NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften"

Transkript

1 NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet November 2013

2 Tittel: Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus Gyldig fra:

3 Innholdsfortegnelse Del 1: Akkreditering... 3 Del 2: Praktisk informasjon om søknaden... 5 Retningslinjer for søknadsutforming:... 5 Huskeliste... 6 Del 3: Kriterier for akkreditering... 7 Generelt om studiet... 7 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering... 8 Plan for studiet Fagmiljø tilknyttet studiet Del 4: Maler og vedlegg Mal for CV Maler for tabeller Tabell 1: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Tabell 2: Fagmiljøets FoU-produksjon Huskeliste for vedlegg Del 5: Søknadsprosessen Detaljert oversikt over saksgangen NOKUTs vedtak Klage på vedtak Etter akkreditering Ressurser

4 Vårt veiledningstilbud består av: denne veiledningen søkerkurs informasjon på våre nettsider NOKUT tilbyr søkerkurs til alle som har planer om å søke akkreditering av et studium. Vi arrangerer kursene hver høst og vår, og anbefaler alle nye søkere om å delta. Informasjon om søkerkurs og påmelding finner dere på Vi forutsetter at dere har satt dere inn i informasjonen på våre nettsider før dere kommer på søkerkurs. Vi ønsker at mest mulig av veiledningen skal foregå på søkerkurs for å sikre likebehandling. Mange spørsmål som søkere har, blir besvart på søkerkursene. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke forhåndsgodkjenner søknader. Del 1: Akkreditering Hva betyr akkreditering av et studium? Akkreditering er en forutsetning for å tilby et studium som høyere utdanning. Akkrediteringen skal være basert på en faglig vurdering av om studietilbudet fyller et sett av kriterier, som er fastsatt av NOKUT gjennom studietilsynsforskriften 1. I tillegg finnes andre krav som må være oppfylt for at akkreditering kan gis, for eksempel i forskrift eller rammeplan (les mer i del 3). Kriteriene i studietilsynsforskriften sier hva studiet må inneholde for å ha tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at alle kriteriene som NOKUT har fastsatt gjennom studietilsynsforskriften, skal være oppfylt før studiet blir akkreditert. Hva regnes som tredje syklus? Med tredje syklus menes følgende studier: o ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang o institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet Hvem skal forholde seg til NOKUTs veiledning for akkreditering av studier i tredje syklus? Alle uten institusjonsakkreditering som vitenskapelig høyskole eller universitet må søke NOKUT om akkreditering av studier i tredje syklus. Vitenskapelige høyskoler som ønsker å tilby studier i tredje syklus i andre fagområder enn det de er akkreditert som vitenskapelig høyskole for, må også søke. Denne veiledningen henvender seg hovedsakelig til de som må søke NOKUT. NOKUTs kriterier for akkreditering gjelder imidlertid for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett) 2. Vi anbefaler at alle institusjoner som utarbeider nye studier, bruker denne veiledningen aktivt i utformingen av studiene. 1 Forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 2 Mer informasjon om institusjonskategorier og fullmakter finner dere på NOKUTs nettsider. 3

5 Hvordan søke NOKUT om akkreditering? I del 3 av denne veiledningen gir vi dere en detaljert gjennomgang av kriteriene og hvordan disse skal forstås. Her finnes også en punktliste knyttet til hvert kriterium som sier hva søknaden skal inneholde. Gjennom søknaden skal dere beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriene i studietilsynsforskriften. Det er viktig å beskrive og begrunne godt hvordan studiet oppfyller kriteriene. Søknaden skal følge NOKUTs søknadsmal for akkreditering av studier. Lovgrunnlag for studieakkreditering Før dere starter arbeidet med søknaden, må dere ha satt dere inn i relevante lover og forskrifter: Lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 1. februar 2010 (Kunnskapsdepartementet) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT. Dere finner lenker til loven og forskriftene på NOKUTs nettsider. 4

6 Del 2: Praktisk informasjon om søknaden Søknaden sendes elektronisk i både pdf- og word-format til NOKUT har søknadsfrister én gang i året for studier i tredje syklus: 1. november. Søknaden må leveres innen midnatt ved søknadsfristens utløp. Dersom søknaden ikke leveres innen fristen, vil den settes i behandling til neste søknadsfrist. Ved endring av søknadsfristen, vil NOKUT varsle minimum seks måneder i forkant av ny søknadsfrist. Retningslinjer for søknadsutforming: 1. Følgebrev Det formelle vedtaket for søknaden om akkreditering av studiet skal fremkomme i et følgebrev. Følgebrevet skal være underskrevet av institusjonsledelsen. Institusjonen skal oppgi en kontaktperson for søknaden med telefonnummer og e-postadresse. I følgebrevet er det også mulig å foreslå navn på aktuelle sakkyndige, eventuelt fagmiljøer, som NOKUT kan kontakte for å finne mulige sakkyndige. NOKUT er ikke bundet til å følge forslagene. 2. Hoveddokument Hoveddokumentet skal følge NOKUTs mal for søknadsutforming. Her gjør dere rede for at alle kriteriene i studietilsynsforskriften er oppfylt. Se del Vedlegg, inkludert tabellsamling Se del 4. 5

7 Huskeliste Bruk NOKUTs mal for søknadsutforming. Gi en redegjørelse knyttet til hvert enkelt kriterium. Alle kriteriene har en hensikt og hvert svar har betydning for helhetsbehandlingen av søknaden. Dersom ett eller flere kriterier ikke er besvart, eller det er mangler ved redegjørelsene, blir søknaden avvist administrativt. I redegjørelsen for hvert enkelt kriterium skal søker beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriet. Hoveddokumentet og studieplanen skal kunne leses selvstendig uten andre vedlegg. Det betyr at all nødvendig informasjon skal finnes i disse to dokumentene. Vedleggene NOKUT etterspør skal underbygge og dokumentere besvarelsene i hoveddokumentet. Legg ved alle vedlegg som NOKUT ber om i del 3. Søknaden skal inneholde tre tabeller som følger malene i del 4. Tabellene skal fylles ut elektronisk. Pass på at dere ikke oppgir informasjon på et sted i søknaden, som er forskjellig fra det dere oppgir et annet sted. 6

8 Del 3: Kriterier for akkreditering I denne delen gir vi veiledning om NOKUTs kriterier og hvilke krav NOKUT stiller til besvarelsene. I søknaden skal institusjonen under hvert enkelt kriterium beskrive og begrunne hvordan studiet oppfyller kriteriet. Her finnes også en punktliste knyttet til hvert kriterium som sier hva en besvarelse minst skal inneholde. I tillegg må søker beskrive og begrunne alle andre forhold ved studiet som har betydning for oppfyllelsen av kravene i kriteriet. Merk at veiledningen er generell, og at dere som søkere selv har ansvar for å gi alle nødvendige opplysninger. Denne delen har følgende hovedpunkter: - Generelt om studiet - Grunnleggende forutsetninger (studietilsynsforskriftens 7-1) - Plan for studiet (studietilsynsforskriftens 7-2) - Fagmiljø tilknyttet studiet (studietilsynsforskriftens 7-3) Etter hvert hovedpunkt finnes en oversikt over relevante vedlegg som skal følge søknaden. Dersom det er spesielle forhold ved studiet som har betydning for oppfyllelsen av kriteriene, må dere redegjøre for dette, i tillegg til kravene i punktlisten. Generelt om studiet Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studiet og dets innplassering i organisasjonen forøvrig. Informasjonen dere gir her, setter studiet inn i en sammenheng og danner en god bakgrunn for å lese resten av søknaden. Informasjonen kan benyttes i NOKUTs rapporter. Redegjørelsen skal inneholde: - Beskrivelse av hvordan institusjonen er organisert og hvor studiet skal forankres (for eksempel ved hvilken avdeling, institutt eller lignende) - Beskrivelse av studiets faglige profil, herunder hvilket fagområde studiet hører til - Begrunnelse for hvorfor høgskolen søker om akkreditering av dette studiet I tillegg skal søker krysse av i malen for: - Type studium o ph.d.-studium av 180 studiepoengs omfang o institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsvirksomhet 7

9 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften 7-1) 1.1 Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering: Når et studium er akkreditert, er alle institusjoner pålagt å følge regler gitt i lov og forskrifter. Det er institusjonens ansvar å holde seg oppdatert på alle endringer eller nye regler som gjelder. Ved en søknad om akkreditering skal alle søkerne som ikke har akkrediterte studier på ph.d.-nivå besvare punktene a) c) nedenfor. De søkerne som har akkrediterte studier på tredje syklus, skal ikke besvare c). a) Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) b) Vitnemål og Diploma Supplement c) Kvalitetssikringssystem Gjelder kun den delen av kvalitetssikringssystemet som beskriver kvalitetssikringen av studier på tredje syklus. Til a) Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) Det er ikke gitt sentrale regler for utforming av forskrift, reglement og retningslinjer. NOKUT anbefaler institusjonene å bruke malene som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet. Om dere ikke velger å bruke malene, må temaene i malen allikevel være dekket. Redegjørelsen skal inneholde: - Kort beskrivelse av ph.d.-forskriften, ph.d.-reglementet og retningslinjene for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) - Søkere som har gjort endringer i overnevnte forskrift, reglement og/eller retningslinjer siden forrige akkreditering, skal også beskrive hvilke endringer som er gjort Til b) Vitnemål og Diploma Supplement Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) for studiet skal legges ved søknaden. Hjemmel er universitets- og høyskoleloven 3-11 første ledd. Det er ikke gitt sentrale regler om utforming av vitnemål eller Diploma Supplement. NOKUT anbefaler institusjonene å bruke malene som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet. 8

10 Til c) Kvalitetssikringssystem Søkere som søker for første gang om et studium i tredje syklus må legge ved systembeskrivelse for den delen av systemet som beskriver kvalitetssikringen av studiene på dette nivået. 1.2 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. Det vil variere hvilke forskrifter som er aktuelle for ulike studier, avhengig av faglig innhold og nivå. Dere som søkere har selv et ansvar for å sette dere inn i relevant regelverk, og for å redegjøre for dette i søknaden. Den mest relevante forskriften for studier i tredje syklus er: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kapittel 3, 3-1, tredje ledd, lyder: Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Dere kan henvise til redegjørelse av hvordan studiet oppfyller kravene i forskriften et annet sted i søknaden. Dette må i så fall gjøres rede for under denne veiledningens 1.3., om studentrekruttering, og 3.3., om de kvantitative kravene til fagmiljøet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvordan Kunnskapsdepartementets forskrift er oppfylt, eller henvising til redegjørelse et annet sted i søknaden. 1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Kriteriet består av tre deler som alle må være beskrevet og begrunnet i søknaden: rekruttering, læringsmiljø og et stabilt studium. Kravet skal være oppfylt både i oppstartsfasen og når studiet er i gang. Vis at kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift er fylt. Merk at institusjonen skal dokumentere kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart, og sannsynliggjøre at den kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. 9

11 Redegjør både for intern, nasjonal og internasjonal rekruttering. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse og begrunnelse av hvordan opptaket til studiet er regulert - Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og studiestart, med begrunnelse - Beskrivelse av og begrunnelse for hvilket antall stipendiater som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet - Beskrivelse av intern, nasjonal og internasjonal rekruttering og begrunnelse for hvordan denne vil sikre det ønskede antallet stipendiater - Beskrivelse av hvordan stipendiatene er tenkt finansiert - Beskrivelse og begrunnelse for andre forhold som kan ha betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium 1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Dette er vanligvis ikke relevant i tredje syklus. Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Vedlegg nr. Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for stipendprogram) Vitnemål og Diploma Supplement Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem 10

12 Plan for studiet (studietilsynsforskriften 7-2) 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal ha et navn som er dekkende for studiets profil, og som viser studiets nivå. Det må også være sammenheng mellom studiets navn og læringsutbyttet for studiet. Navnet skal kommunisere med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Studiet skal også ha et engelsk navn som samsvarer med det norske. Ifølge Universitets- og høgskoleloven 3-3, andre ledd, kan institusjoner selv bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby innenfor de fagområder der de kan tilby doktorgrad eller tilsvarende. Vi ber derfor også om en redegjørelse for hvilket fagområde doktorgraden dekker. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Det norske navnet på studiet - Det engelske navnet på studiet - Beskrivelse og begrunnelse for valg av studiets navn og sammenhengen mellom studiets innhold og navn på studiet - Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå - Begrunnelse for hvordan studiets navn kommuniserer med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig - Beskrivelse og begrunnelse for hvilket fagområde doktorgraden dekker Eksempel: I en søknad redegjør søkeren for at navnet på studiet skal være «anvendt matematikk og beregningsvitenskap». Den sakkyndige komitéen kommenterer at den ikke gjenkjenner «beregningsvitenskap» som et sentralt område hverken i studiets emner eller i fagmiljøets publikasjoner. Komitéen mener dermed at søkeren må «foreslå et navn som harmonerer bedre med institusjonens kjernevirksomhet, eller bruke tid på å utvikle et nytt fagmiljø innen beregningsvitenskap». 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) inneholder generelle læringsutbyttebeskrivelser. Alle studier skal ha fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser med utgangspunkt i NKR, utarbeidet ved institusjonen. Studiet skal ha én total læringsutbyttebeskrivelse, delt i kategoriene «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse» som i NKR. 11

13 For studier i tredje syklus skal beskrivelsen være på nivå 8 i NKR. Selv om enkeltelementer eller noen deskriptorer ligger på et lavere nivå, så er det det samlede læringsutbyttet som avgjør hvilket nivå kvalifikasjonen plasseres på (i europeisk sammenheng kalt «best fit»). Dersom noen av de generelle beskrivelsene ikke er relevante, må dere begrunne dette. Læringsutbyttebeskrivelser som ikke er utformet i kategoriene «kunnskap», «ferdigheter» og «generell kompetanse» som i NKR, vil bli avvist administrativt. Det samme gjelder tilnærmede kopier av NKR. Les mer om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av det faglige læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse - Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. Oppbygningen skal vise alle studiets deler, inkludert avhandlingen. I tillegg til den skriftlige beskrivelsen og begrunnelsen for hvordan kriteriet er oppfylt, anbefaler vi at dere utarbeider en tabell som viser sammenhengen mellom det overordnede læringsutbyttet for studiet og emnene i studiet, samt avhandlingen. Dere må beskrive innholdet i emnene, og begrunne hvordan innholdet i emnene og arbeidet med avhandlingen gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. Dere må også beskrive når i studiet det er tenkt at emnene skal gis. Det skal utarbeides læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. Læringsutbyttet for hvert emne skal fremgå av studieplanen. Ikke alle læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå må inneha alle de tre kategoriene fra NKR. Noen emner kan for eksempel gi bare kunnskap, mens andre gir ferdigheter og generell kompetanse. Det skal også utarbeides læringsutbyttebeskrivelser for avhandlingen. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Hvilke emner studiet består av, samt antall studiepoeng per emne og for avhandlingen, gjerne illustrert i en tabell - Hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie - Begrunnelse for hvorfor disse emnene er valgt, og hvordan de er med på å gi både bredde og fordypning i studiet - Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet, gjerne illustrert med en tabell 12

14 - Begrunnelse for sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og avhandlingsnivå sett i forhold til det totale læringsutbyttet for studiet - Alle emnebeskrivelser skal fremgå av studieplanen Eksempel: En søker beskriver at stipendiatene gjennom avhandlingsarbeidet skal oppnå en generell kompetanse i å styre komplekse oppgaver og prosjekter, samt drive faglig veiledning. De sakkyndige vurderer at man ikke vil kunne oppnå denne kompetansen gjennom arbeidet med avhandlingen eller studiets emner, og mener derfor at studiets innhold og oppbygging ikke er egnet til at studentene oppnår læringsutbyttet. 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Studiets arbeids- og undervisningsformer omfatter alt fra forelesninger og selvstudium til forskjellige seminarformer og arbeid med avhandlingen. Arbeidet med avhandlingen kan omfatte mange forskjellige arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene skal være lagt opp slik at studentene oppnår læringsutbyttet. Dere må beskrive de ulike arbeids- og undervisningsformene og begrunne hvordan de bidrar til at læringsutbyttet oppnås. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Oversikt over alle arbeids- og undervisningsformer som skal benyttes - Begrunnelse for hvorfor hver enkelt av arbeids- og undervisningsformene er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Studiets eksamensordninger og andre vurderingsformer omfatter alle former for vurdering i studiet, slik som skriftlig eksamen, praktiske oppgaver, presentasjoner, mappeinnleveringer og så videre. Dette inkluderer også vurdering av avhandlingen. Midtveisevalueringer og lignende regnes også som vurderingsformer. Vurderingsformene skal være egnet til å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttet. Eksempel: En søker ønsket å bruke essays som vurderingsform i samtlige emner. Den sakkyndige komitéen kommenterte at det ikke var hensiktsmessig å vurdere emnet i kvantitativ metode med et skriftlig essay, og konkluderte at vurderingsformen ikke var egnet til å sikre at læringsutbyttet ble oppnådd. Redegjørelsen skal minst inneholde: - En oversikt over alle vurderingsformene som skal benyttes 13

15 - Begrunnelse for hvorfor hver enkelt av vurderingsformene er valgt, og hvordan disse formene egner seg for å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttet 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Studiet skal være faglig relevant for arbeidslivet. Dette inkluderer forskerstillinger, men begrenser seg ikke til stillinger innen universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og lignende. Uttalelser fra Råd for samarbeid med arbeidslivet, aktuelle avtakerbedrifter, kandidatundersøkelser eller lignende kan brukes i redegjørelsen for å understøtte at studiet er relevant for arbeidslivet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for arbeidsliv - Konkrete eksempler på mulige karriereveier - Begrunnelse for hvordan studiet er faglig relevant for arbeidsliv 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Intensjonen med dette kriteriet er å tydeliggjøre universitets- og høyskolelovens krav om at høyere utdanning skal være FoU-basert. Kriteriet dreier seg om hvordan forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid skal brukes i studiet, og hvordan dette er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Det er altså ikke tilstrekkelig å redegjøre kun for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og ikke hvordan dette er koplet til studiet. For studier i tredje syklus vil det være spesielt aktuelt hvordan stipendiatene blir integrert i eksisterende forskning og forskningsnettverk. Hva som er en «tilfredsstillende kopling», er en sakkyndig vurdering. Dere kan hente inspirasjon i tilgjengelig litteratur på området, se for eksempel Utdanning + FoU = sant fra Universitets- og høgskolerådet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvordan studentene vil møte og bli inkludert i forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i studiet - Begrunnelse for at studiet har en tilfredsstillende kopling til forskning, faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 14

16 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Ordninger for studentutveksling innebærer et tilbud for de studentene som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Ordninger for internasjonalisering kan omfatte en rekke ulike aktiviteter, slik som internasjonale gjesteforelesere, utenlandske studenter på utveksling eller studenters deltakelse på workshops i utlandet (listen er ikke uttømmende). Når det gjelder studentutveksling, krever vi juridisk bindende avtaler som søker er kontraktspart i. Det vil si avtaler som er inngått og signert, herunder avtaler med forbehold om akkreditering. I tillegg til juridisk bindende avtaler, kan vi se på intensjonsavtaler om utveksling. Ordningene for studentutveksling og internasjonalisering skal være relevante for studiets nivå, omfang og egenart. Dere må angi på hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. Vi setter ingen absolutte krav til lengden på studentutvekslingen, men dere må begrunne hvorfor den angitte lengden er valgt. For mer informasjon om studentutveksling og internasjonalisering, kan Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) være en nyttig ressurs. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering - Beskrivelse av ordninger for studentutveksling - Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. - Begrunnelse for at ordningene er relevante for nivå, omfang og egenart, herunder at studentene som utveksler fortsatt oppnår det totale læringsutbyttet for studiet 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. Infrastruktur, støttefunksjoner og annet relevant utstyr skal gjøre det mulig for studentene å oppnå læringsutbyttet. Dette innebærer også at infrastrukturen må være dimensjonert til antall studenter. For institusjoner med akkrediterte studier er det viktig at det sannsynliggjøres at infrastrukturen vil være god nok også med den utvidelse av antall studenter det nye studiet vil innebære. Det er viktig at infrastrukturen beskrives så detaljert at det er mulig for de sakkyndige å vurdere om studentene vil kunne oppnå læringsutbyttet. Eksempelvis vil studenter innen eksperimentelle fag trenge tilgang til gode laboratorier, og dere må beskrive hva slags utstyr som finnes. For andre studier, som for eksempel krever medieutstyr, må dette beskrives. 15

17 Dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre, må dette dokumenteres i juridisk bindende avtaler. Det vil si avtaler som er inngått og signert, herunder avtaler med forbehold om akkreditering. Dere skal også gjøre rede for opplæring av studenter i bibliotektjenester og IKTressurser; bruk av læringsplattform og verktøy, søk i kunnskapsbaser på nett og lignende. For kvalitetsindikatorer i bibliotekstjenester, se Universitets og høgskolerådet: Se også Universitets- og høgskolerådets biblioteksutvalg: Bør også vises til UHRs bibliotekutvalg. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hva slags infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr som er nødvendig for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet. - Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr er tilgjengelig for studentene - Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr er dimensjonert i forhold til antall studenter Vedlegg til Plan for studiet: Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Studieplan Avtaler om internasjonalisering Avtaler om studentutveksling Leieavtaler dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre Vedlegg nr. 16

18 Fagmiljø tilknyttet studiet (studietilsynsforskriften 7-3) 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Søkeren må beskrive kompetanseprofilen til fagmiljøet som er nødvendig for studiet, og hvordan fagmiljøet ved institusjonen som skal bidra inn i studiet, oppfyller denne profilen. Med fagmiljø menes de personene som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av studiet. Innsats av mindre omfang enn 0,1 årsverk skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. Størrelsen på fagmiljøet må være tilpasset antall studenter, og den undervisning og veiledning som inngår i studiet. Fagmiljøet skal ha tilstrekkelig undervisnings- og veiledningskompetanse. Dere må også legge ved en samlet oversikt, gjerne i tabellform, over veiledererfaringen i fagmiljøet. Denne skal inkludere navn på veileder og om vedkommende var hoved- eller medveileder, navn på stipendiat, tittel på avhandlingen, og sluttdato for prosjektet. Størrelse og kompetanse må også være tilpasset behov for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagmiljøet skal samlet ha den kompetansen som studiet krever. Tekniske og administrative ansattes oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet, spesifiseres i kommentarfeltet, men regnes ikke med i fagmiljøet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Kompetanseprofilen til fagmiljøet som er nødvendig for studiet - Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antallet doktorgradsstudenter, og den undervisning og veiledning som inngår i studiet - Beskrivelse av fagmiljøets samlede kompetanse (både formell kompetanse og fagfelt) - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets samlede kompetanse er tilpasset studiet - Beskrivelse av hvordan fagmiljøets kompetanse skal brukes i undervisning og veiledning - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets sammensetning er hensiktsmessig for studiet - Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform - Beskrivelse av fagmiljøets evne til å ivareta den forskning og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres 17

19 - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse er tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Med «relevante samarbeid og nettverk» menes samarbeid og nettverk som gir fagmiljøet erfaringer som kan brukes i studiet og bidra til økt utdanningskvalitet. Fagmiljøet skal delta både nasjonalt og internasjonalt. Aktiv deltakelse i samarbeid og nettverk skal dokumenteres, for eksempel med skriftlig bekreftelse fra samarbeidende fagmiljø. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk fagmiljøet deltar aktivt i - Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk - Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 3-1 tredje ledd. Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte. Ansatte som har enkeltpersonforetak ved siden av stillingen ved institusjonen, må ha institusjonen som hovedarbeidsgiver for å regnes som ansatt i hovedstilling. Søker må ta utgangspunkt i årstimer arbeidet ved institusjonen utgjør, sammenliknet med årstimer i enkeltpersonforetaket. Ifølge Kunnskapsdepartementets forskrift skal studiet ha «minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse». Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, post.doc., dosent 3 og professor. Nærmere krav til de enkelte stillingskategoriene finnes i opprykksforskriften 4. Det er viktig at tallene dere oppgir i dette kriteriet stemmer overens med tallene i tabell 1, Fagmiljøets planlagte faglige bidrag til studiet. 3 Vi gjør oppmerksom på at førstelektor og dosent ikke automatisk kan være veileder for en ph.d.-student, jf. Kunnskapsdepartementets brev av 25. juni 2012, med presisering av 7. november 2012 (ref. 12/2973). 4 Forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 18

20 Vi gjør oppmerksom på at for å kunne søke akkreditering om studier i tredje syklus, må de kvantitative kravene være oppfylt på søknadstidspunktet. Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Det må redegjøres særskilt for hvordan ansatte med stillingsandel under 50 % oppfyller kravet til hovedstilling ved institusjonen - Beskrivelse av hvordan de kvantitative kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift oppfylles - En redegjørelse for at det er personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet Se også Universitet- og høyskolerådets ressursside om opprykksordninger: 3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. For tredje syklus kreves dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. Resultater vurderes for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist, og all forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid skal dokumenteres. Publiseringsomfang, h-indeks, siteringsindeks, andel publikasjoner på nivå 2, priser, patenter, internasjonale bransjeakkrediteringer, Forskningsrådets fagevalueringer, publiserte utstillingskataloger eller andre indikasjoner på kvalitet som er anerkjente i fagfeltet, kan være måter å dokumentere resultater på. Det er institusjonenes ansvar å finne egnede dokumentasjonsmåter. For diskusjoner om kunstnerisk utviklingsarbeid og dokumentasjonskrav, se for eksempel Universitet- og høyskolerådets rapport «Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid» (2007). Redegjørelsen skal minst inneholde: - Beskrivelse av den forskningen og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år - Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid holder høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde 19

21 3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet. Dette er vanligvis ikke relevant i tredje syklus. Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet: Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i Vedlegg nr. 20

22 Del 4: Maler og vedlegg Mal for CV Søker skal bruke denne malen for CV-er for de faglig ansatte tilknyttet studiet. En skrivbar versjon finnes i malen. Maksimalt to sider per ansatt. I tillegg kan en liste over relevante publikasjoner legges ved. NAVN AKADEMISK TITTEL 5 STILLING UTDANNING Forskning og utviklingsarbeid de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Øvrig relevant kompetanse/erfaring de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist 5 Se opprykksforskriften (Forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger) 21

23 Maler for tabeller Søker må kvalitetssikre opplysningene slik at tallene i tabellene stemmer overens med tallmaterialet som framkommer i andre deler av søknaden. Tabell 1: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal knyttes til det omsøkte studiet. De samme tallene som framkommer i tabellen skal gjenfinnes i søknaden. Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc. Årsverk under 0,1 årsverk skal oppgis skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. Oppgi i kommentarfeltet timetallet for ett årsverk. Vennligst summer alle årsverk i det nederste feltet for kolonner Stillingsbetegnelse Faglige årsverk i studiet Formell pedagogisk kompetanse 4 1 Ansatte som bidrar faglig Ansettelsesforhold 2 Total 3 U&V FoU Annet Årsverk i andre studier oppgi studium og inst. navn Undervisnings- /veiledningsområde i studiet Kommentar: SUM 22

24 1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1. 2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet. 3) Med totalt menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i Annet kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet. 4) Aktuelle kategorier er: PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning, vennligst oppgi hvilken i kommentarfeltet) og IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). Tabell 2: Fagmiljøets FoU-produksjon Tabellen skal gi en kvantitativ framstilling av fagmiljøets FoU-produksjon de siste årene. Vi ber om at det rapporteres for de fem siste år, og at det rapporteres på samme måte som til DBH. Selv om institusjonen ikke rapporterer til DBH, må institusjonen fylle ut tabellen nedenfor. Ansatte tilknyttet studiet Årstall* Antall publikasjoner Nivå 2 Periodika-artikler Antologiartikl. Monografier * Vi ønsker at det fylles inn en rad for hver av de fem siste årene for alle ansatte tilknyttet det omsøkte studiet 23

25 Huskeliste for vedlegg Vedlegg Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet Grunnleggende forutsetninger for akkreditering: Ph.d.-forskrift, ph.d.-reglement og retningslinjer for det aktuelle ph.d.-studiet (eller tilsvarende for kunstnerisk stipendprogram) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem Vedlegg nr. Plan for studiet: Studieplan Avtaler om internasjonalisering Avtaler om studentutveksling Leieavtaler dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre Fagmiljøet CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet, gjerne i tabellform Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i 24

26 Del 5: Søknadsprosessen Denne delen inneholder en gjennomgang av NOKUTs søknadsprosess. Først kommer en detaljert oversikt over saksgangen, og deretter informasjon om den avsluttende delen av søknadsprosessen: NOKUTs vedtak, tilsagn om vedtak og eventuell klage på vedtaket. Avslutningsvis sier vi litt om institusjonenes informasjonsplikt til NOKUT, samt tilsyn med eksisterende virksomhet. Detaljert oversikt over saksgangen 1. Innledende administrativ vurdering Når NOKUT mottar søknaden, går vi først gjennom den administrativt for å se at alle de formelle kravene er oppfylt og at det foreligger tilstrekkelig med beskrivelse og begrunnelse i besvarelsene. Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag, se nedenfor om NOKUTs vedtak. 2. Oppnevning av sakkyndige Hvis søknaden går videre fra innledende administrativ vurdering, kontakter vi sakkyndige. Vanligvis oppnevner vi fire sakkyndige. Studietilsynsforskriften stiller krav til de sakkyndiges kompetanse. Institusjonen gis mulighet til å komme med forslag til relevante sakkyndige, men NOKUT er ikke forpliktet til å følge institusjonens forslag. Søker vil alltid få anledning til å uttale seg om vårt forslag til sakkyndige før oppnevning. 3. Planleggingsmøte for de sakkyndige Vår opplæring av de sakkyndige skjer på et planleggingsmøte. Hensikten med møtet er å sikre en felles forståelse hos den sakkyndige komitéen om kravene til akkreditering av studier og en felles vurdering av den skriftlige søknaden. Vi planlegger også institusjonsbesøket. 4. Institusjonsbesøket og den sakkyndige vurderingen De sakkyndige gjennomfører et to-dagers besøk på den aktuelle institusjonen. Her møter de blant annet ledelsen ved institusjonen, faglig ledelse, vitenskapelig personale, nåværende ph.d.-studenter og potensielle arbeidsgivere, og de vurderer infrastruktur. Etter institusjonsbesøket skriver de sakkyndige en vurdering som så leveres til NOKUT. Flere saksbehandlere gjør da en intern kvalitetssikring av de sakkyndiges vurdering for å sikre at den er tydelig og innenfor rammen av kriteriene. Den sakkyndiges vurdering sendes til institusjonen, som får anledning til å kommentere vurderingen. 25

27 5. Institusjonens kommentar Institusjonen får tre uker på å avgi kommentar, som kan imøtekomme de sakkyndiges krav og oppklare eventuelle misforståelser. Kommentaren blir en del av tilsynsrapporten, som viser saksgangen fra innledende vurdering til avsluttende vedtak. Hvis de sakkyndige sier ja til besvarelsene av samtlige kriterier, og NOKUT finner at de formelle vilkårene er oppfylt, fatter vi vedtak om akkreditering av studiet uten sakkyndig tilleggsvurdering. Dersom de sakkyndige finner at kravene i én eller flere av kriteriene i studietilsynsforskriften ikke er oppfylt, går søkers kommentar normalt videre til sakkyndig tilleggsvurdering. 6. Sakkyndig tilleggsvurdering Dersom vi ikke mottar kommentar fra søker, fatter vi vedtak på bakgrunn av den opprinnelige vurderingen. Hvis vi mottar kommentar fra institusjonen, gjør vi en vurdering av om kommentaren skal sendes videre til sakkyndig tilleggsvurdering. Om det ikke kommer fram ny informasjon i kommentaren fra institusjonen, kan vi fatte vedtak umiddelbart uten å sende kommentaren til de sakkyndige. I de aller fleste tilfellene sender vi kommentaren videre til de sakkyndige. De sakkyndige kan beholde eller endre sin opprinnelige konklusjon. 7. NOKUTs vedtak etter tilleggsvurdering Basert på de sakkyndiges anbefaling, og NOKUTs vurdering av de formelle vilkårene for akkreditering, vil NOKUT fatte vedtak om akkreditering eller avslag. Vedtaket fattes i et styremøte. Søker får tilsendt vedtaksbrevet og NOKUTs tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er offentlig og blir publisert på våre nettsider. NOKUTs vedtak NOKUT avgjør alle søknader om akkreditering av studier ved å fatte vedtak. Vedtaket vil ha én av tre former: Vedtak om avvisning Vedtak om akkreditering søknaden blir innvilget Vedtak om avslag Vedtak om avvisning av søknad Vedtak om avvisning er en administrativ vurdering foretatt av NOKUT. Vi går ikke inn i faglige vurderinger, men kan avvise på følgende grunnlag: Disposisjonen i søknaden følger ikke malen for søknader om studieakkreditering Søknaden kan ikke leses som et selvstendig dokument Ett eller flere kriterier er ikke besvart, helt eller delvis 26

28 Det mangler vedlegg Formelle krav i lover, forskrifter og rammeplaner er ikke oppfylt Søknader som avvises har ikke vært til sakkyndig vurdering. I vedtaksbrevet står det alltid en begrunnelse for hvilke mangler som har ført til at NOKUT har fattet et vedtak om avvisning. I tillegg kan vedtaket inneholde anbefalinger for videre forbedring. Vedtak om avvisning kan påklages av søker, se mer om klage nedenfor. Vedtak om akkreditering NOKUT fatter vedtak om akkreditering når de sakkyndige anbefaler akkreditering på faglig grunnlag, og NOKUT finner at de formelle vilkårene for akkreditering er oppfylt. De sakkyndige kan komme med anbefalinger for videre utvikling av studiet. Vi forventer at dere arbeider videre med de sakkyndiges anbefalinger. Institusjonen må søke Kunnskapsdepartementet om å opprette studiet, jf universitets og høyskoleloven 3-2 (1). Akkreditering er gyldig fra vedtaksdato. Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak om avslag NOKUT fatter vedtak om avslag når ett eller flere av alternativene nedenfor gjelder på vedtakstidspunktet: i) de sakkyndige kan ikke anbefale akkreditering etter en faglig vurdering av søknaden ii) NOKUT finner at de formelle vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt Vedtak om avslag kan påklages, se mer om klage nedenfor. En institusjon som har fått avslag, kan sende inn ny søknad til neste søknadsfrist, med mindre det er gitt vedtak om karantene. Vedtak om karantene I særlige tilfeller kan NOKUT fatte vedtak om karantene for tilsvarende søknader fra samme institusjon. I så fall vil institusjonen ikke kunne søke om akkreditering for samme type studium før karantenetiden har utløpt. Institusjonen skal varsles før det fattes vedtak om karantene. Vedtaket kan bare begrunnes i faktiske forhold ved institusjonen, ikke mangler ved søknaden. 27

29 Klage på vedtak Søkerinstitusjonene kan klage på vedtak fattet av NOKUT etter forvaltningsloven 28, jf. 1-9 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Vi gjør oppmerksom på at de sakkyndiges faglige vurdering i vedtak etter 3-1 (akkreditering av studier), ikke kan påklages. Bare den institusjonen som vedtaket direkte gjelder, har klagerett. Klagefristen er tre uker fra orientering om vedtaket har kommet fram til institusjonen, jf forvaltningsloven 29. Klagen sendes til NOKUT, jf. forvaltningsloven 32. Dersom NOKUT ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, blir saken sendt til Klagenemda for vedtak fattet av NOKUT. Nemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og fatter endelig vedtak i klagesakene. Etter akkreditering Informasjonsplikt Institusjonene må gi NOKUT melding om endringer i studiets navn, studiested og andre opplysninger som fremgår av NOKUTs database over akkrediterte studier. Tilsyn med eksisterende studietilbud NOKUT henvender seg til institusjonen tidligst tre år etter at den har mottatt et positivt akkrediteringsvedtak. Institusjonen blir bedt om å redegjøre for status og avvik i forhold til grunnlaget for akkrediteringsvedtaket. NOKUT vurderer informasjonen fra institusjonen, herunder grunnlaget for videre tilsyn. Vi oppfordrer derfor institusjonene til å holde oversikt over endringer som gjennomføres i de akkrediterte studiene. Les mer om tilsyn med eksisterende studietilbud. 28

30 Ressurser Det finnes mange gode kilder til informasjon. De følgende nettsidene kan gi hjelp til å utforme en god søknad. Vi gjør oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende. NOKUT Universitet- og Høgskolerådet Senter for Internasjonalisering av Utdanningen Norgesuniversitet (om fleksibel utdanning, nettstudier, kontakt med arbeidslivet) Kunnskapsdepartementets oversikt over rammeplaner NOKUTs ressurssider om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Lovdata. Database som inneholder alle gjeldende lover og forskrifter. 29

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på mastergradsnivå For mastergradsstudier av

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport NOKUT) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) Postboks 5003 NMBU 1430 AS Drammensveien 288 Postboks 578, 1327 Lysaker Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier og yrkesutdanninger av fire års normert studietid 11. februar 2011 1 Del

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole

NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole NOKUTs veiledninger Akkreditering som høyskole Veiledning for institusjoner med akkrediterte studietilbud som søker institusjonsakkreditering Mars 2015 Forord Dette dokumentet er en veiledning for institusjoner

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal Forventninger til institusjonene Andreas Snildal Forventninger om internasjonalisering 1. Forventninger (= krav) til studiestart 2017 2. Forventninger (= formodninger) til krav i ny studietilsynsforskrift

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften) Vedtatt av NOKUT 27. januar 2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - KOMMENTARER Forskriften som nå sendes på høring er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift

Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift NOKUTs veiledninger Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift Kapittel 4 Institusjonenes systematisk kvalitetsarbeid Mai 2017 (revidert januar 2018) Tittel: Systematisk kvalitetsarbeid i lover og forskrifter

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning om akkreditering av studietilbud

NOKUTs veiledninger Veiledning om akkreditering av studietilbud NOKUTs veiledninger om akkreditering av studietilbud til institusjoner som søker NOKUT om akkreditering Mai 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Agenda for dagen Innledning ved Bjørn R. Stensby Rådgivningsprosjekt GLU ved Andreas Snildal NOKUTs kriterier for akkreditering

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017

Kunngjort 9. februar 2017 kl PDF-versjon 14. februar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 14. februar 2017 07.02.2017 nr. 137 Forskrift om

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd i

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Studier av danning og didaktiske praksiser. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014

Studier av danning og didaktiske praksiser. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014 Studier av danning og didaktiske praksiser Ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Studier av danning og didaktiske praksiser ph.d./180

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Pedagogiske ressurser

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/05305-2 / Dato: 07.01.2016 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Detaljer

KRAV TIL STUDIER VED NTNU

KRAV TIL STUDIER VED NTNU KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 2017 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier...ii DEL 1... 1 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT i Forord Fagskoleloven åpner for at tilbydere som har godkjente fagskoleutdanninger på bestemte vilkår kan få fullmakt til å opprette utdanninger innen et avgrenset fagområde. En tilbyder som har fått

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø 60 studiepoengs omfang 1 Del 1 Saken i korte trekk Institutt for Natur-, helse-

Detaljer

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Helse og samfunn. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Februar 2012

Helse og samfunn. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Februar 2012 Helse og samfunn Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helse og samfunn ph.d., 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.0, november 2014 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

POP3 (60 studiepoeng)

POP3 (60 studiepoeng) POP3 (60 studiepoeng) - ettårig påbygning til bachelor i populærmusikk ved NISS Høyskole AS August 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: NISS Høyskole AS POP3 Ettårig påbygning til bachelor

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Mastergradsstudium ved Høgskolen i Ålesund Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Ålesund Mastergradsstudium i avansert klinisk

Detaljer

Høringsuttalelse til NOKUTs brev av vedrørende ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Høringsuttalelse til NOKUTs brev av vedrørende ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 Oslo Lillehammer, 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1956 Deres ref.: 10/68-4 Høringsuttalelse til NOKUTs brev av 28.09.2010 vedrørende ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotek- og informasjonsvitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

KRAV TIL STUDIER VED NTNU

KRAV TIL STUDIER VED NTNU KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier... ii DEL 1... 1 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Etterretning Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Forsvarets skole for etterretning og sikkerhetstjeneste

Detaljer

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012 Samfunnsfagdidaktikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Mastergradsstudium i Samfunnsdidaktikk Mastergradsstudium, 120

Detaljer

Anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011

Anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011 Anvendt matematikk og beregningsvitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Narvik Desember 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Narvik Anvendt matematikk og beregningsvitenskap Ph.d-studium,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer