Styremøte nr. 4/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 4/2009"

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/ Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU... 9 Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/ Sak STY 33/09 Budsjettmodell Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger Sak STY 35/09 Center of Lean Manufacturing (Lean Lab AS) Sak STY 36/09 Tilleggsbevilgning i Statsbudsjett Sak STY 37/09 Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Orienteringssaker: Sak STY 38/09 Om PIU og dialogmøtet mellom PIU og KD den Diskusjonssaker: Sak STY 39/09 Evaluering av styrets arbeid Sak STY 40/09 Eventuelt Gjøvik 3. juni 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/42

2 Sak STY 28/09 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/42

3 Sak STY 29/09 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2008, sakene 28 40/09 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/42

4 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 3/2009 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 3/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 3/2009 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/42

5 Vedlegg Sak STY 30/09 Styremøte nr. 3/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Snorre Danielsen, studentrepresentant Cathrine Kildal, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen - høgskoledirektør, Kai Robert Jakobsen - økonomidirektør, Gunn Rognstad studie- og forskningsdirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Beslutningssaker: Sak STY 15/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 16/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2009, sakene 15 27/09 Enstemmig vedtatt Sak STY 17/09 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2009 og 2/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøte nr 1/2009 og styremøte nr 2/2009 vedtas Enstemmig vedtatt Sak STY 18/09 Utvidelse av prorektors stillingsbrøk Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/42

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Prorektors stillingsressurs settes til 80 % med virkning fra Merutgiften i 2009 på kr dekkes av reserveposten. Prorektor ble enstemmig vedtatt innhabil og forlot møtet Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Prorektor tiltrådte møtet etter behandlingen Sak STY 19/09 Om PIU, inklusive oppnevning av eksternt styremedlem og studentrepresentant til dialogmøte med KD Høgskoledirektørens forslag til vedtak Ingegerd Palmér fremmet følgende forslag om Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Snorre Danielsen fremmet følgende forslag om Cathrine Kildal, studentrepresentant Palmér og Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten HiG tar initiativ til at NIFU-Step/Rokkansenterets utredningskomité også møter/innkaller representanter for eksterne styrerepresentanter i utredningsarbeidet, blant annet ble de svenske styrerepresentantene nevnt som en særskilt ressursgruppe En kritisk suksessfaktor er KDs engasjement, og KD bør utfordres til å uttrykke en holdning i forhold til innlandsuniversitetet Økonomiske utfordringer, særlig i forhold til omorganiseringskostnader og til å sikre innlandsuniversitetets langsiktige finansiering må fokuseres Styret presiserte at ingen ansatte skal miste jobben som følge av fusjonsprosessen Orienteringssaker Sak STY 20/09 Presentasjon av fleksible studier ved HiG Gunn Rognstad - studie- og forskningsdirektør, Fred Johansen - førstelektor og Nina Tvenge - høgskolelærer orienterte. Sak STY 21/09 Om søkertall til opptak 2009 Høgskoledirektør og studie- og forskningsdirektør orienterte Sak STY 22/09 Om etatsstyringsmøtet med kunnskapsdepartementet 28. april 2009 Rektor orienterte Skriftlig tilbakemelding fra KD sendes styret når den foreligger Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/42

7 Sak STY 23/09 Om besøket fra Tora Aasland ved HiG Høgskoledirektør orienterte Sak STY 24/09 Brev fra Riksrevisjonen av og HiGs tilsvar av Høgskoledirektør orienterte Oppfølgingsmomenter fra styrets diskusjon HiGs etiske retningslinjer legges fram for styret til diskusjon i et seinere møte Diskusjonssaker: Sak STY 25/09 Budsjettmodell Høgskoledirektør og økonomidirektør orienterte Momenter etter styrets diskusjon: Styret ønsker ikke en ny gjennomgripende modell, men vil eventuelt justere metode for avsetning til strategisk komponent Sak STY 26/ Refleksjoner etter styrets seminar ved Mälerdalens högskola Momenter etter styrets diskusjon: Styret ønsker å vurdere bruk av strategiske midler til etablering av en idélab etter modell fra Mälardalens högskola som kan styrke høgskolens idéskaping og kommersialisering (TTO). Styret ber administrasjonen komme med forslag til etablering i styremøtet i juni, blant annet basert på MHs erfaringer. Sak STY 27/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: A. Kunnskapsdepartementet har tildelt HiG 3. pris av den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen 2009 B. NOKUT har gjennomført sin evaluering av HiGs kvalitetssystem, og gitt en foreløpig positiv, muntlig tilbakemelding C. Planlagt kriseberedskapsøvelse gjennomføres tirsdag 12. mai som stabsøvelse. Erfaringene fra denne vil danne grunnlag for videre arbeid med beredskap ved HiG. Høgskoledirektør vil orienter styret om erfaringene den 11. juni. D. Status for dekanstillingen ved IMT bør orienteres bredere i organisasjonen E. Øvstetun etterlyste orientering omkring oppfølging av vurdering av ledelsesfunksjonene (Sak STY 85/08 om dekanstillingen ved IMT og mulig sammenslåing av IMT og TØL). I debatten om denne saken ble det reist spørsmål om egen kontorsjef for dekanene kunne være løsningen for å få rekruttert ny dekan ved IMT. Ut fra diskusjonen foreslo rektor følgende punkt 2 som ble vedtatt Styret ber høgskoledirektøren vurdere ledelsesfunksjonene i organisasjonsendringen fra Høgskoledirektøren beklaget at han hadde glemt å orientere om saken, men ga i møtet følgende orientering: Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/42

8 Det ble holdt et evalueringsmøte med dekanene umiddelbart etter styremøtet , og i stikkords form kan følgende oppsummeres: TØL Både gammel og ny dekan mener at de får den hjelpen de trenger fra FA og ønsker en fortsatt samling av de administrative funksjonene De ser ikke behov for kontorsjef De er fornøyd med å dele en sekretærfunksjon med IMT (50 %) på hver Nina Tvenge er fast tilsatt som nettpedagog på avdelingen viktig funksjon inn mot de nettbaserte studiene HOS Dekan ønsker fortsatt samling av de administrative funksjoner større profesjonalitet ved en slik ordning. Ønsker en mer utpreget sekretærfunksjon. Vanskelig å finne aktuelle og interessante arbeidsoppgaver for den tilsatte førstekonsulenten IMT: Den avgåtte dekanen mener at han har fått den hjelpen han trenger fra FA og mener at en fortsatt samling av de administrative funksjonene er fornuftig. Prodekan og flertallet av seksjonslederne ønsker en kontorsjef. Mener at det vanskeliggjør en rekruttering av ny dekan når denne funksjonen mangler. De er fornøyd med å dele en sekretærfunksjon med IMT (50 %) på hver. Hilde Bakke er tilsatt i en prosjektstilling som studiekonsulent med hovedfokus på oppfølging av master- og PhD studenter, tilrettelegging av aktiviteter for fjernundervisning og samlingsbasert undervisning knyttet til masterstudier. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/42

9 Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret skal oppnevne representanter til styringsgruppen for PIU for perioden Studentrepresentant oppnevnes for perioden I mandatet for styringsgruppen heter det: Styringsgruppa for PIU skal: Ha ansvar for gjennomføring av de tre høgskolenes og de to fylkeskommunenes ambisjon om å samle Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer til et universitet i Innlandet, samt sikre framdriften i dette arbeidet. Være en pådriver for å utvikle samhandling mellom de tre høgskolene, slik at visjonen om et universitet i Innlandet kan realiseres. Være en arena for likeverdig og forpliktende partnerskap for regional utvikling i Innlandet. Skape bredest mulig engasjement og vilje til arbeid for et universitet i Innlandet i samfunns- og næringsliv gjennom en aktiv promotering av universitetssatsingen og formidling av resultater fra satsingen. Forestå en forsvarlig forvaltning av prosjektets økonomiske ressurser for å fremme universitetssatsingen på best mulig måte. Vurdering HiGs innflytelse i PIU-prosessen blir best ivaretatt gjennom å sikre en god kontinuitet i vår representasjon i styringsgruppen. Forslag til vedtak viderefører derfor dagens representasjon til styringsgruppen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar følgende representasjon til styringsgruppe for Prosjekt Innlandsuniversitetet: For perioden : Representant: Jørn Wroldsen, rektor Sigrid Wangensteen, styremedlem For perioden : Øystein K. Berge, leder av studentparlamentet Vararepresentant: Gro Kvanli Dæhlin, prorektor Are Strandlie, styremedlem Håvard Hansen, leder av G-stud Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/42

10 Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport 1/2009 Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial. Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,9 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial for driftsresultat i 2009 på kr (mot kr i budsjett for 2009), som framkommer slik: (Tall i hele kroner) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2009 Prognose 2009 Avvik 1. tertial 2008 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/42

11 HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,1 mill.kr. Avdelingen har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert pga en situasjon med mange sykmeldte og tilsvarende refusjon for disse. Prognosen for året er - 0,6 mill.kr som budsjettert. IMT hadde et positivt avvik på 2,0 mill.kr. Hovedårsaken er 10 vakante stillinger, godskrivning av lønn fra BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), mindre reisevirksomhet enn planlagt. Det forventes ikke samme innsparing i de to neste tertialer. Prognosen for året er 2,0 mill.kr i pluss. TØL hadde et positivt avvik på 0,5 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig inntekter fra økonomi og ledelse, byggesaksskolen og VRI-mobilitet. Prognosen for året er 0 som budsjettert. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik på kr 0,7 mill.kr. Avviket skyldes merinntekter på 0,4 mill.kr og innsparinger på 0,2 mill.kr. Prognosen for året er 0 som budsjettert. FA FA hadde et positivt avvik på 0,7 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig ledighet i stillinger. Prognose for året er 0 som budsjettert. Strategiske midler Samlet sett er det disponert 33,6 % av overførte strategiske midler til 2009 (kr av kr ). Prosjektene er grovt sett i rute. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar Tertialrapport 1/2009 til etterretning. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/42

12 Sak STY 33/09 Budsjettmodell Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Evaluering av høgskolens budsjettmodell var diskusjonssak i styremøte 30. april, jfr. Sak STY 25/09. Vurdering Høgskolestyret ga i møte 30. april signal om at en ikke ønsket en ny budsjettmodell i inneværende strategiperiode Evalueringen i styret viste at det ikke er formålstjenlig å endre nåværende modell. På lengre sikt vil det ellers være naturlig å utarbeide en (felles) budsjettmodell til bruk i Innlandsuniversitetet. Dagens budsjettmodell (2007-modellen) er slik bygd opp: 1. Strategiske midler 2. Basisbevilgning 3. Undervisningskomponent 4. Forskningskomponent 1. Strategiske midler 10 % av inntekter fra undervisningskomponenten har blitt avsatt til strategiske midler. I 2009 utgjør dette 4,7 mill.kr. For øvrig vil det være opp til høgskolestyret å ta stilling til nivået på de strategiske midlene hvert enkelt budsjettår, og hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av slike midler. 2. Basiskomponent Basistildelingen skal dekke deler av kostnadene til både undervisning og forskning. Innenfor undervisning dekker høgskolens basistildeling kjerneaktivitetene bachelorutdanning, årstudier og videreutdanninger. Basiskomponenten skal sikre stabilitet i ressurstilgangen og gi rom til særskilte politiske prioriteringer. Utgangsbasis for budsjettfordeling i 2007 og videre framover er basistildeling i Denne vil nå ligge fast med mindre det skjer større kapasitetsendringer (studieplassendringer) på avdelingene. 3. Undervisningskomponent Denne komponenten har som mål å stimulere institusjonene til å arbeide for å sikre kvalitet og effektivitet i undervisningen. Bevilgningen via denne komponenten avhenger av avlagte studiepoeng og antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Bevilgningen gis som en åpen ramme. Det innebærer at avdelingene tilføres friske midler dersom det er oppgang i resultatindikatorene. I budsjettfordelingen blir 90 % av inntektene fra Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/42

13 undervisningskomponenten fordelt direkte til de avdelinger som har produsert studiepoengene. Utdanningene er fra KD fordelt på ulike finansieringskategorier med forskjellige satser. 4. Forskningskomponent Forskningskomponenten har som mål å sikre kvalitet og prioritering i forskningen. Forskningskomponenten består av RBO (resultatbasert omfordeling) og strategiske forskningsmidler. Inntektene fra RBO videreføres til avdelingene. Kriteriene som ligger til grunn for RBO er EU-midler, NFR-midler og publiseringspoeng. Strategiske forskningsmidler består av tildelte KD-stipendiatstillinger. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Nåværende budsjettmodell (2007-modellen) videreføres for perioden Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/42

14 Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utfyllende kommentarer Saksopplysninger Det er i budsjettet for 2009 avsatt kr i strategiske midler til fordeling av styret. I tillegg er kr overført i udisponerte strategiske midler fra 2008 slik at det er kr (kr kr ) til disposisjon til fordeling i Fra 2008 er det også overført ubrukte fordelte strategiske midler på kr Disse foreslås videreført på de igangsatte prosjektene. Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan. Tiltak som går på gjennomføring av PIU skal prioriteres. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: Tilskudd (evt. lån) til tiltak som gir framtidig gevinst (avkastning) Tiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men hvor det er vanskelig å måle avkastningen. Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt at strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som er eller raskt blir selvfinansierende. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. Det vil altså bli lagt vekt på at de strategiske midlene fortrinnsvis blir brukt som et engangsløft for å finansiere bevegelsen fra et nivå til et høyere nivå Vurdering I den økonomiske situasjonen som har oppstått har vi holdt igjen på de strategiske midlene. Dette skyldes at høgskolen i 2009 fikk et alvorlig kutt i budsjettet med varig virkning på 5 mill.kr årlig (manglende kompensasjon for lønns-, pris- og pensjonskostnader). I revidert nasjonalbudsjett for 2009 er det til gjengjeld gitt et tilskudd til basisbevilgningen på kr som sannsynligvis blir videreført. I tillegg er det gitt 90 nye studieplasser til høgskolen med kr i bevilgning (halvårseffekt i 2009, dobles i 2010). Det har blitt utarbeidet mange søknader til strategiske satsinger i fagmiljøene og i fellesadministrasjonen. Dekanene har foretatt en prioritering av sine søknader. Det har vært gjennomført en grundig prosess med møter enkeltvis og samlet med dekanene for å komme fram til et prioritert forslag til fordeling av midlene. Det er lagt vekt på å prøve å få til aksept i ledergruppa for satsingene, noe som i stor grad har lyktes, med unntak av størrelsen på IMTs egenandeler. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/42

15 Følgende satsinger er justert i forhold til opprinnelig søknad: A 2.1 Nasjonalt senter UU er egenandel økt med kr Et forslag om bevilgning til fleksibel ingeniørutdanning på kr videreføres av avdelingen innenfor avdelingens ordinære budsjettramme A 6 Økt markedsføring/profilering er beholdt, nå med egenandel på kr Egenandelene for IMT er i forhold til avdelingens forslag økt med kr Dette fordi avdelingen har opparbeidet et betydelig overskudd særlig pga. innsparte lønnsmidler. Allerede etter 1. tertial er det et overskudd på hele kr På bakgrunn av føringer i strategisk plan og prosessene som er gjennomført, vil høgskoledirektør fremme forslag om følgende fordeling av strategiske midler: Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Overføring av strategiske midler fra 2008 og nye strategiske midler i 2009 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden): Tiltak Overført fra til 2009 Gjenstående A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt forskningssenter UU A 20 Samarbeid med 19 treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 107 Nye satsingsforslag: A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 11. Forskning innen radiografi 37 A 12. Videreutdanning/master 15 radiografi Nye satsingsforslag: A 32 Forprosjektering av 250 paraplyprosjekt omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon A 33 Utvikling av PhD i klinisk sykepleie SUM HOS A 22 Fleksibel master omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Cisco Regional Academy A 26 igangsetting av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning 115 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/42

16 Tiltak Nye satsingsforslag: A 35 Tilrettelegging av en digital institusjonell lagringstjeneste Overført fra 2008 til SUM IMT A4 Webprosjektet (internasjonalisering web) A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik Nytt satsingsforslag: A 34 Rekruttering av internasjonale MA-studenter Sum internasjonalt Campus Gjøvik (202) (1 000) (1 000) A6 Økt markedsføring/profilering A8 Kompetansemotor Innlandet - 50 Nye studier A 17 Planlegge nybygg for 67 samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) A 19 Læringsbarrierer i studiet Nye satsingsforslag: A 37 Ide-lab ved HiG 250 SUM FA SUM HiG Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/42

17 Vedlegg Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Vedlegg Sak Strategiske bevilgninger 2009 Det er i budsjettet for 2009 avsatt kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret. I tillegg er det overført kr i udisponerte strategiske midler fra 2008 slik at det er kr i samlede udisponerte strategiske midler til fordeling. Ubrukte fordelte strategiske midler fra 2008 som søkes overført til 2009 utgjør kr Dette beløpet foreslås overført til Søknad om overføring av ubrukte midler tildelt for 2008 og søknad om nye midler for 2009: TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) Prioritet Satsinger i prioritert rekkefølge Gjenstående etter 2008 Søknad om overføring av midler fra 2008 Søknad om nye midler i A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt senter UU A 20. Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien 4 A 28 HSS konferansen Nye satsingsforslag: 2 A 30 Gjennomstrømning ved TØL 300 analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL Tall i 1000 kr TØL søker om å få overført til sammen kr fra 2008 til 2009 og om kr i nye tildelinger for TØL hadde opprinnelig et forslag om kr til fleksibel ingeniørutdanning. Dekanen har i prosessen valgt å videreføre denne satsingen innenfor eget budsjett. A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og Samarbeid HiG-næringsliv) II Hovedmålet for Komsam fase II er: Å utvikle et nasjonalt ledende utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell anvendelse av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. KOMSAM2 er en oppfølging av KOMSAM-prosjektet, som ble startet opp for omtrent 5 år siden. Hovedintensjonen bak KOMSAM var å få til et tettere samarbeid mellom lokal industri og Høgskolen i Gjøvik. Ett av hovedelementene i prosjektet var «Læring i Bedrift», der målet var at studentene skal tilbringe 20 % av studietiden sin i en lokal bedrift. Prosjektdeltakerne har ønsket å videreføre dette samarbeidet i et nytt prosjekt, der hovedmålet er å utvikle et nasjonalt ledende forskningsbasert utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell foredling av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. En bekreftelse av substansen i dette ønsket var undertegningen våren 2008 av en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Gjøvik og det nasjonale ekspertsenteret NCE Raufoss, representert ved SINTEF Raufoss Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/42

18 Manufacturing. Dette prosjektet må også sees i sammenheng med oppbyggingen av fagmiljøet knyttet til bachelor- og masterutdanning innenfor fagområdet. (se for øvrig egen styresak om Senter for Lean Manufacturing) KOMSAM Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr A 2.1. Nasjonalt forskningssenter UU TØL ønsker å bygge et forskningslaboratorium for forskning og uttesting av løsninger i det bygde miljø, der alle handikap blir ivaretatt. HiG har den store fordelen at høgskolen er liten, men den har samtidig et stort tverrfaglig miljø som vil inngå i denne satsingen. Fagmiljøene ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer besitter i sum en unik kompetanse innen universell utforming i det bygde miljø, byggeteknikk, omsorgsvitenskap, IKT, BIM, GIS, bygningsautomasjon, medievitenskap, psykologi og redusert kognitiv evne. I tillegg til Høgskolen i Lillehammer ønsker Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Arkitekthøgskolen i Oslo å inngå et samarbeid i forbindelse med forskning og undervisning. Grunninvesteringen i laboratoriet er tenkt finansiert gjennom Husbanken. Dette er en finansieringskostnad som er knyttet til opprettelsen av laboratoriet. Bemanningen i laboratoriet vil bli styrt ut fra oppdragsmengde og inntekter. Prosjektet er helt avhengig av finansiering fra Husbanken for å bli realisert. Hvis denne uteblir, må prosjektplanen revideres og hele prosjektet legges om. I prosessen har dekanen i tillegg gått med på å foreslå at avdelingens egenandel økes med kr til kr Sum investering Lønnsutgifter Driftsutgifter (inkl markedsføring) Sum Husbanken Økte inntekter (Laug, Forskningsmidler, driftsinntekter, KD,,Forskningsoppdrag) Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Resultat Tall i 1000 kr Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/42

19 A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien Sentrale aktører i trehusindustrien i Innlandet har innledet et klyngesamarbeid med en klar målsetting om fortsatt vekst i regionen. Dette er viktig for HiG for å utvikle studier og FoUvirksomhet. TØL søker om å få overført kr fra 2008 til A 28 HSS konferanse Høyskolen skal være hovedansvarlig for HSS konferansen 2009 ( Høgskola og Samhalle i Samverkan ). Seksjon for teknologi og ledelse skal på denne konferansen være klare til å legge fram et opplegg for samarbeid med aktuelle bedrifter innenfor fagområdet økonomi og ledelse. Forslagene skal være gjennomarbeidet med aktuelle bedrifter på forhånd. Samarbeidet skal være forskningsbasert og høgskolens faglige ekspertise skal involveres direkte i prosjektene. Avdelingen søker om overføring av kr fra 2008 til Målsetting om å gå i balanse. Nye prosjekter under TØL A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak Målet for prosjektet er å analysere, gjennomføre tiltak og evaluere tiltak for å oppnå en gjennomstrømning på 55% for studenter som starter studiet fra høsten 2010.Prosjektet legger opp til å dele problemet i to typer frafall som vil kreve ulike typer tiltak. 1. Studenter som slutter i løpet av 1. eller 2. semester. 2. Studenter som følger studiene gjennom 3 år (m/hovedprosjekt), men som ikke fullfører graden. Type 1 problemet er tidligere diskutert en del med studenter og blant ansatte på avdelingen. Type 2 problemer har ikke hatt stort fokus ved avdelingen. Målet er å få til en bedre oppfølging av hver enkelt student. Erfaringene fra prosjektet vil kunne bli overført til de to andre fagavdelingene Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/42

20 HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Prioritet Satsing Gjenstående etter 2008 Søknad om overføring av midler fra 2008 Søknad om nye midler i A 3 Videreutvikling simuleringssenteret A 11 Forskning innen radiografi A 12 Videreutdanning/master radiografi Nye satsingsforslag 2 A 32 Forprosjekt av paraplyprosjekt 250 omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon (Care, community and communication) 3. A 33 Utvikling av PhD-utdanning i klinisk sykepleie 300 SUM HOS HOS søker om å få overført til sammen kr fra 2008 til 2009 og om kr i nye tildelinger for A 3 Videreutvikling av simuleringssenteret Prosjektet omfatter en videreføring av påbegynt PhD-stipendiat og reanskaffelse/utvidelse av teknisk utstyr/fasiliteter knyttet til senteret. Videreutvikling av senteret er viktig for å opprettholde integrasjon av relevante læringsaktiviteter i utdanningene og styrke posisjonen som kursleverandør Sum investering Driftsutgifter Lønn stipendiat Driftskostnader Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr A 32 Forprosjektering av paraplyprosjektet Omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon (Care, community and communication) Prosjektet er en konsolidering av forskningsinnsatsen som understøtter PIU-satsingen MHPCC og anses som viktig for å ivareta akkrediteringen på utdanningen. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/42

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 24.04.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2009

Styremøte nr. 1/2009 Styremøte nr. 1/2009 Tid: 5. og 6. mars 2009 Sted: Mälardalens högskola Innhold Beslutningssaker: Sak STY 01/09 Innkalling... 2 Sak STY 02/09 Saksliste... 3 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2008...

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Styremøte nr. 3/2009

Styremøte nr. 3/2009 Styremøte nr. 3/2009 Tid: 30. april 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Innhold Beslutningssaker: Sak STY 15/09 Innkalling... 2 Sak STY 16/09 Saksliste... 3 Sak STY 17/09 Protokoll

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2009

Styremøte nr. 5/2009 Styremøte nr. 5/2009 Tid: 30.09.09 kl 10.00 til 1.10.09 kl 15.00 Sted: Dag 1 HiG - møterom i G-bygget og Raufoss, Dag 2 - HiG, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/09 Innkalling til

Detaljer