Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet"

Transkript

1 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av Ferdigstillelsesdato for tillegg:

2 FORORD Komiteen som i forbindelse med revidering av akkreditering har foretatt ny vurdering av fagmiljøet ved bachelorgradutdanning i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark legger med dette fram sin rapport Rapporten omhandler vedtakspunktet som i NOKUTs styres vedtak av ble gitt to års frist for forbedring. Rapporten er derfor å betrakte som et tillegg til hovedrapporten som ble lagt frem i Komiteens mandat er å vurdere om fagmiljøet nå tilfredsstiller standarder og kriterier i forhold til vedtaket som ble gjort i Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene i: NOKUTs Forskift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av , 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. Den sakkyndige vurderingen er foretatt på bakgrunn av institusjonenes selvevaluering og opplysninger om fagmiljøet innhentet av NOKUT. Det er ikke foretatt institusjonsbesøk. De sakkyndige har gjennomført et todagers oppstartsmøte i regi av NOKUT. Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo og Örebro, 11. april 2008 Ingerid Hanssen førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole Mona Kihlgren professor emerita Kliniskt forskningscentrum Universitetssjukhuset Örebro 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR VURDERINGEN HISTORIKK GRUNNLAG FOR NY VURDERING GJELDENDE FORSKRIFT DOKUMENTASJON DET INNRAPPORTERTE DATAGRUNNLAGET OG NOKUTS BEREGNINGER Forhold vedrørende stipendiaters tilknytning til fagmiljøet en formell avklaring HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTS FORSKRIFT NY VURDERING AV FAGMILJØET OPPLYSNINGER OM FAGMILJØ FOR HØGSKOLEN I HEDMARK STØRRELSEN PÅ FAGMILJØET ANGIS I ÅRSVERK, OG SKAL VÆRE TILPASSET UNDERVISNINGS- OG VEILEDNINGSBEHOVET FOR STUDIET, SAMT DEN FORSKNING OG DET FAGLIGE ELLER KUNSTNERISKE UTVIKLINGSARBEIDET SOM SKAL UTFØRES Beskrivelse Vurdering Konklusjon MINST 20 % AV FAGMILJØET SKAL DEKKES AV ANSATTE MED FØRSTESTILLINGSKOMPETANSE Beskrivelse Vurdering Konklusjon KOMITEENS SAMLEDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER KONKLUSJON ANBEFALINGER INSTITUSJONENS INNSENDTE DOKUMENTASJON TABELL 1 FAGMILJØETS BIDRAG I STUDIET TABELL 2 ANTALL STUDENTER OG KANDIDATER (DBH-KATEGORIER) TABELL 3 ANTALL VITENSKAPELIG TILSATTE (DBH-KATEGORIER) TABELL 4 SAMARBEID OG NETTVERK MED ANDRE INSTITUSJONER TABELL 5 VITENSKAPELIG PUBLISERING (SOM OPPGITT I DBH) TABELL 6 FORSKDOK VEDLEGG PRESENTASJON AV KOMITEEN MANDAT FOR SAKKYNDIG KOMITÉ FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING (UTDRAG)

4 SAMMENDRAG Den sakkyndige komiteen som har vurdert fagmiljøet tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark, anbefaler fornyet akkreditering. Utgangspunktet for denne nye vurderingen av fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmark er vedtak av 10. november 2005 fattet av NOKUTs styre, der det fremkom at Høgskolen i Hedmark ikke oppfylte kravene til opprettholdelse av tidligere gitt akkreditering. Høgskolen i Hedmark måtte ifølge vedtaket styrke sitt fagmiljø. For styrking av fagmiljøet fikk Høgskolen i Hedmark to års frist for ny fremstilling. Fagmiljøet er nå vurdert på nytt og sakkyndig komité har kommet frem til at studiet nå oppfyller kravene slik disse fremkommer i NOKUTs standarder og kriterier. NOKUTs kriterier er tallfestet når det gjelder omfang av førstestillingskompetente. Denne vurderingen er derfor i stor grad avhengig av innrapportering av fagmiljøets tallmessige størrelse og dermed kvantitative rammebetingelser. Men like viktig er det at fagmiljøet tilknyttet studiet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet og oppfyller det FoUarbeidet som bør være tilknyttet et bachelorgradstudium i sykepleie. Komiteen har derfor også sett på forhold som omhandler den kvalitative sammensetningen, omfang og nivå samt forholdet mellom antall ansattårsverk og antall studenter tilknyttet studiet. Komiteen finner at Høgskolen i Hedmark oppfyller både de kvantitative og de kvalitative kravene slik disse fremkommer i NOKUTs forskrift.

5 1. BAKGRUNN FOR VURDERINGEN 1.1. Historikk NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en revidering av alle akkrediterte bachelorgradsstudier og mastergradsstudier i sykepleie og sykepleievitenskap. Målet for revideringen av de akkrediterte sykepleieutdanningene var å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Fase 1 - NOKUT engasjerte syv sakkyndige komiteer til ekstern uavhengig vurdering av til sammen 33 studietilbud. Komiteene foretok institusjonsbesøk med en rekke intervjuer. For hvert studietilbud skrev komiteene rapport på bakgrunn av både skriftlig dokumentasjon og observasjoner gjort ved institusjonsbesøk. Rapporten konkluderte med en vurdering av om studietilbudet tilfredsstilte de krav som var satt, samtidig som de ga råd til videre utvikling av studietilbudet. Vedtaket i NOKUTs styre 10. november 2005 var basert på både de sakkyndiges rapport og kommentarene fra institusjonen. NOKUTs styre fattet følgende vedtak for Høgskolen i Hedmark: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen i Hedmark: to år fra vedtaksdato dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. Vedtakene er blitt fulgt opp gjennom to påfølgende faser. Fase 2 - I november 2006 gikk fristen ut for de institusjonene med ett års frist på å utbedre svakheter i forhold til henholdsvis studieplan/fou, kvalitetssikring av praksisstudier, og infrastruktur. Høgskolen i Hedmark var ikke berørt av denne fasen. Fase 3 - Oppfølging av vedtak med to års frist for utbedring av fagmiljøet tilknyttet bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark er med dette foretatt, og de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner fremkommer i denne rapport. 5

6 2. GRUNNLAG FOR NY VURDERING 2.1 Gjeldende forskrift Vurderingene i 2005 ble foretatt etter NOKUTs forskrift av Forskriften er senere revidert, og gjeldende vurderingsgrunnlag er derfor NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av Det er gjort endringer i forskriften som medfører at den nye vurderingen blir foretatt i forhold til følgende standard med utvalgte kriterier: 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres. 3. Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. Komiteens konklusjon er basert på forskriftens tekst. 2.2 Dokumentasjon Vurderingen bygger på tabellsamling vedrørende kvantitative data utfylt av institusjonen selv, følgebrev der det beskrives hvordan institusjonen har arbeidet med utvikling av fagmiljøet, CV er på samtlige ansatte samt plan for FoU-arbeidet tilknyttet studietilbudet innkommet november Se for øvrig liste med dokumentasjon i vedlegg. På etterspørsel fra NOKUT ble det i januar 2008 sendt inn utdypninger og presiseringer av denne dokumentasjonen. 2.3 Det innrapporterte datagrunnlaget og NOKUTs beregninger Institusjonene som er berørt av Fase 3 av Revidering sykepleie ble i forbindelse med ny innrapportering av sitt fagmiljø bedt om å fylle ut en tabellsamling for kvantitative data utarbeidet av NOKUT. Her ble det spurt om opplysninger om de ansatte, antall studenter og faglig produksjon. Disse utfylte tabellene har utgjort datagrunnlaget for beregningen av andel førstestillingskompetanse ved studiestedet (se kap 5). Det ble nødvendig å foreta en presiseringsrunde i forhold til det innrapporterte tallmaterialet da det var stor variasjon i om og hvordan de ulike institusjonene hadde rapportert forhold som berørte timelærere, permisjoner, vikarer og administrativt arbeid. NOKUT har i sine beregninger på bakgrunn av presiseringer gjort i samråd med institusjonene forsøkt å jevne ut disse ulikehetene. Øvrige justeringer i tallmaterialet har oppstått med bakgrunn i eventuelle stipendiaters innsats i fagmiljøet. 6

7 2.3.1 Forhold vedrørende stipendiaters tilknytning til fagmiljøet en formell avklaring Høgskolen i Hedmark har i tabellsamling for kvantitative data (se kap 5) rapportert inn sine årsverk tilknyttet bachelorstudiet i sykepleie. Det fremkommer i rapporteringen at det har, særlig grunnet vedtakene etter Fase 1, vært en aktiv rekrutterings- og kompetansehevingsprosess for å øke omfanget av førstestillingskompetente ved sykepleieutdanningene. De sakkyndige komiteene som er tilknyttet Fase 3 foretok i sitt oppstartsmøte en felles vurdering av hva som ville være en best mulig vurdering av tallgrunnlaget som omhandler stipendiatenes bidrag inn i fagmiljøet. Her ønsker de sakkyndige å skille mellom doktorgradsstuderende med og uten førstestillingskompetanse. Førstelektorer som er i et doktorgradsløp bør, med mindre de formelt er i permisjon fra sin førstelektorstilling og er erstattet tilsvarende med en vikar, regnes inn i fagmiljøet med sin totale årsverksinnsats. Førstestillingskompetente har et særlig ansvar for avdelingens FoU, og selv om de bruker deler av sitt årsverk til eget forskningsarbeid vurderer de sakkyndige disses bidrag som så viktig at årsverksinnsatsen telles med i sin helhet. Høgskolelektorer som er i et doktorgradsløp kan enten være midlertidig ansatt som stipendiat, og dermed være permittert fra sin faste stilling som høgskolelektor, eller ha avtale om å få benytte sin tildelte FoU-ressurs til egen kompetanseutvikling gjennom sitt doktorgradsarbeid, og dermed ikke nødvendigvis delta i avdelingens FoU. I begge tilfeller mener de sakkyndige at FoU-bidraget ikke skal regnes med i den totale årsverksinnsatsen. Denne vurderingen fører til noen justeringer i tallmaterialet fra de innrapporterte opplysningene til det beregnede grunnlaget. Disse forskjellene er angitt i tabellene i det følgende. 7

8 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT NY VURDERING AV FAGMILJØET 2-1 (2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 3.1 Opplysninger om fagmiljø for Høgskolen i Hedmark Tabell 1 viser beregninger gjort på bakgrunn av det innsendte datamaterialet slik disse fremkommer i Skjema for kvantitative data (tabell 1 5) utfylt av institusjonen. På bakgrunn av de innrapporterte tallene fra samtlige 28 studiesteder som inngår i Fase 3, er det utregnet et landsgjennomsnitt. Disse er oppgitt i tabellene. Tabell 1: Faglige årsverk Høgskolen i Hedmark Årsverk totalt Andel 1. still. Faglige årsverk HiHed Landssnitt kompetanse i % HiHed Lands-snitt 1 Årsverk totalt (som oppgitt av institusjonen) 30,2 24,6 27 % 24,1 % 2a derav årsverk til undervisning og veiledning 23,85 16,5 18 % 2b derav årsverk til forskning og utvikling 4,5 84 % 2c derav årsverk til annet 1,8 0 % 3a Antall stipendiater 2 3,2 3b Stipendiatårsverk i FoU, totalt 1,4 1,8 3c Stipendiatårsverk i FoU, gitt av førstelektorer 0,7 0,4 4 Årsverk fra timelærere (regnet inn i 2a) 1,5 0,5 5 Årsverk totalt (som beregnet av NOKUT) 29,5* 23,6 28 %** 24,9 %*** *Tallet i kolonnen Årsverk totalt og rad 5 framkommer ved å ta tallet i rad 1, minus det i 3b, pluss det i rad 3c. Dvs. at totalen er medregnet de stipendiatene som er førstelektor sin FoU, mens andre stipendiaters FoU ikke er medregnet. ** Dette tallet er prosenttallet av årsverk totalt (som beregnet av NOKUT) - Tallet indikerer om kravet om minst 20 % førstestillingskompetanse er bestått. *** Dette tallet er nytt landssnitt beregnet ut ifra alle beregnede tall for alle institusjoner som inngår Fase 3, og avviker derfor fra tallet i kolonne 1. Tabell 2: Ansatte og studenter - forholdstall Ansatte, studenter og studenter pr årsverk HiHed* Landssnitt 6 Personer i faglige stillinger (minus timelærere) Antall studenter (som oppgitt) Antall studenter per årsverk totalt 15,7 14,2 8 9 Antall studenter per årsverk til undervisning og veiledning 19,4 20,4 *Disse tallene er hentet fra tabell 2-5 i tabellsamling for kvantitative data (se kap 5). 8

9 3.2 Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisningsog veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres Beskrivelse Høgskolen i Hedmark har levert en lang rekke dokumenter for å beskrive sitt fagmiljø og det FoU-arbeidet som utføres. De viktigste dokumentene for den sakkyndige komiteens arbeid i så måte har vært: - Kvantitative data - Redegjørelse for strategiske mål og innsatsområder - De vitenskapelige ansattes cv er Plan for utvikling av fagmiljø og FoU foreligger ennå ikke. Den skal etter planen være ferdig i løpet av 1. halvdel av De viktigste strategiske mål som p.t. presenteres, er: - Minst 25 % av alle faglig tilsatte har oppnådd førstekompetanse - Høgskolen i Hedmark blir godkjent som universitet Når det gjelder høgskolens FoU-arbeid, foreligger p.t. følgende planer: - Fra : opprettet delstilling som FoU-leder i hver av avdelingens tre institutter. Dette skal være en 50 % stilling på sykepleieinstituttet. - Månedlige FoU-seminarer og tre årlige fagdager for avdelingens ansatte. - Forsknings- og veiledningssamarbeid med skandinaviske, særlig svenske, universitet og høgskoler. Cv ene har ingen ens utforming, og en del er mangelfulle. Blant de førstekompetente finner vi at enkelte er oppført som ansatt i bachelorutdanningen i sykepleie enten uten at deres arbeidsoppgaver der er beskrevet og/eller samtidig som det framgår at de er ansatt andre steder, og at dette til sammen utgjør langt over 100 % stilling. Både blant de førstekompetente og blant høgskolelektorene må man hos flere lese ut av FoU-oversikten at de er sykepleiere da dette ikke framgår av deres cv er Vurdering Høgskolen i Hedmark har satt seg høye mål og synes å arbeide hardt for å nå disse målene. Dette siste er det imidlertid vanskelig å få en ordentlig inntrykk av, ettersom de innsendte cv er er av varierende kvalitet. Høgskolen i Hedmark har psykisk helse som hovedfokus. Dette er et fokus som sykepleierutdanningen ved Avdeling for Helse- og idrettsfag følger opp i og med at mange av de vitenskapelig ansatte har psykiatrisk utdanning og erfaring i sin bakgrunn. Dette synes ikke å gå ut over andre fagområder som skal dekkes i sykepleierutdanningen, og fagmiljøet synes både stort nok og tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning. 9

10 3.2.3 Konklusjon Komiteen finner at størrelsen på fagmiljøet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres, jf forskriften 2-1 (2) nr Minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse Beskrivelse Høgskolen i Hedmark står oppført med 4,35 årsverk førstekompetente brukt til undervisning og veiledning relatert til bachelorutdanningen i sykepleie og 3,8 årsverk til FoU. Dette utgjør 28 % av de totale årsverk ved høgskolen Vurdering Selv med de usikkerhetsmomentene som knytter seg til enkelte førstekompetentes tilknytning til og/eller oppgaver i sykepleierutdanningen (jf. ovenfor), har godt over 20 % av de vitenskapelige ansatte førstekompetanse, noe som møter NOKUTs minstekrav Konklusjon Komiteen finner at kravet om at minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse er tilfredsstilt, jf forskriften 2-1 (2) nr

11 4 KOMITEENS SAMLEDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 4.1 Konklusjon Komiteen finner at størrelsen på fagmiljøet er tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som skal utføres, jf forskriften 2-1 (2) nr. 1, og at kravet om at minst 20 % av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse er tilfredsstilt, jf forskriften 2-1 (2) nr. 3. Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark tilfredsstiller kravene til fortsatt akkreditering. 4.2 Anbefalinger Det er viktig at høgskolen fortsetter sitt arbeid med kompetanseutvikling blant sine vitenskapelige ansatte. Dette gjelder ikke bare høgskolens mål om minst 25 % med førstekompetanse, men også at høgskolelærerne oppmuntres og får lagt til rette for å kunne oppnå lektorstatus, enten gjennom formell kompetanseoppbygging eller på annet grunnlag. 11

12 5 Institusjonens innsendte dokumentasjon Høgskolen i Hedmark sendte inn sine nye fremstilling i forkant av fristen, nemlig i juli Fordi det i NOKUT har vært en stadig pågående metodeutvikling knyttet til revidering, ble det besluttet og vente med å sende den nye fremstillingen til vurdering til de øvrige institusjoner skulle vurderes. Dette for å sikre størst mulig grad av likebehandling i denne prosessen som omfatter 27 institusjoner. Brev av juni 2007 Ny fremstilling: Følgeskriv m/vedlegg Vedlegg 1: Tabellsamling for kvantitative dag Vedlegg 2: CV er for fagpersonalet Komiteen ba om suppleringer til fremstillingen og dette kom i brev av 19. desember Vedlegg: 1. Beskrivelse av innsatsområdet 2. Beskrivelse av satsingsområdet 3. Div. info vedr Prosjekt folkehelse 4. Oversikt over FoU- prosjekter ved Institutt for sykepleiefag 5. Oversikt over FoU- seminarer 6. Informasjon om Forum for klinisk sykepleie 7. Kurs i kvalitativ forskning 8. Kopi av poster på forskerkonferanse Innlandet sept Oversikt praksisprosjekter 2007 I brev av 4. januar 2008 kom det presiseringer og justeringer av fagmiljøet. Revidering av sykepleie Fase 3 angående dokumentasjon og vurderingsgrunnlaget (på etterspørsel fra NOKUT) 12

13 Kvantitative data om fagmiljøet i tilknytning til bachelorgradstudium i sykepleie NOKUTs revidering av sykepleieutdanning Fase 3 Høgskolen i Hedmark

14 Tabell 1 Fagmiljøets bidrag i studiet - Oppgis i årsverk på følgende form: et helt årsverk som 1, et halvt årsverk som 0,5 etc. Oppgi i kommentarfeltet hvor mange timer et årsverk regnes som. - Oppgi data som gjelder inneværende eller sist tilgjengelige studieår Årsverk i Årsverk i andre sykepleiestudiet studietilbud Navn på personen som gir faglig innsats Stillingsbetegnelse 1 Ansettelsesforhold 2 U&V 5 FoU 6 Annet 7 Formell pedagogisk kompetans e 3 Antall år med ekstern praksis som sykepleier Antall timer i ekstern praksis som sykepleier 4 Antall år siden siste ekstern praksisperiode endte Elsy Athlin Professor M 0,25 0,25 0,5 Karlstad APU, KHP 10 0 Fou veiledning Universitet Jan Kåre Professor F 0,50 0,50 Institutt for APU Hummelvoll psykisk helse, oppvekst og samfunn Bengt Eriksson Professor M 0,25 0,25 Institutt for APU (Sosionom) - - psykisk helse, oppvekst og samfunn 0,5 Karlstad Universitet Marit Aralt Førsteamanuensis F 0,60 0,40 PPU (Biolog) - - Skaug Kari J. Kvigne Førsteamanuensis F 0,60 0,40 APU Ingerborg Hartz Førsteamanuensis M 0,60 0,40 IFPU (Farmakolog) Eksempler på betegnelser finnes i Database for høgre utdanning (DBH) under den overordnede kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 2 Med dette mener vi kategorier som fast, midlertidig og timelærer. 3 Fyll ut tabellen med kategoriene PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning / allmennlærerutdanning/ faglærerutdanning), KHP (Kurs i universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning) eller IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). 4 Spesifiser i kommentarfeltet om det er ekstravakt, stillingsbrøk, FoU-arbeid eller del av undervisningsstilling 5 U&V: Undervisning og veiledning. 6 FoU: Forskning og utviklingsarbeid. 7 Her inngår tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter knyttet til studiet. Spesifiser hva som ligger i annet i kommentarfeltet. 14

15 Ragnfrid Kogstad Førsteamanue nsis M 0,40 0,60 Institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn Arild Granerud Førstelektor F 0,50 0,50 Institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn IFPU (Sosiolog) - - PPU Sevald Høye Førstelektor F 0,30 0,70 8 APU, KHP Reidun Hov Førstelektor F 1,00 APU 5 0 Forskning i praksis Anne Trollvik Førstelektor F 1,00 APU ,5 Bjørg Bøe Høgskolelekto r Randi Martinsen Høgskolelekto r Else Berit Høgskolelekto Steinseth r Liv S. Ødbehr Høgskolelekto r Ida Eggen Høgskolelekto r Anne Grethe Høgskolelekto Kydland r Bente Børdahl Høgskolelekto r Liv Bekkeli Høgskolelekto r Margrethe Valen Høgskolelekto Gillund r Harald A. Holst Høgskolelekto r F 0,50 KHO, APU F 0,50 0,50 Videreutdanning kreftsykepleie PPU F 0,80 KHP F 0,80 KHP F 1,00 9 APU F 1,00 10 APU F 1,00 11 PPU, APU, KHP F 1,00 PPU F 1,00 APU 3, F 1,00 PPU Doktorgradsstipendiat 9 Instituttleder 10 Assisterende instituttleder 11 Studieleder 15

16 Dina Bjørlo Høgskolelekto F 1,00 PPU Strande r Anne Kjersti Høgskolelekto F 1, /1 stilling 10 mnd Myhrene r Merete Furnes Høgskolelekto F 1,00 PPU r Toril Nysæter Høgskolelekto F 1,00 APU r Randi Løviknes Høgskolelærer F 0,50 PPU Lisbet Eneberg Høgskolelærer F 0,60 PPU Frank Martinsen Høgskolelærer F 1,00 PPU Wenke Moldjord Høgskolelærer F 1,00 PPU, KHP Helge Stensrud Høgskolelærer F 0,50 0,50 IKT KHP, APU, veileder IFPU Karen Borg Høgskolelærer F 1,00 PPU 13 + ekstra 0 7 Eva Nilsen Praksisveilede F 1,00 PPU, APU t 0 ekstravakter r Elisabeth Alm Praksisveilede F 1,00 IFPU ,5 Aasmundrud r Ingrid Vesterås Praksisveilede M 1,00 PPU r Anne Konttorp Praksisveilede r M 0,50 PPU 20 80% stilling 10 mnd Kommentar: Førstelektorer, høgskolelektorer og høgskolelærere får 12 % av arbeidstiden til faglig oppdatering, uten søknad. I tillegg kan det søkes om tildeling av FoU-tid til spesifikke prosjekter. Tildelingene ligger normalt på % FoU-tid, inkludert tid til faglig oppdatering. Søknad om FoU-tid skjer en gang per år, etter gitte kriterier. Søknadene behandles av avdelingens FoU-råd (består av alle i vitenskapelige stillinger i avdelingen). Tildeling forutsetter at søkeren dokumenterer tilfredsstillende progresjon. Det kreves progresjonsrapporter hvert halvår. Tilsatte i førsteamanuensis- og professorstillinger har FoU-tid som en ordinær del av stillingen. Ett årsverk utgjør 1687,5 timer. 16

17 Tabell 2 Antall studenter og kandidater (DBH-kategorier) Enheter og program Studenter totalt* 2006 Ferdige kandidater i 2005 totalt** Institutt for sykepleiefag 671 NB! BA i sykepleie Videreutdanning i anestesisykepleie 4 Videreutdanning i intensivsykepleie 12 Videreutdanning i kreftsykepleie 20 Videreutdanning i operasjonssykepleie 8 Kommentar: 1. august 2006 ble avdeling for helse- og sosialfag fusjonert med idrettsinstituttet fra lærerutdanningen, til en ny avdeling som heter avdeling for helse- og idrettsfag. Men den nye organiseringen ble det innført institutter. BA i sykepleie ligger i institutt nfor sykepleiefag, med totalt 671 studenter. Avdelingen har også et institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn, og et institutt for idrettsfag. Til sammen har avdelingen 1229 studenter i inneværende studieår. Med studenter totalt menes registrerte studenter totalt (både egen- og eksternt finansierte) slik det blir rapportert til DBH i studentkategorien alle. ** Med ferdige kandidater menes personer som har gjennomført en vitnemålsgivende utdanning med utgangspunkt i godkjente kandidatbenevnelser gitt av departementet på grunnlag av forskrift av om grader og yrkesutdanninger. (definisjoner som i DBH). # Oppgi data for den laveste organisatoriske enheten studiet ligger, eksempelvis avdelingen eller instituttet. ## På de åpne linjene nederst i tabellen fylles inn alle studieprogram/studier som tilbys ved enheten (flere linjer kan legges til) * NB! Studenttallet ved campus Elverum våren 2007 (eksklusive desentrale studisteder) var

18 Tabell 3 Antall vitenskapelig tilsatte (DBH-kategorier) - Vitenskapelig tilsatte er her alle årsverk i DBH-kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Vitenskapelige Enheter og program Vitenskapelige Endringer etter siste tilsatte 2005 tilsatte 2006 rapportering til DBH Vår Høst Vår Høst Dato for siste endring Ved fakultetet/avdelingen/instituttet studiet ligger på BA i sykepleie 31 Kommentar: Fram til var BA i sykepleie en del av Avdeling for helse- og sosialfag. Oversikten over vitenskapelig tilsatte vår og høst 2005 og vår 2006, er en samlet oversikt over vitenskapelig ansatte ved avdelingen, da hele denne gruppen ble disponert til undervisning i BA i sykepleie. Vi har derfor ikke fylt ut rubrikken for BA i sykepleie før etter at instituttorganiseringen ble gjennomført høsten Avdelingen 18

19 Tabell 4 Samarbeid og nettverk med andre institusjoner - Oppgi institusjonens samarbeid og nettverk innenfor fagområder med relevans for det omsøkte studiet. - Oppgi gjeldende avtaler på rapporteringstidspunktet. Navn på institusjon(er) Nasjonalitet Samarbeidets navn og tema Type samarbeid * Stange kommune, Elverum kommune, Sykehuset Innlandet (SI Elverum-Hamar) og Høgskolen i Hedmark Norsk Søknad om godkjenning som undervisningssykehjem Felles søknad til Fylkesmannen i Hedmark om godkjenning som undervisningssykehjem for Moen sykehjem, Stange sykehjem og Ottestad sykehjem i nettverk med Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet Elverum- Hamar Sykehuset Innlandet HF Norsk Strategisk samarbeidsavtale mellom Innlandshøgskolene og Sykehuset Innlandet HF Mental Helse Norge s Nasjonale ressurs- og kompetansesenter: Frognersenteret Samarbeid mellom Frognersenteret og Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag Hernes Institutt Norsk Intensjonsavtale om samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag og hernes Institutt Nordisk Akademi for forskning om psykisk helse Svensk (Nordisk) Samarbeidsavtale mellom Nordiska høgskolan før folkhelsovetenskap (NHV) og Høgskolen i Hedmark Psykiatrisk Center Gentofte University Dansk Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og Hospital idrettsfag og Gentofte Universitetssykehus, København Norges Røde Kors Norsk - Oppdrag om å utvikle sykepleierutdanning i Bada Aceh, Indonesia. Indonesisk Samarbeid om utdanning, praksisplasser, FoU, kompetanseutvikling, kurs og konferanser Samarbeid om FoU, undervisning, veiledning, søknader om forskningsmidler, praksisplasser, studentoppgaver, kurs og konferanser Samarbeid om FoU, undervisning, praksisplasser, veiledning, kurs og konferanser FoU, forskerutdanning Personalutveksling, studentutveksling, FoU, seminar og konferanser Undervisning, fagplanarbeid, og annet utviklingsarbeid ved sykepleierutdanningen i Sabang, Banda Aceh. Lærerutveksling Elverum Kommune, Moen sykehjem Norsk Samarbeid om praksisprosjektet Moen som utdanningssykehjem Læring av sykepleie i praksis for 1. års studenter, kompetanseheving av personalet, praksisundervisning, Sykehuset Innlandet, Barneavdelingen Norsk Samarbeidsavtale om prosjektet Barn med astma og deres foreldre: Hvordan opplever de hverdagen og hvordan erfarer de det læretilbudet som blir gitt. Samarbeid for utvikling av kunnskap og kompetanse hos fagpersonell 19

20 Senter for psykoterapi og psykososial rehailitering ved psykoser (Seprep) Norsk Avdelingen har faglig ansvar for to tverrfaglige videreutdanninger, 60 sp: Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlig psykiske lidelser Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer Nasjonalt ammesenter, Rikshospitalet Norsk Avdelingen har faglig ansvar for Videreutdanning i ammeveiledning, 15 sp Aker universitetssykehus Norsk Avdelingen har faglig ansvar for Videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykisk helsevern, 30 sp Institutt for Gruppeanalyse, IGA Norsk Avdelingen har faglig ansvar for Videreutdanning i anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sosialinstitutsjoner, 60 sp SOSCON, Institutt for krisehåndtering Norsk Avdelingen har faglig ansvar for Videreutdanning i psykisk stress- og krisehåndtering,60 sp Sosial og helsedirektoratet Norsk Avdelingen gjennomfører på oppdrag fra SH-dir Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid rettet mot barn og unge, 60 sp. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, KS, brukerorganisasjoner og kommuner Fylkesmannen i Hedmark Norsk Koordineringsgruppe rekrutteringsplan helse- og sosialpersonell Utdanning (oppdrag) Utdanning (oppdrag) Utdanning (oppdrag) Utdanning (oppdrag) Utdanning (oppdrag) Utdanning (oppdrag) Kommentar: I tillegg til de samarbeidsavtaler som her er nevnt, kommer Norplus og UNISKA-samarbeidet, samt andre internasajonale studentutvekslingsavtaler. * Type samarbeid oppgis i kategoriene undervisning og veiledning, forskning og utvikling og annet. Kategorien annet spesifiseres i kommentarfeltet. 20

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal,

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal, Velkommen til utdanningsseminar Rita Agdal, SABORG et sekretariat av 19 organisasjoner Ot.prp. 27 (2002-2003): Bidra til at utøverorganisasjonene selv driver fram en ønsket utvikling, for eksempel innen

Detaljer