NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften"

Transkript

1 NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet November 2013

2 Tittel: Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus Gyldig fra:

3 Innholdsfortegnelse Del 1: Akkreditering... 3 Del 2: Praktisk informasjon om søknaden... 5 Retningslinjer for søknadsutforming:... 5 Huskeliste... 6 Del 3: Kriterier for akkreditering... 7 Generelt om studiet... 7 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering... 8 Plan for studiet Fagmiljø tilknyttet studiet Del 4: Maler og vedlegg Mal for CV Maler for tabeller Tabell 1: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Tabell 2: Fagmiljøets FoU-produksjon Huskeliste for vedlegg Del 5: Søknadsprosessen Detaljert oversikt over saksgangen NOKUTs vedtak Klage på vedtak Etter akkreditering Ressurser

4 Vårt veiledningstilbud består av: denne veiledningen søkerkurs informasjon på våre nettsider NOKUT tilbyr søkerkurs til alle som har planer om å søke akkreditering av et studium. Vi arrangerer kursene hver høst og vår, og anbefaler alle nye søkere om å delta. Informasjon om søkerkurs og påmelding finner dere på Vi forutsetter at dere har satt dere inn i informasjonen på våre nettsider før dere kommer på søkerkurs. Vi ønsker at mest mulig av veiledningen skal foregå på søkerkurs for å sikre likebehandling. Mange spørsmål som søkere har, blir besvart på søkerkursene. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke forhåndsgodkjenner søknader. Del 1: Akkreditering Hva betyr akkreditering av et studium? Akkreditering er en forutsetning for å tilby et studium som høyere utdanning. Akkrediteringen skal være basert på en faglig vurdering av om studietilbudet fyller et sett av kriterier, som er fastsatt av NOKUT gjennom studietilsynsforskriften 1. I tillegg finnes andre krav som må være oppfylt for at akkreditering kan gis, for eksempel i forskrift eller rammeplan (les mer i del 3). Kriteriene i studietilsynsforskriften sier hva studiet må inneholde for å ha tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at alle kriteriene som NOKUT har fastsatt gjennom studietilsynsforskriften, skal være oppfylt før studiet blir akkreditert. Hva regnes som tredje syklus? Med tredje syklus menes følgende studier: o ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang o institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet Hvem skal forholde seg til NOKUTs veiledning for akkreditering av studier i tredje syklus? Alle uten institusjonsakkreditering som vitenskapelig høyskole eller universitet må søke NOKUT om akkreditering av studier i tredje syklus. Vitenskapelige høyskoler som ønsker å tilby studier i tredje syklus i andre fagområder enn det de er akkreditert som vitenskapelig høyskole for, må også søke. Denne veiledningen henvender seg hovedsakelig til de som må søke NOKUT. NOKUTs kriterier for akkreditering gjelder imidlertid for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett) 2. Vi anbefaler at alle institusjoner som utarbeider nye studier, bruker denne veiledningen aktivt i utformingen av studiene. 1 Forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 2 Mer informasjon om institusjonskategorier og fullmakter finner dere på NOKUTs nettsider. 3

5 Hvordan søke NOKUT om akkreditering? I del 3 av denne veiledningen gir vi dere en detaljert gjennomgang av kriteriene og hvordan disse skal forstås. Her finnes også en punktliste knyttet til hvert kriterium som sier hva søknaden skal inneholde. Gjennom søknaden skal dere beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriene i studietilsynsforskriften. Det er viktig å beskrive og begrunne godt hvordan studiet oppfyller kriteriene. Søknaden skal følge NOKUTs søknadsmal for akkreditering av studier. Lovgrunnlag for studieakkreditering Før dere starter arbeidet med søknaden, må dere ha satt dere inn i relevante lover og forskrifter: Lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. februar 2010 (Kunnskapsdepartementet) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT. Dere finner lenker til loven og forskriftene på NOKUTs nettsider. 4

6 Del 2: Praktisk informasjon om søknaden Søknaden sendes elektronisk i både pdf- og word-format til NOKUT har søknadsfrister én gang i året for studier i tredje syklus: 1. november. Søknaden må leveres innen midnatt ved søknadsfristens utløp. Dersom søknaden ikke leveres innen fristen, vil den settes i behandling til neste søknadsfrist. Ved endring av søknadsfristen, vil NOKUT varsle minimum seks måneder i forkant av ny søknadsfrist. Retningslinjer for søknadsutforming: 1. Følgebrev Det formelle vedtaket for søknaden om akkreditering av studiet skal fremkomme i et følgebrev. Følgebrevet skal være underskrevet av institusjonsledelsen. Institusjonen skal oppgi en kontaktperson for søknaden med telefonnummer og e-postadresse. I følgebrevet er det også mulig å foreslå navn på aktuelle sakkyndige, eventuelt fagmiljøer, som NOKUT kan kontakte for å finne mulige sakkyndige. NOKUT er ikke bundet til å følge forslagene. 2. Hoveddokument Hoveddokumentet skal følge NOKUTs mal for søknadsutforming. Her gjør dere rede for at alle kriteriene i studietilsynsforskriften er oppfylt. Se del Vedlegg, inkludert tabellsamling Se del 4. 5

7 Huskeliste Bruk NOKUTs mal for søknadsutforming. Gi en redegjørelse knyttet til hvert enkelt kriterium. Alle kriteriene har en hensikt og hvert svar har betydning for helhetsbehandlingen av søknaden. Dersom ett eller flere kriterier ikke er besvart, eller det er mangler ved redegjørelsene, blir søknaden avvist administrativt. I redegjørelsen for hvert enkelt kriterium skal søker beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriet. Hoveddokumentet og studieplanen skal kunne leses selvstendig uten andre vedlegg. Det betyr at all nødvendig informasjon skal finnes i disse to dokumentene. Vedleggene NOKUT etterspør skal underbygge og dokumentere besvarelsene i hoveddokumentet. Legg ved alle vedlegg som NOKUT ber om i del 3. Søknaden skal inneholde tre tabeller som følger malene i del 4. Tabellene skal fylles ut elektronisk. Pass på at dere ikke oppgir informasjon på et sted i søknaden, som er forskjellig fra det dere oppgir et annet sted. 6

8 Del 3: Kriterier for akkreditering I denne delen gir vi veiledning om NOKUTs kriterier og hvilke krav NOKUT stiller til besvarelsene. I søknaden skal institusjonen under hvert enkelt kriterium beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriet. Her finnes også en punktliste knyttet til hvert kriterium som sier hva en besvarelse minst skal inneholde. I tillegg må søker beskrive og begrunne alle andre forhold ved studiet som har betydning for oppfyllelsen av kravene i kriteriet. Merk at veiledningen er generell, og at dere som søkere selv har ansvar for å gi alle nødvendige opplysninger. Denne delen har følgende hovedpunkter: - Generelt om studiet - Grunnleggende forutsetninger (studietilsynsforskriftens 7-1) - Plan for studiet (studietilsynsforskriftens 7-2) - Fagmiljø tilknyttet studiet (studietilsynsforskriftens 7-3) Etter hvert hovedpunkt finnes en oversikt over relevante vedlegg som skal følge søknaden. Dersom det er spesielle forhold ved studiet som har betydning for oppfyllelsen av kriteriene, må dere redegjøre for dette, i tillegg til kravene i punktlisten. Generelt om studiet Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studiet og dets innplassering i organisasjonen forøvrig. Informasjonen dere gir her, setter studiet inn i en sammenheng og danner en god bakgrunn for å lese resten av søknaden. Informasjonen kan benyttes i NOKUTs rapporter. Redegjørelsen skal inneholde: - Beskrivelse av hvordan institusjonen er organisert og hvor studiet skal forankres (for eksempel ved hvilken avdeling, institutt eller lignende) - Beskrivelse av studiets faglige profil, herunder hvilket fagområde studiet hører til - Begrunnelse for hvorfor høgskolen søker om akkreditering av dette studiet I tillegg skal søker krysse av i malen for: - Type studium o ph.d.-studium av 180 studiepoengs omfang o institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet 7

9 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften 7-1) 1.1 Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering: Når et studium er akkreditert, er alle institusjoner pålagt å følge regler gitt i lov og forskrifter. Det er institusjonens ansvar å holde seg oppdatert på alle endringer eller nye regler som gjelder. Ved en søknad om akkreditering skal alle søkerne som ikke har akkrediterte studier på ph.d.-nivå besvare punktene a) c) nedenfor. De søkerne som har akkrediterte studier på tredje syklus, skal ikke besvare c). a) Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) b) Vitnemål og Diploma Supplement c) Kvalitetssikringssystem Gjelder kun den delen av kvalitetssikringssystemet som beskriver kvalitetssikringen av studier på tredje syklus. Til a) Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) Det er ikke gitt sentrale regler for utforming av forskrift, reglement og retningslinjer. NOKUT anbefaler institusjonene å bruke malene som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet. Om dere ikke velger å bruke malene, må temaene i malen allikevel være dekket. Redegjørelsen skal inneholde: - Kort beskrivelse av ph.d.-forskriften, ph.d.-reglementet og retningslinjene for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) - Søkere som har gjort endringer i overnevnte forskrift, reglement og/eller retningslinjer siden forrige akkreditering, skal også beskrive hvilke endringer som er gjort Til b) Vitnemål og Diploma Supplement Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) for studiet skal legges ved søknaden. Hjemmel er universitets- og høyskoleloven 3-11 første ledd. Det er ikke gitt sentrale regler om utforming av vitnemål eller Diploma Supplement. NOKUT anbefaler institusjonene å bruke malene som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet. 8

10 Til c) Kvalitetssikringssystem Søkere som søker for første gang om et studium i tredje syklus må legge ved systembeskrivelse for den delen av systemet som beskriver kvalitetssikringen av studiene på dette nivået. 1.2 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. Det vil variere hvilke forskrifter som er aktuelle for ulike studier, avhengig av faglig innhold og nivå. Dere som søkere har selv et ansvar for å sette dere inn i relevant regelverk, og for å redegjøre for dette i søknaden. Den mest relevante forskriften for studier i tredje syklus er: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kapittel 3, 3-1, tredje ledd, lyder: Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Dere kan henvise til redegjørelse av hvordan studiet oppfyller kravene i forskriften et annet sted i søknaden. Dette må i så fall gjøres rede for under denne veiledningens 1.3., om studentrekruttering, og 3.3., om de kvantitative kravene til fagmiljøet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvordan Kunnskapsdepartementets forskrift er oppfylt, eller henvising til redegjørelse et annet sted i søknaden. 1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Kriteriet består av tre deler som alle må være beskrevet og begrunnet i søknaden: rekruttering, læringsmiljø og et stabilt studium. Kravet skal være oppfylt både i oppstartsfasen og når studiet er i gang. Vis at kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift er fylt. Merk at institusjonen skal dokumentere kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart, og sannsynliggjøre at den kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. 9

11 Redegjør både for intern, nasjonal og internasjonal rekruttering. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse og begrunnelse av hvordan opptaket til studiet er regulert - Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og studiestart, med begrunnelse - Beskrivelse av og begrunnelse for hvilket antall stipendiater som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet - Beskrivelse av intern, nasjonal og internasjonal rekruttering og begrunnelse for hvordan denne vil sikre det ønskede antallet stipendiater - Beskrivelse av hvordan stipendiatene er tenkt finansiert - Beskrivelse og begrunnelse for andre forhold som kan ha betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium 1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Dette er vanligvis ikke relevant i tredje syklus. Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Vedlegg nr. Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) Vitnemål og Diploma Supplement Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem 10

12 Plan for studiet (studietilsynsforskriften 7-2) 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal ha et navn som er dekkende for studiets profil, og som viser studiets nivå. Det må også være sammenheng mellom studiets navn og læringsutbyttet for studiet. Navnet skal kommunisere med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Studiet skal også ha et engelsk navn som samsvarer med det norske. Ifølge Universitets- og høgskoleloven 3-3, andre ledd, kan institusjoner selv bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby innenfor de fagområder der de kan tilby doktorgrad eller tilsvarende. Vi ber derfor også om en redegjørelse for hvilket fagområde doktorgraden dekker. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Det norske navnet på studiet - Det engelske navnet på studiet - Beskrivelse og begrunnelse for valg av studiets navn og sammenhengen mellom studiets innhold og navn på studiet - Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå - Begrunnelse for hvordan studiets navn kommuniserer med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig - Beskrivelse og begrunnelse for hvilket fagområde doktorgraden dekker Eksempel: I en søknad redegjør søkeren for at navnet på studiet skal være «anvendt matematikk og beregningsvitenskap». Den sakkyndige komitéen kommenterer at den ikke gjenkjenner «beregningsvitenskap» som et sentralt område hverken i studiets emner eller i fagmiljøets publikasjoner. Komitéen mener dermed at søkeren må «foreslå et navn som harmonerer bedre med institusjonens kjernevirksomhet, eller bruke tid på å utvikle et nytt fagmiljø innen beregningsvitenskap». 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) inneholder generelle læringsutbyttebeskrivelser. Alle studier skal ha fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser med utgangspunkt i NKR, utarbeidet ved institusjonen. Studiet skal ha én total læringsutbyttebeskrivelse, delt i kategoriene «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse» som i NKR. 11

13 For studier i tredje syklus skal beskrivelsen være på nivå 8 i NKR. Selv om enkeltelementer eller noen deskriptorer ligger på et lavere nivå, så er det det samlede læringsutbyttet som avgjør hvilket nivå kvalifikasjonen plasseres på (i europeisk sammenheng kalt «best fit»). Dersom noen av de generelle beskrivelsene ikke er relevante, må dere begrunne dette. Læringsutbyttebeskrivelser som ikke er utformet i kategoriene «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse» som i NKR, vil bli avvist administrativt. Det samme gjelder tilnærmede kopier av NKR. Les mer om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av det faglige læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse - Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. Oppbygningen skal vise alle studiets deler, inkludert avhandlingen. I tillegg til den skriftlige beskrivelsen og begrunnelsen for hvordan kriteriet er oppfylt, anbefaler vi at dere utarbeider en tabell som viser sammenhengen mellom det overordnede læringsutbyttet for studiet og emnene i studiet, samt avhandlingen. Dere må beskrive innholdet i emnene, og begrunne hvordan innholdet i emnene og arbeidet med avhandlingen gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. Dere må også beskrive når i studiet det er tenkt at emnene skal gis. Det skal utarbeides læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. Læringsutbyttet for hvert emne skal fremgå av studieplanen. Ikke alle læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå må inneha alle de tre kategoriene fra NKR. Noen emner kan for eksempel gi bare kunnskap, mens andre gir ferdigheter og generell kompetanse. Det skal også utarbeides læringsutbyttebeskrivelser for avhandlingen. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Hvilke emner studiet består av, samt antall studiepoeng per emne og for avhandlingen, gjerne illustrert i en tabell - Hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie - Begrunnelse for hvorfor disse emnene er valgt, og hvordan de er med på å gi både bredde og fordypning i studiet - Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet, gjerne illustrert med en tabell 12

14 - Begrunnelse for sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og avhandlingsnivå sett i forhold til det totale læringsutbyttet for studiet - Alle emnebeskrivelser skal fremgå av studieplanen Eksempel: En søker beskriver at stipendiatene gjennom avhandlingsarbeidet skal oppnå en generell kompetanse i å styre komplekse oppgaver og prosjekter, samt drive faglig veiledning. De sakkyndige vurderer at man ikke vil kunne oppnå denne kompetansen gjennom arbeidet med avhandlingen eller studiets emner, og mener derfor at studiets innhold og oppbygging ikke er egnet til at studentene oppnår læringsutbyttet. 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter alt fra forelesninger og selvstudium til forskjellige seminarformer og arbeid med avhandlingen. Arbeidet med avhandlingen kan omfatte mange forskjellige arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene skal være lagt opp slik at studentene oppnår læringsutbyttet. Dere må beskrive de ulike arbeids- og undervisningsformene og begrunne hvordan de bidrar til at læringsutbyttet oppnås. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Oversikt over alle arbeids- og undervisningsformer som skal benyttes - Begrunnelse for hvorfor hver enkelt av arbeids- og undervisningsformene er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Studiets eksamensordninger og andre vurderingsformer omfatter alle former for vurdering i studiet, slik som skriftlig eksamen, praktiske oppgaver, presentasjoner, mappeinnleveringer og så videre. Dette inkluderer også vurdering av avhandlingen. Midtveisevalueringer og lignende regnes også som vurderingsformer. Vurderingsformene skal være egnet til å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttet. Eksempel: En søker ønsket å bruke essays som vurderingsform i samtlige emner. Den sakkyndige komitéen kommenterte at det ikke var hensiktsmessig å vurdere emnet i kvantitativ metode med et skriftlig essay, og konkluderte at vurderingsformen ikke var egnet til å sikre at læringsutbyttet ble oppnådd. Redegjørelsen skal minst inneholde: - En oversikt over alle vurderingsformene som skal benyttes 13

15 - Begrunnelse for hvorfor hver enkelt av vurderingsformene er valgt, og hvordan disse formene egner seg for å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttet 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Studiet skal være faglig relevant for arbeidslivet. Dette inkluderer forskerstillinger, men begrenser seg ikke til stillinger innen universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og lignende. Uttalelser fra Råd for samarbeid med arbeidslivet, aktuelle avtakerbedrifter, kandidatundersøkelser eller lignende kan brukes i redegjørelsen for å understøtte at studiet er relevant for arbeidslivet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for arbeidsliv - Konkrete eksempler på mulige karriereveier - Begrunnelse for hvordan studiet er faglig relevant for arbeidsliv 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Intensjonen med dette kriteriet er å tydeliggjøre universitets- og høyskolelovens krav om at høyere utdanning skal være FoU-basert. Kriteriet dreier seg om hvordan forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid skal brukes i studiet, og hvordan dette er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Det er altså ikke tilstrekkelig å redegjøre kun for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og ikke hvordan dette er koplet til studiet. For studier i tredje syklus vil det være spesielt aktuelt hvordan stipendiatene blir integrert i eksisterende forskning og forskningsnettverk. Hva som er en «tilfredsstillende kopling», er en sakkyndig vurdering. Dere kan hente inspirasjon i tilgjengelig litteratur på området, se for eksempel Utdanning + FoU = sant fra Universitets- og høgskolerådet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvordan studentene vil møte og bli inkludert i forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i studiet - Begrunnelse for at studiet har en tilfredsstillende kopling til forskning, faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 14

16 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Ordninger for studentutveksling innebærer et tilbud for de studentene som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Ordninger for internasjonalisering kan omfatte en rekke ulike aktiviteter, slik som internasjonale gjesteforelesere, utenlandske studenter på utveksling eller studenters deltakelse på workshops i utlandet (listen er ikke uttømmende). Når det gjelder studentutveksling, krever vi juridisk bindende avtaler som søker er kontraktspart i. Det vil si avtaler som er inngått og signert, herunder avtaler med forbehold om akkreditering. I tillegg til juridisk bindende avtaler, kan vi se på intensjonsavtaler om utveksling. Ordningene for studentutveksling og internasjonalisering skal være relevante for studiets nivå, omfang og egenart. Dere må angi på hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. Vi setter ingen absolutte krav til lengden på studentutvekslingen, men dere må begrunne hvorfor den angitte lengden er valgt. For mer informasjon om studentutveksling og internasjonalisering, kan Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) være en nyttig ressurs. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering - Beskrivelse av ordninger for studentutveksling - Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. - Begrunnelse for at ordningene er relevante for nivå, omfang og egenart, herunder at studentene som utveksler fortsatt oppnår det totale læringsutbyttet for studiet 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. Infrastruktur, støttefunksjoner og annet relevant utstyr skal gjøre det mulig for studentene å oppnå læringsutbyttet. Dette innebærer også at infrastrukturen må være dimensjonert til antall studenter. For institusjoner med akkrediterte studier er det viktig at det sannsynliggjøres at infrastrukturen vil være god nok også med den utvidelse av antall studenter det nye studiet vil innebære. Det er viktig at infrastrukturen beskrives så detaljert at det er mulig for de sakkyndige å vurdere om studentene vil kunne oppnå læringsutbyttet. Eksempelvis vil studenter innen eksperimentelle fag trenge tilgang til gode laboratorier, og dere må beskrive hva slags utstyr som finnes. For andre studier, som for eksempel krever medieutstyr, må dette beskrives. 15

17 Dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre, må dette dokumenteres i juridisk bindende avtaler. Det vil si avtaler som er inngått og signert, herunder avtaler med forbehold om akkreditering. Dere skal også gjøre rede for opplæring av studenter i bibliotektjenester og IKTressurser; bruk av læringsplattform og verktøy, søk i kunnskapsbaser på nett og lignende. For kvalitetsindikatorer i bibliotekstjenester, se Universitets og høgskolerådet: Se også Universitets- og høgskolerådets biblioteksutvalg: Bør også vises til UHRs bibliotekutvalg. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hva slags infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr som er nødvendig for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet. - Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr er tilgjengelig for studentene - Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr er dimensjonert i forhold til antall studenter Vedlegg til Plan for studiet: Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Studieplan Avtaler om internasjonalisering Avtaler om studentutveksling Leieavtaler dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre Vedlegg nr. 16

18 Fagmiljø tilknyttet studiet (studietilsynsforskriften 7-3) 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Søkeren må beskrive kompetanseprofilen til fagmiljøet som er nødvendig for studiet, og hvordan fagmiljøet ved institusjonen som skal bidra inn i studiet, oppfyller denne profilen. Med fagmiljø menes de personene som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av studiet. Innsats av mindre omfang enn 0,1 årsverk skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. Størrelsen på fagmiljøet må være tilpasset antall studenter, og den undervisning og veiledning som inngår i studiet. Fagmiljøet skal ha tilstrekkelig undervisnings- og veiledningskompetanse. Dere må også legge ved en samlet oversikt, gjerne i tabellform, over veiledererfaringen i fagmiljøet. Denne skal inkludere navn på veileder og om vedkommende var hoved- eller medveileder, navn på stipendiat, tittel på avhandlingen, og sluttdato for prosjektet. Størrelse og kompetanse må også være tilpasset behov for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagmiljøet skal samlet ha den kompetansen som studiet krever. Tekniske og administrative ansattes oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet, spesifiseres i kommentarfeltet, men regnes ikke med i fagmiljøet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Kompetanseprofilen til fagmiljøet som er nødvendig for studiet - Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antallet doktorgradsstudenter, og den undervisning og veiledning som inngår i studiet - Beskrivelse av fagmiljøets samlede kompetanse (både formell kompetanse og fagfelt) - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets samlede kompetanse er tilpasset studiet - Beskrivelse av hvordan fagmiljøets kompetanse skal brukes i undervisning og veiledning - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets sammensetning er hensiktsmessig for studiet - Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform - Beskrivelse av fagmiljøets evne til å ivareta den forskning og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres 17

19 - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse er tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Med «relevante samarbeid og nettverk» menes samarbeid og nettverk som gir fagmiljøet erfaringer som kan brukes i studiet og bidra til økt utdanningskvalitet. Fagmiljøet skal delta både nasjonalt og internasjonalt. Aktiv deltakelse i samarbeid og nettverk skal dokumenteres, for eksempel med skriftlig bekreftelse fra samarbeidende fagmiljø. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk fagmiljøet deltar aktivt i - Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk - Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 3-1 tredje ledd. Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte. Ansatte som har enkeltpersonforetak ved siden av stillingen ved institusjonen, må ha institusjonen som hovedarbeidsgiver for å regnes som ansatt i hovedstilling. Søker må ta utgangspunkt i årstimer arbeidet ved institusjonen utgjør, sammenliknet med årstimer i enkeltpersonforetaket. Ifølge Kunnskapsdepartementets forskrift skal studiet ha «minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse». Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, post.doc., dosent 3 og professor. Nærmere krav til de enkelte stillingskategoriene finnes i opprykksforskriften 4. Det er viktig at tallene dere oppgir i dette kriteriet stemmer overens med tallene i tabell 1, Fagmiljøets planlagte faglige bidrag til studiet. 3 Vi gjør oppmerksom på at førstelektor og dosent ikke automatisk kan være veileder for en ph.d.-student, jf. Kunnskapsdepartementets brev av 25. juni 2012, med presisering av 7. november 2012 (ref. 12/2973). 4 Forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 18

20 Vi gjør oppmerksom på at for å kunne søke akkreditering om studier i tredje syklus, må de kvantitative kravene være oppfylt på søknadstidspunktet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Det må redegjøres særskilt for hvordan ansatte med stillingsandel under 50 % oppfyller kravet til hovedstilling ved institusjonen - Beskrivelse av hvordan de kvantitative kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift oppfylles - En redegjørelse for at det er personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet Se også Universitet- og høyskolerådets ressursside om opprykksordninger: Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. For tredje syklus kreves dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. Resultater vurderes for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist, og all forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid skal dokumenteres. Publiseringsomfang, h-indeks, siteringsindeks, andel publikasjoner på nivå 2, priser, patenter, internasjonale bransjeakkrediteringer, Forskningsrådets fagevalueringer, publiserte utstillingskataloger eller andre indikasjoner på kvalitet som er anerkjente i fagfeltet, kan være måter å dokumentere resultater på. Det er institusjonenes ansvar å finne egnede dokumentasjonsmåter. For diskusjoner om kunstnerisk utviklingsarbeid og dokumentasjonskrav, se for eksempel Universitet- og høyskolerådets rapport «Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid» (2007). Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av den forskningen og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid holder høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde 19

21 3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet. Dette er vanligvis ikke relevant i tredje syklus. Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet: Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i Vedlegg nr. 20

22 Del 4: Maler og vedlegg Mal for CV Søker skal bruke denne malen for CV-er for de faglig ansatte tilknyttet studiet. En skrivbar versjon finnes i malen. Maksimalt to sider per ansatt. I tillegg kan en liste over relevante publikasjoner legges ved. NAVN AKADEMISK TITTEL 5 STILLING UTDANNING Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist 5 Se opprykksforskriften (Forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger) 21

23 Maler for tabeller Søker må kvalitetssikre opplysningene slik at tallene i tabellene stemmer overens med tallmaterialet som framkommer i andre deler av søknaden. Tabell 1: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal knyttes til det omsøkte studiet. De samme tallene som framkommer i tabellen skal gjenfinnes i søknaden. Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc. Årsverk under 0,1 årsverk skal oppgis skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. Oppgi i kommentarfeltet timetallet for ett årsverk. Vennligst summer alle årsverk i det nederste feltet for kolonner Stillingsbetegnelse Faglige årsverk i studiet Formell pedagogisk kompetanse 4 1 Ansatte som bidrar faglig Ansettelsesforhold 2 Total 3 U&V FoU Annet Årsverk i andre studier oppgi studium og inst. navn Undervisnings- /veiledningsområde i studiet Kommentar: SUM 22

24 1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1. 2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet. 3) Med totalt menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i Annet kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet. 4) Aktuelle kategorier er: PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning, vennligst oppgi hvilken i kommentarfeltet) og IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). Tabell 2: Fagmiljøets FoU-produksjon Tabellen skal gi en kvantitativ framstilling av fagmiljøets FoU-produksjon de siste årene. Vi ber om at det rapporteres for de fem siste år, og at det rapporteres på samme måte som til DBH. Selv om institusjonen ikke rapporterer til DBH, må institusjonen fylle ut tabellen nedenfor. Ansatte tilknyttet studiet Årstall* Antall publikasjoner Nivå 2 Periodika-artikler Antologiartikl. Monografier * Vi ønsker at det fylles inn en rad for hver av de fem siste årene for alle ansatte tilknyttet det omsøkte studiet 23

25 Huskeliste for vedlegg Vedlegg Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Grunnleggende forutsetninger for akkreditering: Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for kunstnerisk stipendprogram) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem Vedlegg nr. Plan for studiet: Studieplan Avtaler om internasjonalisering Avtaler om studentutveksling Leieavtaler dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre Fagmiljøet CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i 24

26 Del 5: Søknadsprosessen Denne delen inneholder en gjennomgang av NOKUTs søknadsprosess. Først kommer en detaljert oversikt over saksgangen, og deretter informasjon om den avsluttende delen av søknadsprosessen: NOKUTs vedtak, tilsagn om vedtak og eventuell klage på vedtaket. Avslutningsvis sier vi litt om institusjonenes informasjonsplikt til NOKUT, samt tilsyn med eksisterende virksomhet. Detaljert oversikt over saksgangen 1. Innledende administrativ vurdering Når NOKUT mottar søknaden, går vi først gjennom den administrativt for å se at alle de formelle kravene er oppfylt og at det foreligger tilstrekkelig med beskrivelse og begrunnelse i besvarelsene. Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag, se nedenfor om NOKUTs vedtak. 2. Oppnevning av sakkyndige Hvis søknaden går videre fra innledende administrativ vurdering, kontakter vi sakkyndige. Vanligvis oppnevner vi fire sakkyndige. Studietilsynsforskriften stiller krav til de sakkyndiges kompetanse. Institusjonen gis mulighet til å komme med forslag til relevante sakkyndige, men NOKUT er ikke forpliktet til å følge institusjonens forslag. Søker vil alltid få anledning til å uttale seg om vårt forslag til sakkyndige før oppnevning. 3. Planleggingsmøte for de sakkyndige Vår opplæring av de sakkyndige skjer på et planleggingsmøte. Hensikten med møtet er å sikre en felles forståelse hos den sakkyndige komitéen om kravene til akkreditering av studier og en felles vurdering av den skriftlige søknaden. Vi planlegger også institusjonsbesøket. 4. Institusjonsbesøket og den sakkyndige vurderingen De sakkyndige gjennomfører et to-dagers besøk på den aktuelle institusjonen. Her møter de blant annet ledelsen ved institusjonen, faglig ledelse, vitenskapelig personale, nåværende ph.d.-studenter og potensielle arbeidsgivere, og de vurderer infrastruktur. Etter institusjonsbesøket skriver de sakkyndige en vurdering som så leveres til NOKUT. Flere saksbehandlere gjør da en intern kvalitetssikring av de sakkyndiges vurdering for å sikre at den er tydelig og innenfor rammen av kriteriene. Den sakkyndiges vurdering sendes til institusjonen, som får anledning til å kommentere vurderingen. 25

27 5. Institusjonens kommentar Institusjonen får tre uker på å avgi kommentar, som kan imøtekomme de sakkyndiges krav og oppklare eventuelle misforståelser. Kommentaren blir en del av tilsynsrapporten, som viser saksgangen fra innledende vurdering til avsluttende vedtak. Hvis de sakkyndige sier ja til besvarelsene av samtlige kriterier, og NOKUT finner at de formelle vilkårene er oppfylt, fatter vi vedtak om akkreditering av studiet uten sakkyndig tilleggsvurdering. Dersom de sakkyndige finner at kravene i én eller flere av kriteriene i studietilsynsforskriften ikke er oppfylt, går søkers kommentar normalt videre til sakkyndig tilleggsvurdering. 6. Sakkyndig tilleggsvurdering Dersom vi ikke mottar kommentar fra søker, fatter vi vedtak på bakgrunn av den opprinnelige vurderingen. Hvis vi mottar kommentar fra institusjonen, gjør vi en vurdering av om kommentaren skal sendes videre til sakkyndig tilleggsvurdering. Om det ikke kommer fram ny informasjon i kommentaren fra institusjonen, kan vi fatte vedtak umiddelbart uten å sende kommentaren til de sakkyndige. I de aller fleste tilfellene sender vi kommentaren videre til de sakkyndige. De sakkyndige kan beholde eller endre sin opprinnelige konklusjon. 7. NOKUTs vedtak etter tilleggsvurdering Basert på de sakkyndiges anbefaling, og NOKUTs vurdering av de formelle vilkårene for akkreditering, vil NOKUT fatte vedtak om akkreditering eller avslag. Vedtaket fattes i et styremøte. Søker får tilsendt vedtaksbrevet og NOKUTs tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er offentlig og blir publisert på våre nettsider. NOKUTs vedtak NOKUT avgjør alle søknader om akkreditering av studier ved å fatte vedtak. Vedtaket vil ha én av tre former: Vedtak om avvisning Vedtak om akkreditering søknaden blir innvilget Vedtak om avslag Vedtak om avvisning av søknad Vedtak om avvisning er en administrativ vurdering foretatt av NOKUT. Vi går ikke inn i faglige vurderinger, men kan avvise på følgende grunnlag: Disposisjonen i søknaden følger ikke malen for søknader om studieakkreditering Søknaden kan ikke leses som et selvstendig dokument Ett eller flere kriterier er ikke besvart, helt eller delvis 26

28 Det mangler vedlegg Formelle krav i lover, forskrifter og rammeplaner er ikke oppfylt Søknader som avvises har ikke vært til sakkyndig vurdering. I vedtaksbrevet står det alltid en begrunnelse for hvilke mangler som har ført til at NOKUT har fattet et vedtak om avvisning. I tillegg kan vedtaket inneholde anbefalinger for videre forbedring. Vedtak om avvisning kan påklages av søker, se mer om klage nedenfor. Vedtak om akkreditering NOKUT fatter vedtak om akkreditering når de sakkyndige anbefaler akkreditering på faglig grunnlag, og NOKUT finner at de formelle vilkårene for akkreditering er oppfylt. De sakkyndige kan komme med anbefalinger for videre utvikling av studiet. Vi forventer at dere arbeider videre med de sakkyndiges anbefalinger. Institusjonen må søke Kunnskapsdepartementet om å opprette studiet, jf universitets og høyskoleloven 3-2 (1). Akkreditering er gyldig fra vedtaksdato. Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak om avslag NOKUT fatter vedtak om avslag når ett eller flere av alternativene nedenfor gjelder på vedtakstidspunktet: i) de sakkyndige kan ikke anbefale akkreditering etter en faglig vurdering av søknaden ii) NOKUT finner at de formelle vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt Vedtak om avslag kan påklages, se mer om klage nedenfor. En institusjon som har fått avslag, kan sende inn ny søknad til neste søknadsfrist, med mindre det er gitt vedtak om karantene. Vedtak om karantene I særlige tilfeller kan NOKUT fatte vedtak om karantene for tilsvarende søknader fra samme institusjon. I så fall vil institusjonen ikke kunne søke om akkreditering for samme type studium før karantenetiden har utløpt. Institusjonen skal varsles før det fattes vedtak om karantene. Vedtaket kan bare begrunnes i faktiske forhold ved institusjonen, ikke mangler ved søknaden. 27

29 Klage på vedtak Søkerinstitusjonene kan klage på vedtak fattet av NOKUT etter forvaltningsloven 28, jf. 1-9 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Vi gjør oppmerksom på at de sakkyndiges faglige vurdering i vedtak etter 3-1 (akkreditering av studier), ikke kan påklages. Bare den institusjonen som vedtaket direkte gjelder, har klagerett. Klagefristen er tre uker fra orientering om vedtaket har kommet fram til institusjonen, jf forvaltningsloven 29. Klagen sendes til NOKUT, jf. forvaltningsloven 32. Dersom NOKUT ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, blir saken sendt til Klagenemda for vedtak fattet av NOKUT. Nemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og fatter endelig vedtak i klagesakene. Etter akkreditering Informasjonsplikt Institusjonene må gi NOKUT melding om endringer i studiets navn, studiested og andre opplysninger som fremgår av NOKUTs database over akkrediterte studier. Tilsyn med eksisterende studietilbud NOKUT henvender seg til institusjonen tidligst tre år etter at den har mottatt et positivt akkrediteringsvedtak. Institusjonen blir bedt om å redegjøre for status og avvik i forhold til grunnlaget for akkrediteringsvedtaket. NOKUT vurderer informasjonen fra institusjonen, herunder grunnlaget for videre tilsyn. Vi oppfordrer derfor institusjonene til å holde oversikt over endringer som gjennomføres i de akkrediterte studiene. Les mer om tilsyn med eksisterende studietilbud. 28

30 Ressurser Det finnes mange gode kilder til informasjon. De følgende nettsidene kan gi hjelp til å utforme en god søknad. Vi gjør oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende. NOKUT Universitet- og Høgskolerådet Senter for Internasjonalisering av Utdanningen Norgesuniversitet (om fleksibel utdanning, nettstudier, kontakt med arbeidslivet) Kunnskapsdepartementets oversikt over rammeplaner NOKUTs ressurssider om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Lovdata. Database som inneholder alle gjeldende lover og forskrifter. 29

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på mastergradsnivå For mastergradsstudier av

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport NOKUT) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) Postboks 5003 NMBU 1430 AS Drammensveien 288 Postboks 578, 1327 Lysaker Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no

Detaljer

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole Veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker institusjonsakkreditering Mars 2015 Forord Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER Forskriften som nå sendes på høring er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Pedagogiske ressurser

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

Studier av danning og didaktiske praksiser. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014

Studier av danning og didaktiske praksiser. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014 Studier av danning og didaktiske praksiser Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser ph.d./180

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.0, november 2014 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Mastergradsstudium ved Høgskolen i Ålesund Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Ålesund Mastergradsstudium i avansert klinisk

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT i Forord Fagskoleloven åpner for at tilbydere som har godkjente fagskoleutdanninger på bestemte vilkår kan få fullmakt til å opprette utdanninger innen et avgrenset fagområde. En tilbyder som har fått

Detaljer

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø 60 studiepoengs omfang 1 Del 1 Saken i korte trekk Institutt for Natur-, helse-

Detaljer

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Fysioterapi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Fysioterapi Mastergrad, 120 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. Innledning Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring

Detaljer

Helse og samfunn. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Februar 2012

Helse og samfunn. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Februar 2012 Helse og samfunn Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helse og samfunn ph.d., 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

POP3 (60 studiepoeng)

POP3 (60 studiepoeng) POP3 (60 studiepoeng) - ettårig påbygning til bachelor i populærmusikk ved NISS Høyskole AS August 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: NISS Høyskole AS POP3 Ettårig påbygning til bachelor

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

Skuespillkunst. Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012

Skuespillkunst. Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012 Skuespillkunst Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Bachelorgradsstudium

Detaljer

Anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011

Anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011 Anvendt matematikk og beregningsvitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Narvik Anvendt matematikk og beregningsvitenskap Ph.d-studium,

Detaljer

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Etterretning Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Forsvarets skole for etterretning og sikkerhetstjeneste

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013

2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013 2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: NISS Høyskole AS 2-årig påbygning til bachelor i film og tv Påbygning

Detaljer

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012 Samfunnsfagdidaktikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Mastergradsstudium i Samfunnsdidaktikk Mastergradsstudium, 120

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotek- og informasjonsvitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt om retningslinjer og utforming av søknad... 3

Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt om retningslinjer og utforming av søknad... 3 Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt om retningslinjer og utforming av søknad... 3 NOKUTs formål... 3 Fellesgrad... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 6 Del

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.1, februar 2016 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap Internt notat Journalnr: Dato: 28.08.2013 Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap 1. Strategi og faglig prioritering I strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Anvendt miljøpsykologi

Anvendt miljøpsykologi Anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Lillehammer Mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium,

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Betanien diakonale høgskole

Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Betanien diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Økonomistyring. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Juni 2012

Økonomistyring. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Juni 2012 Økonomistyring Ph.d.-studium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Juni 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Økonomistyring Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Narvik Anvendt matematikk og beregningsorienterte

Detaljer

Universell utforming av IKT. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012

Universell utforming av IKT. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Universell utforming av IKT Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Mastergradsstudium i universell utforming

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Fengselsbetjentutdanning; straffegjennomføring. Høgskolekandidat ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Februar 2012

Fengselsbetjentutdanning; straffegjennomføring. Høgskolekandidat ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Februar 2012 Fengselsbetjentutdanning; straffegjennomføring Høgskolekandidat ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Kriminalomsorgens utdanningssenter

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barnehageledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Barnehageledelse NOKUTs tilsynsrapporter Barnehageledelse Mastergradsstudium (120 studiepoeng) ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

Electronic Systems and Instrumentation

Electronic Systems and Instrumentation Electronic Systems and Instrumentation Mastergradsstudium, fellesgrad (Joint Degree) mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Mittuniversitetet, Sverige April 2012 Institusjon: Studietilbud: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk Religion, livssyn og etikk 2-årig studium ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Fjellhaug Internasjonale Høgskole 2-årig studium i Religion, livssyn og etikk Grad/Studiepoeng:

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

Spesialpedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Spesialpedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Spesialpedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Mastergradsstudium i spesialpedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Avansert klinisk sykepleie. Mastergradsstudium ved Lovisenberg diakonale høgskole januar 2012

Avansert klinisk sykepleie. Mastergradsstudium ved Lovisenberg diakonale høgskole januar 2012 Avansert klinisk sykepleie Mastergradsstudium ved Lovisenberg diakonale høgskole januar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Lovisenberg diakonale høgskole Avansert klinisk sykepleie Mastergradsstudium,

Detaljer

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Ph.d.-studium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2012 Institusjon: Høgskolen i Hedmark Studietilbud: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Grad/Studiepoeng: Ph.d.-studium,

Detaljer

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Innovasjon og ledelse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Mastergradsstudium i innovasjon og ledelse Mastergradsstudium,

Detaljer

Lyddesign. 2-årig påbygging til bachelorgrad ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) januar 2012

Lyddesign. 2-årig påbygging til bachelorgrad ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) januar 2012 Lyddesign 2-årig påbygging til bachelorgrad ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) januar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Nordisk institutt for scene og studio (NISS) 2-årig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vesentlig endring av den allerede godkjente fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid ved Fagskolen Oslo Akershus Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 24.2.15, 12:00-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Dansekunst og koreografisk tenkning

NOKUTs tilsynsrapporter Dansekunst og koreografisk tenkning NOKUTs tilsynsrapporter Dansekunst og koreografisk tenkning Bachelorgradsstudium ved Høyskolen for dansekunst April 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer