STYRESAK. Styremøte 18. juni Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: Seniorrådgiver Arkivnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:"

Transkript

1 STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 - Rapport fra IAAP Vedlegg 2 - Studieplan Foundation Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 3 - Studieplan Bachelor Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 4 - Vedleggsamling Vedlegg 5 - Brev fra Nokut, dato Vedlegg 6 - Styresak 057/08 SAKSFREMSTILLING Kort innledning/ historikk Kunsthøgskolen i Oslo har siden høsten 2006 hatt et prosjektsamarbeid med Internasjonal Academy of Art Palestine (IAAP) om etablering og konsolidering av kunstutdanning i Ramallah på høgskolenivå. Prosjektfasen har vært delt i to: - Etableringsprosjektet gikk fra høst 2006 til vår Konsolideringsprosjektet gikk fra høst 2010 og avsluttes nå, vår Prosjektene har hatt finansiell støtte fra Utenriksdepartementet i begge de to ovennevnte prosjektperiodene. Søknad om videre støtte er sendt UD og svar ventes før sommeren. IAAP ligger under en NGO, The Palestinian Association of Contemporary Art (PACA), som er registrert under The Palestinian Ministry of Culture og The Palestinian Ministry of Interior. Studiene (Foundation Studies in Contemporary Visual Art og Bachelor Studies in Contemporary Visual Art) og institusjonen er imidlertid ikke akkreditert i Palestina. Kunsthøgskolen i Oslo har derfor stått for akkreditering og utsteding av vitnemål (ref. vedlegg 6 - styresak 057/08). IAAP jobber for å få lokal akkreditering av institusjonen og studiene. Dette skal være på plass høsten 2014 og nye studenter skal tas opp i tråd med Al Quds University s systemer. I påvente av lokal akkreditering tas det ikke opp nye studenter høsten IAAP ønsker at studenter som allerede er tatt opp uteksamineres med akkreditering og vitnemål fra Kunsthøgskolen i Oslo frem til og med

2 Den nåværende avtalen mellom IAAP og Kunsthøgskolen i Oslo utløper våren For at studentene skal kunne få vitnemål fra Kunsthøgskolen i Oslo frem til 2015 må derfor avtalen mellom de to institusjonene forlenges. Om styrets rolle I og med at Kunsthøgskolen i Oslo utsteder vitnemål til studentene fra IAAP regnes IAAP som en del av Kunsthøgskolens ansvar. Det vil si at styret ved Kunsthøgskolen i Oslo må kunne stå inne for at både institusjonen IAAP og studiene oppfyller kravene i norsk lovverk på samme måte som om IAAP fysisk var en del av Kunsthøgskolen på Grünerløkka i Oslo. (ref. vedlegg 5 - brev fra Nokut) For at styret skal kunne ta stilling til om IAAP fyller kravene i norsk lovverk har IAAP ved George Morgenstern og Tina Sherwell: 1. Utarbeidet en rapport strukturert etter Nokut s søkerhåndbok (tilsynsforskriften) for studier på bachelornivå. 2. Revidert de to studieplanene i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Kunsthøgskolens studieplansmaler. Vurdering i forhold til tilsynsforskriften Rapport er strukturert etter Nokut s søkerhåndbok (tilsynsforskriften) for studier på bachelornivå. I rapporten skal institusjonen redegjøre for om de oppfyller grunnleggende forutsetninger for akkreditering av studier, jfr. krav i Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven). I det følgende vil vi gjøre en kortfattet vurdering av rapporten sett i forhold til paragrafene i tilsynsforskriften. Til orientering: Rapporten omtaler en rekker forhold som er viktige for å få et helhetlig bilde av IAAP, men som ikke er direkte relatert til paragrafene i tilsynsforskriften. Informasjon som ikke er direkte relatert til tilsynsforskriften vurderes ikke i det følgende. For å få et helhetlig bilde av IAAP bør derfor rapporten og vedleggsamling leses parallelt med vurderingen. 4-1 a) Styringsordninger og eksamensreglement. Styringsordninger: UH-loven 8-1. Institusjonens ledelse styret. (1) «Private universiteter og høyskoler under denne lov skal ledes av et styre som øverste organ.» (2) «Styret skal ha representanter fra studenter og ansatte. Styret skal ha en sammensetning på minst fem medlemmer. Hvis styret har mer enn ti medlemmer, skal hver av gruppene studenter og ansatte ha minst to medlemmer hver. Kravene i likestillingsloven 21, jf. 7-6 tredje ledd, om representasjon av begge kjønn, skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets.» IAAP ligger under en NGO og må følge Palestinsk lov med hensyn til sammensetning av skolens styre. Styret for IAAP har 9 medlemmer hvorav alle er eksterne. Etter kravene i UH-loven skal styret ha representanter fra både studenter og ansatte ved IAAP. Dette er imidlertid ikke tillatt i henhold til Palestinsk lov for NGO er. I henhold til Likestillingsloven 21 skal et styre med ni medlemmer ha minst fire representanter fra hvert kjønn. Styret for IAAP består av 7 menn og 2 kvinner (ref. vedlegg 4 - vedleggsamling s.14). Konklusjon: Styrets sammensetning avviker fra kravene i UH-loven og fra kravene i Likestillingsloven, men stemmer overens med kravene i Palestinsk lov. Selv om Kunsthøgskolen i Oslo må forholde seg til norsk lov er det ikke til å komme forbi at IAAP må følge Palestinsk lov med hensyn til styresammensetning for NGO er. Hvis det skal være mulig å inngå en forlenget avtale mener vi det må være mulig å argumentere for at styret kan se bort fra kravene i UH-loven med hensyn til spørsmålet om student- og ansatterepresentasjon i styret. Vi vil imidlertid anbefale at IAAP sørger for at kravene i Likestillingsloven følges. Det vil si at antallet kvinner bør økes fra 2 til 4, og at kjønnsbalansen opprettholdes også for varamedlemmer. Eksamensreglement: IAAP har en beskrivelse av eksamensprosedyre (se vedlegg 4 - vedleggsamling s 22). Prosedyrebeskrivelsen regulerer imidlertid ikke vesentlige forhold som eksamensrett, oppmelding, tilrettelegging, vurderingsformer, sensur og klageadgang. Konklusjon: Eksamensreglementet fyller ikke kravene i UH-loven. Vi anbefaler at IAAP lager et eksamensreglement som regulerer forhold som eksamensrett, oppmelding, tilrettelegging, vurderingsformer, sensur og klageadgang. 2

3 4-1 b) Klagenemnd UH-loven, 5-1 (2) «Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.» (3) «Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnda.» IAAP har en klagenemd som består av 5 representanter, hvorav en er student. Det fremgår ikke av rapporten om klagenemdas medlemmer har personlige varamedlemmer. Klagenemda har ett medlem fra institusjonens styre. Ingen av medlemmene er eksterne. (ref. vedlegg 1 rapporten s. 3) Konklusjon: Klagenemda ved IAAP fyller ikke kravene i UH-loven. Vi anbefaler at klagenemda bør opprettes på nytt med: - 1 eksternt medlem (med ekstern vara) med juridisk kompetanse. Dette medlemmet må være leder av klagenemda. - 2 studentrepresentanter (med 2 vara) - 2 representanter fra IAAP (med 2 vara) IAAP må sørge for at kravene i Likestillingsloven følges også for klagenemda. Det vil si at hvert kjønn skal være representert med minst 2 medlemmer. Dette gjelder også for varamedlemmene. 4-1 c) Læringsmiljøutvalg UH-loven 4-3. (3) «Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført.» «Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.» Læringsmiljøutvalget ved IAAP består av 6 medlemmer hvorav 1 er student (ref. vedlegg 1 rapporten s. 4). Konklusjon: Læringsmiljøutvalget ved IAAP fyller ikke kravene i UH-loven. Vi anbefaler at Læringsmiljøutvalget opprettes på nytt slik at studenter og ansatte får like mange medlemmer hver. Kravene i Likestillingsloven må følges også her. 4-1 d. Utdanningsplan UH-loven 4-2. Utdanningsplan: «Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.» IAAP har individuelle studiekontrakter for sine studenter (se eks. i vedlegg 4 - vedleggsamling s. 39). Studiekontrakten inneholder bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Konklusjon: Studiekontrakten fyller UH-lovens krav til utdanningsplan. 4-1 e. Vitnemål og Diploma Supplement UH-loven Vitnemål (1) «Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement.» Kunsthøgskolen i Oslo utsteder vitnemål og Diploma Supplement for studentene fra IAAP. Kunsthøgskolens Diploma Supplement er utformet etter retningslinjer gitt av NOKUT. IAAP utsteder karakterutskrift til studentene (for eks., se vedlegg 4 - vedleggsamling s. 43). Konklusjon: Vitnemål og Diploma Supplement fyller kravene i UH-loven. 4-1 f. Kvalitetssikringssystem IAAP har i rapporten gitt en omfattende beskrivelse av sitt kvalitetssikringssystem. Det er basert på en systematisk innsamling av tilbakemeldinger fra studenter, lærere, sensorer og andre. For mer informasjon, se vedlegg 1 - rapporten s. 5-7 og vedlegg 4 - vedleggsamling s Konklusjon: IAAP har gitt en tilfredsstillende beskrivelse av sitt kvalitetssikringssystem. 3

4 4-2 Plan for studiet IAAP har gjort en omfattende jobb med revisjon av studieplanene for Foundation Studies in Contemporary Visual Art og Bachelor Studies in Contemporary Visual Art. Planene er utarbeidet etter de samme malene som de øvrige studieplanene ved Kunsthøgskolen i Oslo og følger mye av den samme emnestrukturen som studieplanene ved Kunstakademiet. Underveis i prosessen med revisjonene har IAAP fått råd og veiledning fra studieseksjonen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studieplanene ligger ved styresaken i to separate vedlegg (vedlegg 2 og 3) og innholdet i disse er ikke nærmere beskrevet i rapporten. Studiene er beskrevet med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser. Læringsutbyttet er beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Beskrivelsene er utarbeidet i tråd med beskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studiets innhold og oppbygging er nærmere beskrevet i emnene i del to av studieplanene. Emnene avsluttes hvert semester og læringsutbyttebeskrivelsene i emnene viser en progresjon som leder frem mot det læringsutbyttet som er beskrevet for hele studiet. Hvert emne vurderes med tanke på å kvalitetssikre at studentene fyller de beskrevne kravene til læringsutbytte. Konklusjon: Studieplanen for Foundation Studies in Contemporary Visual Art og studieplanen for Bachelor Studies in Contemporary Visual Art fyller kravene i tilsynsforskriften. 4-2 Plan for studiet 3. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. I rapporten har IAAP beskrevet sammenhengen mellom studiet og det FoU-arbeidet som utføres av ansatte tilknyttet institusjonen. Se vedlegg 1 -rapporten s og vedlegg 4 vedleggsamlingen s for nærmere informasjon om FoU arbeidet til ansatte ved IAAP. Konklusjon: Studiet har en tilfredsstillende kobling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 4-2 Plan for studiet 4. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart. IAAP legger opp til at studentene kan reise på utveksling eller delta på internasjonale workshops i løpet av det andre året av bachelorstudiet. Institusjonen har som mål at studentene skal få best mulig utbytte av et eventuelt utvekslingsopphold og forsøker derfor å matche studentene til en utvekslingsinstitusjon/et studieprogram som står i relasjon til deres praksis ved IAAP. Per dags dato har IAAP utvekslingsavtaler med (ref. vedlegg 1 - rapporten s. 15 og vedlegg 4 - vedleggsamlingen ): 1. Kunsthøgskolen i Oslo 2. Brighton University (department of moving image and sound), UK 3. Seville University (department of arts), Spain 4. Toulouse Beaux Arts, France 5. Bourges Beaux Arts, France 6. KUNO nettverket Konklusjon: Studiet har tilfredsstillende ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart. 1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Ref. tabell 3 med oversikt over ansatte (se vedlegg 4 vedleggsamlingen s. 132): IAAP har 2,5 årsverk knyttet til de to studieprogrammene. Årsverk under 0,1 er listet opp nederst i tabellen. Disse årsverkene inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av fagmiljøets kompetanse. De 2,5 årsverkene utgjøres av 5 personer. 2 av disse har 100 % stilling og underviser i henholdsvis 50 og 10 %. 2 er ansatt i og underviser i 20 % stilling og 1 er ansatt og underviser i 10 % stilling. Med 4

5 tanke på å opprettholde en stabilitet i studiet synes dette å være tynt selv for en institusjon som kun har ca. 30 studenter. I tillegg til fagmiljøet som utgjør de 2,5 årsverkene har IAAP en rekke timelærere/gjestelærere som underviser i kortere perioder. Disse bidrar til å skape et akademisk miljø med relevant kompetanse tilpasset studiet slik det er beskrevet i de to studieplanene. I rapporten har IAAP beskrevet sammenhengen mellom studiet og det FoU-arbeidet som utføres av ansatte tilknyttet institusjonen, ref. 4-2, 3 over. Konklusjon: Konklusjonen i forhold til spørsmålet om fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse er tilpasset studiet er todelt. 1. Fagmiljøet synes ikke å ha en den stabilitet som en kan forvente for de to studiene 2. Den samlede kompetansen (når time-/gjestelærere er inkludert) synes å være tilpasset de to studiene. For å komme på et nivå som tilfredsstiller kravet både til stabilitet og samlet kompetanse anbefaler vi at IAAP lager en plan for hvordan de kan styrke stabiliteten i fagmiljøet. Dette kan for eksempel gjøres ved at noen av de mest brukte gjeste-/timelærerne blir tilknyttet IAAP i minimum 10 % stilling. I påvente av styrket stabilitet anbefaler vi at IAAP opprettholder intensjonen om ikke å ta opp nye studenter i 2013 slik at forholdet mellom studenter og ansatte blir mer avbalansert. Om det viser seg å ta lang tid å bygge opp stabiliteten bør opptakstallet for 2014 også vurderes. 2. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. Ref. tabell 3 med oversikt over ansatte (se vedlegg 4 vedleggsamlingen s. 132): IAAP har 2,5 årsverk knyttet til de to studieprogrammene. De 2,5 årsverkene utgjøres av 5 ansatte som i følge rapporten s. 17 alle er ansatt i hovedstilling ved IAAP. IAAP har ikke et system hvor ansatte kompetansevurderes i forhold til stillingsbetegnelser som professor, førsteamanuensis, førstelektor osv. og det blir derfor vanskelig å vurdere om det er førstestillingskompetente i de tre sentrale delene av studiet: Studio Practice, Art Theory og Specialisation. Det vi imidlertid kan si er at: - 1 årsverk knyttet til Studio Practice og Art Theory har en relevant Phd og lang erfaring - 0,4 årsverk (2 personer) knyttet til Studio Practice og Specialisation har relevante mastergrader og lang erfaring - 0,1 årsverk knyttet til Art Theory har en relevant mastergrad og lang erfaring Det er rimelig å anta at de ansatte med Phd, mastergrad + lang erfaring ville blitt vurdert til en førstestilling hvis de var blitt kompetansevurdert. Konklusjon: IAAP fyller kravet om at minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. IAAP fyller kravet om at det skal være ansatte i hovedstilling i alle sentrale deler av studiet og vi antar at disse ville vært førstestillingskompetente hvis de var blitt kompetansevurdert. a. For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med førstestillingskompetanse. Ref argumentasjonen over. Konklusjon: Det er det rimelig å anta at minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet vil bli vurdert som førstestillingskompetente. 3. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For de ulike sykler gjelder i tillegg: a. For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. 5

6 I rapporten (se vedlegg 1 -rapporten s. 8-15) og i CV-samlingen (se vedlegg 4 vedleggsamlingen s ) har IAAP beskrevet FoU arbeidet til ansatte ved IAAP. FoU arbeidet synes å være på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. Konklusjon: Rapporten og CV-samlingen viser at IAAP fyller kravene i 4-3,3. og i 4-3,3 a. 4. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet. I løpet av de siste 7 år har IAAP utviklet et bredt lokalt, regional og internasjonalt samarbeid med kunstakademier, kunstinstitusjoner og individuelle kunstnere. For liste over samarbeid, se vedlegg 1 rapporten s. 18. Samarbeidene er ikke dokumentert i vedleggsamlingen. Konklusjon: Til tross for at samarbeidene ikke er dokumentert synes det rimelig å anta at IAAP fyller kravene i 4-3, Støttefunksjoner og infrastruktur I rapporten (se vedlegg 1 rapporten s ) har IAAP beskrevet lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene. I vedleggsamlingen s. 138 er det lagt ved en leieavtale. Denne er kun på arabisk og vi har derfor ikke hatt mulighet til å sjekke antall kvadratmeter per student. Vi må bare anta at dette er tilfredsstillende. Konklusjon: På bakgrunn av beskrivelsen i rapporten synes det som om støttefunksjoner og infrastruktur er tilpasset antall studenter og studiet slik det er beskrevet i plan for studiet. Forslag til vedtak: Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner at avtalen om å utstede vitnemål til studenter fra IAAP forlenges frem til vår Det vil si at avtalen kun vil gjelde for studenter som allerede er tatt opp til studier ved IAAP. Studenter som er tas opp til studiestart senere enn høst 2012 følger lokal akkreditering. Avtalen forlenges under forutsetning av at IAAP følger opp anbefalingene fra Kunsthøgskolen i Oslo ved å: 1. Sørge for at kravene i Likestillingsloven følges for Styret, Klagenemda og Læringsmiljøutvalget. 2. Opprette en ny klagenemda med: 1 eksternt medlem (med ekstern vara) med juridisk kompetanse. Dette medlemmet må være leder av klagenemda. 2 studentrepresentanter (med 2 vara) og 2 representanter fra IAAP (med 2 vara) 3. Opprette et nytt Læringsmiljøutvalget med like mange medlemmer fra studenter og ansatte. 4. Lage et eksamensreglement som regulerer forhold som eksamensrett, oppmelding, tilrettelegging, vurderingsformer, sensur og klageadgang. 5. Lage en forpliktende plan for hvordan de kan styrke stabiliteten i fagmiljøet. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo ber IAAP rapportere vedrørende ovennevnte anbefalinger inne semesterstart ved IAAP, høst Styret for Kunsthøgskolen i Oslo gir rektor fullmakt til å godkjenne om IAAP har gitt en tilfredsstillende rapport vedrørende oppfølging av anbefalingene, og inngå en juridisk bindende avtale, basert på de forhold som er beskrevet i saksfremlegget, som regulerer samarbeidsforholdet. Kunsthøgskolen i Oslo utsteder vitnemål for studentene fra IAAP våren 2014 og våren 2015 så fremt rektor har godkjent IAAPs rapport vedrørende ovennevnte anbefalinger. 6

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal Forventninger til institusjonene Andreas Snildal Forventninger om internasjonalisering 1. Forventninger (= krav) til studiestart 2017 2. Forventninger (= formodninger) til krav i ny studietilsynsforskrift

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Etterretning Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Forsvarets skole for etterretning og sikkerhetstjeneste

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Bakgrunn St. meld. om strukturreformen

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Agenda for dagen Innledning ved Bjørn R. Stensby Rådgivningsprosjekt GLU ved Andreas Snildal NOKUTs kriterier for akkreditering

Detaljer

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier og yrkesutdanninger av fire års normert studietid 11. februar 2011 1 Del

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i personinstruksjon og regi

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i personinstruksjon og regi NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i personinstruksjon og regi Norsk Skuespillerinstitutt (NSKI) Desember 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk Religion, livssyn og etikk 2-årig studium ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Fjellhaug Internasjonale Høgskole 2-årig studium i Religion, livssyn og etikk Grad/Studiepoeng:

Detaljer

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på mastergradsnivå For mastergradsstudier av

Detaljer

Internasjonalisering heime-

Internasjonalisering heime- Internasjonalisering heime- I@H Celine Ursula Nygaard Rådgjevar, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Opphav Bengt Nilsson i 1999 Flytta fra Lund Universitet til Malmø Høgskolau som ikkje

Detaljer

Skuespillkunst. Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012

Skuespillkunst. Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012 Skuespillkunst Bachelorgradsstudium ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Nordisk institutt for scene og studio (NISS) Bachelorgradsstudium

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling

Grunnlag for vitnemål. Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Grunnlag for vitnemål Ingvild Greve, underdirektør Studieadministrativ avdeling Hovedpunkt i innlegget: Forholdet mellom Grunnlag for vitnemål/ karakterutskrift Innhold og utforming av Grunnlag for vitnemål

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013

2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013 2-årig påbygning til bachelor i film og tv (120 studiepoeng) NISS Høyskole AS Mai 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: NISS Høyskole AS 2-årig påbygning til bachelor i film og tv Påbygning

Detaljer

Veiledning til studietilsynsforskriften

Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Mastergradsstudium ved Høgskolen i Ålesund Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Ålesund Mastergradsstudium i avansert klinisk

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Personlig trening, ernæring og coaching

NOKUTs tilsynsrapporter Personlig trening, ernæring og coaching NOKUTs tilsynsrapporter Personlig trening, ernæring og coaching Bachelorgradsstudium ved Bjørknes Høyskole Mars 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport

Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU Oversending av veiledning til og mal for egenrapport NOKUT) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) Postboks 5003 NMBU 1430 AS Drammensveien 288 Postboks 578, 1327 Lysaker Tlf: 21 02 18 00 Faks: 21 02 18 01 postmottak@nokut.no www.nokut.no

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Detaljer

NOKUTs workshop: Syria. NOKUT: avdelingen for utenlandsk utdanning Ghada Aldasooqi

NOKUTs workshop: Syria. NOKUT: avdelingen for utenlandsk utdanning Ghada Aldasooqi NOKUTs workshop: Syria NOKUT: avdelingen for utenlandsk utdanning Ghada Aldasooqi Høyere utdanningslandskapet i Syria Syria hadde omfattende høyere utdanningssystem Meget sentralisert «literacy rate» er

Detaljer

Praktisk-estetiske fag og læreprosesser. Mastergradsstudium ved Høgskolen Stord/Haugesund Februar 2012

Praktisk-estetiske fag og læreprosesser. Mastergradsstudium ved Høgskolen Stord/Haugesund Februar 2012 Praktisk-estetiske fag og læreprosesser Mastergradsstudium ved Høgskolen Stord/Haugesund Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen Stord/Haugesund Mastergradsstudium i praktisk-estetiske

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder Bachelorstudium ved Nordland kunst- og filmfagskole Juni 2017 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger

NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Juni 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet, P 46 PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Norsk skuespillerinstitutt (NSKI) Desember 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte Retningslinjer for vurdering og eksamen, og ber om

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning om akkreditering av studietilbud

NOKUTs veiledninger Veiledning om akkreditering av studietilbud NOKUTs veiledninger om akkreditering av studietilbud til institusjoner som søker NOKUT om akkreditering Mai 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Innovasjon og ledelse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Mastergradsstudium i innovasjon og ledelse Mastergradsstudium,

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

POP3 (60 studiepoeng)

POP3 (60 studiepoeng) POP3 (60 studiepoeng) - ettårig påbygning til bachelor i populærmusikk ved NISS Høyskole AS August 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: NISS Høyskole AS POP3 Ettårig påbygning til bachelor

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Fysioterapi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Fysioterapi Mastergrad, 120 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Øyvind Duesund Referanser: KM 11/08, KR 9/09, KR 36/09, KR 49/09 Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag

Detaljer