Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet"

Transkript

1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/ Arkivkode: F40 &00 Saksbehandler: Hanne Ingerslev Deres referanse: 14/801 Dato: Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet Helhetlig kommunalt ansvar for barnevernet Barnevern er en av de viktigste oppgavene kommunen har ansvar for. God forebygging, tidlig intervensjon, og oppfølging av barn og unge med tiltak fra barnevernet, er av meget stor betydning. Vi vet at barnevern er meget krevende arbeid, menneskelig og faglig. Kommunene har særlige forutsetninger for å drive godt barnevern, gjennom samarbeid på tvers av sektorer, lokalkunnskap og nærhet til barn og deres familier. KS imøteser derfor arbeidet som er i gang med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune, som innebærer at kommunene skal få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Som nevnt i møtet om fosterhjemsomsorgen 3. februar, mener KS det er nødvendig at flere oppgaver overføres fra stat til kommune. I forbindelse med kommunereformen gjorde hovedstyret i KS desember i fjor følgende vedtak: «På barnevernområdet bør statlige hjemmebaserte hjelpetiltak og fosterhjem overføres fra stat til kommune, slik at kommunen får ansvar for alle hjelpetiltak i hjemmet og et mer helhetlig ansvar for fosterhjemsområdet». KS er opptatt av likeverdige tjenester i barnevernet og at barn får god hjelp til rett tid. Helsetilsynets og Riksrevisjonens rapporter peker på mangler og avvik. Kommunene benytter tilsynsrapportene til læring og forbedring og arbeider systematisk med å lukke avvikene. Barnevernet arbeider med de mest sårbare i samfunnet, og mangler ved arbeidet kan få store konsekvenser. Samtidig, mener KS det er for mye fokus på avvik ved systemtilsyn. Det er nødvendig å se mer helhetlig på kvaliteten i tjenestene. Kommunenes arbeid for å bli bedre dreier seg vel så mye om utvikling av robuste tjenester med god kompetanse, som å lukke avvik. For at en tjeneste skal være robust, trengs det god ledelse, tilstrekkelig ressurser, faglig påfyll og kompetanseutvikling for den enkelte, og fagutvikling av tjenesten som helhet. Barneverntjenesten kan utvikles gjennom systematisk arbeide med kvalitet basert på lovverk, retningslinjer, forskning, kommunens lokale utfordringer og barn, unge og foreldres tilbakemeldinger. Styringsutfordringer Forutsetninger: Et godt samspill mellom den politiske og administrative ledelse og barneverntjenesten i kommunen, er vesentlig for kvalitet i barnevernet. 1 1 Ingerslev, Hanne (2007). Lokalpolitisk og barnevernfaglig ansvar om betydningen av politikernes innblikk i og innflytelse på barneverntjenestens oppgaver. Hovedoppgave i sosialt arbeid. HIOA/NTNU. Haakon VIIs gate 9 T: Bankgiro Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: Org. nr Iban: NO

2 Kvalitetsfokus: KS vurderer at kommuner der politisk og administrativ ledelse har oppmerksomhet og engasjement for kvalitet i barnevernet lykkes bedre også med styringen av tjenesten. Dersom oppmerksomheten i for stor grad rettes utelukkende mot avvikshåndtering og økonomi, risikerer kommuneledelsen å miste av syne viktige forhold som for eksempel om terskelen for å igangsette undersøkelser av et barns situasjon er for høy, om undersøkelsene er grundige nok, og om tiltakene gir barnet utviklingsmuligheter og beskyttelse, dvs. om tiltakene er forsvarlige. Utfordringer: Det er behov for bedre styringsdata og lokalpolitisk engasjement og diskusjoner om hvilke kvalitetsutfordringer som hver enkelt kommune står overfor. Det er nødvendig at kommunene: Har jevnlige diskusjoner i kommunestyret om kvalitet i barnevernet Sikrer betryggende internkontroll Styrker kulturen for tverretatlig samarbeid for barn og unge Arbeider med kontinuerlig forbedring av tjenestene og utvikling av barnevernets ledelse KS tilbyr i dette arbeidet kommunene: Møteplasser for læring på tvers gjennom lærings- og effektiviseringsnettverk Å være pådriver for utvikling av KOSTRA og kvalitetsindikatorer Folkevalgtopplæring 2016) KS mener staten kan Styrke arbeidet med utvikling av kvalitetsindikatorer og styringsdata/kostra i samarbeid med KS og kommunene Inkludere brukererfaringer fra barn, unge og familier i utvikling av kvalitetsindikatorer (f.eks. gjennom samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn, Forandringsfabrikken/Mitt Liv og Organisasjonen for barnevernsforeldre) Styrke ressursene til det kommunale barnevernet. Det har over år vært en større økning i kostnader til barnevern pga økte behov og mer omfattende tjenester. I tillegg har Bufetat startet nedbygging av sine tjenester uten tilsvarende ressursoverføring til kommunene. Også innretningen av institusjonsbarnevernet, og mangelen på beredskapshjem og fosterhjem i rimelig geografisk nærhet, har ført til økt ressursbruk pga lange reiseavstander. Kommunene har i løpet av 2013 etablert 480 nye årsverk, en økning på 11,0 % sammenliknet med 2012 og mer enn 200 stillinger utover det som ble satt av til styrking av det kommunale barnevernet gjennom statsbudsjettet i Dette viser at kommunene fortsetter å prioritere barneverntjenesten (Kilde: SSB) 2. Satse på utvikling og utvidelse av den pågående lederopplæringen i barnevernet. Behov for gode styringsdata Faktabasert informasjon (KOSTRAtall m.m.). KS og staten kan bidra til videreutvikling slik at de blir nyttige verktøy for kvalitetsarbeidet i barnevernet. 2 For eksempel gikk Skedsmo kommuner inn med fire stillinger i tillegg til de tre stillingene de fikk gjennom Barnevernsløftet.

3 Tallrapportering er ikke nok. 3 Tallene må ledsages av forklaringer på hva som ligger bak tallene, beskrive sammenhenger mellom forebyggende tiltak og tyngre barneverntiltak. Det bør også tydeliggjøres hvilke konsekvenser kommunens veivalg kan få når det gjelder innsatsområder og ressursbruk. På samme måte som det rapporteres på antall barn i tiltak, bør det også rapporteres på kompetansebehov og planer for kompetanseheving. Barnevernleder kan sørge for god dokumentasjon og informasjon om hvilke arbeidsmåter som har vist seg å gi barna gode utviklingsmuligheter, og hvordan barneverntjenesten arbeider for å støtte foreldrenes ivaretakelse av sine barn. Rådmannen kan legge til rette for lokalpolitiske drøftinger om for eksempel utfordringer i tjenesten, tverretatlige samarbeid, kompetanseutvikling i barnevernet, nye satsinger osv. (jf. St.meld ). Effektiviseringsnettverk KS tilbyr arenaer og verktøy til kommunene for å bedre den kommunale styringen, og tilrettelegge for god styringsinformasjon gjennom ulike effektiviseringsnettverk. 4 Tjenesteanalyser er et slikt verktøy som skal dokumentere status og forbedringsområder, og konkretisere ønskede endringstiltak. Tjenesteanalysen gir kommunene bedre styringsgrunnlag og skal kunne legges frem for lokalpolitikerne. I perioden har 148 kommer deltatt i et eller flere nettverk innen barnevern. Det arrangeres også egne effektiviseringsnettverk for rådmenn der temaet er risikovurdering og internkontroll. I tillegg arrangerer KS nettverk, der det arbeides med utvikling og styringsdata for de ti største kommunene i Norge (ASSS nettverk). Ledelsesutfordringer Ledere i barnevernet har et stort ansvar. Avgjørelsene i barnevernet får stor betydning for enkeltmennesker og krever en solid faglig og verdimessige plattform. Dette krever faglig innsikt, formålstjenlige ferdigheter, reflekterte holdninger og god lederkompetanse. Lederkompetanse er en kritisk faktor for å få god effekt av satsingen på fagkompetanse i barnevernet, gjennomføre internkontroll og sikre god ressursutnytting i et helhetlig og handlekraftig barnevern. Noen av barnevernlederens utfordringer: Nok tid til å ivareta lederoppgavene Tilstrekkelig ressurser som står i forhold til oppgavene Sikre velfungerende samarbeid med andre tjenester Rekruttere og beholde gode medarbeidere 5 Sørge for jevnlig fag- og kompetanseutvikling, gjerne i samarbeid med forskningsmiljøer Tilrettelegge for barn og unges medvirkning Ledelsesopplæring Barnevernledere trenger en fagspesifikk lederutdanning som integrerer de ulike ledelsesutfordringene, her kan både KS og staten bidra. KS BTV startet i 2014 i samarbeid med Høyskolen i Vestfold, Telemark og Nord-Trøndelag et studietilbud i samhandlende barnevernledelse (15 studiepoeng). De siste årene har det også vært studietilbud i barnevernledelse i Møre og Romsdal og ved høyskolen i Sør-Trøndelag. Lederutdanning på masternivå er under utvikling. 3 St.meld. 40 ( ) Om barne- og ungdomsvernet 4 Effektiviseringsnettverkene ble etablert første gang som et (kostnadsfritt) pilotprosjekt i 2001, og som et landsdekkende prosjekt fra Nettverkene har vært permanente tilbud fra Gjennomsnittlig gjennomtrekks-raten blant virksomhetene i det kommunale barnevernet var 31,5 % fra Se Johansen, I. (2014). Turnover i det kommunale barnevernet. SSB. Rapporter 2014/18

4 Oppfølging av avvik og internkontroll inngår i studietilbudet. Det dreier seg om omsetting av lov- og forskriftskrav til forsvarlig praksis i hver enkelt kommune sammen med utvikling av kompetanse i godt lederskap for å etablere en kultur i tjenesten som motiverer og sikrer en forsvarlig drift. KS inviterer gjerne departementet til dialog om en større ledelsessatsing for barnevernet. Tjenesteutvikling og forebygging Det finnes relativt mye kunnskap om hva som er et godt barnevern. Det kan likevel være vanskelig for barnevernet å ta i bruk kunnskapen. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet at den daglige driften er krevende og tiden ikke er tilstrekker for å sette seg inn i forskning. Det kan også skyldes at forskningen ikke er anvendbar og praksisnær nok, og at kompetansesentrene (RKBU/RBUP, RVTS mfl) ikke er tett nok på de kommunale praksisutfordringene. KS ser at barneverntjenestene har stor nytte av deltakelse i lærings-/effektiviseringsnettverk. Nettverk om evaluering av hjelpetiltak i barnevernet i samarbeid med BLD 6 er ett godt eksempel. Et annet eksempel er «Bedre samhandling for barn og unge», som KS gjennomfører nå i samarbeid med Helsedirektoratet. Slike nettverk er avhengige av godt samarbeid med departementet. Møreforskning gjennomførte i 2014 FoU- T helhetlig organisering av KS P kommunalt barnevern kan arbeide mer aktivt med forebygging og samarbeid med andre kommunale tjenester. Det ble også laget indikatorverktøy for samhandling. Vi vil trekke frem noen suksessfaktorer: Ledelsen må være på hele tiden. Alle nivåer må komme med innspill til overgripende mål. Langsiktighet i tiltakene Lære av hverandre, men tilpasse dette til lokale forhold. Tett samarbeid med kompetansemiljøer Felles kompetanseheving. Bygge robuste fagmiljøer i kommunen med felles begrepsapparat på tvers av tjenester og sektorer. Tidlig innsats som et felles ansvar for barnehage, skole, helsestasjon og barnevern Felles budsjettposter for samhandling Hvordan bedre innvandrerbefolkningens tillit til barnevernet? Det bør arbeides særskilt med å bygge ned innvandrerbefolkningens frykt for barnevernet. Dette kan barnevernet gjøre gjennom å invitere innvandrerorganisasjoner inn i forebyggende arbeid og lokale samarbeidsprosjekter. I samarbeid med innvandrerorganisasjonene bør det utvikles dialog mellom minoritets- og majoritetssamfunnet når det gjelder syn på barnet som aktør med egne rettigheter og behov, hvordan familiens og myndighetenes roller er regulert, og barnevernets mandat og arbeidsmåter. I arbeidet med å forsøke å bli kjent med hverandres ulike forståelser, kan en for eksempel hente inspirasjon fra arbeidet som gjøres av innvandrerorganisasjoner i England. 7 Barnevernet kan også gå i dialog med innvandrere i lokalmiljøet for å finne ut om disse kan fungere som brobyggere eller døråpnere i barnevernets samarbeid med den enkelte familie. For å få til dette på en god måte, kan slike brobyggere få opplæring i barns rettigheter, barnevernets arbeidsmåter, utviklingsstøttende barneoppdragelse i Norge, og hva som fremmer god dialog og godt samarbeid. Hvis det skal utvikles slik opplæring her i landet kan en dra veksler på erfaringer fra Wuppertal i Tyskland der det er utviklet et 18 måneders opplæringsprogram for språk- og kulturformidlere. 8 6 «Nå vet vi bedre hva vi gjør» KS Africans Unite Against Child Abuse, 8

5 Det kan også bygges opp et system med kvalifiserte tolker som har fått grundig opplæring i barnevernets samfunnsoppdrag, oppbygging og arbeidsmåter. Barnevernet selv kan sette seg inn i de særskilte stressfaktorene knyttet til migrasjonsproblematikk som kan prege familiene, ha tilstrekkelig kunnskap om utlendingslovgivningen, og sammen med familien reflektere over på hvilken måte barnet skal få gode nok utviklingsmuligheter i familien. Med vennlig hilsen Helge Eide Områdedirektør Tone Marie Nybø Solheim Avdelingsdirektør

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

norsk barnevernlederorganisasjon NOBO norsk barnevernlederorganisasjon NOBO FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN PROP 106 L A. LOVENDRINGENE Endringer som har særlig betydning for kommunenes arbeid: 1-4: Tjenester og tiltak skal være forsvarlige

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 Barnevernet i Larvik - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iv 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste AUD ØRNES WE WILL RAPPORT 2014 Tittel: Forfatter: Dato: Bilder: Prosjekt: Prosjektleder: Oppdragsgiver: Rapport Eier: Aud Ørnes 24.01.14 Fra hjemmesiden

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Barneverntjenesten i Drangedal. Forvaltningsrevisjon - Drangedal kommune 2015 :: 717 015

Barneverntjenesten i Drangedal. Forvaltningsrevisjon - Drangedal kommune 2015 :: 717 015 Barneverntjenesten i Drangedal Forvaltningsrevisjon - Drangedal kommune 2015 :: 717 015 Innhold Sammendrag... iv Bestilling og bakgrunn... iv Funn... iv Anbefalinger... vi 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00663-7 Arkivkode: Saksbehandler:

Detaljer