NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole"

Transkript

1 NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole Veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker institusjonsakkreditering Mars 2015

2 Forord Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker akkreditering som høyskole. Dokumentet inneholder de standarder og kriterier institusjonen må oppfylle for å kunne bli akkreditert, og informasjon om hva søker må gjøre rede for og dokumentere. Tittel: Akkreditering som høyskole Gyldig fra: Mars 2015 i

3 Innhold 1 Akkreditering Om akkreditering og institusjonsstatus Søknad om akkreditering Saksgangen for søknadsbehandling Hva må en søker gjøre for å få endret institusjonell status? Krav til akkreditering som høyskole Institusjonens primærvirksomhet Institusjonens organisering og infrastruktur Krav til forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet relatert til fagområder Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk Sakkyndig kompetanse Vedlegg ii

4 1 Akkreditering 1.1 Om akkreditering og institusjonsstatus Status som akkreditert høyskole gir en institusjon fullmakt til selv å kunne etablere studier på bachelornivå. For å kunne søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til akkreditert høyskole, må institusjonen først ha en institusjonsakkreditering fra NOKUT. I universitets- og høyskoleloven forstås akkreditering som «en faglig bedømming av om en høyere utdanningsinstitusjon og de studier denne tilbyr, fyller et gitt sett av standarder. Akkrediteringen skal baseres på evaluering foretatt av eksterne sakkyndige oppnevnt av NOKUT» ( 3-1 (1)). Etter at NOKUT har fattet vedtak om akkreditering som høyskole, må institusjonen selv sende søknad til Kunnskapsdepartementet om endret institusjonsstatus. Vedtak om endret status gjøres av Kongen i statsråd. Institusjonen søker NOKUT om akkreditering. Når det søkes om institusjonsakkreditering, forutsetter NOKUT at institusjonen oppfyller kravene til akkrediterte studier, slik disse framkommer i gjeldende studietilsynsforskrift. Den sakkyndige komiteens evaluering gjøres på grunnlag av skriftlig dokumentasjon og et besøk ved institusjonen. Lovgrunnlag for institusjonsakkreditering: Lov om universiteter og høyskoler Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (forskrift om kvalitet i høyere utdanning) fastsatt av Kunnskapsdepartementet Forskrift om tilsyn med utdanningsvirksomheten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fastsatt av NOKUT 1.2 Søknad om akkreditering Veiledningstilbudet vårt består av denne veiledningen informasjon på nettsidene våre: møte med søkerinstitusjoner NOKUT tilbyr informasjonsmøter for alle som har planer om å søke akkreditering som høyskole. Ta kontakt med NOKUTs Tilsynsavdeling for avtale om slikt møte. Vi har ingen søknadsfrister og arrangerer møter ved behov. Vi forutsetter at søkerne har satt seg inn i informasjonen på nettsiden før møte avholdes. 1

5 Gjennom en søknad skal institusjonen beskrive og begrunne hvordan den tilfredsstiller standarder og kriterier gitt i forskriftene. For at NOKUT skal fatte positivt vedtak om akkreditering, må alle standarder og kriterier være tilfredsstillende oppfylt. En fullstendig søknad skal bestå av: Følgebrev som skal være underskrevet av institusjonens øverste ansvarlige leder eller den styret har delegert dette til. Det forventes en kortfattet innledning med redegjørelse for når institusjonen ble etablert, og en beskrivelse av hovedtrekkene i den videre utvikling frem til søknadstidspunktet. Organisasjonsstruktur og faglig profil presenteres, slik at en ved å lese dette kan få en forståelse av institusjonens virksomhet. Kontaktperson for søknaden må oppgis. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan søker oppfyller krav til akkreditering som høyskole. Dette dokumentet skal følge disposisjonen i del 2 i denne veiledningen, som er strukturert i seks områder som refererer til de seks standardene som er satt i departementets forskrift. For hvert område presenteres standarden og NOKUTs utfyllende kriterier. Det gis en veiledning om hva NOKUT forventer av redegjørelser i søknaden, og hva som er relevante vedlegg for å dokumentere og gi utfyllende informasjon om de forhold som beskrives. Søknaden skal kunne leses som et selvstendig dokument i den forstand at det ikke skal være nødvendig å gjennomgå vedleggene for å få et samlet inntrykk av hvordan søkeren oppfyller kravene. Vedlegg. Vedleggene skal dokumentere de beskrevne forholdene. Det er angitt både hvilke vedlegg NOKUT anser som obligatoriske, og forslag til annen aktuell dokumentasjon. Institusjonen står fritt til å legge ved alle dokumenter som anses å være aktuelle for søknaden. NOKUT har ikke søknadsfrister for institusjonsakkreditering, men det er ønskelig at institusjonen varsler i god tid om at den planlegger å søke. Det anbefales også at søker benytter seg av muligheten for et informasjonsmøte med NOKUT. Søker kan be NOKUT om å foreta en avklaring av søkers juridiske status i forkant av innsending av søknad. Når søknaden er utarbeidet, ber vi om at søker i første omgang sender NOKUT ett eksemplar av søknaden i papirformat med alle dokumenter som er nevnt over. Vi ber også om at elektronisk format (pdf) sendes til Når NOKUT har klarert at søknaden er egnet til sakkyndig vurdering, vil søker bli bedt om å oversende fem til seks eksemplarer av søknadsdokumentene i papirformat. Søker må gjerne fremme forslag til aktuelle sakkyndige. Ved oppnevning av sakkyndige forholder NOKUT seg til kravene i studietilsynsforskriften (se kapittel 3 i veiledningen), og er ikke bundet til søkers eventuelle forslag til sakkyndige. 2

6 1.3 Saksgangen for søknadsbehandling 1. Søknaden er registrert av NOKUT NOKUTs administrasjon vurderer om søknaden oppfyller dokumentasjonskravene slik at den er egnet for sakkyndig vurdering, og om styringsordning og reglement er i tråd med universitets- og høyskoleloven. 2. Grunnlag for avvisning av søknad NOKUT kan avvise en søknad. En søknad kan avvises dersom det framgår tydelig av søknadstekst og dokumentasjon at forholdene som skal vurderes ikke fyller kravene til akkreditering. En søknad kan også avvises dersom selve søknaden ikke er egnet til sakkyndig vurdering. Avvisning skal begrunnes, og vedtaket kan påklages. 3. Komplettering av søknad Dersom søknaden ikke oppfyller dokumentasjonskravene, får søkeren mulighet til å komplettere søknaden. Frist for komplettering er maksimalt to uker. 4. Oppnevning av sakkyndig komité Når søknaden anses som komplett, starter NOKUT arbeidet med å sette sammen en sakkyndig komité. Institusjonen får forslaget til uttalelse. Dersom institusjonen har innvendinger, vil NOKUT vurdere disse og eventuelt gjøre endringer. NOKUTs styre ved styreleder oppnevner sakkyndig komité. 5. Forberedelse av institusjonsbesøk All kontakt mellom institusjonen og sakkyndige går gjennom saksbehandler i NOKUT. Tidspunkt for institusjonsbesøk fastsettes i dialog mellom institusjonen og NOKUTs saksbehandler. Institusjonen mottar program i god tid før besøket, slik at institusjonen kan legge til rette for at alle som komiteen ønsker samtaler med, kan møte. Normalt vil dette være studenter, ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, administrasjon, ledelse på alle nivåer, studenttillitsvalgte, faglige utvalg og råd ved institusjonen samt eksterne styremedlemmer. 6. Institusjonsbesøk Sakkyndig komité gjennomfører institusjonsbesøk etter oppsatt program. Komiteen kan også be om møter med andre grupper eller enkeltpersoner enn dem som allerede er satt opp i programmet. 7. Rapportutkast fra sakkyndig komité Komiteen begrunner sine vurderinger og konklusjoner i en rapport. Et rapportutkast uten konklusjoner sendes institusjonen, som bes om å kommentere faktiske feil og misforståelser. 8. Institusjonen mottar rapport fra sakkyndig komité Etter at rapportutkastet er justert for eventuelle feil og misforståelser, utformer komiteen sine konklusjoner og avgir rapport til NOKUT. Rapporten er da et offentlig dokument. NOKUT sender den til institusjonen som gis mulighet til å kommentere alle sider ved rapporten. Institusjonens kommentarer inngår i NOKUTs tilsynsrapport, som publiseres. De sakkyndige kan bes om å komme med tilleggsvurderinger på grunnlag av institusjonens kommentarer. 3

7 9. NOKUTs vedtak NOKUTs styre fatter vedtak på bakgrunn av rapporten fra den sakkyndige komiteen og institusjonens kommentarer. 1.4 Hva må en søker gjøre for å få endret institusjonell status? Når NOKUT har fattet positivt vedtak, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om endret status. 4

8 2 Krav til akkreditering som høyskole Kunnskapsdepartementet har i forskrift om kvalitet i høyere utdanning satt seks standarder for å bli akkreditert som høyskole ( 3-3 (1)). NOKUT har i sin studietilsynsforskrift utarbeidet utfyllende kriterier til standardene ( 3-1 til 3-6). Veiledningen er strukturert etter de seks områdene som angis av standardene: 1. Institusjonens primærvirksomhet 2. Institusjonens organisering og infrastruktur 3. Krav til forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet relatert til fagområder 4. Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 5. Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon 6. Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk En akkreditering forutsetter at alle standarder og kriterier er tilfredsstillende oppfylt. 2.1 Institusjonens primærvirksomhet 3-3 (1) a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling NOKUTs kriterium 3.1: Institusjonens primærvirksomhet skal være avgrenset fra annen virksomhet. Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere Institusjonen må godtgjøre at høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling er institusjonens primærvirksomhet, og at denne virksomheten er i tråd med universitets- og høyskoleloven. Alle som tilbyr høyere utdanning, skal ha styringsorgan, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg og system for kvalitetssikring som er i tråd med lov om universiteter og høyskoler. Videre skal det gjøres rede for hvilke reglementer institusjonen har fastsatt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven, og for strategiske planer. Institusjonen må godtgjøre at primærvirksomheten er atskilt fra annen virksomhet. En institusjon som søker institusjonsakkreditering skal være et selvstendig rettssubjekt, slik at høyskolens styre er ansvarlig styre for alle forhold i hele virksomheten. Det er ikke tilstrekkelig at høyskolen ledes av et styre som fyller kravene i universitets- og høyskoleloven og har full autonomi i faglige spørsmål. Dersom institusjonens styre også er styre for flere selvstendige virksomheter, må søker godtgjøre at det er høyere utdanning, FoU og formidling som er primærvirksomheten. Obligatoriske vedlegg: Styrets sammensetning og mandat Organisasjonskart Firmaattest 5

9 Vedtekter Årsrapport, regnskap og budsjett Strategisk plan Årsrapport fra læringsmiljøutvalget Styresak om oppnevning av klagenemnd Oversikt over FoU og formidlingsaktiviteter registrert i CRIStin Oversikt over alle akkrediterte studietilbud Søker skal også legge ved andre regulerende bestemmelser for utdannings- og FoU-virksomheten som styret har fastsatt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Søkere som har bevilgning over statsbudsjettet, skal legge ved tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Annen relevant dokumentasjon kan være studiekatalog og studiehåndbok. 6

10 2.2 Institusjonens organisering og infrastruktur 3-3 (1) b) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten NOKUTs kriterier 3-2: Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten. Institusjonen skal a) ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene b) ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset primærvirksomheten, og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte c) ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier d) ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene e) legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere Innledningsvis skal institusjonen presentere nøkkeltall for virksomheten. Det skal gjøres rede for totalt budsjett, antall studenter og tilsatte, samt lokalisering. 1. Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten Institusjonen skal gjøre rede for hvordan den er organisert og ledet for å kunne utføre utdanning, FoU og formidling. Det skal gjøres rede for organisasjonsstruktur, rapporteringslinjer og sentrale faglige utvalg, styrer eller råd. Det skal videre gjøres rede for hvordan den administrative virksomheten støtter opp om den faglige virksomheten. Aktuelle vedlegg: - Oversikt over myndighets- og ansvarsområder for faglig og administrativ ledelse - Mandat for sentrale faglige utvalg 2. Det andre kriteriet har fem underpunkter: a) Institusjonen skal ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene Søker skal gjøre rede for hvordan institusjonen ivaretar studieadministrative tjenester og informasjon til studentene, herunder bruk av læringsplattform og andre kommunikasjonskanaler mellom studenter og institusjon. Aktuelle vedlegg: - Oversikt over studieadministrasjonens oppgaver og ansvarsområder på alle nivåer - Informasjonsstrategi - Velkomstbrev til nye studenter 7

11 b) Institusjonen skal ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset primærvirksomheten, og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte Søker skal gjøre rede for hvilke lokaler institusjonen disponerer, totalt areal og fordeling på ulike campus. Videre skal det gjøres rede for hvordan studenter og ansatte har adgang til de ressurser og fasiliteter som anses som nødvendige for å gjennomføre primærvirksomheten, og som gir et forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. Dette kan være tilgang til laboratorier, øvingsrom, IKT, kantiner og studentarbeidsplasser. Det skal gjøres rede for bibliotekets eller læringssenterets virksomhet, inklusiv tilgjengelig litteratur og databaser, antall ansatte og hvilken service disse yter overfor studenter og ansatte. Obligatorisk vedlegg: Rom- og arealplan Annen relevant dokumentasjon kan være presentasjon av bibliotek/læringssenter. c) Institusjonen skal ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier I dette kravet rettes søkelyset mot det som søkerinstitusjonen vil bli: En institusjon med rett til selv å akkreditere studier på bachelorgradsnivå. Søker må vise at institusjonen har gode rutiner for å etablere nye studier, og at det er rutiner for å revidere eksisterende studieportefølje i tråd med kravene i studietilsynsforskriften. Obligatoriske vedlegg: Prosedyrer for utarbeidelse av og vedtak om studieplaner/fagplaner Mandat for de fora som har delegert myndighet til å fastsette fag- og studieplaner System for kvalitetssikring av utdanningen (systembeskrivelse) d) Institusjonen skal ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene Det skal gjøres rede for hvordan behov for kompetanseutvikling hos den enkelte ansatte fanges opp og bringes videre, og hvilken støtte institusjonen kan gi for at de ansatte kan utvikle sin kompetanse. Det skal gjøres rede for hvilke krav som stilles til pedagogisk kompetanse ved tilsetting i undervisningsog forskerstillinger, og hvordan institusjonen ivaretar et kontinuerlig ansvar for pedagogisk utviklingsvirksomhet for alle i slike stillinger. Videre skal det gjøres rede for eventuelle strukturerte tiltak for å utvikle førstestillingskompetanse blant de ansatte som ikke har slik kompetanse. Aktuelle vedlegg: - Mandat for høyskolepedagogisk enhet - Plan for kompetanseutvikling 8

12 e) Institusjonen skal legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser Institusjonen skal gjøre rede for hvordan den legger til rette for et fungerende studentdemokrati, og godtgjøre at det ikke er noe som hindrer aktiv studentmedvirkning i beslutningsprosesser. Institusjonen skal gjøre rede for i hvilke fora studentene er representert, hvordan institusjonen har tilrettelagt for deltakelse i form av permisjon fra obligatorisk undervisning, og hvordan studenttillitsvalgte møter ledelsen på ulike nivåer. Det skal gjøres rede for hvordan eventuelle fjernstudenter sikres medvirkning i studentdemokratiet. Aktuelle vedlegg: - Avtale med organet som representerer studentene - Oversikt over råd og utvalg med studentrepresentasjon 9

13 2.3 Krav til forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet relatert til fagområder 3-3 (1) c) Institusjonen skal ha forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid relatert til sine fagområder NOKUTs kriterier 3-3: Institusjonens forskning og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten. Vitenskapelig produksjon skal være på nivå med sammenliknbare høyskoler. Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert. Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere Institusjonen skal innledningsvis gjøre rede for hvilke fagområder institusjonen har. Institusjoner med bare ett fagområde kan også søke. Det forutsettes at det kan dokumenteres FoU-virksomhet innen alle fagområdene. Det skal gjøres rede for utviklingen av FoU-virksomheten fra denne ble en del av den faglige virksomheten, og frem til det som er status på søknadstidspunktet. Videre skal det gjøres rede for hvordan FoU-virksomheten er organisert, og hvordan den er finansiert. En søknad om akkreditering som høyskole er ofte et resultat av at en høyskole har vært i en oppbyggingsfase og har nådd et visst akademisk nivå, som høyskolen selv anser som tilstrekkelig for å kunne forvalte retten til selvakkreditering på bachelorgradsnivå. I tilknytning til de tre kriteriene skal det gjøres rede for følgende: 1. Institusjonens forskning og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten I dette kriteriet understrekes betydningen av formuleringen i universitets- og høyskolelovens 1-3 om at institusjonene skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Institusjonen må derfor gjøre rede for hvordan FoU-basert utdanning blir ivaretatt innen de ulike fagområdene. Det skal også gjøres rede for prinsippene for fordeling mellom tid til FoU- og utdanningsvirksomhet for ulike kategorier av ansatte. 2. Vitenskapelig produksjon skal være på nivå med sammenliknbare høyskoler Institusjonen skal dokumentere vitenskapelig produksjon for de tre siste årene, og så langt som mulig kunne sammenlikne seg med aktuelle institusjoner og/eller fagområder. I vitenskapelig produksjon inngår forskningspublikasjoner som gir uttelling i det nasjonale systemet for publikasjonspoeng, og dokumentert vitenskapelig virksomhet som ikke inngår i dette systemet. Institusjonen skal gjøre rede for utviklingen i publikasjonspoeng de tre siste årene. Søker skal så langt som mulig sammenlikne seg med seg med aktuelle institusjoner og/eller fagområder. Det er ikke et krav at søker har vært på nivå med institusjonene de sammenlikner seg med alle de tre siste årene. 10

14 3. Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert Institusjonen skal gjøre rede for faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid som ikke gir publikasjonspoeng. For at slikt utviklingsarbeid skal ha betydning for søknaden, må institusjonen dokumentere dette. Institusjonene bestemmer formen på dokumentasjonen ut fra virksomhetens art. Oversikt over prosjekter som er registrert i CRIStin, anses som tilstrekkelig dokumentasjon. Aktuelle vedlegg: - Strategiske dokumenter for FoU-virksomheten - Mandat for relevante utvalg - Fag- og forskningsevalueringer - Bransjeakkrediteringer - Oversikt over utviklingsprosjekter 2.4 Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 3-3 (1) d) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstillinger på de fagområder som inngår i studiene NOKUTs kriterium 3-4: Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil. Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere Under denne standarden med tilhørende kriterium skal institusjonen godtgjøre at den har tilstrekkelig antall ansatte med relevant kompetanse til å drive undervisning og FoU innen fagområdene som inngår i studiene. Institusjonen skal gjøre rede for hva den anser som et tilstrekkelig antall ansatte, og relatere denne vurderingen til sammenliknbare fagmiljøer. Det må dokumenteres at institusjonen oppfyller kravene til akkrediterte studier, slik disse framkommer i gjeldende studietilsynsforskrift. Institusjonen skal fremlegge en oversikt over antall ansatte i undervisning- og forskerstilling ved alle akkrediterte studietilbud som også viser andel førstestillingskompetente. Dette kan gjøres ved å fylle ut tabellen som er vedlagt. Obligatorisk vedlegg: Tabell med oversikt over ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 11

15 2.5 Krav til rekruttering, gjennomstrømming og kandidatproduksjon 3-3 (1) e) Institusjonen skal ha akkreditering for minst ett studietilbud som gir selvstendig rett til å tildele graden alene, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst to år. NOKUT kriterium 3-5: Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømming og kandidatproduksjon. Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere Institusjonen skal godtgjøre at den etter å ha fått akkreditering for et bachelorstudium har uteksaminert kandidater i minst to år. De første kandidatene som tas opp til et lavere grads studium, uteksamineres etter tre år, og forutsatt opptak hvert år neste kull etter fire år. Når det tredje kullet er uteksaminert, har skolen uteksaminert kandidater i to år. Det betyr at det tidligst kan søkes om institusjonsakkreditering fem år etter at de første studentene er tatt opp til et bachelorgradsstudium. Studenter skal ha gjennomført hele studieløpet ved søkerinstitusjonen. Det betyr at studentene skal ha blitt tatt opp til studiet etter at institusjonen fikk rett til å tildele lavere grad. Det vil ikke være mulig å søke akkreditering på grunnlag av et kull kandidater som har fått innpassing av tidligere avlagte eksamener, for eksempel fra fagskole eller fra årsenheter som nå inngår i lavere grad. Institusjoner som søker om institusjonsakkreditering fem år etter at den begynte å ta opp studenter til lavere grads studium, må derfor dokumentere at hele studieløp er gjennomført ved høyskolen. Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømming og kandidatproduksjon Institusjonen skal gjøre rede for opptak og gjennomstrømning for de siste fem årene. Det forventes at søker sammenlikner studiene med andre aktuelle tilbud. Obligatoriske vedlegg: Opptakstall for de siste fem årene Kandidatproduksjon for de siste to årene. 2.6 Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk 3-3 (1) f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forsking og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid NOKUTs kriterium 3-6: Institusjonen skal delta aktivt i minst ett nasjonalt og ett internasjonalt nettverk som har betydning for primærvirksomheten Hva institusjonen skal gjøre rede for og dokumentere For å kunne søke akkreditering som høyskole er det tilstrekkelig at institusjonen har akkreditering for ett studietilbud. Det er derfor et minstekrav at institusjonen deltar i minst ett nasjonalt og ett 12

16 internasjonalt nettverk. Dersom institusjonen har akkrediterte studier innen flere fagområder, forventes det aktiv deltakelse i nettverk for alle fagområdene. Det må gjøres rede for hvem som deltar i samarbeidet, hvilke satsnings- eller fagområder det samarbeides om, og hvilken betydning deltakelsen har for den faglige eller institusjonelle virksomheten. Deltakelsen må dokumenteres. Obligatorisk vedlegg: Dokumentasjon på nettverk som høyskolen aktivt inngår i 13

17 3 Sakkyndig kompetanse Fra kapittel 2 i studietilsynsforskriften: 2-1 Oppnevning av sakkyndige NOKUT oppnevner sakkyndige ved akkreditering og revidering av akkreditering av studier og institusjoner og ved evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring. Institusjonen skal gis anledning til å kommentere NOKUTs forslag om sakkyndige før oppnevning. 2-2 Sakkyndiges habilitet Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller ha andre tilknytninger til institusjonen som kan medføre inhabilitet. 2-5 Sakkyndig kompetanse ved akkreditering og revidering av akkreditering av institusjon Ved akkreditering av institusjoner og revidering av akkreditert institusjon, skal den sakkyndige komiteen ha slik kompetanse: a) Minst én skal ha erfaring fra ledelse av en høyere utdanningsinstitusjon på nivå med den kategori akkrediteringen gjelder b) Minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon c) Minst én skal ha kompetanse fra samfunns- eller næringsliv d) En student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon e) Minst én med førstestillingskompetanse ved akkreditering til høyskole f) Minst én med professor- eller dosentkompetanse ved akkreditering til universitet og vitenskapelig høyskole 14

18 4 Vedlegg 4.1 Oversikt over ansatte i undervisnings- og forskerstillinger fordelt på akkrediterte studier Institusjonen bes fylle ut tabell 1. Se eksempel. Tabell 1: Oversikt over ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Tittel/navn studium studium studium studium Total stillingsprosent Professorer/dosenter Førsteamanuenser Førstelektorer Høyskolelektorer Høyskolelærere Stipendiater % årsverk % årsverk med førstestillingskompetanse %-andel førstestillingskompetente I kolonnen til venstre oppgis alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, og i kolonnen helt til høyre oppgis deres totale stillingsbrøk ved institusjonen. I kolonnene mellom fordeles deres totale stillingsprosent mellom de ulike studietilbudene, slik at summen av kolonnene blir den stillingsprosenten de er ansatt i ved institusjonen. FoU-tid skal inkluderes i disse tallene, unntatt for stipendiater. For stipendiater medregnes den andelen av stillingen som går til undervisning. Institusjoner som har akkreditering for årsstudier som inngår i et bachelorgradsstudium, trenger ikke gjøre rede for årsenheten. 15

19 Eksempel Tittel/ Navn Sykepleie bachelor Videreutdanning a Videreutdanning b Master c Total stillingsprosent Professor Anne Olsen Professor Tone Dal Dosent Rita Aas Sum professor/dosent Førsteamanuensis Geir Vik Sum førsteamanuensis Førstelektor Per Nilsen Førstelektor Nina Hansen Førstelektor Stein Pedersen Førstelektor Berit Lie Sum førstelektor Høyskolelektor Odd Pedersen Høyskolelektor Tor Berg Høyskolelektor Eva Gran Høyskolelektor Kari Bøe Høyskolelektor Grete Ness Sum høyskolelektor Høyskolelærer Nils Bakken Sum høyskolelærere Stipendiat Ola Engh Sum stipendiater % årsverk Førstekompetente andel , , , ,8 16

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier og yrkesutdanninger av fire års normert studietid 11. februar 2011 1 Del

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd i

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 14. februar 2017 07.02.2017 nr. 137 Forskrift om

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kronprinsens gate 9 Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no Saksbehandler: Eva Liljegren

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler:finn Simensen Fagskolen Tinius Olsen Direkte tlf.: (+47) 32 86 76 28 1 av 6 Administrasjonen Vår dato: 18.01.08 Deres dato: 21.11.07 Vår ref:07/08-sifi/011 Deres

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER Forskriften som nå sendes på høring er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/05305-2 / Dato: 07.01.2016 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Godkjenning av fagområde

NOKUTs veiledninger Godkjenning av fagområde er Godkjenning av fagområde Veiledning for fagskoler som søker fagområdegodkjenning Versjon 2.0, oktober 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning

Detaljer

Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning. Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen

Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning. Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen Et konstruktiv samarbeid Et gjensidig ønske om konstruktivsamarbeid hos både Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

PHD I DANNING 5 ÅR OPPTAK FØRSTE KULL DATATEKNOLOGI AKKREDITERING PHD HELSEVIT. AKKREDITERING PHD INNOVASJON SØKNADSFRIST PHD I HELSEVIT.

PHD I DANNING 5 ÅR OPPTAK FØRSTE KULL DATATEKNOLOGI AKKREDITERING PHD HELSEVIT. AKKREDITERING PHD INNOVASJON SØKNADSFRIST PHD I HELSEVIT. 1.1.2014 1.5.2014 1.9.2014 1.1.2015 1.5.2015 1.9.2015 1.1.2016 1.5.2016 1.9.2016 1.1.2017 1.5.2017 1.9.2017 1.1.2018 1.5.2018 1.9.2018 1.1.2019 1.5.2019 1.9.2019 1.1.2020 1.5.2020 1.9.2020 1.1.2021 1.5.2021

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift NOKUTs veiledninger Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift Kapittel 4 Institusjonenes systematisk kvalitetsarbeid Mai 2017 (revidert januar 2018) Tittel: Systematisk kvalitetsarbeid i lover og forskrifter

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. Innledning Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Stiftelsen Diakonova

NOKUTs tilsynsrapporter Stiftelsen Diakonova NOKUTs tilsynsrapporter Stiftelsen Diakonova Akkreditering som høyskole Mai 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Deres ref Vk ref Dato DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 26 JU)-) universjtetetiosbo Arkiv S& Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 25.8.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid Om NOKUT Om NOKUT og doktorgradsutdanning Analyse av NOKUTs praksis og resultater fra akkrediteringssaker Om hvilke

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Tema: Institusjonslandskap i endring

Tema: Institusjonslandskap i endring Besøk fra Stortingets KUF-komité 13.01.2011: NOKUTs formål og oppgaver Tema: Institusjonslandskap i endring Innledninger v/direktør Terje Mørland Innhold 1. NOKUTs formål og oppgaver 1. Basisinformasjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kunsthøgskolen i Oslo

NOKUTs tilsynsrapporter Kunsthøgskolen i Oslo NOKUTs tilsynsrapporter Kunsthøgskolen i Oslo Supplerende vurdering for akkreditering som vitenskapelig høyskole Desember 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer