Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark. Anne Britt Djuve, Fafo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark. Anne Britt Djuve, Fafo"

Transkript

1 Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark Anne Britt Djuve, Fafo

2 Hvorfor er dette interessant? «Den nordiske modellen» - liknende arbeids- og velferdsmodeller i de tre landene: Sammenpresset lønnsstruktur, regulert arbeidsmarked, gode velferdsordninger (minus Starthjelpen?) Liknende IMERpolitikk fram til endringene i DK Sterk vekst i innvandringen Høye sosialpolitiske ambisjoner

3 Når er etnisk mangfold relevant for arbeidsmarkedsintegrering? Språk «Byråkratisk kompetanse» Sosioøkonomisk bakgrunn Preferanser (landbakgrunn, kultur, religion ikke relevant i seg selv) Diskriminering

4 Hva er målet med integreringspolitikken? Arbeidsmarkedsintegrering Velferd på individnivå Økonomisk utjevning/social citizenship Velferd på samfunnsnivå Styrke offentlige finanser Anerkjennelse Anerkjenne retten til å være forskjellig/social citizenship Social cohesion

5 Anerkjenne Utjevne Ulikhet i preferanser og praksiser Multikulturalisme Assimilering Ulikhet i muligheter (ressurser) Liberalisme Integrering

6 Hva vet vi om arbeidsmarkedsintegrering av innvandrere? Vanskelig, men yrkesdeltakelse og registrert ledighet spriker etter landbakgrunn og kjønn ikke-vestlige innvandrere konsentrert i visse bransjer: hotell og restaurant, renhold, transport, detaljhandel. lav lønn, akkordlønn, tidsbegrensede kontrakter (Norge), Egenforetak/ vikarbyråer (Sverige) lite oppad mobilitet (Norge) utstøting

7 To spor i arbeidsmarkedsintegreringen Innvandrerspesifikke ordninger Generelle arbeidsmarkedstiltak

8 Innvandrerspesifikke ordninger INTRODUKSJONSORDNINGEN

9 Fra midten av 1980-tallet: Økende kritikk av de rådende integreringsregimene Dårlige resultater Klientifiserende sosialhjelp Lite intensiv og sammenhengende undervisning Store kommunale variasjoner i tilbudet Utydelig formidling av vestlige grunnverdier

10 Introduksjonsprogram DANMARK NORGE SVERIGE (1999) (2003/2004) (1991/93) Målgruppe Bred Snever Bred Oppstart 1 måned 3 måneder 3 måneder Varighet 3 år 2 år (3 år) 2 år (+/-) Intensitet Innhold Helårig, full tid Språkundervisning, Samfunnsundervisning, Aktive tiltak/arbeidsrettede tiltak

11 Variasjoner i kommunenes betingelser Danmark Norge Sverige Kvalifiseringsregime Detaljert lovregulering Generell lovregulering Anbefaling Bosettingsregime Forhandlet m/rom for tvang Frivillig De-facto (EBO) Finansierings- regime Full- finansiert Rammefinansiert Dårlig finansiert Økonomiske insentiver Betydelig resultattilskudd Nei Stikkprøver og straff

12 Variasjoner i deltakernes betingelser Danmark Norge Sverige Kvalifisering Obligatorisk for målgruppen Kommunal variasjon Bosetting Økonomi Varig opphold/ Statsborgerskap Styrt, vekt på spredning Lavere sats enn sosialhjelp, trekk v fravær Varig oppholdstillatels e betinget av å bestå en krevende eksamen Styrt, vekt på rask bosetting Trekk i stønad ved ugyldig fravær Varig oppholdstillatelse og statsborgerskap og betinget av deltakelse EBO /tildelt Kommunal variasjon Ingen kobling

13 Felles utfordringer i implementering 1. Fulltids kvalifisering og tidlig arbeidsrettede tiltak (av god kvalitet) 2. Koordinering og samarbeid mellom etater 3. Individuell tilrettelegging 4. Brukermedvirkning

14 Generelle tiltak ARBEIDSMARKEDSTILTAK

15 Hovedtrekk ved generelle arbeidsmarkedstiltak: Norge og Sverige: Statlig arbeidsmarkedsetat. Tiltak av ulik lengde, skjønnsmessig tildeling. Økonomiske insentiver. Danmark: Kommunalt og statlig. Forutsigbart og omfattende aktiveringsregime. Økonomiske insentiver.

16 Effekter av arbeidsmarkedstiltak Norge: Positiv effekt av lønnstilskudd som er det tiltaket som har minst omfang, moderat positiv effekt av kvalifiseringstiltak, moderat eller ingen effekt av praksis. (Kvinge og Djuve 2006, Hardoy og Zhang 2010). Tidligere evalueringer viser også moderat positiv effekt av tiltak for innvandrere Sverige: Positive effekter av rekryteringsstød/anställningsstöd (lønnstilskudd). Moderat positive effekter av utdanningsvikariat (tilskudd til arbeidsgivere som bekoster utdanning for en ansatt samtidig som de har en innvandrere på lønnstilskudd). Lite effekt av praksis/arbeidsmarkedskurs. (Sohlman 2006). Arbetslots - liten effekt (Arbetsförmedlingen

17

18 Forts. Danmark: Positive effekter av privat jobbtrening men dette har lite omfang (Clausen m fl, AKF 2006), isbryterordningen (lønnstilskudd). (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2001). Utdanning en ulempe for arbeidsledige innvandrere? (Fafo 2006/ AKF 2006)

19 Holdninger blant arbeidsgivere Danmark: IFKArapporter: interesse for å ansette innvandrere, men på ordinære vilkår. Begrenset entusiasme for lønnstilskudd, bistand fra AF/kommunene. Jensen 2004: Etnisk posisjonering i jobsamtalen. Rosenstock, SFI 05: Stadig flere arbeidsgivere ansetter innvandrere. Private ansetter flest. Norge: MMI/Imdi: Et mindretall av virksomhetene har innvandrere på praksisplass. Flertallet av de som ikke har mener det er uaktuelt. Rogstad 2000: Svake preferanser store konsekvenser. Rogstad og Midtbøen 2011: diskriminering. Djuve 2007: Misbruk av praksisplass

20 Forts. Sverige: Neergaard 2006: Uformell rekruttering, uklare strategier for å oppfylle målsetninger om å øke andelen sysselsatte med utenlandsk bakgrunn, vektlegging av å passe inn, rasifiering av kvalifikasjoner antakelse om at utenlandske søkere passer i ukvalifiserte jobber.

21 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika Prosentpoeng Lønnstilskudd Opplæring Praksisplass

22 Hva avgjør om ikke-vestlige innvandrere formidles til praksisplass? 22

23 Saksbehandlere i NAV: Hvor lett eller vanskelig er det å finne AMO-kurs som matcher brukernes behov? 23

24 Gjør saksbehandlerne i NAV en god jobb med å matche deltakere til kurs? 24

25 Andel saksbehandlere i NAV som rutinemessig følger opp deltakere på praksisplass, etter andel ikke-vestlige brukere 25

26 Andel saksbehandlere i NAV som rutinemessig følger opp på praksisplass, etter hvor mange brukere de er saksbehandler for 26

27 På hvilket område har NAV sitt største forbedringspotensiale? 27

28 I hvilken grad er følgende forhold et hinder for å levere bedre tjenester til brukere med ikke-vestlig bakgrunn? Ansatte i NAV 28

29 I hvilken grad er følgende forhold et hinder for å levere bedre tjenester til brukere med ikke-vestlig bakgrunn? Kursleverandører 29

30 Kilder til kompetanse 30

31 Felles erfaringer med arbeidsmarkedstiltak De dokumenterte effektene av arbeidsmarkedstiltak er beskjedne både i majoritetsbefolkningen og blant minoritetene Resultatene fra ulike evalueringer spriker En felles utfordring med registerdatabaserte evalueringer at de er lite spesifikke med hensyn på hva slags tiltak som evalueres

32 Fellestrekk ved tiltak som virker? Flyktninge/innvandrerspesifikke tjenester Tett oppfølging Egne ansatte med erfaring fra og ansvar for kontakt med næringslivet Skreddersydd kvalifisering og tett kontakt mellom kommune/arbeidsmarkedsetat Arbeidsmetodene til de offentlige hjelperne har betydning: regelbyråkratene ser ut til å lykkes bedre enn omsorgsbyråkratene

33 HVORFOR SÅ LAV OVERGANG TIL ARBEID FRA KURS OG PRAKSIS?

34 Utfordringer: lik tilgang Nokså lett å få en praksisplass kanskje for lett? Tiltaket misbrukes av arbeidsgivere som ønsker gratis arbeidskraft Tiltaket brukes overfor brukere det ikke er realistisk å få i arbeid (f.eks deltakere som ikke ønsker arbeid, og som norskpraksis) Arbeidssøkers egen praksis i noen tilfelle et hinder for praksisplass (klesdrakt)

35 Utfordringer - tilrettelegging Tilrettelegging for brukere med lav byråkratisk kompetanse, lite utdanning og yrkeserfaring samt svært mangelfulle norskferdigheter er tidkrevende Tilleggsproblematikk, psykiske vansker, demotiverte brukere Saksbehandlerne i NAV har altfor mange brukere til å kunne følge opp godt nok under praksisforløpene Mangelfull opplæring og oppfølging

36 Utfordringer - resultat Tiltaket sluser en del deltakere inn i deler av arbeidslivet der de ikke kan få fast arbeid Betydningen av motivasjon overdrives stenger for strukturelle endringer Diskriminering Tiltaket utilstrekkelig for å fylle gapet mellom deltakerens kompetanse ved kursstart og den kompetansen som kreves for å få arbeid

37 Styringsutfordringer Ansatte i førstelinjen blir overlatt store oppgaver uten tilstrekkelig veiledning/kvalifisering i hvordan de skal møte dem uten tilstrekkelig ekstra midler eller hjelp til den jobben de gjør Og uten en tilstrekkelig diskusjon om hva likeverdige tjenester er

38 Anerkjenne Utjevne Ulikhet i preferanser og praksiser Multikulturalisme Assimilering Ulikhet i muligheter (ressurser) Liberalisme Integrering

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Integrering i Danmark, Sverige og Norge Integrering i Danmark, Sverige og Norge Felles utfordringer like løsninger? Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli TemaNord 2007:575 Integrering i Danmark, Sverige og Norge TemaNord 2007:575 Felles utfordringer

Detaljer

Integrering i Danmark, Sverige og Norge

Integrering i Danmark, Sverige og Norge Integrering i Danmark, Sverige og Norge Felles utfordringer like løsninger? Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli TemaNord 2007:575 Integrering i Danmark, Sverige og Norge TemaNord 2007:575 Felles utfordringer

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Hvordan kan flere innvandrere komme i jobb?

Hvordan kan flere innvandrere komme i jobb? Hvordan kan flere innvandrere komme i jobb? 1) Innvandrede kvinner og kvalifisering 2) Kan Nav-tiltakene løse utenforskapet? Fafo, 15 januar 2014 Hanne Cecilie Kavli og Anne Britt Djuve www.fafo.no Disposisjon

Detaljer

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER TALENTTANK LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER Åse Streitlien Sluttrapport Høgskolen i Telemark 2014 Prosjektnavn: «TalentTank, langreiste talenter lokale muligheter» Rapport: Sluttrapport 2014 ISBN:

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere. Geir Møller, Ingvild Vardheim og Christine Hvitsand. TF-rapport nr. 332

Arbeid i sikte. Tiltak for inkludering av innvandrere. Geir Møller, Ingvild Vardheim og Christine Hvitsand. TF-rapport nr. 332 Arbeid i sikte Tiltak for inkludering av innvandrere Geir Møller, Ingvild Vardheim og Christine Hvitsand TF-rapport nr. 332 2013 Tittel: Arbeid i sikte Undertittel: Tiltak for inkludering av innvandrere

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet?

1/2003. Søkelys på arbeidsmarkedet. Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet. Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2003 Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Hvilke verdier er viktige i det «nye» arbeidslivet? Hjelper det ungdom å delta på tiltak?

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

Å se hele personen Del II Veileder: De gode grepene

Å se hele personen Del II Veileder: De gode grepene HiO-rapport 2009 nr 11 Å se hele personen Del II Veileder: De gode grepene Hvordan forhindre frafall i Ny sjanse-prosjektene? Ira Malmberg-Heimonen, Carolina Ohls og Marianne Rugkåsa Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen. Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen. Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Anne Britt Djuve og Katrine Fangen Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Anne Britt Djuve og Katrine Fangen Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere

Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli Kurs for arbeid? Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli Kurs for arbeid?

Detaljer

Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere

Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Monica Lund Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003 2005 Fafo Monica Lund Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER

PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER Notodden voksenopplæring «TalentTank - langreiste talenter, lokale muligheter» 1. Ansvarlig virksomhet, leder og samarbeidspartnere a) Notodden Voksenopplæring i. Benedicte

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer