Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Forfall kan også meldes pr. epost til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Vi gjør oppmerksom på at ref.saker ikke står oppført på sakslista, da vi ikke har saker til referering. Hatteng, 09. juni 2009 Hallgeir Naimak (s) Leder Elisabeth Skare sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 21/09 Kulturmidler Tilskudd til voksenopplæring 2009/6185 PS 22/09 Kulturmidler tilskudd til anlegg 2009/6186 PS 23/09 Kulturmidler tilskudd til drift av idrettslag 2009/6187 PS 24/09 Kulturmidler tilskudd til drift av skytterlag 2009/6188 PS 25/09 Kulturmidler tilskudd til drift av lag og foreninger 2009/6189 Side 2

3 Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Elisabeth Skare Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 21/09 Storfjord Styret for oppvekst og kultur Kulturmidler Tilskudd til voksenopplæring Henvisning til lovverk: - retningslinjer for tildeling av kulturmidler 2009 Rådmannens innstilling Følgende lag gis et tilskudd til voksenopplæring over post slik: Lag/forening Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn IL 1450, Skibotn motorsportklubb 1550, Hatteng husflidlag 0,- Storfjord skytterlag 0,- Saksopplysninger Ved søknadsfristens utløp var det kommet 4 søknader om tilskudd til voksenopplæring; Skibotn IL, Skibotn motorsportklubb, Hatteng husflidlag og Storfjord skytterlag. I hht retningslinjer for tildeling av midler står det blant annet følgende: Det gis også prosentvis tilskudd til trener-/lederopplæring. Kopi av kvittering for betalt kursavgift vedlegges. Hatteng husflidlag og Storfjord skytterlag har ikke lagt ved dokumentasjon for utgifter knyttet til dette og er derfor ikke kommet med i beregning av tilskudd. Skibotn IL og Skibotn motorsportklubb er begge klubber med høyt medlemstall og høy aktivitet. Skibotn IL har hatt utgifter kurs for spinninginstruktør for 1 person. Skibotn motorsportklubb har hatt utgifter til aktivitetslederkurs for 2 personer. Side 3

4 Vurdering Tilskudd til voksenopplæring er vurdert i forhold til de faktiske utgifter som Skibotn IL og Skibotn motorsportklubb hadde i Utfra totalbudsjettet for voksenopplæring er det satt av kr. 3000,- til fordeling. Maksgrensen for det enkelte lag/forening er satt til 25% av totale utgifter. Fordelingen blir derfor slik: Utgifter 25 % Tilskudd Avrundet Skibotn IL ,5 1441, Skibotn motorsportklubb , Hatteng husflidslag 0 0 Mangler dok Storfjord skytterlag 0 0 Mangler dok , Side 4

5 Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Elisabeth Skare Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 22/09 Storfjord Styret for oppvekst og kultur Kulturmidler tilskudd til anlegg Henvisning til lovverk: - retningslinjer for tildeling av kulturmidler 2009 Rådmannens innstilling Følgende lag/foreninger gis et tilskudd til drift av anlegg over post slik: Lag/forening Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Storfjord IL 2150, Skibotn IL 2100, Storfjord SKL 5700, Skibotn skytterlag 2100, FH Otertun 1900, Storeng Steindal Trim 1900, Signaldal IL 150, Signaldalen bygdelag 2000, Storfjord MC-klubb 2000, Saksopplysninger Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 9 søknader om tilskudd til drift av anlegg; Storfjord IL, Skibotn IL, Storfjord skytterlag, Skibotn skytterlag, FH Otertun, Storeng Steindalen Trim, Signaldalen IL, Signaldalen bygdelag og Storfjord MC-klubb. Ihht retningslinjene tildeles midler til drift av anlegg til lag og foreninger som har eiendom (samfunnshus/grendehus, baneanlegg, skianlegg osv.) Side 5

6 Fordelingen skjer ut fra kommunens budsjettramme og baserer seg på lagenes aktivitetsnivå og lagets driftsutgifter i det tilbakelagte året. Alle søknadene hadde dokumentert sine utgifter i vedlagt regnskap og årsmelding slik at fordelingen er gjort med denne dokumentasjonen som grunnlag. I søknad fra FH Otertun og Storeng Steindalen Trim ble det funnet avvik i forhold til søknadssum oppgitt i søknad og innlevert regnskap. Storeng Steindalen Trim har anført de totale driftsutgiftene til kr ,-. Ved gjennomgang av regnskap for 2008 kan vi lese at de faktiske driftsutgiftene beløper seg til kr ,42. Det er denne summen som legges til grunn ved fordeling av driftsmidler. I søknad fra FH Otertun ble det også funnet avvik. De ha anført de totale driftsutgiftene til kr ,-. Ved gjennomgang av deres regnskap finner vi at de faktiske utgiftene er kr ,-. Det er denne summen som legges til grunn ved fordeling av driftsmidler. Vurdering Tilskudd til drift av anlegg er vurdert ut fra de faktiske utgifter de enkelte lag og foreninger hadde i 2008 i henhold til innlevert regnskap. Tilskudd til drift av anlegg har en budsjettramme i år på kr ,- og fordelingen blir derfor slik: Utgifter Avrundet Tilskudd Avrundet Storfjord IL 40713, , Skibotn IL 40207, , Storfjord SKL , Skibotn skytterlag , FH Otertun , Storeng Steindal Trim 35886, , Signaldal IL 2771, , Signaldalen bygdelag 37715, , Storfjord MC-klubb 37367, , Nøkkeltall , Side 6

7 Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Elisabeth Skare Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 23/09 Storfjord Styret for oppvekst og kultur Kulturmidler tilskudd til drift av idrettslag Henvisning til lovverk: - retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordelingsnøkkel, idrett Rådmannens innstilling Følgende idrettslag gis tilskudd til drift av idrettslag over post slik: Idrettslag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn klatreklubb 1000, Skibotn IL 23500, Storfjord IL 16500, Saksopplysninger Retningslinjene for tildeling av midler til drift av lag skal i hovedsak benyttes til drift av idrettog friluftsaktiviteter, skytterlag, barne- og ungdomsaktiviteter, og allmenne kulturaktiviteter. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknad om driftstilskudd til idrettslag fra 2 idrettslag, Skibotn IL og Storfjord IL. I tillegg var det kommet søknad fra Lyngenfjord klatreklubb som også betegnes som idrettslag ettersom de er registrert i Norges Idrettsforbund (NIF). Vurdering Tilskudd til drift av idrettslag går utelukkende til idrettslag som er tilknytta Norges Idrettsforbund (NIF). Per i dag gjelder dette 3 idrettslag i Storfjord kommune; Storfjord IL, Skibotn IL og Lyngenfjord klatreklubb. Side 7

8 Lyngenfjord klatreklubb er i etableringsfasen og har derfor ikke kommet i gang med aktiviteter. De har heller ikke regnskap eller årsmelding. Ettersom tilskuddet beregnes på bakgrunn av aktiviteter i 2008, faller de naturlig utenfor tilskuddordningen, men er berettiget minstebeløpet på kr. 1000,- i oppstartsfasen. Storfjord IL og Skibotn IL fyller vilkårene for tildelig. Storfjord IL har 2 aktiviteter (ski og fotball) som gir grunnlag for aktivitetsstønad. Aktiviteten i Storfjord IL gir 7,5 poeng som grunnlag for utregning av aktivitetsstønad. Skibotn IL har 8 aktiviteter (landhockey/gubbetrim, ungdomstrim, volleyball, ski og skøyter, trim- og turmarsjgruppe, sykkel, fotball, barneidrett) som gir grunnlag for aktivitetsstønad. Aktiviteten i Skibotn IL gir 8 poeng som grunnlag for utregning av aktivitetsstønad. ¼ av det totalt beløpet fordeles som grunnstønad, med basis i antall ulike idretter eller undergrupper som blei drevet av laget foregående år, dokumentert med kopi av terminlister eller kvittering for betalt deltakeravgift. De resterende ¾ fordeles som aktivitetsstønad, og baseres på poeng ut fra de aktiviteter som blir drevet i laget. Poengsystemet for dette finnes i vedlagte fordelingsnøkkel. Budsjett 41000,- Grunnstønad ¼ 10000,- Akt.midler ¾ 30000,- Ant. akt. Akt.poeng Skibotn IL 8 8 Storfjord IL 2 7, ,5 Grunnstønad Akt.midler Sum Avrundet Skibotn klatrekl 1000,- 1000,- 1000,- Skibotn IL 8000, , , ,- Storfjord IL 2000, , , , , , , ,- Merknader: 1. Storfjord IL Skigruppa er kommet i gang med trening og anses som trimgruppe = 0,5 p 2. Storfjord IL damelag senior utgjør 1 p (ikke 2 p som anført i søknad) Side 8

9 Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Elisabeth Skare Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 24/09 Storfjord Styret for oppvekst og kultur Kulturmidler tilskudd til drift av skytterlag Henvisning til lovverk: - retningslinjer for tildeling av kulturmidler 2009 Rådmannens innstilling Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn skytterlag 4400, Storfjord skytterlag 8600, Saksopplysninger Retningslinjer for tildeling av midler til drift av lag skol i hovedsak benyttes til drift av idrett- og friluftsaktiviteter, skytterlag, barne- og ungdomsaktiviteter, og allmenne kulturaktiviteter. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknad om driftstilskudd til skytterlag fra 2 skytterlag, Skibotn skytterlag og Storfjord skytterlag. Vurdering Det finnes to skytterlag i Storfjord kommune, Storfjord skytterlag og Skibotn skytterlag. Antall aktiviserte barn og ungdom har vært lagt til grunn for fordelinga av halve tilskuddsbeløpet, mens arrangementer og aktiviteter for øvrig er lagt til grunn for resterende del av potten. Side 9

10 Fordelingen vil da se slik ut: Budsjett Ungdomsarbeid 1/ Arrangementer 1/ Ant. akt. Medl. u. 19 år +arr. Skibotn skytterlag 12 3 Storfjord skytterlag Ungdomsarb. Akt. + arr. Sum avrundet Skibotn skytterlag , , ,- Storfjord skytterlag , , , ,- Skibotn skytterlag Medlem u. 19 år 6500 x 12 medl : 30 medl. totalt 2600,- Ant. aktiviteter 6500 x 3 akt : 11 akt totalt 1772,72 = Totalt driftsmidler skytterlag, avrundet 4400,- Storfjord skytterlag Medlem u 19 år 6500 x 18 medl : 30 medl. totalt 3900,- Ant. aktiviteter 6500 x 8 akt : 11 akt totalt 4727,27 = Totalt driftsmidler skytterlag, avrundet 8600,- Side 10

11 Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Elisabeth Skare Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 25/09 Storfjord Styret for oppvekst og kultur Kulturmidler tilskudd til drift av lag og foreninger Henvisning til lovverk: - retningslinjer for tildeling av kulturmidler 2009 Rådmannens innstilling Følgende lag gis tilskudd til drift av lag og foreninger over post slik: Lag/forening Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn motorsportklubb 5000, Oteren framlag 7000, Signaldal IL 1000, Folkets Hus Otertun 1000, Storeng Steindal Trim 7000, Storfjord seniordans 2000, Storfjordkoret 3000, Signaldalen bygdelag 6500, Skibotn husflidslag 2000, Hatteng husflidslag 1500, Storfjord pensjonistforening 1000, Skibotn pensjonistforening 1000, Storfjord hagelag 1000, Storfjord motorsykkelklubb 1000, Nord Troms storlag NAAF 1000, Saksopplysninger Retningslinjene for tildeling av midler til drift av lag skal i hovedsak benyttes til drift av idrettsog friluftsaktiviteter, skytterlag, barne- og ungdomsaktiviteter, og allmenne kulturaktiviteter. Side 11

12 Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknad om driftstilskudd fra 15 ulike lag og foreninger. Tilskudd til drift av lag fordeles på bakgrunn av aktivitet i 2008, og det kreves at årsmelding og regnskap for 2008 legges ved, sammen med budsjett for Minstebeløp for tilskudd er satt til kr. 1000,-. Vurdering Denne budsjettposten på kr ,- er til fordeling til alle andre lag og foreninger i Storfjord kommune. Søkerne spenner over et vidt spekter av type aktivitet og målgruppe. Det er lagt stor vekt på å prioritere lag og foreninger som jobber med barn og unge, og her er aktivitetsnivået i 2008 bestemmende for innstilling til tilskuddsbeløpet. Det er også lagt vekt på at lag og foreninger som driver med fysisk aktivitet for grupper som ellers kan bli inaktive skal få uttelling for dette. Budsjett Barn og unge 6/ ~ Øvrige 8/ ,66667 ~ Medl.u.19 år Medl. tot. Tilskudd Skibotn motorsportklubb høy akt, mange barn Oteren framlag høy akt, mange barn Signaldal IL liten akt, minstebeløp Folkets Hus Otertun liten akt, Minstebeløp Nedgang medl. Stor akt, mange Storeng Steindal Trim barn Storfjord seniordans fysisk aktivitet ikke i drift 1.halvår 08. Aktiv fra Storfjordkoret høst 08 Signaldalen bygdelag høy aktivitet, mange medlemmer Skibotn husflidslag høy aktivitet tross få medlemmer Hatteng husflidslag Økt tilskudd pga akt for barn Storfjord pensjonistforening Minstebeløp Skibotn pensjonistforening Minstebeløp Storfjord hagelag Minstebeløp Storfjord minstebeløp, mer som en motorsykkelklubb interesseorg. m akt. Nord Troms storlag NAAF Aktivitet sept - des Side 12

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer