Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2008 Tid: Styremøte HiG 21. og 22. februar Sted: Genève / CERN SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 01/08 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak STY 02/08 Godkjenning av saksliste, s 3 Sak STY 03/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 7 / 2007, s 4 Sak STY 04/08 Rapport og planer ( ) - Saken ettersendes Sak STY 05 /08 Strategiske bevilgninger 2008, s 10 Sak STY 06/08 Revisjon av delegasjonsreglement, s 28 Sak STY 07/08 Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2008, s 38 Sak STY 08/08 Rapport og plan for kvalitetsarbeid ( ), s 39 Sak STY 09/08 Supplering av medlemmer til skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Gjøvik, s 44 DISKUSJONSSAKER Sak STY 10/08 Revisjon av Strategisk plan for , s 46 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 11/08 Navneendring på studieseksjonen, s 52 Sak STY 12/08 Interne årsmeldinger 2007, s 53 Sak STY 13/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet, s 64 Sak STY 14/08 Eventuelt, s 65 Sak STY 15/08 Lønnsforhandlingene for rektor og høgskoledirektør høsten 2007, s 66 Gjøvik 11. februar 2008, Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 1/66

2 Sak STY 01/08 Godkjenning av innkalling Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2008. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 2/66

3 Sak STY 02/08 Godkjenning av saksliste Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 1/2008, med sakene 01 15/08 Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 3/66

4 Sak STY 03/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 7/2007 Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr 7/2007 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 7/2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Ina Roll Spinnangr, student Anders Tørklep, student Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai R. Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studiedirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 7/2007 Enstemmig vedtatt Sak STY 67/07 Godkjenning av saksliste Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 4/66

5 Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 66 78/07 Rektor fremmet ny tilleggssak til sakslisten: Sak STY 79/08 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen Styret godkjenner sakslisten med sakene 66-79/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6/2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr 6/07 Enstemmig vedtatt Sak STY 69/07 Budsjett 2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) HOS ING IMT FA/Felles HiG KD-tildeling Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. System med intern husleie innføres fra Endelig budsjettfordeling vedrørende intern husleie fremmes på neste styremøte. 4. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 5. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 5/66

6 Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet nytt forslag (justert på flere punkter): 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2008 side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden HOS ING IMT FA/Felles HiG KD-tildeling og tilhørende rammer for 2008 i tabellen side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden på side 16 (i vedlegg2) Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden : Alle beløp i kr Budsjett 2008 Driftsinntekter 3. Driftsinntekter - 50 post (tildeling fra UFD) inntekter ved oppdrag inntekter NFR øvrige driftsinntekter* Sum inntekter Driftsutgifter 4. Investeringer Netto kostnader for arbeidskraft og 7. Andre driftskostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 4. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. 5. Det avsettes mill kroner til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret. Nytt forslag enstemmig vedtatt Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 6/66

7 Sak STY 70/07 Revisjon av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret fastsetter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG. Forskriften trer i kraft fra 1. januar Samtidig oppheves forskrift: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (Lovdata: FOR ) Høgskoledirektør fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 7.3 Studienemnda kan gi nærmere regler om rangering Vedtak: Høgskoledirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Sak STY 71/07 Revisjon av delegasjonsreglementet Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak innen samme områder Høgskoledirektøren trakk saken Sak STY 72/07 dekan Arbeids- og ansvarsbeskrivelse for rektor, høgskoledirektør og Høgskoledirektørens forslag til vedtak: De foreslåtte arbeids- og ansvarsbeskrivelser for rektor, høgskoledirektør og dekan godkjennes og iverksettes fra Enstemmig vedtatt Sak STY 73/07 Syklisk evaluering av Bachelor i radiografi Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 7/66

8 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i radiografi Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. Sak STY 74/07 Syklisk evaluering av Bachelor i mediedesign Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i mediedesign Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. NY: Sak STY 79/07 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret ber høgskoledirektør sende søknad om satsingsmidler utenfor rammen for 2009 slik som foreslått Enstemmig vedtatt Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 8/66

9 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 75/07 Balanseføring av eiendeler i virksomhetsregnskapet Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 76/07 Styrets oppgaver og roller oppsummering etter styreseminaret i Oslo Rektor orienterte. Sak STY 77/07 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Rektor orienterte Sak STY 78/07 Eventuelt 1. Det jobbes videre med et styreseminar 21 og 22 februar 2008 i Geneve (med besøk bl.a. på CERN). 2. v/ina Roll Spinnangr som orienterte om studentforslag til forbedringer av HiGs interne og eksterne kommunikasjon 3. Jan Erik Svensson orienterte omkring opplegget vedrørende lønnsforhandlinger for rektor og høgskoledirektør Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 9/66

10 Sak STY 05/08 Strategiske bevilgninger 2008 Møtedato: 21./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Strategiske bevilgninger 2008 Sammendrag Det er i budsjettet for 2008 avsatt kr i strategiske midler til fordeling av styret. Ubrukte strategiske midler fra 2007 utgjør kr Av dette foreslås kr overført til 2008 på igangsatte prosjekter, mens kr foreslås overført som en generell økning av avsetningen til strategiske midler for Totalt er kr ( kr ) til disposisjon for Som det framgår av vedtaket foreslås kr disponert slik at det fortsatt står kr udisponert. Saksopplysninger Strategiske satsinger skal primært være aktiviteter som er forankret i strategisk plan. Det vil vanligvis være to hovedtyper strategiske satsinger: 1. Tilskudd (evt. lån) til tiltak som gir framtidig gevinst (avkastning) 2. Tiltak som ikke medfører varig kostnadsøkning, men hvor det er vanskelig å måle avkastningen. Det er tatt hensyn til forventede inntekter på satsingene for å komme fram til et netto finansieringsbehov. Det er ikke forutsatt at strategiske midler skal gå inn som en varig finansiering av satsingene framover, men være et virkemiddel for å komme i gang innenfor et satsingsområde som etter hvert skal gi netto inntjening og uansett ikke medføre økte løpende driftsutgifter. På denne måten vil høgskolen fortløpende ha strategiske midler tilgjengelig til nye satsinger. Høgskoledirektørens vurdering Det har blitt utarbeidet mange gode søknader til strategiske satsinger i fagmiljøene og i fellesadministrasjonen. Dekanene har foretatt en prioritering av sine søknader. Det har vært gjennomført en omfattende og grundig prosess med møter enkeltvis og samlet med dekanene for å komme fram til et samlet prioritert forslag til fordeling av midlene. Ett formål krever ekstra kommentar: Master- og PhD-studier i Prosjekt Innlandsuniversitetet får 2/3 støtte fra PIU. Den resterende 1/3 av kostnadene er egenandel som høgskolene må dekke av egne inntekter (studiepoengsproduksjon og doktorgradskandidater). Når nytt studium starter opp, går det to år før studiepoengsproduksjonen gir inntekter. I denne perioden vil det kunne være nødvendig med ekstra tilskudd til disse studiene, særlig har dekanen ved IMT hevdet dette. Samtidig vil høgskoledirektør peke på at ved fastsettelse av ny budsjettmodell i 2007 ble det lagt vekt på at fagavdelingene skulle få robuste rammer til å takle oppdukkende behov, herunder kjente behov i forbindelse med PIU. Ut fra en samlet vurdering av behov og muligheter vil høgskoledirektør likevel foreslå at halvparten av egenandelen for disse studiene i 2008 dekkes av strategiske midler, dvs. kr for PhD i informasjonssikkerhet på IMT og kr for Master i klinisk sykepleie på HOS. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 10/66

11 På bakgrunn av føringer i strategisk plan og prosessen som er gjennomført, vil høgskoledirektør fremme forslag om følgende fordeling av strategiske midler: Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Overføring av strategiske midler fra 2007 og strategiske midler i 2008, med foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden, fordeles som vist i tabellen nedenfor (- betyr netto inntekt): Tiltak Overført fra til 2008 Gjenstående samlet A 1.1 Komsam fase II A 1.2 Komsam energi A 1.3 Komsam bygg 0 A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av 0 øk/adm. utdanning (BI) A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniørutdanning) Nye satsingsforslag: A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 200 A 19 Romteknologi-elektro 0 0 SUM ING A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 10. Nettverk innenfor 200 utdanning og forskning knyttet til MHPCC s masterområde - Interreg A 11. Forskning innen radiografi A Videreutdanning/master radiografi A 27 Master i klinisk 250 sykepleie SUM HOS A 21 Opprettholde aktivitet 600 på master- og PhD-studier A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 23 Erasmus Mundus master CIMET Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 11/66

12 A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Etablering av Cisco Regional Academy A 26 Igangsettelse av 150 industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning SUM IMT A4 Webprosjektet 303 A6 Økt markedsføring/profilering A7 Forsterket EVU-innsats 0 0 A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) A 15 Campus utvikling 0 0 campus Gjøvik (FA) A 17 Planlegge nybygg for 100 samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) Nye satsingsforslag: A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik SUM FA SUM HiG Resterende strategiske midler i 2008, kr , eventuelt med tillegg av deler av overskudd fra 2007 (* og disponeres av rektor i samråd med høgskoledirektør. *) Summen forventes kjent til styremøtet etter avsluttet regnskap for 2007 Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 12/66

13 Vedlegg Sak 05/08 Strategiske bevilgninger 2008: Utfyllende kommentarer Resultatrapport 2007 med søknader om overføring av ubrukte midler tildelt for 2007 og om nye midler for 2008 ING (Avdeling for ingeniørfag) Prioritet Satsinger i prioritert rekkefølge Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniør-utdanning A 1.2 Komsam energi A 1.1 Komsam fase II A 2.1 UU Hovedprosjekt A 5. Videreføring av øk/adm utdanning (BI) A 1.3 Komsam bygg Nye satsingsforslag: 2 A 20. Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien 6 A 28 HSS konferansen A 19. Romteknologi-elektro 150 SUM ING ING søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 9. Pilotprosjekt innen EVU og fleksibel ingeniørutdanning Fleksibel ingeniørutdanning har blitt noe forskjøvet i tid. Fleksibel ingeniørutdanning omfatter de mål som er satt i dette prosjektet. EVU på samme område kommer etter Våren 2008 blir viktig for gjennomføringen av prosjektet, og prosjektet vil da bli belastet med kostnader. Det søkes om overføring av kr til Tiltak Regn 07 Bev Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 13/66

14 A 1.2 Komsam energi Energisektoren er for tiden inne i en enorm utvikling. Det satses store beløp fra både staten og private aktører. Fornybare energikilder er aktuelt. Dette området vil kunne gi oss både studenter og forskningsoppdrag i fremtiden. Både bachelor, master og EVU er aktuelle mulige satsinger. Det er i løpet av det siste året opprettet kontakt med Eidsiva og andre parter. Det har imidlertid vist seg vanskelig på kort sikt å få konkret økonomisk støtte til å dra i gang tiltak. Det virker nå som at Eidsiva kan være moden for å yte økonomisk støtte, men det vil fortsatt gå en viss tid. Avdelingen søker om at tilsagnet på strategiske midler for 2007 på kr videreføres til Tildelingen på kr i 2007 ble inndratt i styremøte 14. september, og satsingen må på denne bakgrunn dekkes av strategiske midler for Prosjektet vil ikke bli iverksatt før avdelingen har en forpliktende avtale om støtte fra Eidsiva. Samtidig arbeides det intenst med å få avklart et mulig gaveprofessorat fra Eidsiva innen bioenergi og fornybar energi. A 1.1 Komsam (Kompetanseutvikling og Samarbeid HiG-næringsliv) II Hovedmålet for Komsam fase II er: Å utvikle et nasjonalt ledende utdanningsmiljø for bachelor og master innen industriell anvendelse av lettvektsmaterialer og automatisert produksjon med sterk praksistilknytning til regionalt næringsliv. Komsam fase II ble finansiert fra NFR gjennom en søknad til VRI programmet i 2007 (kr ). Egne strategiske midler er i hovedsak urørt. Dette prosjektet blir oppskalert i 2008 og 2009, og det søkes derfor om videreføring av midlene det ble søkt om i 2007 med ett års forskyving. Målet er å ha en mastersøknad klar høsten Inntektene vil ligge i en framtidig studieproduksjon knyttet til masterutdanningen. Disse inntektene vil komme etter Strategiske midler vil bli brukt sammen med PIU-midler for å forberede master satsingen med mål om oppstart høsten Det tas sikte på å bygge opp et fond sammen med NCE til utvikle bachelor- og masterutdanningene. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering 0 0 Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 2.1 Universell Utforming Det søkes om å få overført kr i strategiske midler fra 2007 til 2008 i påvente av finansiering fra Miljøverndepartementet (MD) og øvrige departement. Etter avslutning av forprosjektet, har høgskolen jobbet med å få på plass finansiering av en prosjektlederstilling. Den Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 14/66

15 20. november 2007 hadde HiG møte med statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, KRD. Bakgrunnen for møtet var å komme i dialog med KRD om realiseringen av HiGs ønske om å etablere et næringsrettet senter for universell utforming (UU). I møtet ble det gitt lovnad om at KRD ville ta på seg samordningsansvaret for å bringe HiGs planer for etablering av et senter for UU til de andre berørte departementene. MD har overført søknaden til behandling av pådriverenheten for tilgjengelighet for høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne (NTNU). I arbeidet med etablering av et senter trenger HiG en prosjektleder til å videreføre og koordinere UU-arbeidet og forberede en senteretablering. A 5. Økonomi/ledelse utdanning Det er udisponert kr fra Disse midlene er det ikke behov for i 2008 da eksterne inntekter dekker kostnadene. I 2009 vil kostnadene for studiet øke. Det vil da bli behov for tilskudd fra strategiske midler til driften av studiet. Samarbeid mellom næringslivet (industri og handel) og HiG er et bærende element i denne studieplanen. A 1.3 Komsam bygg Målet var å videreutvikle utdanningstilbud innen bygg og anlegg i samarbeid med entreprenørbransjen i innlandet. Prosjektet er gjennomført på en vellykket måte og bevilgning er disponert. Nye prosjekter under ING (Avdeling for ingeniørfag) A 20 Samarbeid med treindustrien/trehusindustrien Sentrale aktører i trehusindustrien i Innlandet har innledet et klyngesamarbeid med en klar målsetting om fortsatt vekst i regionen. Østlandsforskning har laget en rapport om trehusindustrien og relaterte virksomheter lokalisert i Hedmark og Oppland ( ØF-rapport nr. 16/2007). Blant annet på bakgrunn av denne analysen har trehusnettverket invitert HiG til et forpliktende samarbeid etter modell av Komsam prosjektene mot Raufoss-industrien og byggnæringen. ING v/dekan for ingeniøravdelingen er invitert inn i styringsgruppa for Trehusklyngen Innlandet sammen med Boligparther AS, Forestia Group, Gausdal Bruvoll BA, Hedalm Anehus, Mjøstre AS, Moelven ByggModul AS, Tinde Bygg AS, Trysil Byggsystem AS, Innovasjon Norge og Sparebanken Hedmark. Det er blant annet mål om å etablere et Arena-prosjekt. Dette er et sterkt konsortium og en svært interessant partner for HiG i å utvikle studier og FoUvirksomhet. Næringen selv har identifisert behov for å styrke rekruttering og utdanning med særlig fokus på å bygge opp industriell kompetanse. Det er stort behov for mer industrielle prosesser i næringen. Dette behovet er sterkt sammenfallende med HiG sitt ønske om satsing på bachelor- og masterutdanning innen automatisert produksjon. Det søkes om midler for å sette av et halvt årsverk på HiG til å utvikle samarbeidet mot næringen i Det forutsettes at kr dekkes fra strategiske midler, kr fra avdelingen og fra næringen. Det forventes en betydelig opptrapping av prosjektet i 2009, estimert til ett årsverk. Rammer for prosjektet i 2009 og videre framover vil bli avklart i løpet av Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 15/66

16 . Inntjeningen i prosjektet vil ligge i nyutvikling av utdanningstilbud og EVU samt økt potensial for FoU-prosjekter mot regionalt næringsliv. Nye utdanningstilbud vil sannsynligvis ikke være på plass før i 2009 med muligheter for økte inntekter i Inntekter fra EVU og direkte prosjektstøtte forventets allerede i Det er særlig interessant at denne næringen har hovedtyngden i Hedmark. Dette vil strategisk kunne bidra til at HiG blir mer tydelig som tyngdepunkt for teknologiske utdanninger i hele Innlandet. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 19 Romteknologi satsing - rekrutteringsprosjekt elektro Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) besøkte Avdeling for ingeniørfag Det er dokumentert stort behov for kompetanse i denne sektoren framover. Ved å gjennomføre prosjektet vil studenter og ansatte ved HiG få være med på oppskyting av rom relaterte raketter fra Oksebåsen på Andøya rakettskytefelt. Dette vil kunne gi en god markedsføring lokalt og nasjonalt og motivere studenter for å søke elektroutdanningen ved HiG. Dette vil også gi avdelingen mulighet til å knytte kontakter med en ny sektor. Prosjektet innebærer også samarbeid med Høgskolen i Narvik. I vurderingen av inntjening mener avdelingen at det er realistisk å rekruttere 10 studenter ekstra til elektroutdanningen ved et slikt tilbud. Dette vil gi en halvårseffekt i tildelingen fra departementet i 2010, og en ekstra inntjening på ca fra NAROM dekker 50 % av reisekostnadene til høgskolens studenter. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 28. HSS konferanse Høyskolen skal være hovedansvarlig for HSS konferansen 2009 ( Høgskola og Samhalle i Samverkan ) Det er vanlig at konferansen avholdes i april-mai. Seksjon for teknologi og ledelse skal på denne konferansen være klare til å legge fram et opplegg for samarbeid med aktuelle bedrifter innenfor fagområdet økonomi og ledelse. Forslagene skal være gjennomarbeidet med aktuelle bedrifter på forhånd. Samarbeidet skal være forskningsbasert og høgskolens faglige Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 16/66

17 ekspertise skal involveres direkte i prosjektene. Avdelingen søker om at det bevilges kr kr i Det er forventet kr i inntekter i Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter 200 Sum 200 Økte inntekter 200 Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler 200 HOS (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) Prioritet Satsing Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i A 3. Videreutvikling simuleringssenteret 2 A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til masterområdet 3 A 11. Forskning innen radiografi 4 A Videreutdanning/master radiografi 5 Master i klinisk sykepleie 250 SUM HOS HOS søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 3/A13. Videreutvikling av simuleringssenteret HOS ble i 2007 tildelt til sammen kr ,- til videreutvikling av simuleringssenteret, herunder tilsetting av en stipendiat i sykepleievitenskap (simulering som metode). Hovedformålet med satsingen er å styrke forskning og utvikling. Videre gjelder satsingen ominnredninger, utvidelse av arealet og oppdatering at utstyret. Satsingsmidlene forutsettes benyttet til å lønne ansatt stipendiat, lønne forskningsassistent svarende til 25 % stilling, innkjøp av spesialutstyr og til å dekke økte leieutgifter i forbindelse med bygging av heis fra underetasjen (laboratoriet for prehospitale tjenester) til simuleringssenteret i 1. etasje. Det forventes kursinntekter på kr ,-. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 17/66

18 Begrunnelsen for ubrukte midler på kr ,- i 2007 skyldes ubrukte lønnsmidler fordi stipendiaten først ble tilsatt etter en tidkrevende utlysings-, innstillings- og tilsettingsprosedyre. Videre har det oppstått forsinkelser i forbindelse med ominnredningen av tidligere datalaboratorium til simuleringssenter for prehospitale tjenester. Det samme gjelder anskaffelser av spesialutstyr. Disse anskaffelsene vil bli gjennomført i Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Avdelingen søker om å overføre ubrukte midler fra 2007 på kr ,-. Videre søkes det om kr ,- i Tiltaket viser balanse i 2009, og forventes å gå med overskudd i A 10. Nettverk innenfor utdanning og forskning knyttet til MHPCC s masterområde - Interreg Målet er å undersøke virkningene av å fremme utvikling av kunnskap om helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Prosjektet gjelder både en oppfølging av MCC-utdanningen (Master of Community Care) og FoU-samarbeid for å utvikle kunnskap som er relevant for oppfølgeren MHPCC (Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet). Det ble holdt et seminar i Gjøvik i november Det ble her lagt tid og arbeid i å drøfte prosjektsøknad som skal sendes EU. Det er brukt ca 20 % stilling i hele 2007 til tilretteleggingsarbeid fra norsk side, som har samarbeidet tett med Sverige. Fra er det brukt 10 % stilling til utarbeidelse av et konkret delprosjekt som heter barn og ungdommers livssituasjon. Søknad gjelder medfinansiering som norsk prosjekteier. Høgskolene i innlandet med HIG i spissen planlegger sammen med Universitetet i Karlstad å søke EU midler for å gjennomføre et prosjekt hvor målet er å bedre folkehelsen og utvikle modeller og metoder i arbeidet med ulike utsatte grupper. Prosjektet har en tverrfaglig forankring, og ulike aktører fra det sivile og politiske samfunn, arbeidslivet og kunnskapsinstitusjonene skal delta. I prosjektet planlegges en rekke delprosjekter som gir mulighet for nettverksbygging, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Delprosjekter som: aksjonsrettet utviklingsarbeid for utsatte grupper, forebygging av fallulykker for eldre i hjemmet, funksjonshemmedes mulighet til å være aktive i lokalsamfunnet m.m. inngår i prosjektet. Overnevnte utfordring og deltakelse ligger tett opp til det FOU- fokus som er relevant for MHPCC og Seksjon for helse og samfunns forskningsprofil (praksisnær kunnskap). Deltakelse i prosjektet vil således være med på å styrke og utvikle vår kompetanse og publikasjonsmulighet. Prosjekteierne på norsk og svensk side (HIG og KAU) må forskuttere driftsmidler til seminarer, reiser og opphold samt dekke ½ parten av lønnskostnadene som medgår i prosjektet. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 18/66

19 Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 110 Egenandel strategiske midler Inntektene i kommer fra Interreg. Det søkes om å få dekket egenandel på kr i Tiltaket forventes å balansere i A 11. Forskning innen radiografi (forprosjekt) Forprosjektet er grunnlaget for denne søknaden om strategiske prosjektmidler. Målsetningen med forprosjektet er å styrke det faglige kontaktnettet, søke samarbeidspartnere og finansieringskilder for hovedprosjektet, samt starte vurdering av metoder for beskrivelse og dokumentasjon av omtak (bilder som tas på nytt i samme projeksjon pga. feil) i vid forstand. Ingen andre radiografmiljøer i Norge har valgt å gå inn i nettopp dette feltet. Etablering av et slikt prosjekt vil dermed innebære samarbeid med utenlandske institusjoner, først og fremst England, (Universitetene i Bradford og Lancaster). Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 0 0 Egenandel strategiske midler Det er i tillegg lagt til grunn at kr som ikke ble brukt i 2007, overføres til Øvrige kostnader i forprosjektet dekkes av interne midler. A 12. Videreutdanning/master i radiografi (HOS) Målet er å få til en faglig oppgradering som innfrir samfunnets behov for kompetanse utover bachelor-nivået på feltet ved 3 deltiltak: Arbeide for å få utvidet radiografens funksjonsområder, for eksempel ved beskrivelse av skjellettrøntgen Etablere videreutdanning i beskrivende skjellettrøntgen for radiografer i samarbeid med Sykehuset Innlandet Utvikle Master i radiografi ved HiG, i nært samarbeid med Master i klinisk sykepleie Prosjektet er i gang og det søkes om overføring av kr fra 2007 til A 27. Master i klinisk sykepleie Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 19/66

20 Det søkes om kr til egenandel for oppstart av det PIU-finansierte Master i klinisk sykepleie høsten Studiepoengsproduksjonen vil først være inntektsgivende i Midlene skal brukes til markedsføring, planlegging og oppstart av studiet. Det er stor interesse for studiet og mange har henvendt seg om studieplass. IMT (Avdeling for informatikk og medieteknikk) IMT har ikke hatt tildelinger fra de strategiske midlene i Alle forslagene fra avdelingen er derfor nye for Prioritet Satsing 1 A 21 Opprettholde aktivitet på master- og PhD-studier 2 A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene 3 A 23 Erasmus Mundus master CIMET 4 A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia 5 A 25 Etablering av Cisco Regional Academy 6 A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i SUM IMT A 21 Opprettholdelse av aktivitet på master- og PhD studier Det søkes med dette om kr til oppbygging av master- og PhD-studier i IMT er faglig fyrtårn og spydspiss i brøyting av ny vei for HiG innen master- og PhD-utvikling, men å være i front koster. PIU forutsetter at høyskolene skal bære en tredjedel av finansieringen selv. Avdelingen søker om å få dekket egenandelen til PIU (1/3) av strategiske midler. Tilstrekkelig finansiering er nødvendig for å ansette PIU-stipendiater, beholde og rekruttere faste fagpersoner, videreføre eksterne forskningsprosjekter, øke publiseringspoengsproduksjonen og fortsette faglig nasjonal og internasjonal nettverksbygging. Strategiplanen viser ved retning og ambisjonsnivå at den legger stort ansvar på IMT som utførende avdeling i oppbyggingen. Jfr. strategisk forankring i HiGs virksomhetside ha Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 20/66

21 profilerte fagmiljøer og utvikle master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder, være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi, i HiGs hovedmål om å øke publikasjoner i tellende publiseringskanaler med 25 % årlig, holde 7-10 disputaser årlig fra 2009, levere søknad på PhD i informasjonssikkerhet innen 2007 og tilsvarende innen visuell kommunikasjon (nå omdøpt til visuelle medier) innen 2008, og i HiGs strategier etablere og videreutvikle forskningslaboratorier. A 22 Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene HiG skal være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandører innen informasjonssikkerhet og medieteknologi. I denne sammenheng søkes det for 2008 om kr for å tilrettelegge en 2-4 årig deltids-master med en enkel nettog seminarbasert struktur. Denne skal ha fokus mot næringslivskunder samt egne studenter med evt. prekvalifiserende kurs. Dette vil innebære en omorganisering av eksisterende studier til modul- og seminarbaserte emner. Disse kan også selges som EVU-kurs til næringslivet lokalt og nasjonalt. Det ansettes en studiekonsulent ved IMT i 100 % stilling som har fokus på innsalg, markedsføring og drift av denne masterutdannelsen. Inntektsøkningen estimeres til kr i 2008 stigende til kr i Tiltak Søknad Markedsføring, networking, reiser og profileringsutgifter (inkl bedriftsverving ) Driftsutgifter (lønn, øvrig faglig bistand, oppstartsarrangement, fasilitering, seminarer) Sum Økte inntekter (EVU + økt studpoengprod) Egenandel avdelingsramme (forbruk timer på utvikling/undervisning) Egenandel strategiske midler A 23. Erasmus Mundus master CIMET HiG har i samarbeid med tre europeiske universiteter fått innvilget søknad til EU om opprettelse av et nytt internasjonalt masterstudium innenfor det prestisjetunge programmet Erasmus Mundus. Studiet har fått navnet Color in Informatics and Media Technology (CIMET) og starter høsten Modellen for økonomisk støtte fra EU i Erasmus Mundus-programmet baseres på at studentene avkreves forholdsvis høye skolepenger som dekkes gjennom sjenerøse stipend fra EU. Norske offentlige undervisningsinstitusjoner kan ikke gjøre bruk av økonomiske midler som kommer fra skolepenger, og må dermed baseres på at studiet blir økonomisk bærekraftig på lang sikt gjennom studiepoengsproduksjon. I og med at studiepoengsfinansieringen kommer etterskuddsvis innebærer start av CIMET-masteren en netto kostnad for IMT, blant annet i forbindelse med utvikling og undervisning av nye emner. Det søkes derfor om kr for 2008 og kr for Tiltaket forventes å gå i balanse i For perioden forventes et samlet overskudd på nærmere 1,5 mill.kr basert på studiepoengsproduksjon og EU-støtte. Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 21/66

22 Dette studiet er strategisk riktig for HiG gjennom å bidra til virksomhetsidéen om å være en av de ledende internasjonale kompetanseleverandørene innen medieteknologi. Prosjektet bidrar til merkevarebygging rundt Fargelaboratoriet, til kvalitetssikring av studier gjennom forpliktende faglig samarbeid, samt klar styrking av internasjonalt nettverk. Gjennom økt studenttall bidrar studiet til sikring av avdelingens økonomi på sikt, og vil også gi økt rekrutteringsgrunnlag for PhD-utdanningene innen informasjonssikkerhet og visuelle medier. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 24. PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia Fargelaboratoriet ved Seksjon for Fargevitenskap og Bildebehandling (FB) ser store muligheter for fremtidig inntjening gjennom sertifisering av grafiske bedrifter i henhold til ISO-standard, såkalt Prosess-standard offset (PSO). Målet med PSO-sertifiseringen er å forbedre grafiske bedrifters produksjons- og kvalitetskontroll. Det er økende etterspørsel etter slik sertifisering, og i mellom-europa kjøper flere store kunder nå trykktjenester utelukkende fra grafiske bedrifter som er sertifisert. Gjennom dialog med grafisk bransje i Norge og gjennomføring av et pilotprosjekt vurderes behovet og interessen som stor også i Norge, og at Fargelaboratoriet er den naturlige sertifiseringsinstans. Spesifikt er det gitt lovnad fra NHO Grafisk om å anbefale sine ca 240 medlemsbedrifter å gjennomføre slik sertifisering ved HiG. For å kunne tilby sertifisering kreves en del utviklingsarbeid og styrking av fagmiljøet, og det søkes derfor om kr for 2008 og kr for Fra og med 2010 gir et relativt konservativt estimat en årlig inntekt på kr gjennom et halvt årsverks arbeidsinnsats. Forankring til HiGs strategiplan: I tillegg til å gi et signifikant bidrag til IMTs økonomi på lang sikt vil prosjektet bidra til en befesting av merkevaren Fargelaboratoriet. Prosjektet vil videre bidra til regional og nasjonal verdiskapning gjennom å øke de sertifiserte bedriftenes produktivitet, samt gjennom å generere aktivitet for uavhengige konsulenter og kompetansebedrifter innen fargestyring. Det forventes også synergi med andre aktiviteter i fagmiljøet, spesifikt EVU. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 22/66

23 Egenandel strategiske midler A 25 Etablering av Cisco Regional Academy Det søkes med dette om kr i 2008 og kr i 2009 til kjøp av utstyr (undervisningslaboratorium med nettverkskomponenter fra Cisco) og reisekostnader knyttet til fagmiljøene informatikk, informasjonssikkerhet og IT-tjeneste sin satsning «Cisco Regional Academy». Søknaden er først og fremst strategisk forankret i HiGs strategiplan om å «øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering», og vil understøtte GKP/FiG/HiG-satsningen «Security Valley Academy». Cisco har ingen institusjonsavtale i Innlandet (slik de har avtaler med Høgskolen i Molde fra 2001 og Høgskolen i Bergen fra 2007). En slik avtale vil gi økt antall studenter på Bachelor i drift av nettverk og datasystemer, gode muligheter for EVU-kurs (sertifiseringene Cisco Certified Network Associate - CCNA og Cisco Certified Network Professional - CCNP), samt tilrettelegge for regionalt samarbeid mot IT-driftsmiljøer og IKT-utdannelsene ved Dokka og Gausdal videregående skoler. Det forventes kr i økte inntekter fra studiepoengsproduksjon og EVU i 2009, stigende til kr i Det søkes om kr i strategiske midler for Tiltaket forventes å generere overskudd fra og med Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning HiG har blitt kontaktet av Album2 og Forskningsparken angående et forsknings- og utviklingssamarbeid med tanke på å videreutvikle Album2s webløsning for deling og katalogisering av bilder med ansiktsdeteksjon og -gjenkjenning. Album2 har fått tilslag på et 2- årig prosjekt på 6,0 mill.kr som IFU-midler formidlet av Innovasjon Norge. Av disse ser Album2 for seg å benytte anslagsvis 1,0 mill.kr på innkjøp av FoU-tjenester fra f.eks. HiG. For å gjøre HiG attraktiv må det leveres faglig relevante innspill til prosjektet før sommeren 2008 uten at det faktureres timer for dette. Det søkes derfor om kr til dekning av nødvendig intern arbeidstid, ansettelse av korttids forsker og oppstartskostnader. Prosjektet er viktig med tanke på videre samarbeid med Album2 og Forskningsparken, fremtidige industriprosjekter, innhenting av gode bachelor- og masteroppgaver, samt styrke samarbeidet mellom seksjonene FB og MT. Således er prosjektet forankret i HiGs strategiplan vedrørende nettverksdannelse, posisjonering av høyskolen og styrking av forskningsmiljøene. Avdelingen søker om kr til igangsetting i Inntektene forventes å øke fra kr i 2008 til kr i Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 23/66

24 Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter 250 Sum 250 Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 50 Egenandel strategiske midler FA (Fellesadministrasjon) Satsing Samlet bevilgning 2007 Gjenstående etter 2007 Søknad om overføring av midler fra 2007 Søknad om nye midler i 2008 A4 Webprosjektet A6 Økt markedsføring/profilering, herunder satsing på realfag A7 Forsterket EVU-innsats A8 Kompetansemotor Innlandet - Nye studier A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) A 15 Campus utvikling Gjøvik (FA) A 17 Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) Nye satsingsforslag: A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik SUM FA FA søker om å få overført til sammen kr fra 2007 til 2008 og om kr i nye tildelinger for A 4. Webprosjekt Styret bevilget i sammenheng med fase I av prosjektet kr ,-. Det ble i styresak STY 63/2007 satt av kr i tillegg for gjennomføringen av fase II. Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom hovedpunkt Økt formidling og innovasjon hvor det bl.a. heter Egen web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet. Fase II av prosjektet ferdigstilles i februar Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 24/66

25 Fase I av prosjektet er belastet med til sammen kr som i hovedsak er lønn til frikjøp av ansatte ved IMT. Fase II vil bli belastet med lønnskostnader for frikjøp av en 20 % stilling ved IMT fram til utgangen av februar I tillegg er det påløpt kostnader til innleid konsulenthjelp, betaling av studentassistenter og noe overtid i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Prosjektet går nå inn i en etterfase med feilretting og justering. Prosjektet avsluttes formelt i august Prosjektet vil gå i null ved utgangen av august Webprosjektet går over i ordinær drift fra medio februar Prosjektet har vært vellykket både med hensyn på overgang til ny webplattform (fase I) og implementering av ny design og struktur (fase II). A 6. Økt markedsføring/profilering Det ble bevilget kr ,- til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom punktene Høgskolen skal være positivt synlig i nyhetsbildet ukentlig og 2100 studenter på Campus i Prosjektet videreføres med ubestemt sluttidspunkt. Prosjektet er i 2007 belastet med kr ,-. Kostnadene er knyttet til drift av Høgskoleforum Gjøvik, markering av avgangsstudentene, annonsering og lønn til studentassistenter. Kr søkes overført til I tillegg foreslås en styrking på kr i 2008 til blant annet økt deltakelse på utdanningsmesser, utvikling og bruk av ny grafisk profil, økt nettannonsering, bruk av studentassistenter i markedsføringen, vurdering av realfagssatsing, oppfølging av grunnskoler og videregående skoler på Innlandet og økt markedsføring i tilgrensende regioner. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler A7 Forsterket EVU-innsats Målet er å øke aktiviteten knyttet til EVU. Tiltaket er forsinket på grunn av sein etablering av EVU-koordinatorer ved avdelingene Igangsatt aktivitet videreføres. Nytt nettbasert opplegg for EVU er under utvikling ved ING, og vil kunne bli overført til HOS og IMT (se A 9). Med nye EVU-koordinatorer på plass forventes aktiviteten ved avdelingene å øke. Bl.a. planlegges oppstart av 5 nye kurs ved IMT fra FA vil understøtte avdelingenes aktivitet her. Tiltaket er avsluttet. A8 Kompetansemotor Innlandet Nye studier Det ble bevilget kr ,- til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategisk plan gjennom virksomhetsideens punkt om å bidra til regional og nasjonal verdiskapning som en løsningsorientert samarbeidspartner. Prosjektet videreføres frem til august Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 25/66

26 Prosjektet er belastet med kostnader til møter, reisevirksomhet, lønnskostnader og brosjyreproduksjon. For 2007 er det belastet kr ,-. Prosjektet videreføres i 2008 og har behov for en bevilgning på kr ,-. For 2009 er behovet kr ,-. Kompetansemotor er strategisk viktig for å bygge kontakten mot Oppland Fylkeskommune og regionene i Oppland. Prosjektet har medført at HiG er i ferd med å starte opp en ny fleksibel ingeniørutdanning, og samtidig har høgskolen fått stor oppmerksomhet og god markedsføring av andre fleksible utdanninger. Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme 70 Egenandel strategiske midler A 14. Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina (FA i samarbeid med fagavdelingene) Høgskolestyret bevilget kr til prosjektet i Prosjektet er forankret i strategiplanens ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, utvekslingsstudenter skal utgjøre minst 4% av antallet campusstudenter, hvert fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap og rekruttering til masterutdanning Prosjektet er belastet med kr ,- i I 2008 vil det påløpe kostnader i forhold til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Telemark, Universitet i Agder og Høgskolen i Gjøvik. Det vil påløpe reisekostnader og midler til oppfølging og integrering av studentene når de kommer til Gjøvik. Totalt må det settes av kr ,- til prosjektet i Det er etablert kontakt med gode universiteter i Hubei-provinsen. Det legges opp til å rekruttere 10 studenter som kommer til Gjøvik fra høsten Tiltak Regn 07 Bev 07 Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter 200 Egenandel avdelingsramme 19 Egenandel strategiske midler A 15. Styrke studenttilbudet på campus på Gjøvik (FA) HiG trenger å styrke studenttilbudet på campus og i byen for å konkurrere med mer attraktive studentbyer. Her må vi samspille med SOPP, Arena Kallerud, kommunen, fylkeskommunen og regionalt næringsliv. Bl.a. behov for å styrke Studenthuset driftsmessig og investeringsmessig, bygge idrettshall (utvide Kallerudhallen), samt trekke byen/kommunen og næringslivet med på tiltak. Selvfinansierende videreføring forutsettes fra og med 2010 (bedret rekruttering, bedret Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 26/66

27 studiepoengproduksjon, økt medvirkning fra kommune og næringsliv). A 17. Planlegge nybygg for samlokalisering Fagskolen-Høgskolen (FA) Målet er å planlegge nybygg for samlokalisering FiG-HiG mer i detalj i henhold til vedtatt reguleringsplan. Nybygg forutsettes mellom H-, B- og G-byggene. Utgiften her skal dekke HiGs andel av planleggingsutgifter. Realisering bør skje innenfor eksisterende husleieramme, rundt 22 mill.kr. Tildelingen for 2007 søkes overført til Nye søknader om tildeling av strategiske midler FA A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik HiG har som mål å være en av de ledene nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi. Det gjenspeiles i at vårt kollegium stadig blir utvidet med fagpersoner med annen nasjonalitet enn norsk. Vi utvider våre studieprogrammer med en Erasmus Mundus master (CIMET) og tettere samarbeid med strategiske samarbeidspartnere i utlandet. Antall internasjonale studenter på Campus øker. Alt dette er forankret i strategiplanens punkter om : ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, utvekslingsstudenter skal utgjøre minst 4% av antallet campusstudenter, hvert fagmiljø er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap og rekruttering til masterutdanning. HiG har som målsetning at fagmiljøene skal etablere internasjonale nettverk og være aktive i forhold til lærerutveksling. Dessuten er det ønskelig med tettere koblinger mellom studentutveksling og forskningssamarbeid. Skal man lykkes med dette, må flere faglig ansatte besøke HiGs samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Potten kan f.eks. brukes til å fullfinansiere Erasmus lærerutveksling. Siden Erasmus-tildelingen er basert på tidligere innrapportert mobilitet, har HiG pr. i dag dårlig uttelling. Ved å få opp antallet faglige besøk til Erasmus-partnere, vil HiG i årene framover også få større tildeling av lærermobilitetsstøtte gjennom Erasmus. Det foreslås å avsette kr ,- til en slik satsing. HiG har som målsetning å bli en internasjonal campus med flere utenlandske studenter og ansatte. Språkkompetanse er nøkkelen for å lykkes med dette. Både faglig og administrativt ansatte trenger å forbedre sine kunnskaper i engelsk, for å sikre at kvaliteten på undervisning og administrative tjenester ikke forringes når man skifter fra norsk til engelsk. Det foreslås kr ,- til en slik satsing. Det foreslås videre avsatt kr ,- til oversetting av sentrale dokumenter, regelverk og informasjon. Tiltak Søknad Sum investering Driftsutgifter Sum Økte inntekter Egenandel avdelingsramme Egenandel strategiske midler Styremøte 1/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 27/66

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 5/2007 Tid: Styremøte HiG 14. september 2007 kl. 09.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 44/07 Godkjenning av innkalling, s

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Tid: Torsdag 24. april 2008 kl . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 24.04.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 27. oktober 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Styremøte nr. 2/2008

Styremøte nr. 2/2008 Styremøte nr. 2/2008 Tid: 24.04.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik SAKSLISTE Beslutningssaker: Sak STY 16/08 Innkalling... 2 Sak STY 17/08 Saksliste... 3 Sak STY 18/08 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2008... 4

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl. 13.00 15.30 Sted: Høgskolen

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010 Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Stipendprogram for masterstudenter i næringsrette

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud Sluttrapport Forstudie - Etablering av et lokalt etter- og videreutdanningstilbud på høgskolenivå i Hamarregionen innen økonomi- og forvaltningsfag, + eventuelt andre fagområder. Forstudie gjennomført

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 1/2009

Styremøte nr. 1/2009 Styremøte nr. 1/2009 Tid: 5. og 6. mars 2009 Sted: Mälardalens högskola Innhold Beslutningssaker: Sak STY 01/09 Innkalling... 2 Sak STY 02/09 Saksliste... 3 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2008...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv. Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik

Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv. Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik Hvordan lykkes i samarbeid med lokalt næringsliv Prodekan Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik FoU områder Avdeling for informatikk og medieteknikk Informasjonssikkerhet/NISlab: Authentication in a

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer