Styremøte nr. 4/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 4/2009"

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/ Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU... 9 Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/ Sak STY 33/09 Budsjettmodell Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger Sak STY 35/09 Center of Lean Manufacturing (Lean Lab AS) Sak STY 36/09 Tilleggsbevilgning i Statsbudsjett Sak STY 37/09 Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Orienteringssaker: Sak STY 38/09 Om PIU og dialogmøtet mellom PIU og KD den Diskusjonssaker: Sak STY 39/09 Evaluering av styrets arbeid Sak STY 40/09 Eventuelt Gjøvik 3. juni 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/42

2 Sak STY 28/09 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/42

3 Sak STY 29/09 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2008, sakene 28 40/09 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/42

4 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 3/2009 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 3/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 3/2009 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/42

5 Vedlegg Sak STY 30/09 Styremøte nr. 3/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Snorre Danielsen, studentrepresentant Cathrine Kildal, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen - høgskoledirektør, Kai Robert Jakobsen - økonomidirektør, Gunn Rognstad studie- og forskningsdirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Beslutningssaker: Sak STY 15/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 16/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2009, sakene 15 27/09 Enstemmig vedtatt Sak STY 17/09 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2009 og 2/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøte nr 1/2009 og styremøte nr 2/2009 vedtas Enstemmig vedtatt Sak STY 18/09 Utvidelse av prorektors stillingsbrøk Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/42

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Prorektors stillingsressurs settes til 80 % med virkning fra Merutgiften i 2009 på kr dekkes av reserveposten. Prorektor ble enstemmig vedtatt innhabil og forlot møtet Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Prorektor tiltrådte møtet etter behandlingen Sak STY 19/09 Om PIU, inklusive oppnevning av eksternt styremedlem og studentrepresentant til dialogmøte med KD Høgskoledirektørens forslag til vedtak Ingegerd Palmér fremmet følgende forslag om Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Snorre Danielsen fremmet følgende forslag om Cathrine Kildal, studentrepresentant Palmér og Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten HiG tar initiativ til at NIFU-Step/Rokkansenterets utredningskomité også møter/innkaller representanter for eksterne styrerepresentanter i utredningsarbeidet, blant annet ble de svenske styrerepresentantene nevnt som en særskilt ressursgruppe En kritisk suksessfaktor er KDs engasjement, og KD bør utfordres til å uttrykke en holdning i forhold til innlandsuniversitetet Økonomiske utfordringer, særlig i forhold til omorganiseringskostnader og til å sikre innlandsuniversitetets langsiktige finansiering må fokuseres Styret presiserte at ingen ansatte skal miste jobben som følge av fusjonsprosessen Orienteringssaker Sak STY 20/09 Presentasjon av fleksible studier ved HiG Gunn Rognstad - studie- og forskningsdirektør, Fred Johansen - førstelektor og Nina Tvenge - høgskolelærer orienterte. Sak STY 21/09 Om søkertall til opptak 2009 Høgskoledirektør og studie- og forskningsdirektør orienterte Sak STY 22/09 Om etatsstyringsmøtet med kunnskapsdepartementet 28. april 2009 Rektor orienterte Skriftlig tilbakemelding fra KD sendes styret når den foreligger Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/42

7 Sak STY 23/09 Om besøket fra Tora Aasland ved HiG Høgskoledirektør orienterte Sak STY 24/09 Brev fra Riksrevisjonen av og HiGs tilsvar av Høgskoledirektør orienterte Oppfølgingsmomenter fra styrets diskusjon HiGs etiske retningslinjer legges fram for styret til diskusjon i et seinere møte Diskusjonssaker: Sak STY 25/09 Budsjettmodell Høgskoledirektør og økonomidirektør orienterte Momenter etter styrets diskusjon: Styret ønsker ikke en ny gjennomgripende modell, men vil eventuelt justere metode for avsetning til strategisk komponent Sak STY 26/ Refleksjoner etter styrets seminar ved Mälerdalens högskola Momenter etter styrets diskusjon: Styret ønsker å vurdere bruk av strategiske midler til etablering av en idélab etter modell fra Mälardalens högskola som kan styrke høgskolens idéskaping og kommersialisering (TTO). Styret ber administrasjonen komme med forslag til etablering i styremøtet i juni, blant annet basert på MHs erfaringer. Sak STY 27/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: A. Kunnskapsdepartementet har tildelt HiG 3. pris av den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen 2009 B. NOKUT har gjennomført sin evaluering av HiGs kvalitetssystem, og gitt en foreløpig positiv, muntlig tilbakemelding C. Planlagt kriseberedskapsøvelse gjennomføres tirsdag 12. mai som stabsøvelse. Erfaringene fra denne vil danne grunnlag for videre arbeid med beredskap ved HiG. Høgskoledirektør vil orienter styret om erfaringene den 11. juni. D. Status for dekanstillingen ved IMT bør orienteres bredere i organisasjonen E. Øvstetun etterlyste orientering omkring oppfølging av vurdering av ledelsesfunksjonene (Sak STY 85/08 om dekanstillingen ved IMT og mulig sammenslåing av IMT og TØL). I debatten om denne saken ble det reist spørsmål om egen kontorsjef for dekanene kunne være løsningen for å få rekruttert ny dekan ved IMT. Ut fra diskusjonen foreslo rektor følgende punkt 2 som ble vedtatt Styret ber høgskoledirektøren vurdere ledelsesfunksjonene i organisasjonsendringen fra Høgskoledirektøren beklaget at han hadde glemt å orientere om saken, men ga i møtet følgende orientering: Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/42

8 Det ble holdt et evalueringsmøte med dekanene umiddelbart etter styremøtet , og i stikkords form kan følgende oppsummeres: TØL Både gammel og ny dekan mener at de får den hjelpen de trenger fra FA og ønsker en fortsatt samling av de administrative funksjonene De ser ikke behov for kontorsjef De er fornøyd med å dele en sekretærfunksjon med IMT (50 %) på hver Nina Tvenge er fast tilsatt som nettpedagog på avdelingen viktig funksjon inn mot de nettbaserte studiene HOS Dekan ønsker fortsatt samling av de administrative funksjoner større profesjonalitet ved en slik ordning. Ønsker en mer utpreget sekretærfunksjon. Vanskelig å finne aktuelle og interessante arbeidsoppgaver for den tilsatte førstekonsulenten IMT: Den avgåtte dekanen mener at han har fått den hjelpen han trenger fra FA og mener at en fortsatt samling av de administrative funksjonene er fornuftig. Prodekan og flertallet av seksjonslederne ønsker en kontorsjef. Mener at det vanskeliggjør en rekruttering av ny dekan når denne funksjonen mangler. De er fornøyd med å dele en sekretærfunksjon med IMT (50 %) på hver. Hilde Bakke er tilsatt i en prosjektstilling som studiekonsulent med hovedfokus på oppfølging av master- og PhD studenter, tilrettelegging av aktiviteter for fjernundervisning og samlingsbasert undervisning knyttet til masterstudier. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/42

9 Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret skal oppnevne representanter til styringsgruppen for PIU for perioden Studentrepresentant oppnevnes for perioden I mandatet for styringsgruppen heter det: Styringsgruppa for PIU skal: Ha ansvar for gjennomføring av de tre høgskolenes og de to fylkeskommunenes ambisjon om å samle Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer til et universitet i Innlandet, samt sikre framdriften i dette arbeidet. Være en pådriver for å utvikle samhandling mellom de tre høgskolene, slik at visjonen om et universitet i Innlandet kan realiseres. Være en arena for likeverdig og forpliktende partnerskap for regional utvikling i Innlandet. Skape bredest mulig engasjement og vilje til arbeid for et universitet i Innlandet i samfunns- og næringsliv gjennom en aktiv promotering av universitetssatsingen og formidling av resultater fra satsingen. Forestå en forsvarlig forvaltning av prosjektets økonomiske ressurser for å fremme universitetssatsingen på best mulig måte. Vurdering HiGs innflytelse i PIU-prosessen blir best ivaretatt gjennom å sikre en god kontinuitet i vår representasjon i styringsgruppen. Forslag til vedtak viderefører derfor dagens representasjon til styringsgruppen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar følgende representasjon til styringsgruppe for Prosjekt Innlandsuniversitetet: For perioden : Representant: Jørn Wroldsen, rektor Sigrid Wangensteen, styremedlem For perioden : Øystein K. Berge, leder av studentparlamentet Vararepresentant: Gro Kvanli Dæhlin, prorektor Are Strandlie, styremedlem Håvard Hansen, leder av G-stud Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/42

10 Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport 1/2009 Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial. Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,9 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial for driftsresultat i 2009 på kr (mot kr i budsjett for 2009), som framkommer slik: (Tall i hele kroner) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2009 Prognose 2009 Avvik 1. tertial 2008 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/42

11 HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,1 mill.kr. Avdelingen har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert pga en situasjon med mange sykmeldte og tilsvarende refusjon for disse. Prognosen for året er - 0,6 mill.kr som budsjettert. IMT hadde et positivt avvik på 2,0 mill.kr. Hovedårsaken er 10 vakante stillinger, godskrivning av lønn fra BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), mindre reisevirksomhet enn planlagt. Det forventes ikke samme innsparing i de to neste tertialer. Prognosen for året er 2,0 mill.kr i pluss. TØL hadde et positivt avvik på 0,5 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig inntekter fra økonomi og ledelse, byggesaksskolen og VRI-mobilitet. Prognosen for året er 0 som budsjettert. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik på kr 0,7 mill.kr. Avviket skyldes merinntekter på 0,4 mill.kr og innsparinger på 0,2 mill.kr. Prognosen for året er 0 som budsjettert. FA FA hadde et positivt avvik på 0,7 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig ledighet i stillinger. Prognose for året er 0 som budsjettert. Strategiske midler Samlet sett er det disponert 33,6 % av overførte strategiske midler til 2009 (kr av kr ). Prosjektene er grovt sett i rute. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar Tertialrapport 1/2009 til etterretning. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/42

12 Sak STY 33/09 Budsjettmodell Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Evaluering av høgskolens budsjettmodell var diskusjonssak i styremøte 30. april, jfr. Sak STY 25/09. Vurdering Høgskolestyret ga i møte 30. april signal om at en ikke ønsket en ny budsjettmodell i inneværende strategiperiode Evalueringen i styret viste at det ikke er formålstjenlig å endre nåværende modell. På lengre sikt vil det ellers være naturlig å utarbeide en (felles) budsjettmodell til bruk i Innlandsuniversitetet. Dagens budsjettmodell (2007-modellen) er slik bygd opp: 1. Strategiske midler 2. Basisbevilgning 3. Undervisningskomponent 4. Forskningskomponent 1. Strategiske midler 10 % av inntekter fra undervisningskomponenten har blitt avsatt til strategiske midler. I 2009 utgjør dette 4,7 mill.kr. For øvrig vil det være opp til høgskolestyret å ta stilling til nivået på de strategiske midlene hvert enkelt budsjettår, og hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av slike midler. 2. Basiskomponent Basistildelingen skal dekke deler av kostnadene til både undervisning og forskning. Innenfor undervisning dekker høgskolens basistildeling kjerneaktivitetene bachelorutdanning, årstudier og videreutdanninger. Basiskomponenten skal sikre stabilitet i ressurstilgangen og gi rom til særskilte politiske prioriteringer. Utgangsbasis for budsjettfordeling i 2007 og videre framover er basistildeling i Denne vil nå ligge fast med mindre det skjer større kapasitetsendringer (studieplassendringer) på avdelingene. 3. Undervisningskomponent Denne komponenten har som mål å stimulere institusjonene til å arbeide for å sikre kvalitet og effektivitet i undervisningen. Bevilgningen via denne komponenten avhenger av avlagte studiepoeng og antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Bevilgningen gis som en åpen ramme. Det innebærer at avdelingene tilføres friske midler dersom det er oppgang i resultatindikatorene. I budsjettfordelingen blir 90 % av inntektene fra Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/42

13 undervisningskomponenten fordelt direkte til de avdelinger som har produsert studiepoengene. Utdanningene er fra KD fordelt på ulike finansieringskategorier med forskjellige satser. 4. Forskningskomponent Forskningskomponenten har som mål å sikre kvalitet og prioritering i forskningen. Forskningskomponenten består av RBO (resultatbasert omfordeling) og strategiske forskningsmidler. Inntektene fra RBO videreføres til avdelingene. Kriteriene som ligger til grunn for RBO er EU-midler, NFR-midler og publiseringspoeng. Strategiske forskningsmidler består av tildelte KD-stipendiatstillinger. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Nåværende budsjettmodell (2007-modellen) videreføres for perioden Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/42

14 Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utfyllende kommentarer Saksopplysninger Det er i budsjettet for 2009 avsatt kr i strategiske midler til fordeling av styret. I tillegg er kr overført i udisponerte strategiske midler fra 2008 slik at det er kr (kr kr ) til disposisjon til fordeling i Fra 2008 er det også overført ubrukte fordelte strategiske midler på kr Disse foreslås videreført på de igangsatte prosjektene. Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan. Tiltak som går på gjennomføring av PIU skal prioriteres. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: Tilskudd (evt. lån) til tiltak som gir framtidig gevinst (avkastning) Tiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men hvor det er vanskelig å måle avkastningen. Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt at strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som er eller raskt blir selvfinansierende. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. Det vil altså bli lagt vekt på at de strategiske midlene fortrinnsvis blir brukt som et engangsløft for å finansiere bevegelsen fra et nivå til et høyere nivå Vurdering I den økonomiske situasjonen som har oppstått har vi holdt igjen på de strategiske midlene. Dette skyldes at høgskolen i 2009 fikk et alvorlig kutt i budsjettet med varig virkning på 5 mill.kr årlig (manglende kompensasjon for lønns-, pris- og pensjonskostnader). I revidert nasjonalbudsjett for 2009 er det til gjengjeld gitt et tilskudd til basisbevilgningen på kr som sannsynligvis blir videreført. I tillegg er det gitt 90 nye studieplasser til høgskolen med kr i bevilgning (halvårseffekt i 2009, dobles i 2010). Det har blitt utarbeidet mange søknader til strategiske satsinger i fagmiljøene og i fellesadministrasjonen. Dekanene har foretatt en prioritering av sine søknader. Det har vært gjennomført en grundig prosess med møter enkeltvis og samlet med dekanene for å komme fram til et prioritert forslag til fordeling av midlene. Det er lagt vekt på å prøve å få til aksept i ledergruppa for satsingene, noe som i stor grad har lyktes, med unntak av størrelsen på IMTs egenandeler. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/42

15 Følgende satsinger er justert i forhold til opprinnelig søknad: A 2.1 Nasjonalt senter UU er egenandel økt med kr Et forslag om bevilgning til fleksibel ingeniørutdanning på kr videreføres av avdelingen innenfor avdelingens ordinære budsjettramme A 6 Økt markedsføring/profilering er beholdt, nå med egenandel på kr Egenandelene for IMT er i forhold til avdelingens forslag økt med kr Dette fordi avdelingen har opparbeidet et betydelig overskudd særlig pga. innsparte lønnsmidler. Allerede etter 1. tertial er det et overskudd på hele kr På bakgrunn av føringer i strategisk plan og prosessene som er gjennomført, vil høgskoledirektør fremme forslag om følgende fordeling av strategiske midler: Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Overføring av strategiske midler fra 2008 og nye strategiske midler i 2009 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden): Tiltak Overført fra til 2009 Gjenstående A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt forskningssenter UU A 20 Samarbeid med 19 treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 107 Nye satsingsforslag: A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 11. Forskning innen radiografi 37 A 12. Videreutdanning/master 15 radiografi Nye satsingsforslag: A 32 Forprosjektering av 250 paraplyprosjekt omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon A 33 Utvikling av PhD i klinisk sykepleie SUM HOS A 22 Fleksibel master omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Cisco Regional Academy A 26 igangsetting av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning 115 Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/42

16 Tiltak Nye satsingsforslag: A 35 Tilrettelegging av en digital institusjonell lagringstjeneste Overført fra 2008 til SUM IMT A4 Webprosjektet (internasjonalisering web) A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik Nytt satsingsforslag: A 34 Rekruttering av internasjonale MA-studenter Sum internasjonalt Campus Gjøvik (202) (1 000) (1 000) A6 Økt markedsføring/profilering A8 Kompetansemotor Innlandet - 50 Nye studier A 17 Planlegge nybygg for 67 samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) A 19 Læringsbarrierer i studiet Nye satsingsforslag: A 37 Ide-lab ved HiG 250 SUM FA SUM HiG Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/42

17 Vedlegg Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Vedlegg Sak Strategiske bevilgninger 2009 Det er i budsjettet for 2009 avsatt kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret. I tillegg er det overført kr i udisponerte strategiske midler fra 2008 slik at det er kr i samlede udisponerte strategiske midler til fordeling. Ubrukte fordelte strategiske midler fra 2008 som søkes overført til 2009 utgjør kr Dette beløpet foreslås overført til Søknad om overføring av ubrukte midler tildelt for 2008 og søknad om nye midler for 2009: TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) Prioritet Satsinger i prioritert rekkefølge Gjenstående etter 2008 Søknad om overføring av midler fra 2008 Søknad om nye midler i A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt senter UU A 20. Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien 4 A 28 HSS konferansen Nye satsingsforslag: 2 A 30 Gjennomstrømning ved TØL 300 analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL Tall i 1000 kr TØL søker om å få overført til sammen kr fra 2008 til 2009 og om kr i nye tildelinger for TØL hadde opprinnelig et forslag om kr til fleksibel ingeniørutdanning. Dekanen har i prosessen valgt å videreføre denne satsingen innenfor eget budsjett. A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og Samarbeid HiG-næringsliv) II Hovedmålet for Komsam fase II er: Å utvikle et nasjonalt ledende utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell anvendelse av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. KOMSAM2 er en oppfølging av KOMSAM-prosjektet, som ble startet opp for omtrent 5 år siden. Hovedintensjonen bak KOMSAM var å få til et tettere samarbeid mellom lokal industri og Høgskolen i Gjøvik. Ett av hovedelementene i prosjektet var «Læring i Bedrift», der målet var at studentene skal tilbringe 20 % av studietiden sin i en lokal bedrift. Prosjektdeltakerne har ønsket å videreføre dette samarbeidet i et nytt prosjekt, der hovedmålet er å utvikle et nasjonalt ledende forskningsbasert utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell foredling av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. En bekreftelse av substansen i dette ønsket var undertegningen våren 2008 av en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Gjøvik og det nasjonale ekspertsenteret NCE Raufoss, representert ved SINTEF Raufoss Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/42

18 Manufacturing. Dette prosjektet må også sees i sammenheng med oppbyggingen av fagmiljøet knyttet til bachelor- og masterutdanning innenfor fagområdet. (se for øvrig egen styresak om Senter for Lean Manufacturing) KOMSAM Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr A 2.1. Nasjonalt forskningssenter UU TØL ønsker å bygge et forskningslaboratorium for forskning og uttesting av løsninger i det bygde miljø, der alle handikap blir ivaretatt. HiG har den store fordelen at høgskolen er liten, men den har samtidig et stort tverrfaglig miljø som vil inngå i denne satsingen. Fagmiljøene ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer besitter i sum en unik kompetanse innen universell utforming i det bygde miljø, byggeteknikk, omsorgsvitenskap, IKT, BIM, GIS, bygningsautomasjon, medievitenskap, psykologi og redusert kognitiv evne. I tillegg til Høgskolen i Lillehammer ønsker Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Arkitekthøgskolen i Oslo å inngå et samarbeid i forbindelse med forskning og undervisning. Grunninvesteringen i laboratoriet er tenkt finansiert gjennom Husbanken. Dette er en finansieringskostnad som er knyttet til opprettelsen av laboratoriet. Bemanningen i laboratoriet vil bli styrt ut fra oppdragsmengde og inntekter. Prosjektet er helt avhengig av finansiering fra Husbanken for å bli realisert. Hvis denne uteblir, må prosjektplanen revideres og hele prosjektet legges om. I prosessen har dekanen i tillegg gått med på å foreslå at avdelingens egenandel økes med kr til kr Sum investering Lønnsutgifter Driftsutgifter (inkl markedsføring) Sum Husbanken Økte inntekter (Laug, Forskningsmidler, driftsinntekter, KD,,Forskningsoppdrag) Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Resultat Tall i 1000 kr Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/42

19 A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien Sentrale aktører i trehusindustrien i Innlandet har innledet et klyngesamarbeid med en klar målsetting om fortsatt vekst i regionen. Dette er viktig for HiG for å utvikle studier og FoUvirksomhet. TØL søker om å få overført kr fra 2008 til A 28 HSS konferanse Høyskolen skal være hovedansvarlig for HSS konferansen 2009 ( Høgskola og Samhalle i Samverkan ). Seksjon for teknologi og ledelse skal på denne konferansen være klare til å legge fram et opplegg for samarbeid med aktuelle bedrifter innenfor fagområdet økonomi og ledelse. Forslagene skal være gjennomarbeidet med aktuelle bedrifter på forhånd. Samarbeidet skal være forskningsbasert og høgskolens faglige ekspertise skal involveres direkte i prosjektene. Avdelingen søker om overføring av kr fra 2008 til Målsetting om å gå i balanse. Nye prosjekter under TØL A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak Målet for prosjektet er å analysere, gjennomføre tiltak og evaluere tiltak for å oppnå en gjennomstrømning på 55% for studenter som starter studiet fra høsten 2010.Prosjektet legger opp til å dele problemet i to typer frafall som vil kreve ulike typer tiltak. 1. Studenter som slutter i løpet av 1. eller 2. semester. 2. Studenter som følger studiene gjennom 3 år (m/hovedprosjekt), men som ikke fullfører graden. Type 1 problemet er tidligere diskutert en del med studenter og blant ansatte på avdelingen. Type 2 problemer har ikke hatt stort fokus ved avdelingen. Målet er å få til en bedre oppfølging av hver enkelt student. Erfaringene fra prosjektet vil kunne bli overført til de to andre fagavdelingene Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/42

20 HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Prioritet Satsing Gjenstående etter 2008 Søknad om overføring av midler fra 2008 Søknad om nye midler i A 3 Videreutvikling simuleringssenteret A 11 Forskning innen radiografi A 12 Videreutdanning/master radiografi Nye satsingsforslag 2 A 32 Forprosjekt av paraplyprosjekt 250 omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon (Care, community and communication) 3. A 33 Utvikling av PhD-utdanning i klinisk sykepleie 300 SUM HOS HOS søker om å få overført til sammen kr fra 2008 til 2009 og om kr i nye tildelinger for A 3 Videreutvikling av simuleringssenteret Prosjektet omfatter en videreføring av påbegynt PhD-stipendiat og reanskaffelse/utvidelse av teknisk utstyr/fasiliteter knyttet til senteret. Videreutvikling av senteret er viktig for å opprettholde integrasjon av relevante læringsaktiviteter i utdanningene og styrke posisjonen som kursleverandør Sum investering Driftsutgifter Lønn stipendiat Driftskostnader Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Tall i 1000 kr A 32 Forprosjektering av paraplyprosjektet Omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon (Care, community and communication) Prosjektet er en konsolidering av forskningsinnsatsen som understøtter PIU-satsingen MHPCC og anses som viktig for å ivareta akkrediteringen på utdanningen. Styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/42

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer