Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 29/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 50/14 Referatsaker PS 51/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 52/14 Korkpengeordningen - Justering av retningslinjer. Økonomisk ramme og satsningsområder for 2014 PS 53/14 Fritak fra politiske verv - Sten-Christian Pedersen (H) - Informasjon fr lokalstyreleder og administrasjonssjef Orientering (i starten av møtet): - Bærekraftig reisemål orientering om status i prosjektet og innhold handlingsplanen v/prosjektleder Side 2

3 PS 50/14 Referatsaker RS 16/14 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg den RS 17/14 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kontrollutvalget den RS 18/14 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den PS 51/14 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Svein Olav Ween Korkpengeordningen - Justering av retningslinjer. Økonomisk ramme og satsningsområder for 2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 9/ Lokalstyret 52/ Oppvekst- og kulturutvalgets behandling Lokalstyreleder Christin Kristoffersen satte fram flg. forslag: 1. Vedlagte forslag til reviderte «Retningslinjer for Korkpengeordningen» vedtas ikke. 2. Lokalstyret vedtar følgende satsningsområder for korkpengetildelingen i 2014: - Flerkulturelle aktiviteter - Kulturnæring - Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter Lokalstyrelederens forslag til endring av pkt. 1 og til satsningsområder i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens anbefaling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling Vedlagte forslag til reviderte «Retningslinjer for Korkpengeordningen» vedtas ikke. 2. Lokalstyret vedtar følgende satsningsområder for korkpengetildelingen i 2014: - Flerkulturelle aktiviteter - Kulturnæring - Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter 3. Oppvekst- og kulturutvalget gis fullmakt til å tildele korkpenger for 2014 til prosjekter og tiltak innenfor en samlet ramme på inntil 2,9 mill.kr. 4. Resterende andel av nettooverskuddet, kr , tilføres posten bunden fond for korkpenger. Av dette skal ca. 2,4 mill. kr gå til betjening av lån til Kulturhuset som forutsatt i handlingsplanen. Anbefaling: 1. Vedlagte forslag til reviderte «Retningslinjer for Korkpengeordningen» vedtas. 2. Lokalstyret vedtar følgende satsningsområder for korkpengetildelingen i 2014: Side 4

5 2014/460-3 Side 2 av 5 3. Oppvekst- og kulturutvalget gis fullmakt til å tildele korkpenger for 2014 til prosjekter og tiltak innenfor en samlet ramme på inntil 2,9 mill.kr. 4. Resterende andel av nettooverskuddet, kr , tilføres posten bunden fond for korkpenger. Av dette skal ca. 2,4 mill. kr gå til betjening av lån til Kulturhuset som forutsatt i handlingsplanen. Saksopplysninger: Lokalstyret vedtar ramme og satsningsområder for den årlige tildelingen av midler fra korkpengefondet. Selve behandlingen av søknadene og tildelingen av korkpenger er etter vedtatte delegasjonsreglement delegert til oppvekst- og kulturutvalget. I forbindelse med fjorårets tildeling ba administrasjonsutvalget om at det ble tatt en gjennomgang av korkpengeordningen med en nærmere vurdering av kriterier, formål, satsningsområder og rutiner for behandling av søknadene. Bakgrunnen for dette var at det har vært noe usikkerhet og omkring tolkningen av retningslinjene for korkpengeordningen slik de er beskrevet i «Veiledning og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea (Korkpenger)». I henhold til forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS skal nettooverskuddet fordeles til velferdsformål i Longyearbyen og Svea. Longyearbyen lokalstyre kan videre bestemme at deler av det årlige overskuddet skal avsettes til senere tildelinger. Nordpolet AS har i brev, dat , opplyst at nettooverskuddet for 2013 er på kr , og at dette beløpet vil bli overført til Longyearbyen lokalstyre. Beløpet er omlag kr høyere enn året før. Pr var bundet fond for korkpenger på kr I vedtatte handlingsplan er det forutsatt at det årlig skal brukes ca. 2,4 mill. kr. av korkpengene til betjening av lånet til Kulturhuset. Vurdering: Vurdering av korkpengeordningen Spørsmål som har blitt stilt er i forbindelse med søknader og behandlingen av korkpengetildelingen har bl.a. vært: - Hvor går grensen for å bli betraktet som, eller hva kan defineres som, et allmennyttig tiltak for befolkningen? - Hva betyr det at tildelingen skal «gjenspeile mangfoldet i kulturlivet»? Innebærer dette at kulturtiltak skal prioriteres framfor andre «allmennyttige tiltak»? - Skal det gis tilskudd fra korkpengene til kjøp av utstyr mv. til LL sine egne avdelinger, eller bør slike tiltak/prosjekt dekkes over egne budsjett/behandles som tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen? - Bør det skilles mellom lag og foreninger som stort sett klarer seg på egen hånd og de som er helt avhengig av korkpenger for å opprettholde virksomheten? - Bør det prioriteres å gi tilskudd til å opprettholde aktivitetsnivået/den daglige driften i lag og foreninger framfor å gi tilskudd til (store/ambisiøse) nye tiltak? - I hvor stor grad skal medlemstall/antall deltakere vektlegges? - Skal det egentlig gis tilskudd til søkere som er profesjonelle utøvere/aktører (artister, kunstnere, forfattere mv.)? Side 5

6 2014/460-3 Side 3 av 5 - Skal det kunne gis «symbolske» tilskudd til søkere som egentlig ikke oppfyller vilkårene for korkpenger, som et positivt signal fra LL? - Hvordan skal en vurdere søknader der midlene i all hovedsak skal gå til reise, opphold, honorar mv. for instruktører, kursholdere osv. som hentes inn utenfra? - Tilskudd til velforeninger o.l. hva skal det, og hva skal det ikke, gis tilskudd til? (AU har f.eks. sagt nei til grillhytter). Med utgangspunkt i disse spørsmålene har administrasjonen tatt en gjennomgang av retningslinjene slik administrasjonsutvalget har bedt om. Konklusjonen er at det ikke nødvendigvis må gjøres de store endringene, men det foreslås at det i retningslinjene tas inn noen nye punkter som presiserer hva det kan søkes om støtte til og hva det som hovedregel ikke vil kunne gis støtte til. Punktene som foreslås tatt inn er: Hva det kan søkes om tilskudd til: Aktivitetsstøtte Tilskudd til aktivitet og drift av lokale frivillige organisasjoner. (Kan f.eks. beregnes etter antall medlemmer) Etableringstilskudd Tilskudd til etablering av nye frivillige amatørorganisasjoner som skal ha som formål å drive allmennyttige tiltak. Ekstraordinært driftstilskudd Tilskudd til frivillige organisasjoner med høyt aktivitetsnivå der utgifter til profesjonell bistand er høy. Tilskudd til ekstraordinære opplærings- og utviklingstiltak Tilskudd til heving av kompetansen og kvaliteten i frivillige organisasjoner. Arrangementstilskudd Tilskudd til gjennomføring av arrangementer. Større kulturarrangementer gis høy prioritet. Jubileumsgave til frivillige organisasjoner. Innkjøp og vedlikehold av utstyr Tilskudd til innkjøp, oppgradering og vedlikehold av utstyr som benyttes av lag, foreninger og organisasjoner. Bygging av anlegg Tilskudd til utvidelse eller bygging av nye anlegg i regi av organisasjoner, lag, foreninger. Det er også anledning til å søke om støtte til større og flerårige prosjekter. (Hva som menes med større prosjekter er omtalt et annet sted i retningslinjene.) Hva som ikke støttes: Som hovedregel gis det ikke støtte til: Politiske organisasjoner Nasjonale foreninger Tros- og livssynssamfunn (???) Velforeninger (???) Humanitære og sosiale foreninger Profesjonelle aktører eller organisasjoner Næringsvirksomhet Side 6

7 2014/460-3 Side 4 av 5 Dekning av ordinære lønnsutgifter (ut over honorar til innleide instruktører) Aktiviteter/prosjekter som vil påføre LL drifts- og vedlikeholdsutgifter/-ansvar En slik presisering i retningslinjene vil forhåpentligvis være til god hjelp for både søkere, saksbehandlere og de som skal foreta selve tildelingen. Lokalstyret bes om å vurdere om dette er noe som skal tas inn i retningslinjene, enten slik de er foreslått eller med evt. justeringer. Det foreslås også å dele «Veiledning og informasjon» i to dokumenter, slik at det blir et skille mellom det som anses for retningslinjer og det som er en veiledning til utfylling av søknader. Det ene vil da bli «Retningslinjer for Korkpengeordningen» og det andre «Veiledning til utfylling av søknad om Korkpenger». I tillegg justeres søknadsskjemaet litt slik at dette bli noe mer oversiktlig. I retningslinjene er det også tatt inn et pkt. om klagerett, samt at punktene om delegasjon er justert i forhold til det nye delegasjonsreglementet. For øvrig er det bare foretatt noen mindre justeringer i teksten. Økonomisk ramme for 2014 I forkant av hver tildeling av korkpenger har lokalstyret vedtatt en årlig økonomisk ramme som tildelingene skal gjøres innenfor. De fire siste årene har rammene vært: ,6 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var på ca. 5,0 mill. kr.) ,7 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var på ca. 5,6 mill. kr.) ,7 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var på ca. 5,1 mill. kr.) ,8 mill. kr. (overføring fra Nordpolet var på ca. 5,6 mill. kr.) Overføringen i år er noe høyere enn i fjor, og det er da rom for å øke rammen noe. Administrasjonssjefen anbefaler at en viderefører at ca. halve beløpet settes av som ramme for tildelingen, og at rammen for 2014 dermed settes til 2,9 mill. kr. Resterende del av Nordpolets overskudd for 2013 blir med denne anbefalingen ca. 3 mill. kr., Av dette settes ca. kr av på korkpengefondet, mens resten går til betjening av lånet til Kulturhuset. Satsningsområder I kriteriene for tildeling av korkpenger heter det at ved vurdering av søknadene vil det bli tillagt vekt om tiltaket er i samsvar med de satsningsområder som lokalstyret har trukket opp for tildeling av korkpenger. I forkant av tildelingen av korkpenger bør derfor lokalstyret trekke opp hvilke satsningsområder som skal legges til grunn for tildeling av korkpenger for For 2013 ble flg. satsningsområder vedtatt: - Barne- og ungdomsarbeid - Tiltak for seniorungdom - Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldergrupper og aktiviteter Lokalstyret bes vurder om disse satsningsområdene også skal legges til grunn for årets tildeling, eller om det er ønskelig prioritere andre områder. Søknader I de fire siste årene har det samla årlige søknadsbeløpet på korkpenger vært: ,0 mill. kr ,3 mill. kr ,3 mill. kr ,98 mill. kr Søknadsfristen har siden 2009 vært 1. oktober. Denne datoen er satt fordi mange i Longyearbyen ikke er tilbake etter sommerferien før månedsskifte august/september, og med en tidligere søknadsfrist blir Side 7

8 2014/460-3 Side 5 av 5 det for kort tidsfrist for mange søkere. Denne ordningen har fungert greit, men siden retningslinjene nå er under revisjon vil det være behov å forskyve søknadsfristen noe i år. Vedlegg: 1 Forslag til reviderte "Retningslinjer for Korkpengeordningen" Andre vedlegg (ikke vedlagt): 1 «Veiledning og informasjon for søkere til støtte til allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea» 2 Overskuddsutdeling fra Nordpolet AS Side 8

9 Vår referanse: -- Saksbehandler: Dato: Retningslinjer for Korkpengeordningen 1. Bakgrunn og formål med ordningen Longyearbyen lokalstyre har i Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea. Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea. 2. Hvem kan søke Lag, organisasjon, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad. 3. Hva det kan søkes om tilskudd til Aktivitetsstøtte Tilskudd til aktivitet og drift av lokale frivillige organisasjoner. Etableringstilskudd Tilskudd til etablering av nye frivillige amatørorganisasjoner som skal ha som formål å drive allmennyttige tiltak. Ekstraordinært driftstilskudd Tilskudd til frivillige organisasjoner med høyt aktivitetsnivå der utgifter til profesjonell bistand er høy. Tilskudd til ekstraordinære opplærings- og utviklingstiltak Tilskudd til heving av kompetansen og kvaliteten i frivillige organisasjoner. Arrangementstilskudd Tilskudd til gjennomføring av arrangementer. Større kulturarrangementer gis høy prioritet. Jubileumsgave til lokale frivillige organisasjoner. Innkjøp og vedlikehold av utstyr Tilskudd til innkjøp, oppgradering og vedlikehold av utstyr som benyttes av lag, foreninger og organisasjoner. Bygging av anlegg Tilskudd til utvidelse eller bygging av nye anlegg i regi av organisasjoner, lag, foreninger. Det er også anledning til å søke om støtte til større og flerårige prosjekter. Hva som menes med større prosjekter er omtalt nedenfor. 4. Hva som ikke støttes Som hovedregel gis det ikke støtte til: Politiske organisasjoner Nasjonale foreninger Tros- og livssynssamfunn Velforeninger Humanitære og sosiale foreninger Side 9

10 Side 2 av 5 Profesjonelle aktører eller organisasjoner Næringsvirksomhet Dekning av ordinære lønnsutgifter (ut over honorar til innleide instruktører) Aktiviteter/prosjekter som vil påføre LL drifts- og vedlikeholdsutgifter/-ansvar 5. Formelle krav til søknaden Eget søknadsskjema skal benyttes. Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut så langt det er mulig. I tillegg til navn og informasjon om søker, må søknaden bl.a. inneholde: Budsjett og beskrivelse av tiltaket/prosjektet det søkes om støtte til Begrunnelse for søknaden Vedlegg med utfyllende informasjon Se for øvrig egen veiledning til utfylling av søknaden. Søknaden, opplysninger som legges ved og saksbehandlingen er offentlig. 6. Større prosjekter Som større prosjekter defineres søknader med søknadsbeløp over ,-. Søknader om støtte til større prosjekter skal inneholde de samme opplysningene som de andre søknadene, men det vil bli stilt større krav til oversikt over finansiering og planlegging. Egenfinansiering og bidrag fra medlemmer i form av dugnad/frivillig arbeid vil bli tillagt vekt. Det vil også bli stilt større krav til en realistisk plan for gjennomføring av prosjektet. En slik plan skal bl.a. inneholde: tidsskjema aktiviteter oversikt over årlig kostnader Det skal framgå av søknaden hvilke andre forutsetninger som må innfris før prosjektet kan realiseres (tillatelser fra grunneier, eier av bygg, Sysselmannen etc.). Prosjektet må være fullfinansiert før utbetaling. Det vil bl.a. si at tilsagn om økonomisk støtte fra andre kilder som nevnes i finansieringsplanen, må være bekreftet før utbetaling, men ikke nødvendigvis før søknad sendes. Det vil også her bli tillagt vekt om støtte til prosjektet fra Longyearbyen lokalstyre kan føre til annen økonomisk støtte. 7. Store organisasjoner og foreninger Det skal fremmes søknader hvor tiltak, prosjekter, planlagt aktivitet og drift er beskrevet. Tildeling av tilskudd vil skje på grunnlag av denne beskrivelsen. I etterkant skal det utarbeides en rapport som viser at bevilgningen er brukt i tråd med vedtaket. Store organisasjoner og foreninger med undergrupper må koordinere søknadene og sende en samlet søknad. Hensikten med dette er å sikre en mest mulig effektiv og rasjonell utnyttelse av korkpengene. Det er uhensiktsmessig å pålegge de store organisasjonene og foreningene detaljerte krav om hvordan tildelingen skal forvaltes. Longyearbyen lokalstyre legger derfor opp til å styre aktivitetene via rammene på overføringene til disse søkerne. Dersom mottaker ikke benytter bevilgningen i tråd med vedtaket, skal det rapporteres til Longyearbyen lokalstyre. Adgang til å endre bruk av korkpenger skal det også søkes om til Longyearbyen lokalstyre. 8. Mangelfulle søknader Side 10

11 Side 3 av 5 Longyearbyen lokalstyre kan reservere seg mot å behandle mangelfulle søknader, eller vurdere å avslå søknader på formelt grunnlag pga. mangelfull dokumentasjon. Søkeren har ansvar for å gi nødvendige opplysninger. Dersom søknaden er klart mangelfull, vil Longyearbyen lokalstyre så godt det lar seg gjøre opplyse søkeren om dette, og gi rimelig frist for å supplere søknaden. Søkere kan bli forespurt om opplysninger utover spørsmål som er nevnt i søknaden, eksempelvis utfyllende opplysninger om budsjett og regnskap. Longyearbyen lokalstyre vil også kunne gi veiledning og svare på spørsmål vedrørende utfylling av søknaden, samt hjelpe barn og ungdom med søknaden. 9. Vurdering av søknadene Ved vurdering av søknadene vil følgende forhold bli tillagt vekt: er tiltaket i samsvar med de satsingsområder som lokalstyre har trukket opp for tildeling av korkpenger målgruppen for tiltaket kostnadene forbundet med aktiviteten i foreningen om det er en kostnadskrevende aktivitet, eller en aktivitet som kan drives med relativt beskjedne midler om tiltaket kan realiseres/gjennomføres innenfor kostnadsrammen, og med den finansiering som er lagt til grunn i søknaden i hvor stor grad foreningen selv bidrar til fullfinansiering av tiltaket/prosjektet hvilke andre inntektskilder som bidrar til fullfinansiering av tiltaket/prosjektet, og om tildeling av korkpenger vil utløse bidrag fra andre om tiltaket/prosjektet vil bidra til økt aktivitet i foreningene om foreningen bidrar ved kulturarrangementer og kulturutvekslinger (f.eks. Solfest, 17.mai, idretts- og kulturutvekslinger etc.) tidligere tildelinger av korkpenger I tilknytning til vurderingskriteriene presiseres det at: via korkpengen er det et ønske om å stimulere til et aktivt, kreativt og nyskapende velferdstilbud. I vurderingen av søknadene vil det derfor bli vektlagt at nye aktiviteter også skal få støtte, slik at mangfoldet blant aktivitetene økes. Også her bør det fokuseres på hvorvidt disse aktivitetene er beregnet på barn, ungdom eller voksne osv. Tidligere tildelinger av korkpenger vil bli tatt med i vurderingen ved behandling av søknadene. Lag og foreninger som ved tidligere tildelinger har blitt tilgodesett med store summer kan ikke forvente ved kommende års tildeling å få full uttelling på søknadene. Nisje -foreningene eller særinteressene bør også komme med i vurderingen slik at disse også kan nyte godt av korkpengene. Sammenlignbare foreninger søkes vurdert på likt grunnlag Ved søknad om større beløp stilles det strengere krav til opplysninger, dokumentasjon og presisjon i søknaden, enn ved mindre tiltak. 10.Vurdering av prosjekter Ved vurdering av støtte til større prosjekter bør det fokuseres på hvem som vil nyte godt av tilbudene. Er tiltaket/prosjektet av varig verdi? Vil det være med på å utløse andre midler? Samt en forventning om at via prosjektene vil det generelle velferdstilbudet styrkes og utvikles. Det vil på et senere tidspunkt vurderes om det er nødvendig å etablere særskilte regler for behandling av tildelinger over ,-. 11.Tildeling Korkpenger blir tildelt kun en gang årlig. Saksbehandlingen i forbindelse med tildelingen av korkpenger legges opp slik at det annonseres en gang årlig, og midler tildeles etter søknad. Side 11

12 Side 4 av 5 Longyearbyen lokalstyre har en restriktiv praksis på dette, og en vil kun helt unntaksvis fravike denne praksisen. Unntak kan vurderes dersom en søker fremmer ny og korrigert søknad til et kjent prosjekt, der det allerede er bevilget midler. 12.Utbetaling av tilskudd Frist for å be om utbetaling av korkpenger er 30. juni i året etter at tildelingen ble foretatt. I visse tilfeller kan det gis utsettelse i inntil ett år, dersom særskilte forhold i tiltaket/prosjektet taler for det. En utbetaling fordrer at rapport og regnskap vedrørende forrige års tildeling er innlevert Longyearbyen lokalstyre. I tillegg må de betingelsene gitt i vedtaket for tildelingen være oppfylt før utbetalingen skjer. Det samme gjelder for en mottaker som ikke har mottatt korkpenger ved forrige års tildeling. 13.Manglende krav om utbetaling av tilskudd manglende dokumentasjon Dersom vilkårene i punkt 12 utbetaling av tilskudd ikke oppfylles kan bevilgningen trekkes tilbake. Mottaker av tildelingen skal varsles om forholdene og gis mulighet for å rette manglene innen nærmere fastsatte frister. Dersom mottaker ikke imøtekommer disse kravene innen fastsatt frist legges saken frem for oppvekstog kulturutvalget til avgjørelse. 14.Delegasjon til Oppvekst- og kulturutvalget Longyearbyen lokalstyre fatter i forkant av den årlige tildelingen av korkpenger, beslutning om hovedprioriteringer og rammer for fordeling av tilskudd. Oppvekst- og kulturutvalget har, jfr. vedtatte delegasjonsreglement, myndighet til å avgjøre søknader innenfor lokalstyrets vedtatte rammer og hovedprioriteringer. Innvilgning av tilskuddsbeløp over kr ,- til prosjekter som er av prinsipiell og betydelig karakter omfattes ikke av delegasjon gitt fra lokalstyret til Oppvekst- og kulturutvalget. Disse sakene skal avgjøres av lokalstyret etter anbefaling fra Oppvekst- og kulturutvalget. 15.Delegasjon til administrasjonssjefen Administrasjonssjefen har, jfr. vedtatt delegasjonsreglement, myndighet til å: følge opp vedtakene om utbetaling av korkpenger i tråd med vedtatte prinsipper for korkpengetildeling, herunder varsle søker om mulig inndragning av bevilgning (jf. punkt 13) avgjøre søknader om endring av bruken av tildelingen, dersom denne ikke er av vesentlig eller prinsipiell karakter (jf. punkt 13) gi tillatelse på utsettelser på utbetaling av korkpenger (jf. punkt 12) tilbakeføre korkpengebevilgninger som ikke er utbetalt, og som det ikke er gitt utsettelse for, når det har gått 2 år fra tildelingen ble vedtatt. 16.Klagerett Frist for evt. klage på vedtak er 3 uker fra den dag søker mottar svar på søknaden, jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Side 12

13 Side 5 av 5 Veiledning til utfylling søknad om Korkpenger Standard søknadsskjema skal benyttes. Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut så langt det er mulig og relevant for søknaden. Legg evt. ved egne ark med utfyllende informasjon dersom det ikke er avsatt nok plass på søknadsskjemaet. Søkeren har selv ansvar for å gi nødvendige opplysninger. Søknaden, opplysninger som legges ved og saksbehandlingen er offentlig. Navn og adresse på søker Navn er navn på organisasjonen (klubb, lag, forening) dersom det er en etablert organisasjon eller en organisasjon under etablering som søker. Finnes det en valgt leder, føres også navnet på denne opp. Dersom det er en uformell gruppe som søker, må navnet på en ansvarlig person settes opp. Kontaktperson Dersom det ikke er leder eller annen ansvarlig person som skal kontaktes for nærmere opplysninger, må søknaden inneholde navn på kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om søkeren Lag, foreninger, organisasjoner mv. må oppgi informasjon om medlemstall, kontingent, aldersgrupper og type aktivitet. Fordeling på aldersgrupper er viktig for statistikk og for vurdering av søknaden. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva det søkes om støtt til, og tiltakets/prosjektets totale kostnad må oppgis. Evt. egenfinansiering, støtte fra andre og om evt. tilskudd fra korkpengene utløser midler fra andre bidragsytere, skal også framgå av søknaden. Alle prosjekt og tiltak det søkes om støtte til må være begrunnet. Dette gjøres ved å besvare spørsmålene i søknadsskjemaet. Utfyllende opplysninger og dokumentasjon skal/kan om nødvendig legges ved søknaden. Søknaden skal inneholde følgende vedlegg: Budsjett for prosjektet/tiltaket Evt. prosjektbeskrivelse Årsmelding med godkjent regnskap (for etablerte organisasjoner) Rapport/regnskap for bruk av forrige års korkpengetildeling Evt. andre dokumenter som er relevante i forhold til søknaden Større prosjekter Som større prosjekter defineres søknader med søknadsbeløp over ,-. For slike søknader stilles det større krav til oversikt over finansiering og planlegging. Disse søknadene skal derfor i tillegg inneholde følgende opplysninger: Går prosjektet over flere år? (Som hovedregel bevilges det ikke korkpenger til prosjekter som har varighet over tre år) Har prosjektet varig verdi? Gir prosjektet grunnlag for fremtidige aktiviteter? Se for øvrig pkt. 5 i Retningslinjer for Korkpengeordningen. Side 13

14 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Svein Olav Ween Fritak fra politiske verv - Sten-Christian Pedersen (H) Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 40/ Lokalstyret 53/ Administrasjonsutvalgets behandling Geir Hekne (H) foreslo at Kjetil Figenschou velges som varamedlem i kontrollutvalget og medlem i skatteklagenemnda. Administrasjonssjefens anbefaling og Heknes forslag på varamedlem og medlem ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Sten-Christian Pedersen trer ut av alle sine verv i folkevalgte organ for resten av valgperioden, jfr. saksbehandlingsforskriften for Longyearbyen lokalstyre 15. Som nytt varamedlem i Kontrollutvalget velges: Kjetil Figenschou Som nytt medlem i Skatteklagenemnda velges: Kjetil Figenschou Anbefaling: Sten-Christian Pedersen trer ut av alle sine verv i folkevalgte organ for resten av valgperioden, jfr. saksbehandlingsforskriften for Longyearbyen lokalstyre 15. Som nytt varamedlem i Kontrollutvalget velges: Som nytt medlem i Skatteklagenemnda velges: Saksopplysninger: Sten-Christian Pedersen har i brev datert 6/ gitt beskjed om at han flytter til fastlandet den 1/9, og han ber derfor om at han blir fritatt fra alle sine politiske verv i Longyearbyen lokalstyre. Pedersen har følgende verv: - 2. varamedlem for Høyre i lokalstyret - Varamedlem i Kontrollutvalget - Medlem i Skatteklagenemnda I forskrift om saksbehandlingsregler for Longyearbyen lokalstyre («Saksbehandlingsforskriften»), 15, står det flg. vedrørende uttreden: Side 14

15 2011/ Side 2 av 2 «Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra Longyearbyen for ett år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.» Under saksbehandlingsforskriften 16, 2. og 3. ledd, står det følgende: «Hvis medlemmer av lokalstyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et lokalstyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn lokalstyret eller lokalstyrekomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.» Vurdering: I h.h.t. saksbehandlingsforskriften skal Pedersen strykes som varamedlem for Høyre til lokalstyret når han flytter, og de øvrige varamedlemmene vil da automatisk rykke ett hakk opp. Det skal altså ikke foretas nytt valg av varamedlem til lokalstyret. Det må imidlertid foretas valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget og nytt medlem til Skatteklagenemnda, jfr. saksbehandlingsforskriftens 16, 3. ledd. Medlemmer skal velges fra «den samme gruppe som den utredende tilhørte.» Medlemmer og varamedlemmer i nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet, samt ansatte i Longyearbyen lokalstyre, kan ikke velges til verv i kontrollutvalget. Side 15

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden Møteinnkalling Konstituerende møte i lokalstyret for perioden 2015 2019 Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 26.08.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.09.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 25.08.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 25.10.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.01.2015, kl 15:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom "Galileo" Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 14.03.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 31.01.2017, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

SØKNADSSKJEMA HØST 2012

SØKNADSSKJEMA HØST 2012 SØKNADSSKJEMA HØST 2012 Prosjektnummer Mottatt dato Fylles ut av Svalbards miljøvernfond Søknadsfrist 15. SEPTEMBER 2012 1. Kort informasjon om søker og prosjektet/tiltaket Prosjektnavn Navn på søker Organisasjon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elise Strømseng MEDL AP Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Bente Næverdal MEDL AP Geir Hekne MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elise Strømseng MEDL AP Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Bente Næverdal MEDL AP Geir Hekne MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.11.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, møterom Newtontoppen, 3. etg. Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Odd Gunnar

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 18.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Ea Augusta Lykke Syse

Ea Augusta Lykke Syse Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Ungdomsrådet Protokoll 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara.

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara. Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.02.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.04.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Møteinnkalling 3/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Torgeir

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16787/2012 2011/10125 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/51 Formannskapet 28.03.2012 Bystyret 29.03.2012 Krav om lovlighetskontroll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/10893-1 Saksbehandler: Lise Cathrine Pedersen Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar reviderte retningslinjer for tilskudd

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer