Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie"

Transkript

1 Høgskolen i Narvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

2 FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med dette fram sin rapport. Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene 10 UFDs forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler av 2. januar 2003, 3.1 og 3.2 i NOKUTs forskift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai 2003 og UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli Komiteen har samtidig vektlagt indikatorer på resultatkvalitet i vurderingen. Komiteen har videre etterkommet kravet i komiteens mandat om at komiteens rapport skal inneholde forslag til videre utvikling av studietilbudet ved institusjonen. Som et ledd i komitéarbeidet var komiteen på besøk hos institusjonen 22. april Komiteen takker institusjonen for imøtekommenhet og tilbakemeldinger på spørsmål og problemstillinger som har dukket opp under arbeidets gang. Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo, 30. august 2005 Berit Karseth Førsteamanuensis Universitetet i Oslo Komiteens leder Kenneth Asplund Professor Mittuniversitetet, Sundvall Astrid Wahl Professor Høgskolen i Oslo Katrine Elida Aaland Student Diakonhjemmet Høgskolesenter 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN Bakgrunn Kort beskrivelse av institusjonen Grunnlaget for vurderingen Organiseringen av rapporten 6 2. PROFIL OG VISJON FOR STUDIETILBUDET Studietilbudets profil Beskrivelse Vurdering Institusjonens visjoner for studietilbudet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT Studieplanen Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Faglig personale og fagmiljø Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Infrastruktur Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Kvalitetssikring Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Bachelorgradsreglement 18 3

4 Konklusjon og anbefaling INTERNASJONALISERING Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER UFDS RAMMEPLAN Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling STUDIETILBUDETS RESULTATKVALITET Kandidatenes tilfredshet Konklusjon og anbefaling Studentenes tilfredshet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Arbeidsgiveres tilfredshet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Gjennomstrømming og eksamenskarakterer Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling HELHETLIG VURDERING KONKLUSJON ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING VEDLEGG Komiteens mandat Program for institusjonsbesøket Liste over dokumentasjon benyttet i revideringen 31 4

5 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN 1.1. Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en revidering av alle akkrediterte bachelorgradsstudier (grunnutdanninger) og mastergradsstudier i sykepleie / sykepleievitenskap. 1 Målet for revideringen av de akkrediterte sykepleieutdanningene var å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene Kort beskrivelse av institusjonen Høgskolen i Narvik ligger plassert oppe i fjellsiden like ovenfor sentrum med utsikt over Narvik og omegn. Den er en statlig høgskole med fullmakt til å selv opprette og legge ned studietilbud til og med bachelorgradsnivå. Høgskolen har 50 studieplasser til rådighet på sykepleieutdanningen hver høst og tar opp omtrent dette antallet studenter. Høgskolen har kun heltidstilbud i sykepleie Grunnlaget for vurderingen Et viktig grunnlag for vurderingen var institusjonens egen selvevaluering med tilhørende vedlegg. NOKUT sendte 15. oktober 2004 ut mal for denne selvevalueringen. Frist for innsending av selvevaluering med ulike vedlegg som faktaark, profilundersøkelse og kompetansebeskrivelser var 15. februar I tidsrommet november 2004 januar 2005 gjennomførte SINTEF Helse en spørreundersøkelse av kandidatene fra 2003 og 2004 ved det aktuelle studietilbudet. Resultatet fra spørreundersøkelsen ble overlevert NOKUT 10. februar Resultatet ble oversendt institusjonen i forkant av institusjonsbesøket. Videre har NOKUT lagt til rette noe materiale for komiteen fra Database for høyere utdanning (DBH) og Samordna opptak (SO) som grunnlag for vurderingene. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er: Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 / Lov om private høyskoler (privathøyskoleloven) av 11. juli 1988 Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler av 2. januar 2003 NOKUTs forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai 2003 UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli Av kapasitetsmessige årsaker ble påbyggingsstudier innenfor sykepleie (for eksempel jordmorutdanning), desentraliserte studietilbud, deltidsstudier og doktorgradsutdanninger utelatt fra revideringen. 5

6 Institusjonen ble besøk av den sakkyndige komiteen 22. april Til sammen møtte komiteen 28 personer under institusjonsbesøket. Institusjonsbesøket inkluderte møter med rektor, leder ved enheten hvor studietilbudet tilbys, studenttillitsvalgt, FoU-ansvarlig, faglig/ vitenskaplig personale, samt studenter. I tillegg møtte komiteen praksisveiledere ved høgskolen, kontaktsykepleiere fra praksisfeltet, samt arbeidsgivere/avtakere til nyutdannede kandidater. Det fullstendige programmet for institusjonsbesøket finnes i kapittel For å forberede institusjonsbesøket hadde saksbehandler i NOKUT et formøte med institusjonen 6. desember Komiteen har hatt møter i forkant av og i forbindelse med institusjonsbesøket. Som et ledd i kvalitetssikringen av rapporten fikk institusjonen 15.juni 2005 tilsendt et arbeidsdokument til uttalelse om faktiske feil og misforståelser. 30. juni 2005 fikk komiteen tilbakemelding på denne. Komiteen har foretatt de nødvendige justeringer i teksten i samsvar med høgskolens tilbakemelding Organiseringen av rapporten Rapporten består av ti deler totalt. Del 1 er denne innledningen. Del 2-7 inneholder de sakkyndiges vurderinger samlet ordnet slik: Rapportens del 2 tar for seg profil og visjon for studietilbudet. I denne delen vil det bli gitt en kort beskrivelse vedrørende enkelte punkter som i hovedsak er hentet fra institusjons selvevaluering med vedlegg. Det vil også bli gitt en kort vurdering fra komiteens side. De enkelte avsnitt i del 3-6 er gitt en tredelt disposisjon med beskrivelse, kommentarer og konklusjon med anbefalinger for videre utvikling. Beskrivelsene er i hovedsak hentet fra institusjonens selvevaluering samt informasjon fremkommet under institusjonsbesøket. Vurderingene i del 3 ser på NOKUTs kriterier for bachelorgradsstudier fra NOKUTs forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai og 3.2. Del 4 ser på de aspekter ved internasjonalisering som er etterspurt i mal for selvevaluering. Del 5 ser på om aspekter vedrørende UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli 2004 er oppfylt. Del 6 ser på ulike indikatorer på resultatkvalitet. o Del 6.1. Kandidatenes tilfredshet tar utgangspunkt i funnene fra undersøkelsen som SINTEF Helse har gjort på vegne av NOKUT. o Del 6.2. Studentenes tilfredshet tar utgangspunkt i samtaler med grupper under institusjonsbesøket. o Del 6.3. Arbeidsgivernes tilfredshet tar utgangspunkt i samtaler med grupper under institusjonsbesøket. 6

7 o Del 6.4. Gjennomstrømming og eksamensresultater tar utgangspunkt i statistisk materiale etterspurt på et faktaark i forbindelse med institusjonens selvevaluering. Rapportens del 7 gir i tråd med komiteens mandat en helhetlig vurdering av studietilbudet. Konklusjonen finnes i rapportens del 8. En samlet fremstilling av komiteens anbefalinger for institusjonens videre utvikling er gitt i rapportens del 9. I tillegg er enkelte utvalgte vedlegg å finne i rapportens del 10. 7

8 2. PROFIL OG VISJON FOR STUDIETILBUDET 2.1. Studietilbudets profil Beskrivelse Grunnutdanningen ved Høgskolen i Narvik er den minste sykepleierutdanningen i Norge. Dette gjør det mulig for studenter og ansatte å bli godt kjent med hverandre og at organisasjonen framstår som oversiktlig for studentene. Det understrekes også at praksisfelt og utdanning er godt kjent med hverandre. Studiet har et fenomenologisk idégrunnlag med vekt på holisme og likeverd. Utdanning av generalister vektlegges. I tillegg pekes det på at studietilbudet preges av å være plassert i et område med relativt stor samisk befolkning Vurdering På grunn av sin størrelse preges utdanningen av en nærhet mellom studenter og lærere og mellom skolens lærere og praksisveiledere. Dette muliggjør en tett oppfølging av den enkelte student og et oversiktelig system. Samtidig er utdanningen, på grunn av en så liten stab, sårbar ved gjennomføring av permisjoner for kompetanseheving og ved langtidssykemeldinger. 8

9 2.2. Institusjonens visjoner for studietilbudet Beskrivelse Høgskolen i Narvik har som visjon Den skapende høgskolen en anerkjent bidragsyter til samfunnsmessig og teknologisk spisskompetanse. Internasjonalisering er et satsningsområde hvor Nordkalotten og Russland er særlig viktig. I strategisk plan ( ) for høgskolen er det et hovedmål at studenttallet ved HiN skal ha en årlig økning på 10 prosent. Det sies også at det skal legges mer vekt på studentaktive læringsmetoder og på bedre veiledning av studentene og spesielt av førsteårsstudentene. Det er videre et mål å bedre samordningen av studietilbudene. I virksomhetsplanen for institutt for helse- og sykepleievitenskap for perioden er ambisjonen en oversøkning på minst 50 prosent for sykepleierutdanningen. Dette antas å sikre bedre bakgrunnskunnskaper hos studentene og høyne status på studietilbudet. Det er også et mål å systematisere og forbedre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, organiseringen og helheten i studietilbudet. Samtidig uttrykker selvevalueringsrapporten at studentenes læringsmiljø og innholdet i utdanningen anses som relativt greit og det vises til at studietilbudet preges av nærhet mellom studenter og ansatte, og at utdanningen har generelt et stort fokus på de individuelle studentenes ståsted. Det er også en uttrykt ambisjon om å videreutvikle det samfunnsmessige engasjementet, blant annet gjennom et tettere samarbeid med praksisfeltet når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en utfordring å etablere en modell for FoU-arbeid ved instituttet. Det uttrykkes et behov for å danne FoU-grupper tilknyttet instituttet og å øke samarbeidet med andre høgskoler. I instituttets virksomhetsplan er det et mål at 1/3 av staben i løpet av en fireårsperiode er knyttet til eksterne eller interne FoU-grupper/ FoU prosjekt. Minst ett av prosjektene skal være knyttet til praksis. Det er også et mål at instituttet skal ha FoU-aktivitet hvor studentene er delaktige Vurdering Komiteen mener høgskolen uttrykker høye ambisjoner når det gjelder rekruttering og innsats knyttet til FoU-virksomhet. Denne ambisjonen er avhenging av hele høgskolen og ikke minst høgskolens prioriteringer knyttet til å heve FoU-virksomheten ved instituttet og sykepleierutdanningen. Under dette punktet settes det ikke fram noen ambisjon knyttet til studietilbudets innhold og organisering. Komiteen savner dette når det gjelder studietilbudets forskningstilknytning. 9

10 Konklusjon og anbefaling Komiteen vurderer institusjonens visjoner og ambisjoner for studietilbudet som tilfredsstillende, men er usikre på hvordan sykepleierutdanningen framstår som en del av høgskolens visjon og som bidragsyter til samfunnsmessig og teknologisk spisskompetanse. Komiteen vil anbefale institusjonen å: Utarbeide en tydeligere strategi for å sikre og utvikle studietilbudets forskningstilknytning. 10

11 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT 3.1. Studieplanen Beskrivelse Instituttet for helse- og sykepleievitenskap (IHSV) har godkjent en ny fagplan som trer i kraft fra høsten. Denne planen er utarbeidet i henhold til rammeplanen og følger de krav som der er satt med hensyn til teori- og praksisstudier, valgmuligheter og internasjonalisering. Studietilbudets formål og mål som er gjengitt i nåværende fagplan er hentet direkte fra rammeplanen. Innholdet i studiet er organisert i emner innenfor utdanningens fire hovedområder (jf. Rammeplanen). Emnestrukturen samsvarer med høgskolens retningslinjer når det gjelder beskrivelser av studietilbud. Det er utformet egne tekster for de ulike emnene. I tillegg til fagplanen er det utviklet læreplaner for de fleste praksisperiodene. Studentene organiseres i basisgrupper fra første dag i studiet og tilbys ulike arbeidsformer. Det er i følge selvevalueringsrapporten fortsatt et potensiale i å utvikle nye undervisnings- og læringsformer. Når det gjelder eksamens- og vurderingsformene inngår det mange skoleeksamener i den eksisterende fagplanen. Noen av disse er erstattet med andre vurderingsformer og obligatoriske arbeidskrav i den nye fagplanen. Det er også blitt innført obligatorisk passeringskrav. Utdanningens pensumslitteratur består av fast pensum og anbefalt pensum. Det er lærebøker som utgjør hoveddelen av pensumlitteraturen. Det er svært få vitenskapelig artikler og engelsk språklige tekster er så godt som fraværende. Utdanningen har innført bruk av databasen Praktisk Prosedyresystem for sykepleiere (PPS). I tilbakemeldingene fra institusjonen juni d.å, pekes det på at PPS vil stimulere studentenes handlingskompetanse når det gjelder å anvende relevante forskningsresultater Vurdering Det er komiteens oppfatning at den nåværende fagplan og emnebeskrivelsene gir en detaljert og ryddig oversikt over studiets kunnskapsinnhold, undervisnings- og læringsformer, vurderingsordninger og lærestoff. Den nylig vedtatte fagplanen vurderes også som et ledd i riktig retning, særlig når det gjelder undervisnings- og læringsformer og vurderinger. Høgskolens overordnede mål har et teknologisk perspektiv. Disse gjenfinnes ikke i fagplanen, men det må ses på som en naturlig følge av at sykepleierutdanningen i første rekke er underlagt rammeplanens målformuleringer. Det kan også være et uttrykk for at sykepleierutdanningen i liten grad har preget defineringen av hva som skal være høgskolens overordnede mål. Målnivået både i eksisterende og ny fagplanen er i stor grad formulert på et lavt målnivå (har kunnskap om, kjenner til). Studentenes evne til å reprodusere kunnskap får dermed etter 11

12 komiteens oppfatning en for framtredende plass, i forhold til kravet om å utdanne reflekterte yrkesutøvere. Komiteen finner at pensumlitteraturen i alt for liten grad bidrar til at studentene får erfaring med ulike genre når det gjelder forskningslitteratur. Litteraturtilfanget slik det nå framstår, bidrar ikke i tilstrekkelig til at studentene utvikler handlingskompetanse når det gjelder å anvende relevante forskningsresultater. Innføringen av PPS vurderer komiteen som positivt, men dette oppveier ikke den noe ensidige lærebokgenren studentene møter gjennom sitt pensum Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at studietilbudet tilfredsstiller de krav som NOKUT stiller til en studieplan. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Gjennomgå studiets litteraturtilfang for å styrke den forskningsbaserte tilnærmingen til undervisningen. 12

13 3.2. Faglig personale og fagmiljø Beskrivelse Studietilbudet har 11 faste stillinger. Det er på rapporteringstidspunktet 3,44 midlertidig ansatte høgskolelærere samt bruk av gjesteforelesere tilsvarende 1,3 årsverk. Av de 11 faste stillingene har en førstelektorkompetanse, fem har kompetanse som høgskolelektor og fire er høgskolelærere. Et årsverk er knyttet til administrasjon og ledelse. I følge instituttets virksomhetsplan er det et mål at instituttet innen 2008 skal ha minst tre førstelektorer og at alle faste ansatte skal ha lektorkompetanse. Medio 2005 skal det gjennomføres en kompetansekartlegging der hver enkeltes faglige mål skal være kartlagt og ved utgangen av året skal det foreligge en kompetanseutviklingsplan. Når det gjelder FoU-arbeid prioriterer høgskolen i sin strategiske plan fem områder for FoUarbeid. Ingen av disse områdene kan sies direkte å ha tilknytning til sykepleiefaglig forskning. I virksomhetsplanen for instituttet presenteres ingen faglige satsningsområder utover FoUprosjektenes relevans for praksisfeltet. I følge dagens studietilbud får studentene en innføring i FoU-virksomhet gjennom undervisning i tilknytning til de 30 felles studiepoengene Vurdering Komiteen finner at over halvparten av de faste og midlertidig ansatte har kompetanse på høgskolelærernivå. Dette er under det formelle kompetansenivået som kreves for tilsetting i vitenskapelige stillinger. For den faste staben forventes det imidlertid at tre av de fire høgskolelærerne i løpet av våren 2006 vil ha kvalifisert seg som høgskolelektorer. Det er som nevnt kun en fast tilsatt ved studietilbudet med førstekompetanse. I følge de planer som er lagt, vil utdanningen ha 2,5 stilling på 1. kompetansenivå høsten Dette tilsvarer over 20 prosent av den faste staben. Utdanningen kan med andre ord innenfor relativ kort tid nå kravet om 20 prosent ansatte i førstestilling, men inkluderes midlertidig stillinger utgjør dette omtrent 17 prosent. Et kritisk og avgjørende punkt er imidlertid å sikre at alle de tilsatte også har den formelle basiskompetansen som gjelder for tilsetting i sektoren. Ser vi på årsverk til undervisning og veiledning, gjennomføres omtrent halvparten av høgskolelærere/øvingslærere. Komiteen savner en klarere strategi på hvordan dette skal håndteres. Komiteen vil påpeke at de fleste av de ansatte har videreutdanninger utover grunnutdanningen i sykepleie, men denne kompetansen har ikke gitt formell uttelling i den videre kvalifiseringen mot lektorkompetanse. Det er imidlertid ikke tvil om at denne kompetansen er av stor betydning med tanke på undervisningene i sykepleiens ulike kunnskapsområder. Komiteens inntrykk gjennom lesing av skolens dokumenter og samtaler med de faglig ansatte er at det pågår relativt lite FoU-arbeid. Dette understrekes også i profilundersøkelsen hvor oppfatningene i større grad støtter usagnet om at Vi prioriterer undervisning og veiledning og forsker når vi har tid til overs enn utsagnet Vi har formalisert tid til undervisning, veiledning og forskning og har ingen problemer med å dekke disse oppgavene. Dette tolker 13

14 vi slik at FoU- virksomheten ikke gis den prioritering som NOKUTs kriterier etterspør. Det er likevel viktig å påpeke at i samtalene med de faglig ansatte, ble det uttrykt et ønske om å dreie kulturen mot utviklingen av en ansattrolle som også innebærer FoU-forpliktelser. Når det gjelder fagplanen mener komiteen at den i alt for liten grad synliggjør forskning som tema i utdanningen. Det er ingen av emnene som eksplisitt beskriver dette som et tema Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at studiet pr i dag ikke tilfredsstiller de krav forskrift om kriterier for akkreditering av studietilbud stiller til bachelorgradsstudier med hensyn til fagpersonalets formelle kompetanse. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Utvikle forpliktende kompetanseutviklingsplaner der de enkelte ansatte gis de rammevilkår som er nødvendig for å heve sin formelle kompetanse. o Utvikle en FoU-profil som også gjenspeiles i høgskolens og instituttets styringsdokumenter. o En målrettet bruk av II-stillinger for å bygge opp kompetansen o Gjennomgå studieplanen med tanke på å styrke den forskningsbaserte kunnskapen. 14

15 3.3. Infrastruktur Beskrivelse Høgskolen i Narvik ble samlokalisert høsten 1996 og sykepleierutdanningen disponerer ulike undervisningsrom (auditorier, klasserom, grupperom og treningsrom) bibliotek og leseplasser Vurdering Infrastrukturen vurderes som funksjonell for utdanningen. Biblioteket har omfattende og relevante databaser innen sykepleiefaget og preges av høy bibliotekfaglig kompetanse. Treningsavdelingen samt rom som studentene benytter i oppgavearbeid ligger i nær tilknytning til lærernes kontorer. Dette vurderes som positivt med hensyn til uformell veiledning og assistanse, men kan virke forstyrrende på lærerens mulighet til å konsentrere seg om eget forskningsarbeid Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at utdanningens infrastruktur er tilfredsstillende. 15

16 3.4. Kvalitetssikring Beskrivelse Det gjennomføres studentevalueringer i tråd med de bestemmelser som gjelder for høgskolen. I tillegg har kullkontakter (fagansatte) og studiekoordinator muntlig evaluering med hele kullet på slutten av hvert semester. For hvert emne er det en emneansvarlig lærer som har ansvar for evaluering og rapportering og for oppfølging av nødvendige forbedringstiltak. Ordningen med emneansvarlig er relativ ny. Studentene er representert i alle utvalg ved høgskolen. Tillitsvalgte studenter ved alle kull har møter med studiekoordinator og instituttleder en gang i måneden. Høgskolen har også et eget læringsmiljøutvalg der studentene er representert. Det arbeides med å sikre bedre kontakt med praksisfeltet gjennom møtevirksomhet, og et arbeid er satt i gang for å utvikle kvalitetsprosedyrer for praktiske studier. For kliniske studier ved sykehuset er det opprettet et eget praksisråd som har som funksjon å kvalitetssikre praksisstudiene. Det diskuteres også å opprette et slikt råd for kommunehelsetjenesten. Studentene følges opp med tilbud om individuell samtale, dette inngår i den enkelte ansattes arbeidsplan Vurdering Det er komiteens vurdering at studentenes deltakelse i kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende. Komiteen vurderer det arbeidet som pågår for å sikre kvaliteten i praksisstudiene som meget viktig. Når det gjelder kvalitetssikringen av pensumlitteraturen er vårt inntrykk at det er den enkelte emneansvarlig som har hovedansvaret, og at det ikke er mer systematiske prosedyrer for dette. Pensumets bidrag totalt sett med tanke på forskningsbasert undervisning blir dermed ikke synliggjort. Komiteen savner en beskrivelse av rutiner for systematiske drøftinger av innholdet i den forskningsbaserte undervisningen på de ulike trinnene, som også innebærer en kobling mellom forskningsvirksomhet og undervisningsvirksomhet Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at kvalitetssikringssystemet er tilfredsstillende selv om det fortsatt er under utvikling. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Arbeide videre med å utvikle et hensiktsmessig operativt samarbeidsorgan mellom utdanningen og praksisfeltet som sikrer kvaliteten på gjennomføringen av praksisstudiene og ansvarsfordelingen. 16

17 o Utarbeide kriterier for vurdering av pensumlitteraturen som sikrer sammenheng, progresjon og nivå. Studentene bør få møte ulike tekstgenre i pensumlitteraturen. Studentene må også få erfaring med å lese tekster på engelsk. o Gjennomføre årlige personalseminar hvor studiets FOU-virksomhet drøftes med tanke på å sikre studentenes deltakelse i forskningsbasert undervisning og FoU-aktiviteter 17

18 3.5. Bachelorgradsreglement Bachelorgradsreglementet ble vedtatt av Høgskolestyret 01/10-02 og studieplan/fagplan for sykepleierutdanningen er utarbeidet i tråd med denne Konklusjon og anbefaling Komiteen finner at reglementet er tilfredsstillende. 18

19 4. INTERNASJONALISERING 4.1. Beskrivelse Internasjonalisering er et satsningsområde ved instituttet, og tidligere var det et samarbeid om studentutveksling til Kiruna i Sverige (5-10 studenter årlig). I dag har utdanningen et samarbeid med en sykepleierutdanning i København samt at de deltar i Nordkalottavtalen. Det pågår også et arbeid for å etablere et samarbeid med universitetet i Beijing. I dag har utdanningen fem utvekslingsstudenter fra Kina som tar hele utdanningen ved høgskolen. For å sikre kvaliteten er det et prinsipp ved utdanningen at lærerutveksling skal foregå forut for studentutveksling. Det slås fast i den nye fagplanen at det skal legges til rette for at studenter skal ha mulighet for å ta deler av utdanningen i utlandet. Noen nærmere konkretisering gjøres imidlertid ikke Vurdering Komiteen vurderer at skolens internasjonale engasjement er godt i forhold til skolens størrelse. Komiteen finner imidlertid at utdanningen står overfor en utfordring når det gjelder å øke lærerutvekslingen, ikke minst i tilknytning til forskningssamarbeid Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at utdanningen er organisert slik at den legger til rette for internasjonalisering Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Prioritere utenlandsopphold for ansatte som bidrar til kompetanseutvikling innenfor FoU-virksomheten 19

20 5. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER UFDs RAMMEPLAN 5.1. Beskrivelse Siden sykepleierutdanningen er den eneste helse- og sosialfaglige grunnutdanningen som tilbys ved høgskolen i Narvik, foregår det ikke noe samarbeid om rammeplanens fellesdel på 30 studiepoeng. I følge selvevalueringsrapporten er disse studiepoengene integrert i den ordinære studieplanen for studietilbudet. Det uttrykkes et ønske om å styrke studentenes tilgang til tverrfaglig samarbeid. Nåværende fagplanen er ellers utviklet i tråd med rammeplanen og gir eksplisitt oversikt over fordeling av studiepoeng i samsvar med rammeplanens krav. Det er imidlertid ikke helt lett å få tak på hvor fellesdelen på 30 studiepoeng inngår. Det er etablert et praksisråd mellom høgskolen og sykehuset, og et mer formelt samarbeid med kommunehelsetjenesten er under utarbeidelse. Høgskolen tilbyr videre kurs i praksisveiledning Vurdering Komiteen vurderer det slik at studietilbudet slik det er beskrevet i fagplanen gjenspeiler og viderefører de målformuleringer som er beskrevet i rammeplanen. Under læringsmål knyttet til fagutvikling, kvalitetssikring og forskning pekes det på at det i teoriundervisningen må fokuseres mer på studentenes evne til å vurdere og å anvende relevante forskningsresultater, og å integrere studentene i FoU-virksomheten. Den nye fagplanen gir i liten grad nye føringer for dette. Som tidligere nevnt preges pensum i liten grad av en vektlegging av anvendelse av relevante forskningsresultater. Det kan stilles spørsmål om utdanningen i sitt tilbud i sterk nok grad oppfyller læringsmålene om fagutvikling, forskning og ledelse. På den andre siden gis disse områdene få studiepoeng i rammeplanen Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at studietilbudet gjennom studieplan/fagplan oppfyller rammeplanens læringsmål. Komiteen vil imidlertid anbefale institusjonen å: o Revidere fagplanen med sikte på å bedre legge til rette for rammeplanens læringsmål innen fagområde fagutvikling, kvalitetssikring og forskning 20

21 6. STUDIETILBUDETS RESULTATKVALITET 6.1. Kandidatenes tilfredshet Svarprosenten på SINTEF Helses delrapport fra sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik oppgis til 40 prosent. (N= 23). Dette er langt lavere enn svarprosenten for hele utvalget og rapporten må derfor brukes med stor varsomhet da det er høyst usikkert om de som har svart er representative for populasjonen. Med dette forbeholdet presenterer vi noen av tallene. 13 ( 57 %) av kandidatene oppgir at de totalt sett er fornøyd med studiet, mens 1 (4,3%) oppgir at de misfornøyd. 9 respondenter (39,1%) av utvalget svarer verken misfornøyd eller fornøyd. Når det gjelder praksis er 9 (39,1%) fornøyd, 1 (4,3%) er misfornøyd og 13 (56,5%) oppgir at de er verken fornøyd eller misfornøyd. Svarene fra kandidatene fra HiN samsvarer på de fleste punktene med resten av utvalget. Det er imidlertid et viktig unntak og det gjelder praksisopplæringen. Disse tallene antas å ha sammenheng med kandidatenes vurdering av veiledningen i praksisstudiene og da særlig veiledet praksis i medisinske avdelinger. 44 prosent av kandidatene fra HiN oppgir at de ikke er tilfreds med denne veiledete praksisen mot 19 prosent for hele utvalget. Det at studentene er misfornøyd rettes både mot lærerens og sykepleierens veiledning. Når det gjelder utsagnet Det var god oppfølging fra sykepleiere i praksis sier kun 13 prosent av kandidatene fra HiN seg helt enig i dette utsagnet, mens tallet er 42 prosent for hele utvalget. Det er innenfor områdene undervisning og veiledning, fagutvikling, kvalitetssikring, forskning, organisasjon og ledelse og helse- og sosialpolitikk flest oppgir at studiet i liten eller begrenset grad har gitt dem et tilfredsstillende teoretisk kunnskapsgrunnlag. Til sammenlikning er det ingen som oppgir at de i liten eller begrenset grad har fått et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag innenfor området pleie og omsorg Som nevnt innledningsvis er svarprosenten lav. Det betyr at det negative bilde kan skyldes enkelttilfeller som senere er blitt rettet opp Konklusjon og anbefaling Komiteen vil trass i usikkerhet rundt tallene anbefale institusjonen å: o Utvikle bedre prosedyrer for å kvalitetssikre praksisfeltets veiledningskompetanse. 21

22 6.2. Studentenes tilfredshet Ved institusjonsbesøket møtte vi seks studenter for en times intervju. Det var to representanter fra hvert årstrinn. Studentene var ikke tillitsvalgte, men tilfeldig plukket fra sitt kull Beskrivelse Funnene tyder på at studentene er relativt fornøyd med studiet. De har imidlertid til tider vært noe frustrerte fordi lærerne har vært nødt til å prioritere egen videreutdanning og eget kvalifiseringsarbeid. Nærhet til praksisplasser ble også trukket fram som svært positivt, selv om det enkelte ganger var for mange studenter på noen av praksisplassene. Studentene stilte spørsmål ved at det synes som om man kan gå gjennom sykepleierutdanningen uten egentlig å delta, og dermed ikke få tilbakemelding på upassende atferd. Selv om studentene er organisert i basisgrupper, kan man la være å delta aktivt. Studentene etterlyste en tydeliggjøring fra skolen når det gjaldt sikring av alles deltakelse i de arbeidsoppgavene som basisgruppene skal utføre. Det ble fra flere av studentene pekt på at mange studenter i for liten grad verdsetter den studieplassen de har fått. De møter ikke opp på undervisningen, noe som i følge studentene fører til at tilbudet innskrenkes. Flere at studentene ønsket bruk av frammøteprotokoll. Studentene ga videre inntrykk av at det er noe tilfeldig hvor god og relevant praksisen blir og etterlyste backup-ordninger der vilkårene for gjennomføringen av praksis endrer seg (for eksempel ved sykdom). Samtidig var alle de seks studentene vi snakket med relativt godt fornøyde med sin egen praksis, men ga uttrykk for at det skyltes at de hadde vært heldige. De hadde også noen kommentarer til arbeidskravene i praksis, hvor det å utarbeide pedagogisk pleieplan stjeler fokus fra den konkrete praksisopplæringen. De satte med andre ord spørsmål ved relevansen ved noen av arbeidskravene uten å trekke en klar konklusjon. Studentene ga uttrykk for at det meste av informasjon gikk greit, men uttrykte samtidig stor irritasjon over at undervisning ble avlyst uten at studentene hadde fått beskjed på forhånd. Dette er særlig frustrerende for dem med lang reisevei. Det synes for øvrig som om studentene var rimelig fornøyd med progresjonen i faget, bortsett fra plasseringen av vitenskapsteori og metode i første år. Når det gjelder innføring i vitenskapsteori og metode samt arbeid med forskningsartikler tyder studentenes utsagn på at FoU er godt skjult i undervisningen Vurdering De seks studentene framstår som relativt tilfredse med utdanningen, men mener de selv har vært heldige. Dette kan tyde på at det er en viss frustrasjon å spore hos studentene når det gjelder praksisopplæring, gjennomføring av oppsatt undervisning og enkelte studenters deltakelse. Studentens manglende engasjement i forskning virker også negativt i forhold til den måten de oppfatter lærernes tidsbruk. 22

23 Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at studentenes vurderinger av studietilbudet er tilfredsstillende. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Gjennomgå veilederrollen i basisgruppearbeid o Gjennomføre tiltak som bidrar til en økt studentinvolvering i FoU aktiviteter 23

24 6.3. Arbeidsgiveres tilfredshet Det ble gjennomført et intervju med ansatte ledere ved avtakerinstitusjonene. I alt fem representanter fra sykehuset (medisinsk og kirurgisk avdeling) og kommunehelsetjenesten (hjemmetjenesten, bo- og servicesenter og psykiatri) deltok. Vi vil også nedenfor trekke inn kommentarer fra praksisinstitusjonenes veiledere/kontaktsykepleiere da disse utfyller utsagnene fra lederne Beskrivelse Funnene viser at avtakerinstitusjonene stort sett er godt fornøyd med de kandidatene de ansetter som er uteksaminert fra HiN. Dette betyr ikke at de kan gå rett inn å ta det fulle ansvaret som ligger i stillingen. Avtakerinstitusjonene må tilrettelegge for en innføringsperiode (f.eks ved bruk av bakvakter). Dette ansvaret ser imidlertid lederne på som sitt ansvar og ikke skolens. Det pekes også på at tilbudet av ferdigutdannede er stort for øyeblikket - noe som gjør at arbeidsgiverne har mulighet til å velge og vrake blant søkerne. Lederne understreker at høgskolen er viktig for praksisfeltet når det gjelder å tilby kurs og seminarer knyttet til så vel veiledning som andre sykepleierelaterte temaer. Når det gjelder gjennomføringen av praksisstudiene var problemstillingene ved de ulike institusjonene noe ulike. Utfordringene ble sterkest uttrykt ved medisinsk avdeling på sykehuset. Avdelingen har mange praksisstudenter nesten kontinuerlig - noe som medfører stor slitasje på kontaktsykepleierne. I den sammenhengen ble det også trukket fram at det har vært en reduksjon av antall senger og stillinger på sykehuset. For å sikre god praksisopplæring blir det både fra lederne og kontaktsykepleierne pekt på nødvendigheten av en tett oppfølging av praksisveileder fra skolen. Det ble videre referert til et prosjekt knyttet til utviklingen av en ny modell for organisering av veiledning av studenter i praksis ved medisinsk og kirurgisk avdeling. Det ble uttrykt store forventinger til dette til tross for at finansieringen ikke var på plass Vurdering Alt i alt var representantene fra avtakerorganisasjonene fornøyd med kvaliteten på de ferdige kandidatene fra høgskolen. Vi har imidlertid et inntrykk av, ikke minst gjennom samtalen med kontaktsykepleiere at det er noen kritiske forhold knyttet til praksisopplæringen innenfor sykehus som det burde tas tak i. På grunn av innstramminger og reduserte stillinger i sykehuset er praksisveiledningen, som det også slås fast i selvevalueringen, sårbar. Det er mye som tyder på at den praksisopplæringsmodellen som i dag brukes er for belastende for sykehusets avdelinger. 24

25 Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at samtalene med ledere og praksisveiledere/kontaktsykepleiere tyder på at praksisgjennomføringen innenfor sykehus ikke fungerer tilfredsstillende. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Sette i gang utprøving av en ny modell for praksisopplæringen innenfor medisinsk og kirurgisk avdeling. Dette arbeidet må drøftes med høgskolens og sykehusets toppledelse med tanke på ansvar for faglig og økonomisk gjennomføring samt evaluering av ordningen. o Etablere et praksisråd også for kommunehelsetjenesten. Dette vil sikre en mer systematisk samtale mellom helsetjenesten, utdanningens lærere og studentene. 25

26 6.4. Gjennomstrømming og eksamenskarakterer I et faktaark som var vedlegg til selvevalueringen ble institusjonen bedt om å oppgi statistikk på gjennomstrømming og eksamenskarakterer Beskrivelse Når det gjelder karaktersetting fikk drøyt halvparten av kandidatene fra kull 2000 og 2001 A (20%) eller B (32%). Drøyt 1/3 fikk C. To kandidater strøk våren 2003, mens en strøk våren Det må understrekes at dette er karakterfordeling på avsluttende eksamen. Gjennomstrømmingstallene viser at av kullet har 88 prosent gjennomført innenfor en ramme på to semester over normert studietid. På kull 2001 er 69 prosent ferdig ett semester over normert tid. Det forventes at flere vil avslutte våren Det framkommer i selvevalueringsrapporten at det i den senere tid er blir mer vanlig at studenter stryker i praksis og at det å fjerne oppmøteplikten i en del teoriundervisning har ført til flere stryk, blant annet i samfunnsfag Vurdering Karakterfordelingen viser en noe høyere bruk av karakterene A og B enn det som vil gjelde dersom man legger en normalfordeling tilgrunn. Gjennomstrømmingen synes å ligge på et akseptabelt nivå Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at gjennomstrømmingen er tilfredsstillende. Komiteen vil anbefale institusjonen å: Følge opp systematisk årsakene til at studentene blir forsinket i studiene. 26

27 7. HELHETLIG VURDERING Komiteen finner at sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik tilbyr et studietilbud som er i tråd med den nasjonale rammeplanen og NOKUTs krav til en studieplan. Komiteen vil videre bemerke at den nye fagplanen som er vedtatt og som vil tre i kraft høsten 2005, bidrar til en positiv utvikling av tilbudet særlig når det gjelder undervisnings- og læringsformer og vurdering. Komiteen finner at utdanningsprogrammet i for liten grad tydeliggjør utdanningenes forskningstilknytning og komiteen etterspør en sterkere ambisjon når det gjelder forskningens rolle i undervisning og læring. Komiteen vil i denne sammenheng trekke fram pensumlitteraturen. Det tyder på at pensumlitteraturen i for liten grad bidrar til at studentene får erfaring med ulike genre når det gjelder forskningslitteratur, og at litteraturtilfanget derfor ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at studentene utvikler handlingskompetanse når det gjelder å anvende relevante forskningsresultater. Komiteen finner at sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Narvik i dag ikke oppfyller kravet om at 20% av fagmiljøet skal ha førstestillingskompetanse. Selv om utdanningen innenfor relativ kort tid kan nå kravet om 20 prosent fast ansatte i førstestilling, er det et relativt høyt antall ansatte som ikke har den formelle basiskompetansen som gjelder for tilsetting i sektoren. Ser vi på årsverk til undervisning og veiledning, gjennomføres omtrent halvparten av høgskolelærere/øvingslærere. Komiteen savner en klarere strategi på hvordan dette skal handteres. Sykepleierutdanningen i Narvik inngår i en høgskole med en sterk teknisk profil. Dette gir spennende muligheter for tverrfaglig samarbeid, men krever en bevisst tenkning slik at sykepleiefaglig FoU-arbeid synliggjøres i høgskolens satsninger. Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at utdanningen ligger på et tilfredsstillende nivå, men at det er områder som kan forbedres. Når det gjelder tilbakemeldingene fra kandidatene og praksisfeltet tolker komiteen det slik at praksisopplæringen særlig innenfor medisinsk praksis ikke fungerer tilfredsstillende. Det kan selvsagt stilles spørsmål om hvor representative de tilbakemeldingene vi har fått er, men komiteen mener likevel at dette krever igangsetting av tiltak som sikrer kvaliteten på praksisopplæringen. Komiteen mener det er avgjørende i denne sammenheng at prosjektet knyttet til utviklingen av en ny modell for organisering av veiledning av studenter i praksis ved medisinsk og kirurgisk avdeling settes i gang. Komiteen vil peke på at en utdanning der halvparten av utdanningstiden består av ekstern praksis stiller ekstra store krav til klare administrative rutiner og prosedyrer så vel som utvising godt faglig skjønn. Å utvikle kvalitetssikringsordninger som sikrer begge disse dimensjonene er en stor utfordring og et stort ansvar ikke bare for utdanningsinstitusjonen, men også for de ulike praksisinstitusjonene. 27

28 8. KONKLUSJON Komiteen finner at bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Narvik ikke tilfredsstiller kravene til revideringen. 28

29 9. ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING For å tilfredsstille de krav som stilles i revideringen må institusjonen gjennomføre følgende tiltak: o Utarbeide en forpliktende kompetanseutviklingsplan for det faglige personale slik at lektorkompetanse og 20 % førstekompetanse oppnås. o Sette i gang utprøving av en ny modell for praksisopplæringen innenfor medisinsk og kirurgisk avdeling. Dette arbeidet må drøftes med høgskolens og sykehusets toppledelse med tanke på ansvar for faglig og økonomisk gjennomføring samt evaluering av ordningen. o Utvikle prosedyrer for å kvalitetssikre praksisfeltets veiledningskompetanse Institusjonen bør i tillegg gjøre følgende: o Gjennomgå studieplanen med tanke på å styrke den forskningsbaserte kunnskapen og utvikle en tydelig strategi for å sikre og utvikle studietilbudets forskningstilknytning. o Gjennomføre årlige personalseminar hvor studiets FOU virksomhet drøftes med tanke på å sikre studentenes deltakelse i forskningsbasert undervisning og FoU-aktiviteter o Gjennomgå studiets litteraturtilfang for å styrke den forskningsbaserte tilnærmingen til undervisningen. o Utarbeide kriterier for vurdering av pensumlitteraturen som sikrer sammenheng, progresjon og nivå. Studentene bør få møte ulike tekstgenre i pensumlitteraturen. Studentene bør også få erfaring med å lese tekster på engelsk. o Revidere fagplanen med sikte på å bedre legge til rette for rammeplanens læringsmål innen fagområde fagutvikling, kvalitetssikring og forskning o Gjennomgå veilederrollen i basisgruppearbeid o Gjennomføre tiltak som bidrar til en økt studentinvolvering i FoU aktiviteter o Utvikle en FoU-profil som også gjenspeiles i høgskolens og instituttets styringsdokumenter. o Målrettet benytte II-stillinger for å bygge opp kompetansen o Prioritere utenlandsopphold for ansatte som bidrar til kompetanseutvikling innenfor FoU-virksomheten o Arbeide videre med å utvikle hensiktsmessige operative samarbeidsorganer mellom utdanningen og de ulike praksisfeltene som sikrer kvaliteten på gjennomføringen av praksisstudiene og ansvarsfordelingen. o Følge opp systematisk årsakene til at studentene blir forsinket i studiene. 29

30 10. VEDLEGG Komiteens mandat Oppgaven til sakkyndig komité er å vurdere hvorvidt bachelorgradsstudiet i sykepleie (grunnutdanningen) / mastergradsstudiet i sykepleievitenskap tilfredsstiller oppgitte krav til revideringen. Vurderingen vil foregå på grunnlag av de standarder, kriterier og indikatorer som er presentert i prosjektplanens kapittel 4 (se prosjektplanen på nettsiden ). Komiteens vurdering baseres på følgende materiale: Institusjonenes selvevaluering Innsamlet materiale gjennom spørreundersøkelser/intervju, dokumentasjon av oppnådde resultat Annet materiale som komiteen anser som relevant for vurderingen Komiteens erfaringer fra institusjonsbesøk Komiteen skal selv skrive en sakkyndig rapport for hvert studietilbud etter en mal som er utarbeidet av NOKUT. Rapporten skal gi en entydig og begrunnet konklusjon basert på en helhetlig vurdering av om bachelorgradsstudiet i sykepleie/mastergradsstudiet i sykepleievitenskap har en slik kvalitet at det tilfredsstiller de spesifiserte kravene til akkreditering. Rapporten skal ha vurderinger som den enkelte institusjon skal kunne bruke i sitt videre utviklingsarbeid. Komiteen skal kvalitetssikre rapportens faktiske opplysninger før den avgis. All informasjon som fremkommer under prosessen, er å betrakte som konfidensiell. NOKUT fraråder de sakkyndige å delta i offentlig debatt om revideringsprosjektet. Komiteen arbeider på oppdrag av NOKUT og avgir sin rapport dit. 30

31 10.2. Program for institusjonsbesøket Høgskolen i Narvik 22. april 2005 Tid Tema Møte med rektor, dekan, studieleder, prosjektansvarlig og en studenttillitsvalgt Pause Møte med studenter Pause Møte med studieansvarlig, FoU-ansvarlig og praksisansvarlig Lunsj Møte med faglig / vitenskaplig personale Omvisning på studiestedet Møte med høgskolens praksisveilerere Pause Møte med praksisveiledere ved praksisinstitusjoner Pause Møte med arbeidsgivere Møte med rektor, dekan, studieleder, prosjektansvarlig og en studenttillitsvalgt Liste over dokumentasjon benyttet i revideringen Dokumentasjon produsert for revideringen av institusjonen Øvrig relevant dokumentasjon fra institusjonen som har blitt overlevert komiteen Rapport om studietilbudet fra SINTEF Helse, februar

32 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av

33 FORORD Komiteen som har foretatt ny vurdering av studiets kvalitetssikring i forbindelse med revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sin bachelor i sykepleie legger med dette fram sin rapport. Rapporten omhandler vedtakspunktet som i NOKUTs styres vedtak av ble gitt ett års frist for forbedring. Rapporten er derfor å betrakte som et tillegg til hovedrapporten som ble lagt frem i Komiteens mandat er å vurdere om studietilbudet tilfredsstiller standarder og kriterier i forhold til det vedtaket som ble gjort i Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene i: NOKUTs Forskift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo, Umeå, Porsgrunn, Trondheim, 31. august 2007 Olav Dalland førsteamanuensis Diakonhjemmet Høgskole Komiteens leder Astrid Norberg Professor emerita Umeå Universitet Mette Karoliussen Førstelektor Høgskolen i Telemark Dina von Heimburg student Høgskolen i Sør-Trøndelag 2

34 Innholdsfortegnelse FORORD BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN BAKGRUNN OPPFØLGING AV VEDTAK MED ETT ÅRS FRIST GRUNNLAG FOR NY VURDERING AVKLARING VEDRØRENDE PROSESSEN HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT NY VURDERING KVALITETSSIKRING Beskrivelse Vurderinger Konklusjon KOMITEENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 8 APPENDIKS: SAKKYNDIG KOMITÉ, KOMITEENS MANDAT OG UTDRAG FRA NOKUTS FORSKRIFT... 9 SAKKYNDIG KOMITÉ... 9 KOMITEENS MANDAT NOKUTS FORSKRIFT UTDRAG

35 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN 1.1. Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en revidering av alle akkrediterte bachelorgradsstudier og mastergradsstudier i sykepleie og sykepleievitenskap. Målet for revideringen av de akkrediterte sykepleieutdanningene var å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. NOKUT engasjert syv sakkyndige komiteer til ekstern uavhengig vurdering av til sammen 33 studietilbud. Komiteene foretok institusjonsbesøk med en rekke intervjuer. For hvert studietilbud skrev komiteene rapport med observasjoner, vurderinger og konklusjoner. Rapporten konkluderte med en vurdering av om studietilbudet tilfredsstilte de krav som var satt, samtidig som de ga råd til videre utvikling av studietilbudet. Vedtaket i NOKUTs styre 10. november 2005 om revidering av akkreditering var basert på både de sakkyndiges rapport og kommentarene fra institusjonen. NOKUTs styre fattet følgende vedtak for Høgskolen i Narvik: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Narvik tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradstudium i sykepleie må Høgskolen i Narvik: a) Ett år fra vedtaksdato dokumentere tilfredsstillende krav til kvalitetssikring av praksisfeltets veiledningskompetanse. b) To år fra vedtaksdato undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger Oppfølging av vedtak med ett års frist I november 2006 gikk fristen ut for institusjonene med ett års frist til å utbedre svakheter i studieplan/fou, kvalitetssikring av praksisstudier, og infrastruktur. Høgskolen i Narvik sin dokumentasjon/selvevaluering med beskrivelser av plan for kvalitetssikring er med dette underlagt ny sakkyndig vurdering.

36 1.3. Grunnlag for ny vurdering De sakkyndige vurderingene i første fase av revideringen var basert på studieplaner, intervjuer og resultatkvalitet slik disse forelå i Vedtakene som førte til ett års frist til forbedring hadde således sitt utspring i dokumentasjonen slik den forelå da. Den nye vurderingen er basert på ny dokumentasjon vedrørende kvalitetssikringen av studiet. I etterkant av vedtaket fra 2005 har NOKUT revidert forskriften, Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av (se vedlegg). Den nye vurderingen gjøres i henhold til denne. 1.4 Avklaring vedrørende prosessen I forbindelse med NOKUTs rutine om oppretting av faktiske feil og mangler fikk høgskolen seg forelagt en foreløpig rapport. Også høgskolens kommentarer utover opprettinger gikk tilbake til komiteen før endelig rapport ble utarbeidet. 5

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen som har

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Østfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradstudium i sykepleie ved Høgskolen i Østfold legger med

Detaljer

Høgskolen i Bergen. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bergen. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Bergen sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN Forslag til vedtak: Styret understreker nødvendigheten av at HiN prioriterer arbeidet med å innfri NOKUTs krav til sykepleierutdanningen.

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005

Detaljer

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie + Høyskolen Diakonova (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Infrastruktur SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Østfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradstudium i sykepleie ved Høgskolen i Østfold legger med

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Molde Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Vestfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Vestfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen i Vestfold, legger med

Detaljer

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Akershus Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Akershus, legger

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Tromsø Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Universitetet i Stavanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Universitetet i Stavanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Universitetet i Stavangers (tidligere Høgskolen i Stavanger)

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie + Høyskolen Diakonova (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Oslo Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Lovisenberg diakonale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Diakonissehjemmets høgskole

Diakonissehjemmets høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Diakonissehjemmets høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Diakonissehjemmets Høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Diakonissehjemmets Høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Diakonissehjemmets Høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Diakonissehjemmets Høgskole,

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2 Høgskolen i Finnmark Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Høgskolen i Agder Campus Kristiansand. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Agder Campus Kristiansand. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Agder Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Agders, Campus Kristiansand, bachelorgradsstudium

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskulen i Sogn og Fjordane Ny vurdering av Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Rapport fra eksternt panel Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Periodisk programevaluering UNIVERSITETET I OSLO Desember 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Akershus Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Akershus, legger

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften)

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20652161 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref.:

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning.

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Hvordan samsvarer forutsetningene knyttet til praksisstudiene med føringene i rammeplanen Sissel

Detaljer