Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

2 Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen legger med dette frem sin rapport. Komiteen ble oppnevnt av NOKUTs styre Til grunn for vurderinger og konklusjoner liger komiteens mandat av samt Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, fastsatt av NOKUT med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av nr, 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universitet og høyskoler. Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo, 11. mai 2007 Inger Margrethe Holter, dekan, førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud Astrid Norberg professor emerita Umeå universitet Olav Dalland førsteamanuensis Diakonhjemmet høgskole Katrine Elida Aaland studentrepresentant Studentenes landsforbund

3 Innholdsfortegnelse FORORD BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR NY VURDERING BAKGRUNN OG HISTORIKK Vedtaket for Høgskolen i Bergen Klagen fra Høgskolen i Bergen Klagenemdas vurdering INNLEDENDE VURDERING AV FAGMILJØET Skjema for kvalitative data Tallene fra Høgskolen i Bergen NOKUTs vurdering Vedtak om ny sakkyndig vurdering NY SAKKYNDIG VURDERING AV FAGMILJØ Komiteens mandat Ny forskrift Vurderingsgrunnlaget HVA UTGJØR ET FAGMILJØ?... 9 RAMMER FOR DEFINERING AV FAGMILJØ... 9 Personalkategorier som inngår i bachelorutdanningen i sykepleie... 9 Hva som kan inngå i fagmiljøets bidrag utover undervisning, veiledning og relevant forskning ( Annet ) 9 Praksis... 9 Relevant forskning... 9 Nettverk HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARD OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT 2-1 (2) (2) INSTITUSJONEN SKAL HA ET STABILT FAGMILJØ Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring med praksisfeltet SAMLET VURDERING AV 2-1 (2) VEDLEGG MANDAT FOR SAKKYNDIG KOMITÉ DOKUMENTASJON BENYTTET I NY VURDERING

4 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR NY VURDERING 1.1. Bakgrunn og historikk NOKUTs styre vedtok å gjennomføre en revidering av all norsk sykepleierutdanning - 31 heltids studietilbud på bachelorgradsnivå, samt to mastergradsprogram i sykepleievitenskap. Det ble oppnevnt syv komiteer, hver med fire medlemmer. Komiteene hadde som mandat å vurdere utdanningene ut ifra standarder, kriterier og indikatorer. Standarder og kriterier slik de fremkommer i NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, mens indikatorer er undersøkelser av studietilbudets resultatkvalitet. For 30 av studietilbudene medførte revideringen vedtak som påpekte forhold, med krav om utbedringer av disse innen en oppgitt frist for at akkreditering kunne opprettholdes Vedtaket for Høgskolen i Bergen NOKUTs styre fattet 10. november 2005 følgende vedtak vedrørende revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Bergen (sak 108/05): 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Bergen tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen i Bergen: To år fra vedtaksdato dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. NOKUT gjorde i brev av 15. november 2005 oppmerksom på at vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28. Etter forvaltningsloven 29 er klagefristen tre uker regnet fra det tidspunktet vedtaket ble mottatt av institusjonen. NOKUTs faglige vurdering kan ikke påklages, jf. forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler 1-5 c, og klage sendes til NOKUT, jf. forvaltningsloven Klagen fra Høgskolen i Bergen I brev av 10. desember 2005 sendte Høgskolen i Bergen inn en klage på vedtaket fattet av NOKUTs styre. Høgskolen la i sin klage vekt på at institusjonen grunnet historiske årsaker ikke har hatt muligheter til å tilfredsstille kravet om 20 % førstestillingskompetanse. Høgskolen mente videre at en forpliktende kompetanseutviklingsplan burde ha blitt tillagt vekt i vurderingen. NOKUTs styre ble forelagt klagen. Styret fattet 26. januar 2006 vedtak om å opprettholde sitt tidligere vedtak. (005/06). Saken gikk dermed videre til NOKUTs klagenemd.

5 Klagenemdas vurdering Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT behandlet saken i møte av 7. april 2006, og vedtaket ble kunngjort 19. mai Klagenemnda konkluderte med følgende: Klagenemnda konkluderer med at det ikke er mulig for nemnda å ta stilling til i hvilken grad Høgskolen i Bergen oppfyller kriteriene i NOKUTs forskrift 3 nr 2 d). Dette skyldes at de begrepene som brukes, er svært lite presise. Denne manglende presisjonen utgjør etter klagenemndas vurdering en saksbehandlingsfeil, som det etter nemndas syn er grunn til å anta har hatt avgjørende betydning for vedtaket. Klagenemnda mener videre at det er viktig for høgskolen å få en avklaring på hva NOKUT faktisk forlanger, også fordi man nå er i ferd med å komplettere kompetansen med sikte på å bli godkjent innen fristen. På denne bakgrunn har klagenemnda med hjemmel i forvaltningsloven 34 siste ledd besluttet å oppheve vedtaket av , og sender saken tilbake til NOKUT for ny behandling. NOKUTs styre må i nytt vedtak vise hva som kreves av Høgskolen i Bergen for at kravet til førstestillingskompetanse i NOKUTs forskrift skal anses oppfylt. Klagenemnda la vekt på at det ikke var synliggjort om en forpliktende kompetanseutviklingsplan burde tillegges vekt eller ei, og fra deres synsvinkel virket det som om at NOKUT har lagt til grunn et absolutt krav om 20 % førstestillingskompetanse. Klagenemnda vurderte det slik at begrepet fagmiljø i den innledende standarden ikke var definert, og at det derfor kunne bli tilfeldig hvilke tilsatte som ble medregnet. Klagenemnda påpekte samtidig at institusjonen i sin tilbakemelding på rapporten oppga å ha en prosentandel førstestillingskompetanse på nærmere 20 %, og at dette ikke er tatt hensyn til i styrets behandling av saken. Klagenemnda uttrykte at det hadde vært uklar kommunikasjon mellom NOKUT og høgskolen i forhold til hva som er et fagmiljø og hvordan førstestillingskompetanse skal vurderes Innledende vurdering av fagmiljøet Den nasjonale revideringen av sykepleieutdanning ble igangsatt i Våren 2005 gjennomførte NOKUT institusjonsbesøk i forbindelse med den pågående revideringen av tidligere akkrediterte grunnutdanning i sykepleie etter innføring av Kvalitetsreformen kalt bachelor i sykepleie. Selve vurderingene ble foretatt av sakkyndige komiteer satt sammen for anledningen. Komiteens vurdering skulle basere seg på institusjonens selvevaluering, spørreundersøkelse blant nylig utdannede sykepleiere (kandidatundersøkelsen), annen dokumentasjon som komiteen anser som relevant, og erfaringer fra institusjonsbesøket og de gjennomførte intervjuene som fant sted. Rapporten skulle skrives etter mal, og gi en entydig og begrunnet konklusjon basert på en helhetlig vurdering av om bachelorgradsstudiet i sykepleie/mastergradsstudiet i sykepleievitenskap har en slik kvalitet at det tilfredsstiller de spesifiserte kravene til akkreditering. I forbindelse innrapporteringen av statistiske data, som skjedde samtidig med innsending av selvevalueringen, ba NOKUT om å få tilsendt følgende opplysninger i forhold til årsverk: a) Innsats ved bachelorgradsstudiet, heltid (totalt, samt delt i faste og midlertidige), og b) Innsats i undervisning og veiledning ved bachelorgradsstudiet, heltid. 4

6 1.2.1 Skjema for kvalitative data Skjema for utfylling av kvantitative data som institusjonene rapporterte til NOKUT 15. februar 2005 etterspurte følgende: Tabell 2 Tilsatte og deres kompetanse, årsverk (2004) Stillingskategori Totalt Faste Midlertidige Professor Undervisnings-/høgskoledosent Førsteamanuensis Amanuensis Førstelektor Høgskolelektor Høgskolelærer/øvingslærer Forsker Professor II Rekrutteringsstillinger (Stipendiat og Post doktor) Gjesteforelesere, timelærere etc.* Årsverk til undervisning og veiledning Spesifiser gjerne i egen rad eller fotnote hvilke stillinger det er. Det spørres etter dette også i selvevalueringen, under Faglig personale og fagmiljø. Tellingstidspunkt (1. november 2004) som i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Stillingskategoriene er hentet fra den overordnede kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger i DBH. Kun årsverk brukt i forbindelse med sykepleierutdanningen, heltid. Kun data på årsverk (stillingsandeler), ikke antall personer. Faste og Midlertidige skal summere seg til Totalt. Årsverk til undervisning og veiledning; rapporter antall årsverk (innen hver stillingskategori) som er satt av til undervisning og veiledning ved det studiet hvor akkrediteringen revideres. Tallene ble kvalitetssikret i dialog med institusjonene før andelen førstestillingskompetanse ble regnet ut på bakgrunn av institusjonenes innrapporterte tall. Institusjonene var således klar over at andelen førstestillingskompetanse ville bli regnet ut i forhold til årsverk som er oppgitt til undervisning og veiledning ved studiet. Klagenemnda har ikke kommentert at NOKUT ba om tall fra institusjonene på denne måten Tallene fra Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen innrapporterte følgende data til NOKUT innen fristen 15. februar 2005: Andel årsverk av personer med førstestillingskompetanse ved studietilbudet: 10,0 % Andel årsverk av personer med førstestillingskompetanse som deltar i undervisning og veiledning ved studietilbudet: 7,4 % Det fremkom ingen opplysninger gjennom prosessen som viste at andelen årsverk med førstestillingskompetanse ble endret fram til den sakkyndige rapporten ble levert. Den sakkyndige rapporten konkluderer at institusjonen bes om å utarbeide en forpliktende kompetanseutviklingsplan slik at kravet om 20 % førstekompetanse oppnås. 5

7 I høgskolens kommentar til sakkyndig rapport hevder institusjonen at de har 19,55 % førstestillingskompetanse målt i årsverk, hvilket det også refereres til i klagenemndas vedtak. Det går fram fra høgskolens kommentarer at dette ikke er regnet i forhold til det aktuelle studietilbudet (se i forhold til andre kulepunkt i tabell 2 over). Utregningen omfatter hele institutt for sykepleie, som i tillegg til bachelorgradsstudium i sykepleie også tilbyr ti ulike videreutdanninger innenfor sykepleie. Det faktum at institusjonen hevder at de har nærmere 20 % førstestillingskompetanse ved instituttet frembrakte derfor ingen nye relevante opplysninger om hvorvidt studietilbudet tilfredsstilte kravet til 20 % førstestillingskompetanse knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie. Derfor ble høgskolens kommentar vedrørende førstestillingskompetanse ikke tatt hensyn til i sak 108/ NOKUTs vurdering Klagenemnda kommenterte at det er behov for en avklaring av hva NOKUT faktisk forlanger i forbindelse med beregning av førstestillingskompetanse. Klagenemnda har ikke kommentert styresak 104/05 (Revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie - Gjennomføring, resultater og frister) av 10. november 2005, som ble behandlet i forkant av enkeltvedtakene i revideringen av akkrediteringene, til tross for at det ble vist til denne saken i NOKUTs brev av 15. november 2005 hvor vedtaket ble oversendt høgskolen. I sak 104/05 fremkommer det entydig hvilke premisser NOKUTs styre har lagt til grunn for vurderingene i revideringen av akkrediteringene: Alle komiteene har regnet andel ansatte med førstestillingskompetanse på samme måte. Institusjonene ble bedt om å rapportere inn de ansatte og deres kompetanse regnet i årsverk. Rapporteringen var både totalt antall årsverk ved avdelingen hvor studiet tilbys og i forhold til antall årsverk som går til undervisning og veiledning ved det studietilbudet. Komiteene har i sin vurdering brukt andelen årsverk utført av ansatte med førstestillingskompetanse som er knyttet til undervisning og veiledning ved studietilbudet. Tallene er kvalitetssikret ved at prosjektmedarbeider tok kontakt med institusjoner hvor det forelå usikkerhet om samsvar mellom de statistiske dataene og beskrivelsen i selvevalueringen. Komiteene har forholdt seg til tallene under institusjonsbesøket, og de har blitt presentert i både arbeidsdokumentet fra komiteen og i komiteens endelige rapport. Institusjoner som siden rapporteringen av statistiske data har hatt en endring i andel av tilsatte med førstestillingskompetanse, har informert NOKUT om dette som har korrigert tallene. Mal for selvevaluering tok utgangspunkt i NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud. Disse kriteriene ble fulgt i sin helhet. Ett av disse kriteriene har blitt til gjenstand for ulik tolkning, og det er forskriftens 3.2.d) Minst 20 % av fagpersonalet bør normalt ha førstestillingskompetanse. På fagområder der vitenskapelig fagkompetanse generelt er svakt utviklet, må det fremlegges en forpliktende kompetanseutviklingsplan. Det har av flere, både institusjoner og sakkyndige komiteer, blitt forstått slik at manglende førstestillingskompetanse kan kompenseres av en forpliktende kompetanseutviklingsplan. NOKUT gir ikke godkjenning på grunnlag av planer. Henstillingene om å godkjenne faglig personale på bakgrunn av forpliktende kompetanseutviklingsplaner, er derfor ikke etterkommet. 6

8 1.2.4 Vedtak om ny sakkyndig vurdering Etter Klagenemdas behandling og vedtak i saken bestemte NOKUTs styre at saken skulle vurderes på nytt, og fattet i styremøte av , sak 063/06, følgende vedtak: 1. Ved behandling av klagesaken legges NOKUTs forskrift av , 2.1 til grunn for vurderingen. 2. En revidert behandling av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges frem for styret før endelig styrebehandling Ny sakkyndig vurdering av fagmiljø På bakgrunn av Klagenemdas vedtak, som opphevet NOKUT styres vedtakspunkt om fagmiljø, ble det besluttet å oppnevne ny sakkyndig komité for ny vurdering av fagmiljøet ved Høgskolen i Bergen (og for Høgskolen i Oslo som også fremmet klagesak på grunnlag av fagmiljøet størrelse). Høgskolen ble bedt om å sende inn ny søknad med dokumentasjon vedr sitt fagmiljø. I mellomtiden har NOKUT vedtatt ny forskrift, og den dokumentasjonen er vurdert opp imot denne Komiteens mandat NOKUT oppnevnte en komité bestående av komitémedlemmer med erfaring fra første vurderingsrunde, samt et medlem fra den opprinnelige komiteen for Høgskolen i Bergen. Denne nye komiteen fikk et todelt mandat; 1) Fremme en beskrivelse av hva som, etter komiteens mening, skal inngå i et fagmiljø for bachelorgradsstudium i sykepleie 2) Vurdere om Høgskolen i Bergens nye dokumentasjon/selvevaluering oppfyller denne beskrivelsen og for øvrig oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs nye forskrift 2-1 (2) Ny forskrift I brev fra NOKUT datert om ny behandling og nytt brev datert og blir Høgskolen i Bergen bedt om å sende inn en ny selvevaluering vedrørende fagmiljø der institusjonen besvarer standarder med kriterier i 2-1 (2) i NOKUTs forskrift - Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning revidert : 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. 4. For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring fra praksisfeltet. 5. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes. 7

9 Komité for ny vurdering av fagmiljø ved Høgskolen i Bergen har nå gjennomført sin vurdering av hva som inngår i et fagmiljø, og deretter vurdert om Høgskolen i Bergen ut ifra sin nye dokumentasjon oppfyller disse beskrivelsene samt standard og kriterier slik de fremkommer i NOKUTs nye forskrift av Vurderingsgrunnlaget Høgskolen i Bergen har levert ny selvevaluering og rapportering vedrørende sitt fagmiljø i henhold til NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning revidert Høgskolen har rapportert om fagmiljøets årsverksinnsats knyttet til bachelorgradsstudiet i sykepleie samt FoU-arbeid som bidrar direkte inn i studiet. Komiteen som foretar vurderingen har lagt rammet for hva som kan regnes inn i fagmiljøet til bachelorgradsstudiet i sykepleie. Innenfor denne rammen gis all forskning som bidrar direkte inn i studiet, også den forskningen som drives ved andre enheter ved høgskolen, mulighet til å telle med. Ansatte ved andre institutter i Avdeling for helse- og sosialfag med forskningskompetanse er derfor tatt med da det meste av forskningen innen helse- og sosialfag er relevant for bachelorgradstudiet i sykepleie. 8

10 2. HVA UTGJØR ET FAGMILJØ? Revidert Fagmiljøet skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for bachelorstudiet i sykepleie, heltid, samt den forskning og det faglige utviklingsarbeidet som skal utføres. Rammer for definering av fagmiljø Det er den faglige ledelsen som er ansvarlig for kvaliteten i teori- og praksisundervisning, FoU-arbeidet, hvordan forskningen implementeres i undervisningen, rekruttering og strategisk arbeid i henhold til vedtatte mål og strategier, og å oppnevne råd og utvalg. Fagmiljø består av faste og midlertidige ansatte i undervisnings-, veilednings- og forskningsstillinger. Komiteen har lagt vekt på følgende i sin vurdering av fagmiljø: Personalkategorier som inngår i bachelorutdanningen i sykepleie Alle som er fast ansatte i utdanningen Alle midlertidig ansatte i utdanningen Timelærere - her inngår alle ressurser som er et stabilt bidrag til fagmiljøet Alle øvrige ansatte ved institusjonen som bidrar med relevant kunnskap i forhold til studiet Hva som kan inngå i fagmiljøets bidrag utover undervisning, veiledning og relevant forskning ( Annet ) Faglig ledelse Veiledning/coaching av ansatte og studenter Utvikling av program Forskningsstøtte Praksis Erfaring, kontinuerlig oppdatering og kontakt med praksisfeltet Faglig ansattes medvirkning i klinisk undervisning Fagmiljøet bidrag til oppdatering av praksisfeltets veiledere Relevant forskning Nettverk Forskning som fremmer og bygger opp under studiets målsetting og/eller faglige profil Fagmiljøet samhandling med utdannings- og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt 9

11 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARD OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT 2-1 (2) (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. Beskrivelse Institutt for sykepleie utgjør sammen med fem andre helsefaglige institutter samt Senter for kunnskapsbasert praksis (SKP), Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) ved Høgskolen i Bergen. Hvert år tas det opp ca 160 studenter på heltid og ca 52 studenter hvert annet år på deltid/ desentralisert utdanning over fire år. Instituttet har i studieåret 2005/06 oppgitt 37,55 årsverk for vitenskapelig- /undervisningspersonale. I tillegg har instituttet 0,5 årsverk knyttet til organisering og drift av øvelsesposten (sengeenhet i høgskolens lokaler der studenter fra flere utdanninger øver på ferdighetslæring). Denne brukes av flere institutter ved avdeling for helse og sosialfag. Instituttet har også 3 oppdragsstillinger som er knyttet til eksternt finansierte utdanninger. Sammensetningen av undervisningspersonalet er tilpasset fagområdene som dekkes i de tre studieårene slik at det er fagpersoner med kompetanse innen eldreomsorg, medisinsk/ kirurgisk sykepleie, sykepleie i kommunehelsetjenesten, i psykisk helsearbeid, forebyggende helsearbeid, naturvitenskapelige emner, samfunnsvitenskapelige emner, internasjonal helse, elektronisk dokumentasjon (EPJ elektronisk pasientjournal), og kvalitetsforbedring/ endringskompetanse. Av skjema for kvantitative data fremkommer det at mer enn 90 % av de ansatte i undervisningsstillinger har pedagogisk utdanning av ulik kategori. Mange har også veilederutdanning. Senter for kunnskapsbasert praksis (SKP) Institutt for helse- og sosialforskning - nå Senter for kunnskapsbasert praksis - ble opprettet for å styrke oppbygging, utvikling og organisering av forsknings- og utviklingsarbeid i avdelingen. Det skal være et ressurssenter for alle ansatte ved AHS i deres FoU-arbeid i tillegg til å profilere høgskolen utad og samarbeide med eksterne samarbeidspartnere. 10

12 Senteret har en sentral rolle innen FoU- virksomheten ved avdelingen. Senterets leder for faglig virksomhet har sammen med instituttlederne ansvar for utvikling av FoU-virksomheten i avdelingen / instituttene. Senteret har to programområder: Samfunnsarbeid og sosial marginalisering Helsefaglig kompetanse i profesjonell praksis Vurdering De aller fleste av de fast tilsatte er offentlig godkjente sykepleiere. Disse har i tillegg enten akademisk eller praktisk pedagogisk utdanning. Mange har også veilederkompetanse. Høgskolen viser at de er i en prosess der de aktivt rekrutterer både eksternt og internt for å øke antall årsverk med førstestillingskompetanse. Senter for kunnskapsbasert praksis (SKP) spiller en aktiv rolle her. Avdelingen har etablerte nettverk nordisk og internasjonalt for faglig samarbeid. Komiteen finner at forskningen som utøves er relevant i forhold til studiets innhold og profil. De fleste publikasjonene av internasjonal karakter er utørt av ansatte med kompetanse som førsteamanuensis. Konklusjon Komiteen vurderer at fagmiljøet ved Institutt for sykepleie oppfyller standard og kriterier i NOKUTs forskrift

13 2. Minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. Beskrivelse Institutt for sykepleie rapporterer å ha 37,55 årsverk av disse er en ansatt i 75 % stilling, resten i 100 % stilling. To av de faste ansatte er ute i 100 % permisjon, fem har doktorgradsstipend (hvorav tre hadde 25 % arbeidsplikt ved instituttet), en har post dok. stipend, to driver prosjekt finansiert av sosial- og helsedirektoratet Kompetanseheving i kommunehelsetjenesten, en har 40 % permisjon for å være prosjektleder for prosjektet Omsorg og behandling ved livets slutt ved Fyllingsdalen undervisningssykehjem. De som er i permisjon av ulike grunner, erstattes av midlertidig ansatte i vikariater. I studieåret 2005/06 hadde instituttet åtte midlertidig ansatte i 100 %, en i 60 % og tre i 50 % knyttet til heltidsstudiet. Av disse var åtte høgskolelektorer, to fullførte mastergrad i vårsemesteret 2006 og tre var høgskolelærere. I tillegg til de faste og midlertidig ansatte bruker instituttet timelærerer som kommer fra andre institusjoner til å undervise i andre fagområder enn det som dekkes av de faste og midlertidige ansatte. Videre bidrar ansatte fra egen høgskole, spesielt fra Avdeling for helse- og sosialfag inn i undervisningen i sykepleie direkte, eller inn i felles del på 30 studiepoeng som bachelorstudiet i sykepleie deler med andre helsefaglige bachelorstudier. Vurdering Ifølge komiteens utregning på bakgrunn av innsendte kvantitative data har Institutt for sykepleie 33,25 årsverk knyttet til bachelorstudiet heltid fordelt på faste og midlertidige stillinger. I tillegg har de knyttet til seg ansatte fra Senter for kunnskapsbasert praksis og andre institutter ved Avdeling for helse og sosialfag. Disse har mer enn 50 % ansettelse ved sine respektive arbeidsplasser på institusjonen, og er dermed stabile bidragsytere til fagmiljøet. Konklusjon Komiteen mener at kravet om at minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studie skal være ansatte i hovedstilling, er oppfylt. 12

14 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. Beskrivelse Institutt for sykepleie, som sammen med fem andre helsefaglige institutter og Senter for kunnskapsbasert praksis (SKP) utgjør Avdeling for helse- og sosialfag, rapporterer at de til sammen ved avdelingen har: totalt to professorer, fire professor II-stillinger, 13 førsteamanuenser og syv førstelektorer. Ifølge innsendt dokumentasjon har fagmiljøet knyttet til studietilbudet følgende fordeling: 1 professor med klar tilknytning til studietilbudet 4 ansatte i professor II-stillinger 8 fast ansatte i førstestilling 4 dr. gradsstipendiater 34 ansatte i stilling som høgskolelektor eller høgskolelærer Instituttet hadde i studieåret 2005/06 åtte ansatte med førstestillingskompetanse. I tillegg kommer de som er tilknyttet SKP: en professor, fire professor II-stillinger, en førsteamanuensis og de som driver relevant forskning ved andre institutt: to førsteamanuenser ved Institutt for videreutdanning (IfV), to førsteamanuenser ved Institutt for fysioterapi (IfF), tre førsteamanuenser og en professor ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid (IfVS). Vurdering Bachelorstudiet i sykepleie har ifølge komiteens utregning 8,2 årsverk med minimum førstestillingskompetanse. Dette utgjør 25 % av de stillinger som er knyttet til studiet. I tillegg til instituttets egne ansatte kommer bidrag fra andre ansatte ved HiB; professorer, førsteamanuenser og førstelektorer med undervisning, veiledning og forskning. Siden 20 %- kravet er oppfylt ved studiet egne ansatte, har ikke komiteen vurdert det eksakte omfang av den eksterne innsatsen inn i studiet. Komiteen vurderer at dette samlet utgjør et fagmiljø som har kvalifikasjoner tilpasset behovet for undervisning, veiledning, forskning og faglig utviklingsarbeid. Instituttet dokumenterer at flere er i gang med å kvalifisere seg til professor, førsteamanuensis og førstelektor, bl.a. er seks ansatte i et doktorgradsløp. Konklusjon Institutt for sykepleie oppfyller kravet til at minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. 13

15 4. For studier med praksis skal fagmiljøet også ha erfaring med praksisfeltet. Beskrivelse Alle faste ansatte ved Institutt for sykepleie har sykepleierutdanning og har praksis som sykepleier. Gjennom tabell 3 i rapporten Fakta om fagmiljø fremkommer det en variasjon i antall år fra 2 til 23 års erfaring som sykepleier i praksisfeltet. To av de ansatte har eller har hatt bistilling 20 % i praksisfeltet. Instituttet har ansatte fra praksisfeltet ansatt i midlertidige stillinger eller bistillinger. De benytter også en del sykepleiere i praksisfeltet som ansettes i inntil 20 % timelærerstilling både ved prosedyretrening i høgskolen lokaler og som praksisveiledere for studenter i deres praksisstudier. Høgskolen har samarbeidsavtaler med både spesialisthelsetjenesten (Helse Vest RHF / Helse Bergen) og kommunehelsetjenesten. I disse samarbeidsavtalene inngår både personalsamarbeid og FoU-samarbeid i tillegg til veiledning av studenter i deres praksisstudier. FoU- prosjekter som er i samarbeid med praksisfeltet prioriteres. Det er et nært samarbeidet mellom instituttet / avdelingen med Fyllingsdalen Undervisningssykehjem der tre av instituttets ansatte er prosjektledere for prosjekter initiert av undervisningssykehjemmet. Et annet prosjekt er Kompetanseheving i kommunehelsetjenesten som er et samarbeidsprosjekt mellom 4 kommuner i Hordaland og Høgskolen i Bergen, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet som ledes og drives av to av instituttets ansatte. Instituttets ansatte har i samarbeid med praksisfeltet utviklet ulike praksisveiledningsmodeller og har en praksisnær lærerrolle. Høgskolen og Institutt for sykepleie har en satsing på Kunnskapsbasert praksis både i høgskolen og i praksisfeltet. Vurdering Institutt for sykepleie har et fagmiljøet bestående hovedsakelig av ansatte med sykepleierutdanning og erfaring fra praksis. De ansattes erfaring som sykepleier i praksis varierer fra 2 til 23 år. Det er stor spredning i forhold til seneste arbeidserfaring med praksis fra dags dato til 29 år. Det rapporteres, uten at det foreligger noen tall, at mange av de midlertidige ansatte kommer direkte fra stillinger i praksisfeltet. Instituttet legger vekt på å ha en praksisnær profil. Dette viser de gjennom å satse på erfarings- og kunnskapsbaserte praksisveiledningsmodeller, med en lærerrolle som gir muligheter for et nært og kontinuerlig samarbeid med praksisfeltet. Instituttet og avdelingen har også et nært samarbeid til praksis gjennom to store FoU- prosjekter hvor flere av instituttets ansatte og studenter er involvert. 14

16 Konklusjon Institutt for sykepleie oppfyller kravet til å ha et fagmiljø som har erfaring med praksisfeltet. 15

17 5. For områder der institusjonen har behov for supplerende kompetanse, skal det legges fram en realistisk plan for hvordan denne skal skaffes. Beskrivelse I strategisk plan for Høgskolen i Bergen har i sin strategiske plan at de innen 2010 skal minst 25 % av faglig ansatte har førstekompetanse eller høyere. Avdeling for helse- og sosialfag har laget en kompetanseutviklingsplan gjeldende fra 1. januar Målgruppe for kompetanseheving ved AHS er; 1. Ansatte med førstekompetanse som vil kvalifisere seg til stillinger som professor eller og undervisningsdosent (opprykk fra førstelektor) 2. Ansatte som ønsker kvalifisering til 1.amanuensis ved å ta en doktorgrad. 3. Ansatte som ønsker opprykk til 1. lektor. To-tre av førsteamanuensene ved Institutt for sykepleie arbeider aktivt med å kvalifisere seg til professorkompetanse og vil innen to år kunne oppnå dette. Ved instituttet er det seks ansatte som er i doktorgradsstudier To av disse beregner å levere sin avhandling i 2007, tre i 2008/09. AHS har etablert et førstelektorprogram for sine ansatte. I avdelingens kompetanseutviklingsplan er 17 ansatte prioritert og veiledes fram mot å kunne søke opprykk til førstelektor innen 2007/2008. Av disse er fem ansatt ved Institutt for sykepleie. Senterleder ved SKP har ansvar for førstelektorprogrammet med samlinger, mentoroppfølging og veiledning. Ut fra den enkeltes behov arrangeres det PhD kurs og andre typer kurs som alle kan delta på. Det er ytterligere minst åtte ansatte ved Institutt for sykepleie som har som mål å kvalifisere seg til førstelektorkompetanse, men som ikke er prioritert i første omgang. Vurdering For å øke fagmiljøets andel av førstestillinger benytter Institutt for sykepleie seg av supplerende kompetanse gjennom et nært samarbeid med Senter for kunnskapsbasert praksis. Instituttett har ved rapporteringstidspunktet fem ansatte som deltar i førstelektorprogrammet. Det foreligger en realistisk kompetanseutviklingsplan. Instituttet har seks ansatte som er i gang med doktorgradsstudier ved andre studiesteder. To til tre ansatte vil innen to år kunne vurderes for opprykk til professor. Fagmiljøet rapporterer at de har kontakt med internasjonale universiteter og høgskoler når det gjelder undervisning og veiledning. 16

18 Instituttet innhenter timelærere til å undervise i fagområder som medisin, naturvitenskap, psykologi og juridiske fag. Konklusjon Institutt for sykepleie legger fram en realistisk plan for hvordan de skal skaffe seg supplerende kompetanse for å bygge opp eget fagmiljø. 17

19 4. SAMLET VURDERING AV 2-1 (2) Etter en samlet vurdering konkluderer komiteen med at Høgskolen i Bergen, avdeling for helse og sosialfag, institutt for sykepleierutdanning bachelorstudiet heltid, har dokumentert at de oppfyller kravet til et stabilt fagmiljø knyttet til studiet slik det fremgår i NOKUTs forskrift 2.1 (2). 18

20 19

21 5. VEDLEGG Komiteens mandat Dokumentasjon benyttet i ny vurdering 20

22 5.1 Mandat for sakkyndig komité Komité: Inger Margrethe Holter Olav Dalland Astrid Norberg Kathrine Elida Aaland Revidering av tidligere akkrediterte bachelorutdanninger i sykepleie, oppfølging av vedtak vedrørende fagmiljø - Klagesakene Oppgaven til sakkyndig komité er med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 og Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 å: I forbindelse med ny vurdering av fagmiljøet ved bachelorutdanning i sykepleie ved følgende studiesteder: Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo bes komiteen om å: 1) fremme en beskrivelse av hva som skal inngå i et fagmiljø for bachelor i sykepleie 2) å vurdere om kvaliteten ved bachelorutdanning i sykepleie tilfredsstiller NOKUTs standarder og kriterier i henhold til NOKUTs styrets vedtak av for hvert av disse studietilbudene 3) avgi rapport til NOKUT. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høgre utdanning vedtatt av NOKUT 25. januar Komiteens vurdering baseres på følgende materiale: Institusjonens selvevaluering/ny dokumentasjon og annet relevant skriftlig materiale som NOKUT og/eller komiteen anser som nødvendig for vurderingen. Oppdraget er avsluttet med NOKUTs vedtak. 21

23 5.2 Dokumentasjon benyttet i ny vurdering Selvevaluering fra Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse og sosialfag, bachelorstudiet i sykepleie heltid, bestående av: Følgebrev til NOKUT Selvevaluering av fagmiljøet ved bachelorstudiet i sykepleie heltid Skjema for kvantitative data CV er for alle tilsatte Kompetanseutviklingsplan for Avdeling for helse- og sosialfag Saksdokumentasjon: Klagenemdas redegjørelse NOKUT styres saksfremstilling av

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Oslo Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen som har

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Narvik Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Betanien diakonale høgskole

Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Betanien diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høyskolen Diakonova Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Bodø Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Akershus Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Infrastruktur SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Molde Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Ålesund. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Ålesund. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Ålesund Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN

SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN SAK 55/06 SYKEPLEIERUTDANNINGEN OG AKKREDITERING 2007: STATUS OG PLAN Forslag til vedtak: Styret understreker nødvendigheten av at HiN prioriterer arbeidet med å innfri NOKUTs krav til sykepleierutdanningen.

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Sør-Trøndelag Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskulen i Sogn og Fjordane Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger 2. februar 2010 Høgskolen i Bergen Professor Monica W. Nortvedt Satsning på og organisering av FoU virksomheten Strategisk plan -25% førstekompetanse

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Finmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Finmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Finmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Universitetet i Stavanger Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Buskerud. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Buskerud. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Buskerud Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Tromsø Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Diakonissehjemmets høgskole

Diakonissehjemmets høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Diakonissehjemmets høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Universitetet i Agder, Campus Arendal

Universitetet i Agder, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Universitetet i Agder, Campus Arendal Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger

Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger En kvantitativ studie av institusjonenes tilpasning i forbindelse med NOKUTs krav om å øke førstestillingskompetansen Pål Bakken NOKUTs utredninger og analyse

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo

Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse oktober 2007 Oslo Nasjonal helsefagleg utdanningskonferanse 22.-23. oktober 2007 Oslo Høgskolene måles på mye, men måles de på det riktige? Bruk av sakkunnige i NOKUTS kvalitetsvurderinger Direktør Oddvar Haugland, NOKUT

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger

Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger Til avdelingene v/dekan Fra SPO 19.12.06 Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger Bakgrunn Høgskolestyret har vedtatt at avdelingenes årsplaner og kompetansehevingsplaner

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2 Høgskolen i Finnmark Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd i

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo / i~ Aker universitetssykehus HF høgskolen i oslo Samarbeidsavtale - nivå i om Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo og Aker universitetssykehus

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskulen i Sogn og Fjordane Ny vurdering av Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer