Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

2 Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo legger med dette frem sin rapport. Komiteen ble oppnevnt av NOKUTs styre Til grunn for vurderinger og konklusjoner liger komiteens mandat av samt Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, fastsatt av NOKUT med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av nr, 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universitet og høyskoler. Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo, Inger Margrethe Holter, dekan, førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud Astrid Norberg professor emerita Umeå universitet Olav Dalland førsteamanuensis Diakonhjemmet høgskole Katrine Elida Aaland studentrepresentant Studentenes landsforbund

3 Innholdsfortegnelse FORORD BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN BAKGRUNN OG HISTORIKK Vedtaket for Høgskolen i Oslo INNLEDENDE VURDERING AV FAGMILJØET Skjema for kvalitative data Tallene fra Høgskolen i Oslo NOKUTs vurdering Vedtak om ny sakkyndig vurdering Klagen fra Høgskolen i Oslo Klagenemdas vurdering NY SAKKYNDIG VURDERING AV FAGMILJØ Komiteens mandat Ny forskrift Vurderingsgrunnlaget HVA UTGJØR ET FAGMILJØ?... 9 RAMMER FOR DEFINERING AV FAGMILJØ... 9 Personalkategorier som inngår i bachelorutdanningen i sykepleie... 9 Hva som kan inngå i fagmiljøets bidrag utover undervisning, veiledning og relevant forskning ( Annet ) 9 Praksis... 9 Relevant forskning... 9 Nettverk HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARD OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT 2-1 (2) (2) INSTITUSJONEN SKAL HA ET STABILT FAGMILJØ Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring med praksisfeltet For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes KOMITEENS SAMLEDE VURDERING OG KONKLUSJON VEDLEGG MANDAT FOR SAKKYNDIG KOMITÉ DOKUMENTASJON BENYTTET I NY VURDERING

4 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN 1.1. Bakgrunn og historikk NOKUTs styre vedtok å gjennomføre en revidering av all norsk sykepleierutdanning - 31 heltids studietilbud på bachelorgradsnivå, samt to mastergradsprogram i sykepleievitenskap. Det ble oppnevnt syv komiteer, hver med fire medlemmer. Komiteene hadde som mandat å vurdere utdanningene ut ifra standarder, kriterier og indikatorer. Standarder og kriterier slik de fremkommer i NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, mens indikatorer er undersøkelser av studietilbudets resultatkvalitet. For 31 av studietilbudene medførte revideringen vedtak som påpekte forhold med krav om utbedringer av disse innen en oppgitt frist for at akkreditering kunne opprettholdes Vedtaket for Høgskolen i Oslo NOKUTs styre fattet 10. november 2005 følgende vedtak vedrørende revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Oslo (sak 120/05): 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Oslo tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen i Oslo: a. To år fra vedtaksdato dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. b. Ett år fra vedtaksdato dokumentere at studietilbudet tilfredsstiller kravet til kvalitetssikring på de områder som er påpekt av komiteen. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. NOKUT gjorde i brev av 15. november 2005 oppmerksom på at vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28. Etter forvaltningsloven 29 er klagefristen tre uker regnet fra det tidspunktet vedtaket ble mottatt av institusjonen. NOKUTs faglige vurdering kan ikke påklages, jf. forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler 1-5 c, og klage sendes til NOKUT, jf. forvaltningsloven Innledende vurdering av fagmiljøet Den nasjonale revideringen av sykepleieutdanning ble igangsatt i Våren 2005 gjennomførte NOKUT institusjonsbesøk i forbindelse med den pågående revideringen av tidligere akkrediterte grunnutdanning i sykepleie etter

5 innføring av Kvalitetsreformen kalt bachelor i sykepleie. Selve vurderingene ble foretatt av sakkyndige komiteer satt sammen for anledningen. Komiteens vurdering skulle basere seg på institusjonens selvevaluering, spørreundersøkelse blant nylig utdannede sykepleiere (kandidatundersøkelsen), annen dokumentasjon som komiteen anser som relevant, og erfaringer fra institusjonsbesøket og de gjennomførte intervjuene som fant sted. Rapporten skulle skrives etter mal, og gi en entydig og begrunnet konklusjon basert på en helhetlig vurdering av om bachelorgradsstudiet i sykepleie/mastergradsstudiet i sykepleievitenskap har en slik kvalitet at det tilfredsstiller de spesifiserte kravene til akkreditering. I forbindelse innrapporteringen av statistiske data, som skjedde samtidig med innsending av selvevalueringen, ba NOKUT om å få tilsendt følgende opplysninger i forhold til årsverk: a) Innsats ved bachelorgradsstudiet, heltid (totalt, samt delt i faste og midlertidige), og b) Innsats i undervisning og veiledning ved bachelorgradsstudiet, heltid Skjema for kvalitative data Skjema for utfylling av kvantitative data som institusjonene rapporterte til NOKUT 15. februar 2005 etterspurte følgende: Tabell 2 Tilsatte og deres kompetanse, årsverk (2004) Stillingskategori Totalt Faste Midlertidige Professor Undervisnings-/høgskoledosent Førsteamanuensis Amanuensis Førstelektor Høgskolelektor Høgskolelærer/øvingslærer Forsker Professor II Rekrutteringsstillinger (Stipendiat og Post doktor) Gjesteforelesere, timelærere etc.* Årsverk til undervisning og veiledning Spesifiser gjerne i egen rad eller fotnote hvilke stillinger det er. Det spørres etter dette også i selvevalueringen, under Faglig personale og fagmiljø. Tellingstidspunkt (1. november 2004) som i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Stillingskategoriene er hentet fra den overordnede kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger i DBH. Kun årsverk brukt i forbindelse med sykepleierutdanningen, heltid. Kun data på årsverk (stillingsandeler), ikke antall personer. 4

6 Faste og Midlertidige skal summere seg til Totalt. Årsverk til undervisning og veiledning; rapporter antall årsverk (innen hver stillingskategori) som er satt av til undervisning og veiledning ved det studiet hvor akkrediteringen revideres. Tallene ble kvalitetssikret i dialog med institusjonene før andelen førstestillingskompetanse ble regnet ut på bakgrunn av institusjonenes innrapporterte tall. Institusjonene var således klar over at andelen førstestillingskompetanse ville bli regnet ut i forhold til årsverk som er oppgitt til undervisning og veiledning ved studiet. Klagenemnda har ikke kommentert at NOKUT ba om tall fra institusjonene på denne måten Tallene fra Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo innrapporterte følgende data til NOKUT innen fristen 15. februar 2005: Andel årsverk av personer med førstestillingskompetanse ved studietilbudet: 17,6 % Andel årsverk av personer med førstestillingskompetanse som deltar i undervisning og veiledning ved studietilbudet var vanskelig å anslå ut ifra dokumentasjonen og intervjuene. Sakkyndig komité skriver i sin kommentar at avdeling for sykepleierutdanning på vurderingstidspunktet hadde tilnærmet 20 % førstestillingskompetanse, men at det var vanskelig å anslå hvor andel av disse som var direkte involvert i undervisning og veiledning av studenter på bachelorstudiet. I høgskolens kommentar til sakkyndig rapport hevder institusjonen at de har 22 % førstestillingskompetanse målt i årsverk, hvilket det også refereres til i klagenemndas vedtak NOKUTs vurdering Klagenemnda kommenterte at det er behov for en avklaring av hva NOKUT faktisk forlanger i forbindelse med beregning av førstestillingskompetanse. Klagenemnda har ikke kommentert styresak 104/05 (Revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie - Gjennomføring, resultater og frister) av 10. november 2005, som ble behandlet i forkant av enkeltvedtakene i revideringen av akkrediteringene, til tross for at det ble vist til denne saken i NOKUTs brev av 15. november 2005 hvor vedtaket ble oversendt høgskolen. I sak 104/05 fremkommer det entydig hvilke premisser NOKUTs styre har lagt til grunn for vurderingene i revideringen av akkrediteringene: Alle komiteene har regnet andel ansatte med førstestillingskompetanse på samme måte. Institusjonene ble bedt om å rapportere inn de ansatte og deres kompetanse regnet i årsverk. Rapporteringen var både totalt antall årsverk ved avdelingen hvor studiet tilbys og i forhold til antall årsverk som går til undervisning og veiledning ved det studietilbudet. Komiteene har i sin vurdering brukt andelen årsverk utført av ansatte med førstestillingskompetanse som er knyttet til undervisning og veiledning ved studietilbudet. Tallene er kvalitetssikret ved at prosjektmedarbeider tok kontakt med institusjoner hvor det forelå usikkerhet om samsvar mellom de statistiske dataene og beskrivelsen i selvevalueringen. Komiteene har forholdt seg til tallene under institusjonsbesøket, og de 5

7 har blitt presentert i både arbeidsdokumentet fra komiteen og i komiteens endelige rapport. Institusjoner som siden rapporteringen av statistiske data har hatt en endring i andel av tilsatte med førstestillingskompetanse, har informert NOKUT om dette som har korrigert tallene. Mal for selvevaluering tok utgangspunkt i NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud. Disse kriteriene ble fulgt i sin helhet. Ett av disse kriteriene har blitt til gjenstand for ulik tolkning, og det er forskriftens 3.2.d) Minst 20 % av fagpersonalet bør normalt ha førstestillingskompetanse. På fagområder der vitenskapelig fagkompetanse generelt er svakt utviklet, må det fremlegges en forpliktende kompetanseutviklingsplan. Det har av flere, både institusjoner og sakkyndige komiteer, blitt forstått slik at manglende førstestillingskompetanse kan kompenseres av en forpliktende kompetanseutviklingsplan. NOKUT gir ikke godkjenning på grunnlag av planer. Henstillingene om å godkjenne faglig personale på bakgrunn av forpliktende kompetanseutviklingsplaner, er derfor ikke etterkommet Vedtak om ny sakkyndig vurdering Etter Klagenemdas behandling og vedtak i saken bestemte NOKUTs styre at saken skulle vurderes på nytt, og fattet i styremøte av , sak 064/06, følgende vedtak: 1. Ved behandling av klagesaken legges NOKUTs forskrift av , 2.1 til grunn for vurderingen. 2. En revidert behandling av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges frem for styret før endelig styrebehandling Klagen fra Høgskolen i Oslo I brev av 7. desember 2005 sendte Høgskolen i Oslo inn en klage på vedtaket fattet av NOKUTs styre. Høgskolen hevdet i sin klage at kravet om 20 % førstestillingskompetanse allerede var oppfylt ved bachelorstudiet i sykepleie, og ønsket NOKUTs begrunnelse for at de var blitt underkjent på dette punktet. Høgskolen mente videre at det var uklart på hvilke områder kvalitetssikringen ikke var tilfredsstillende. NOKUTs styre ble forelagt klagen. Styret fattet 26. januar 2006 vedtak om å opprettholde sitt tidligere vedtak. (005/06). Saken gikk dermed videre til NOKUTs klagenemd Klagenemdas vurdering Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT behandlet saken i møte av 7. april 2006, og vedtaket ble kunngjort 19. mai Klagenemnda konkluderte med følgende: Klagenemnda konkluderer med at det ikke er mulig for nemnda å ta stilling til i hvilken grad Høgskolen i Oslo oppfyller kriteriene i NOKUTs forskrift 3 nr 2 d). Dette skyldes at de begrepene som brukes, er svært lite presise. Denne manglende presisjonen utgjør etter klagenemndas vurdering en saksbehandlingsfeil, som det etter nemndas syn er grunn til å anta har hatt avgjørende betydning for vedtaket. Klagenemnda mener at høgskolen har 6

8 krav på en avklaring på hva NOKUT faktisk forlanger, også fordi det ellers ikke vil være mulig for høgskolen å gi en oversikt over fagpersonalet, som høgskolen kan være sikker på tilfredsstiller NOKUTs krav. På denne bakgrunn har klagenemnda med hjemmel i forvaltningsloven 34 siste ledd besluttet å oppheve vedtaket av , og sender saken tilbake til NOKUT for ny behandling. NOKUTs styre må i nytt vedtak vise hva som kreves av Høgskolen i Oslo for at kravet til førstestillingskompetanse i NOKUTs forskrift skal anses oppfylt. Klagenemnda la vekt på at det ikke var synliggjort om en forpliktende kompetanseutviklingsplan burde tillegges vekt eller ei, og fra deres synsvinkel virket det som om at NOKUT har lagt til grunn et absolutt krav om 20 % førstestillingskompetanse. Klagenemnda vurderte det slik at begrepet fagmiljø i den innledende standarden ikke var definert, og at det derfor kunne bli tilfeldig hvilke tilsatte som ble medregnet. Klagenemnda påpekte samtidig at institusjonen i sin tilbakemelding på rapporten oppga å ha en prosentandel førstestillingskompetanse på over 20 %, og at dette ikke er tatt hensyn til i styrets behandling av saken. Klagenemnda uttrykte at det hadde vært uklar kommunikasjon mellom NOKUT og høgskolen i forhold til hva som er et fagmiljø og hvordan førstestillingskompetanse skal vurderes Ny sakkyndig vurdering av fagmiljø På bakgrunn av Klagenemdas vedtak, som opphevet NOKUT styres vedtakspunkt om fagmiljø, ble det besluttet å oppnevne ny sakkyndig komité for ny vurdering av fagmiljøet ved Høgskolen i Oslo (og for Høgskolen i Bergen som også fremmet klagesak på grunnlag av fagmiljøet størrelse). Høgskolen ble bedt om å sende inn ny søknad med dokumentasjon vedr sitt fagmiljø. I mellomtiden har NOKUT vedtatt ny forskrift, og den dokumentasjonen er vurdert opp imot denne Komiteens mandat NOKUT oppnevnte en komité bestående av komitémedlemmer med erfaring fra første vurderingsrunde, samt ett medlem fra den opprinnelige komiteen for Høgskolen i Oslo. Denne nye komiteen fikk et todelt mandat; 1) Fremme en beskrivelse av hva, som etter komiteen mening, skal inngå i et fagmiljø for bachelorgradsstudium i sykepleie. 2) Vurdere om Høgskolen i Oslo sin nye dokumentasjon/selvevaluering oppfyller denne beskrivelsen og for øvrig oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs nye forskrift 2-1 (2) Ny forskrift I brev fra NOKUT datert om ny behandling og nytt brev datert og blir Høgskolen i Oslo bedt om å sende inn en ny selvevaluering vedrørende fagmiljø der institusjonen besvarer standarder med kriterier i 2-1 (2) i NOKUTs nye forskrift - Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av : 7

9 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. 4. For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring fra praksisfeltet. 5. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes. Komité for ny vurdering av fagmiljø ved Høgskolen i Oslo har nå gjennomført sin vurdering av hva som inngår i et fagmiljø, og deretter vurdert om Høgskolen i Oslo ut ifra sin nye dokumentasjon oppfyller disse beskrivelsene samt standard og kriterier slik de fremkommer i NOKUTs nye forskrift av Vurderingsgrunnlaget Høgskolen har levert ny selvevaluering i henhold til NOKUT forskrift 2.1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. I tråd med mal for selvevaluering ble Høgskolen bedt om å oppgi sine data vedrørende fagmiljøets årsverksinnsats knyttet til studiet i skjemaet Kvantitative data om fagmiljøet i tilknytning til bachelor i sykepleie. NOKUT har presisert at all forskning som bidrar inn i studiet regnes med, også den forskningen som drives ved andre enheter men hvor resultatene bidrar inn i bachelorgradstudiet i sykepleie. Ansatte ved andre studietilbud (deltid, etter- og videreutdanning) i Avdeling for sykepleierutdanning med forskningskompetanse er derfor tatt med siden høgskolen har vurdert at det meste av forskningen innen Avdelig for sykepleierutdanning er relevant for bachelorgradstudiet i sykepleie. På bakgrunn av komiteens vurdering av hvem som kan regnes inn i fagmiljøet, og således telle med i utregningen av om studietilbudet oppfyller kriteriet om minst 20 % førstestillingskompetanse, har komiteen foretatt vurderinger som følger. 8

10 2. HVA UTGJØR ET FAGMILJØ? Revidert Fagmiljøet skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for bachelorstudiet i sykepleie, heltid, samt den forskning og det faglige utviklingsarbeidet som skal utføres. Rammer for definering av fagmiljø Det er den faglige ledelsen som er ansvarlig for kvaliteten i teori- og praksisundervisning, FoU-arbeidet, hvordan forskningen implementeres i undervisningen, rekruttering og strategisk arbeid i henhold til vedtatte mål og strategier, og å oppnevne råd og utvalg. Fagmiljø består av faste og midlertidige ansatte i undervisnings-, veilednings- og forskningsstillinger. Komiteen har lagt vekt på følgende i sin vurdering av fagmiljø: Personalkategorier som inngår i bachelorutdanningen i sykepleie Alle som er fast ansatte i utdanningen Alle midlertidig ansatte i utdanningen Timelærere - her inngår alle ressurser som er et stabilt bidrag til fagmiljøet Alle øvrige ansatte ved institusjonen som bidrar med relevant kunnskap i forhold til studiet Hva som kan inngå i fagmiljøets bidrag utover undervisning, veiledning og relevant forskning ( Annet ) Faglig ledelse Veiledning/coaching av ansatte og studenter Utvikling av program Forskningsstøtte Praksis Erfaring, kontinuerlig oppdatering og kontakt med praksisfeltet Faglig ansattes medvirkning i klinisk undervisning Fagmiljøet bidrag til oppdatering av praksisfeltets veiledere Relevant forskning Nettverk Forskning som fremmer og bygger opp under studiets målsetting og/eller faglige profil Fagmiljøet samhandling med utdannings- og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt 9

11 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARD OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT 2-1 (2) 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. Beskrivelse Høgskolen i Oslo gir studietilbudet bachelor i sykepleie ved Avdeling for sykepleierutdanning. Avdeling for sykepleierutdanning tilbyr bachelor i sykepleie både på heltid og deltid, og har siden høsten 2005 også tilbydd master i klinisk sykepleie. I tillegg kan studenter velge mellom syv ulike faglige spesialiseringer innen videreutdanning samt kursvirksomhet innen veiledningspedagogikk. Som det framgår av høgskolens innsendte dokumentasjon, utgjør fagmiljøet ved Avdeling for sykepleierutdanning 128 årsverk per 17. oktober Bachelor i sykepleie hadde 1264 studenter årlig ved heltidstilbudet og 203 studenter ved deltidstilbudet ved telletidspunktet i november Det var 82 vitenskapelig tilsatte knyttet til bachelorstudiet i sykepleie heltid høsten Alle de faglig tilsatte er tilknyttet undervisning organisert i moduler som går gjennom de tre studieårene og i fagteam innenfor hvert studieår. Tilsatte med førstestillingskompetanse deltar direkte i utvikling og utvelging av faglig innhold i kurs i bachelorstudiet, i undervisning og veiledning og i utforming av eksamensoppgaver. Studiet har timelærere som underviser i naturvitenskapelig emner. Minst 25 % av avdelingens faglige ressurser anvendes til FoU-virksomhet. Mange av høgskolelektorene har FoU-tid avsatt i sin arbeidsplan, og disse medvirker til forskningsbasert undervisning og veiledning. Stipendiater og førsteamanuenser har undervisningsplikt i bachelorutdanningen. Vurdering Selvevalueringen rapporterer at alle de fast tilsatte ved sykepleierutdanningen er sykepleiere. De fleste av dem har også akademisk- eller praktisk pedagogisk utdanning og sykepleievitenskap. Forøvrig er følgende fag representert: psykologi, sosiologi, statsvitenskap, filosofi og musikkterapi. 10

12 Det er ikke tydelig for komiteen hvordan kontinuitet og faglig nivå blir ivaretatt i de medisinske og naturvitenskapelige emner. Høgskolen viser at de er i en prosess hvor et stadig større antall årsverk i fagmiljøet fylles av personer med førstestillingskompetanse. Høgskolen rapporterer en naturlig avgang med høgskolelærere og lektorer. Disse ledige stillingene fylles i stor grad opp av søkere med førstestillingskompente. Avdelingens FoU-virksomhet utgjør minst 25 % av de faglige ressursene. FoUpublikasjonene gjenspeiler studiets faglige profil. Avdelingen har etablerte nettverk innen forskning, undervisning og veiledning nasjonalt og internasjonalt. Konklusjon Komiteen vurderer at fagmiljøet ved avdeling for sykepleierutdanning er tilpasset de undervisnings- og veiledningsbehov studiet har. 11

13 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. Beskrivelse Ifølge selvevalueringen for Avdeling for sykepleierutdanning, bachelorstudiet i sykepleie, er 99 % av de faste ansatte, midlertidige ansatte og vikarer ansatt med hovedstilling på institusjonen. Videre er det til fagmiljøet i bachelorstudiet tilknyttet medarbeidere fra Senter for profesjonsstudier, Pedagogisk utviklingssenter, Senter for flerkulturelt, internasjonalt arbeid og fra forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd som har hovedstillinger ved institusjonen. Vurdering Alle ansatte som er tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie, er med unntak av et årsverk, i hovedstilling ved Høgskolen i Oslo. Dette gjelder også bidragsytere fra andre fagmiljøer ved høgskolen. Forelesere i medisinske og naturvitenskapelige emner er leger og andre med spesialkompetanse. Disse utgjør i underkant av et årsverk. Konklusjon Etter komiteens vurdering er kravet om at minst 50 % av fagmiljøet skal ha ansatte i hovedstilling oppfylt. 12

14 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. Beskrivelse Høgskolen rapporterer at for studieåret hadde Avdeling for sykepleierutdanning 79 årsverk i kategorien undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger knyttet til bachelorstudiet i sykepleie heltid. Ifølge innsendt dokumentasjon har studietilbudet følgende fordeling: 5 ansatte i professorater med klar tilknytning til studietilbudet 2 ansatte i professor II-stillinger 25 fast ansatte i førstestilling 12 dr. gradsstipendiater 50 ansatte i stilling som høgskolelektor eller høgskolelærer I tillegg er det til fagmiljøet i studietilbudet tilknyttet medarbeidere fra Senter for profesjonsstudier, Pedagogisk utviklingssenter, Senter for flerkulturelt, internasjonalt arbeid og Forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd. Senter for profesjonsstudier (SPS) ble åpnet i 1999 med det formål å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier. Ved siden av kunnskapsutvikling som er relevant for sykepleiefag og utdanning, bidrar SPS med seminarrekker for tilsatte og med å arrangere fagdager der resultater fra StudData publiseres. Pedagogisk utviklingssenter (PUS) er et FoU-senter som skal bidra til utvikling av læringsformer og forskning innen feltet profesjonsutdanning. Senteret har ansvar for grunnkurs i høgskolepedagogikk og kvalifiseringsprogram til førstelektor. Senteret bidrar i prosjekter, veiledning og undervisning knyttet til avdelingen. Senter for internasjonalt og flerkulturelt arbeid (SEFIA) har bl.a. som oppgave å bidra til å øke kompetansen på det flerkulturelle området i høgskolen. Forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd (HOV) Dette er et program som bidrar i kunnskapsutviklingen i sykepleie gjennom forskning, gjennom samarbeidsprosjekter med tilsatte i Avdeling for sykepleierutdanning, og ved å tildele midler til FoU-prosjekter i avdelingen. Innenfor dette programmet arbeides det med sju forskningsområder: - Rehabilitering/habilitering - Biomedisin teknologi: menneske og miljø - Livskvalitet og mestring - Smerte og lidelse - Profesjonell handlingskompetanse - Barn, familie og hverdagsliv - Velferdspolitikk 13

15 Vurdering Bachelorstudiet i sykepleie har 22,4 antall årsverk med minimum førstestillingskompetanse. Dette utgjør 28 % av de stillinger som er knyttet til studiet. I tillegg til instituttets egne ansatte kommer bidrag fra andre ansatte ved HiO; professorer, førsteamanuenser og førstelektorer med undervisning, veiledning og forskning. Siden 20%- kravet er oppfylt ved studiet egne ansatte, har ikke komiteen vurdert det eksakte omfang ved den eksterne innsatsen inn i studiet. Konklusjon Avdeling for sykepleierutdanning oppfyller kravet til at minst 20 % av fagmiljøet ved bachelorstudiet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. 14

16 4. For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring med praksisfeltet. Beskrivelse Ifølge Høgskolens selvevaluering er alle ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved Avdeling for sykepleierutdanning som er direkte tilknyttet undervising i sykepleie, offentlig godkjent sykepleiere og har erfaring fra praksisfeltet som sykepleier med en variasjon fra 1 til 27 år. Fire ansatte har bistilling i praksis. De ansatte i undervisningsstillinger veileder studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 25 % av personalressursene er avsatt til FoU-arbeid. FoUprosjektene er med få unntak klinisk rettet. Ansatte i forskerstilling samarbeider med ulike praksissteder på forskjellige måter som gjennom større formaliserte samarbeidsprosjekter til innsamling av data i praksisfeltet og tilbakeføring av resultater til praksisstedet/stedene. Vurdering De ansattes arbeidserfaring i praksis varierer mellom 1-27 år. Dette betyr at det er store forskjeller i hvor lenge det er siden den enkeltes hadde egen arbeidserfaring i praksis. Alle i undervisningsstillinger har imidlertid kontakt med praksis gjennom veiledning av studenter enten ved sykehus i spesialisthelsetjenesten eller ved forskjellige institusjoner i kommunehelsetjenesten. Ved tilsetting i nye faste undervisningsstillinger, kreves det relevant nyere arbeidserfaring fra aktuelt praksisområde. Avdelingen viser med et slik krav at de ønsker å sikre studiets forankring til praksis. Avdelingen har mange FoU prosjekter relatert til praksisfeltet, noe som bringer ansatte i nært samarbeid med praksis. Konklusjon Avdeling for sykepleierutdanning oppfyller kravet til å ha et fagmiljø som har erfaring med praksisfeltet. 15

17 5. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes. Beskrivelse Avdeling har utarbeidet en Kompetanseplan for undervisnings- og forskningspersonalet ved Avd. SU , og målet her er at andelen tilsatte med førstestillingskompetanse skal økes til minimum 30 % i løpet av planperioden. Høgskolen i Oslo har en rekke tiltak for kompetanseheving som er åpne for tilsatte ved alle avdelinger. Dette gjelder førstelektorprogrammet, grunnkurs i høgskolepedagogikk, opplæringsprogram i flerkulturell kompetanse og andre kurs og seminarer. Høgskolen har også felles strategimidler til doktorgradsstipendier, i tillegg til at avdelingen har samlet FoU-tid til doktorgradsstipend for tilsatte. Avdelingen samarbeider med internasjonale universiteter og høgskoler om forskning, forskerutdanning av ansatte og personellutveksling. Vurdering Det er lagt frem en godt utarbeidet kompetanseplan frem til Det dokumenteres også hvordan supplerende kompetanse benyttes gjennom et nært samarbeid med Senter for profesjonsstudier, Pedagogisk utviklingssenter, Senter for internasjonalt og flerkulturelt arbeid og Forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd, for å bygge opp egen kompetanse. Det er ikke oppgitt hvor mange ansatte som deltar i 1. lektorprogrammet, men avdelingen har dette programmet som en del av sin interne kompetanseutvikling. Det er 16 doktorgradsstipendiater som etter hvert vil gi avdelingen førstestillingskompetanse innenfor flere av emneområdene i studiet. Avdeling har etablert et godt samarbeid med flere høgskoler og universiteter. Disse bidrar med viktig supplerende kompetanse. Her kan nevnes; Åbo Akademi, Samhalls- och vårdvetenskapliga fakultet i Vasa, Finland og School og Nursing ved University of California, San Francisco. Dette samarbeidet har resultert i flere prosjekter, publikasjoner, og gode nettverksrelasjoner. Komiteen vil fremheve verdien av det utstrakte internasjonale samarbeidet som dette representerer. Konklusjon Avdeling legger frem en realistisk plan for hvordan for hvordan de skal skaffe seg supplerende kompetanse for å styrke eget fagmiljø. 16

18 4. KOMITEENS SAMLEDE VURDERING OG KONKLUSJON Etter en samlet vurdering konkluderer komiteen med at Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning, bachelorstudiet heltid, har dokumentert at de oppfyller kravet til et stabilt fagmiljø knyttet til studiet slik det fremgår i NOKUTs forskrift 2.1 (2). 17

19 5. VEDLEGG Komiteens mandat Dokumentasjon benyttet i ny vurdering 18

20 5.1 Mandat for sakkyndig komité Komité: Inger Margrethe Holter Olav Dalland Astrid Norberg Kathrine Elida Aaland Revidering av tidligere akkrediterte bachelorutdanninger i sykepleie, oppfølging av vedtak vedrørende fagmiljø - Klagesakene Oppgaven til sakkyndig komité er med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 og Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 å: I forbindelse med ny vurdering av fagmiljøet ved bachelorutdanning i sykepleie ved følgende studiesteder: Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo bes komiteen om å: 1) fremme en beskrivelse av hva som skal inngå i et fagmiljø for bachelor i sykepleie 2) å vurdere om kvaliteten ved bachelorutdanning i sykepleie tilfredsstiller NOKUTs standarder og kriterier i henhold til NOKUTs styrets vedtak av for hvert av disse studietilbudene 3) avgi rapport til NOKUT. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høgre utdanning vedtatt av NOKUT 25. januar Komiteens vurdering baseres på følgende materiale: Institusjonens selvevaluering/ny dokumentasjon og annet relevant skriftlig materiale som NOKUT og/eller komiteen anser som nødvendig for vurderingen. Oppdraget er avsluttet med NOKUTs vedtak. 19

21 5.2 Dokumentasjon benyttet i ny vurdering Selvevaluering fra Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning bestående av: Følgebrev til NOKUT Selvevalueringsrapport vedrørende fagmiljø ved bachelorstudiet i sykepleie heltid Skjema for kvantitative data CV er for alle tilsatte Oversikt over FoU-prosjekter , som viser FoU relatert til praksisfeltet Kompetanseplan for undervisnings- og forskerpersonalet ved avdeling for sykepleierutdanning Saksdokumentasjon: Klagenemdas redegjørelse NOKUT styres saksfremstilling av

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen som har

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Narvik Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Infrastruktur SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport

Detaljer

Betanien diakonale høgskole

Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Betanien diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høyskolen Diakonova Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Akershus Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Molde Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Tromsø Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Bodø Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

Diakonissehjemmets høgskole

Diakonissehjemmets høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Diakonissehjemmets høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Sør-Trøndelag Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Ålesund. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Ålesund. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Ålesund Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskulen i Sogn og Fjordane Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Buskerud. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Buskerud. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Buskerud Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole Veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker institusjonsakkreditering Mars 2015 Forord Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskulen i Sogn og Fjordane Ny vurdering av Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN Forslag til vedtak: Styret understreker nødvendigheten av at HiN prioriterer arbeidet med å innfri NOKUTs krav til sykepleierutdanningen.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Finmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Finmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Finmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse 22.-23. oktober 2007 Oslo Høgskolene måles på mye, men måles de på det riktige? Bruk av sakkunnige i NOKUTS kvalitetsvurderinger Direktør Oddvar Haugland, NOKUT

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Kriterier for tildeling av FoU- tid FoU- tiden skal resultere i tellende publikasjoner. (Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Universitetet i Stavanger Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2 Høgskolen i Finnmark Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kompetansehevingsplan For undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for helse- og sosialfag

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kompetansehevingsplan For undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for helse- og sosialfag Kompetansehevingsplan 2007-2010 For undervisnings- og forskerstillinger ved 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Definisjoner 3 3 Mål 3 4 Situasjonsbeskrivelse 4 5 Strategi 5 6 Tiltak 5 7 Oppfølging

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Undersøkelse om praksisens rolle i sykepleieutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Universitetet i Agder, Campus Arendal

Universitetet i Agder, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Universitetet i Agder, Campus Arendal Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid Om NOKUT Om NOKUT og doktorgradsutdanning Analyse av NOKUTs praksis og resultater fra akkrediteringssaker Om hvilke

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer