Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr juni HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 1/48

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 1/48

2 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 28/07 Godkjenning av innkalling, s 3 Sak STY 29/07 Godkjenning av saksliste, s 4 Sak STY 30/07 Godkjenning av protokoll fra 27. april 2007, s 5 Sak STY 31/07 Tertialrapport (pr 30. april), s 8 Sak STY 32/07 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, s 40 Sak STY 33/07 Søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security, s 44 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 34/07 Orientering om satsningen på utdanningstilbud i økonomi og ledelse, s 46 Sak STY 35/07 Orientering om PIU, s 47 Sak STY 36/07 Orientering fra Klagenemnda, s 48 Gjøvik 1. juni 2007 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 2/48

3 Sak STY 28/2007 Godkjenning av innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 3/48

4 Sak STY 29/2007 Godkjenning av saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 28 36/07 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 4/48

5 Høgskolen i Gjøvik - styresak Sak STY 30/2007 Godkjenning av protokoll fra 27. april 2007 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Protokoll for styremøte 27. april 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. april 2007 Tid: Fredag 27. april 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Tore-Anstein Dobloug, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Tonje Hamar, ekstern representant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Ina Roll Spinnangr, student, vara Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Iver Jensen, studiedirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Anja E Bekkelien, student Roger Carson, student BESLUTNINGSSAKER Sak STY 20/07 Godkjenning av innkalling til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 21/07 Godkjenning av saksliste til styremøte nr 2, saker 20-26/07 Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 2, saker 20-26/07 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 5/48

6 Høgskolen i Gjøvik - styresak Det ble samtidig fremmet forslag om en tilleggssak STY 27/07 Eventuelt, der det samtidig ble fremmet tre underpunkter. Enstemmig vedtatt Sak STY 22/07 Godkjenning av styreprotokoll fra 23. februar 2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 23. februar 2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 23/07 Etablering av Bachelor i økonomi og ledelse (180 SP) og etablering av Årsstudium i økonomi og ledelse (60 SP) ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak: Styret vedtar å etablere 1. Bachelor i økonomi og ledelse (180 SP) 2. Årsstudium i økonomi og ledelse (60 SP) Studiet lyses ut gjennom lokalt opptak og planlegges startet opp august Enstemmig vedtatt I tillegg ga styret ros for det arbeidet som her var utført. Sak STY 24/07 Orientering fra etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) Referat fra møtet fra KD, samt HiGs eget interne referat ble lagt fram. HiGs delegasjon opplevde møtet som konstruktiv og positivt for HiG. Sak STY 25/07 Orientering om PiU Det ble orientert og diskutert omkring PiU-prosessen. Sak STY 26/07 Evaluering av styrets arbeid inneværende periode Styremedlemmene gav en rekke konkrete råd til det framtidige styrearbeidet. Sak STY 27/07 Eventuelt HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 6/48

7 Høgskolen i Gjøvik - styresak a)universell utforming Astrid Stadheim orienterte styret om prosjektet som for tiden har høy aktivitet. b) PhD-søknad fra HiG Rektor Jørn Wroldsen orienterte om søknadsforberedelsene til PhD. c) Søkertall pr 15. april for HiG Det ble orientert om HiGs samlede vekst på 68 % (156 % på ingeniørfag) i forhold til 2006-tallene HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 7/48

8 Sak STY 31/2007 Tertialrapport (pr 30. april) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Økonomirapport pr. 1. tertial 2007 Vedlegg 2: Tertialregnskap 1. tertial 2007 (Finansregnskap KD) Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Tertialrapporten omfatter rapportering på resultater i forhold til virksomhetsplanenes resultatindikatorer og regnskap i forhold til budsjett. Prognosene for hvert enkelt avdeling er utarbeidet i samråd med dekanene. I rapporten er det gitt en kort omtale av økonomisk status og prognose. Tertialregnskapet (finansregnskapet) til Kunnskapsdepartementet framgår av vedlegg 3. Dette er satt opp etter en oppstillingsmal bestemt av departementet. Tertialregnskapet for 1. tertial er satt opp i henhold til ny oppstillingsmal. Departementet ber om at tertialregnskapet godkjennes av høgskolestyret før oversendelse, alternativt kan høgskolestyret gi høgskoledirektør fullmakt til å oversende regnskapet. På grunn av at det er vanskelig å samordne frister for styremøter og departementets frister for rapportering foreslås det at høgskoledirektør gis fullmakt til å oversende tertialregnskapet før behandling i høgskolestyret. Samlet budsjettavvik framgår i regnskapsoppstillingen på linjen 50 post (tildeling fra KD). Regnskap for KD-inntekt er lik faktisk forbruk i ordinær virksomhet. Dette blir sammenlignet mot budsjettert forbruk. I tidligere rapportering har budsjettert KD-inntekt og regnskap KD inntekt vært samme beløp. Bakgrunnen for omleggingen, er at etter de reglene høgskolene fører regnskapet etter skal ikke ordinær virksomhet gi økonomisk resultat. Resultatindikatorer Kommentarene vektlegger avvik i forhold til budsjett og virksomhetsplan med resultatindikatorer. Tabellen nedenfor viser resultatoppnåelse pr. 1. tertial sammenlignet med måltall for Resultatindikatorene refererer seg til delmål under hovedmål 1. Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Resultatindikatorene refererer seg til delmål under hovedmål 2. Høgskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høyskolene som kan tildele doktorgrad, har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområdene de tildeler doktorgrad. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 8/48

9 Resultatindikatorene under 3.2 refererer seg til delmål under hovedmål 3. Universiteter og høgskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med evne til å møte behovene i samfunnet. Resultatindikator under 4.1 refererer seg til delmål under hovedmål 4. Universiteter og høgskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene HiG samlet (I de åpne feltene foreligger ikke tall pr. 1. tertial) Res.indikator delmål 1.1 Res HiG 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res HiG 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte 385 områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år - 45 Studenter per undervisnings- forsknings- og 13,0 15 formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 21/ /14 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 24 emner/300 studiepoeng Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og 0,04 (7/165) 0,25 (33/134,05) formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og /165=7297 Kr formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og /165=630 0 formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler - 10 Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk 0 4 % (5/134,05) 0 (ikke avlagt ved HiG) PhD-stipendiater Doktorgradstudenter 4 - Antall disputaser Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn 4 2 Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 39,45/139,90=28,2% 26 % HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 9/48

10 Samlet sett viser resultatindikatorene etter 1. tertial en god utvikling. Antall egenfinansierte studenter ligger imidlertid lavere enn budsjett Resultatindikatorene er nærmere kommentert under omtalen av hver enkelt avdeling nedenfor. Økonomi Ved utgangen av 1. tertial hadde høgskolen et positivt budsjettavvik på 1,593 mill.kr. De postene som viser størst avvik i forhold til budsjett er: Oppdragsinntekter + 1,2 mill.kr (bedre enn budsjett) Øvrige driftsinntekter -2,1 mill.kr (PIU-inntekter) Netto kostnader arbeidskraft + 2,5 mill.kr (mindreforbruk) Prognose for året viser et negativt budsjettavvik på 6,4 mill.kr. Dette vil bli resultatet hvis budsjetterte inntekter fra Prosjekt Innlandsuniversitetet svikter. Prognosene for enhetene viser endringer i forhold til budsjett 2007 for ING og IMT, men er uendret for øvrige budsjettenheter. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for året for hver enkelt budsjettenhet. Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2007 Prognose 2007 Avvik 1. tertial 2006 HOS IMT ING EVU HiG felles FA HiG samlet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 10/48

11 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 12,9 - formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 14/2 20/8 9/4 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) - 0,14 (10/74) /74= /74= PhD -stipendiater 4 6 Doktorgradsstudenter 3 - Antall disputaser 0 1 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 0 Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer 0 0 Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter - 25 Skattefunn Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 9,25/63,1=14,6% 20 % Resultatindikatorer: Resultatindikatorene etter 1. tertial viser en god utvikling for HOS. Antall registrerte studenter er 852, 58 lavere enn målet på 910. Vanligvis er det færre registrerte studenter på våren. HOS antas å nå målet i løpet av året. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 11/48

12 Avdelingen ligger godt an til å nå målet i 2007 mht antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) ved allerede registrerte 14/2 i forhold til målet på 20/8. Avviket på antall registrerte stipendiater, 7 i forhold til målet på 6, skyldes sannsynligvis at ansatte i dr. gradsløp også er registrert. HOS har 4 ansatte i stipendiatstillinger og 3 ansatte i dr. grads løp. En av stipendiatene har varslet forsinkelse på avslutningen av sin dr. grad med ett år og søker om utvidet stipendiattid ut året Målet om 1 disputas forventes og nås da en skal disputere høsten HOS regner med å innfri omfanget av eksternt finansiert virksomhet i løpet av året. Registrerte eksternt finansierte studenter er 69, dvs. HOS har allerede måloppnåelse. Kompetanseprofil Personellkategorier Res HOS Budsjett 2007 Professorer 4 6 Professor II 3 2 Førsteamanuensis - herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II 2 3 Førstelektor -herav i doktorutdanning Førstelektor II Post-doc/forsker 1 0 Stipendiater 4 6 Høgskolelektorer - herav i doktorutdanning Høgskolelærere - herav i masterløp/dr.gradsløp Sum HOS er i god utvikling mht kompetanseprofilen. Målet om andelen av førstestillinger på 20 % mot registrert 14,6 % planlegges nådd innen fristen 1. november. 5 ansatte har for tiden søknader om opprykk til førstestillinger inne til sakkyndig vurdering. De det gjelder, har hatt noe FOU- tid og intern professorveiledning i forbindelse med søknadene. I tillegg får HOS en nytilsatt i 75 % stilling med førstekompetanse. Det lyses også ut etter personer med førstekompetanse. Økonomi Avdelingen hadde et positivt budsjettavvik på kr Inntektssiden lå samlet sett noe etter budsjett. Investeringer, personalkostnader og øvrige driftskostnader viste relativt store innsparinger i forhold til budsjett. Dette skyldes ledighet i stillinger, midler til samarbeidstiltak mellom HiG, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet. På nåværende tidspunkt opprettholdes budsjett 2007 som prognose for året. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 12/48

13 Strategiske midler Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A.3 Videreutvikling av simuleringssenteret Gjenstående beløp er kr ,-. Dette skyldes at midlene i hovedsak skal anvendes til en ny stipendiatstilling i sykepleievitenskap ved seksjon for sykepleie hvor satsingsområdet for forskning og fagutvikling er klinisk sykepleie. Internt arbeid med utlysingstekst er ferdig, og stipendiatstillingen antas å være besatt fra høsten Framdriften i videreutviklingen av lokalene i simuleringssenteret er tilfredsstillende. Det planlagte rommet for operasjonsstua (som inntil nå har måttet fungere som klasserom) vil bli utstyrt og tatt i bruk i forbindelse med simuleringssenteret. Videre har HOS innledet samarbeid med Industribygg AS for evt. bygningsmessige endringer med henblikk på garasje for ambulanse og læringsmuligheter innen prehospitale tjenester. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 13/48

14 IMT Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 12,0 10,4 formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 5/14 10/20 6/8 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling 7/49=0,14 20/49=0,41 NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling /49= /49=39796 EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) PhD stipendiater Doktorgradsstudenter Antall disputaser 0 2 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 0 Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer 0 0 Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter Skattefunn Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk). 15/37=40,5% 18,4/41,4=44% Kommentarer: Søkningen til masterstudiene er lav, 14 til Master i informasjonssikkerhet (MIS) og 10 til Master i medieteknikk (MMT). Dette som forventet siden bachelorkandidater får gode jobbtilbud i IT-bransjen. Usikkert hvor mange av de internasjonale søkerne, 35 til MIS og 13 til MMT, som er reelle og som får innreisetillatelse. Bachelorstudiene har økt søkermengde, men det er kapasitet til større opptak på alle studier utenom Bachelor i mediedesign (BMD). HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 14/48

15 Spriket i studenttallene 325 og 475 forklares slik: Registrerte studenter var 392. Dette ble benyttet som forventet studentantall vår 07. For å anslå antallet for høst 07 ble 392 fratrukket de studenter som ble antatt ferdige vår 07. Dette ut fra at 80 % av de som tilhørte siste årskull ble ferdige, dvs. 159 x 0,80 = 127. Deretter ble forventet opptak høst 07, anslått i budsjettet til 210 lagt til. Dette ga = 475. Antall primærsøkere pr er 285. Fratrekkes søkere ut over opptakskapasiteten til BMD blir resttallet 217 det teoretisk mulige opptak (nær de 210). Det ventes 20 nye utvekslingsstudenter til MIS og MMT for høsten. Av fire tildelte KD-stipendiater er to besatt; en fra Informasjonssikkerhet (IS) antas ferdig i slutten av året. Det arbeides med rekruttering av de to andre stillingene. Fire NFR- og to PIU-stipendiater går som planlagt. 2 godkjente disputaser forventes. IMT sliter med å skaffe gode fagpersoner, og det er stor belastning på fagmiljøene. FoU blir lett en salderingspost i flere fagmiljøer, særlig ved medieteknikk. Kompetanseprofil Personellkategorier Res IMT Budsjett 2007 Professorer 6 7 Professor II 4 6 Førsteamanuensis herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II 2 2 Førstelektor 1 1 -herav i doktorutdanning Førstelektor II 3 3 Post-doc/forsker 2 Stipendiater Høgskolelektorer herav i doktorutdanning Høgskolelærere herav i masterløp/dr.gradsløp Sum Økonomi Negativt budsjettavvik kr To store avviksposter, øvrige driftsinntekter minus 2,3 mill.kr og innsparing personalkostnader 1,5 mill.kr. Ingen overføringer fra PIU hittil i 2007 (det mangler også overføring for 2006). Denne utviklingen for budsjetterte, men ikke innbetalte overføringer, er svært alvorlig. Prognose for 2007 blir derfor minus 6,9 mill.kr. De fleste budsjetterte stillingsansettelser er forsinket. Dette skyldes manglende søkere, at tilbudte søkere har takket nei, og at søkere må bearbeides ytterligere. Nye annonserunder vurderes sammen med andre rekrutteringskanaler. En professorstilling er gjort om til halv stilling for de første to år etter søkers ønske. ING HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 15/48

16 Res.indikator delmål 1.1 Res 1. tertial 2007 Budsjett 2007 Res 1. tertial 2006 Søkertall 1. prioritet Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Søkere totalt Opptak hoder Res. Indikator delmål 1.2 Nye studiepoeng pr. egenfinansiert student pr. år Studenter per undervisnings- forsknings- og 10,7 - - formidlingsstilling Studenter totalt (egenfinansiert) studiepoengsenheter Res. indikator delmål 1.3 Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 2/1 10/10 10/2 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Res.indikator delmål 2.1 Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling NFR-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling EU-tildeling i kr pr. undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Utveksling av ansatte via programavtaler Res. indikatordelmål 2.2 Antall uteksaminerte PhD kandidater pr. vit. årsverk (ikke avlagt ved HiG) - 0,08 (3/40) /39= /40= /39= PhD stipendiater Doktorgradsstudenter 1 - Antall disputaser 0 0 Res.indikator delmål 3.2 Skattefunn Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer 0 5 Nyopprettede selskaper basert på mottatte 0 2 forretningsideer Eksternt finansierte studenter Eksternt finansierte 60 sp-enheter - 60 Res.indikator delmål 4.1 Andel førstestillinger (årsverk)av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger (årsverk) 15,2/39=39,0 % - På ingeniørstudiene har vi 66 søkere til Tresemester ordningen. Totalt er brutto søkertallene gode, særlig søkningen til bygg, elektro og det nye studiet i ledelse og økonomi. ING har 277 egenfinansierte studenter. Dette er noe lavere enn målsettingen, men vil øke betydelig til høsten. Avdelingen regner med å nå målet for ING har liten utveksling internasjonalt. Dette er langt under målsettingen. Konkrete tiltak må vurderes for å bedre dette. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 16/48

17 Ekstern virksomheten er i 1. tertial omtrent som ventet, men det er fortsatt stor usikkerhet for resten av året. Det blir viktig å prioritere arbeidet med KOMSAM II og søknaden mot Mål 3 programmet (tidligere INTEREG). Forsvaret har dessuten lagt ut Bachelor i Risikohåndtering på offentlig anbud med frist 22. juni. På grunn av et stort antall studenter til høsten planlegges det ikke en større opptrapping innen EVU. Kompetanseprofil Res ING Budsjett 2007 Personellkategorier Professorer 0 0 Professor II 1 1 Førsteamanuensis - herav i professorkvalifisering Førsteamanuensis II Førstelektor 2 2 -herav i doktorutdanning Førstelektor II Post-doc/forsker Stipendiater Høgskolelektorer - herav i doktorutdanning Høgskolelærere herav i masterløp/dr.gradsløp Sum Økonomi: Avdelingen hadde et negativt budsjettavvik på kr De store avvikene i forhold til budsjett var oppdragsinntekter på 0,9 mill.kr i pluss og andre driftskostnader som viste et negativt avvik på 0,8 mill.kr. Avvikene for oppdragsinntekter og drift knyttet til oppdrag skyldes i hovedsak at oppdragene er budsjettert med bare netto inntekter. Budsjetterte NFR inntekter justeres ned til kr i prognosen for året. ING har deltatt aktivt i søknaden til NFR sitt VRI program der de regionale virkemidlene er samordnet (blant annet NHS). Totalrammene for VRI programmet i høst ble lavere enn ventet, men avdelingen forventer fortsatt med en viss aktivitet til høsten, men dette er ikke på plass. Merforbruk under andre driftskostnader skyldes kostnader som er belastet eksterne prosjekter og må sees i sammenheng med merinntekter under oppdragsinntekter. Personalkostnadene viste et mindreforbruk på 0,5 mill.kr. En stor andel av dette skyldes refusjoner i forbindelse med sykdom. Strategiske midler HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 17/48

18 Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 1.1 Komsam A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm. utdanning BI A 1.1 Komsam II. Dette prosjektet er ikke etablert. ING fikk avslag på søknaden til Gjøvik Næringsråd. Avdelingen arbeider videre med ekstern finansiering, og håper å få etablert prosjektet før sommeren. A 1.2 Komsam energi. Dette prosjektet er ikke etablert. Den opprinnelige planen må revideres i og med at bachelor studiet i energiteknikk ikke blir startet i høst (6 søkere gjennom Samordnet opptak og 6 søkere fra TRES). Det er etablert et bredt kompetanseprosjekt mot bransjen. Eidsiva må gå inn før det er aktuelt å etablere prosjektet. Sannsynlig prosjektstart i august. A 1.3 Komsam bygg. Prosjektet er etablert etter opprinnelig planer og budsjett. A 2.1 Universell Utforming. Forprosjekt er i ferd med å bli avsluttet. Sannsynlig start av hovedprosjekt i september. Gode tilbakemeldinger så langt på forprosjektet og profil fra høgskolen. Forprosjektrapporten legges fram om kort tid. A5. Øk./Adm. utdanning: Prosjektet er etablert, noen justeringer blir nødvendig i opprinnelig budsjett. Svært god respons for eksterne inntekter. Det er benyttet kr til studiekunngjøring. Samtidig er det innbetalt kr fra Industribygg til støtte for studiet. Videre har høgskolen mottatt tilsagnsbrev om støtte fra to kommuner: (Bidragene skal gå til Fagskolen i Gjøvik og HiG) Gjøvik kommune 2,0 mill.kr Vestre Toten kommune 0,5 mill.kr Andre kommuner som ser ut til å bidra er Østre Toten kommune 0,5 mill.kr Søndre Land kommune 0,25 mill.kr Nordre Land kommune 0,25 mill.kr Videre har Moelven Industrier ASA signalisert at de ønsker å støtte studiet med kr I tillegg arbeides det med å få bidrag fra Totens Sparebank, Oppland fylkeskommune, Eidsiva, Raufoss industrien og andre. Sparebanken Hedmark, Sparebank 1 Gjøvik og Gran, DnBnor og Nordea har avslått å gi støtte.. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 18/48

19 FA Samlet sett hadde FA et positivt budsjettavvik på kr Avviket skyldes hovedsakelig innsparing i lønn på grunn av ledighet i stillinger. Inntekter og øvrige driftskostnader viste også positive budsjettavvik. Strategiske midler Satsing Samlet bevilgning Gjenstående etter 1. tertial A 4. Web-prosjekt A 6. Økt markedsføring A 7. Forsterket EVU-innsats A 8. Kompetansemotor innlandet A4. Web-prosjekt Fase en er nå nærmest sluttført. HiGs web er nå overført til ny teknisk plattform. Fase to innledes i juni og vil gå utover høsten. Fase to vil fokusere på struktur og innhold på websidene. Det er ikke regnskapsført kostnader på prosjektet ennå, men det er påløpt lønnskostnader for frikjøp av prosjektmedarbeidere for ca. kr I fase to vil det også bli frikjøpt prosjektmedarbeidere fra IMT. A6. Økt markedsføring/profilering Denne strategiske satsingen er ment å benyttes til tiltak innenfor handlingsplanen for markedsføring og nye tiltak som det oppstår behov for i løpet av året. Det er ved utgangen av 1. tertial påløpt kr til markedsføringstiltak av en totaltildeling inkludert strategisk satsing på 1,4 millioner.. Den strategiske styrkingen av markedsføringsbudsjettet er og vil bli brukt til følgende: Etablering av Høgskoleforum Gjøvik som er et tverrfaglig møtested for ansatte, næringsliv, politikere og allment interesserte i regionen. Det har vært avholdt tre møter i vårsemesteret med deltakere. Det er påløpt ca kr i kostnader Avslutningsmarkering for avgangsstudentene den 8. juni som er budsjettert med kr ,-. Markering av at ingeniørutdanningen på Gjøvik er 40 år Det planlegges et alumniarrangement for ingeniørkandidater i forbindelse med forskningsdagene i september Det forventes også økte kostnader i forbindelse med mottak av studenter til høsten p.g.a. økt studentopptak Tiltak i handlingsplan for markedsføring som det ikke er budsjett til innenfor den ordinære rammetildelingen A7. Forsterket EVU-innsats Prosjektet er forsinket grunnet sykmeldinger hos internt og eksternt EVU-nettverk. Arbeidet så langt har vært knyttet til arbeidsflyt/prosedyrer omkring EVU-kurs og utdanninger. Ved to av avdelingene arbeides det fortsatt med tilsetting/oppnevning av EVU-ansvarlig/-koordinator. Avdelingene er i den nye organisasjonsmodellen tildelt ansvaret for EVU-aktiviteten. Det må HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 19/48

20 fortsatt brukes tid på tilpasning. Hittil er det ikke benyttet noe av bevilget beløp, og eventuell bruk skal skje i samarbeid med avdelingene. A8. Kompetansemotor Innlandet Nye studier Det er ikke påløpt kostnader på denne satsingen pr. utgangen av 1. tertiær. Det planlagte desentraliserte forkurset for ingeniørutdanning ble lagt på is, da det ikke lyktes å få inn tilstrekkelig tilleggsfinansiering. Det er planlagt aktivitet i forbindelse med forprosjekt for å utrede desentralisert ingeniørutdanning og søknad til Norgesuniversitetet om midler til igangsetting av en slik utdanning fra høsten Aktiviteten vil starte opp fra august 2007 og vil bestå i frikjøp av prosjektmedarbeider, samt noe reiseaktivitet. HiG felles HiG felles hadde et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Dette skyldes hovedsakelig lavere strømpriser enn budsjettert. Det har vært planlagt byggestart for ombygging av A- og K-bygget våren Dette har blitt forsinket på grunn uklarhet i forbindelse med finansiering av prosjektet og generell sen framdrift i Statsbygg. Statsbygg skal snarest avklare endelig tilbud på prosjektet, K-bygget, fra tilbyderne med tanke på oppstart i august og ferdigstillelse årsskiftet 2007/2008. Ombygging av A-bygget vil deretter skje i løpet av Samlet vurdering Status for høgskolens økonomi er god pr. 1. tertial. Det foreligger imidlertid en stor usikkerhet rundt inntekter fra Prosjekt Innlandsuniversitetet. Hvis inntektene fra dette prosjektet skulle svikte, vil det på lengre sikt få alvorlige konsekvenser for høgskolens nåværende aktivitetsnivå. Resultatindikatorene viser også samlet sett en god utvikling i forhold til målene for Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapport pr. 1 tertial 2007 til orientering. 2. Styret gir høgskoledirektør generell fullmakt til å oversende tertialregnskap til Kunnskapsdepartementet. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 20/48

21 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 21/48

22 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 22/48

23 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 23/48

24 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 24/48

25 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 25/48

26 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 26/48

27 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 27/48

28 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 28/48

29 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 29/48

30 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 30/48

31 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 31/48

32 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 32/48

33 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 33/48

34 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 34/48

35 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 35/48

36 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 36/48

37 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 37/48

38 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 38/48

39 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 39/48

40 Sak STY 32/2007 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Jan Kåre Testad Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utlysningstekst for stilling som dekan ved HOS Bakgrunn: Det vises til sak STY 75/06 Avdelingsinndeling og ledelsesstruktur organisasjonsendring 2007 hvor det ble vedtatt en ekstern utlysing av dekanstillingen ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie. Tilsetting av leder for avdeling eller grunnenhet er regulert i lov om universiteter og høgskoler (LUH), jf 11-1 Særskilte ansettelsesbestemmelser for statlige universiteter og høyskoler. 11-1, tredje ledd: Ansettelse av prorektor og leder for avdeling og grunnenhet skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler for innstilling m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet fjerde ledd: Når særlige grunner taler for det, kan styret selv foreta ansettelse i stillinger som nevnt i tredje ledd uten forutgående kunngjøring. Stillingen som dekan er lyst ut to ganger, og Det har vært veldig liten respons på utlysingen med lavt antall søkere, totalt tre søkere. Ingen av søkerne har relevant førstekompetanse. Høgskoledirektørens vurdering: Søkerprosessen har gått tregt. I tillegg til utlysinger har ledelsen aktivt prøvd med direkte henvendelser til miljøer og enkeltpersoner for headhunting til stillingen, men en har ikke lykkes med dette så langt. Saken ble drøftet i siste styremøte, og styret uttrykte et ønske om et bredere søkergrunnlag før en eventuell tilsetting kunne skje. Styret mente videre at det var viktig å rekruttere en dekan som kan være med å sette Gjøvik på det nasjonale kartet. Høgskoledirektøren vil foreslå at stillingen lyses ut på nytt til høsten. I påvente av en avgjørelse i saken vil høgskoledirektøren foreslå at konstituert dekan Bodhild Hoff Sagli tilsettes som dekan for en midlertidig periode fra Bodhild Hoff Sagli har stilt seg positivt til dette. Høgskolen vil da få bedre tid og ro til en ny rekrutteringsprosess. Ettersom tilsettingen er en forlengelse av den midlertidige konstitueringsperioden foreslås saken brakt direkte inn for høgskolestyret. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Bodhild Hoff Sagli tilsettes som dekan for perioden HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 40/48

41 Stillingen lyses ut på nytt til høsten. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 41/48

42 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 1700 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er faglig organisert i tre avdelinger; Avdeling for helse, omsorg, sykepleie, Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for ingeniørfag. Den administrative støtte er organisert i en fellesadministrasjon. Høgskolen tilbyr bachelorstudier innen sykepleie, radiografi, geomatikk, ingeniørfag, informatikk, mediefag og design. I tillegg tilbys masterstudier i informasjonssikkerhet og medieteknikk samt masterstudium i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Høgskolen har også fått NOKUT-godkjenning av et masterstudium i klinisk sykepleie, og det planlegges PhD-utdanning i informasjonssikkerhet. Høgskolen har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen legger stor vekt på nytenkning, tverrfaglig samarbeid og god kontakt med eksterne partnere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjøvik er en trivelig småby i naturskjønne omgivelser ved innsjøen Mjøsas vestre bredd, i det sentrale indre Østlandet. Gjøvikområdets innbyggere, er kjent for driftighet i næringslivet, særlig innen industri og handel. Høgskolen ligger sentralt på Gjøvik, og har et tett samarbeid med Høgskolene i Lillehammer og Hedmark og regionalt næringsliv om å utvikle et felles nettverksorganisert Innlandsuniversitet i Høgskolen ble prisbelønnet for godt arbeidsmiljø i 2006 og er samtidig inne i en spennende og krevende faglig utvikling. Gjøvik ligger 2 t fra Oslo og 1,5 t fra Gardermoen lufthavn DEKAN VED AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE Ved ny Avdeling for helse, omsorg, sykepleie er det ledig spennende, interessant og krevende stilling som dekan. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder. Etter endt åremål tilbys fast stilling som faglig/vitenskapelig ansatt (professor, førsteamanuensis, førstelektor) etter kompetanse. Den nye avdelingen har ca studenter og 50 ansatte. Avdelingen har bachelorstudium i sykepleie og radiografi, mange videreutdanninger og masterstudium i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Avdelingen har ett av de største utdanningsmiljøene innenfor sykepleie i Norge, og har landets første regionale senter for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Avdelingen har eget moderne simuleringssenter for klinisk undervisning innen grunn-/etter-/ videreutdanning. Dekanen er avdelingens øverste faglige og administrative leder og rapporterer til rektor i faglige saker og høgskoledirektøren i administrative saker. Han/hun er medlem av høgskolens ledergruppe. Dekanen skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i studiene og gode FoU-miljøer og inspirere studenter og tilsatte til faglig utvikling. Han/hun skal ivareta og utvikle ny aktivitet innen utdanning og forskning. Søkere bør ha relevant førstekompetanse og kunne dokumentere: relevant ledererfaring og resultater, herunder evne til å motivere til og følge opp endringsprosesser evne til samarbeid med studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere Personlig egnethet vil bli vektlagt. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 42/48

43 Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, 1474 dekan. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Jørn Wroldsen, tlf eller høgskoledirektør Inge Øystein Moen, tlf Høgskolen i Gjøvik benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad med CV på: under ledige stillinger. Søknadsfrist: 10. april 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 43/48

44 Sak STY 33/2007 Søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Saksdokumenter: Studiedirektør Iver Jensen Saksframlegg Vedlegg 1: Disposisjon av søknad Vedlegg 2: Grunnlagsdokument (tilsendt i elektronisk versjon) Bakgrunn Med bakgrunn i Prosjekt Innlandsuniversitetet ble det i februar 2004 tildelt midler for å gjennomføre intern evaluering av fagmiljøer opp mot kravene til å få akkreditert PhDutdanninger i henhold til NOKUT-forskriften. Ved HiG ble det utarbeidet skisse til PhD innenfor fagområdet Informasjonssikkerhet. PhD-miljøene har vært gjennom to omganger av ekstern evaluering fra NIFU-STEP, og det er pr i dag fem PIU-områder som har støtte for utvikling av PhD-søknader til NOKUT, hvorav Informasjonssikkerhet ved HiG er det ene. Selve søknadsdokumentet har vært gjennom en større intern og ekstern prosess med ulike fagmiljøer, bl.a. har det vært kontakt mot PhD-miljøet i Agder. En ekstern konsulent med bakgrunn fra vurderingskomiteer har gjennomgått søknaden og gitt innspill til dokumentet. Det har vært gjort en vurdering av om man i søknaden skulle søke på et bredere PhDområde enn Informasjonssikkerhet (for eksempel Computer Science), men HiG har etter råd fra eksterne fagpersoner og kontakt med NOKUT kommet frem til at det vil være mest hensiktsmessig å søke om PhD på området Informasjonssikkerhet for så ved en senere anledning søke om utvidelse av området. Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Seksjon for informasjonssikkerhet, ledet av seksjonsleder Erik Hjelmås, har vært prosjektleder for arbeidet med å utvikle grunnlagsdokumentet. Selve søknadsdokumentet er utformet på engelsk, blant annet for å gi mulighet for et større utvalg av komitémedlemmer. Dokumentet er på ca. 214 sider med vedlegg. Styrets medlemmer får derfor tilsendt innholdsfortegnelsen i papirutgave og dokumentet i fulltekst på e-post. Dersom styremedlemmer ønsker papirutgave av hele dokumentet, kan dette tilsendes på oppfordring. I tabellen nedenfor er det gjengitt noen nøkkeldata for doktorgradssatsingene pr (jfr. sak 38/06 til styringsgruppa for PIU): Område Ansvar Kjernegruppens formalkompetanse 1) Informasjonssikkerhet HiG 4 professorer 2 professor II 1 førsteamanuensis II 3 førstestillinger, hvorav 1 i professorkvalifisering + 1 førstestilling/professor under tilsetting Antall stipendiater Forventet tidspunkt for PhD-søknad til NOKUT 10 Februar 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 44/48

45 Høgskoledirektørens vurdering Søknaden til NOKUT dokumenterer et omfattende arbeid i flere dimensjoner ved HiG. Kompetanseutvikling Nettverksbygging Rekruttering Utsjekk i andre fagmiljø Utvikling av lovverk og rutiner Høgskoledirektøren mener det har vært gjort et grundig arbeid omkring prosessen med å utvikle søknadsdokumentet, og at dokumentet er utarbeidet i tråd med NOKUTs kriterier for slike søknader. Det gjenstår noe redigering og oppretting av dokumentet før det sendes til NOKUT. Forslag til vedtak Styret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Information Security. Høgskoledirektør i samarbeid med rektor får fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til NOKUT. HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 45/48

46 Sak STY 34/2007 Orientering om satsningen på utdanningstilbud i økonomi og ledelse Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør og rektor gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 46/48

47 Sak STY 35/2007 Orientering om PIU Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør og rektor gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 47/48

48 Sak STY 36/2007 Orientering fra Klagenemnda Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Høgskoledirektør gir en muntlig orientering i møtet HiG styremøte nr 3/2007, sakene Side 48/48

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s

Detaljer

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4 Styremøte nr. 7/2007 Tid: Styremøte HiG 13. desember 2007 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007 HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Styremøte nr. 2/2007 Tid: Styremøte HiG 27. april 2007 kl. 09.00 12.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato:07.05.2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/1237 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak:046/2003 SAK: GODKJENNING AV KUNNGJØRINGSTEKST OG BETENKNING FOR

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer