Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet"

Transkript

1 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av Ferdigstillelsesdato for tillegg:

2 FORORD Komiteen som i forbindelse med revidering av akkreditering har foretatt ny vurdering av fagmiljøet ved bachelorgradutdanning i sykepleie ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, legger med dette fram sin rapport. Rapporten omhandler vedtakspunktet som i NOKUTs styres vedtak av ble gitt to års frist for forbedring. Rapporten er derfor å betrakte som et tillegg til hovedrapporten som ble lagt frem i Komiteens mandat er å vurdere om fagmiljøet nå tilfredsstiller standarder og kriterier i forhold til vedtaket som ble gjort i Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene i: NOKUTs Forskift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av , 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. Den sakkyndige vurderingen er foretatt på bakgrunn av institusjonenes selvevaluering og opplysninger om fagmiljøet innhentet av NOKUT. Det er ikke foretatt institusjonsbesøk. De sakkyndige har gjennomført et todagers oppstartsmøte i regi av NOKUT. Komiteens innstilling er enstemmig. Odense og Oslo, 11. april 2008 Britt-Inger Saveman professor Høgskolan i Kalmar Kari Kvigne førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR VURDERINGEN HISTORIKK GRUNNLAG FOR NY VURDERING GJELDENDE FORSKRIFT DOKUMENTASJON DET INNRAPPORTERTE DATAGRUNNLAGET OG NOKUTS BEREGNINGER Forhold vedrørende stipendiaters tilknytning til fagmiljøet en formell avklaring HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT NY VURDERING AV FAGMILJØET OPPLYSNINGER OM FAGMILJØ FOR HØGSKOLEN STORD HAUGESUND, STUDIESTED STORD STØRRELSEN PÅ FAGMILJØET ANGIS I ÅRSVERK, OG SKAL VÆRE TILPASSET UNDERVISNINGS- OG VEILEDNINGSBEHOVET FOR STUDIET, SAMT DEN FORSKNING OG DET FAGLIGE ELLER KUNSTNERISKE UTVIKLINGSARBEIDET SOM SKAL UTFØRES Beskrivelse Vurdering Konklusjon MINST 20 % AV FAGMILJØET SKAL DEKKES AV ANSATTE MED FØRSTESTILLINGSKOMPETANSE Beskrivelse Vurdering Konklusjon KOMITEENS SAMLEDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER KONKLUSJON ANBEFALINGER INSTITUSJONENS INNSENDTE DOKUMENTASJON OG KVANTITATIVE DATA TABELL 1 ÅRSVERK FOR FAGMILJØETS BIDRAG* TABELL 2 ANTALL STUDENTER (DBH-KATEGORIER) VED SISTE TELLETIDSPUNKT TABELL 3 ANTALL VITENSKAPELIG TILSATTE (DBH-KATEGORIER) TABELL 4 VITENSKAPELIG PUBLISERING (SOM OPPGITT I DBH) TABELL 5 FORSKDOK VEDLEGG PRESENTASJON AV KOMITEEN MANDAT FOR SAKKYNDIG KOMITÉ FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING (UTDRAG)

4 SAMMENDRAG Den sakkyndige komiteen som har vurdert fagmiljøet tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, anbefaler fornyet akkreditering. Utgangspunktet for denne nye vurderingen av fagmiljøet ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, er vedtak av 10. november 2005 fattet av NOKUTs styre, der det fremkom at Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, ikke oppfylte kravene til opprettholdelse av tidligere gitt akkreditering. Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, måtte ifølge vedtaket forbedre både sin studieplan, kvalitetssikring og styrke sitt fagmiljø, og fikk gitte frister for ny fremstilling. Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, fikk ett års frist for utbedring av studieplan og kvalitetssikring av studiet, og dette ble vurdert og vedtatt godkjent 9. november For styrking av fagmiljøet fikk Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, to års frist for ny fremstilling. Fagmiljøet er nå vurdert på nytt og sakkyndig komité har kommet frem til at studiet nå oppfyller kravene slik disse fremkommer i NOKUTs standarder og kriterier. NOKUTs kriterier er tallfestet når det gjelder omfang av førstestillingskompetente. Denne vurderingen er derfor i stor grad avhengig av innrapportering av fagmiljøets tallmessige størrelse og dermed kvantitative rammebetingelser. Men like viktig er det at fagmiljøet tilknyttet studiet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet og oppfyller det FoUarbeidet som bør være tilknyttet et bachelorgradstudium i sykepleie. Komiteen har derfor også sett på forhold som omhandler den kvalitative sammensetningen, omfang og nivå samt forholdet mellom antall ansattårsverk og antall studenter tilknyttet studiet. Komiteen finner at Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, oppfyller både de kvantitative og de kvalitative kravene slik disse fremkommer i NOKUTs forskrift.

5 1. BAKGRUNN FOR VURDERINGEN 1.1. Historikk NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en revidering av alle akkrediterte bachelorgradsstudier og mastergradsstudier i sykepleie og sykepleievitenskap. Målet for revideringen av de akkrediterte sykepleieutdanningene var å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Fase 1 - NOKUT engasjerte syv sakkyndige komiteer til ekstern uavhengig vurdering av til sammen 33 studietilbud. Komiteene foretok institusjonsbesøk med en rekke intervjuer. For hvert studietilbud skrev komiteene rapport på bakgrunn av både skriftlig dokumentasjon og observasjoner gjort ved institusjonsbesøk. Rapporten konkluderte med en vurdering av om studietilbudet tilfredsstilte de krav som var satt, samtidig som de ga råd til videre utvikling av studietilbudet. Vedtaket i NOKUTs styre 10. november 2005 var basert på både de sakkyndiges rapport og kommentarene fra institusjonen. NOKUTs styre fattet følgende vedtak for Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord: a. ett år fra vedtaksdato dokumentere i studieplanen at studietilbudet er basert på forsknings- og utviklingsarbeid. b. to år fra vedtaksdato dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. Profilen på forsknings- og utviklingsarbeidet må klargjøres. c. ett år fra vedtaksdato dokumentere at kvalitetssikringen av praksis er tilfredsstillende 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. Vedtakene er blitt fulgt opp gjennom to påfølgende faser. Fase 2 - I november 2006 gikk fristen ut for de institusjonene med ett års frist på å utbedre svakheter i forhold til henholdsvis studieplan/fou, kvalitetssikring av praksisstudier, og infrastruktur. Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, ble vurdert og fikk sin studieplan og kvalitetssikring av praksis godkjent i vedtak av (Se sakkyndig rapport av ) 5

6 Fase 3 - Oppfølging av vedtak med to års frist for utbedring av fagmiljøet tilknyttet bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, er med dette foretatt, og de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner fremkommer i denne rapport. 6

7 2. GRUNNLAG FOR NY VURDERING 2.1 Gjeldende forskrift Vurderingene i 2005 ble foretatt etter NOKUTs forskrift av Forskriften er senere revidert, og gjeldende vurderingsgrunnlag er derfor NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av Det er gjort endringer i forskriften som medfører at den nye vurderingen blir foretatt i forhold til følgende standard med utvalgte kriterier: 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. Komiteens konklusjon er basert på forskriftens tekst. 2.2 Dokumentasjon Vurderingen bygger på tabellsamling vedrørende kvantitative data utfylt av institusjonen selv, følgebrev der det beskrives hvordan institusjonen har arbeidet med utvikling av fagmiljøet, CV er på samtlige ansatte samt plan for FoU-arbeidet tilknyttet studietilbudet innkommet november Se for øvrig liste med dokumentasjon i vedlegg. På etterspørsel fra NOKUT ble det i januar 2008 sendt inn utdypninger og presiseringer av denne dokumentasjonen. 2.3 Det innrapporterte datagrunnlaget og NOKUTs beregninger Institusjonene som er berørt av Fase 3 av Revidering sykepleie ble i forbindelse med ny innrapportering av sitt fagmiljø bedt om å fylle ut en tabellsamling for kvantitative data som utarbeidet av NOKUT. Her ble det spurt om opplysninger om de ansatte, antall studenter og faglig produksjon. Disse utfylte tabellene har utgjort datagrunnlaget for beregningen av andel førstestillingskompetanse ved studiestedet (se kap 5). Det ble nødvendig å foreta en presiseringsrunde i forhold til det innrapporterte tallmaterialet da det var stor variasjon i om og hvordan de ulike institusjonene hadde rapportert forhold som berørte timelærere, permisjoner, vikarer og administrativt arbeid. NOKUT har i sine beregninger på bakgrunn av presiseringer gjort i samråd med institusjonene forsøkt å jevne ut disse ulikehetene. Øvrige justeringer i tallmaterialet har oppstått med bakgrunn i eventuelle stipendiaters innsats i fagmiljøet Forhold vedrørende stipendiaters tilknytning til fagmiljøet en formell avklaring Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, har i tabellsamling for kvantitative data (se kap 5) rapportert inn sine årsverk tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie. Det fremkommer i 7

8 rapporteringen at det har, særlig grunnet vedtakene etter Fase 1, vært en aktiv rekrutteringsog kompetansehevingsprosess for å øke omfanget av førstestillingskompetente ved sykepleieutdanningene. De sakkyndige komiteene som er tilknyttet Fase 3 foretok i sitt oppstartsmøte en felles vurdering av hva som ville være en best mulig vurdering av tallgrunnlaget som omhandler stipendiatenes bidrag inn i fagmiljøet. Her ønsker de sakkyndige å skille mellom doktorgradsstuderende med og uten førstestillingskompetanse. Førstelektorer som er i et doktorgradsløp bør, med mindre de formelt er i permisjon fra sin førstelektorstilling og er erstattet tilsvarende med en vikar, regnes inn i fagmiljøet med sin totale årsverksinnsats. Førstestillingskompetente har et særlig ansvar for avdelingens FoU, og selv om de bruker deler av sitt årsverk til eget forskningsarbeid vurderer de sakkyndige disses bidrag som så viktig at årsverksinnsatsen telles med i sin helhet. Høgskolelektorer som er i et doktorgradsløp kan enten være midlertidig ansatt som stipendiat, og dermed være permittert fra sin faste stilling som høgskolelektor, eller ha avtale om å få benytte sin tildelte FoU-ressurs til egen kompetanseutvikling gjennom sitt doktorgradsarbeid, og dermed ikke nødvendigvis delta i avdelingens FoU. I begge tilfeller mener de sakkyndige at FoU-bidraget ikke skal regnes med i den totale årsverksinnsatsen. Denne vurderingen fører til noen justeringer i tallmaterialet fra de innrapporterte opplysningene til det beregnede grunnlaget. Disse forskjellene er angitt i tabellene i det følgende. 8

9 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT NY VURDERING AV FAGMILJØET 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 3.1 Opplysninger om fagmiljø for Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord Tabell 1 viser beregninger gjort på bakgrunn av det innsendte datamaterialet slik disse fremkommer i Skjema for kvantitative data (tabell 1 5) utfylt av institusjonen. På bakgrunn av de innrapporterte tallene fra samtlige 28 studiesteder som inngår i Fase 3, er det utregnet et landsgjennomsnitt. Disse er oppgitt i tabellene. Tabell 1: Faglige årsverk Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord Årsverk totalt Faglige årsverk HSH/S Landssnitt Andel 1. still. kompetanse i % HSH/S Lands-snitt 1 Årsverk totalt (som oppgitt av institusjonen) 17,75 24,6 20,6 % 24,1 % 2a derav årsverk til undervisning og veiledning 13 16,5 11 % 2b derav årsverk til forskning og utvikling 3,05 44 % 2c derav årsverk til annet 1,7 53 % 3a Antall stipendiater 2 3,2 3b Stipendiatårsverk i FoU, totalt - 1,8 3c Stipendiatårsverk i FoU, gitt av førstelektorer - 0,4 4 Årsverk fra timelærere (regnet inn i 2a) - 0,5 5 Årsverk totalt (som beregnet av NOKUT) 17,75* 23,6 20,6 %** 24,9 %*** *Tallet i kolonnen Årsverk totalt og rad 5 framkommer ved å ta tallet i rad 1, minus det i 3b, pluss det i rad 3c. Dvs at totalen er medregnet de stipendiatene som er førstelektor sin FoU, mens andre stipendiaters FoU ikke er medregnet. ** Dette tallet er prosenttallet av årsverk totalt (som beregnet av NOKUT) - Tallet indikerer om kravet om minst 20 % førstestillingskompetanse er bestått. *** Dette tallet er nytt landssnitt beregnet ut ifra alle beregnede tall for alle institusjoner som inngår Fase 3, og avviker derfor fra tallet i kolonne 1. Tabell 2: Ansatte og studenter - forholdstall Ansatte, studenter og studenter pr årsverk HSH/S* Landssnitt 6 Personer i faglige stillinger (minus timelærere) Antall studenter (som oppgitt) Antall studenter per årsverk totalt 16,1 14,2 8 9 Antall studenter per årsverk til undervisning og veiledning 22 20,4 *Disse tallene er hentet fra tabell 2-5 i tabellsamling for kvantitative data (se kap 5). 9

10 3.2 Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisningsog veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres Beskrivelse Høgskolen Stord/Haugesund siden 1994 hatt 2 sykepleierutdanninger. Fra 2003 og fram til høsten 2007 var HSH organisert som en utdanning, men med to avdelinger; avdeling Stord og avdeling Haugesund. I tråd med anbefalinger gitt av sakkyndig komité (NOKUT) om et tettere samarbeid mellom de to avdelingene, opprettet HSH et prosjekt hvor hensikten var å lage felles studieplan og kvalitetssikre bachelorutdanningen i sykepleie (inklusiv praksisopplæringen), heve den faglige kompetansen og styrke samarbeidet mellom de to avdelingene. Fra 1/ ble de to sykepleierutdanningene organisert som en avdeling, avdeling for helsefag (AHF), og som ett fagmiljø med en dekan og to studieledere med ansvar for hvert sitt studiested. Antall studenter ved studiested Haugesund er 294 studenter og ved studiested Stord 286 studenter, til sammen 580 studenter. Det er 55 faglig ansatte i bachelorutdanningen (samlet for begge studiesteder). Av disse er 43 sykepleiere, 1 fysioterapeut, 4 er leger eller har annen naturvitenskapelig kompetanse, og 3 har samfunnsvitenskapelig kompetanse. Fagpersonalet er videre organisert i 5 arbeidsteam på tvers av studiestedene med ansvar for undervisning i et emne (teori og praksis), fagutvikling, veiledning og oppfølgning og vurdering av studenter. Hvert team har leder eller rådgiver med førstekompetanse. Avdeling for helsefag har fra høsten 2006 hatt Samhandling med fokus på god profesjonell praksis i forhold til pasienter i langtidsforløp som FoU-profil. I følge HSH sin strategiplan skal FoU-virksomheten primært være knyttet til undervisning, praksisfelt og yrkesutøvelse. Høgskolen skal ha et begrenset antall FoU-programmer som er forankret i avdelingens FoU-profil og/eller andre satsingsområder i strategiplanen. Det er et mål at alle FoU-prosjekter skal tilhøre et FoU-program og foregå på alle nivåer, fra studentaktivitet til forskningsprosjekt drevet av fagtilsatte med førstekompetanse. En analyse av pågående prosjekter viste at disse kan deles inn i følgende 3 grupper: Samhandling og kompetanse (didaktisk perspektiv) Samhandling for pleie/omsorg og helse(pasientperspektiv) Samhandling og sykepleiens sammenheng(organisasjonsperspektiv) I følge Tabell 5 FORSKDOK( i tabellsamlingen Kvalitative data om fagmiljøet tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie se kap 5) hadde fagmiljøet 12 publikasjoner i tidsskrift/bok/ rapport, 6 avhandlinger/institusjonsrapport/kompendium og 33 konferansebidrag/faglig presentasjon i

11 Høgskolen Stord/Haugesund, avd. for helsefag har i tillegg til Bachelor i sykepleie; videreutdanning i rusomsorg videreutdanning i eldreomsorg videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjon tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse og videreutdanning i veiledning Vurdering I det opprinnelige vedtaket ble det stilt krav til at profilen på forsknings- og utviklingsarbeidet måtte styrkes. Komiteen har sett spesielt på dette og vil kommentere det i det følgende. Undervisningsplanen oppfattes å være inndelt i 5 emner, hvor et team av fagpersonalet med relevant fagkompetanse, evt. spisskompetanse er ansvarlig for undervisning, veiledning, fagutvikling og oppfølging av studenter. Komiteen oppfatter dette som en hensiktsmessig måte å utnytte fagmiljøets kompetanse og derved sikre god kvalitet på begge studiestedene. I den vedlagte skissen over teamorganiseringen framgår at et team kan ha delansvar for flere emner samtidig som teamet har hovedansvar for et hovedemne. Teamet ledes av en med førstekompetanse eller har en med førstekompetanse som rådgiver. Komiteen oppfatter at denne organiseringsformen kan bidra til å sikre kontinuitet og integrasjon mellom de ulike delemner, noe som ansees særlig viktig mellom sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget og støttefagene (medisinske og naturvitenskapelige fag og samfunnsfagene). Komiteen savner imidlertid en noe tydeligere og konkret beskrivelse av hvordan samarbeidet og integreringen foregår. Den kliniske del av utdanningen i bachelorutdanningen i sykepleie har vært og er organisert ut i fra ulike veiledningsmodeller. HSH har utviklet prosjektplan for perioden bestående av 5 delprosjekter hvor fokuset er studentens profesjonelle/yrkesmessige utviklingen gjennom utdanningen. Dette er et viktig arbeid som inkluderer studenter, kontaktsykepleiere og lærere, og som kan bidra til både personlig og kollektiv utvikling i fagmiljøet og til å få et spisset fokus på studentenes profesjonelle/yrkesmessige utvikling og kompetanse. Imidlertid bør prosjektbeskrivelsen utvikles til også å skissere en plan for involvering/implementering i fagmiljøet. HSH oppgir at de til sammen ved begge studiestedene har 55 ansatte. Ved studiested Stord er det tilknyttet 28 ansatte, som utgjør 17,75 årsverk, og av disse er 20,6 % førstestillingskompetente. Antall faglige ansatte i forhold til antall studenter pr ansatt er beregnet med utgangspunkt i tallene i tabellsamlingen for Kvantitative data. Antall publiseringer i kategorien tidsskrift/bok/rapport og konferansebidrag/faglige presentasjoner viser en liten økning fra 2004 og 2005, og en betydelig økning fra 2006 til Fem artikler i tidskrifter har publiseringsnivå 5. Dokumentasjon innsendt fra institusjonen viser at et ikke ubetydelig antall publikasjoner er akseptert og in press og vil bli publisert i løpet av Komiteen slutter seg til Høgskolens kommentar om at kompetanseheving og prosjekter/forskningsarbeider fram til publisering er en tidkrevende prosess, og at HSH er inne i en god prosess. 11

12 En presentasjon av møtesteder og intensiteten for samarbeid og av faglige diskusjoner, som også inkluderer praksisfeltet, savnes. Komiteen kan for eksempel ikke lese ut av dokumentasjonen om avdelingen har noen form for forskningsforum og eller møtesteder/forum hvor felles ideer og strategier implementeres i hele fagmiljøet. Det savnes også en redegjørelse for i hvilken grad studenter inkluderes i forskningsprosjekter Konklusjon Komiteen finner at størrelsen på fagmiljøet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres, jf forskriften 2-1 (2) nr Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse Beskrivelse I brev av 26.februar 2008 beskriver HSH at fagmiljøet samlet for begge studiesteder utgjør 36,4 årsverk. Av disse har 7,5 førstekompetanse, noe som utgjør 20,6 % av fagmiljøet (jf. tabell 1, Kvantitative data, se kap 5). Videre vedlegges en tabell over studiested Stord som viser at fagmiljøet består 17,75 årsverk og hvor antall årsverk med førstekompetanse utgjør 3,65 årsverk hvilket vil si at antall personer med førstekompetanse utgjør 20,56 % (avrundet oppover til 20,6 %) Natvik og Braut, som er midlertidig ansatt i 2-er stilling er kun regnet med i fagmiljøet i Haugesund, mens Bjørke, Rehnsfeldt og Løfmark, som også er midlertidig ansatt i 2-er stilling tilhører begge studiestedene fordelt med FoU-leder Råholm tilhører fagmiljøet i Haugesund med 65 % og Stord med 45 %. Studiested Stord har fast ansatt en førsteamanuensis i 0,5 stilling og 2 førstelektorer i 100 %. stilling. I tillegg har de en førstelektor midlertidig ansatt i 0,5 stilling. Videre 9 høgskolelektorer tilsvarende 7 årsverk fast tilsatt og 9 høgskolelærere tilsvarende 6,6 årsverk. Ansatt med førstekompetanse har følgende profesjoner; 1 fysioterapeut(førstelektor) 2 dr scient (førsteamanuensis) 2 leger (førstelektor) 1 cand.real 1 sosialantropolog har sykepleiekompetanse (2 førsteamanuenser og 2 førstelektorer ). Førstekompetente med førstekompetanse utgjør 3,2 årsverk. I følge kompetanseplanen vil 2 oppnå kompetanse som førsteamanuensis og 3 som 12

13 førstelektorkompetanse i av de ansatte har ikke pedagogisk utdanning Vurdering I følge innsendte dokumenter oppfyller HSH NOKUTs krav om at fagmiljøet tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie skal minst 20 % av årsverkene ha førstekompetanse. De førstekompetente utgjøres av dosent, førsteamanuenser og førstelektorer. Disse har ulike profesjoner, som sykepleiere, fysioterapeut, leger, antropolog og cand. real. Førstekompetente uten sykepleiebakgrunn kan bidra med undervisning av høg kvalitet i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelige fag, noe som framgår av vedlagte CV er at de gjør. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig at flere med sykepleiebakgrunn hadde førstekompetanse for å utvikle et forskningsmiljø hvor sykepleien er fremtredende. HSH har pr i dag ingen professor tilsatt. Dosent Arne Rehnsfeldt, som er sykepleier, har søknad inne til vurdering for professoropprykk. Det er grunn til å tro at en professor vil bidra med økning av FoU-produksjon (inspirasjon og konkret hjelp i skriveprosessen). En førsteamanuensis, som er fysioterapeut, har søknad inn til vurdering for dosentopprykk. Foruten at førstekompetente ved høgskolen deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av undervisningen gjennom å lede og eller være rådgiver for team med ansvar for undervisningsemner ved begge studiesteder, bidrar de med veiledning i forbindelse med kompetanseheving. HSH beskriver et samarbeid om prosjekter med praksisfeltet og med andre institusjoner, noe som kan bidra til større grad av integrering av teori og praksis og til å gjøre praksis mer kunnskapsbasert Konklusjon Komiteen finner at kravet om at minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse er tilfredsstilt jf forskriften 2-1 (2) nr

14 4. KOMITEENS SAMLEDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 4.1. Konklusjon Komiteen finner at størrelsen på fagmiljøet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres, jf forskriften 2-1 (2) nr. 1, og at kravet om at minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse er tilfredsstilt jf forskriften 2-1 (2) nr. 3. Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen Stord Haugesund, studiested Stord, tilfredsstiller kravene til fortsatt akkreditering Anbefalinger Komiteen anbefaler at Høgskolen i Stord/Haugesund vurderer hvilke møtesteder de har og om disse møtestedene er hensiktsmessige med tanke på faglig diskusjoner og faglig samarbeid, og om disse faglige diskusjonene og faglige samarbeidet også inkluderer praksis. Dersom avdelingen ikke har etablert FoU forum eller et lignende sted hvor de FoU prosjekter kan legges fra for diskusjon og veiledning. Et slik forum bør arrangeres jevnlig og ledes av professor. Det anbefales også at avdelingen utarbeider en strategi for inkluderer studenter i avdelingens FoU prosjekter. 14

15 5. Institusjonens innsendte dokumentasjon og kvantitative data I rapporteringen vedrørende fagmiljø og førstekompetanse sendt NOKUT innen fristen 10/11-07 ble det påvist en formell rapporteringsfeil, som viste at både det totale fagmiljøet og andel med årsverk med førstekompetanse ble rapport større enn det i virkeligheten var. HSH ble gjort oppmerksom på dette og bedt om å rapporter inn tallene for sitt fagmiljø på nytt. Det er rapporteringen datert 26/2-08 som er lagt til grunn for denne vurderingen. Rapporteringen er basert på slik situasjonen er 25/2-08 og ikke 10/ De vedlagte dokumenter gir i all hovedsak en grundig og oversiktlig beskrivelse av HSH som organisasjon og fagmiljø og hvordan de arbeider med hensyn til kompetanseheving og forskningsproduksjon. HSH beskriver situasjonen ved institusjonen i følgende vedlagte dokumenter; Rapport om utvikling av Fagmiljø og FoU-profil (selvevaluering) Skisse av førstelektorprogrammet Kvantitative data om fagmiljøet tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie, heltid Kompetanseplan for ansatte CV for alle ansatte Forskningsprogrammet ved HSH Forslag til forskningsprofil i helsefag, Og fagprofil for bachelorutdanningen i sykepleie ved HSH Prosjektplan for den kliniske undervisningen/utdanningen i bachelorstudie i sykepleie for perioden MERK Høgskolen Stord Haugesund har rapportert inn begge sine studiemiljø i samme tabellsamling (se følgende kapittel 5). Sekretariatet i NOKUT har splittet opp tabellen for fagmiljø og denne settes inn i tillegg til institusjonens egne tabeller for å klarere vise hvem som er tilknyttet hvilket studiested her Stord. 15

16 Kvantitative data om fagmiljøet tilknyttet bachelorgradstudiet i sykepleie NOKUTs revidering av sykepleieutdanning Fase 3 Høgskolen Stord/Haugesund Avdeling for helsefag Studiested Stord og Haugesund Korrigert 25. februar 2008

17 Tabell 1 Årsverk for fagmiljøets bidrag* * Kommentar: Dataene gjelder tidspunktet for korrigert rapportering dvs. pr og planlagt årsverksinnsats i Årsverk i sykepleiestudiet Navn på Stillings- Anset- Andel Bidrag Årsverk Personen som beteg- telses- 1. komp totalt i andre gir faglig nelse forhold 2 Und/ FoU Annet Forklaring til annet studie- 1 innsats Veil * tilbud F 1 Gerd Karin Natvig 1. amanuensis IkkeH/midl 0,20 0,20 0,20 APU Programutvikling, FoU og FoUstøtte, veiledning av ansatte F 2 Geir Sverre Braut 1. lektor IkkeH/midl 0,20 0,20 0,20 IFPU F 3 Gerd Bjørke 1. lektor IkkeH/midl 0,20 0,20 0,20 APU og/eller undervisning/veiledning F 4 Arne Rehnsfeldt Dosent IkkeH/midl 0,20 0,20 0,20 av studenter. Se rapport pnkt. APU F 5 Anna Løfmark 1. amanuensis IkkeH/midl 0,20 0,20 0, IFPU F 6 Maj-Britt Råholm 1. amanuensis H/Fast 1,00 1,00 0,50 0,50 FoU-leder APU F 7 Per Fadnes 1. amanuensis H/Fast 0,50 0,50 0,25 0,25 Programutvikling 0,5 PPU F 8 Geir Høvik Hansen 1. amanuensis H/Fast 0,50 0,50 0,25 0,25 naturvitenskaplige fag. Se 0,5 IFPU S 9 Jan Helge 1. lektor Ikke-H/Fast 0,50 0,50 0,40 0,10 rapporten pnkt IFPU Halleraker Formell pedagogisk kompetanse 3 H 10 Tone Kringeland 1. lektor H/Fast 1,00 1,00 0,25 0,75 IPU H 11 Arne Langøen 1. lektor H/Fast 1,00 1,00 0,75 0,25 PPU S 12 Gudbjørg Øen 1. lektor H/Fast 1,00 1,00 0,25 0,75 PPU/APU S 13 Erling Hoff Leirvik 1. lektor H/Fast 1,00 1,00 0,50 0,50 IFPU S 14 Christine Øye Stipendiat H/Fast 0,25 0,25 PPU H 15 Anne Lise Holm Stipendiat H/Fast 0,25 0,25 APU S 16 Kari M. Thorkildsen Stipendiat H/Fast 0,25 0,25 IFPU H 17 Arvid Birkeland HS-lektor H/Fast 1,00 0,60 0,40 APU S 18 Åse Renolen HS-lektor H/Fast 0,50 0,50 0,30 IFPU S 19 Frode Skorpen HS-lektor H/Fast 1,00 0,50 0,50 KHP H 20 Kristin Bie HS-lektor H/Fast 0,75 0,55 0,20 PPU S 21 Gjertrud Husøy HS-lektor H/Fast 0,50 0,30 0,20 0,50 KHP H 22 Brit Drange HS-lektor H/Fast 1,00 1,00 APU H 23 Halle Hjelle HS-lektor H/Fast 1,00 0,90 0,10 3. årskoordinator Hgsd IFPU 1 Eksempler på betegnelser finnes i Database for høgre utdanning (DBH) under den overordnede kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 2 Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). NB for HSH: Koden ikke H/Midl er brukt for ansatte som ikke har hovedstilling ved institusjonen men har midlertidig kontrakt for II-stiling (bistilling i 20 %). Koden H/Midl er brukt for ansate som har hovedstilling ved institusjonen, men har midlertidig kontrakt som vikarer for langtidssykemeldte og/eller personer som er i kompetanseheving (stipendiat/førstelektorprogram) 3 Fyll ut tabellen med kategoriene PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning / allmennlærerutdanning/ faglærerutdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning) eller IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). 17

18 H 24 Margareta Miljeteig HS-lektor H/Fast 0,5 0,50 0,50 PPU H 25 Anny Holme HS-lektor H/Fast 1,00 0,60 0,20 0,20 2. årskoordinator Hgsd PPU Navn på Personen som gir faglig innsats Stillingsbetegnelse 4 Ansettelsesforhold 5 Andel 1. komp Bidrag totalt Årsverk i sykepleiestudiet Årsverk i andre studietilbud Formell pedagogisk kompetanse 6 Undev / Veil* FoU Annet Forklaring til annet H 26 Birger Haavik HS-lektor H/Fast 0,80 0,80 0,2 PPU H 27 Marit Solberg HS-lektor H/Fast 0,75 0,55 0,20 PPU, APU H 28 Marit Wikstrøm HS-lektor H/Fast 0,50 0,50 0,5 KHP S 29 Angelina Belowa HS-lektor H/Fast 1,00 0,80 0,20 IFPU S 30 Sylvi Haavik HS-lektor H/Fast 1,00 0,80 0,20 IFPU S 31 Helga Hauge HS-lektor H/Fast 0,50 0,50 PPU, APU S 32 Benny Huser HS-lektor H/Fast 0,50 0,50 PPU, APU S 33 Johan Nome HS-lektor H/Fast 1,00 0,90 0,10 Internasjonalisering PPU S 34 Torbjørn Veiteberg HS-lektor H/Fast 1,00 0,90 0,10 3. årskoordinator Stord PPU H 35 Marit Thorsheim HS-lærer H/Fast 0,9 0,60 0,30 1. årskoordinator Hgsd PPU S 36 Kari Seim HS-lærer H/Fast 0,60 0,60 IFPU S 37 Ingunn Dahl HS-lærer H/Fast 0,50 0,50 KHP H 38 Gunn M. B. Koldal HS-lærer H/Fast 0,75 0,55 0,20 PPU, KHP S 39 Magda Buchvold HS-lærer H/Fast 0,80 0,60 0,20 IFPU S 40 Åshild Havnerås HS-lærer H/Fast 1,00 0,70 0,30 2. årskoordinator Stord KHP H 41 Håvard Knutsen HS-lektor H/Midl 1,00 1,00 IFPU H 42 Kristin Eriksen HS-lektor H/Midl 0,80 0,80 0,20 PPU H 43 Ingrid Gilje Heiberg HS-lektor H/Midl 1,00 0,60 0,40 Internasjonalisering PPU, APU S 44 Inger Epland HS-lærer H/Midl 0,80 0,60 0,20 APU S 45 Elfrid kartveit HS-lærer H/Midl 0,80 0,60 0,20 APU S 46 Reidun Stavland HS-lærer H/Midl 0,80 0,50 0,30 1. årskoordinator, Stord PPU S 47 Gunhild Høgås HS-lærer H/Midl 0,50 0,50 S 48 Linda Øye HS-lærer H/Midl 0,80 0,80 APU H 49 Marit Langesæther HS-lærer H/Midl 0,80 0,60 0,20 PPU H 50 Bente Skogen HS-lærer H/Midl 1,00 0,80 0,20 KHP 4 Eksempler på betegnelser finnes i Database for høgre utdanning (DBH) under den overordnede kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 5 Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time) 6 Fyll ut tabellen med kategoriene PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning / allmennlærerutdanning/ faglærerutdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning) eller IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). 18

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer