Styremøte nr. 4/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 4/2008"

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2008 Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 36/08 Innkalling... 2 Sak STY 37/08 Saksliste... 3 Sak STY 38/08 Protokoll fra styremøtet nr. 2/ Sak STY 39/08 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 3/ Sak STY 40/08 Lønnsvurdering for rektor og høgskoledirektør utsatt Sak STY 33/ Sak STY 41/08 Honorar til styremedlemmer utsatt Sak STY 32/ Sak STY 42/08 Tertialrapport 1, Sak STY 43/08 Møtedatoer for styret 2009 vår Diskusjonssaker: Sak STY 44/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret utsatt Sak STY 24/ Sak STY 45/08 Prinsipper for overføring av over-/underskudd utsatt Sak STY 25/ Sak STY 46/08 Evaluering av styrets arbeid Sak STY 47/08 Eventuelt Gjøvik 2. juni 2008 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 1/82

2 Sak STY 36/08 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2008, sakene 36 47/08 Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 2/82

3 Sak STY 37/08 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2008 Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 3/82

4 Sak STY 38/08 Protokoll fra styremøtet nr. 2/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. februar 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, 3.etj G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Terje Stafseng, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studie- og forskningsdirektør (orienterte om søkertall 08) Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 16/08 Godkjenning av innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 2/2008 med sakene 16-31/08 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 4/82

5 Sak STY 17/08 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 2/2008 Rektor fremmet 2 nye ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Sak STY31/08: Eventuelt: 1. Fastsettelse av møtedatoer 2. Søkertall 2008 for HiG Høgskoledirektørens forslag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 18/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 1/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 19/08 Revisjon av strategisk plan Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende Strategisk plan : STRATEGIPLAN Visjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg. 2 Overordnet mål: HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet av krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 3 Verdigrunnlag: HiG ønsker en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive forskning og utdanning og annen Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 5/82

6 kunnskapsformidling på høyt nivå. Gjennom en åpen og forpliktende dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning vil vi bidra til en kompetansebygging der partene gjennom konstruktiv samhandling kan gjøre hverandre bedre. 4 Virksomhetsidé: HiG skal: ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljøer som utvikler master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være aktive i å møte regionale behov for grunn-, videre- og etterutdanning være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikre en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling 5 Strategier: Utøve systematisk samfunnskontakt og nettverksbygging Sørge for et økonomisk handlingsrom for strategisk endring Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Utvikle studieportefølje basert på gode analyser Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Utøve tydelig og målrettet ledelse som ivaretar et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og som sikrer medvirkning av studenter og ansatte Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og senterdannelser (merkevareoppbygging) Skape en mer fleksibel organisasjon ved økt bruk av prosjekt- /åremålstilsettinger innenfor rammen av en hensiktsmessig balanse mellom faste og midlertidige ansatte Målrette kompetanseutvikling hos ansatte Posisjonere høgskolen i forhold til store og viktige satsinger regionalt og nasjonalt 6 Mål HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Øke antall primærsøkere per studieplass Øke antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 6/82

7 Utvikle en komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhDutdanninger Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år Ekspandere til 2100 studenter i planperioden, Utvikle attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov Utvikle masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Øke antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet. Øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden Utvikle et studentdemokrati med høy deltakelse Ha etablert en alumniordning i løpet av planperioden Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service Gjennomføre oppgradering av eksisterende høgskolecampus i planperioden og ha realisert første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen HiG skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus Gjøre HiG til et attraktivt studiested for utenlandske studenter 6.2 HiG skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. HiG har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. HiG har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder høgskolen tildeler doktorgrad HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling mellom profesjonsutdanningene og regionale aktører Øke antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 7/82

8 Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke utveksling av ansatte via programavtaler Seks prosent av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering ved utløp av planperioden Tjue professorer, 40 % andel førstestillinger og 30 stipendiater ved utløp av planperioden HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. Etablere stabil drift av PhD i informasjonssikkerhet i planperioden Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH i planperioden Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset innlandet og høgskolene i regionen Hver seksjon er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap 6.3 HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utvildingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU -virksomheten. Øke antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler med 10 % årlig Høgskolen skal ukentlig være positivt synlig i nyhetsbildet Høgskolens web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet Høgskolen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner HiG skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. Øke omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) Øke antall forretningsideer Øke antall nyopprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer 6.4 HiG skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene HiG skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder. Øke andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 8/82

9 Framstå som en attraktiv og krevende arbeidsplass for studenter og ansatte Tilby studenter og ansatte et inspirerende og funksjonelt arbeidsmiljø på campus Vektlegge en identitetsskapende kultur Kjennetegnes ved høy grad av medarbeidertilfredshet Antall årlige disputaser 5 10 Ansatte i stipendprogram skal øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Tilstrebe 50 % andel kvinner, totalt og etter stillingskategori Sørge for sterk bevissthet om den enkeltes ansvar for ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø og bidrag til høgskolens måloppnåelse HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer. Rapportering i henhold til målene for 2008 Riksrevisjonen skal ikke ha betydelige merknader eller kommentarer til høgskolens økonomistyring Utvikle økonomistyringsverktøy som er funksjonelle for styrets- og for avdelingenes behov Kjennetegnes ved velfungerende HMS-systemer Rektor fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt prikkpunkt under 6.1.1: Øke innsatsen vedrørende EVU Høgskoledirektørens forslag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 20/08 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende valgstyre for perioden : Hans Engenes, leder Randi Stokke, medlem Nils Rui, medlem Victoria Engebretsen, student ( ) Vegar Schaug, student ( ) Enstemmig vedtatt Sak STY 21/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 9/82

10 Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai Enstemmig vedtatt Sak STY 22/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai Enstemmig vedtatt Sak STY 23/08 Høringsuttalelse for NOU 2008: 3 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på fortrolighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet, forutsatt at Innlandsregionen er etablert etter en fusjon mellom Hedmark - og Oppland fylkeskommune Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: HiG holder fast ved sin beslutning fra behandlingen av Ryssdalsutvalgets forslag til ledelsesmodell, og legger vekt på at UH-lovens normalordning med valgt rektor som også er styreleder og tilsatt høgskoledirektør videreføres som normalordning Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og fremmet følgende nye forslag: Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 10/82

11 DISKUSJONSSAKER: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på frivilllighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Prorektor foreslo følgende tillegg: HiG er skeptisk til å avskaffe nasjonale rammeplaner på nåværende tidspunkt, og mener det er behov for ytterligere gjennomgang av rammeplanenes innhold og funksjon Høgskoledirektørens nye forslag med prorektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 24/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 25/08 Prinsipper for overføring av over- /underskudd ORIENTERINGSSAKER: Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 26/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret gav honnør til arbeidet som er utført i fht doktorgradssøknaden i Informasjonssikkerhet Sak STY 27/08 Eidsivaprofessorat Kort presentasjon av prosessen ved høgskoledirektøren Rektor takket høgskoledirektøren for arbeidet han har nedlagt i forbindelse med professoratet Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 11/82

12 Sak STY 28/08 Sak STY 29/08 Sak STY 30/08 Sak STY 31/08 PhD Information Security Revisjon av Handlingsplan for likestilling Orientering fra styrets Klagenemnd Eventuelt 1. Fastsettelse av styrets møtedatoer for høstsemesteret 2008: september 2008 (HiG) 11.november felles styremøte med HiL og HH fra kl november 17.desember Møtedatoene ble fastsatt 2. Høgskoledirektør og studie- og forskningssjefen orienterte om de positive søkertallene for HiG Ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 12/82

13 Sak STY 39/08 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 3/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet Forslag til PROTOKOLL FRA EKTRAORDINÆRT STYREMØTE NR 3, 5. MAI 2008 Tid: Mandag 5. mai 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom FA Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (over tlf) Ingegerd Palmèr, ekstern representant (over tlf) Jan Erik Svensson, ekstern representant (over tlf) Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Terje Stafseng, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale (over tlf) Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 34/08 Godkjenning av innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 3/2008 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 13/82

14 Sak STY 35/08 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 3/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 21/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag Styret for Høgskolen i Gjøvik tilsetter Torbjørn Skogsrød i åremålsstillingen som dekan på Avdeling for ingeniørfag. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år. I åremålsstillingen innvilges Torbjørn Skogsrød permisjon fra sin ordinære undervisnings-/forskerstilling. Dersom Torbjørn Skogsrød mot formodning skulle takke nei til tilbudet, vil stillingen blir lyst ut på nytt. Enstemmig vedtatt Sak STY 22/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Styret for Høgskolen i Gjøvik tilsetter Roger Lian i åremålsstillingen som dekan på Avdeling for helse, omsorg og sykepleie. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år. Etter endt åremål tilbys Roger Lian fast undervisnings-/forskerstilling. Dersom Roger Lian mot formodning skulle takke nei til tilbudet, vil stillingen bli lyst ut på nytt. Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 14/82

15 Sak STY 40/08 Lønnsvurdering for rektor og høgskoledirektør utsatt Sak STY 33/08 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Kriterier for lokale lønnsforhandlinger ved HiG 2008 Saksopplysninger Etter reglene i Hovedtariffavtalen (HTA) skal den enkelte høgskole nedsette en forhandlingsdelegasjon som innhenter fullmakt fra høgskolestyret til å forhandle på vegne av arbeidsgiver ved lokale lønnsforhandlinger. Det ble i sak STY 50/01 fattet vedtak om at høgskoledirektør og personaldirektør oppnevnes som fast forhandlingsdelegasjon ved disse. Styret ga delegasjonen fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver ut fra sentralt gitte rammer. Disse forhandlingene omfatter ikke rektor og høgskoledirektør da disse er trukket ut fra de ordinære forhandlingene. I HTA punkt siste avsnitt hvor det står: Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan nærmeste overordnede myndighet etter avtale med de tillitsvalgte på samme nivå fastsette lønnsendring for vedkommende. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott. Øverste leder betyr ved HiG rektor (styreleder og faglig leder) og høgskoledirektør (administrativ leder, ansvar for daglig drift). Formuleringen Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde innebærer at arbeidsgiver i realiteten bestemmer rektors og høgskoledirektørs lønn. Etter dagens ordning har styret oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av to eksterne styremedlemmer med ansvar for å utarbeide et forslag for å forhandle og fastlegge godtgjøring/lønn for rektor og høgskoledirektør. Det gjennomføres møte med alle fagforeningene ved skolen, der personaldirektør har deltatt som sekretær. Forslaget legges fram og drøftes med fagforeningene. Forhandlingsutvalget vurderer de momenter som framkommer i nevnte møte og tar sin endelige beslutning basert på innspill og egne vurderinger. Resultatet meddeles fagforeningene, der den enkelte fagforening kan slutte seg til forslaget eller ta merknad. Protokoll underskrives i møtet. Rektor vil etter endt funksjonsperiode i sitt valgte verv gjeninntre i sin ordinære stilling ved HiG og vil umiddelbart etter funksjonsperioden ha rett til forhandling om ny lønn, jf Hovedtariffavtalens pkt Svar på oversendte spørsmål Fra styremedlem Jan Erik Svensson er det mottatt noen spørsmål i e-post av som høgskoledirektøren her vil søke å svare på. 1. Hvem skal Forhandlingsutvalget forhandle med; - rektor, høgskoledirektør, prorektor, dekaner? Forhandlingsutvalget forhandler lønn/godtgjøring for rektor og høgskoledirektør. I henhold til HTA er forhandlingsmotparten tjenestemannsorganisasjonene ved HiG. (Lønn for prorektor følger de vanlige lokale lønnsforhandlinger som ledes av høgskoledirektør.) 2. Kan noen forhandlinger delegeres? Hvorfor og hvorfor ikke? Forhandlingene vedrørende rektor og høgskoledirektør bør ikke delegeres administrativt fordi det blir en umulig situasjon dersom for eksempel personaldirektør, prorektor eller en dekan skal forhandle for sine nærmeste overordnede. 3. Hvem skal avholde medarbeidersamtale og hvem skal forhandle betingelser med ovennevnte? Det årlige etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) fungerer som en årlig utsjekk av høgskolens oppnådde resultater. I samtalen er rektor og høgskoledirektør svært sentrale. For øvrig avklarer i dag rektor og høgskoledirektør gjensidig mål og resultatkrav. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 15/82

16 4. Hvilken rolle skal fagforeningene ha og i tilfelle når skal disse informeres/innbys til diskusjon om ovennevnte? Både i tilknytning til utredning om saken, men også i prosessen når forhandlinger utøves. Tjenestemannsorganisasjonene kommer først inn når det formelt er innkalt til forhandlingsmøte. Arbeidsgiversiden innkaller, og det er vanlig i innkallingen å informere om hvem det fremsettes krav for, evt. kravets størrelse og begrunnelse. I mange tilfelle opplyses det også i innkallingen om at krav med begrunnelse vil bli gitt i møtet. 5. Eventuelt andre momenter som er viktige å få belyst i tilknytning til saken. HiL og HH praktiserer samme ordning som ved HiG. 6. Kan lønn for rektor og høgskoledirektør besluttes av forhandlingsutvalget uten drøftinger med tillitsvalgte? Nei. Forhandlinger skal gjennomføres ihht pk t i HTA, men arbeidsgiver har i realiteten full styring Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde, jf 2. avsnitt overfor under Saksopplysninger. 7. En forutsetter her at forhandlingsutvalget avholder medarbeidersamtale eller lønnssamtale med de berørte. Et forhandlingsutvalg kan gjennomføre en målsettingssamtale og senere en resultatvurderingssamtale med rektor og/eller høgskoledirektør før lønnsforhandling skal gjennomføres. Alternativet kan være en resultatvurdering ut fra HiG s gjeldende lønnspolitiske retningslinjer ved lokale lønnsforhandlinger, og så gjennomføre forhandlingene. 8. Kan rektor fastsette lønnen for prorektor og dekaner uten drøftinger? Rektor har lønnssamtale med disse. Ved ansettelser fastsetter høgskoledirektør lønn også for disse. Senere følges samme prosedyrer som for andre ansatte ved HiG, dvs lønnforhandlingene ledes av høgskoledirektør etter HTA s bestemmelser. Vurdering Det er, etter høgskoledirektørens mening, nyttig med en klargjøring av prosessen med forhandling av godtgjøring/lønn for rektor og høgskoledirektør. Ordningen med at et mindre utvalg, f. eks to som tidligere, på styrets vegne tar seg av forhandlingene synes som en praktisk ordning. Det er ellers viktig at både forhandlingsdelegasjonen og de berørte (rektor og høgskoledirektør) er kjent med prosessen og kriteriene. Alle ansatte ved HiG kan bli ansett som inhabile med hensyn til å tilrettelegge grunnlaget for beslutning i denne saken (siden det angår rektor og høgskoledirektør). Det er derfor viktig at styret/forhandlingsdelegasjonen selv tar dette ansvaret. En sekretær fra administrasjonen bør derfor ikke gi råd eller utredning i saken, men kan bistå med praktiske gjøremål som møteinnkalling, skriving av referat, innhenting av opplysninger med mer. Under svaret på spørsmål 7 er det antydet to hovedmodeller som styret/forhandlingsdelegasjonen kan benytte før gjennomføring av formell forhandling etter HTA. 1. Gjennomføre en målsettingssamtale, og senere en resultatvurderingssamtale, med rektor og/eller høgskoledirektør før lønnsforhandling gjennomføres. 2. Gjøre en resultatvurdering ut fra HiGs gjeldende lønnspolitiske retningslinjer ved lokale lønnsforhandlinger før lønnsforhandling gjennomføres. Høgskoledirektør ønsker seg ideelt sett modell 1, men ser at modell 2 kan være enklere å gjennomføre for styret/forhandlingsdelegasjonen. Det fremmes ikke innstilling på hvilken modell som bør brukes, men Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 16/82

17 det overlates til styret å drøfte seg frem til en løsning, jf punkt 4 nedenfor. Til orientering vedlegges utkast til nye retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger høsten Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2008, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt Følgende modell for lønnsforhandling skal brukes: Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 17/82

18 Vedlegg til Sak STY 38/08 Forslag til kriterier for lokale lønnsforhandlinger ved HiG høsten 2008 Resultater Viktige bidrag til til prioriterte resultatkrav, herunder også utøvelse av godt lederskap med slikt resultat. Ekstra innsats på eget arbeidsfelt teller. Omstilling / fornyelse Viktig bidrag til fornyelse i arbeidsform og organisering. Utdanningskvalitet Viktig bidrag til forbedring innen undervisning og/eller oppfølging av studenter. FoU Viktig bidrag til forsking og /eller utviklingsprosjekter (innhenting av og/eller gjennomføring) Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 18/82

19 Sak STY 41/08 Honorar til styremedlemmer utsatt Sak STY 32/08 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret har bedt høgskoledirektør om å vurdere om det ikke kan innføres et system med fast årlig godtgjøring. Pr i dag følger godtgjørelsen satsene for statlige utvalg for medgått tid i møter og til forberedelse lik møtetiden. I Sak STY 06/06 vedtok høgskolestyret at godtgjøring for vervet som styremedlem gjelder for alle representantene. For 2007 utgjorde honoraret for deltakelse i alle styremøtene ca kr ,1 % arbeidsgiveravgift for hvert styremedlem, til sammen kr Når det gjelder rektors godtgjørelse, er også rektorgodtgjøring i tillegg til lønn som faglig ansatt, tidligere sentralt forhandlet for hele gruppen i universitets- og høgskolesektoren. Styrevervet ble ansett som en del av rektorfunksjonen, og det ble derfor ikke gitt godtgjørelse utover dette. Personalkontoret har sendt en forespørsel til alle landets høgskoler for å få opplyst praksisen på disse stedene. Vi har mottatt svar fra seks høgskoler hvorav tre (Lillehammer, Ålesund og Telemark) følger samme praksis som oss med bruk av veiledende satser fra Statens Personalhåndbok (SPH), men det skilles mellom interne og eksterne medlemmer. Lillehammer: Interne medlemmer lønnes med timelønn i ordinære stillinger. Ålesund: Honoraret gis kun til de eksterne medlemmer og studentrepresentanter. Tilsatte representanter for undervisnings-/forskerpersonalet får 80 timer lagt inn i sin arbeidsplan. Tilsattrepresentanten for teknisk/administrativt personale vil kunne få utbetalt overtid dersom arbeidet ikke kan innpasses innenfor normal arbeidstid. Telemark: Interne styremedlemmer mottar ikke honorar for å sitte i styret, men de får fritak fra ordinær arbeidsplikt med 135 timer pr år. Høgskolene i Nord-Trøndelag og Hedmark: Praktiserer en fast godtgjørelse på kr pr år, eksklusiv rektor og prorektor som har styrevervet som en del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. Høgskolen i Sør-Trøndelag: Praktiserer en fast årlig godtgjørelse på kr for styreleder, mens de andre styremedlemmene har kr Vurdering Innledningsvis vil høgskoledirektør vise til 9-3 i UH-loven hvorfra det siteres: (4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder. Departementet har ikke kommet med retningslinjer siden styret i Sak STY 06/06 vedtok nåværende ordning. Det er derfor styret selv som fastsetter retningslinjer for honorering. Det foreligger to aktuelle ordninger - bruk av veiledende satser fra SPH eller fast godtgjørelse. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 19/82

20 Høgskoledirektør finner det fornuftig med en endring av praksis fra møtegodtgjørelse etter satser for statlig utvalg til en fast årlig godtgjøring og vil derfor med unntak av rektor og prorektor foreslå kr pr år + kr for hver møte-/seminardag, til sammen kr ved 8 møte-/seminardager per år. Når det gjelder godtgjørelse for rektors styreverv, finner høgskoledirektør det rimelig med bakgrunn i UH-lovens bestemmer at det også fastsettes en godtgjørelse utover det som er sentralt fremforhandlet om honorering for valgte verv, jf tabell. (Tillegget for rektor v/hig følger små høgskoler, rektor v/hil har for mellomstore og rektor v/hh har for stor høgskole) Høgskoler Honorar Små høgskoler Mellomstore høgskoler Store høgskoler Høgskoledirektør vil foreslå at styrehonoraret for rektor settes til kr pr år. Rektors totale tillegg (styreleder + rektortillegg) vil da samsvare omtrent med rektors godtgjørelse ved HiL i dag. Høgskoledirektør vil også foreslå at prorektors godtgjørelse som styrets nestleder fastsettes til et fast beløp på kr pr år. Ovennevnte forslag til endring av styregodtgjørelse medfører en kostnad på kr ,1 % arbeidsgiveravgift, til sammen ca kr Kostnadsøkning i forhold til nåværende ordning utgjør ca kr pr år (helårsvirkning). Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende styregodtgjørelse per år: Rektor (styreleder): Kr Prorektor (nestleder): Kr Andre styremedlemmer: Kr kr for hver møte-/seminardag Styremedlemmer som av styret eller styrets leder gis tilleggsoppgaver (intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret), tilkommer honorar etter statens satser for utvalgsarbeid. 2. Varamedlemmer får godtgjort kr pr møte-/seminardag. 3. Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget. 4. Honorar utbetales 2 ganger årlig (juni og desember). 5. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 6. Satsene vurderes årlig av styret forut for inngangen av et nytt kalenderår. 7. De nye godtgjørelsene iverksettes fra og med annet halvår 2008, med tilsvarende avkorting av de faste satsene. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 20/82

21 Sak STY 42/08 Tertialrapport 1, 2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport 1/2008 Saksopplysninger Generelle kommentarer Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av to deler. Første delen omfatter høgskolens internregnskap. Dette omfatter høgskolens totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Den andre delen av økonomirapporteringen (finansregnskapet) retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens økonomi er god pr. 1. tertial, men med noe usikkerhet framover. Høgskolen hadde et positivt budsjettavvik på 1,4 mill.kr på ordinær virksomhet. Oppdragsvirksomheten viste et positivt resultat på kr HOS har mistet forventede oppdragsinntekter på 1,75 mill kr for desentralisert sykepleierutdanning i Østfold. Inntekten skulle dekke tilsvarende kostnader. Med en videreføring av dagens aktivitetsnivå, forventes et negativt avvik på 1,0 mill kr i Avdelingen vil nøye se på mulighetene for økt inntjening og reduksjon i personal- og driftskostnader for resten av året for å redusere avviket. Høgskoledirektøren og FA vil også følge opp dette. En generell trend som har påvirket regnskapet over lengre tid, er veksten i personalkostnadene totalt sett ved HiG. Fra 1. tertial 2007 til 1. tertial 2008 er veksten på 12,9 %. Dette medfører at HiG blir stadig mer avhengig av eksterne inntekter i driften fordi den ordinære tildelingen ikke vokser i samme takt. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for 2008 før virkningen av lønnsoppgjøret for hver enkelt budsjettenhet i kroner. På basis av vurderinger gitt av dekanene ved avdelingene og av stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på - kr i 2008, som framkommer slik: Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2008 Prognose 2008 Avvik 1. tertial 2007 HOS IMT ING HiG felles FA Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 21/82

22 Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2008 Prognose 2008 Avvik 1. tertial 2007 HiG samlet Tall i hele kroner Lønnsoppgjør 2008: Virkningen av lønnsoppgjøret 2008 er beregnet til 5,4 mill. kr inklusive sentrale justeringer og lokalt lønnsoppgjør. Høgskolens totale sentrale avsetninger til lønnsoppgjøret utgjør 2,5 mill.kr. I tillegg er HiG tildelt kr i ekstra midler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Denne ekstrabevilgningen foreslås overført til avsetningen for lønnsoppgjør. Videre har høgskolen avsatt en reservepost på 2,0 mill. kr som kan benyttes til dekning av lønnsoppgjøret. Strategiske midler: Samlet sett er det bare disponert 12 % av tildelte strategiske midler for 2008 (kr av kr ). Selv om flere av prosjektene aktivitetsmessig er i rute, viser dette at innsatsen for å gjennomføre prosjektene må økes. Gjennomføring av nye strategiske tiltak i tillegg til daglig drift, har generelt vist seg vanskelig. Av ikke fordelte strategiske midler på budsjett 2008 gjenstår kroner Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar økonomirapport pr. 1 tertial 2008 til etterretning. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 22/82

23 Tertialrapport 1/2008 HiG Vedlegg Sak STY 42/08 1 Innledning Tertialrapport 1/2008 tar med alle de rapporteringspunktene som HiG skal uttale seg om i årsrapporten Rapport og Planer ( ). Det gis en kvalitativ vurdering av status selv om det ikke er naturlig på alle områder å rapportere kvantitative data pr 1. tertial for: Sektormål. I årsrapport skal HiG omtale områder som KD prioriterer. Vi har valgt å synliggjøre status for disse områdene også på tertialrapportnivå. Virksomhetsmål med tilhørende styringsparametre, slik de er vedtatt i Strategisk plan for HiG. 2 Hovedutfordringer 2008 Følge opp prosessen med Prosjekt Innlandsuniversitetet 2012 o Status: I rute, men komplisert prosess som særlig følges opp av rektor og høgskoledirektør. Fellesadministrasjonen: Forbedre samspillet med fagavdelingene omkring økonomistyring (både bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert virksomhet) o Status: I rute. Økonomiseksjonen deltar i avdelingenes ledermøter og har utarbeidet nye rapporter etter avdelingenes ønsker. Følge opp framdriften i styrets vedtak om strategiske satsinger o Status: Gjennomføring er generelt forsinket. Tiltak: Nye dekaner kommer i løpet av sommeren ved ING og HOS. Tettere oppfølging ved høgskoledirektør / FA planlegges. Gjennomføring av stadig nye strategiske prosjekter har vist seg meget krevende parallelt med løpende, daglig drift. Bistå ved mottak og oppfølging av utenlandske ansatte og studenter o Status: I rute, og under opptrapping. Avdeling for ingeniørfag: Videreutvikle igangsatte omstillings- og utviklingstiltak o Status: Generelt i rute, men noe etterslep på strategiske satsinger. Ny dekan fra Bygge opp et satsingsområde i samspill med NCE Raufoss (lettvektsmaterialer og automatisert produksjon), inkludert masterutdanning ref. PIU o Status: I gang, noe forsinket. Rammeavtale om faglig samarbeid er signert. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o I rute. Meget god respons på fleksibel ingeniørutdanning. Sikre oppbyggingen av fagområdet økonomi og ledelse Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 23/82

24 o Status: Delvis i rute. Undervisningen H08 er sikret, men etterslep på tilsettinger. Avdeling for informatikk og medieteknikk: Iverksette omstillingsprosess for å sikre reell budsjettbalanse 2008 og langsiktig faglig/økonomisk bærekraft (jfr synkende studiepoengproduksjon og tilhørende inntekter og høye master- og PhD-kostnader) o Status: Prosessen er i gang mht innsparing på driftsmidler og stillinger på ordinær drift og økt aktivitet og inntekt innen EVU. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o Status: Delvis i rute. De engelskspråklige masterutdanningene vil bli tilbudt som nettbaserte, fleksible studier fra H08. Videreutvikle samspillet med næringsliv regionalt og nasjonalt, inklusive prosjektet Security Valley ved Gjøvik Kunnskapspark o Status: Pågår konkretisering i forhold til Security Valley. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie: Videreføre den gode studiepoengproduksjonen o Status: I rute Videreutvikle det interne tverrfaglige samarbeidet o Status: Delvis i rute. Ny dekan fra 4. august vil ha dette som viktig oppgave. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o Status: Oppfølging er forsinket, men i gang. Følge opp FoU-arbeidet (særlig ved simuleringssenteret og omsorgssenteret) o Status: I rute Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 24/82

25 3 Måloppnåelse 3.1 HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, i faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Vise videreutviklingen av kvalitetssikringssystemene, herunder hvordan systemene blir forankret i fagmiljøene o Status: Løpende oppfølging. Evaluering planlagt for gjennomføring i 2. tertial. Vise hvordan kvalitetssikringssystemene blir brukt strategisk i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen o Status: Studienemnda har revidert alle studie-/fagplaner og emnebeskrivelser. Kvalitetsseminar planlagt i 3. tertial. Omtale strategi for utvikling av fagporteføljen og faglig profil, herunder vise avveiingene som gjøres når det gjelder bredde versus dybde, hensynet til små og utsatte fag, relevans etc o Status: I rute. Prosess i forhold til fagportefølje er igangsatt. Omtale strategi for arbeidet med internasjonalisering, og vise hvordan dette bidrar til utviklingen av den faglige virksomheten o Status: I rute. Redegjøre for utviklingen av bindende samarbeid med institusjoner i spesialist- og primærhelsetjenesten der studentene har praksis, også innbefattet kvalitetssikringen av studentenes praksis o Status: I rute HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Styringsparametre: Øke antall primærsøkere per studieplass o Status: Forbedret markedsføring har økt antall primærsøkere mer enn snitt. Økning i primærsøkere i Samordna opptak: 3,4 % pr Økning totalt (inkludert lokalt opptak): 23,9 %. Nasjonalt ingen endring fra Øke antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder (ingeniør / sykepleie) o Status: Foreløpig usikkert per tertialrapport 1. Øke innsatsen vedrørende etter- og videreutdanning (EVU). o Status: Noe lavere enn forventet. ING i rute, IMT og HOS ligger etter. Utvikle en komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhD-utdanninger o Status: I rute. PhD søknad forventes godkjent av NOKUT medio juni. Søknad om opprettelse av nettverksbasert Forskerskole innen informasjonssikkerhet sendes NFR i juni. Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år. o Status: I rute. Våre kandidater får lett jobb. Ekspandere til 2100 studenter i planperioden o Status: I rute. HiG har økt fra studenter totalt pr til pr Utvikle attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov o Status: I rute. Lett for våre studenter å få jobb Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 25/82

26 Utvikle masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen o Status: I rute HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Styringsparametre: Øke antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år o Status: For tidlig for årsprognose. Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet o Status: Undersøkelse gjennomføres i 3. tertial. Øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden o Status: Løpende vurdering av tiltak gjennom studiekvalitetsarbeidet. Utvikle et studentdemokrati med høy deltakelse o Status: Stor variasjon i studentdeltakelsen, men generelt lav valgdeltakelse (kun 119 av 1826 stemmeberettigede studenter avla stemme). Ha etablert en alumniordning i løpet av planperioden o Status: Forsinket, men under planlegging. Pilotperioden H08/V09. Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service o Status: I rute. Gjennomføre oppgradering av eksisterende høgskolecampus i planperioden og ha realisert første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen 2010 o Status: I rute, men forsinket oppfølging av samlokalisering med Fagskolen. Ombyggingen av K-bygget går som planlagt. Her avventer vi Fagskolen i Gjøvik/Oppland fylkeskommune HiG skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Styringsparametre: Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) o Status: I rute. Færre inn, flere ut forventes. Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud o Status: Ny master på engelsk (Color in Informatics and Media Technology - CIMET). Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden o Status: Delvis i rute, 5 % deltar i utveksling. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus o Status: I 2008 forventes 1,5 % av antall studenter på campus. Gjøre HiG til et attraktivt studiested for utenlandske studenter o Status: I rute. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 26/82

27 3.2 HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Omtale arbeidet med å konsentrere innsatsen og utvikle fagmiljøene gjennom samarbeid i egen institusjon eller mellom institusjoner o Status: I rute. Omtale tiltak for å øke gjennomstrømningen i forskerutdanningen. o Status: I rute. Omtale tiltak for å øke forskningsmidlene fra NFR o Status: I rute. Omtale hvordan institusjonen bedrer samarbeidet med internasjonal utdannings- og forskningsvirksomhet. o Status: I rute HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen. Styringsparametre: Øke antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: Usikkert pr. 1. tertial, men økte med 3,9 % siste år og 70,6 % etter Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: Ikke i rute, flere søknader er avslått. Følges opp av dekanene med støtte fra FA. Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: I rute gjennom Turbine- og egis-prosjektene. Øke utveksling av ansatte via programavtaler o Status: Negativt avvik, men under oppfølging. Seks prosent av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering ved utløp av planperioden o Status: I rute, med 6,8 %. Beregnet slik: (NFR + EU)/ Totale inntekter Tjue professorer, 40 % andel førstestillinger og 30 stipendiater ved utløp av planperioden o Status: Ultimo april hadde HiG 21 professorer (I og II), 26 % førstestillinger og 19 stipendiater (eksternt- og bevilgningsfinansiert) HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. Styringsparametre: Etablere stabil drift av PhD i informasjonssikkerhet i planperioden o Status: I rute. NOKUT tilfreds med akkrediteringssøknad. Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH i planperioden o Status: Negativt avvik. Mer tidkrevende enn forutsett å få reell påvirkning på innholdet i denne felles PhDen. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 27/82

28 Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen o Status: I rute. 3.3 HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Omtale arbeidet for å styrke bidraget til regional utvikling og innovasjon o Status: Regionalt samspill i rute. Omtale arbeidet med å øke de eksternfinansierte inntektene o Status: I rute med økning. Omtale arbeidet med å gjøre utdanningene tilgjengelige og fleksible for hele befolkningen, uavhengig av bosted og livssituasjon o Status: I rute, jfr. særlig fleksibel ingeniørutdanning, desentraliserte sykepleierutdanninger og fleksibel organisering av masterutdanningene ved IMT. Vise tiltak for å styrke publisering og formidling o Status: I rute. Forslag til Open Access policy under utarbeidelse. Høgskoleforum Gjøvik vel etablert HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten. Styringsparametre: Øke antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler med 10 % årlig o Status: Mangler data pr. 1. tertial. Høgskolen skal ukentlig være positivt synlig i nyhetsbildet o Status: I rute. Høgskolens web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet o Status: Antas i rute ut fra tilbakemeldinger fra brukere. Høgskolen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner o Status: I rute Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. Styringsparametre: Øke omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) o Status: Samlet noe under budsjett, gjelder særlig IMT. Bortfall av brutto inntekt på 1.70 mill kr ved HOS i forbindelse med avlyst undervisningsoppdrag i Østfold. Følges opp av høgskoledirektør. Øke antall forretningsideer o Status: Ingen nye. Øke antall nyopprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer o Status: Ingen nye. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 28/82

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 24.04.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen

4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen 4 Planer for 4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen I strategi- og budsjettprosessen for vedtok styret ved NTNU å rette strategisk oppmerksomhet mot fem målområder i strategien: o publisering

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Styremøte nr. 2/2008

Styremøte nr. 2/2008 Styremøte nr. 2/2008 Tid: 24.04.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik SAKSLISTE Beslutningssaker: Sak STY 16/08 Innkalling... 2 Sak STY 17/08 Saksliste... 3 Sak STY 18/08 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2008... 4

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2 Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE Delmål 1.1 Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminertekandidater fordelt på utvalgte fagområder i henhold til prioriterte områder Studier

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Virksomhetsplan Pr

Virksomhetsplan Pr Virksomhetsplan 2010 Pr 08.02.10 1 Langsiktige mål og hovedvirkemidler Avdeling for økonomi og ledelse har følgende mål for året 2015: Mål for 2015 Vi har Innlandets ledende fag-, studie- og forskningsmiljø

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer