Særutskrift: Ny politisk organisering fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014"

Transkript

1 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Sissel Helen Hultgren Særutskrift: Ny politisk organisering fra Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/ Lokalstyret 80/ Lokalstyrets behandling Administrasjonssjefen satte fram flg. tilleggsforslag: I forbindelse med organisasjonsendringen, og at foretakene legges ned, gjelder følgende delegasjoner fra : - Delegasjon gitt til MNU videreføres til administrasjonsutvalget frem til teknisk utvalg er etablert. - Delegasjon gitt til foretakene som ikke gjelder daglig drift delegeres til administrasjonsutvalget frem til henholdsvis til teknisk utvalg og utvalg for oppvekst og kultur er etablert. - Delegasjon knyttet til daglig drift i foretakene delegeres til administrasjonssjefen. Delegasjonene gjelder frem til nytt delegasjonsreglement er vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling og administrasjonssjefens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Lokalstyrets vedtak Lokalstyre vedtar ny politisk organisering fra i henhold til vedlagte forslag. I forbindelse med organisasjonsendringen, og at foretakene legges ned, gjelder følgende delegasjoner fra : - Delegasjon gitt til MNU videreføres til administrasjonsutvalget frem til teknisk utvalg er etablert. - Delegasjon gitt til foretakene som ikke gjelder daglig drift delegeres til administrasjonsutvalget frem til henholdsvis til teknisk utvalg og utvalg for oppvekst og kultur er etablert. - Delegasjon knyttet til daglig drift i foretakene delegeres til administrasjonssjefen. Delegasjonene gjelder frem til nytt delegasjonsreglement er vedtatt. Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyre vedtar ny politisk organisering fra i henhold til vedlagte forslag.

2 2012/ Side 2 av 6 Anbefaling: Lokalstyre vedtar ny politisk organisering fra i henhold til vedlagte forslag. Saksopplysninger: Sammendrag: Bakgrunn for omorganiseringsprosjektet Lokalstyret har sammen med administrasjonssjefen bedt om å få en evaluering av sin organisering med fokus på demokratisk og administrativ ledelse og styring (SNU 2). Prosessen skulle lede frem til alternative forslag til organisering som er mer kostnadseffektiv og vil gi bedre styring og ledelse av Longyearbyen lokalstyre (LL), samt styrke legitimiteten til lokalstyret/au. KS Konsulent v/brit Eirin Bøe Olssøn var prosjektleder for oppdraget og har skrevet rapporten "organisasjonsanalyse evaluering av administrativ og politisk organisering av LL", som er en analyse av hvordan den politiske styringen blir ivaretatt. Analysen er gjennomført med fokus på demokratisk kontroll, styringseffektivitet, produktivitet, samspill mellom foretakene og LL, samspill politikk og administrasjon, kompleksitet samt politiske og administrative omkostninger. Longyearbyen lokalstyre har i dag organisert sin kjernevirksomhet i tre kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11. Sammenlignet med kommuner på fastlandet er dette en unik modell for den type virksomhet som LL driver. Sitat fra sammendraget i rapporten: «Modellen er i seg selv administrativt ressurskrevende fordi den krever en formalisering av administrativt samarbeid mellom administrasjonen i foretaket opp mot styret, og mellom foretaket og lokalstyrets administrasjon. Longyearbyen lokalstyre kan i motsetning til kommuner på fastlandet ikke hente ut stordriftsfordeler gjennom samarbeid med andre kommuner. Det er derfor vår oppfatning at eventuelle effektiviseringsgevinster må søkes og hentes ut i egen organisasjon og at dagens organiseringsmodell legger begrensinger på et slikt arbeid. Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at foretaksorganiseringen som en helhetlig styringsmodell fragmenterer, formaliserer og byråkratiserer de politiske og administrative prosessene, snarere enn å sikre helhet, samarbeid og transparens. I dette ligger det at Longyearbyen lokalstyre har et betydelig potensial for å sikre en mer styringseffektiv organisasjon som henter sin legitimitet i lokalstyret og AU. Vi anbefaler derfor å forenkle og tydeliggjøre den politiske styringen innenfor lokalstyret og AU ved at foretakene legges ned. Det bør videre vurderes om det er fortsatt er behov for et miljø- og næringsutvalg, eller om denne myndigheten kan tillegges lokalstyret og AU. En reduksjon av antall politiske utvalg vil ytterligere bidra til å tydeliggjøre lokalstyrets legitimitet. Vi anbefaler derfor at ansvar for drift innenfor foretakenes eksisterende vedtekter legges til administrasjonssjef iht. et revidert delegasjonsreglement. Organisasjonens størrelse tilsier en administrativ modell med maksimalt 2 kommunalsjefer.»

3 2012/ Side 3 av 6 Etter administrasjonssjefens vurdering ga rapporten fra KS en god statusbeskrivelse og til dels klare anbefalinger for videre organisasjonsutvikling/omorganisering. Politiske omkostninger omtalt i rapporten "organisasjonsanalyse": LL har ikke klart å etablere seg som en tydelig bestiller overfor foretakene. Fravær av en enhetlig forståelse av strategi og skillet opp mot drift. Grensesnitt, rolleforståelse og myndighet mellom foretakene, administrasjon og folkevalgte er utydelig, uavklart og til dels overlappende. Sannsynligvis knyttet til at få folkevalgte skal fylle mange roller, forsterket av høy turnover og bruk av vara. En uklar forståelse av strategiarbeid bidrar til at en del saker går i en "runddans" mellom administrasjonene, styrene og lokalstyret/au. Lokalstyrets legitimitet svekkes til fordel for styrene. Modellen må være "villet": De folkevalgte selv ønsker en tettere styring av virksomheten som i dag er lagt til foretakene. Modellen oppfattes som kostnadskrevende og byråkratiserende av både ansatte og folkevalgte. Oppfølging av rapporten I lokalstyrets møte den ble følgende vedtatt for oppfølging av rapporten: 1. Lokalstyret tar innholdet i rapporten fra KS Konsulent "organisasjonsanalyse, evaluering av administrativ og politisk organisering" til etterretning, og gir sin tilslutning til konklusjonen som trekkes i rapporten. 2. Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å legge fram prosjektplan for oppfølging av rapporten SNU 2 fase Partssammensatt AU (PU) skal være styringsgruppe for arbeidet med oppfølging av rapporten - SNU 2 fase Hovedavtalens regler om ansattes medvirkning utnyttes maksimalt i en slik prosess. Prosjektet SNU 2 Prosjektplanen for SNU 2 m/ prosjektkalender ble vedtatt i PU (styringsgruppa) den og av lokalstyret den Effektmål i omorganiseringsprosessen omtalt i prosjektplanen: Styrke legitimiteten til lokalstyret og den administrative styringen ved å etablere bedre redskap for politisk styring og styrke legitimiteten til lokalstyret Skille mellom politikk og administrasjon i en rendyrket politisk-administrativ modell gjennom å etablere en organisasjonsmodell som er åpen, enkel og mer effektiv. Hovedprinsipper midtveis i prosessen Lokalstyret vedtok den enstemmig nedenstående hovedprinsipper som skulle ligge til grunn for den videre prosessen med ny politisk organisering: Administrasjonssjefen fortsetter arbeidet med ny organisasjonsstruktur (SNU 2) i Longyearbyen lokalstyre, etter følgende hovedprinsipper: 1. De formaliserte styringslinjene reduseres og organisasjon forenkles ved at foretaksmodellen avvikles, og ny organisasjonsmodell etableres. 2. Det etableres en to-nivå organisasjonsmodell med 2 sektorbaserte "kommunalsjefer". Inntil videre kaller vi disse stillingene for sektorsjef.

4 2012/ Side 4 av 6 3. Organisasjonen skal være åpen, enkel og mer effektiv, og det skal være "kort vei" til beslutningene. Dette skal ivaretas gjennom blant annet tydelige lederavtaler og delegasjoner. 4. Samfunnsutviklingsrollen skal tydeliggjøres i nye delegasjoner. 5. Den endelige modellen skal ivareta politisk og administrativ kontroll og styring. 6. Organisasjonen skal ha felles arbeidsgiverpolitikk, personalpolitikk, verdigrunnlag og etiske retningslinjer. I tråd med vedtaket nevnt over, vil altså administrativ organisering bli endret til en to-nivå modell, med administrasjonssjef og 2 sektorsjefer i nivå 1, og enhetsledere i nivå 2. I tillegg vil en liten stab bli knyttet til nivå 1. Valg av flat struktur påvirker også i stor grad valg av politisk modell. Utarbeidelse av ny politisk organisasjonsmodell Styringsgruppa har gått gjennom ulike alternative modeller som kunne være aktuelle sett i lys av konklusjonen i rapporten fra KS. I notat til AU av , ble det ulike organisasjonsmodeller presentert. På bakgrunn av dette gjennomførte lokalstyre et arbeidsmøte , der de forskjellige modellene ble diskutert. I tillegg ble ulike erfaringsbaserte forskningsrapporter gjennomgått. Næringskomitéen ble næringskomitéen opprettet, med mandat å sette fokus på utviklingen av og tilretteleggingen for næringslivet i Longyearbyen. Som et ledd i forenklingen av den politiske strukturen, foreslås næringskomitéen avviklet fra 1. januar Det er viktig å opprettholde fokus på utviklingen av og tilretteleggingen for næringslivet i Longyearbyen. Dette arbeidet, slik det framgår av næringskomitéens mandat og myndighetsområde, foreslås lagt til lokalstyreleders funksjon, og vil bli hensyntatt i forbindelse med utarbeidelsen av delegasjonsreglementene. Ny politisk organisasjonsmodell Utvalgene Sammensetting og valg av medlemmer Lokalstyret består av 15 medlemmer samt varamedlemmer. Administrasjonsutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til lokalstyret skal velges blant lokalstyrets faste medlemmer for hele valgperioden. (Svalbardloven 35) Kontrollutvalget skal bestå av minimum 3 medlemmer og velges etter bestemmelsene i kommunelovens 77 (jfr. Svalbardloven 44). Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant lokalstyrets medlemmer. Utelukket fra valg er lokalstyreleder og nestleder, medlemmer og

5 2012/ Side 5 av 6 varamedlemmer i AU og andre nemnder/utvalg i lokalstyret som har beslutningsmyndighet, samt ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Ved valg til alle andre organer enn lokalstyret gjelder reglene i Kapittel 2 i saksbehandlingsforskriften ( 3, 4, 5a) om representasjon av begge kjønn. Utvalgene I modellen foreslås tre utvalg i tillegg til AU. Partssammensatt utvalg (PU) skal bestå av AU med tillegg av 2 representanter fra de ansatte. De ansatte velger selv sine 2 medlemmer og varamedlemmer. I tillegg til bestemmelsene i Hovedavtalens 4, vil delegasjonene bli som tidligere; med myndighet til å ta beslutninger av overordnet og prinsipiell karakter, fatte vedtak om overordnet personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer, samt fastsette forhandlingsrammer og profil i forkant av lønnsoppgjør og andre forhandlinger. Det er lagt til grunn at Teknisk utvalg (TU) og Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) skal bestå av medlemmene i AU supplert med 2 ekstra politikere valgt blant lokalstyremedlemmene. Når det gjelder varamedlemmer til disse utvalgene vil det være mer hensiktsmessig å velge disse uavhengig av varamedlemmene som er valgt til AU. Dette ut fra flg.: - Varamedlemmer til AU må kunne velges inn som en av de 2 faste «ekstra-»medlemmene i TU/OKU (de kan ikke sitte både som medlem og vara.) - Varamedlemmer bør oppnevnes ut i fra interesse, kompetanse og engasjement. - AU har i dag 5 medlemmer fordelt på 3 grupperinger (Ap, H. TF). AP har 4 varamedlemmer, H og TF 2 hver. Dette betyr at det kun er 2 av lokalstyrets faste medlemmer (begge fra Konsekvenslista) som ikke har en rolle i forhold til AU. En av disse sitter i kontrollutvalget og kan dermed ikke være medlem eller varamedlem i et annet utvalg med beslutningsmyndighet. Det kan derfor være nødvendig å oppnevne varamedlemmer til TU/OKU som ikke er faste medlemmer i lokalstyret om kabalen skal gå opp. Dette kan også bli nødvendig for å oppfylle kravet om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Forslag: Administrasjonsutvalget 5 medlemmer: Ingen endringer. AU er allerede valgt for hele perioden, jfr. Svalbardloven 35. Det foretas suppleringsvalg når medlemmer/varamedlemmer trer ut. Kontrollutvalget 5 medlemmer: Opprettholdes som i dag. Ett medlem med vara er valgt blant lokalstyrets medlemmer. Partssammensatt utvalg 7 medlemmer: Ingen endring. Består av medlemmer og varamedlemmer som i AU, samt 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Teknisk utvalg 7 medlemmer: Nytt utvalg. Valget gjennomføres som avtalevalg, jfr. saksbehandlingsforskriftens 5a. Utvalget skal bestå av de 5 faste medlemmene i AU samt 2 medlemmer valgt blant lokalstyrets øvrige medlemmer. Det velges varamedlemmer for hver gruppe tilsvarende antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Oppvekst- og kulturutvalg 7 medlemmer: Nytt utvalg. Valget gjennomføres som avtalevalg, jfr. saksbehandlingsforskriftens 5a. Utvalget skal bestå av de 5 faste medlemmene i AU samt 2 medlemmer valgt blant lokalstyrets øvrige medlemmer.

6 2012/ Side 6 av 6 Det velges varamedlemmer for hver gruppe tilsvarende antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Vurdering: Med bakgrunn i diskusjonene i blant annet lokalstyret, AU og PU, samt KS sin rapport "organisasjonsanalyse", anbefaler administrasjonssjefen ovenstående foreslåtte politiske organisering fra Vedleggene er tidligere delt ut, men for oversiktens del og for ordens skyld legges de viktigste styringsdokumentene ved i saken. Vedlegg: 1 Prosjektplan 2 Prosjektkalender 3 Notat til AU vedrørende fremtidig politisk organisering, dat Andre vedlegg: 1 Organisasjonsanalyse. Rapport fra KS-Konsult (Dokumentet ligger på

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer