Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2008 Tid: Styremøte HiG 21. og 22. februar Sted: Genève / CERN SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 01/08 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak STY 02/08 Godkjenning av saksliste, s 3 Sak STY 03/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 7 / 2007, s 4 Sak STY 04/08 Rapport og planer ( ) - Saken ettersendes Sak STY 05 /08 Strategiske bevilgninger 2008, s 10 Sak STY 06/08 Revisjon av delegasjonsreglement, s 28 Sak STY 07/08 Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38 Sak STY 08/08 Rapport og plan for kvalitetsarbeid ( ), s 39 Sak STY 09/08 Supplering av medlemmer til skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Gjøvik, s 44 DISKUSJONSSAKER Sak STY 10/08 Revisjon av Strategisk plan for , s 46 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 11/08 Navneendring på studieseksjonen, s 52 Sak STY 12/08 Interne årsmeldinger 2007, s 53 Sak STY 13/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet, s 64 Sak STY 14/08 Eventuelt, s 65 Sak STY 15/08 Lønnsforhandlingene for rektor og høgskoledirektør høsten 2007, s 66 Gjøvik 11. februar 2008, Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 1/66

2 Sak STY 01/08 Godkjenning av innkalling Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2008. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 2/66

3 Sak STY 02/08 Godkjenning av saksliste Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 1/2008, med sakene 01 15/08 Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 3/66

4 Sak STY 03/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 7/2007 Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr 7/2007 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 7/2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Ina Roll Spinnangr, student Anders Tørklep, student Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai R. Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studiedirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 7/2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 67/07 Godkjenning av saksliste Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 4/66

5 Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 66 78/07 Rektor fremmet ny tilleggssak til sakslisten: Sak STY 79/08 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen Styret godkjenner sakslisten med sakene 66-79/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6/2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr 6/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 69/07 Budsjett 2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) HOS ING IMT FA/Felles HiG KD-tildeling Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. System med intern husleie innføres fra Endelig budsjettfordeling vedrørende intern husleie fremmes på neste styremøte. 4. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 5. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 5/66

6 Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet nytt forslag (justert på flere punkter): 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2008 side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden HOS ING IMT FA/Felles HiG KD-tildeling og tilhørende rammer for 2008 i tabellen side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden på side 16 (i vedlegg2) Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden : Alle beløp i kr Budsjett 2008 Driftsinntekter 3. Driftsinntekter - 50 post (tildeling fra UFD) inntekter ved oppdrag inntekter NFR øvrige driftsinntekter* Sum inntekter Driftsutgifter 4. Investeringer Netto kostnader for arbeidskraft og 7. Andre driftskostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 4. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. 5. Det avsettes mill kroner til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret. Nytt forslag enstemmig vedtatt Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 6/66

7 Sak STY 70/07 Revisjon av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret fastsetter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG. Forskriften trer i kraft fra 1. januar Samtidig oppheves forskrift: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (Lovdata: FOR ) Høgskoledirektør fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 7.3 Studienemnda kan gi nærmere regler om rangering Vedtak: Høgskoledirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Sak STY 71/07 Revisjon av delegasjonsreglementet Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak innen samme områder Høgskoledirektøren trakk saken Sak STY 72/07 dekan Arbeids- og ansvarsbeskrivelse for rektor, høgskoledirektør og Høgskoledirektørens forslag til vedtak: De foreslåtte arbeids- og ansvarsbeskrivelser for rektor, høgskoledirektør og dekan godkjennes og iverksettes fra Enstemmig vedtatt Sak STY 73/07 Syklisk evaluering av Bachelor i radiografi Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 7/66

8 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i radiografi Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. Sak STY 74/07 Syklisk evaluering av Bachelor i mediedesign Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i mediedesign Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. NY: Sak STY 79/07 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret ber høgskoledirektør sende søknad om satsingsmidler utenfor rammen for 2009 slik som foreslått Enstemmig vedtatt Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 8/66

9 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 75/07 Balanseføring av eiendeler i virksomhetsregnskapet Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 76/07 Styrets oppgaver og roller oppsummering etter styreseminaret i Oslo Rektor orienterte. Sak STY 77/07 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Rektor orienterte Sak STY 78/07 Eventuelt 1. Det jobbes videre med et styreseminar 21 og 22 februar 2008 i Geneve (med besøk bl.a. på CERN). 2. v/ina Roll Spinnangr som orienterte om studentforslag til forbedringer av HiGs interne og eksterne kommunikasjon 3. Jan Erik Svensson orienterte omkring opplegget vedrørende lønnsforhandlinger for rektor og høgskoledirektør Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 9/66

10 Sak STY 05/08 Strategiske bevilgninger 2008 Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Strategiske bevilgninger 2008 Sammendrag Det er i budsjettet for 2008 avsatt kr i strategiske midler til fordeling av styret. Ubrukte strategiske midler fra 2007 utgjør kr Av dette foreslås kr overført til 2008 på igangsatte prosjekter, mens kr foreslås overført som en generell økning av avsetningen til strategiske midler for Totalt er kr ( kr ) til disposisjon for Som det framgår av vedtaket foreslås kr disponert slik at det fortsatt står kr udisponert. Saksopplysninger Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: 1. Tilskudd (evt. lån) til tiltak som gir framtidig gevinst (avkastning) 2. Tiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men hvor det er vanskelig å måle avkastningen. Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt at strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som etter hvert skal gi netto inntjening og uansett ikke medføre økte løpende driftsutgifter. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. Høgskoledirektørens vurdering Det har blitt utarbeidet mange gode søknader til strategiske satsinger i fagmiljøene og i fellesadministrasjonen. Dekanene har foretatt en prioritering av sine søknader. Det har vært gjennomført en omfattende og grundig prosess med møter enkeltvis og samlet med dekanene for å komme fram til et samlet prioritert forslag til fordeling av midlene. Ett formål krever ekstra kommentar: Master- og PhD-studier i Prosjekt Innlandsuniversitetet får 2/3 støtte fra PIU. Den resterende 1/3 av kostnadene er egenandel som høgskolene må dekke av egne inntekter (studiepoengsproduksjon og doktorgradskandidater). Når nytt studium starter opp, går det to år før studiepoengsproduksjonen gir inntekter. I denne perioden vil det kunne være nødvendig med ekstra tilskudd til disse studiene, særlig har dekanen ved IMT hevdet dette. Samtidig vil høgskoledirektør peke på at ved fastsettelse av ny budsjettmodell i 2007 ble det lagt vekt på at fagavdelingene skulle få robuste rammer til å takle oppdukkende behov, herunder kjente behov i forbindelse med PIU. Ut fra en samlet vurdering av behov og muligheter vil høgskoledirektør likevel foreslå at halvparten av egenandelen for disse studiene i 2008 dekkes av strategiske midler, dvs. kr for PhD i informasjonssikkerhet på IMT og kr for Master i klinisk sykepleie på HOS. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 10/66

11 På bakgrunn av føringer i strategisk plan og prosessen som er gjennomført, vil høgskoledirektør fremme forslag om følgende fordeling av strategiske midler: Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Overføring av strategiske midler fra 2007 og strategiske midler i 2008, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor (- betyr netto inntekt): Tiltak Overført fra til 2008 Gjenstående samlet A 1.1 Komsam fase II A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg 0 A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av 0 øk/adm. utdanning (BI) A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniørutdanning) Nye satsingsforslag: A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 200 A 19 Romteknologi-elektro 0 0 SUM ING A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 10. Nettverk innenfor 200 utdanning og forskning knyttet til MHPCC s masterområde - Interreg A 11. Forskning innen radiografi A Videreutdanning/master radiografi A 27 Master i klinisk 250 sykepleie SUM HOS A 21 Opprettholde aktivitet 600 på master- og PhD-studier A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 23 Erasmus Mundus master CIMET Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 11/66

12 A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Etablering av Cisco Regional Academy A 26 Igangsettelse av 150 industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning SUM IMT A4 Webprosjektet 303 A6 Økt markedsføring/profilering A7 Forsterket EVU-innsats 0 0 A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) A 15 Campus utvikling 0 0 campus Gjøvik (FA) A 17 Planlegge nybygg for 100 samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) Nye satsingsforslag: A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik SUM FA SUM HiG Resterende strategiske midler i 2008, kr , eventuelt med tillegg av deler av overskudd fra 2007 (* og disponeres av rektor i samråd med høgskoledirektør. *) Summen forventes kjent til styremøtet etter avsluttet regnskap for 2007 Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 12/66

13 Vedlegg Sak 05/08 Strategiske bevilgninger 2008: Utfyllende kommentarer Resultatrapport 2007 med søknader om overføring av ubrukte midler tildelt for 2007 og om nye midler for 2008 ING (Avdeling for ingeniørfag) Prioritet Satsinger i prioritert rekkefølge Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniør-utdanning A 1.2 Komsam energi A 1.1 Komsam fase II A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm utdanning (BI) A 1.3 Komsam bygg Nye satsingsforslag: 2 A 20. Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien 6 A 28 HSS konferansen A 19. Romteknologi-elektro 150 SUM ING ING søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniørutdanning Fleksibel ingeniørutdanning har blitt noe forskjøvet i tid. Fleksibel ingeniørutdanning omfatter de mål som er satt i dette prosjektet. EVU på samme område kommer etter Våren 2008 blir viktig for gjennomføringen av prosjektet, og prosjektet vil da bli belastet med kostnader. Det søkes om overføring av kr til Tiltak Regn 07 Bev Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 13/66

14 A 1.2 Komsam energi Energisektoren er for tiden inne i en enorm utvikling. Det satses store beløp fra både staten og private aktører. Fornybare energikilder er aktuelt. Dette området vil kunne gi oss både studenter og forskningsoppdrag i fremtiden. Både bachelor, master og EVU er aktuelle mulige satsinger. Det er i løpet av det siste året opprettet kontakt med Eidsiva og andre parter. Det har imidlertid vist seg vanskelig på kort sikt å få konkret økonomisk støtte til å dra i gang tiltak. Det virker nå som at Eidsiva kan være moden for å yte økonomisk støtte, men det vil fortsatt gå en viss tid. Avdelingen søker om at tilsagnet på strategiske midler for 2007 på kr videreføres til Tildelingen på kr i 2007 ble inndratt i styremøte 14. september, og satsingen må på denne bakgrunn dekkes av strategiske midler for Prosjektet vil ikke bli iverksatt før avdelingen har en forpliktende avtale om støtte fra Eidsiva. Samtidig arbeides det intenst med å få avklart et mulig gaveprofessorat fra Eidsiva innen bioenergi og fornybar energi. A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og Samarbeid HiG-næringsliv) II Hovedmålet for Komsam fase II er: Å utvikle et nasjonalt ledende utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell anvendelse av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. Komsam fase II ble finansiert fra NFR gjennom en søknad til VRI programmet i 2007 (kr ). Egne strategiske midler er i hovedsak urørt. Dette prosjektet blir oppskalert i 2008 og 2009, og det søkes derfor om videreføring av midlene det ble søkt om i 2007 med ett års forskyving. Målet er å ha en mastersøknad klar høsten Inntektene vil ligge i en framtidig studieproduksjon knyttet til masterutdanningen. Disse inntektene vil komme etter Strategiske midler vil bli brukt sammen med PIU-midler for å forberede master satsingen med mål om oppstart høsten Det tas sikte på å bygge opp et fond sammen med NCE til utvikle bachelor- og masterutdanningene. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering 0 0 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 2.1 Universell Utforming Det søkes om å få overført kr i strategiske midler fra 2007 til 2008 i påvente av finansiering fra Miljøverndepartementet (MD) og øvrige departement. Etter avslutning av forprosjektet, har høgskolen jobbet med å få på plass finansiering av en prosjektlederstilling. Den Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 14/66

15 20. november 2007 hadde HiG møte med statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, KRD. Bakgrunnen for møtet var å komme i dialog med KRD om realiseringen av HiGs ønske om å etablere et næringsrettet senter for universell utforming (UU). I møtet ble det gitt lovnad om at KRD ville ta på seg samordningsansvaret for å bringe HiGs planer for etablering av et senter for UU til de andre berørte departementene. MD har overført søknaden til behandling av pådriverenheten for tilgjengelighet for høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne (NTNU). I arbeidet med etablering av et senter trenger HiG en prosjektleder til å videreføre og koordinere UU-arbeidet og forberede en senteretablering. A 5. Økonomi/ledelse utdanning Det er udisponert kr fra Disse midlene er det ikke behov for i 2008 da eksterne inntekter dekker kostnadene. I 2009 vil kostnadene for studiet øke. Det vil da bli behov for tilskudd fra strategiske midler til driften av studiet. Samarbeid mellom næringslivet (industri og handel) og HiG er et bærende element i denne studieplanen. A 1.3 Komsam bygg Målet var å videreutvikle utdanningstilbud innen bygg og anlegg i samarbeid med entreprenørbransjen i innlandet. Prosjektet er gjennomført på en vellykket måte og bevilgning er disponert. Nye prosjekter under ING (Avdeling for ingeniørfag) A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien Sentrale aktører i trehusindustrien i Innlandet har innledet et klyngesamarbeid med en klar målsetting om fortsatt vekst i regionen. Østlandsforskning har laget en rapport om trehusindustrien og relaterte virksomheter lokalisert i Hedmark og Oppland ( ØF-rapport nr. 16/2007). Blant annet på bakgrunn av denne analysen har trehusnettverket invitert HiG til et forpliktende samarbeid etter modell av Komsam prosjektene mot Raufoss-industrien og byggnæringen. ING v/dekan for ingeniøravdelingen er invitert inn i styringsgruppa for Trehusklyngen Innlandet sammen med Boligparther AS, Forestia Group, Gausdal Bruvoll BA, Hedalm Anehus, Mjøstre AS, Moelven ByggModul AS, Tinde Bygg AS, Trysil Byggsystem AS, Innovasjon Norge og Sparebanken Hedmark. Det er blant annet mål om å etablere et Arena-prosjekt. Dette er et sterkt konsortium og en svært interessant partner for HiG i å utvikle studier og FoUvirksomhet. Næringen selv har identifisert behov for å styrke rekruttering og utdanning med særlig fokus på å bygge opp industriell kompetanse. Det er stort behov for mer industrielle prosesser i næringen. Dette behovet er sterkt sammenfallende med HiG sitt ønske om satsing på bachelor- og masterutdanning innen automatisert produksjon. Det søkes om midler for å sette av et halvt årsverk på HiG til å utvikle samarbeidet mot næringen i Det forutsettes at kr dekkes fra strategiske midler, kr fra avdelingen og fra næringen. Det forventes en betydelig opptrapping av prosjektet i 2009, estimert til ett årsverk. Rammer for prosjektet i 2009 og videre framover vil bli avklart i løpet av Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 15/66

16 . Inntjeningen i prosjektet vil ligge i nyutvikling av utdanningstilbud og EVU samt økt potensial for FoU-prosjekter mot regionalt næringsliv. Nye utdanningstilbud vil sannsynligvis ikke være på plass før i 2009 med muligheter for økte inntekter i Inntekter fra EVU og direkte prosjektstøtte forventets allerede i Det er særlig interessant at denne næringen har hovedtyngden i Hedmark. Dette vil strategisk kunne bidra til at HiG blir mer tydelig som tyngdepunkt for teknologiske utdanninger i hele Innlandet. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 19 Romteknologi satsing - rekrutteringsprosjekt elektro Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) besøkte Avdeling for ingeniørfag Det er dokumentert stort behov for kompetanse i denne sektoren framover. Ved å gjennomføre prosjektet vil studenter og ansatte ved HiG få være med på oppskyting av rom relaterte raketter fra Oksebåsen på Andøya rakettskytefelt. Dette vil kunne gi en god markedsføring lokalt og nasjonalt og motivere studenter for å søke elektroutdanningen ved HiG. Dette vil også gi avdelingen mulighet til å knytte kontakter med en ny sektor. Prosjektet innebærer også samarbeid med Høgskolen i Narvik. I vurderingen av inntjening mener avdelingen at det er realistisk å rekruttere 10 studenter ekstra til elektroutdanningen ved et slikt tilbud. Dette vil gi en halvårseffekt i tildelingen fra departementet i 2010, og en ekstra inntjening på ca fra NAROM dekker 50 % av reisekostnadene til høgskolens studenter. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 28. HSS konferanse Høyskolen skal være hovedansvarlig for HSS konferansen 2009 ( Høgskola og Samhalle i Samverkan ) Det er vanlig at konferansen avholdes i april-mai. Seksjon for teknologi og ledelse skal på denne konferansen være klare til å legge fram et opplegg for samarbeid med aktuelle bedrifter innenfor fagområdet økonomi og ledelse. Forslagene skal være gjennomarbeidet med aktuelle bedrifter på forhånd. Samarbeidet skal være forskningsbasert og høgskolens faglige Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 16/66

17 ekspertise skal involveres direkte i prosjektene. Avdelingen søker om at det bevilges kr kr i Det er forventet kr i inntekter i Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter 200 Sum 200 Økte inntekter 200 Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler 200 HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Prioritet Satsing Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i A 3. Videreutvikling simuleringssenteret 2 A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet 3 A 11. Forskning innen radiografi 4 A Videreutdanning/master radiografi 5 Master i klinisk sykepleie 250 SUM HOS HOS søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 3/A13. Videreutvikling av simuleringssenteret HOS ble i 2007 tildelt til sammen kr ,- til videreutvikling av simuleringssenteret, herunder tilsetting av en stipendiat i sykepleievitenskap (simulering som metode). Hovedformålet med satsingen er å styrke forskning og utvikling. Videre gjelder satsingen ominnredninger, utvidelse av arealet og oppdatering at utstyret. Satsingsmidlene forutsettes benyttet til å lønne ansatt stipendiat, lønne forskningsassistent svarende til 25 % stilling, innkjøp av spesialutstyr og til å dekke økte leieutgifter i forbindelse med bygging av heis fra underetasjen (laboratoriet for prehospitale tjenester) til simuleringssenteret i 1. etasje. Det forventes kursinntekter på kr ,-. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 17/66

18 Begrunnelsen for ubrukte midler på kr ,- i 2007 skyldes ubrukte lønnsmidler fordi stipendiaten først ble tilsatt etter en tidkrevende utlysings-, innstillings- og tilsettingsprosedyre. Videre har det oppstått forsinkelser i forbindelse med ominnredningen av tidligere datalaboratorium til simuleringssenter for prehospitale tjenester. Det samme gjelder anskaffelser av spesialutstyr. Disse anskaffelsene vil bli gjennomført i Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Avdelingen søker om å overføre ubrukte midler fra 2007 på kr ,-. Videre søkes det om kr ,- i Tiltaket viser balanse i 2009, og forventes å gå med overskudd i A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til MHPCC s masterområde - Interreg Målet er å undersøke virkningene av å fremme utvikling av kunnskap om helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Prosjektet gjelder både en oppfølging av MCC-utdanningen (Master of Community Care) og FoU-samarbeid for å utvikle kunnskap som er relevant for oppfølgeren MHPCC (Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet). Det ble holdt et seminar i Gjøvik i november Det ble her lagt tid og arbeid i å drøfte prosjektsøknad som skal sendes EU. Det er brukt ca 20 % stilling i hele 2007 til tilretteleggingsarbeid fra norsk side, som har samarbeidet tett med Sverige. Fra er det brukt 10 % stilling til utarbeidelse av et konkret delprosjekt som heter barn og ungdommers livssituasjon. Søknad gjelder medfinansiering som norsk prosjekteier. Høgskolene i innlandet med HIG i spissen planlegger sammen med Universitetet i Karlstad å søke EU midler for å gjennomføre et prosjekt hvor målet er å bedre folkehelsen og utvikle modeller og metoder i arbeidet med ulike utsatte grupper. Prosjektet har en tverrfaglig forankring, og ulike aktører fra det sivile og politiske samfunn, arbeidslivet og kunnskapsinstitusjonene skal delta. I prosjektet planlegges en rekke delprosjekter som gir mulighet for nettverksbygging, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Delprosjekter som: aksjonsrettet utviklingsarbeid for utsatte grupper, forebygging av fallulykker for eldre i hjemmet, funksjonshemmedes mulighet til å være aktive i lokalsamfunnet m.m. inngår i prosjektet. Overnevnte utfordring og deltakelse ligger tett opp til det FOU- fokus som er relevant for MHPCC og Seksjon for helse og samfunns forskningsprofil (praksisnær kunnskap). Deltakelse i prosjektet vil således være med på å styrke og utvikle vår kompetanse og publikasjonsmulighet. Prosjekteierne på norsk og svensk side (HIG og KAU) må forskuttere driftsmidler til seminarer, reiser og opphold samt dekke ½ parten av lønnskostnadene som medgår i prosjektet. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 18/66

19 Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 110 Egenandel strategiske midler Inntektene i kommer fra Interreg. Det søkes om å få dekket egenandel på kr i Tiltaket forventes å balansere i A 11. Forskning innen radiografi (forprosjekt) Forprosjektet er grunnlaget for denne søknaden om strategiske prosjektmidler. Målsetningen med forprosjektet er å styrke det faglige kontaktnettet, søke samarbeidspartnere og finansieringskilder for hovedprosjektet, samt starte vurdering av metoder for beskrivelse og dokumentasjon av omtak (bilder som tas på nytt i samme projeksjon pga. feil) i vid forstand. Ingen andre radiografmiljøer i Norge har valgt å gå inn i nettopp dette feltet. Etablering av et slikt prosjekt vil dermed innebære samarbeid med utenlandske institusjoner, først og fremst England, (Universitetene i Bradford og Lancaster). Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 0 0 Egenandel strategiske midler Det er i tillegg lagt til grunn at kr som ikke ble brukt i 2007, overføres til Øvrige kostnader i forprosjektet dekkes av interne midler. A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) Målet er å få til en faglig oppgradering som innfrir samfunnets behov for kompetanse utover bachelor-nivået på feltet ved 3 deltiltak: Arbeide for å få utvidet radiografens funksjonsområder, for eksempel ved beskrivelse av skjellettrøntgen Etablere videreutdanning i beskrivende skjellettrøntgen for radiografer i samarbeid med Sykehuset Innlandet Utvikle Master i radiografi ved HiG, i nært samarbeid med Master i klinisk sykepleie Prosjektet er i gang og det søkes om overføring av kr fra 2007 til A 27. Master i klinisk sykepleie Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 19/66

20 Det søkes om kr til egenandel for oppstart av det PIU-finansierte Master i klinisk sykepleie høsten Studiepoengsproduksjonen vil først være inntektsgivende i Midlene skal brukes til markedsføring, planlegging og oppstart av studiet. Det er stor interesse for studiet og mange har henvendt seg om studieplass. IMT (Avdeling for informatikk og medieteknikk) IMT har ikke hatt tildelinger fra de strategiske midlene i Alle forslagene fra avdelingen er derfor nye for Prioritet Satsing 1 A 21 Opprettholde aktivitet på master- og PhD-studier 2 A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene 3 A 23 Erasmus Mundus master CIMET 4 A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia 5 A 25 Etablering av Cisco Regional Academy 6 A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i SUM IMT A 21 Opprettholdelse av aktivitet på master- og PhD studier Det søkes med dette om kr til oppbygging av master- og PhD-studier i IMT er faglig fyrtårn og spydspiss i brøyting av ny vei for HiG innen master- og PhD-utvikling, men å være i front koster. PIU forutsetter at høyskolene skal bære en tredjedel av finansieringen selv. Avdelingen søker om å få dekket egenandelen til PIU (1/3) av strategiske midler. Tilstrekkelig finansiering er nødvendig for å ansette PIU-stipendiater, beholde og rekruttere faste fagpersoner, videreføre eksterne forskningsprosjekter, øke publiseringspoengsproduksjonen og fortsette faglig nasjonal og internasjonal nettverksbygging. Strategiplanen viser ved retning og ambisjonsnivå at den legger stort ansvar på IMT som utførende avdeling i oppbyggingen. Jfr. strategisk forankring i HiGs virksomhetside ha Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 20/66

21 profilerte fagmiljøer og utvikle master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder, være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi, i HiGs hovedmål om å øke publikasjoner i tellende publiseringskanaler med 25 % årlig, holde 7-10 disputaser årlig fra 2009, levere søknad på PhD i informasjonssikkerhet innen 2007 og tilsvarende innen visuell kommunikasjon (nå omdøpt til visuelle medier) innen 2008, og i HiGs strategier etablere og videreutvikle forskningslaboratorier. A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene HiG skal være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandører innen informasjonssikkerhet og medieteknologi. I denne sammenheng søkes det for 2008 om kr for å tilrettelegge en 2-4 årig deltids-master med en enkel nettog seminarbasert struktur. Denne skal ha fokus mot næringslivskunder samt egne studenter med evt. prekvalifiserende kurs. Dette vil innebære en omorganisering av eksisterende studier til modul- og seminarbaserte emner. Disse kan også selges som EVU-kurs til næringslivet lokalt og nasjonalt. Det ansettes en studiekonsulent ved IMT i 100 % stilling som har fokus på innsalg, markedsføring og drift av denne masterutdannelsen. Inntektsøkningen estimeres til kr i 2008 stigende til kr i Tiltak Søknad Markedsføring, networking, reiser og profileringsutgifter (inkl bedriftsverving ) Driftsutgifter (lønn, øvrig faglig bistand, oppstartsarrangement, fasilitering, seminarer) Sum Økte inntekter (EVU + økt studpoengprod) Egenandel avdelingsramme (forbruk timer på utvikling/undervisning) Egenandel strategiske midler A 23. Erasmus Mundus master CIMET HiG har i samarbeid med tre europeiske universiteter fått innvilget søknad til EU om opprettelse av et nytt internasjonalt masterstudium innenfor det prestisjetunge programmet Erasmus Mundus. Studiet har fått navnet Color in Informatics and Media Technology (CIMET) og starter høsten Modellen for økonomisk støtte fra EU i Erasmus Mundus-programmet baseres på at studentene avkreves forholdsvis høye skolepenger som dekkes gjennom sjenerøse stipend fra EU. Norske offentlige undervisningsinstitusjoner kan ikke gjøre bruk av økonomiske midler som kommer fra skolepenger, og må dermed baseres på at studiet blir økonomisk bærekraftig på lang sikt gjennom studiepoengsproduksjon. I og med at studiepoengsfinansieringen kommer etterskuddsvis innebærer start av CIMET-masteren en netto kostnad for IMT, blant annet i forbindelse med utvikling og undervisning av nye emner. Det søkes derfor om kr for 2008 og kr for Tiltaket forventes å gå i balanse i For perioden forventes et samlet overskudd på nærmere 1,5 mill.kr basert på studiepoengsproduksjon og EU-støtte. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 21/66

22 Dette studiet er strategisk riktig for HiG gjennom å bidra til virksomhetsidéen om å være en av de ledende internasjonale kompetanseleverandørene innen medieteknologi. Prosjektet bidrar til merkevarebygging rundt Fargelaboratoriet, til kvalitetssikring av studier gjennom forpliktende faglig samarbeid, samt klar styrking av internasjonalt nettverk. Gjennom økt studenttall bidrar studiet til sikring av avdelingens økonomi på sikt, og vil også gi økt rekrutteringsgrunnlag for PhD-utdanningene innen informasjonssikkerhet og visuelle medier. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 24. PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia Fargelaboratoriet ved Seksjon for Fargevitenskap og Bildebehandling (FB) ser store muligheter for fremtidig inntjening gjennom sertifisering av grafiske bedrifter i henhold til ISO-standard, såkalt Prosess-standard offset (PSO). Målet med PSO-sertifiseringen er å forbedre grafiske bedrifters produksjons- og kvalitetskontroll. Det er økende etterspørsel etter slik sertifisering, og i mellom-europa kjøper flere store kunder nå trykktjenester utelukkende fra grafiske bedrifter som er sertifisert. Gjennom dialog med grafisk bransje i Norge og gjennomføring av et pilotprosjekt vurderes behovet og interessen som stor også i Norge, og at Fargelaboratoriet er den naturlige sertifiseringsinstans. Spesifikt er det gitt lovnad fra NHO Grafisk om å anbefale sine ca 240 medlemsbedrifter å gjennomføre slik sertifisering ved HiG. For å kunne tilby sertifisering kreves en del utviklingsarbeid og styrking av fagmiljøet, og det søkes derfor om kr for 2008 og kr for Fra og med 2010 gir et relativt konservativt estimat en årlig inntekt på kr gjennom et halvt årsverks arbeidsinnsats. Forankring til HiGs strategiplan: I tillegg til å gi et signifikant bidrag til IMTs økonomi på lang sikt vil prosjektet bidra til en befesting av merkevaren Fargelaboratoriet. Prosjektet vil videre bidra til regional og nasjonal verdiskapning gjennom å øke de sertifiserte bedriftenes produktivitet, samt gjennom å generere aktivitet for uavhengige konsulenter og kompetansebedrifter innen fargestyring. Det forventes også synergi med andre aktiviteter i fagmiljøet, spesifikt EVU. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 22/66

23 Egenandel strategiske midler A 25 Etablering av Cisco Regional Academy Det søkes med dette om kr i 2008 og kr i 2009 til kjøp av utstyr (undervisningslaboratorium med nettverkskomponenter fra Cisco) og reisekostnader knyttet til fagmiljøene informatikk, informasjonssikkerhet og IT-tjeneste sin satsning «Cisco Regional Academy». Søknaden er først og fremst strategisk forankret i HiGs strategiplan om å «øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering», og vil understøtte GKP/FiG/HiG-satsningen «Security Valley Academy». Cisco har ingen institusjonsavtale i Innlandet (slik de har avtaler med Høgskolen i Molde fra 2001 og Høgskolen i Bergen fra 2007). En slik avtale vil gi økt antall studenter på Bachelor i drift av nettverk og datasystemer, gode muligheter for EVU-kurs (sertifiseringene Cisco Certified Network Associate - CCNA og Cisco Certified Network Professional - CCNP), samt tilrettelegge for regionalt samarbeid mot IT-driftsmiljøer og IKT-utdannelsene ved Dokka og Gausdal videregående skoler. Det forventes kr i økte inntekter fra studiepoengsproduksjon og EVU i 2009, stigende til kr i Det søkes om kr i strategiske midler for Tiltaket forventes å generere overskudd fra og med Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning HiG har blitt kontaktet av Album2 og Forskningsparken angående et forsknings- og utviklingssamarbeid med tanke på å videreutvikle Album2s webløsning for deling og katalogisering av bilder med ansiktsdeteksjon og -gjenkjenning. Album2 har fått tilslag på et 2- årig prosjekt på 6,0 mill.kr som IFU-midler formidlet av Innovasjon Norge. Av disse ser Album2 for seg å benytte anslagsvis 1,0 mill.kr på innkjøp av FoU-tjenester fra f.eks. HiG. For å gjøre HiG attraktiv må det leveres faglig relevante innspill til prosjektet før sommeren 2008 uten at det faktureres timer for dette. Det søkes derfor om kr til dekning av nødvendig intern arbeidstid, ansettelse av korttids forsker og oppstartskostnader. Prosjektet er viktig med tanke på videre samarbeid med Album2 og Forskningsparken, fremtidige industriprosjekter, innhenting av gode bachelor- og masteroppgaver, samt styrke samarbeidet mellom seksjonene FB og MT. Således er prosjektet forankret i HiGs strategiplan vedrørende nettverksdannelse, posisjonering av høyskolen og styrking av forskningsmiljøene. Avdelingen søker om kr til igangsetting i Inntektene forventes å øke fra kr i 2008 til kr i Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 23/66

24 Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter 250 Sum 250 Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 50 Egenandel strategiske midler FA (Fellesadministrasjon) Satsing Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i 2008 A4 Webprosjektet A6 Økt markedsføring/profilering, herunder satsing på realfag A7 Forsterket EVU-innsats A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) A 15 Campus utvikling Gjøvik (FA) A 17 Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) Nye satsingsforslag: A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik SUM FA FA søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 4. Webprosjekt Styret bevilget i sammenheng med fase I av prosjektet kr ,-. Det ble i styresak STY 63/2007 satt av kr i tillegg for gjennomføringen av fase II. Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom hovedpunkt Økt formidling og innovasjon hvor det bl.a. heter Egen web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet. Fase II av prosjektet ferdigstilles i februar Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 24/66

25 Fase I av prosjektet er belastet med til sammen kr som i hovedsak er lønn til frikjøp av ansatte ved IMT. Fase II vil bli belastet med lønnskostnader for frikjøp av en 20 % stilling ved IMT fram til utgangen av februar I tillegg er det påløpt kostnader til innleid konsulenthjelp, betaling av studentassistenter og noe overtid i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Prosjektet går nå inn i en etterfase med feilretting og justering. Prosjektet avsluttes formelt i august Prosjektet vil gå i null ved utgangen av august Webprosjektet går over i ordinær drift fra medio februar Prosjektet har vært vellykket både med hensyn på overgang til ny webplattform (fase I) og implementering av ny design og struktur (fase II). A 6. Økt markedsføring/profilering Det ble bevilget kr ,- til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom punktene Høgskolen skal være positivt synlig i nyhetsbildet ukentlig og 2100 studenter på Campus i Prosjektet videreføres med ubestemt sluttidspunkt. Prosjektet er i 2007 belastet med kr ,-. Kostnadene er knyttet til drift av Høgskoleforum Gjøvik, markering av avgangsstudentene, annonsering og lønn til studentassistenter. Kr søkes overført til I tillegg foreslås en styrking på kr i 2008 til blant annet økt deltakelse på utdanningsmesser, utvikling og bruk av ny grafisk profil, økt nettannonsering, bruk av studentassistenter i markedsføringen, vurdering av realfagssatsing, oppfølging av grunnskoler og videregående skoler på Innlandet og økt markedsføring i tilgrensende regioner. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A7 Forsterket EVU-innsats Målet er å øke aktiviteten knyttet til EVU. Tiltaket er forsinket på grunn av sein etablering av EVU-koordinatorer ved avdelingene Igangsatt aktivitet videreføres. Nytt nettbasert opplegg for EVU er under utvikling ved ING, og vil kunne bli overført til HOS og IMT (se A 9). Med nye EVU-koordinatorer på plass forventes aktiviteten ved avdelingene å øke. Bl.a. planlegges oppstart av 5 nye kurs ved IMT fra FA vil understøtte avdelingenes aktivitet her. Tiltaket er avsluttet. A8 Kompetansemotor Innlandet Nye studier Det ble bevilget kr ,- til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom virksomhetsideens punkt om å bidra til regional og nasjonal verdiskapning som en løsningsorientert samarbeidspartner. Prosjektet videreføres frem til august Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 25/66

26 Prosjektet er belastet med kostnader til møter, reisevirksomhet, lønnskostnader og brosjyreproduksjon. For 2007 er det belastet kr ,-. Prosjektet videreføres i 2008 og har behov for en bevilgning på kr ,-. For 2009 er behovet kr ,-. Kompetansemotor er strategisk viktig for å bygge kontakten mot Oppland Fylkeskommune og regionene i Oppland. Prosjektet har medført at HiG er i ferd med å starte opp en ny fleksibel ingeniørutdanning, og samtidig har høgskolen fått stor oppmerksomhet og god markedsføring av andre fleksible utdanninger. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 70 Egenandel strategiske midler A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) Høgskolestyret bevilget kr til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategiplanens ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, utvekslingsstudenter skal utgjøre minst 4% av antallet campusstudenter, hvert fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap og rekruttering til masterutdanning Prosjektet er belastet med kr ,- i I 2008 vil det påløpe kostnader i forhold til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Telemark, Universitet i Agder og Høgskolen i Gjøvik. Det vil påløpe reisekostnader og midler til oppfølging og integrering av studentene når de kommer til Gjøvik. Totalt må det settes av kr ,- til prosjektet i Det er etablert kontakt med gode universiteter i Hubei-provinsen. Det legges opp til å rekruttere 10 studenter som kommer til Gjøvik fra høsten Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter 200 Egenandel avdelingsramme 19 Egenandel strategiske midler A 15. Styrke studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) HiG trenger å styrke studenttilbudet på campus og i byen for å konkurrere med mer attraktive studentbyer. Her må vi samspille med SOPP, Arena Kallerud, kommunen, fylkeskommunen og regionalt næringsliv. Bl.a. behov for å styrke Studenthuset driftsmessig og investeringsmessig, bygge idrettshall (utvide Kallerudhallen), samt trekke byen/kommunen og næringslivet med på tiltak. Selvfinansierende videreføring forutsettes fra og med 2010 (bedret rekruttering, bedret Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 26/66

27 studiepoengproduksjon, økt medvirkning fra kommune og næringsliv). A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Målet er å planlegge nybygg for samlokalisering FiG-HiG mer i detalj i henhold til vedtatt reguleringsplan. Nybygg forutsettes mellom H-, B- og G-byggene. Utgiften her skal dekke HiGs andel av planleggingsutgifter. Realisering bør skje innenfor eksisterende husleieramme, rundt 22 mill.kr. Tildelingen for 2007 søkes overført til Nye søknader om tildeling av strategiske midler FA A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik HiG har som mål å være en av de ledene nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi. Det gjenspeiles i at vårt kollegium stadig blir utvidet med fagpersoner med annen nasjonalitet enn norsk. Vi utvider våre studieprogrammer med en Erasmus Mundus master (CIMET) og tettere samarbeid med strategiske samarbeidspartnere i utlandet. Antall internasjonale studenter på Campus øker. Alt dette er forankret i strategiplanens punkter om : ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, utvekslingsstudenter skal utgjøre minst 4% av antallet campusstudenter, hvert fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap og rekruttering til masterutdanning. HiG har som målsetning at fagmiljøene skal etablere internasjonale nettverk og være aktive i forhold til lærerutveksling. Dessuten er det ønskelig med tettere koblinger mellom studentutveksling og forskningssamarbeid. Skal man lykkes med dette, må flere faglig ansatte besøke HiGs samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Potten kan f.eks. brukes til å fullfinansiere Erasmus lærerutveksling. Siden Erasmus-tildelingen er basert på tidligere innrapportert mobilitet, har HiG pr. i dag dårlig uttelling. Ved å få opp antallet faglige besøk til Erasmus-partnere, vil HiG i årene framover også få større tildeling av lærermobilitetsstøtte gjennom Erasmus. Det foreslås å avsette kr ,- til en slik satsing. HiG har som målsetning å bli en internasjonal campus med flere utenlandske studenter og ansatte. Språkkompetanse er nøkkelen for å lykkes med dette. Både faglig og administrativt ansatte trenger å forbedre sine kunnskaper i engelsk, for å sikre at kvaliteten på undervisning og administrative tjenester ikke forringes når man skifter fra norsk til engelsk. Det foreslås kr ,- til en slik satsing. Det foreslås videre avsatt kr ,- til oversetting av sentrale dokumenter, regelverk og informasjon. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 27/66

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 2/2008

Styremøte nr. 2/2008 Styremøte nr. 2/2008 Tid: 24.04.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik SAKSLISTE Beslutningssaker: Sak STY 16/08 Innkalling... 2 Sak STY 17/08 Saksliste... 3 Sak STY 18/08 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2008... 4

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl. 13.00 15.30 Sted: Høgskolen

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007. HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 2-2007 27. april 2007 HiG styremøte 2/2007, sak 20-26 Side 1/25 Styremøte nr. 2/2007 Tid: Styremøte HiG 27. april 2007 kl. 09.00 12.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4

Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6 / 2007, s 4 Styremøte nr. 7/2007 Tid: Styremøte HiG 13. desember 2007 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Ekstra styremøte 11.09.15

Ekstra styremøte 11.09.15 Ekstra styremøte 11.09.15 Tid: Fredag 11. september 2015, kl. 14:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/15 Innkalling til ekstra styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer