Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr juni HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 1/48

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 1/48

2 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 28/07 Godkjenning av innkalling, s 3 Sak STY 29/07 Godkjenning av saksliste, s 4 Sak STY 30/07 Godkjenning av protokoll fra 27. april 2007, s 5 Sak STY 31/07 Tertialrapport (pr 30. april), s 8 Sak STY 32/07 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, s 40 Sak STY 33/07 Søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security, s 44 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 34/07 Orientering om satsningen på utdanningstilbud i økonomi og ledelse, s 46 Sak STY 35/07 Orientering om PIU, s 47 Sak STY 36/07 Orientering fra Klagenemnda, s 48 Gjøvik 1. juni 2007 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 2/48

3 Sak STY 28/2007 Godkjenning av innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 3/48

4 Sak STY 29/2007 Godkjenning av saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 28 36/07 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 4/48

5 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 30/2007 Godkjenning av protokoll fra 27. april 2007 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Protokoll for styremøte 27. april 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. april 2007 Tid: Fredag 27. april 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Tore-Anstein Dobloug, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Tonje Hamar, ekstern representant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Ina Roll Spinnangr, student, vara Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Iver Jensen, studiedirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Anja E Bekkelien, student Roger Carson, student BESLUTNINGSSAKER Sak STY 20/07 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 21/07 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 2, saker 20-26/07 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 5/48

6 Høgskolen i Gjøvik - styresak Det ble samtidig fremmet forslag om en tilleggssak STY 27/07 Eventuelt, der det samtidig ble fremmet tre underpunkter. Enstemmig vedtatt Sak STY 22/07 Godkjenning av styreprotokoll fra 23. februar 2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 23. februar 2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 23/07 Etablering av Bachelor i økonomi og ledelse (180 SP) og etablering av Årsstudium i økonomi og ledelse (60 SP) ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak: Styret vedtar å etablere 1. Bachelor i økonomi og ledelse (180 SP) 2. Årsstudium i økonomi og ledelse (60 SP) Studiet lyses ut gjennom lokalt opptak og planlegges startet opp august Enstemmig vedtatt I tillegg ga styret ros for det arbeidet som her var utført. Sak STY 24/07 Orientering fra etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) Referat fra møtet fra KD, samt HiGs eget interne referat ble lagt fram. HiGs delegasjon opplevde møtet som konstruktiv og positivt for HiG. Sak STY 25/07 Orientering om PiU Det ble orientert og diskutert omkring PiU-prosessen. Sak STY 26/07 Evaluering av styrets arbeid inneværende periode Styremedlemmene gav en rekke konkrete råd til det framtidige styrearbeidet. Sak STY 27/07 Eventuelt HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 6/48

7 Høgskolen i Gjøvik - styresak a)universell utforming Astrid Stadheim orienterte styret om prosjektet som for tiden har høy aktivitet. b) PhD-søknad fra HiG Rektor Jørn Wroldsen orienterte om søknadsforberedelsene til PhD. c) Søkertall pr 15. april for HiG Det ble orientert om HiGs samlede vekst på 68 % (156 % på ingeniørfag) i forhold til 2006-tallene HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 7/48

8 Sak STY 31/2007 Tertialrapport (pr 30. april) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 1. tertial 2007 Vedlegg 2: Tertialregnskap 1. tertial 2007 (Finansregnskap KD) Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Tertialrapporten omfatter rapportering på resultater i forhold til virksomhetsplanenes resultatindikatorer og regnskap i forhold til budsjett. Prognosene for hvert enkelt avdeling er utarbeidet i samråd med dekanene. I rapporten er det gitt en kort omtale av økonomisk status og prognose. Tertialregnskapet (finansregnskapet) til Kunnskapsdepartementet framgår av vedlegg 3. Dette er satt opp etter en oppstillingsmal bestemt av departementet. Tertialregnskapet for 1. tertial er satt opp i henhold til ny oppstillingsmal. Departementet ber om at tertialregnskapet godkjennes av høgskolestyret før oversendelse, alternativt kan høgskolestyret gi høgskoledirektør fullmakt til å oversende regnskapet. På grunn av at det er vanskelig å samordne frister for styremøter og departementets frister for rapportering foreslås det at høgskoledirektør gis fullmakt til å oversende tertialregnskapet før behandling i høgskolestyret. Samlet budsjettavvik framgår i regnskapsoppstillingen på linjen 50 post (tildeling fra KD). Regnskap for KD-inntekt er lik faktisk forbruk i ordinær virksomhet. Dette blir sammenlignet mot budsjettert forbruk. I tidligere rapportering har budsjettert KD-inntekt og regnskap KD inntekt vært samme beløp. Bakgrunnen for omleggingen, er at etter de reglene høgskolene fører regnskapet etter skal ikke ordinær virksomhet gi økonomisk resultat. Resultatindikatorer Kommentarene vektlegger avvik i forhold til budsjett og virksomhetsplan med resultatindikatorer. Tabellen nedenfor viser resultatoppnåelse pr. 1. tertial sammenlignet med måltall for Resultatindikatorene refererer seg til delmål under hovedmål 1. Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Resultatindikatorene refererer seg til delmål under hovedmål 2. Høgskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høyskolene som kan tildele doktorgrad, har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområdene de tildeler doktorgrad. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 8/48

9 Resultatindikatorene under 3.2 refererer seg til delmål under hovedmål 3. Universiteter og høgskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet. Resultatindikator under 4.1 refererer seg til delmål under hovedmål 4. Universiteter og høgskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene HiG samlet (I de åpne feltene foreligger ikke tall pr. 1. tertial) Res.indikator delmål 1.1 Res HiG 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res HiG 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte 385 områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år - 45 Studenter per undervisnings- forsknings- og 13,0 15 formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 21/ /14 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 24 emner/300 studiepoeng Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og 0,04 (7/165) 0,25 (33/134,05) formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og /165=7297 Kr formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og /165=630 0 formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler - 10 Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk 0 4 % (5/134,05) 0 (ikke avlagt ved HiG) PhD-stipendiater Doktorgradstudenter 4 - Antall disputaser Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn 4 2 Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 39,45/139,90=28,2% 26 % HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 9/48

10 Samlet sett viser resultatindikatorene etter 1. tertial en god utvikling. Antall egenfinansierte studenter ligger imidlertid lavere enn budsjett Resultatindikatorene er nærmere kommentert under omtalen av hver enkelt avdeling nedenfor. Økonomi Ved utgangen av 1. tertial hadde høgskolen et positivt budsjettavvik på 1,593 mill.kr. De postene som viser størst avvik i forhold til budsjett er: Oppdragsinntekter + 1,2 mill.kr (bedre enn budsjett) Øvrige driftsinntekter -2,1 mill.kr (PIU-inntekter) Netto kostnader arbeidskraft + 2,5 mill.kr (mindreforbruk) Prognose for året viser et negativt budsjettavvik på 6,4 mill.kr. Dette vil bli resultatet hvis budsjetterte inntekter fra Prosjekt Innlandsuniversitetet svikter. Prognosene for enhetene viser endringer i forhold til budsjett 2007 for ING og IMT, men er uendret for øvrige budsjettenheter. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for året for hver enkelt budsjettenhet. Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2007 Prognose 2007 Avvik 1. tertial 2006 HOS IMT ING EVU HiG felles FA HiG samlet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 10/48

11 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 12,9 - formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 14/2 20/8 9/4 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) - 0,14 (10/74) /74= /74= PhD -stipendiater 4 6 Doktorgradsstudenter 3 - Antall disputaser 0 1 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 0 Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer 0 0 Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter - 25 Skattefunn Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 9,25/63,1=14,6% 20 % Resultatindikatorer: Resultatindikatorene etter 1. tertial viser en god utvikling for HOS. Antall registrerte studenter er 852, 58 lavere enn målet på 910. Vanligvis er det færre registrerte studenter på våren. HOS antas å nå målet i løpet av året. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 11/48

12 Avdelingen ligger godt an til å nå målet i 2007 mht antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) ved allerede registrerte 14/2 i forhold til målet på 20/8. Avviket på antall registrerte stipendiater, 7 i forhold til målet på 6, skyldes sannsynligvis at ansatte i dr. gradsløp også er registrert. HOS har 4 ansatte i stipendiatstillinger og 3 ansatte i dr. grads løp. En av stipendiatene har varslet forsinkelse på avslutningen av sin dr. grad med ett år og søker om utvidet stipendiattid ut året Målet om 1 disputas forventes og nås da en skal disputere høsten HOS regner med å innfri omfanget av eksternt finansiert virksomhet i løpet av året. Registrerte eksternt finansierte studenter er 69, dvs. HOS har allerede måloppnåelse. Kompetanseprofil Personellkategorier Res HOS Budsjett 2007 Professorer 4 6 Professor II 3 2 Førsteamanuensis - herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II 2 3 Førstelektor -herav i doktorutdanning Førstelektor II Post-doc/forsker 1 0 Stipendiater 4 6 Høgskolelektorer - herav i doktorutdanning Høgskolelærere - herav i masterløp/dr.gradsløp Sum HOS er i god utvikling mht kompetanseprofilen. Målet om andelen av førstestillinger på 20 % mot registrert 14,6 % planlegges nådd innen fristen 1. november. 5 ansatte har for tiden søknader om opprykk til førstestillinger inne til sakkyndig vurdering. De det gjelder, har hatt noe FOU- tid og intern professorveiledning i forbindelse med søknadene. I tillegg får HOS en nytilsatt i 75 % stilling med førstekompetanse. Det lyses også ut etter personer med førstekompetanse. Økonomi Avdelingen hadde et positivt budsjettavvik på kr Inntektssiden lå samlet sett noe etter budsjett. Investeringer, personalkostnader og øvrige driftskostnader viste relativt store innsparinger i forhold til budsjett. Dette skyldes ledighet i stillinger, midler til samarbeidstiltak mellom HiG, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet. På nåværende tidspunkt opprettholdes budsjett 2007 som prognose for året. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 12/48

13 Strategiske midler Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A.3 Videreutvikling av simuleringssenteret Gjenstående beløp er kr ,-. Dette skyldes at midlene i hovedsak skal anvendes til en ny stipendiatstilling i sykepleievitenskap ved seksjon for sykepleie hvor satsingsområdet for forskning og fagutvikling er klinisk sykepleie. Internt arbeid med utlysingstekst er ferdig, og stipendiatstillingen antas å være besatt fra høsten Framdriften i videreutviklingen av lokalene i simuleringssenteret er tilfredsstillende. Det planlagte rommet for operasjonsstua (som inntil nå har måttet fungere som klasserom) vil bli utstyrt og tatt i bruk i forbindelse med simuleringssenteret. Videre har HOS innledet samarbeid med Industribygg AS for evt. bygningsmessige endringer med henblikk på garasje for ambulanse og læringsmuligheter innen prehospitale tjenester. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 13/48

14 IMT Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 12,0 10,4 formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 5/14 10/20 6/8 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling 7/49=0,14 20/49=0,41 NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling /49= /49=39796 EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) PhD stipendiater Doktorgradsstudenter Antall disputaser 0 2 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 0 Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer 0 0 Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter Skattefunn Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk). 15/37=40,5% 18,4/41,4=44% Kommentarer: Søkningen til masterstudiene er lav, 14 til Master i informasjonssikkerhet (MIS) og 10 til Master i medieteknikk (MMT). Dette som forventet siden bachelorkandidater får gode jobbtilbud i IT-bransjen. Usikkert hvor mange av de internasjonale søkerne, 35 til MIS og 13 til MMT, som er reelle og som får innreisetillatelse. Bachelorstudiene har økt søkermengde, men det er kapasitet til større opptak på alle studier utenom Bachelor i mediedesign (BMD). HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 14/48

15 Spriket i studenttallene 325 og 475 forklares slik: Registrerte studenter var 392. Dette ble benyttet som forventet studentantall vår 07. For å anslå antallet for høst 07 ble 392 fratrukket de studenter som ble antatt ferdige vår 07. Dette ut fra at 80 % av de som tilhørte siste årskull ble ferdige, dvs. 159 x 0,80 = 127. Deretter ble forventet opptak høst 07, anslått i budsjettet til 210 lagt til. Dette ga = 475. Antall primærsøkere pr er 285. Fratrekkes søkere ut over opptakskapasiteten til BMD blir resttallet 217 det teoretisk mulige opptak (nær de 210). Det ventes 20 nye utvekslingsstudenter til MIS og MMT for høsten. Av fire tildelte KD-stipendiater er to besatt; en fra Informasjonssikkerhet (IS) antas ferdig i slutten av året. Det arbeides med rekruttering av de to andre stillingene. Fire NFR- og to PIU-stipendiater går som planlagt. 2 godkjente disputaser forventes. IMT sliter med å skaffe gode fagpersoner, og det er stor belastning på fagmiljøene. FoU blir lett en salderingspost i flere fagmiljøer, særlig ved medieteknikk. Kompetanseprofil Personellkategorier Res IMT Budsjett 2007 Professorer 6 7 Professor II 4 6 Førsteamanuensis herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II 2 2 Førstelektor 1 1 -herav i doktorutdanning Førstelektor II 3 3 Post-doc/forsker 2 Stipendiater Høgskolelektorer herav i doktorutdanning Høgskolelærere herav i masterløp/dr.gradsløp Sum Økonomi Negativt budsjettavvik kr To store avviksposter, øvrige driftsinntekter minus 2,3 mill.kr og innsparing personalkostnader 1,5 mill.kr. Ingen overføringer fra PIU hittil i 2007 (det mangler også overføring for 2006). Denne utviklingen for budsjetterte, men ikke innbetalte overføringer, er svært alvorlig. Prognose for 2007 blir derfor minus 6,9 mill.kr. De fleste budsjetterte stillingsansettelser er forsinket. Dette skyldes manglende søkere, at tilbudte søkere har takket nei, og at søkere må bearbeides ytterligere. Nye annonserunder vurderes sammen med andre rekrutteringskanaler. En professorstilling er gjort om til halv stilling for de første to år etter søkers ønske. ING HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 15/48

16 Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 10,7 - - formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 2/1 10/10 10/2 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) - 0,08 (3/40) /39= /40= /39= PhD stipendiater Doktorgradsstudenter 1 - Antall disputaser 0 0 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 5 Nyopprettede selskaper basert på mottatte 0 2 forretningsideer Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter - 60 Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 15,2/39=39,0 % - På ingeniørstudiene har vi 66 søkere til Tresemester ordningen. Totalt er brutto søkertallene gode, særlig søkningen til bygg, elektro og det nye studiet i ledelse og økonomi. ING har 277 egenfinansierte studenter. Dette er noe lavere enn målsettingen, men vil øke betydelig til høsten. Avdelingen regner med å nå målet for ING har liten utveksling internasjonalt. Dette er langt under målsettingen. Konkrete tiltak må vurderes for å bedre dette. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 16/48

17 Ekstern virksomheten er i 1. tertial omtrent som ventet, men det er fortsatt stor usikkerhet for resten av året. Det blir viktig å prioritere arbeidet med KOMSAM II og søknaden mot Mål 3 programmet (tidligere INTEREG). Forsvaret har dessuten lagt ut Bachelor i Risikohåndtering på offentlig anbud med frist 22. juni. På grunn av et stort antall studenter til høsten planlegges det ikke en større opptrapping innen EVU. Kompetanseprofil Res ING Budsjett 2007 Personellkategorier Professorer 0 0 Professor II 1 1 Førsteamanuensis - herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II Førstelektor 2 2 -herav i doktorutdanning Førstelektor II Post-doc/forsker Stipendiater Høgskolelektorer - herav i doktorutdanning Høgskolelærere herav i masterløp/dr.gradsløp Sum Økonomi: Avdelingen hadde et negativt budsjettavvik på kr De store avvikene i forhold til budsjett var oppdragsinntekter på 0,9 mill.kr i pluss og andre driftskostnader som viste et negativt avvik på 0,8 mill.kr. Avvikene for oppdragsinntekter og drift knyttet til oppdrag skyldes i hovedsak at oppdragene er budsjettert med bare netto inntekter. Budsjetterte NFR inntekter justeres ned til kr i prognosen for året. ING har deltatt aktivt i søknaden til NFR sitt VRI program der de regionale virkemidlene er samordnet (blant annet NHS). Totalrammene for VRI programmet i høst ble lavere enn ventet, men avdelingen forventer fortsatt med en viss aktivitet til høsten, men dette er ikke på plass. Merforbruk under andre driftskostnader skyldes kostnader som er belastet eksterne prosjekter og må sees i sammenheng med merinntekter under oppdragsinntekter. Personalkostnadene viste et mindreforbruk på 0,5 mill.kr. En stor andel av dette skyldes refusjoner i forbindelse med sykdom. Strategiske midler HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 17/48

18 Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 1.1 Komsam A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm. utdanning BI A 1.1 Komsam II. Dette prosjektet er ikke etablert. ING fikk avslag på søknaden til Gjøvik Næringsråd. Avdelingen arbeider videre med ekstern finansiering, og håper å få etablert prosjektet før sommeren. A 1.2 Komsam energi. Dette prosjektet er ikke etablert. Den opprinnelige planen må revideres i og med at bachelor studiet i energiteknikk ikke blir startet i høst (6 søkere gjennom Samordnet opptak og 6 søkere fra TRES). Det er etablert et bredt kompetanseprosjekt mot bransjen. Eidsiva må gå inn før det er aktuelt å etablere prosjektet. Sannsynlig prosjektstart i august. A 1.3 Komsam bygg. Prosjektet er etablert etter opprinnelig planer og budsjett. A 2.1 Universell Utforming. Forprosjekt er i ferd med å bli avsluttet. Sannsynlig start av hovedprosjekt i september. Gode tilbakemeldinger så langt på forprosjektet og profil fra høgskolen. Forprosjektrapporten legges fram om kort tid. A5. Øk./Adm. utdanning: Prosjektet er etablert, noen justeringer blir nødvendig i opprinnelig budsjett. Svært god respons for eksterne inntekter. Det er benyttet kr til studiekunngjøring. Samtidig er det innbetalt kr fra Industribygg til støtte for studiet. Videre har høgskolen mottatt tilsagnsbrev om støtte fra to kommuner: (Bidragene skal gå til Fagskolen i Gjøvik og HiG) Gjøvik kommune 2,0 mill.kr Vestre Toten kommune 0,5 mill.kr Andre kommuner som ser ut til å bidra er Østre Toten kommune 0,5 mill.kr Søndre Land kommune 0,25 mill.kr Nordre Land kommune 0,25 mill.kr Videre har Moelven Industrier ASA signalisert at de ønsker å støtte studiet med kr I tillegg arbeides det med å få bidrag fra Totens Sparebank, Oppland fylkeskommune, Eidsiva, Raufoss industrien og andre. Sparebanken Hedmark, Sparebank 1 Gjøvik og Gran, DnBnor og Nordea har avslått å gi støtte.. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 18/48

19 FA Samlet sett hadde FA et positivt budsjettavvik på kr Avviket skyldes hovedsakelig innsparing i lønn på grunn av ledighet i stillinger. Inntekter og øvrige driftskostnader viste også positive budsjettavvik. Strategiske midler Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 4. Web-prosjekt A 6. Økt markedsføring A 7. Forsterket EVU-innsats A 8. Kompetansemotor innlandet A4. Web-prosjekt Fase en er nå nærmest sluttført. HiGs web er nå overført til ny teknisk plattform. Fase to innledes i juni og vil gå utover høsten. Fase to vil fokusere på struktur og innhold på websidene. Det er ikke regnskapsført kostnader på prosjektet ennå, men det er påløpt lønnskostnader for frikjøp av prosjektmedarbeidere for ca. kr I fase to vil det også bli frikjøpt prosjektmedarbeidere fra IMT. A6. Økt markedsføring/profilering Denne strategiske satsingen er ment å benyttes til tiltak innenfor handlingsplanen for markedsføring og nye tiltak som det oppstår behov for i løpet av året. Det er ved utgangen av 1. tertial påløpt kr til markedsføringstiltak av en totaltildeling inkludert strategisk satsing på 1,4 millioner.. Den strategiske styrkingen av markedsføringsbudsjettet er og vil bli brukt til følgende: Etablering av Høgskoleforum Gjøvik som er et tverrfaglig møtested for ansatte, næringsliv, politikere og allment interesserte i regionen. Det har vært avholdt tre møter i vårsemesteret med deltakere. Det er påløpt ca kr i kostnader Avslutningsmarkering for avgangsstudentene den 8. juni som er budsjettert med kr ,-. Markering av at ingeniørutdanningen på Gjøvik er 40 år Det planlegges et alumniarrangement for ingeniørkandidater i forbindelse med forskningsdagene i september Det forventes også økte kostnader i forbindelse med mottak av studenter til høsten p.g.a. økt studentopptak Tiltak i handlingsplan for markedsføring som det ikke er budsjett til innenfor den ordinære rammetildelingen A7. Forsterket EVU-innsats Prosjektet er forsinket grunnet sykmeldinger hos internt og eksternt EVU-nettverk. Arbeidet så langt har vært knyttet til arbeidsflyt/prosedyrer omkring EVU-kurs og utdanninger. Ved to av avdelingene arbeides det fortsatt med tilsetting/oppnevning av EVU-ansvarlig/-koordinator. Avdelingene er i den nye organisasjonsmodellen tildelt ansvaret for EVU-aktiviteten. Det må HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 19/48

20 fortsatt brukes tid på tilpasning. Hittil er det ikke benyttet noe av bevilget beløp, og eventuell bruk skal skje i samarbeid med avdelingene. A8. Kompetansemotor Innlandet Nye studier Det er ikke påløpt kostnader på denne satsingen pr. utgangen av 1. tertiær. Det planlagte desentraliserte forkurset for ingeniørutdanning ble lagt på is, da det ikke lyktes å få inn tilstrekkelig tilleggsfinansiering. Det er planlagt aktivitet i forbindelse med forprosjekt for å utrede desentralisert ingeniørutdanning og søknad til Norgesuniversitetet om midler til igangsetting av en slik utdanning fra høsten Aktiviteten vil starte opp fra august 2007 og vil bestå i frikjøp av prosjektmedarbeider, samt noe reiseaktivitet. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Dette skyldes hovedsakelig lavere strømpriser enn budsjettert. Det har vært planlagt byggestart for ombygging av A- og K-bygget våren Dette har blitt forsinket på grunn uklarhet i forbindelse med finansiering av prosjektet og generell sen framdrift i Statsbygg. Statsbygg skal snarest avklare endelig tilbud på prosjektet, K-bygget, fra tilbyderne med tanke på oppstart i august og ferdigstillelse årsskiftet 2007/2008. Ombygging av A-bygget vil deretter skje i løpet av Samlet vurdering Status for høgskolens økonomi er god pr. 1. tertial. Det foreligger imidlertid en stor usikkerhet rundt inntekter fra Prosjekt Innlandsuniversitetet. Hvis inntektene fra dette prosjektet skulle svikte, vil det på lengre sikt få alvorlige konsekvenser for høgskolens nåværende aktivitetsnivå. Resultatindikatorene viser også samlet sett en god utvikling i forhold til målene for Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapport pr. 1 tertial 2007 til orientering. 2. Styret gir høgskoledirektør generell fullmakt til å oversende tertialregnskap til Kunnskapsdepartementet. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 20/48

21 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 21/48

22 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 22/48

23 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 23/48

24 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 24/48

25 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 25/48

26 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 26/48

27 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 27/48

28 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 28/48

29 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 29/48

30 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 30/48

31 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 31/48

32 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 32/48

33 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 33/48

34 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 34/48

35 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 35/48

36 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 36/48

37 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 37/48

38 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 38/48

39 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 39/48

40 Sak STY 32/2007 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Jan Kåre Testad Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utlysningstekst for stilling som dekan ved HOS Bakgrunn: Det vises til sak STY 75/06 Avdelingsinndeling og ledelsesstruktur organisasjonsendring 2007 hvor det ble vedtatt en ekstern utlysing av dekanstillingen ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie. Tilsetting av leder for avdeling eller grunnenhet er regulert i lov om universiteter og høgskoler (LUH), jf 11-1 Særskilte ansettelsesbestemmelser for statlige universiteter og høyskoler. 11-1, tredje ledd: Ansettelse av prorektor og leder for avdeling og grunnenhet skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler for innstilling m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet fjerde ledd: Når særlige grunner taler for det, kan styret selv foreta ansettelse i stillinger som nevnt i tredje ledd uten forutgående kunngjøring. Stillingen som dekan er lyst ut to ganger, og Det har vært veldig liten respons på utlysingen med lavt antall søkere, totalt tre søkere. Ingen av søkerne har relevant førstekompetanse. Høgskoledirektørens vurdering: Søkerprosessen har gått tregt. I tillegg til utlysinger har ledelsen aktivt prøvd med direkte henvendelser til miljøer og enkeltpersoner for headhunting til stillingen, men en har ikke lykkes med dette så langt. Saken ble drøftet i siste styremøte, og styret uttrykte et ønske om et bredere søkergrunnlag før en eventuell tilsetting kunne skje. Styret mente videre at det var viktig å rekruttere en dekan som kan være med å sette Gjøvik på det nasjonale kartet. Høgskoledirektøren vil foreslå at stillingen lyses ut på nytt til høsten. I påvente av en avgjørelse i saken vil høgskoledirektøren foreslå at konstituert dekan Bodhild Hoff Sagli tilsettes som dekan for en midlertidig periode fra Bodhild Hoff Sagli har stilt seg positivt til dette. Høgskolen vil da få bedre tid og ro til en ny rekrutteringsprosess. Ettersom tilsettingen er en forlengelse av den midlertidige konstitueringsperioden foreslås saken brakt direkte inn for høgskolestyret. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Bodhild Hoff Sagli tilsettes som dekan for perioden HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 40/48

41 Stillingen lyses ut på nytt til høsten. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 41/48

42 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 1700 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er faglig organisert i tre avdelinger; Avdeling for helse, omsorg, sykepleie, Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for ingeniørfag. Den administrative støtte er organisert i en fellesadministrasjon. Høgskolen tilbyr bachelorstudier innen sykepleie, radiografi, geomatikk, ingeniørfag, informatikk, mediefag og design. I tillegg tilbys masterstudier i informasjonssikkerhet og medieteknikk samt masterstudium i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Høgskolen har også fått NOKUT-godkjenning av et masterstudium i klinisk sykepleie, og det planlegges PhD-utdanning i informasjonssikkerhet. Høgskolen har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen legger stor vekt på nytenkning, tverrfaglig samarbeid og god kontakt med eksterne partnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjøvik er en trivelig småby i naturskjønne omgivelser ved innsjøen Mjøsas vestre bredd, i det sentrale indre Østlandet. Gjøvikområdets innbyggere, er kjent for driftighet i næringslivet, særlig innen industri og handel. Høgskolen ligger sentralt på Gjøvik, og har et tett samarbeid med Høgskolene i Lillehammer og Hedmark og regionalt næringsliv om å utvikle et felles nettverksorganisert Innlandsuniversitet i Høgskolen ble prisbelønnet for godt arbeidsmiljø i 2006 og er samtidig inne i en spennende og krevende faglig utvikling. Gjøvik ligger 2 t fra Oslo og 1,5 t fra Gardermoen lufthavn DEKAN VED AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE Ved ny Avdeling for helse, omsorg, sykepleie er det ledig spennende, interessant og krevende stilling som dekan. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder. Etter endt åremål tilbys fast stilling som faglig/vitenskapelig ansatt (professor, førsteamanuensis, førstelektor) etter kompetanse. Den nye avdelingen har ca studenter og 50 ansatte. Avdelingen har bachelorstudium i sykepleie og radiografi, mange videreutdanninger og masterstudium i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Avdelingen har ett av de største utdanningsmiljøene innenfor sykepleie i Norge, og har landets første regionale senter for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Avdelingen har eget moderne simuleringssenter for klinisk undervisning innen grunn-/etter-/ videreutdanning. Dekanen er avdelingens øverste faglige og administrative leder og rapporterer til rektor i faglige saker og høgskoledirektøren i administrative saker. Han/hun er medlem av høgskolens ledergruppe. Dekanen skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i studiene og gode FoU-miljøer og inspirere studenter og tilsatte til faglig utvikling. Han/hun skal ivareta og utvikle ny aktivitet innen utdanning og forskning. Søkere bør ha relevant førstekompetanse og kunne dokumentere: relevant ledererfaring og resultater, herunder evne til å motivere til og følge opp endringsprosesser evne til samarbeid med studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere Personlig egnethet vil bli vektlagt. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 42/48

43 Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, 1474 dekan. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Jørn Wroldsen, tlf eller høgskoledirektør Inge Øystein Moen, tlf Høgskolen i Gjøvik benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad med CV på: under ledige stillinger. Søknadsfrist: 10. april 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 43/48

44 Sak STY 33/2007 Søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Saksdokumenter: Studiedirektør Iver Jensen Saksframlegg Vedlegg 1: Disposisjon av søknad Vedlegg 2: Grunnlagsdokument (tilsendt i elektronisk versjon) Bakgrunn Med bakgrunn i Prosjekt Innlandsuniversitetet ble det i februar 2004 tildelt midler for å gjennomføre intern evaluering av fagmiljøer opp mot kravene til å få akkreditert PhDutdanninger i henhold til NOKUT-forskriften. Ved HiG ble det utarbeidet skisse til PhD innenfor fagområdet Informasjonssikkerhet. PhD-miljøene har vært gjennom to omganger av ekstern evaluering fra NIFU-STEP, og det er pr i dag fem PIU-områder som har støtte for utvikling av PhD-søknader til NOKUT, hvorav Informasjonssikkerhet ved HiG er det ene. Selve søknadsdokumentet har vært gjennom en større intern og ekstern prosess med ulike fagmiljøer, bl.a. har det vært kontakt mot PhD-miljøet i Agder. En ekstern konsulent med bakgrunn fra vurderingskomiteer har gjennomgått søknaden og gitt innspill til dokumentet. Det har vært gjort en vurdering av om man i søknaden skulle søke på et bredere PhDområde enn Informasjonssikkerhet (for eksempel Computer Science), men HiG har etter råd fra eksterne fagpersoner og kontakt med NOKUT kommet frem til at det vil være mest hensiktsmessig å søke om PhD på området Informasjonssikkerhet for så ved en senere anledning søke om utvidelse av området. Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Seksjon for informasjonssikkerhet, ledet av seksjonsleder Erik Hjelmås, har vært prosjektleder for arbeidet med å utvikle grunnlagsdokumentet. Selve søknadsdokumentet er utformet på engelsk, blant annet for å gi mulighet for et større utvalg av komitémedlemmer. Dokumentet er på ca. 214 sider med vedlegg. Styrets medlemmer får derfor tilsendt innholdsfortegnelsen i papirutgave og dokumentet i fulltekst på e-post. Dersom styremedlemmer ønsker papirutgave av hele dokumentet, kan dette tilsendes på oppfordring. I tabellen nedenfor er det gjengitt noen nøkkeldata for doktorgradssatsingene pr (jfr. sak 38/06 til styringsgruppa for PIU): Område Ansvar Kjernegruppens formalkompetanse 1) Informasjonssikkerhet HiG 4 professorer 2 professor II 1 førsteamanuensis II 3 førstestillinger, hvorav 1 i professorkvalifisering + 1 førstestilling/professor under tilsetting Antall stipendiater Forventet tidspunkt for PhD-søknad til NOKUT 10 Februar 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 44/48

45 Høgskoledirektørens vurdering Søknaden til NOKUT dokumenterer et omfattende arbeid i flere dimensjoner ved HiG. Kompetanseutvikling Nettverksbygging Rekruttering Utsjekk i andre fagmiljø Utvikling av lovverk og rutiner Høgskoledirektøren mener det har vært gjort et grundig arbeid omkring prosessen med å utvikle søknadsdokumentet, og at dokumentet er utarbeidet i tråd med NOKUTs kriterier for slike søknader. Det gjenstår noe redigering og oppretting av dokumentet før det sendes til NOKUT. Forslag til vedtak Styret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security. Høgskoledirektør i samarbeid med rektor får fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til NOKUT. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 45/48

46 Sak STY 34/2007 Orientering om satsningen på utdanningstilbud i økonomi og ledelse Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør og rektor gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 46/48

47 Sak STY 35/2007 Orientering om PIU Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør og rektor gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 47/48

48 Sak STY 36/2007 Orientering fra Klagenemnda Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 48/48

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer