Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak STY 45/07 Godkjenning av saksliste, s 3 Sak STY 46/07 Godkjenning av protokoll fra 29. juni 2007, s 4 DISKUSJONSSAKER Sak STY 47/07 Om styrets arbeidsform, s7 Sak STY 48/07 Om studieportefølje , s 8 BESLUTNINGSSAKER Sak STY 49/07 Årshjul for saker til styret og datoer for styremøter høsten 2007 og våren 2008, s 9 Sak STY 50/07 Revisjon av strategiske bevilgninger, trinn II , s 11 Sak STY 51/07 ORIENTERINGSSAKER Om videreføring av felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer, s 24 Sak STY 52/07 Orientering om søker- og fremmøtetall ved studiestart, s 26 Sak STY 53/07 Eventuelt, s 27 Gjøvik 31. august 2007 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 1/27

2 Sak STY 44/2007 Godkjenning av innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2007. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 2/27

3 Sak STY 45/2007 Godkjenning av saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 44 53/07 Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 3/27

4 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 46/2007 Godkjenning av protokoll fra 29. juni 2007 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll for styremøte 29. juni 2007 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2007 Tid: Fredag 29. juni 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Tonje Hamar, ekstern representant John Retzius, ekstern vararepresentant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant, vara Roger Carson, studentrepresentant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Tore-Anstein Dobloug, ekstern representant Anja E Bekkelien, student BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 39/07 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 4, saker 38-42/07 Sak 43/07 tas inn som tilleggssak. Enstemmig vedtatt Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 4/27

5 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 40/07 Godkjenning av styreprotokoll fra 14. juni 2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 14. juni 2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 41/07 Forslag til tilleggsavtale til samarbeidsavtalen av juni 2005 mellom fylkeskommunene og høgskolene for utviklingen av et universitet i Innlandet Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar forslaget til tilleggsavtale til samarbeidsavtalen av juni 2005 mellom høgskolene og fylkeskommunene for utviklingen av et universitet i Innlandet. Enstemmig vedtatt ORIENTERINGSSAKER: Sak STY 42/07 Eventuelt 1. Inge Ø Moen orienterte om det nye simuleringssenteret ved HiG og heisløsning 2. Inge Ø Moen orienterte omkring utbygging av A- og K-byggene 3. Inge Ø Moen orienterte om søkertallene for høsten 2007 som er svært gode for HiG (samlet økning for lokalt og samordnet opptak fra med + 50,6 %). 4. Jan Erik Svensson orienterte styret om den nye sammensetningen av de nye høgskolestyrene i Innlandet Tilleggssak: Sak STY 43/07 Tilsetting av hovedbibliotekar Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 5/27

6 Høgskolen i Gjøvik - styresak Klaus Jøran Tollan tilsettes som ny hovedbibliotekar etter Güven Berg. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale med høgskoledirektør. Dersom Klaus Jøran Tollan mot forventning skulle takke nei til høgskolens tilbud, går tilbudet om tilsetting til Elisabeth Lund. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøtet 29. Juni 2007 vedtas Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 6/27

7 Sak STY 47/2007 Om styrets arbeidsform Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Ingen Rektor/styreleder innleder til diskusjon i møtet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 7/27

8 Sak STY 48/2007 Om studieportefølje Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Ingen Høgskoledirektør innleder til diskusjon i møtet. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 8/27

9 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 49/2007 Årshjul for saker til styret og datoer for styremøter høsten 2007 og våren 2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksutredning Bakgrunn Årshjul for styresaker viser hvordan gjennomgående saker fordeler seg over året. Høgskoledirektørens forslag til møtedatoer er satt opp i henhold til dette. Øvrige saker, for eksempel ansettelse i lederstillinger/faglige toppstillinger eller saker knyttet til Prosjekt Innlanduniversitetet vil i den grad det er mulig bli fordelt på de oppsatte møtene. Unntaksvis kan det bli aktuelt å innkalle til ekstraordinære styremøter. 1. styremøte/seminar - 2 dager, lokalt (medio september) Revisjon av strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid 2. styremøte - 1 dag, lokalt (oktober/november) Rapport 2. tertial Revisjon av langtidsbudsjett Strategisk studieportefølje Utkast til budsjett for neste år 3. styremøte - 1 dag, lokalt (medio desember) Syklisk evaluering av studieprogram Vedta budsjett for neste år 4. styremøte/studietur - 2 dager, utenfor høgskolen (medio februar) Årsrapport forrige år (3. tertial) Kvalitetsrapport forrige år Strategiplan - justering/revisjon Rapport om foregående år og planer for neste år (budsjettdokument som sendes til KD) Vedtak vedr strategiske satsinger 5. styremøte - 1 dag, lokalt (ultimo april) 6. styremøte - 1 dag lokalt (medio juni) Fastsette møtedatoer kommende år Rapport 1. tertial Evaluering av styrets arbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Årshjul for styresaker tas til orientering 2. Styret fastsetter følgende møteplan for høsten 2007 og våren 2008: september 26. oktober 13. desember Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 9/27

10 Høgskolen i Gjøvik - styresak februar 24. april (mulighet for felles møte med HiL og HH) 13. juni Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 10/27

11 Sak STY 50/2007 Revisjon av strategiske bevilgninger, trinn II Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Saksdokumenter: Saksutredning Vedlegg: Strategisk plan Saksopplysninger: Strategiske bevilgninger gis for 2007 fra en egen budsjettpost. Samtidig vises det en foreløpig fordeling på langtidsbudsjettperioden av tiltakene for å se deres virkning på sikt. Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan, se vedlegg. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: 1. Lån til satsing som kaster av seg 2. Enkelttiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men som ikke gir målbar avkastning i perioden Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt et strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som helst etter hvert blir selvfinansierende. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. For 2007 gjenstår totalt kr av strategiske midler (kr overført fra 2006 i tillegg til kr i opprinnelig budsjett 2007). Her følger vedtak i Sak STY 08/2007 Anvendelse av strategisk bevilgning 2007 og langtidsbudsjett av 22. februar 2007: 1. Styret vedtar: Strategiske midler i 2007, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor: (1 000 kr) Tiltak Strategisk bevilgning A 1.1 Komsam A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 4. Web-prosjekt A 5. Videreføring økonomisk administrative Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 11/27

12 utdanninger (BI) A 6. Økt markedsføring A 7. Forsterket EVUinnsats 300 A 8. Kompetansemotor innlandet 100 Sum Gjenstående Tiltakene som prioriteres i planlegges videre for mulig innpassing i budsjett 2008 eller i løpet av LTB Ikke prioriterte tiltak revurderes ved behandling av strategisk bevilgning 2008 og langtidsbudsjett Intern husleie utredes med tanke på innføring fra Resultatrapport 2. tertial 2007 Resultatrapporten er bygd opp etter en felles mal. ING (Avdeling for ingeniørfag) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A 1.1 Komsam fase II A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm. utdanning (BI) A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og FoU HiG-næringsliv) II Komsam skulle bidra til økt regional kokurranseevne i utdanning, forskning, innovasjon, utvikling og vareproduksjon gjennom samhandling RTIM AS, regionens industri og HiG. Avslag på bevilgning av forutsatte DA-midler nødvendiggjorde arbeid med alternativ finansiering som nettopp er avklart (VRI-bevilgning er lovet, virkemiddel for regional innovasjon). Utviklingen av master i lettvektsmaterialer og automatisert produksjon vil også gå inn i Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU). I samarbeid med National Centres of Expertise (NCE) Raufoss kan det bli aktuelt med ansettelser allerede i høst for å styrke fagmiljøet i forhold til en mastersøknad. (Det vil i tilfelle kreve strategisk bevilgning på kr i 2008). Bevilgningen for 2007 forventes brukt. A 1.2 Komsam energi Målet er å etablere bachelor i ingeniørfag energiteknikk ved HiG. Studium er ferdig utviklet ved betydelig egeninnsats, men studentsøkningen var for dårlig for oppstart (11 søkere) sammen med sviktende ekstern finansiering. Bevilgningen kan utsettes til Avklaring om energibransjens deltakelse, særlig Eidsiva, vil bli foretatt i høst. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 12/27

13 A 1.3 Komsam bygg Målet er å videreutvikle utdanningstilbud innen bygg og anlegg i samarbeid med entreprenørbransjen i innlandet. Prosjektet er i rute. Bevilgning vil bli brukt i løpet av året (ny bachelor i ingeniørfag, bygg-prosjektstyring og ledelse i gang med 25 studenter). Studieopplegget gjennomføres som planlagt. A 2.1 Universell Utforming Forprosjektet er akkurat avsluttet. Det må tas raskt stilling til organisering og oppstart av hovedprosjektet. Det er også behov for videre arbeid med ekstern finansiering. Bevilgningen for 2007 forventes brukt til start av hovedprosjektet. A 5. Øk./Adm. utdanning Målet var å etablere års- og bachelorstudium i økonomi og ledelse. Prosjektet er fullfinansiert for 5 år med eksterne bevilgninger og med HiGs egenandel på kr pr år som en reserve. Prosjektet er i rute med ca. 50 studenter. Ekstern rekruttering av 1. kompetente pågår. Fagråd med eksterne representanter er under etablering. Det er usikkert om det er behov for egenfinansiering i år. Planen framover er gjennomføring av igangsatt studium, videre oppbygging av fagmiljø og iverksetting av EVU-tiltak. HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 3. Videreutvikling av simuleringssenteret Målet er å styrke EVU-tilbud, utdanningskvaliteten på bachelor, samt forskning og fagutvikling i klinisk sykepleie. Tilsetting av innstilt stipendiat og innkjøp av utstyr gjenstår. Planen er å bruke kr til lønn og drift, og kr ,- til spesialutstyr. FA (Fellesadministrasjon) Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 2. tertial A4 Webprosjektet A6 Økt markedsføring/profilering A7 Forsterket EVU-innsats A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 4. Webprosjekt Fase 1 i Prosjektet hadde til hensikt å overføre HiGs web til ny teknisk plattform som også var søkbar på internett. Fase 1 er sluttført. Det planlegges en Fase 2 hvor organiseringen av HiG web skal gjennomgås. Omfanget og kostnadene ved fase 2 er ennå ikke klar. A 6. Økt markedsføring/profilering Hensikten med tiltaket var å få styrket profileringen av HiG for å bedre rekrutteringen. Pr. 2. tertial er det påløpt kr til etablering og gjennomføring av Hgskoleforum, Gjøvik Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 13/27

14 (Faglig-sosialt forum for allmennheten i regionen og HiG ansatte), arrangering av avslutningsmarkering for avgangsstudentene og innhenting av adresser til uteksaminerte ingeniører for etablering av et alumninettverk. Det resterende beløpet på kr ,- vil bli brukt til reklameskilt på kjøpesentre og en større markering av ingeniørutdanningens 40 års jubileum den 28. september. A7 Forsterket EVU-innsats Målet er å øke aktiviteten knyttet til EVU. Tiltaket er forsinket på grunn av sein etablering av EVU-koordinatorer ved avdelingene Igangsatt aktivitet videreføres. Nytt nettbasert opplegg for EVU er under utvikling ved ING, og vil kunne bli overført til HOS og IMT (se A 9). Med nye EVU-koordinatorer på plass forventes aktiviteten ved avdelingene å øke. Bl.a. planlegges oppstart av 5 nye kurs ved IMT fra FA vil understøtte avdelingenes aktivitet her. Innkjøp av eksterne tjenester planlegges i tillegg. Av bevilget beløp forventes kr innspart. A8 Kompetansemotor Innlandet Nye studier Hensikten med tiltaket er å ha utviklingsmidler til studier som kan inngå i det fylkeskommunale prosjektet Kompetansemotor. Det er satt av kr til tiltaket. HiG har nå i august startet arbeidet med utvikling av en fleksibel ingeniørutdanning. Det gjenstår kr Det har vært avholdt tre møter i prosjektet. Det har påløpt ca kr 5 000,- i forbindelse med arrangering av møter. Den resterende bevilgningen vil bli benyttet i løpet av høsten Nye søknader om tildeling av strategiske midler Det gjenstår etter dette kr frigjorte kr for resten av 2007 Nedenfor omtales søknader på aktuelle satsinger. A 9. Pilotprosjekt innen EVU (ING) Sum investering 85 Driftsutgifter Sum 335 Økte inntekter *) 900 Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Prosjektets mål: Utvikle og gjennomføre minimum 10 nettbaserte EVU kurs på ny åpen læringsplattform (Moodle). *) Inntektene er beregnet ut fra 120 studiepoengsenheter. EVU-kurs fordelt på 10 emner med gjennomsnitt 15 studenter i Dette vil gi uttelling i 2010 (produksjonen i 2008). Det er beregnet en inntekt på pr. 60 studiepoengsenhet. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 14/27

15 A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet (HOS) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å undersøke virkningene av å fremme utvikling av kunnskap om helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Prosjektet gjelder både en oppfølging av MCC-utdanningen (Master of Community Care) og FoU-samarbeid for å utvikle kunnskap som er relevant for oppfølgeren MHPCC (Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet). Søknadsbeløpet er til planlegging og utvikling av nettverket. A 11. Forskning innen radiografi (HOS) Sum investering 100 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler* Målet er å styrke forskningen på radiografiområdet for å høyne seksjonens kompetansenivå ved 3 deltiltak: -Oppgradere forskning innen radiografi ved seksjonen for å følge NOKUTs krav -Ansette en førstekompetent FoU-motor i kraft av egen forskning, prosjektgenerering, nettverksbygging og veiledning av andre ansatte -Opprette en stipendiatstilling og ansette dr.grads-stipendiat A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å få til en faglig oppgradering som innfrir samfunnets behov for kompetanse utover bachelor-nivået på feltet ved 3 deltiltak: -Arbeide for å få utvidet radiografens funksjonsområder, for eksempel ved beskrivelse av skjellettrøntgen -Etablere videreutdanning i beskrivende skjellettrøntgen for radiografer i samarbeid med Sykehuset Innlandet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 15/27

16 -Utvikle Master i radiografi ved HiG, i nært samarbeid med Master i klinisk sykepleie A 13. Videreutvikling av simuleringsenteret (HOS) Investering Driftsutgifter 150 Sum 150 Inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler 150 Videreutvikling av simuleringssenteret forutsetter bygningsmessige endringer med garasjeport og heis i bygg E. Hensikten er å legge undervisningsforholdene til rette for prehospitale tjenester. Søknadsbeløpet på kr ,- er til flytting av datalaboratoriet og til leieutgifter i 2008 i forbindelse med installering av kjøreport og bygging av heis. HOS har etablert samarbeid med Industribygg AS som tar en andel av investeringen på kr ,-. A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler HiG har inngått samarbeidsavtale med Hubei Economic University etter å ha mottatt 2 delegasjonsbesøk (i tillegg til at 2 gjesteprofessorer derfra kommer i oktober til ut desember i år). Universitetet ligger i byen Wuhan i Hubeiprovinsen. HiG har tilbud om å delta i veletablerte samarbeidskanaler som Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark i felleskap har overfor flere universiteter i samme by og provins. Forslaget foreslås med kr i drift hvert år i perioden. A 15. Styrke studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) Sum investering 300 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 16/27

17 HiG trenger å styrke studenttilbudet på campus og i byen for å konkurrere med mer attraktive studentbyer. Her må vi samspille med SOPP, Arena Kallerud, kommunen, fylkeskommunen og regionalt næringsliv. Bl.a. behov for å styrke studenthuset driftsmessig og investeringsmessig, bygge idrettshall (utvide Kallerudhallen), samt trekke byen/kommunen og næringslivet med på tiltak. Selvfinansierende videreføring forutsettes fra og med 2010 (bedret rekruttering, bedret studiepoengproduksjon, økt medvirkning fra kommune og næringsliv). A 16. Omdisponering av stilling som avdelingsdirektør til markedssjef (evt. markedsdirektør) (FA) Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Forslaget om å styrke markeds/kommunikasjonsenheten som har to stillinger i dag (1 pr. tiden ubesatt) tas med for å gi styret en mulighet for å gi signaler på området. Seminaret for vår store ledergruppe på Oscarsborg i august gav signal om behov for slik styrking særlig fra den avdelingen som opplever størst problem med studentrekrutteringen, nemlig IMT. Stillingen er tenkt å ha ansvar for strategisk planlegging og operativ gjennomføring på området, samtidig som enheten flyttes fra studieseksjonen (som for øvrig omdøpes til studie- og forskningsadministrativ avdeling for sterkere å få fra forskningsfokuset, ingen bemanningsendring ellers). Markedssjefstillingen kan dekkes økonomisk ved omgjøring av ledig stilling som avdelingsdirektør. Ulempen er at det også er behov for å styrke funksjonen som innenriksminister ved Fellesadministrasjonen (FA), med ansvar for FA s oppfølging av avdelingene, forberedelse av styresaker og oppfølging av styrevedtak, for eksempel nye (strategiske) satsinger og arbeidsoppgaver ellers prioritert av høgskoleledelsen. A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Sum investering Driftsutgifter Sum Eksterne midler Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Målet er å planlegge nybygg for samlokalisering FiG-HiG mer i detalj i henhold til vedtatt reguleringsplan. Nybygg forutsettes mellom H-, B- og G-byggene. Utgiften her skal dekke HiGs andel av planleggingsutgifter. Realisering bør skje innenfor eksisterende husleieramme, rundt 22 mill.kr. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 17/27

18 Høgskoledirektørens vurdering: Resultatrapporten viser at flere av satsingsområdene ennå ikke har disponert styrets tildeling på grunn av forsinket framdrift. Tildelingen til A 1.1 Komsam energi vil ikke bli benyttet inneværende år og foreslås inndratt i 2007, men gis som en tildeling for Innsparing ved A 7. EVU utgjør kr Tiltakene A 11 og A 12 (begge radiografi) vurderes å trenge nærmere utredning før beslutning om eventuell strategisk satsing kan skje. Derfor foreslås bevilget til sammen kr til nærmere utredning av disse. Øvrige nye A-tiltak foreslås vedtatt som nye strategiske satsinger. Forslaget til vedtak inneholder endringer i forhold til tidligere vedtak og nye tiltak. (De tre første i forslaget til vedtak er endringer av tidligere bevilgninger, de øvrige er nye) Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: Strategiske midler i 2007, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor: Tiltak Gjenstående Endringer av tidligere tildelinger A 1.1 Komsam II 500 (ING) A 1.2 Komsam energi (ING) A 7 Forsterket EVUinnsats (FA + avd) -100 Nye tildelinger A 9. Pilotprosjekt innen EVU (ING) A 10.Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet(hos) A 11. Forskning innen radiografi (HOS) 50 A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) 50 A 13. Videreutvikling av simuleringssenteret (HOS) 150 A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina. (FA+ avd) A 15. Styrke Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 18/27

19 studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Sum Gjenstående Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 19/27

20 Sak STY 50/2007 Vedlegg: Strategisk plan Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 20/27

21 Visjon Versjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg Overordnet mål Virksomhetside Verdigrunnlag HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet overfor krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. HiG skal ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljø og utvikle master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandører innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikring av en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling. HiG ønsker en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive forskning og utdanning og annen kunnskapsformidling på høyt nivå. Gjennom en åpen og forpliktende dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning vil vi bidra til en kompetansebygging der partene gjennom konstruktiv samhandling kan gjøre hverandre bedre. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 21/27

22 Hovedmål Utdanne tilfredse og kompetente studenter En komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhD-utdanninger Økt kvalitet og omfang på forskning og utvikling Økt formidling og innovasjon Et inspirerende og funksjonelt campus En attraktiv og krevende arbeidsplass Delmål Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet studenter i 2009, herav 200 på master / PhD Antall publikasjoner gjennom tellende publiseringskanaler skal øke med 25 % årlig Antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler skal øke med x% årlig Innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service Et godt arbeidsmiljø med høy grad av medarbeidertilfredshet Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5.år Attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov 6 % av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering i forretningsideer årlig og minst 4 skal utvikles til selvstendige foretak Gjennomført oppgradering av eksisterende høgskolecampus innen 2008 Sterk bevissthet om den enkeltes ansvar for ivaretakelse av godt arbeidsmijø og bidrag til høgskolens måloppnåelse Gjennomføringsgraden skal være økt med 10 %- poeng i løpet av planperioden Masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen 20 professorer, 40% andel førstestillinger og 30 stipendiater Høgskolen skal være positivt synlig i nyhetsbildet ukentlig Realisert de første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen 2010 Velfungerende HMS-systemer Minst 20% av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd) i utlandet i løpet av studietiden. Utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 4% av antall studenter på campus. Søknad om PhD i informasjonssikkerhet innen 2007 og en PhD innenfor visuell kommunikasjon innen 2008 sammen med HiL Antall årlige disputaser skal ligge på 7-10 fra 2009 Egen web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskoleweb ene i landet Identitetsskapende organisasjonskultur Et studentdemokrati med høy deltakelse Hvert institutts fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk / partnerskap Ha etablert en alumniordning innen 2006 Strategier: Utøve tydelig og målrettet ledelse som ivaretar et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og som sikrer medvirkning av studenter og ansatte Utvikle studieportefølje basert på gode analyser Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 22/27

23 . Delta i nasjonale/internasjonale nettverk ( relevans og kvalitet) Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og senterdannelser ( merkevareoppbygging) Posisjonere høgskolen i forhold til store og viktige satsinger regionalt og nasjonalt Skape en mer fleksibel organisasjon ved økt bruk av prosjekt-/åremålstilsettinger innenfor rammen av en hensiktsmessig balanse mellom faste og midlertidige ansatte Målrette kompetanseutvikling hos ansatte Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 23/27

24 Sak STY 51/2007 Om videreføring av felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer Møtedato: 14. september 2007 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Iver E. Jensen, studiedirektør Saksdokumenter: Saksutredning Sammendrag: HiG har siden 2005 hatt felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Lillehammer (HiL). Ordningen har vært organisert som et prosjekt fram til 31. desember Styret må nå ta stilling til en eventuell videreføring av samarbeidet i ny treårsperiode. HiL har allerede vedtatt en slik forlengelse. Saksopplysninger: Det er laget en selvevalueringsrapport (se: ) for felles internasjonalt kontor. I rapporten er det gjort rede for opprettingen av prosjektet i 2005, organisering, oppgaver og ansvarsområder fram til i dag. Rapporten er tredelt med egenvurdering, tilbakemelding fra avdelingene og spørreundersøkelse blant inn- og utreisende studenter. Evalueringen gjør bl a rede for studentmobiliteten i prosjektperioden for begge høgskolene. Tallene viser at HiL har hatt en økning og HiG en nedgang de to siste årene. Internasjonalt kontor redegjør grundig for at nedgangen i studentmobilitet ikke knytter seg til organiseringen av arbeidet. Årsaken er knyttet til bemanningssituasjonen ved HiG i perioden, samt utfordringene med å få til utveksling av studenter når studiene er rammeplanstyrte. (Noe som oppleves som kompliserende). I studieåret vi nå er inne i, er det en økning i utvekslingstallene for HiG, spesielt er det mange innreisende studenter til HiG i dette semesteret. Kostnader for felles internasjonalt kontor er innarbeidet i studieseksjonens budsjett. HiG har 1,5 stilling (hvorav anslagsvis 30 % er knyttet opp til UNISKA-koordinator). Lønnsbudsjettet inkludert sosiale kostnader utgjør om lag kr pr år. Driftskostnadene er budsjettert til ca ,- pr år. HiG er prosjektansvarlig og regnskapsfører for prosjektet. Det innebærer at HiL faktureres hvert tertial for påløpte kostnader. Utvikling av antall utvekslingsstudenter inn/ut (de aller fleste av disse tar 1 semester) (anslag) HiG inn HiG ut HiL inn HiL ut Vurdering: Det er både sterke og svake sider ved nåværende organisering av Internasjonalt kontor, men i sum fungerer ordningen bra. Høgskoledirektøren vil fremheve at ordningen er viktig å videreføre i lys av PIU-prosessen. Det er også verdt å være oppmerksom på internasjonalt kontors poengtering av hvordan deres profesjonalitet i arbeidet heves ved å kunne jobbe i et større team enn det to mindre enheter vil kunne gjøre alene. I tillegg representerer samarbeidet en større enhet med et bredere studietilbud som er gunstig i forhold til å få gode internasjonale avtaler. Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 24/27

25 Det er svært viktig at internasjonalt kontor har tett og nær kontakt mot studiedirektørene ved de to høgskolene som begge er lederens nærmeste foresatte. Det er samtidig viktig med en bred og god kontaktflate opp mot høgskoleledelsen og avdelingene. Dette for samkjøring av strategiske prioriteringer for arbeidet. Høgskolene må videreutvikle sine internasjonale relasjoner gjennom styrking av den administrative støtten til internasjonalt forskningssamarbeid. Satsingen på utveksling bør i stor grad samsvare med forskningsmessig og annet faglig samarbeid der dette er mulig. Høgskolen jobber mot å utvikle noen hovedsamarbeidspartnere i tråd med dette. Dette må synliggjøres i de konkrete handlingsplanene for internasjonalt kontor. Ut fra en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at nåværende organisering videreføres. Forslaget medfører ikke økte utgifter. Forslag til vedtak: Samarbeidet med HiL om et felles internasjonalt kontor forlenges i 3 år fra 1. januar Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 25/27

26 Sak STY 52/2007 Orientering om søker- og fremmøtetall ved studiestart Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør/studiedirektør Saksdokumenter: Ingen Styret gis en muntlig orientering i møtet Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 26/27

27 Sak STY 53/2007 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Saksbehandler: Saksdokumenter: Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 5, 2007 Side 27/27

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 2/2013 I Tertialrapport 2/2013 rapporteres status per 31. august for høgskolens arbeid med å realisere virksomhetsmålene. I rapporten omtales avdelingenes status for

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 1. Mars 2010 Vår ref.: 2010/334 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer