BI) A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og FoU HiG-næringsliv) II Komsam skulle bidra til økt regional kokurranseevne i utdanning, forskning, innovasjon, utvikling og vareproduksjon gjennom samhandling RTIM AS, regionens industri og HiG. Avslag på bevilgning av forutsatte DA-midler nødvendiggjorde arbeid med alternativ finansiering som nettopp er avklart (VRI-bevilgning er lovet, virkemiddel for regional innovasjon). Utviklingen av master i lettvektsmaterialer og automatisert produksjon vil også gå inn i Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU). I samarbeid med National Centres of Expertise (NCE) Raufoss kan det bli aktuelt med ansettelser allerede i høst for å styrke fagmiljøet i forhold til en mastersøknad. (Det vil i tilfelle kreve strategisk bevilgning på kr i 2008). Bevilgningen for 2007 forventes brukt. A 1.2 Komsam energi Målet er å etablere bachelor i ingeniørfag energiteknikk ved HiG. Studium er ferdig utviklet ved betydelig egeninnsats, men studentsøkningen var for dårlig for oppstart (11 søkere) sammen med sviktende ekstern finansiering. Bevilgningen kan utsettes til Avklaring om energibransjens deltakelse, særlig Eidsiva, vil bli foretatt i høst. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 12/27

13 A 1.3 Komsam bygg Målet er å videreutvikle utdanningstilbud innen bygg og anlegg i samarbeid med entreprenørbransjen i innlandet. Prosjektet er i rute. Bevilgning vil bli brukt i løpet av året (ny bachelor i ingeniørfag, bygg-prosjektstyring og ledelse i gang med 25 studenter). Studieopplegget gjennomføres som planlagt. A 2.1 Universell Utforming Forprosjektet er akkurat avsluttet. Det må tas raskt stilling til organisering og oppstart av hovedprosjektet. Det er også behov for videre arbeid med ekstern finansiering. Bevilgningen for 2007 forventes brukt til start av hovedprosjektet. A 5. Øk./Adm. utdanning Målet var å etablere års- og bachelorstudium i økonomi og ledelse. Prosjektet er fullfinansiert for 5 år med eksterne bevilgninger og med HiGs egenandel på kr pr år som en reserve. Prosjektet er i rute med ca. 50 studenter. Ekstern rekruttering av 1. kompetente pågår. Fagråd med eksterne representanter er under etablering. Det er usikkert om det er behov for egenfinansiering i år. Planen framover er gjennomføring av igangsatt studium, videre oppbygging av fagmiljø og iverksetting av EVU-tiltak. HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 3. Videreutvikling av simuleringssenteret Målet er å styrke EVU-tilbud, utdanningskvaliteten på bachelor, samt forskning og fagutvikling i klinisk sykepleie. Tilsetting av innstilt stipendiat og innkjøp av utstyr gjenstår. Planen er å bruke kr til lønn og drift, og kr ,- til spesialutstyr. FA (Fellesadministrasjon) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A4 Webprosjektet A6 Økt markedsføring/profilering A7 Forsterket EVU-innsats A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 4. Webprosjekt Fase 1 i Prosjektet hadde til hensikt å overføre HiGs web til ny teknisk plattform som også var søkbar på internett. Fase 1 er sluttført. Det planlegges en Fase 2 hvor organiseringen av HiG web skal gjennomgås. Omfanget og kostnadene ved fase 2 er ennå ikke klar. A 6. Økt markedsføring/profilering Hensikten med tiltaket var å få styrket profileringen av HiG for å bedre rekrutteringen. Pr. 2. tertial er det påløpt kr til etablering og gjennomføring av Hgskoleforum, Gjøvik Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 13/27

14 (Faglig-sosialt forum for allmennheten i regionen og HiG ansatte), arrangering av avslutningsmarkering for avgangsstudentene og innhenting av adresser til uteksaminerte ingeniører for etablering av et alumninettverk. Det resterende beløpet på kr ,- vil bli brukt til reklameskilt på kjøpesentre og en større markering av ingeniørutdanningens 40 års jubileum den 28. september. A7 Forsterket EVU-innsats Målet er å øke aktiviteten knyttet til EVU. Tiltaket er forsinket på grunn av sein etablering av EVU-koordinatorer ved avdelingene Igangsatt aktivitet videreføres. Nytt nettbasert opplegg for EVU er under utvikling ved ING, og vil kunne bli overført til HOS og IMT (se A 9). Med nye EVU-koordinatorer på plass forventes aktiviteten ved avdelingene å øke. Bl.a. planlegges oppstart av 5 nye kurs ved IMT fra FA vil understøtte avdelingenes aktivitet her. Innkjøp av eksterne tjenester planlegges i tillegg. Av bevilget beløp forventes kr innspart. A8 Kompetansemotor Innlandet Nye studier Hensikten med tiltaket er å ha utviklingsmidler til studier som kan inngå i det fylkeskommunale prosjektet Kompetansemotor. Det er satt av kr til tiltaket. HiG har nå i august startet arbeidet med utvikling av en fleksibel ingeniørutdanning. Det gjenstår kr Det har vært avholdt tre møter i prosjektet. Det har påløpt ca kr 5 000,- i forbindelse med arrangering av møter. Den resterende bevilgningen vil bli benyttet i løpet av høsten Nye søknader om tildeling av strategiske midler Det gjenstår etter dette kr frigjorte kr for resten av 2007 Nedenfor omtales søknader på aktuelle satsinger. A 9. Pilotprosjekt innen EVU (ING) Sum investering 85 Driftsutgifter Sum 335 Økte inntekter *) 900 Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Prosjektets mål: Utvikle og gjennomføre minimum 10 nettbaserte EVU kurs på ny åpen læringsplattform (Moodle). *) Inntektene er beregnet ut fra 120 studiepoengsenheter. EVU-kurs fordelt på 10 emner med gjennomsnitt 15 studenter i Dette vil gi uttelling i 2010 (produksjonen i 2008). Det er beregnet en inntekt på pr. 60 studiepoengsenhet. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 14/27

15 A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet (HOS) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å undersøke virkningene av å fremme utvikling av kunnskap om helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Prosjektet gjelder både en oppfølging av MCC-utdanningen (Master of Community Care) og FoU-samarbeid for å utvikle kunnskap som er relevant for oppfølgeren MHPCC (Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet). Søknadsbeløpet er til planlegging og utvikling av nettverket. A 11. Forskning innen radiografi (HOS) Sum investering 100 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler* Målet er å styrke forskningen på radiografiområdet for å høyne seksjonens kompetansenivå ved 3 deltiltak: -Oppgradere forskning innen radiografi ved seksjonen for å følge NOKUTs krav -Ansette en førstekompetent FoU-motor i kraft av egen forskning, prosjektgenerering, nettverksbygging og veiledning av andre ansatte -Opprette en stipendiatstilling og ansette dr.grads-stipendiat A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å få til en faglig oppgradering som innfrir samfunnets behov for kompetanse utover bachelor-nivået på feltet ved 3 deltiltak: -Arbeide for å få utvidet radiografens funksjonsområder, for eksempel ved beskrivelse av skjellettrøntgen -Etablere videreutdanning i beskrivende skjellettrøntgen for radiografer i samarbeid med Sykehuset Innlandet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 15/27

16 -Utvikle Master i radiografi ved HiG, i nært samarbeid med Master i klinisk sykepleie A 13. Videreutvikling av simuleringsenteret (HOS) Investering Driftsutgifter 150 Sum 150 Inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler 150 Videreutvikling av simuleringssenteret forutsetter bygningsmessige endringer med garasjeport og heis i bygg E. Hensikten er å legge undervisningsforholdene til rette for prehospitale tjenester. Søknadsbeløpet på kr ,- er til flytting av datalaboratoriet og til leieutgifter i 2008 i forbindelse med installering av kjøreport og bygging av heis. HOS har etablert samarbeid med Industribygg AS som tar en andel av investeringen på kr ,-. A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler HiG har inngått samarbeidsavtale med Hubei Economic University etter å ha mottatt 2 delegasjonsbesøk (i tillegg til at 2 gjesteprofessorer derfra kommer i oktober til ut desember i år). Universitetet ligger i byen Wuhan i Hubeiprovinsen. HiG har tilbud om å delta i veletablerte samarbeidskanaler som Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark i felleskap har overfor flere universiteter i samme by og provins. Forslaget foreslås med kr i drift hvert år i perioden. A 15. Styrke studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) Sum investering 300 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 16/27

17 HiG trenger å styrke studenttilbudet på campus og i byen for å konkurrere med mer attraktive studentbyer. Her må vi samspille med SOPP, Arena Kallerud, kommunen, fylkeskommunen og regionalt næringsliv. Bl.a. behov for å styrke studenthuset driftsmessig og investeringsmessig, bygge idrettshall (utvide Kallerudhallen), samt trekke byen/kommunen og næringslivet med på tiltak. Selvfinansierende videreføring forutsettes fra og med 2010 (bedret rekruttering, bedret studiepoengproduksjon, økt medvirkning fra kommune og næringsliv). A 16. Omdisponering av stilling som avdelingsdirektør til markedssjef (evt. markedsdirektør) (FA) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Forslaget om å styrke markeds/kommunikasjonsenheten som har to stillinger i dag (1 pr. tiden ubesatt) tas med for å gi styret en mulighet for å gi signaler på området. Seminaret for vår store ledergruppe på Oscarsborg i august gav signal om behov for slik styrking særlig fra den avdelingen som opplever størst problem med studentrekrutteringen, nemlig IMT. Stillingen er tenkt å ha ansvar for strategisk planlegging og operativ gjennomføring på området, samtidig som enheten flyttes fra studieseksjonen (som for øvrig omdøpes til studie- og forskningsadministrativ avdeling for sterkere å få fra forskningsfokuset, ingen bemanningsendring ellers). Markedssjefstillingen kan dekkes økonomisk ved omgjøring av ledig stilling som avdelingsdirektør. Ulempen er at det også er behov for å styrke funksjonen som innenriksminister ved Fellesadministrasjonen (FA), med ansvar for FA s oppfølging av avdelingene, forberedelse av styresaker og oppfølging av styrevedtak, for eksempel nye (strategiske) satsinger og arbeidsoppgaver ellers prioritert av høgskoleledelsen. A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Sum investering Driftsutgifter Sum Eksterne midler Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å planlegge nybygg for samlokalisering FiG-HiG mer i detalj i henhold til vedtatt reguleringsplan. Nybygg forutsettes mellom H-, B- og G-byggene. Utgiften her skal dekke HiGs andel av planleggingsutgifter. Realisering bør skje innenfor eksisterende husleieramme, rundt 22 mill.kr. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 17/27

18 Høgskoledirektørens vurdering: Resultatrapporten viser at flere av satsingsområdene ennå ikke har disponert styrets tildeling på grunn av forsinket framdrift. Tildelingen til A 1.1 Komsam energi vil ikke bli benyttet inneværende år og foreslås inndratt i 2007, men gis som en tildeling for Innsparing ved A 7. EVU utgjør kr Tiltakene A 11 og A 12 (begge radiografi) vurderes å trenge nærmere utredning før beslutning om eventuell strategisk satsing kan skje. Derfor foreslås bevilget til sammen kr til nærmere utredning av disse. Øvrige nye A-tiltak foreslås vedtatt som nye strategiske satsinger. Forslaget til vedtak inneholder endringer i forhold til tidligere vedtak og nye tiltak. (De tre første i forslaget til vedtak er endringer av tidligere bevilgninger, de øvrige er nye) Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: Strategiske midler i 2007, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor: Tiltak Gjenstående Endringer av tidligere tildelinger A 1.1 Komsam II 500 (ING) A 1.2 Komsam energi (ING) A 7 Forsterket EVUinnsats (FA + avd) -100 Nye tildelinger A 9. Pilotprosjekt innen EVU (ING) A 10.Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet(hos) A 11. Forskning innen radiografi (HOS) 50 A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) 50 A 13. Videreutvikling av simuleringssenteret (HOS) 150 A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina. (FA+ avd) A 15. Styrke Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 18/27

19 studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Sum Gjenstående Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 19/27

20 Sak STY 50/2007 Vedlegg: Strategisk plan Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 20/27

21 Visjon Versjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg Overordnet mål Virksomhetside Verdigrunnlag HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet overfor krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. HiG skal ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljø og utvikle master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandører innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikring av en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling. HiG ønsker en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive forskning og utdanning og annen kunnskapsformidling på høyt nivå. Gjennom en åpen og forpliktende dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning vil vi bidra til en kompetansebygging der partene gjennom konstruktiv samhandling kan gjøre hverandre bedre. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 21/27

22 Hovedmål Utdanne tilfredse og kompetente studenter En komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhD-utdanninger Økt kvalitet og omfang på forskning og utvikling Økt formidling og innovasjon Et inspirerende og funksjonelt campus En attraktiv og krevende arbeidsplass Delmål Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet studenter i 2009, herav 200 på master / PhD Antall publikasjoner gjennom tellende publiseringskanaler skal øke med 25 % årlig Antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler skal øke med x% årlig Innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service Et godt arbeidsmiljø med høy grad av medarbeidertilfredshet Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5.år Attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov 6 % av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering i forretningsideer årlig og minst 4 skal utvikles til selvstendige foretak Gjennomført oppgradering av eksisterende høgskolecampus innen 2008 Sterk bevissthet om den enkeltes ansvar for ivaretakelse av godt arbeidsmijø og bidrag til høgskolens måloppnåelse Gjennomføringsgraden skal være økt med 10 %- poeng i løpet av planperioden Masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen 20 professorer, 40% andel førstestillinger og 30 stipendiater Høgskolen skal være positivt synlig i nyhetsbildet ukentlig Realisert de første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen 2010 Velfungerende HMS-systemer Minst 20% av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd) i utlandet i løpet av studietiden. Utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 4% av antall studenter på campus. Søknad om PhD i informasjonssikkerhet innen 2007 og en PhD innenfor visuell kommunikasjon innen 2008 sammen med HiL Antall årlige disputaser skal ligge på 7-10 fra 2009 Egen web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskoleweb ene i landet Identitetsskapende organisasjonskultur Et studentdemokrati med høy deltakelse Hvert institutts fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk / partnerskap Ha etablert en alumniordning innen 2006 Strategier: Utøve tydelig og målrettet ledelse som ivaretar et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og som sikrer medvirkning av studenter og ansatte Utvikle studieportefølje basert på gode analyser Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 22/27

23 . Delta i nasjonale/internasjonale nettverk ( relevans og kvalitet) Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og senterdannelser ( merkevareoppbygging) Posisjonere høgskolen i forhold til store og viktige satsinger regionalt og nasjonalt Skape en mer fleksibel organisasjon ved økt bruk av prosjekt-/åremålstilsettinger innenfor rammen av en hensiktsmessig balanse mellom faste og midlertidige ansatte Målrette kompetanseutvikling hos ansatte Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 23/27

24 Sak STY 51/2007 Om videreføring av felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Iver E. Jensen, studiedirektør Saksdokumenter: Saksutredning Sammendrag: HiG har siden 2005 hatt felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer (HiL). Ordningen har vært organisert som et prosjekt fram til 31. desember Styret må nå ta stilling til en eventuell videreføring av samarbeidet i ny treårsperiode. HiL har allerede vedtatt en slik forlengelse. Saksopplysninger: Det er laget en selvevalueringsrapport (se: ) for felles internasjonalt kontor. I rapporten er det gjort rede for opprettingen av prosjektet i 2005, organisering, oppgaver og ansvarsområder fram til i dag. Rapporten er tredelt med egenvurdering, tilbakemelding fra avdelingene og spørreundersøkelse blant inn- og utreisende studenter. Evalueringen gjør bl a rede for studentmobiliteten i prosjektperioden for begge høgskolene. Tallene viser at HiL har hatt en økning og HiG en nedgang de to siste årene. Internasjonalt kontor redegjør grundig for at nedgangen i studentmobilitet ikke knytter seg til organiseringen av arbeidet. Årsaken er knyttet til bemanningssituasjonen ved HiG i perioden, samt utfordringene med å få til utveksling av studenter når studiene er rammeplanstyrte. (Noe som oppleves som kompliserende). I studieåret vi nå er inne i, er det en økning i utvekslingstallene for HiG, spesielt er det mange innreisende studenter til HiG i dette semesteret. Kostnader for felles internasjonalt kontor er innarbeidet i studieseksjonens budsjett. HiG har 1,5 stilling (hvorav anslagsvis 30 % er knyttet opp til UNISKA-koordinator). Lønnsbudsjettet inkludert sosiale kostnader utgjør om lag kr pr år. Driftskostnadene er budsjettert til ca ,- pr år. HiG er prosjektansvarlig og regnskapsfører for prosjektet. Det innebærer at HiL faktureres hvert tertial for påløpte kostnader. Utvikling av antall utvekslingsstudenter inn/ut (de aller fleste av disse tar 1 semester) (anslag) HiG inn HiG ut HiL inn HiL ut Vurdering: Det er både sterke og svake sider ved nåværende organisering av Internasjonalt kontor, men i sum fungerer ordningen bra. Høgskoledirektøren vil fremheve at ordningen er viktig å videreføre i lys av PIU-prosessen. Det er også verdt å være oppmerksom på internasjonalt kontors poengtering av hvordan deres profesjonalitet i arbeidet heves ved å kunne jobbe i et større team enn det to mindre enheter vil kunne gjøre alene. I tillegg representerer samarbeidet en større enhet med et bredere studietilbud som er gunstig i forhold til å få gode internasjonale avtaler. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 24/27

25 Det er svært viktig at internasjonalt kontor har tett og nær kontakt mot studiedirektørene ved de to høgskolene som begge er lederens nærmeste foresatte. Det er samtidig viktig med en bred og god kontaktflate opp mot høgskoleledelsen og avdelingene. Dette for samkjøring av strategiske prioriteringer for arbeidet. Høgskolene må videreutvikle sine internasjonale relasjoner gjennom styrking av den administrative støtten til internasjonalt forskningssamarbeid. Satsingen på utveksling bør i stor grad samsvare med forskningsmessig og annet faglig samarbeid der dette er mulig. Høgskolen jobber mot å utvikle noen hovedsamarbeidspartnere i tråd med dette. Dette må synliggjøres i de konkrete handlingsplanene for internasjonalt kontor. Ut fra en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at nåværende organisering videreføres. Forslaget medfører ikke økte utgifter. Forslag til vedtak: Samarbeidet med HiL om et felles internasjonalt kontor forlenges i 3 år fra 1. januar Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 25/27

26 Sak STY 52/2007 Orientering om søker- og fremmøtetall ved studiestart Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør/studiedirektør Saksdokumenter: Ingen Styret gis en muntlig orientering i møtet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 26/27

27 Sak STY 53/2007 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Saksbehandler: Saksdokumenter: Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 27/27

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl. 13.00 15.30 Sted: Høgskolen

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr. 2/2008

Styremøte nr. 2/2008 Styremøte nr. 2/2008 Tid: 24.04.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik SAKSLISTE Beslutningssaker: Sak STY 16/08 Innkalling... 2 Sak STY 17/08 Saksliste... 3 Sak STY 18/08 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2008... 4

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007 HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Styremøte nr. 2/2007 Tid: Styremøte HiG 27. april 2007 kl. 09.00 12.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Ekstra styremøte 11.09.15

Ekstra styremøte 11.09.15 Ekstra styremøte 11.09.15 Tid: Fredag 11. september 2015, kl. 14:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/15 Innkalling til ekstra styremøte

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Styremøte nr. 4/2008

Styremøte nr. 4/2008 Styremøte nr. 4/2008 Tid: 13.06.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 36/08 Innkalling... 2 Sak STY 37/08 Saksliste... 3 Sak STY 38/08 Protokoll fra styremøtet nr. 2/2008... 4 Sak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4 Styremøte nr. 7/2007 Tid: Styremøte HiG 13. desember 2007 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv. Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik

Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv. Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik FoU områder Avdeling for informatikk og medieteknikk Informasjonssikkerhet/NISlab: Authentication in a

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer