Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet"

Transkript

1 Lysark 1 Om krav til et SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet Innledning 1. Oppdraget: Om veien frem + om miljøer for profesjonsforming vil inngå i grunnlaget for tildeling (lysark 2:) Lysark 2 2. Årets utlysninger Det skal lyses ut tre sentre for fremragende utdanning i Ordningen gjelder master- og bachelorutdanninger. Sentrene skal bidra til å utvikle fremragende kvalitet i høyere utdanning, og tydeliggjøre at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler. I motsetning til pilotfasen som var begrenset til lærerutdanninger, er det nå åpent for alle utdanningsprogrammer å søke. Målet er å utlyse alle tre sentrene i løpet av februar. Det er et par forhold som kan forsinke prosessen. For det første er NIFU i ferd med å avslutte en evaluering av pilotprosjektet, og resultatene kan utløse behov for å revidere kriterier for sentrene eller søkeprosessen. Dersom det kreves omfattende 1

2 endringer, må det nedsettes en sakkyndig komite for å revidere kriteriene. Forhåndssignalene vi har fått tyder imidlertid ikke på at det vil bli behov for omfattende endring. For det andre venter vi på et spesifisert oppdrag om utlysning fra departementet. Vi vet derfor ikke hvilke føringer som eventuelt vil bli gitt, bortsett fra at utlysingen av et senter innen helse og sosialutdanningene må innrettes mot å følge opp samspillmeldinga. Foreløpig baserer vi planleggingen på erfaringene fra pilotfasen, det vil si bruken av kriteriene i vurderingen av søknadene. Et tredje forhold som må vurderes, er komitestrukturen i den mer kompliserte prosessen når utlysingen er åpen for alle utdanningsområder. Fagkompetanse må inn i den konkrete vurderingen av aktuelle sentre. Som sist vil behandlingen av søknadene skje i to faser, slik at en komite i første fase siler ut søknader som er aktuelle for senterstatus. I den konkrete vurderingen av aktuelle søkere (fase to) utvides komiteen med relevant faglig kompetanse. Veien frem mot et senter bygger hittil på det som kan leses ut av 1. Krav og retningslinjer 2. Fjorårets søknadsbehandling 3. Hva kan leses ut av Meld. St. nr 13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Fra krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for vurdering av søknader «SFU-ordningen skal særlig fremme og premiere arbeidet som finner sted i interaksjonen mellom studenter, undervisere, støttetjenester og utdanningens kunnskapsbase.» Lysark 3 2

3 Lysark 4 Når søknadene vurderes, er utdanningsmiljøets dokumenterte styrke sammenlignet med andre miljøer innen samme fag og emneområde. Potensialet for ytterligere utvikling må dokumenteres, både resultatfaktorer, prosessfaktorer in innsatsfaktorer inngår i vurderingen. I tillegg til dokumentert høy kvalitet i eksisterende utdanning skal senterets planer for videreutvikling og innovasjon i utdanningen og spredning av kunnskap om god utdanning både eksternt og internt. Dokumentasjonen skal omfatte senterets vurderinger av sine forutsetninger for å oppfylle disse planene. Vurdering av søknader om SFU finalerunde Lysark 5 Åtte søknader om senterstatus ble vurdert av komiteen. Vurderingene skjedde i varierende grad med utgangspunkt i NOKUTs mal for utforming av SFU-søknadene og kravene om dokumentasjon. De fire som gikk til finalerunden, ble derfor bedt om supplerende dokumentasjon, tre av dem på kvaliteten i eksisterende utdanning og en ble bedt om å sannsynliggjøre addisjonaliteten ved senterstatus. En av disse søkerne (HiOA), som ble vurdert som aktuell for senter, fikk kreditt for at høgskolens omfattende lærerutdanning sannsynliggjorde at senterets innovasjoner «kan spres til andre miljøer i Norge. Både gjennom egen skoleforskning, som er 3

4 temmelig omfattende, og forskningsaktivitetene i Senter for profesjonsstudier, finnes muligheter for å dokumentere og spre resultatene innenfor forskningsverdenen.» NTNU søkte om senter for den femårige lektorutdanningen. Komiteen anbefalte ikke dette ellers forskningssterke miljøet fordi det ikke klart kunne konstateres noe nytt og innovativt i søknaden sett fra et nasjonalt perspektiv, og fordi planene for spredning av senterets kunnskaper og erfaringer var vage. UiA søkte om senterstatus for sitt matematikkdidaktikkmiljø. Selv om konseptet allerede er i gang i dette internasjonalt anerkjente fagmiljøet, ble søknaden ikke anbefalt fordi komiteens inntrykk av samlet dokumentasjon var at søknaden og det grunnleggende konseptet var svakt forankret i øvrige deler av lærerutdanningen som senteret skulle omfatte og fordi det ikke var dokumentert hva senterstatus skulle føre til av innovasjon og fornyelse innenfor lærerutdanningen i matematikk, utover eksisterende virksomhet ved UiA (addisjonaliteten). UiO/UiT søkte om senter for tre femårige integrerte lærerutdanninger. Samarbeidskonstruksjonen, planene for hvordan senteret skal fungere og sannsynligheten for vellykkethet basert på kombinasjonen av sterke forskningsmiljøer og tett og innovativ integrering av praksis i senteret som realiseres gjennom samarbeidet var utslagsgivende. Samspillmeldinga Når det gjelder den andre problemstillingen som dere har bedt om å få belyst, nemlig om og hvordan miljøer for utdanningsforskning i og på disse profesjonsutdanningene inngår som del av grunnlaget for tildeling av status som SFU, er det særlig grunn til å merke seg at et av målene med SFU-ordningen er å bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene. Blant annet derfor skal et SFU tilby fremragende FoU-basert utdanning, utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning og bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring. Med disse målsettingene er det naturlig å regne med at planlagte eller eksisterende prosjekter elle miljøer for relevant utdanningsforskning tas med i grunnlaget for tildeling. 4

5 Samfunnsutviklingen, blant annet flere eldre, flere som faller utenfor arbeidslivet, økende rus problematikk og andre sosiale problemer, vil føre til at det i økende grad vil måtte stilles krav til samarbeid og samhandling mellom yrkesgrupper og etater for å løse kompliserte problemstillinger på en måte som utnytter kompetanse og andre ressurser bedre. Helse- og sosialfaglige utdanninger på alle nivåer stilles overfor disse utfordringene og vil måtte forandre seg. I Meld. St. nr 13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. antydes en del veier å gå. I innledningskapitlet oppsummeres analysen av hva som må kreves av utdanning og forskning, og det legges vekt på nødvendigheten av å styrke ulike former for samspill mellom utdanning, forskning og arbeidsliv, og mellom nivåene og fagområdene i utdanningssystemet. Hvilke konkrete konsekvenser det vil få for struktur og innhold i utdanningene, er det for tidlig å si noe om. Det er imidlertid ikke urimelig å anta at en SFU på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet som sikter mot utviklingen av kunnskaper og ferdigheter som vektlegges i stortingsmeldinga, ville være et populært valg sett fra politikernes og myndighetenes side. Flere signaler i samspillmeldinga tilsier at det må legges vekt på søkernes planlagte og eksisterende forskning på profesjonsutdanningene i søknadsbehandlingen. Også begrunnelsene i komiteens vurderinger ved forrige tildeling vil være argumenter for å legge vekt på at det finnes miljøer i søkermiljøet som er sterke på FoU inkludert utdanningsforskning, som er innovative og som kan sannsynliggjøre sine evner til fremtidsrettede samarbeidsformer. 5

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet

Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Tanker rundt kommende SFU-er, og hvordan disse kan bidra til økt utdanningskvalitet Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT, Avdeling for utredning og analyse Møte i Nasjonalt forum for utdanningsforskning

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse*

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse* AKTUELL KOMMENTAR GRO HOLST VOLDEN Seniorrådgiver ved Senter for statlig økonomistyring CHRISTINA BROUWERS Førstekonsulent ved Senter for statlig økonomistyring ESPEN FRØYLAND Seksjonssjef ved Senter for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer