PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004

2 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET MÅL METODE Selvevaluering Ekstern evaluering Spørreundersøkelse/intervju Institusjonsbesøk Skriftlig rapport STANDARD, KRITERIER OG INDIKATORER Bachelorgradsstudier Standarder og kriterier gitt i NOKUTs forskrift av 5. mai UFDs rammeplan av 1. juli Indikatorer på oppnådde resultat Mastergradsstudier Standarder og kriterier gitt i NOKUTs forskrift av 5. mai Forskrift om krav til mastergrad gitt i UFDs forskrift av 2. juli Indikatorer på oppnådde resultat ORGANISERING Sakkyndige komiteer Koordinerende gruppe Prosjektgruppe MANDAT FOR DE SAKKYNDIGE KOMITEENE BUDSJETT FREMDRIFTSPLAN...9 2

3 1. Beskrivelse av prosjektet NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en reakkreditering av alle bachelorgradsstudier (grunnutdanninger) og mastergradsstudier i sykepleie / sykepleievitenskap. Revideringen omfatter 34 studietilbud ved 30 institusjoner. Sykepleie som bachelorgradsstudium (grunnutdanning) gis på 22 statlige høgskoler og fem private høgskoler. Fire læresteder tilbyr bachelorgradsstudium ved to studiesteder. Sykepleie og sykepleievitenskap som mastergradsstudium gis ved tre universiteter. En oversikt over studietilbudene som prosjektet omfatter er presentert i tabellen under: Oversikt over studietilbud som prosjektet omfatter 1 PRIVATE HØGSKOLER - Bachelorgradsstudier Studiested Antall studenter 1 Betanien diakonale høgskole (BBSH) Bergen Diakonissehjemmets høgskole (Dh) Bergen Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Oslo Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Oslo Menighetssøsterhjemmets høgskole (MSH) Oslo 245 STATLIGE HØGSKOLER - Bachelorgradsstudier 6 Høgskolen i Finnmark (HiF) Hammerfest Høgskolen i Tromsø (HiTø) Tromsø Høgskolen i Harstad (HiH) Harstad Høgskolen i Narvik (HiN) Narvik A Høgskolen i Bodø (HiBo) Bodø 575 B Mo i Rana 11 A Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) Levanger 700 B Namsos 12 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) Trondheim Høgskolen i Molde (HSM) Molde Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Ålesund Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Førde Høgskolen i Bergen (HiB) Bergen A Høgskolen på Stord-Haugesund (HSH) Stord B Haugesund 18 Høgskolen i Stavanger (HiS) Stavanger A Høgskolen i Agder (HiA) Kristiansand 750 B Arendal 20 Høgskolen i Telemark (HiT) Skien Høgskolen i Vestfold (HiVe) Tønsberg Kilde: Database for høyere utdanning (DBH) 3

4 22 Høgskolen i Buskerud (HiBu) Drammen Høgskolen i Oslo (HiO) Oslo Høgskolen i Østfold Fredrikstad Høgskolen i Akershus Lillestrøm Høgskolen i Hedmark Elverum Høgskolen i Gjøvik Gjøvik 630 UNIVERSITETENE - mastergradsstudier 28 Universitetet i Oslo 2 Oslo Universitetet i Tromsø 3 Tromsø 1 30 Universitetet i Bergen 4 Bergen 20 Fra tabellen fremgår det at over studenter går på de studietilbudene som vil bli gjenstand for revideringen. Av kapasitetsmessige årsaker er påbyggingsstudier innenfor sykepleie (for eksempel jordmorutdanning), desentraliserte studietilbud, deltidsstudier og doktorgradsutdanninger utelatt fra revideringen. 2. Mål Mål for revidering av godkjente og akkrediterte sykepleieutdanninger er: 1. Kontrollere at de undersøkte studietilbudene tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier. 2. Bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Dette er det første prosjektet med revidering av gitt godkjenning og akkreditering som NOKUT gjennomfører. Det vil derfor kunne gi et viktig erfaringsgrunnlag for utvikling av metode og gjennomføring av denne typen av godkjenninger og akkrediteringer. 3. Metode Metoden for revideringen inkluderer selvevaluering, spørreundersøkelse/intervju av kandidater og arbeidsgivere, ekstern evaluering, institusjonsbesøk og skriftlig rapport. Denne metoden er valgt for å klargjøre om de ulike studietilbudene tilfredsstiller de gitte standarder, kriterier og indikatorer angitt i kapittel Selvevaluering Selvevalueringen er sentral ved revideringen. NOKUT vil utarbeide en ensartet mal for alle institusjonene som er omfattet av revideringen. Rapporten skal struktureres etter de 2 UIO-tall inkluderer "Sykepleievitenskap -master" (36), "Sykepleievitenskap 2. avdeling - profesjon" (47) og "Helsefag hovedfag - sykepleievitenskap" (60). 3 UITØ-tall inkluderer kun "Sykepleievitenskap - profesjon". H-02 var 5 studenter registrert, H Ikke inkludert er "Hovedfag i helsefag" og "Mastergradsprogram i helsefag". 4 UIB-tall inkluderer kun "Helsefag-Sykepleie - hovedfag" (19) og "Sykepleie hovedfag" (1). Ikke inkludert er "Helsefag hovedfag " 4

5 standardene, kriteriene og indikatorene som er angitt i kapittel 4. Dette er de samme standarder, kriterier og indikatorer som de sakkyndige vil se studietilbudet i forhold til. Selvevalueringene vil derfor danne et godt grunnlag for den eksterne evalueringen. Det vil bli lagt vekt på å få tydelig fram utviklingsaspektet i utarbeidelsen av selvevalueringen. Institusjoner varsles minst seks måneder før frist for innsending av selvevaluering. Det legges opp til et informasjonsmøte for de involverte institusjonene i forkant av igangsettelsen av denne delen av prosjektet Ekstern evaluering Det vil bli benyttet eksterne sakkyndige, organisert i komiteer, til å gjennomføre vurderingene for NOKUT. Komiteene vil foreta institusjonsbesøk, og de vil også legge til grunn selvevalueringen og spørreundersøkelsene i sin vurdering. De sakkyndige komiteene arbeider på oppdrag av NOKUT, og de skriver rapporter om studietilbudene hvor de entydig og begrunnet formidler om hvert enkelt av studietilbudene tilfredsstiller gjeldende standarder, kriterier og indikatorer, og dessuten gir råd til videre utvikling. Nærmere opplysninger om de sakkyndige finnes i kapittel Spørreundersøkelse/intervju For å kunne måle oppnådd resultat, vil det bli gjennomført spørreundersøkelser og/eller intervju av studenter, kandidater og arbeidsgivere (avtakere). Spørreundersøkelsene vil være et viktig bakgrunnsmateriale for de sakkyndige komiteene Institusjonsbesøk Revidering av godkjenning og akkreditering er samtidig en evaluering av eksisterende kvalitetsnivå, noe som fordrer et institusjonsbesøk. Institusjonsbesøket vil ha et program på én dag. Blant komponentene i besøket er møte med ledelsen ved institusjonen og instituttet, møte med forsknings- og undervisningspersonalet, møte med studentene og besiktigelse av infrastruktur Skriftlig rapport De sakkyndige komiteene skal skrive én kort skriftlig rapport per studietilbud, og det vil med andre ord bli 34 rapporter til sammen. Det blir skrevet én rapport per studietilbud da målet med revideringen er å vurdere hvert enkelt studietilbud. Det vil bli utviklet en mal for rapportene. I tillegg vil det bli utarbeidet en felles rapport for prosjektet. 4. Standarder, kriterier og indikatorer To hovedkomponenter inngår i det grunnlaget som de sakkyndige komiteene skal foreta sine vurderinger på. For det første blir standarder og kriterier som gjelder ved innledende akkreditering lagt til grunn. For det andre blir indikatorer på studietilbudets resultatkvalitet undersøkt. 5

6 4.1. Bachelorgradsstudier Standarder og kriterier gitt i NOKUTs forskrift av 5. mai 2003 Studieplanen Infrastruktur Undervisningspersonalet og sensorenes kompetanse Rutiner som sikrer og videreutvikler studietilbudet Eget bachelorreglement UFDs rammeplan av 1. juli 2004 Faglig innhold Fagplan Praksisstudier og praksisvurdering Vurderingsordninger, eksamensbestemmelser, vurderingsuttrykk og vitnemål Indikatorer på oppnådde resultat Studentenes tilfredshet Kandidatenes tilfredshet Arbeidsgivernes tilfredshet Data om gjennomstrømming Vurdering av eksamensresultater 4.2. Mastergradsstudier Standarder og kriterier gitt i NOKUTs forskrift av 5. mai 2003 Studieplanen Infrastruktur Undervisningspersonalet og sensorenes kompetanse Fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid Rutiner som sikrer og videreutvikler studietilbudet Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Forskrift om krav til mastergrad gitt i UFDs forskrift av 2. juli 2002 Opptakskrav Selvstendig arbeid Indikatorer på oppnådde resultat Studentenes tilfredshet Kandidatenes tilfredshet Arbeidsgivernes tilfredshet Data om gjennomstrømming Vurdering av eksamensresultater 6

7 5. Organisering 5.1. Sakkyndige komiteer Det vil bli oppnevnt sju sakkyndige komiteer med fire medlemmer hver. De sakkyndige komiteene vil gjennomføre den faglige vurderingen om de enkelte studietilbudene tilfredsstiller de standarder, kriterier og indikatorer som er angitt i kapittel 4. Komiteene skal for hvert enkelt studietilbud nedfelle sine vurderinger og konklusjoner i en skriftlig rapport. Rapporten skal samtidig inneholde vurderinger som institusjonen kan bruke i sitt videre utviklingsarbeid. De sakkyndige komiteene vil ha slik sammensetning: Tre medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren, hvor av minst en er fra et annet nordisk land. Medlemmene i komiteen skal ha kompetanse på sykepleieutdanning og/eller evalueringsarbeid. Det fjerde medlemmet er student. I hver sakkyndige komité oppnevnes en leder som vil gå inn i en koordinerende gruppe (se kapittel 5.2.). En oversikt over forslag til komitésammensetning blir oversendt til de berørte institusjonene som gir tilbakemelding på hver enkelt komité. Deretter blir komiteene oppnevnt av NOKUT. Det vil bli arrangert et oppstartsmøte for alle de sakkyndige komiteene Koordinerende gruppe Lederne i de sju sakkyndige komiteene vil utgjøre en koordinerende gruppe. Koordinerende gruppe vil fungere som en kompetansegruppe i forberedelsen av prosjektet, samt sikre konsistens i de sakkyndige komiteenes evalueringer. Den koordinerende gruppen møtes to ganger; i starten av prosjektet vinteren 2004/2005 og i den avsluttende fasen av prosjektet høsten Gruppen vil kunne kalles inn ved behov Prosjektgruppe Det er etablert en prosjektgruppe bestående av de saksbehandlere i NOKUT som har oppgaver i forbindelse med prosjektet, hvorav én er oppnevnt som leder. Gruppens oppgaver og ansvar er å fungere som sekretariat for komiteene, sikre at fremdrift og ressursbruk er som planlagt, samt stå for den daglige koordineringen av prosjektet. 6. Mandat for de sakkyndige komiteene Oppgaven til sakkyndig komité er å vurdere hvorvidt bachelorgradsstudiet i sykepleie (grunnutdanningen) / mastergradsstudiet i sykepleievitenskap tilfredsstiller oppgitte krav til revideringen. Vurderingen vil foregå på grunnlag av de standarder, kriterier og indikatorer som er presentert i kapittel 4. Komiteens vurdering baseres på følgende materiale: Institusjonenes selvevaluering Innsamlet materiale gjennom spørreundersøkelser/intervju, dokumentasjon av oppnådde resultat Annet materiale som komiteen anser som relevant for vurderingen Komiteens erfaringer fra institusjonsbesøk 7

8 Komiteen skal nedfelle sine vurderinger og konklusjoner i en skriftlig rapport. Rapporten skal gi en entydig og begrunnet konklusjon basert på en helhetlig vurdering av om bachelorgradsstudiet i sykepleie (grunnutdanninger) / mastergradsstudiet i sykepleievitenskap har en slik kvalitet at det tilfredsstiller de spesifiserte kravene til godkjenning og akkreditering. Rapporten skal ha vurderinger som den enkelte institusjon skal kunne bruke i sitt videre utviklingsarbeid. Komiteen skal kvalitetssikre rapportens faktiske opplysninger før den avgis. Komiteen arbeider på oppdrag fra NOKUT og avgir sin rapport dit. Komiteen blir bedt om ikke å kommentere prosjektet offentlig. 7. Budsjett I prosjektperioden vil to saksbehandlere ved NOKUT hver arbeide halv stilling med prosjektet. I tillegg blir det benyttet ressurser ved NOKUT innen statistikk, juss og administrasjon etter behov. De fast ansatte ved NOKUT tas ikke inn i ressursbudsjetteringen. For å bistå prosjektet er det engasjert en prosjektmedarbeider med bakgrunn fra sykepleieutdanning. Engasjementet starter i halv stilling, men vil økes til en full stilling. Engasjementet er budsjettert til kr for hele prosjektperioden. Den største posten for prosjektet er honorarer, møteutgifter og utgifter ved institusjonsbesøk for de sakkyndige. Honorarene til de sakkyndige i de sakkyndige komiteene og den koordinerende gruppen er beregnet til kr I tillegg settes det av kr til møter i komiteene og den koordinerende gruppen. Reise og opphold i forbindelse med institusjonsbesøkene er budsjettert til kr Det er satt av kr til et oppstartmøte med de berørte institusjonene. Kjøp av tjenester i forbindelse med spørreundersøkelsene vil bli innhentet ved anbud, og det er satt av en ramme på kr Diverse kostnader er budsjettert med kr Til sammen vil prosjektet en kostnadsramme på kr : Prosjektmedarbeider (engasjement) kr Honorar sakkyndige komiteer og koordinerende gruppe kr Møter i sakkyndige komiteer og koordinerende gruppe kr Institusjonsbesøk sakkyndige komiteer kr Oppstartmøte for prosjektet kr Spørreundersøkelser kr Diverse kostnader kr TIL SAMMEN kr Rundt kr av disse kostnadene vil komme i 2004, mens de resterende kostnadene på rundt kr vil komme i

9 8. Fremdriftsplan Prosjektet gjennomføres i tidsrommet juni 2004 november 2005, det vil si at hele prosjektet løper gjennom 18 måneder. Prosjektet deles inn i følgende fire faser: 1. Forberedelsesfasen: juni 2004 medio oktober 2004 I den første fasen jobber prosjektgruppen med å legge til rette for gjennomføring av prosjektet. Selvevalueringsmalen og materiale til spørreundersøkelsene vil bli utarbeidet. Viktig i denne fasen er samtidig å informere om prosjektet ovenfor de berørte institusjoner, og å sette sammen de sju sakkyndige komiteene. 2. Innhenting av dokumentasjon: Medio oktober 2004 februar 2005 I denne fasen foregår selvevaluering i institusjonene. Det vil bli foretatt en spørreundersøkelse av kandidatene, samt telefonintervjuer med arbeidsgivere. 3. Institusjonsbesøk: mars 2005 juni 2005 I denne fasen gjennomfører de sakkyndige komiteene besøk på institusjonene, samt skriver og ferdigstiller rapporter. Rapportene vil bli kvalitetssikret. 4. Avsluttende fase: juli 2005 november 2005 Rapportene sendes til institusjonene for kommentarer. Prosjektgruppen kommer med innstilling overfor NOKUTs styre, som fatter vedtak om revidering av hvert av de konkrete studietilbudene. Det vil bli foretatt en evaluering av prosjektets erfaringer med tanke på nye revideringer. 9

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Akershus. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Akershus Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Stord Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær.

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær. Eval uer i ngavsyst em f orkval i t et ssi kr i ng avut danni ngenvedni TH Febr uar2011 Forord I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system

Detaljer