NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS"

Transkript

1 NOTAT NEDLEGGELSE AV WELHAVENS GATE HOLDEPLASS Dato: 30. april 2014 Tema: Kraftpakke 2 - dokumentasjon av tiltakets konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med kraftpakke 2 er det foreslått flere tiltak for å bedre fremkommeligheten på trikkelinje 11. For å øke gjennomsnittshastigheten, og dermed forbedre fremkommeligheten for buss og trikk, er nedleggelse av holdeplasser ofte et effektivt tiltak. Økning av holdeplassavstanden er definert som et generelt tiltak i 100 punkts listen til prosjektet. Welhavens gate holdeplass består av to stoppesteder, ett i Welhavens gate og ett i Parkveien. Ett av de foreslåtte tiltakene er å legge ned Welhavens gate holdeplass (Parkveien), og oppgradere stoppestedet i Welhavens gate, slik at linje 11, 17 og 18 kan stoppe på samme holdeplass retning sentrum. Det er imidlertid mange forhold som spiller inn på en slik avgjørelse. Dette notatet beskriver ulike løsninger for Welhavens gate holdeplass og anbefaler at stoppestedet i sin helhet legges ned. Figur 1 Bildet viser Welhavens gate holdeplass i retning vest (Parkveien). Plan Urban as Storgata 8 NO-0155 Oslo telefon: faks:

2 2 DAGENS SITUASJON 2.1 ROTETE STRUKTUR Welhavens gate holdeplass er en todelt holdeplass hvor holdeplass i retning vest er lokalisert i Parkveien, mens holdeplass retning øst er lokalisert i Welhavens gate. Dette skyldes at trikkenettet i området er preget av framføring på enkeltspor i parallelle gater. Trikkesystemet i området rundt holdeplassen er illustrert på Figur 2. Stoppestedet i Parkveien betjenes av linje 17 og 18 retning sentrum, og linje 11 retning Majorstuen. Stoppestedet i Welhavens gate betjenes kun av linje 11 i retning sentrum. Høyskolesenteret holdeplass supplerer stoppestedet i Welhavens gate, og betjener linje 17 og 18 i retning Rikshospitalet og linje 11 retning Majorstuen. Holdeplasstrukturen for trikken gjør at det oppfattes som rotete og ulogisk for folk som ikke er kjent i området, da det ikke er ideelt at en holdeplass ikke betjener trikk i begge retninger. Figur 2 Kjøreretningen på de ulike delstrekningene, samt stoppmønsteret gjør trikkesystemet i området meget komplisert. SIDE 2

3 2.2 HOLDEPLASSTANDARD Stoppestedet i Parkveien er rustet opp til høystandard holdeplass, mens stoppestedet i Welhavens gate ikke er rustet opp. Årsaken til dette er primært flere portrom som gjør det komplisert/ikke mulig å ruste opp holdeplassen. Figur 5 viser et bilde av situasjonen i Welhavens gate. Det er i hovedsak de to portrommene (røde piler) som vanskeliggjør situasjonen, men også inn- og utkjørsler gjør det vanskelig å oppgradere holdeplassen. Det er også svært trangt i krysset mellom Parkveien og Welhavens gate, grunnet parkerte biler langs veien. Dette skaper problemer med trafikkavviklingen for trikk og biler i området (Samferdselsetaten, 2009). En utvidet holdeplass i dette området er derfor ikke en god løsning. Figur 3 Bildet viser at det er kort avstand mellom portrommene som omringer holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å etablere en høystandard holdeplass her. 2.3 OPPHOLDSTID Oppholdstiden ved holdeplassene bidrar til at reisetiden langs linjen øker, og gjennomsnittshastighet for trikken synker. Ruter har registrert kjøretiden langs linjen, og Tabell 1 og Tabell 2 viser registrert oppholdstid på holdeplassen. PARKVEIEN MORGEN ETTERMIDDAG SNITT Linje ,5 Linje ,5 Linje ,5 Tabell 1 Registrert oppholdstid på stoppestedet i Parkveien. SIDE 3

4 WELHAVENS GATE MORGEN ETTERMIDDAG SNITT Linje Tabell 2: Registrert oppholdstid på stoppestedet i Welhavens gate. Alle linjene har en oppholdstid på rundt 20 sekunder på holdeplassen, uavhengig av stoppested i Parkveien eller i Welhavens gate. I tillegg til den sparte tiden ved holdeplassen, vil trikken også spare noen sekunder på å ikke måtte bremse ned og starte opp igjen. Totalt vil det dreie seg om en innsparing på ca. 30 sekunder i hver retning ved å legge ned holdeplassen. Ut i fra Ruters linjeprofiler kan man se at belegget på bussen forbi Welhavens gate holdeplass er veldig høyt, spesielt i retning sentrum. Dette viser at det er flere som vil få nytte av tiltaket enn de som vil få ulemper, da alle de som sitter på bussen forbi holdeplassen vil få raskere fremkommelighet. 2.4 DEKNINGSGRAD Holdeplassene i området ligger utvilsomt veldig tett på hverandre. Welhavens gate ligger i tillegg også veldig tett opptil Slottsparken, slik at kundegrunnlaget blir noe mindre enn for holdeplassene rundt. Figur 4 viser hvor overlappende kundegrunnlaget til holdeplassene er. Akseptabel gangavstand til holdeplasser regnes som 5 min, noe som tilsvarer ca. 400 meter. De blå sirklene på kartet har en radius på 300 meter, noe som vil tilsvare ca. 400 meter faktisk gangavstand. Det kommer tydelig frem at det ikke er et effektivt holdeplassmønster i området, fordi kundegrunnlagene til holdeplassen overlapper hverandre kraftig. Spesielt Welhavens gate overlapper med mange av de andre holdeplassene i området. Figur 4 Kart som viser dekningsgraden i området. Det stiplede området viser hvilket område Welhaven holdeplass betjener alene. SIDE 4

5 Som man kan se ut i fra stiplet areal på Figur 4 er det et nærmest minimalt område som kun betjenes av Welhavens gate holdeplass. Dette området består i tillegg kun av parkareal, og bidrar dermed med få kunder. Det fremstår ikke som er spesiell ulempe for de reisende å måtte benytte seg av andre holdeplasser. Men for å få et klarere syn på hvilken holdeplass som blir minst brukt i området er det lurt å undersøke kundegrunnlaget ved de forskjellige holdeplassene. Ut i fra Ruters linjeprofiler kan man trekke ut tall som viser hvor mange som benytter seg av holdeplassene i området. Tallene er basert på av- og påstigninger i perioden på linje 11. HOLDEPLASS PÅSTIGENDE AVSTIGENDE Holbergs plass Høyskolesenteret Parkveien Homansbyen Tabell 3: Antallet av- og påstigninger langs linje 11, retning vest. Tallene viser at Parkveien er det stoppestedet med færrest avstigende i området, og nest færrest påstigende, når det kun er snakk om linje 11. Dersom stoppestedet skulle legges ned kan de personene som benytter seg av Welhavens gate holdeplass i Parkveien kan velge å gå til Høyskolesenteret eller Homansbyen på 5 minutter. HOLDEPLASS PÅSTIGENDE AVSTIGENDE Homansbyen Welhavens gate Holbergs plass Tabell 4: Antallet av- og påstigninger langs linje 11, retning øst. Ruters linjeprofil viser at stoppestedet i Welhavens gate er den holdeplassen som blir nest hyppigst brukt til påstigninger i området. Allikevel er det nærmere dobbelt så mange som benytter Holbergs plass. Det er noen flere som velger å benytte seg av Homansbyen ved avstigning. På grunn av dekningsgraden i området er det ingen stor ulempe for kundene å benytte seg av andre holdeplasser dersom Welhavens gate legges ned. SIDE 5

6 2.5 HOLDEPLASSAVSTAND En av de viktigste argumentene for å legge ned holdeplassen er for å minske holdeplassavstanden. I følge Ruters prinsipper for linjenettet er optimal holdeplassavstand i by 600 meter. Med en avstand på 600 meter dekkes store deler av kundegrunnlaget, men overlappingen er mye mindre enn ved for eksempel 400 meters avstand (Ruter, 2012). Holdeplassene i området er i dag plassert veldig tett, og det en mulighet er å fjerne eller flytte på flere av holdeplassene med tanke på bedre fremkommelighet. Nedleggelse av Welhavens gate holdeplass (begge retninger) vil påvirke linjene 11, 17 og 18. For linje 17 og 18 vil det bli 680 meters avstand mellom Dalsbergstien og Holbergs plass. For linje 11 vil avstanden mellom Høyskolesenteret og Homansbyen bli 660 meter. For linje 11 vil avstanden bli 770 m mellom Homansbyen og Holbergs plass. Avstanden mellom holdeplassene kan med nedleggelse sies å være akseptabel og nær ideell holdeplassavstand. Det er ikke registrert byutvikling i området rundt holdeplassen som vil være av vesentlig betydning for framtidig bruk Dalsbergstien 11 Homansbyen. 770 m. 11 Høyskolesenteret 690 m Holbergs plass SIDE 6

7 3 PLANER FOR OMRÅDET Dagens trasé er stedvis meget nedslitt, og det finnes flere møteforbud i området (Norconsult, 2010). Det har derfor lenge vært ønskelig å oppgradere hele trikkenettverket. Sporveien (tidligere Kollektivtransportproduksjon AS) har vært prosjektansvarlig for et forprosjektet som har utredet strekningen mellom Hambros plass og Parkveien (Norconsult, 201). Utredningene ble gjennomført i 2009, og viser til muligheter for rehabilitering og nybygging av ny trikketrasé. Prosjektets målsetting har vært å finne frem til løsninger som kan bidra til å øke attraktiviteten for trikk blant kollektivbrukere i Oslo. Prosjektet er delt inn i to parseller: Parsell 1 - Fra Hambros plass til og med Kjerulfs plass (vil i hovedsak kun bli fornyet med mindre sporjusteringer) Parsell 2 - Fra og med Tullins gate til Parkveien (det er utredet flere løsninger, deriblant flytting av enkeltspor i Welhavens gate til dobbeltspor i Parkveien og Pilestredet) Welhavens gate holdeplass omfattes av parsell 2. Videre beskrivelser av forprosjektet handler derfor kun om parsell 2. I rapporten utredes tre alternativer for parsellen, og ett blir anbefalt avslutningsvis. Figur 5 Kartet viser de to parsellene forprosjektet har jobbet ut i fra. Welhavens gate holdeplass ligger i parsell 2. SIDE 7

8 Alternativet som anbefales i rapporten medfører at stoppestedet Welhavens gate nedlegges i sin helhet. Øvrige relevante endringer i området er:» Dagens enkeltspor i Holbergs gate blir erstattet med dobbeltspor, radiusen i svingene tilpasses slik at holdeplassen kan oppgraderes og tilpasses svingen inn i Pilestredet.» Dobbeltspor også i Pilestredet. Dette dobbeltsporet deler seg der linje 17 og 18 fortsetter opp Pilestredet mens linje 11 kjører inn Parkveien mot Majorstuen. Midtstilt trase i Pilestredet.» Holdeplass i Tullins gate (Holbergs plass) flyttes opp på Holbergs plass.» Høyskolesenteret flyttes lenger opp i Pilestredet.» Det foreslås å slå sammen holdeplassen i Parkveien (Welhavens gate) med holdeplassen i Hegdehaugsveien. Problematikken rundt varelevering og portrom kan da unngås. Endringene i holdeplassmønster er begrunnet med at økt avstand mellom holdeplassene vil gi en stor andel reisende en raskere reise. Det er ikke nevnt noe om Ruters prinsipp for holdeplassavstand, og selv om det ryddes opp i holdeplasstrukturen slik som anbefalt vil det fortsatt være kortere avstander enn hva Ruter anbefaler i sin rapport Prinsipper for linjenettet (Ruter, 2012). Det konkluderes med at de to parsellene er meget viktige i dagens og fremtidens trikkenett og at det derfor bør gjøres en fullstendig og bærekraftig fornyelse av hele anlegget. Det anbefales å gå videre med det anbefalte alternativet og utrede detaljer, men samtidig beholde holdeplassen i Parkveien. Prosjektet følges opp av Bymiljøetaten, og det er hittil kun utarbeidet reguleringsplan for den første parsellen (Kristian Augusts gate). Figur 6 Illustrasjon av det anbefalte alternativet for parsell 2. SIDE 8

9 4 ALTERNATIVE TILTAK 4.1 ALTERNATIV A - NEDLEGGELSE AV STOPPESTEDET I WELHAVENS GATE Et alternativ for å bedre fremkommeligheten for trikken er å legge ned stoppestedet i Welhaven gate. Holdeplassen betjener kun linje 11 i retning sentrum, og vil dermed kun påvirke et fåtall av kundene i negativ retning. Men å legge ned dette stoppestedet vil kun bedre fremkommeligheten for linje 11, og ikke påvirke situasjonen for linje 17 og 18. Det vil ikke rydde nevneverdig opp i holdeplassituasjonen å kun legge ned holdeplassen i én retning. Figur 7 viser hvordan kjøremønsteret vil bli dersom stoppestedet i Welhavens gate legges ned. Figur 7 Stopp- og kjøremønster ved en eventuell nedleggelse av stoppestedet i Welhavens gate. Sporveiens forprosjekt legger opp til å flytte trikkelinjen fra Welhavens gate og over i Pilestredet. En slik oppgradering omfatter også nedleggelse av stoppestedet i Welhavens gate. En nedleggelse av holdeplassen nå vil derfor bygge opp under framtidig situasjon slik det er anbefalt i forprosjektet. SIDE 9

10 4.2 ALTERNATIV B - NEDLEGGELSE AV STOPPESTED I PARKVEIEN Et annet alternativ for å bedre fremkommeligheten i området er å legge ned Welhavens gate holdeplass i Parkveien. Dette vil øke avstanden mellom holdeplassene i området, og på den måten redusere reisetiden for både 11, 17 og 18 trikken med ca. 30 sekunder. Holdeplassen benyttes av linje17 og 18 i retning sentrum, og 11 i retning Majorstua. Figur 8 viser hvordan situasjonen i området vil bli dersom stoppestedet i Parkveien legges ned. Figur 8 Stopp- og kjøremønster ved en eventuell nedleggelse av stoppestedet i Parkveien. Dersom stoppestedet i Parkveien skal legges ned må stoppestedet i Welhavens gate opprustes til en høystandard holdeplass, for bedre å kunne betjene kundene som vil benytte seg av stoppestedet i Welhavens gate fremfor stoppestedet i Parkveien. Dette er som nevnt tidligere ikke mulig å få til, i hovedsak på grunn av portrommene i området. Det faktum at stoppestedet i Welhavens gate ikke kan oppgraderes, gjør at denne løsningen ikke er ideell. Det vil heller ikke rydde nevneverdig opp i området og bare legge ned holdeplassen i én retning. Dersom anbefalingene fra Sporveiens forprosjekt gjennomføres vil trikken flyttes fra Welhavens gate over i Pilestredet. Det er også anbefalt å flytte og slås sammen flere av de andre holdeplassene, blant annet Homansbyen og Welhavens gate på lengre sikt. Å legge ned stoppestedet i Parkveien er et steg på veien i riktig retning. SIDE 10

11 4.3 ALTERNATIV C - NEDLEGGELSE AV HELE HOLDEPLASSEN Et siste alternativ vil være å legge ned hele holdeplassen, både stoppestedet i Parkveien og Welhavens gate. Dette vil bedre fremkommeligheten for både linje 11, 17 og 18 med ca. 30 sekunder i hver retning. Å legge ned begge stoppestedene vil hjelpe betydelig på strukturen i området. Selv om trikken ikke kjører i samme gate i begge retninger stopper den i hvert fall på samme holdeplass hver vei. Sporveiens forprosjekt anbefaler som sagt å legge om hele strukturen i området, ved å flytte trikkelinjen fra Welhavens gate og over i Pilestredet. Det vil føre til dobbeltspor i Pilestredet og Parkveien og oppgradering omfatter også nedleggelse av stoppestedet i Welhavens gate og sammenslåing av Parkveien og Homansbyen. Å legge ned hele Welhavens gate holdeplass vil dermed følge anbefalingene fra forprosjektet, samtidig som det bedrer fremkommeligheten allerede etter gjennomføring. SIDE 11

12 5 ANBEFALING Korte avstander mellom holdeplassene, manglende universell utforming på stoppestedet i Welhavens gate og ulogisk stoppmønster taler for tiltak på strekningen. Holdeplassens plassering så nær sentrum betyr også at mange passasjerer om bord på trikkene vil oppleve en tidsgevinst av kortere reisetid. Holdeplassen er heller ikke av de mest brukte på noen av trikkelinjene. Stoppestedet er også anbefalt nedlagt i sin helhet i forprosjektet som er utarbeidet, da med justeringer i tilstøtende holdeplassers plassering. At holdeplassen i Parkveien er rustet opp taler mot nedleggelse av denne, men siden denne er en ensidig holdeplass vil kostnadene som er benyttet i opprustningen være ca. halvparten så store som på andre opprustede holdeplasser. Ulike alternativer er vurdert på strekningen: 5.1 ALTERNATIV A Legge ned stoppestedet i Welhavens gate og opprettholde stoppestedet i Parkveien. Tiltakets betydning:» Det kan betraktes som et skritt mot løsningen som er anbefalt i forprosjektet på strekningen» Det innebærer ingen fysiske tiltak og allerede opprustet holdeplass vil fortsatt være i bruk.» Markedsområdet til resterende holdeplasser viser at disse i stor grad dekker markedsområdet til Welhavens gate.» Det er riktig å legge ned et stoppested på en strekning der trikkene har høyt belegg.» Tiltaket har imidlertid begrenset effekt fordi det bare er linje 11 retning sentrum som vil få effekt av tiltaket.» Tiltaket vil heller ikke bidra til å rydde opp i stoppestedstrukturen i området. 5.2 ALTERNATIV B Foreslått tiltak som innebærer i legge ned holdeplassen i Parkveien og ruste opp stoppestedet i Welhavens gate. Tiltakets betydning:» Tiltaket ikke bygger opp under framtidig situasjon slik det er anbefalt i forprosjektet for strekningen» Det ikke er mulig å ruste opp holdeplassen i Welhavens gate på grunn av portrom» Det vil være svært uheldig å ikke stanse på en holdeplass som er rustet opp for så å stanse på en holdeplass i neste kvartal med lav standard. 5.3 ALTERNATIV C Legge ned stoppestedet Welhavens gate i sin helhet, uten å gjøre tilpasninger på tilstøtende holdeplasser. Tiltakets betydning:» Det kan betraktes som et skritt mot løsningen som er anbefalt i forprosjektet på strekningen» Det vil bidra til å rydde opp i stoppestedstrukturen i området» Markedsområdet til resterende holdeplasser viser at disse i stor grad dekker markedsområdet til Welhavens gate.» Det er riktig å legge ned et stoppested på en strekning der trikkene har høyt belegg.» At holdeplassen i Parkveien er rustet opp taler mot dette alternativet, men siden denne er en ensidig holdeplass vil kostnadene som er benyttet i opprustningen være ca. halvparten så store som på andre opprustede holdeplasser. SIDE 12

13 6 REFERANSELISTE Norconsult (2010). Forprosjekt. Trikketrasé: Hambros plass - Parkveien. Ruter (2012). Prinsipper for linjenettet - Veileder for bruk i planleggingen av trafikktilbudet. Samferdselsetaten (2009). Intern presentasjon om Tullinløkka og Pilestredet. SIDE 13

14 7 LINJEPROFILER 7.1 LINJE 11 - WELHAVENS GATE PÅ AV Ombord Majorstuen Schultz gate Rosenborg Homansbyen Welhavens gate Holbergs plass Tullinløkka Tinghuset Stortorvet Jernbanetorget T Brugata Hausmanns gate Nybrua Schous plass Olaf Ryes plass Birkelunden Biermanns gate Torshov Sandaker senter Grefsenveien Storo Disen Sanatoriet Glads vei Grefsenplatået Grefsen stadion Kjelsåsalleen Kjelsås 7.2 LINJE 11 - PARKVEIEN PÅ AV Ombord Kjelsås Kjelsåsalleen Grefsen stadion Grefsenplatået Glads vei Sanatoriet Disen Storo Grefsenveien Sandaker senter Torshov Biermanns gate Birkelunden Olaf Ryes plass Schous plass Nybrua Hausmanns gate Brugata Jernbanetorget T Stortorvet Tinghuset Tullinløkka Holbergs plass Høyskolesenteret Welhavens gate Homansbyen Rosenborg Schultz gate SIDE 14

15 7.3 LINJE 17 - PARKVEIEN PÅ AV Ombord Rikshospitalet Gaustadalleen Forskningsparken Universitetet Blindern John Colletts plass Ullevål sykehus Adamstuen Stensgata Bislett Dalsbergstien Welhavens gate Holbergs plass Tullinløkka Tinghuset Stortorvet Jernbanetorget T Brugata Hausmanns gate Heimdalsgata Lakkegata skole Sofienberg Carl Berners plass Rosenhoff Sinsenterrassen Sinsenkrysset Grefsen stasjon SIDE 15

16 7.4 LINJE 18 - PARKVEIEN PÅ AV Ombord Rikshospitalet Gaustadalleen Forskningsparken Universitetet Blindern John Colletts plass Ullevål sykehus Adamstuen Stensgata Bislett Dalsbergstien Welhavens gate Holbergs plass Tullinløkka Tinghuset Stortorvet Jernbanetorget T Bussterminalen Grønland Munkegata St. Halvards plass Oslo hospital Sjømannsskolen Jomfrubråten Sportsplassen Holtet Holtet vognhall Rikshospitalet Gaustadalleen Forskningsparken Universitetet Blindern John Colletts plass Ullevål sykehus Adamstuen Stensgata Bislett Dalsbergstien Welhavens gate Holbergs plass Tullinløkka Tinghuset Stortorvet Jernbanetorget T Bussterminalen Grønland Munkegata St. Halvards plass Oslo hospital Sjømannsskolen Jomfrubråten Sportsplassen Holtet Sørli Kastellet Bråten Sæter Ljabru PÅ AV Ombord SIDE 16

NEDLEGGELSE AV TULLINLØKKA HOLDEPLASS

NEDLEGGELSE AV TULLINLØKKA HOLDEPLASS NOTAT NEDLEGGELSE TULLINLØKKA HOLDEPLASS Dato: 14. april 214 Tema: Kraftpakke 2 dokumentasjon av tiltak som sorteres ut Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke

Detaljer

NOTAT. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo

NOTAT. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo NOTAT NEDLEGGELSE NYBRUA HOLDEPLASS Dato: 17. november 214 Tema: Kraftpakke 1 dokumentasjon av tiltaks konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke 1 er

Detaljer

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org II Prosam-rapport 161 FAKTA OM PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

NEDLEGGELSE AV FROGNER STADION HOLDEPLASS

NEDLEGGELSE AV FROGNER STADION HOLDEPLASS NOTAT NEDLEGGELSE AV FROGNER STADION HOLDEPLASS Dato: 21. mars 2014 Tema: Kraftpakke 2 - dokumentasjon av tiltak som sorteres ut Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med kraftpakke

Detaljer

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov 11 o/ Homansbyen Brugata Første 0554 0556 0559 0603 0606 0610 0615 0619 0627 avganger 0614 0616 0619 0623 0626 0630 0635 0639 0647 0634 0636 0639 0643 0646 0650 0655 0659 0707 0654 0656 0659 0703 0706

Detaljer

INNHOLD. 1 /// BAKGRUNN OG METODE 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hvorfor målet om gjennomsnittshastighet er viktig 4 1.3 Metode 4 1.4 Ordforklaringer 5

INNHOLD. 1 /// BAKGRUNN OG METODE 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hvorfor målet om gjennomsnittshastighet er viktig 4 1.3 Metode 4 1.4 Ordforklaringer 5 GJENNOMSNITTSHASTIGHET FOR TRIKK // // VERIFISERING AV MÅL FOR 2020 NOTAT /// DESEMBER 2014 INNHOLD 1 /// BAKGRUNN OG METODE 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hvorfor målet om gjennomsnittshastighet er viktig 4 1.3

Detaljer

NOTAT. betjenes økning. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo

NOTAT. betjenes økning. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo NOTAT NEDLEGGELSE SLOTTSPARKEN HOLDEPLASS Dato: 18. november 214 Tema: Kraftpakke 1 dokumentasjon av tiltaks konsekvenser Prosjekt: Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN I arbeidet med Kraftpakke

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Byrådssak 45/17 PRINSIPPER OG PROSESSER FOR HOLDEPLASSTRUKTUR PÅ KOLLEKTIVRUTER I OSLO

Oslo kommune Byrådet. Byrådssak 45/17 PRINSIPPER OG PROSESSER FOR HOLDEPLASSTRUKTUR PÅ KOLLEKTIVRUTER I OSLO Oslo kommune Byrådet Byrådssak 45/17 PRINSIPPER OG PROSESSER FOR HOLDEPLASSTRUKTUR PÅ KOLLEKTIVRUTER I OSLO Sammendrag: Denne saken følger opp bystyrets vedtak i sak 44/16 om å fremme en sak om prinsipper

Detaljer

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017.

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017. Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 3. april 2017. N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5 Jernbanetorget

Detaljer

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017.

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5 Jernbanetorget

Detaljer

Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017

Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017 Rutetabeller for natt- og morgenbuss Gyldig fra 8. oktober 2017 N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5

Detaljer

Tilleggs vurdering Sporavstand nye trikker

Tilleggs vurdering Sporavstand nye trikker Sporveien Oslo AS 2015-01-19 Oppdragsnr.: 5142545 01 19.01.2015 Tilleggsvurdering sporavstand nye trikker SAL GL HAR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges

Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges Oslo kommune Utfordringer og løsninger i Oslo kommune hvilken driftsstrategi bør velges Tom Kristoffersen Oslo kommune Hvilke standard på vinterdriften gir billigst og best tjeneste. Store snømengder i

Detaljer

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag N2 Østerås Lørenskog sentrum N2 Lørenskog sentrum Østerås Østerås T Røa T Smestad Majorstuen Prof. Aschehougs plass T Helsfyr T Tveita Skjønhaug Karihaugen 0100 0108 0115 0119 0133 0138 0130 0138 0145

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83 1 Rutetabeller N2 Østerås - Lørenskog sentrum N3 () - - Skullerud T N4 - Bergkrystallen N5 - Vestli N12 Ullerntoppen - Majorstuen - Kjelsås N18 Kringsjå - Åsbråten N20 Skøyen - - N30 - Huk 31 Snarøya -

Detaljer

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet Hjem med Nattbussen Våre nattbusser står klare til å bringe deg hjem igjen etter en "tur på byen" natt til lørdag og natt til søndag. Nytt er at bussene også går natt til alle bevegelige helligdager, hele

Detaljer

Rutetabeller 21 Aker brygge - Helsfyr 31 Snarøya - Fornebu - Tonsenhagen - Grorud 37 Nydalen - Helsfyr 54 Aker brygge - Kjelsås 63 Grorud T - Romsås ring 102 Lørenskog sentrum - 103 Bjørndal - Helsfyr

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Trafikkstatistikk for trikk

Trafikkstatistikk for trikk Trafikkstatistikk for trikk Notatnr Forfattere Dato SAMBA/26/12 Magne Aldrin Egil Ferkingstad Ola Haug 18. juni 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Agenda Hvorfor trikk til Tonsenhagen? Bakgrunn Hva er et planprogram? Markedsgrunnlag, ( Truls

Detaljer

LEVERANDØRKONFERANSE, 27. SEPTEMBER 2017 SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR

LEVERANDØRKONFERANSE, 27. SEPTEMBER 2017 SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR LEVERANDØRKONFERANSE, 27. SEPTEMBER 2017 SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR PROGRAM Tid Hendelse Hvem Merknad 0845-0900 Registrering/kaffe 0900-0910 Åpning/administrativt Siv Rønneberg,

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

REISE- OG HYBELINFORMASJON

REISE- OG HYBELINFORMASJON REISE- OG HYBELINFORMASJON Sted: Oslo og Akershus Sykehus: Ullevål: Rikshospitalet: Radiumhospitalet: Aker: Ahus: Adresse: Kirkeveien 166, 0407 Oslo Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo Adresse: Ullernchausseen

Detaljer

Terje Grytbakk og Iver Wien, KVU-staben

Terje Grytbakk og Iver Wien, KVU-staben Trikkeløsninger Ferdigstilt: 28.08.2015 Prosjekt: Forfattere: Prosjektkontakter: Vedlegg til: KVU Oslo-Navet Sven Narum, Aas-Jakobsen Terje Grytbakk og Iver Wien, KVU-staben Teknisk-økonomisk plan (TØP)

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Oppdragsgiver Brakar Rapporttype Rapport 21.12.212 STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Kilde: google.maps.no 3 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn:

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august)

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (normalrute) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern

Detaljer

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli 1 Rutetabeller 30 Bygdøy - Nydalen 31 Snarøya - Fornebu - Tonsenhagen - Grorud 31E Fornebu - Tonsenhagen - Linderudsletta 32 Voksen skog - Kværnerbyen 33 Filipstad- Ellingsrudåsen 34 Tåsen - Ekeberg Hageby

Detaljer

HASTIGHETSMÅL FOR TRIKK /// VURDERING AV KONSEKVENSER

HASTIGHETSMÅL FOR TRIKK /// VURDERING AV KONSEKVENSER HASTIGHETSMÅL FOR TRIKK /// VURDERING AV KONSEKVENSER NOTAT /// JUNI 2015 INNHOLD 1 /// INNLEDNING 5 1.1 Bakgrunn og hensikt 5 1.2 Metode og datagrunnlag 5 1.3 Fremkommelighet og begreper 6 2 /// MÅL

Detaljer

SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR

SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR SAMLET PLAN FOR OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR R APPORT /// APRIL 2013 KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forside Toveis trikk i Prinsens gate. Illustrasjon: Placebo Effects

Detaljer

Fremkommelighet og tilgjengelighet 2011

Fremkommelighet og tilgjengelighet 2011 Ruterrapport 2012:6 Versjon 1.0 11.4.2012 Fremkommelighet og tilgjengelighet 2011 Årsrapport for Oslo og Akershus Innhold SAMMENDRAG 3 RAMMER FOR FREMKOMMELIGHETEN I OSLO OG AKERSHUS 5 MÅLINGER OG UTVIKLINGEN

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag Mandag fredag Birkelunden Torshovparken Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612 0615 0621 0628 0633 0638 0630 0636 0643 0648 0653 0629 0633 0637 0642 0645 0651 0658 0703 0708 0646

Detaljer

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen

Fornebubanen. Fra Fornebu til Majorstuen. Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Bakgrunn 1919: Første kjente forslag om bane til Fornebu

Detaljer

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter:

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter: 22 Majorstuen Ellingsrudåsen 22 Ellingsrudåsen Majorstuen Majorstuen Ullevål sykehus Ullevål stadion Kongleveien Kjelsås stasjon Bjerke Bredtvet Første 0609x 0613x 0617x 0624x 0632x 0641x 0648x 0652x 0659x

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Forslag til tidtabeller

Forslag til tidtabeller Forslag til tidtabeller Tilbudspakke Sentrum : linjene 20 21 34 37-54, samt natt- og morgenlinjer Tilbudspakke 25 : linjene 22-25. Linje 20 Skøyen - Galgeberg Skøs OKp Fp M Usy S Th Lilk CBp Tøy Ga 0531

Detaljer

Briskebytrikken. Vurdering av trasévalg for nedre del av Briskebytrikken

Briskebytrikken. Vurdering av trasévalg for nedre del av Briskebytrikken Briskebytrikken Vurdering av trasévalg for nedre del av Briskebytrikken Februar 2009 Revidert juni 2009 Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 SATSING PÅ BRISKEBYTRIKKEN...5 DE TO ALTERNATIVENE...7 OPPGRADERING

Detaljer

Prosjektkontakter: Terje Grytbakk og Nina Tveiten, KVU-staben

Prosjektkontakter: Terje Grytbakk og Nina Tveiten, KVU-staben Kollektivknutepunkt Ferdigstilt: 26.08.2015 Prosjekt: Forfattere: KVU Oslo-Navet Sven Narum, Aas-Jakobsen Prosjektkontakter: Terje Grytbakk og Nina Tveiten, KVU-staben Vedlegg til: Teknisk-økonomisk plan

Detaljer

Superbussmateriell. Ruterrapport 2011:14. Utredning av mulig bruk av lange toleddsbusser mellom Fornebu, Oslo sentrum og Tonsenhagen

Superbussmateriell. Ruterrapport 2011:14. Utredning av mulig bruk av lange toleddsbusser mellom Fornebu, Oslo sentrum og Tonsenhagen Ruterrapport 2011:14 Versjon 1.0 19.8.2011 Superbussmateriell Utredning av mulig bruk av lange toleddsbusser mellom Fornebu, Oslo sentrum og Tonsenhagen FORORD Forbedring av trafikktilbudet med sikte på

Detaljer

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring Morgenbusslinjene For dem som skal opp grytidlig, har Ruter et system med morgenbusslinjer som kjører i timen før trikk og T-bane begynner å gå. Morgenbussen består av 11 linjer i nummerserien 102 119,

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter

Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter Framkommelighet for kollektivtrafikken Tiltak og effekter Prosjektgruppe i som jobber for fremkommelighet og tilgjengelighet til kollektivtransport Andreas Fuglum Oslopakke 2 Fremkommelighetsseminar 7.

Detaljer

Møte med ledelsen i Oslo Sporvognsdrift AS

Møte med ledelsen i Oslo Sporvognsdrift AS Møte med ledelsen i Oslo Sporvognsdrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-07 Møte med ledelsen i Oslo Sporvognsdrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-07 Arkivkode: 06/570 SF2-64 Møtedato: 21.06.2007 Foretak:

Detaljer

Nationaltheatret. Solli

Nationaltheatret. Solli Mandag fredag Dælenenga Haarklous plass Heimdalsgata 0545 0550 0555 0600 0604 0609 0611 0614 0618 0622 0615 0620 0625 0630 0634 0639 0641 0644 0648 0652 0625 0631 0636 0641 0645 0650 0653 0658 0703 0707

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

TILTAKSPAKKE 3 KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK

TILTAKSPAKKE 3 KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK TILTAKSPAKKE 3 KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2016 UTGITT AV Ruter AS Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO KONSULENT OG SEKRETÆR Plan Urban

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Ruterrapport 2013:4. Versjon 1.0 28.06.2013. Fremkommelighet og tilgjengelighet 2012. Årsrapport for Oslo og Akershus. Ruter #

Ruterrapport 2013:4. Versjon 1.0 28.06.2013. Fremkommelighet og tilgjengelighet 2012. Årsrapport for Oslo og Akershus. Ruter # Ruterrapport 2013:4 Versjon 1.0 28.06.2013 Fremkommelighet og tilgjengelighet 2012 Årsrapport for Oslo og Akershus Ruter # Innhold SAMMENDRAG 2 RAMMER FOR FREMKOMMELIGHETEN I OSLO OG AKERSHUS 4 MÅLINGER

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport?

Plassering og utforming av kollektivfelt. BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? Plassering og utforming av kollektivfelt BRT som løsning for å fremme miljøvennlig transport? BRT, hva er det? BRT: Bus Rapid Transit Mange andre navn: Busway Bussveien BHLS (bus with high level of service)

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar Katrine N Kjørstad og Bård Norheim

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar Katrine N Kjørstad og Bård Norheim PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING Bergen 20. januar 2015 Katrine N Kjørstad og Bård Norheim Best mulig tilbud til trafikantene! Kollektivtilbudet må utvikles kontinuerlig Grunnlaget for utviklingen av tilbudet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien En av Oslos travleste gater Planområde Lengde ca 1000 m ÅDT ca 8000 Trikk på hele strekningen Oslos (og Norges?) tettest befolkede område Hva er Bogstadveien Gata

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Smestad Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0609 0614 0617 0619 0600 0606

Detaljer

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm

Utredning Rånåsfoss - Auli. Jernbaneverket Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Utredning Rånåsfoss - Auli Jernbaneverket 18.10.2013 Prosjektleder Kristin Aflekt Thomessen Prosjekteiers representant Henrik Dahlstrøm Hensikten med utredningsarbeidet Utredningen skal ha en anbefaling

Detaljer

MØTE MED NÆRINGSLIVET

MØTE MED NÆRINGSLIVET THORVALD MEYERS GATE MØTE MED NÆRINGSLIVET BÅRD RANE KATARINA YOUNG PROSJEKTLEDERE BYMILJØETATEN 15.MARS 2017 HENSIKTEN MED DAGENS MØTE Gi informasjon Ha dialog Få innspill om anleggsfasen Senere kommer

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss TID 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss Uten fortelling ingen kollektivtrafikk For å fortelle om kundene om tilbudet trenger vi et enkelt fattbart fortellerverktøy. Enkel tilgjengelighet ved ruteopplegg,

Detaljer

TRIKK OG BYBANE NOTAT. Dato: 15. januar 2014 Tema: Bybanestandard Prosjekt: Kraftfulle Fremkommelighetstiltak. Plan Urban as www.planurban.

TRIKK OG BYBANE NOTAT. Dato: 15. januar 2014 Tema: Bybanestandard Prosjekt: Kraftfulle Fremkommelighetstiltak. Plan Urban as www.planurban. NOTAT TRIKK OG BYBANE Dato: 15. januar 2014 Tema: Bybanestandard Prosjekt: Kraftfulle Fremkommelighetstiltak Plan Urban as www.planurban.no Storgata 8 NO-0155 Oslo telefon: +47 22 41 05 10 faks: +47 22

Detaljer

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 1 30 Bygdøy - Nydalen 31 Snarøya/Fornebu Tonsenhagen/Grorud T 31E Fornebu - Tonsenhagen - Linderudsletta 32 Voksen skog - Kværnerbyen 33 Filipstad- Ellingsrudåsen

Detaljer

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS 2 sporveien sporveien 3 Forord Denne rapporten har som formål å dokumentere utførte tiltak, nødvendige

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 REVIDERT DATO 06.06.2017 KONTROLLERT AV

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Oslotrikken AS Ledelsesmøte TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS Ledelsesmøte TILSYNSRAPPORT state ns jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslotrikken AS Ledelsesmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-12 Møte med ledelsen i Oslotrikken TILSYNSRAPPORT AS Rapport nr.: 2012-12 Saksnr: 12/1106

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Rutehefte for Oslo syd

Rutehefte for Oslo syd Rutehefte for Oslo syd KART/BILLETTER/REISEGARANTI Billetter og soner... 2 Linjekart nattbuss...utbrett bak Linjekart for Oslo syd... (midten) 48 BUSSLINJER 23 Lysaker Smestad Ryen Simensbråten... 4 34

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre

Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre Rutetabeller gyldig fra 9. oktober 2016 inntil videre 1 20 Skøyen - Galgeberg 21 Aker brygge - 22 Majorstuen - Ellingsrudåsen T 23 Lysaker - Simensbråten 24 Fornebu vest - Brynseng T 25 Majorstuen - Lørenskog

Detaljer

Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016

Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016 Fornebubanen Fra Fornebu til Majorstuen Presentasjon for vellene i Ullern bydel 15.3.2016 Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Fornebubanen Bakgrunn

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

EVALUERING AV UTFØRTE TILTAK KRAFTPAKKE 1 DEL 2

EVALUERING AV UTFØRTE TILTAK KRAFTPAKKE 1 DEL 2 Beregnet til Oslo kommune, Bymiljøetaten Dokumenttype Rapport Dato Juni 2016 EVALUERING AV UTFØRTE TILTAK KRAFTPAKKE 1 DEL 2 Revisjon Dato 08.06.2016 Utført av Robin Åkebrand/Magne Fjeld/Sigrid Bøckman

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Ruter for busslinjene 30 37

Ruter for busslinjene 30 37 Ruter for busslinjene 30 37 1 30 Bygdøy Nydalen Mandag fredag Huk Folkemuseet Olav Kyrres plass Solli Birkelunden Torshovparken Tamburveien Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612

Detaljer

Restriksjoner på bilbruk og parkering

Restriksjoner på bilbruk og parkering Restriksjoner på bilbruk og parkering Bilen bør stå men hvor? Jan Usterud Hanssen Kollektivtransportforum 21. mai 2014 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre

Detaljer

NOTAT SAK. om Fastrack. Kraftfulle. på andre. avklaringer. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo

NOTAT SAK. om Fastrack. Kraftfulle. på andre. avklaringer. Plan Urban as. Storgata 8 NO-0155 Oslo NOTAT SAK 5 Dato: 19. mai 2014 Tema: Informasjon om Fastrack 2014 Prosjekt: 438 Kraftfulle fremkommelighetstiltak 1 BAKGRUNN Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT)( har mandat til å gjennomføre 1000 tiltak

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus 17. november 2011 Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Akershus Fylkeskommune 40 % av Ruter Oslo kommune* 100% av

Detaljer

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no 5 Flybussekspressen F1 ÿ Majorstuen - Sinsenkrysset - Linderud - Grorud - Olavsgaard - Oslo Majorstuen, Sørkedalsvn. Marienlyst Vestre Aker kirke F1 ÿ Majorstuen - Oslo Ullevål Sykehus Ark. Rivertz plass

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer