Styremøte nr. 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 3/2012"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/ Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll fra styremøte nr. 2/ Sak STY 22/12 PIU... 9 Drøftingssaker: Sak STY 23/12 Etatsstyringsmøtet Orienteringssaker: Sak STY 24/12 Orientering om søkertall Sak STY 25/12 Eventuelt Gjøvik 24. april 2012 Jørn Wroldsen, rektor Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/36

2 Beslutningssaker: Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/36

3 Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2012. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/36

4 Sak STY 20/12 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2012, sakene 19/12 25/12. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/36

5 Sak STY 21/12 Protokoll fra styremøte nr. 2/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 2/2012, Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr. 2/2012 er justert i henhold til innspill fra høringsrunden. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 2/2012. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/36

6 Vedlegg - sak STY 21/12 Styremøte nr. 2/2012 protokoll Tid: Onsdag 28. mars 2012 kl. 10:00 12:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant (gikk under sak 13) Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Ingen Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Morten Irgens, dekan (gikk under sak 13) Gro Rognstad, studie- og forskningsdirektør (gikk under sak 13) Harald Landheim, prosjektdirektør Beslutningssaker: Sak STY 10/12 Innkalling til styremøte Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/36

7 Sak STY 11/12 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2012, sakene 10 18/12. Styreleder foreslo å behandle sak 13 til slutt. Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 12/12 Protokoll styremøte nr. 1/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 1/2012. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 13/12 PIU Det ble referert fra møte med tidligere minister Tora Aasland 20. mars, og møte med KUFfondet og partene i PIU 27. mars. Formelt referat fra møtet med Tora Aasland har kommet fra KD, og sendes til styret. Underveis foreslo styreleder å lukke møtet. Møtet ble lukket. Høgskolestyret vedtok enstemmig at møtet skulle fortsette som åpent. Møtet ble åpnet. Styreleder foreslo følgende vedtak Høgskolestyret ved HiG er fortsatt opptatt av å realisere Innlandsuniversitetet sammen med HiHm og HiL. Høgskolestyret mener forpliktende samarbeid om utvikling av administrative og faglige prosjekter er en vei å gå, før en full fusjon implementeres. Konkretisering av dette må nedfelles i en konkret ny samarbeidsavtale mellom partene der følgende premisser er sentrale: Det må formuleres en visjon som sikrer at en tar vare på og videreutvikler de strategiske fortrinn høgskolene nå har Sikring av økonomisk bærekraft til videre faglig utvikling Økonomiske beregninger av de ulike alternativer må foretas Sikring av ledelses- og utviklingskraft er avgjørende En bred involvering av ansatte i faglige og administrative prosjekter er avgjørende i prosessen videre Styringsstruktur for å sikre framdrift Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/36

8 Sak STY 14/12 Master in 3D Multimedia Technology arbeid mot Joint Degree med Université Jean Monnet, Saint Etienne Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at arbeidet mot Joint Degree i Master in 3D Multimedia Technology, sammen med Université Jean Monnet i Saint Etienne, fortsetter. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt med følgende protokolltilførsel: Styret ønsker å se IMTs strategi for denne masteren sammen med andre satsinger, før endelig konklusjon tas i saken. Sak STY 15/12 Nytt delegasjonsmedlem til etatsstyringsmøtet 2012 Styreleder foreslo Ivar Farup som nytt delegasjonsmedlem Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker: Sak STY 16/12 Bachelorstart på Campus Bali Det ble gitt en muntlig orientering av prorektor og studie- og forskningsdirektør. Sak STY 17/12 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Tatt til orientering. Sak STY 18/12 Eventuelt Ingen saker. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/36

9 Sak STY 22/12 PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: 1. HiLs saksfremlegg og protokoll, HHs saksfremlegg og protokoll, Medieoppslag etter styremøtene ved HiL og HH Saksopplysninger Det vises til saksfremlegg og protokoller fra HiLs og HHs siste styremøter (vedlegg 1 og 2). Disse gir et samlet godt grunnlag for status og tenking ved de andre høgskolene. Vedlagt også et par medieoppslag (vedlegg 3). Siden tidsfristene i samarbeidsavtalen ikke er overholdt, er det rimelig å erkjenne, og sterkt beklage, at samarbeidsavtalen er brutt mhp. organisatorisk fremdrift. Det har vært jobbet hardt og lenge med å komme i mål, men det lot seg ikke gjøre å komme til enighet på det felles styremøtet I en slik situasjon krever samarbeidsavtalen at det skal reforhandles om ny avtale. Den prosessen er ikke startet. Etter styremøtene på Honne har pr ennå ikke høgskoleledelsene hatt samlet møte om PIU. HiG tok umiddelbart etter forrige møte i HiGs styre , kontakt med Harald Landheim og ba ham organisere et møte mellom partene. HiG og HiL var villige til dette, men HH meldte at de ikke ønsket møte før etter sitt styremøte Det har derfor ikke vært mulig å drøfte saken samlet med de andre høgskoleledelsene. I styrefremlegget til HH tas det for gitt at KUF-fondet vil stoppe sine utbetalinger for godt, fordi det ikke vil bli sendt en fusjonssøknad innen rimelig tid (noen måneder). Dette er i tråd med de signaler KUF-fondets leder har gitt uttrykk for. De økonomiske konsekvensene for HiG vil vi måtte komme tilbake til i styremøtet i juni under behandling av langtidsbudsjettet. Inntil da foreslås at virksomheten går som normalt, med tæring på høgskolens avsetninger. I tråd med tidligere vedtak holdes målet om et universitet i Innlandet fast. Men, i tråd med HHs og HiLs styrevedtak (se vedlegg), erkjennes at en rask fusjon og arbeid fremover som en institusjon ikke er mulig nå. Utviklingen må derfor fortsette ved at høgskolene en tid er selvstendige, men jobber sammen i hht. til en revidert samarbeidsavtale. Sentralt i en ny samarbeidsavtale bør være SAK-prosjekter av både faglig og administrativ natur, og regulering av samarbeidsarenaer som erstatter UPS. Før en tar opp en fusjonsprosess med alle høgskolene på nytt bør det lages en felles visjon og strategiplan for en fremtidig institusjon. Det er neppe realistisk at dette skjer før mot slutten av nåværende styreperiode. Gitt de nye realitetene, og at HiL i sitt styrevedtak er så tydelige på ønsket om fusjon med HiG, bør høgskolestyret ved HiG diskutere hvordan en forholder seg til dette. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/36

10 Vi har tidligere etablert felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for innlandshøgskolene. I den nåværende situasjon vurderes dette uhensiktsmessig og tungvint, og vi anbefaler å fortsette vårt eget arbeid vedr. dette. Dette kan utvikles ved å ta utgangspunkt i det eksisterende «Campus Gjøvik»-nettverket. Rektors forslag til vedtak 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et universitet i Innlandet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. 3. Høgskolestyret ber rektor ta kontakt med de andre partene og komme tilbake med forslag til prosess for avklaring av samarbeidsformer og tilhørende avtaler til styremøtet i juni. 4. Et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) med de andre høgskolene i Innlandet er i den nåværende situasjon uhensiktsmessig. HiG etablerer eget RSA. 5. Konsekvensene av evt. endrede økonomiske rammer bakes inn i langtidsbudsjettet i junimøtet. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 10/36

11 Vedlegg 1 - sak STY 22/12 Saksfremlegg og protokoll fra HiL Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 11/36

12 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 12/36

13 Utdrag fra HiLs protokoll, /12 1) Høgskolestyret vil understreke betydningen av å følge opp arbeidet for kompetanseheving, utvikling av fag- og studiemiljøene og styrking av innlandsregionen. 2) Høgskolestyret konstaterer at det i den nåværende situasjonen ikke er grunnlag for å sluttføre en fusjon mellom de tre høgskolene i Oppland og Hedmark. 3) Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med sikte på en fusjon med Høgskolen i Gjøvik. 4) Høgskolestyret ber administrasjonen framlegge et revidert budsjett på styremøtet i juni, med forslag til tiltak for å møte bortfallet av KUF-støtten. 5) Høgskolestyret ber administrasjonen ta initiativ til å opprette et eget Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 13/36

14 Vedlegg 2 - sak STY 22/12 Saksfremlegg og protokoll fra HH Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 14/36

15 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 15/36

16 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 16/36

17 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 17/36

18 Utdrag fra HHS protokoll, (foreløpig, men godkjent av rektor) 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et Innlandsuniversitet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Ved alle tre høgskolene må det brukes tid til å vurdere konsekvensene av at det ble brudd på det forslaget som ble lagt frem fra UPS-styreleder 28. febr i år. Videre må det brukes tid på å konsolidere stillingen ved alle de tre høgskolene; faglig, administrativt og økonomisk. 3. Når det, på et senere tidspunkt, vil være aktuelt å gjenoppta arbeidet med å etablere et universitet i Innlandet må dette skje ved at man tar utgangspunkt i de faglige utredningene fra eksterne miljø (NIFU-Step og Rokkan, PWC) og ikke i kompromissforslaget til UPS-styreleder Ulf Christensen. 4. Ved en gjenopptakelse av organisasjonsprosjektet vil HH blant annet legge følgende prinsipper til grunn: a. Det skal bygges en nettverksinstitusjon b. Universitetet skal bestå av de seks campusene som de tre høgskolene har pr i dag c. Fakulteter skal settes sammen på en måte som styrker samarbeidet mellom beslektede fagområder på tvers av de seks campusene. Alle campusene skal med i ledelsen av den nye organisasjonen d. For å få til faglig utvikling i alle deler av regionen skal alle campusene være en tydelig del av universitetssatsingen (høyere grads studier, minst på mastergradsnivå og forskningssatsing på fagområdene) e. Profesjonsutdanningstyngden må fremkomme tydelig i universitetet f. Universitetets lokale og regionale betydning og relevans for vekst og utvikling må tydelig forankres g. Betydningen av fleksible utdanningstilbud må tydelig forankres h. Betydningen av den store aktiviteten innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet må tydelig forankres i. Det hver enkelt av høgskolene bringer med inn i fusjonen vedrørende samlede økonomiske ressurser, antallet studenter og ansatte, må få betydning for det interne styrkeforholdet mellom høgskolene ved en fusjonsforhandling j. HH vil primært gå inn for normalmodellen med valgt rektor og ansatt direktør k. HHs erfaringer med å drive en flercampushøgskole må tydelig vektlegges og fremkomme ved organiseringen av et universitet i Innlandet l. De tre høgskolene kan ikke integreres administrativt før det skjer som en del av gjennomføringen av en vedtatt fusjon. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 18/36

19 5. HH vil ta initiativet til at det etableres en samarbeidsavtale mellom de tre høgskolene som: a. Uttrykker en fortsatt felles ambisjon om å etablere et universitet i Innlandet b. Fastslår at hver av de tre høgskolene i tiden framover arbeider med å oppnå resultater på doktorgradsnivå og sikre robustheten i de fem vedtatte PhDprogrammene slik at den faglige framdriften i universitetskvalifiseringen sikres c. Fastslår at høgskoleledelsene møtes jevnlig for blant annet å oppdatere hverandre på status (faglig, administrativt og økonomisk) og på faglige samarbeidsprosjekter anslagsvis 1-2 ganger pr semester. Det må gis en årlig statusrapport til Høgskolestyret d. Skisserer et tidspunkt for når prosessen med å tegne det faglige- og administrative organisasjonskartet av et universitet i Innlandet kan startes opp igjen. Basert på dagens situasjon framstår studieåret som det mest realistiske tidspunktet for å restarte organisasjonsprosjektet e. Ved den årlige behandlingen av status i samarbeidsavtalen vil Høgskolestyret kunne vurdere hvorvidt det er grunnlag for å forsere en restart av organisasjonsprosessen slik at dette arbeidet eventuelt kommer i gang tidligere enn studieåret f. Høgskolestyret ber rektor og direktør, i samarbeid med høgskolene på Lillehammer og Gjøvik, om å komme tilbake til styret med et forslag til en samarbeidsavtale. 6. En konsekvens av at Høgskolestyret mener det ikke er mulig å sluttføre fusjonssøknaden på nåværende tidspunkt, er at oppfølgingsansvaret for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i den kommende fasen legges til hver enkelt av de tre høgskolene 7. Høgskolen i Hedmark må tilpasse den videre faglige utviklingen og den samlede driften til en situasjon der videre midler fra KUF-fondet bortfaller. Høgskolestyret ber om å bli løpende involvert i de vurderingene som i denne sammenhengen vil bli gjort 8. HHs nåværende strategiske plan er gjeldende ut En konsekvens av at fusjonen ikke blir realisert som planlagt fra 1. januar 2013, er at HH må igangsette arbeid med Strategisk plan for neste planperiode ( ). Styret ber om å få en sak om det forestående arbeidet på styremøte i juni i år. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 19/36

20 Vedlegg 3 sak STY 22/12 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 20/36

21 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 21/36

22 Drøftingssaker: Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 22/36

23 Sak STY 23/12 Etatsstyringsmøtet 2012 Møtedato: Sakstype: Drøftingssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Utdrag fra tildelingsbrevet 2012 (KD) 2. Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2012 (KD, ) 3. Dialog om ny målstruktur i etatsstyringsmøtet for 2012 (KD, ) 4. Rapport og planer (deles ut i møtet) Saksopplysninger Saken tas opp til drøfting, som forberedelse til etatsstyringsmøtet i KD 11. mai. Det fremmes ingen forslag til vedtak. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 23/36

24 Vedlegg 1 sak STY 23/12 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 24/36

25 Vedlegg 2 sak STY 23/12 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 25/36

26 Vedlegg 3 sak STY 23/12 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 26/36

27 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 27/36

28 Orienteringssaker: Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 28/36

29 Sak STY 24/12 Orientering om søkertall Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksfremlegg Vedlegg: Tabell for søkertall per Sammendrag HiG har for syvende år på rad en god økning i søkertallene. I år er det søkere til høyere utdanning via Samordna opptak, en økning på 6,6 % fra Spesielt stor er økningen innen lærerutdanning, ingeniør- og helsefag. Ved HiG er økningen hele 24,5 %; fra 1092 i 2011 til 1359 i år. HiGs økning i 2011 var på 8,5 %. Til sammenligning har Høgskolen i Lillehammer i år en økning på 3,2 % i Samordna opptak og ved Høgskolen i Hedmark er økningen på hele 26 %. På Hedmark er det førskolelærer, økonomifag og sykepleie som står for det meste av økningen. Ved siden av Hedmark, er det kun Narvik (29 %) og Nesna (33 %) av de statlige høgskolene som har høyere prosentvis økning enn HiG. Totale søkertall fra både Samordna og lokalt opptak viser at HiG har økt fra 1723 søkere i 2011 til 2030 i år, en økning på 17,8 %. Det forventes ytterligere økning i lokalt opptak, da søknadsfristen her ikke går ut før 15. mai. Antall førsteprioritetssøkere per studieplass ved HiG har økt fra 1,37 i 2011 til 1,6 i år og 38 % av våre søkere har kun søkt HiG. Søkerne til HiG kommer fra hele landet. 818 av de 1359 er fra Oppland (510), Hedmark (185) eller Akershus (123), dvs. at 66 % av søkerne har en regional tilknytning. Dette samsvarer med tallene fra de siste årene, med en svak økning fra i fjor. Aldersmessig er 48 % av årets søkere 23 år eller yngre, 28 % er mellom 24 og 30 år, 15 % er mellom 31 og 40 år, mens 8 % av årets HiG-søkere i Samordna opptak er 41 år og eldre. Inntil 2011 hadde HiG en tilnærmet lik søkerandel mellom kvinner og menn. I fjor var 55 % av søkerne menn. Tallene for i år viser samme tendens og 56 % av årets HiG-søkere i Samordna opptak er menn. Også i år kan dette tilskrives den store økningen av søkere til Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Nasjonalt viser tallene derimot at kvinnene fortsatt er i flertall, med 59 % av søkerne. Alle avdelinger har også i år økning i søkertallene. Spesielt god er søkningen til økonomiog ledelsesutdanningene på TØL, spillprogrammering og informasjonssikkerhet på IMT og radiografi og sykepleie på HOS. Fleksible utdanninger, tresemesterordning (TRES) til ingeniørutdanning og Y-vei har flere søkere enn noen gang og vil kreve god tilrettelegging Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 29/36

30 og oppfølging. Det er gledelig at økningen er fordelt over svært mange utdanninger, noe som gir håp om godt oppfylte klasser til høsten. Årets søkertall medfører forhåpentligvis poenggrenser på flere studier enn tidligere og færre studier på restetorget fra HiG. Saksopplysninger Tabellen viser fordelingen av førsteprioritetssøkere til HiG per 23. april Prosentdifferansen er regnet ut i fra totaltallene for 2011, mens søkertallene for 2010 og 2009 er lagt inn med grått for å se utviklingen over tid. Når det gjelder lokalt opptak forventes høyere søkertall, da disse har frist til 15. mai (bortsett fra TRES, Y-vei og R1 som hadde samme frist som Samordna opptak og derfor er klare). I all hovedsak er det derfor studier i Samordna opptak som kommenteres i styresaken. Vurdering Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL): Avdelingen har en økning på hele 34 % i antall førsteprioritetssøkere i Samordna opptak i år. Det er 203 førsteprioritetssøkere til økonomiutdanningene, mot 176 i fjor. Dette gir en økning på 15 %, mens det nasjonalt er registrert en økning på 8,7 % for økonomiutdanningene. Som i fjor, rekrutteres det også i år godt til landmålingsstudiene, fra 78 studenter i 2011 til 84 i år. Likeledes er søknaden til GIS (geografiske informasjonssystemer) større enn noen gang, med en økning på 29 %, fra 42 førsteprioritetssøkere i 2011 til 54 i år. Bachelor i geomatikk og Bachelor i teknologidesign og ledelse har begge en nedgang på ca. 23 % i år. Det tar tid å etablere nye utdanninger og den nye bachelorutdanningen i fornybar energi har 14 førsteprioritetssøkere, et antall vi håpet skulle være høyere. Likeledes ser vi at påbygningsåret for søkere med to-årig ingeniørutdanning kun har fem søkere foreløpig. Samlet sett har ingeniørutdanningene ved HiG i år en økning på 17 %, mens det på landsbasis er en økning på 25 %. HiG har stor økning av søkere via TRES eller Y-vei, fra 231 i fjor til 299 i år. Her er det spesielt gledelig at søkertallet til maskinutdanningen er mer enn fordoblet fra Y-vei som opptaksvei til bachelorutdanningene i bygg og maskin har 35 søkere. Fleksibel ingeniørutdanning bygg viser nedgang for bygg, mens elektro og maskin har en liten økning fra Master in Sustainable Manufacturing er utlyst for første gang i år. Her er det foreløpig registrert 13 søkere. I tillegg vil det være utvekslingsstudenter og noen internasjonale søkere har også fått tilbud om studieplass. De endelige tallene her er klare etter 15. mai. Dette gjelder også eksternt finansierte studier som Byggesakskolen og de nye Bachelorstartprogrammene på Bali. Avdeling for informatikk og medieteknikk: Avdelingen har en økning på 18,5 % i antall førsteprioritetssøkere i Samordna opptak i år, etter en nedgang i fjor. Det er særlig bachelorutdanningene i data (27 %), Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 30/36

31 programvareutvikling (25 %), informasjonssikkerhet (24 %) og spillprogrammering (22 %) som har god søkning i år. Bachelor i informasjonssikkerhet ser ut til å ha etablert seg godt på HiG, og mye positiv pressedekning samt stor faglig aktivitet ser ut til å ha hatt god effekt for søkertallene. Med tanke på forskningsområdet innen informasjonssikkerhet er økningen også svært gledelig. Søkertallene for Master i informasjonssikkerhet forventes dessuten å øke mot fristen 15. mai. Her vil det også komme internasjonale søkere og utvekslingsstudenter, i tillegg til de 39 som er registrert per i dag. Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi og Bachelor i webutvikling har også høyere søkertall enn i fjor og har mer enn firedoblet antall søkere til sammen; fra 12 i fjor til 49 i år. Dette er spesielt gledelig da Bachelor i webutvikling er en ny utdanning, utviklet på bakgrunn av den tidligere medieteknologiutdanningen som ble lagt ned etter fjorårets dårlige søkertall. Webutvikling har 36 førsteprioritetssøkere i sitt første år, noe som må anses å være bra. Svakest er søkertallene på medieutdanningene, selv om mediefag har en svak økning på 1,8 % på landsbasis. Dette gjelder utdanningene innen medieproduksjon, medieledelse og mediedesign som på HiG i år har en nedgang på 12 %. Omleggingen av den tidligere utdanningen i mediemanagement til medieledelse og innovasjon har dermed ikke gitt utslag i økt søkermengde det første året og kan trenge lenger tid på å etablere seg. Master i brukersentrert mediedesign har 13 søkere per i dag, mot 9 på samme tidspunkt i fjor. Her er søknadsfristen 15. mai og flere søkere forventes. Master in Applied Computer Science er en ny og revidert utgave av tidligere Master i medieteknikk. Foreløpig er det få søkere registrert, men her skal også internasjonale søkere regnes inn etter hvert og søknadsfristen går ikke ut før 15. mai. R1, forkurset i matematikk, øker hvert år og det er nå dobbelt så mange søkere som i Erfaringene fra de siste årene viser at drøyt halvparten av studentene som gjennomfører R1- kurset, fortsetter med studier på HiG. Vi vet også at det er spesielt viktig å være tidlig ute med tilbud om studieplass til disse, da de ofte har søknader inne på flere institusjoner. Det planlegges betydelig raskere saksgang i søknadsbehandlingen for disse i vår, med mål om å få enda flere av dem inn på egne studier. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie: Avdelingen har en økning på 10,4 % i antall førsteprioritetssøkere i Samordna opptak i år. Bachelor i radiografi har høyere søkertall en de har hatt siden 2005, 55 søkere i år mot fjorårets 33. En økning på 67 % gir 2,2 søkere per studieplass! På landsbasis øker radiografutdanningene med 6,8 %. Bachelor i sykepleie har totalt en økning på 4,5 %. Nasjonalt har sykepleierutdanningen en økning på 7,5 %, så her ligger vi under landsgjennomsnittet i år. Med 234 førsteprioritetssøkere er sykepleierutdanningen den utdanningen på HiG med flest primærsøkere. De desentraliserte utdanningene har hatt årlige opptak de siste årene og rekrutterer bra også i år. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 31/36

32 Videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie hadde en liten nedgang på søkere til opptaket i januar, men med 70 søkere til 20 studieplasser er det likevel 3,5 søker per studieplass. Aktivitetstallet på 20 satt av KD er det dermed ingen problemer med å fylle opp. Videreutdanningen i veiledning har nesten doblet søkertallene fra samme tid i fjor, fra 22 til 41 søkere per i dag. Videreutdanningene i nettverksmøter (60 studiepoeng) og palliativ omsorg har ikke opptak i Det samme gjelder Master i gerontologi, mens masterutdanningene i klinisk sykepleie og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid begge hadde oppstart i januar, med søkertall på hhv. 37 og 42, noe som er svært gode tall. Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 32/36

33 FØRSTEPRIORITETSSØKERE 2012, 2011, 2010 og 2009 AVDELING FOR TEKNOLOGI, ØKONOMI OG LEDELSE SEKSJON FOR BYGG, GEOMATIKK OG REALFAG Pr Pr Vedlegg - sak STY 24/12 Pr Pr % diff. 2012/ 2011 Bygg ,4 *Bygg, TRES ,6 *Bygg, Y-VEI, NY 26 Fleksibel ingeniørutdanning - bygg ,0 Bachelor i geomatikk ,0 Årsstudium landmåling ,2 Årsstudium landmåling, fleksibel ,9 Årsstudium GIS ,0 Årsstudium GIS, fleksibel ,3 *Påbygging for studenter med 2-årig ing.utdanning, NY 5 Intelligent modellering (buildingsmart), fleksibel ,3 SUM SEKSJON FOR BYGG, GEOMATIKK OG REALFAG ,9 SEKSJON FOR ELEKTRO, MASKIN OG ØKONOMI Elektro ,6 *Elektro TRES ,3 *Elektro Y-VEI ,9 Maskin ,0 *Maskin, TRES ,2 *Maskin, Y-VEI, NY 9 Fleksibel ingeniørutd - elektro, elkraft ,0 Fleksibel ingeniørutd - maskin ,0 Bachelor i fornybar energi, NY 14 *Videreutdanning i elkraft *Videreutdanning i elkraft, deltid, fleksibel ,0 Årsstudium i økonomi og ledelse ,6 Bachelor i økonomi og ledelse ,4 Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel ,6 Årsstudium teknologidesign og ledelse ,5 Årsstudium teknologidesign og ledelse, fleksibel ,7 Bachelor i teknologidesign og ledelse ,0 *Master in Sustainable Manufacturing, NY 7 *Master in Sustainable Manufacturing, deltid, NY 6 SUM SEKSJON FOR ELEKTRO, MASKIN OG ØKONOMI ,8 SUM AVDELING TØL ,8 SUM SAMORDNA OPPTAK, TØL ,1 AVDELING FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 33/36

34 INFORMASJONSSIKERHETSLABORATORIET Bachelor i informasjonssikkerhet ,9 Bachelor i drift av nettverk og datasystemer ,0 *Master i informasjonssikkerhet ,5 *Master i informasjonssikkerhet, deltid ,8 SUM INFORMASJONSSIKKERHETSLABORATORIET ,9 MEDIETEKNOLOGILABORATORIET Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi ,7 Data ,8 *Data TRES ,6 *Data Y-VEI ,5 Årsstudium i medieproduksjon ,0 Årsstudium i medieledelse ,0 Bachelor i mediedesign ,5 Bachelor i webutvikling ,0 Bachelor i medieledelse og innovasjon ,0 Bachelor i medieproduksjon ,0 Bachelor i programvareutvikling ,0 Bachelor i spillprogrammering ,9 *Master in Applied Computer Science ,2 *Master in Applied Computer Science, deltid ,3 *Master i brukersentrert mediedesign ,6 SUM MEDIETEKNOLOGILABORATORIET ,2 SUM AVDELING IMT ,7 SUM SAMORDNA OPPTAK, IMT ,5 *Forkurs R ,4 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE SEKSJON FOR HELSE, TEKNOLOGI OG SAMFUNN Bachelor i radiografi ,7 *Videreutdanning i veiledning ,4 *Videreutdanning i palliativ omsorg ,0 *Videreutdanning i palliativ omsorg 2.studieår 4 *Videreutdanning i nettverksmøter og relk. (30 stp) ,0 *Videreutdanning i nettverksmøter og relk. (60 stp) 9 31 *Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid *Master i gerontologi 22 SUM SEKSJON FOR HELSE, TEKNOLOGI OG SAMFUNN ,0 SEKSJON FOR SYKEPLEIE Bachelor i sykepleie heltid ,5 Bachelor i sykepleie deltid Gjøvik ,1 Bachelor i sykepleie deltid desentralisert Gudbrandsdal ,5 Bachelor i sykepleie deltid desentralisert Valdres ,0 Bachelor i sykepleie deltid desentralisert Hadeland ,7 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 34/36

35 *Master i klinisk sykepleie ,1 *Videreutdanning i anestesisykepleie ,2 *Videreutdanning i intensivsykepleie ,0 *Videreutdanning i operasjonssykepleie ,0 SUM SEKSJON FOR SYKEPLEIE ,7 SUM AVDELING HOS ,8 SUM SAMORDNA OPPTAK, HOS ,4 SUM SØKERE SAMORDNA OPPTAK ,5 SUM SØKERE LOKALT OPPTAK ,3 SUM HIG ,8 *Lokalt opptak. Søknadsfrist 15. april for TRES/Y-vei/R1, 15. mai for de andre. Grønn skrift: oppstart januar 2012 Rød skrift: ikke lyst ut i 2012 Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 35/36

36 Sak STY 25/12 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Styremøte nr. 3/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 36/36

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 2/2014. 6. mai 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 2/2014. 6. mai 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 2/2014 6. mai 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 15.08.2013 Deres dato Vår referanse Deres referanse POSTLISTE

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 27. oktober 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Styremøte nr. 2/2012. Saksliste. Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG)

Styremøte nr. 2/2012. Saksliste. Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Styremøte nr. 2/2012 Tid: Sted: Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 10/12 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 11/12

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 3/2009

Styremøte nr. 3/2009 Styremøte nr. 3/2009 Tid: 30. april 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Innhold Beslutningssaker: Sak STY 15/09 Innkalling... 2 Sak STY 16/09 Saksliste... 3 Sak STY 17/09 Protokoll

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2013 Innhold INNLEDNING... 3 1. HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE... 6 Strategisk studieportefølje ved Avdeling HOS:... 10 Strategisk studieportefølje ved Avdeling

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord.

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

Styremøte nr. 5/2009

Styremøte nr. 5/2009 Styremøte nr. 5/2009 Tid: 30.09.09 kl 10.00 til 1.10.09 kl 15.00 Sted: Dag 1 HiG - møterom i G-bygget og Raufoss, Dag 2 - HiG, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/09 Innkalling til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer