Prosjektplan for SNU 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for SNU 2"

Transkript

1 Prosjektplan for SNU 2 April 2013 Hvert fremskritt begynner i det små og skyldes et enkelt menneske Henry Ford

2 Innhold 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTPLANEN BAKGRUNN OG VEDTAK AV Rapport "organisasjonsanalyse" Omkostninger Omkostninger ved foretaksmodell i LL: Politiske kostnader: Administrative kostnader Hovedanbefalinger fra rapporten Vedtak av PROSJEKTORGANISERING Prosjekteier: LOKALSTYRET Styringsgruppe: Partssammensatt utvalg (PU) Prosjektansvarlig administrasjonssjef Lars Ole Saugnes Prosjektleder Sissel Helen Hultgren Rådgivende grupper Koordineringsgruppen Tillitsmannsutvalget (TMU) Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Foretaksstyrene MÅLFORMULERING Resultatmål: Effektmål: Prosessmål: OMFANG OG AVGRENSNINGER Begrepsforklaring: Avgrensninger Oppfølging SNU GJENNOMFØRING Delprosjekter Hovedaktiviteter/milepæler Prosjektkalender INFORMASJON- OG KOMMUNISKASJONSSTRATEGI Overordnet: Intranett Verdidokument Ansattes medvirkning i prosjektet Kommunikasjon og informasjon - refleksjoner Vurdering av hva slags informasjon ØKONOMI EVALUERING AV PROSJEKTET... 9 side 10 Vedlegg 1: Delprosjekt Vedlegg 2: Milepælsplan for våren med aktiviteter og ansvar Vedlegg 3: Prosjektkalender...14

3 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTPLANEN Prosjektplanens hensikt er å beskrive bakgrunn, mål, formål og fremdrift i prosjektet og skal bidra til å etablere grunnlag for styring og ledelse av prosjektet. Prosjektplanen er prosjektets sentrale styringsdokument. Prosjektplanen skal beskrive hvordan det skal arbeides, hvem som skal delta og hvilke omfang og avgrensinger prosjektet skal forholde seg til. Videre skal dokumentet beskrive ansvars- og rolleavklaring for prosjektets deltakere. Prosjektplanen skal gi anvisninger for hvordan resultater skal dokumenteres og hvordan prosjektet ved avslutning skal evalueres. I tillegg til å være et styringsdokument, skal prosjektplanen også kunne nyttiggjøres som informasjon til ansatte, folkevalgte og andre som måtte ha interesse av å følge prosjektet. En prioritert del av dette prosjektet er å gi økt kunnskap om innholdet og forståelse av sentrale problemstillinger, samt utstrakt medvirkning fra folkevalgte og ansatte. Prosjektleder har ansvar for oppdatering av prosjektplanen med vedlegg. 2 BAKGRUNN OG VEDTAK AV RAPPORT "ORGANISASJONSANALYSE" Lokalstyret har sammen med administrasjonssjefen bedt om å få en evaluering av sin organisering med fokus på politisk og administrativ ledelse og styring (SNU 2). KS Konsulent v/brit Eirin Bøe Olssøn har vært prosjektleder for oppdraget og skrevet rapporten "organisasjonsanalyse". Rapporten baserer seg på en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av hvordan den politiske styringen blir ivaretatt, med fokus på demokratisk kontroll, styringseffektivitet, produktivitet, samspill mellom foretakene og LL, samspill politikk/administrasjon, kompleksitet, samt politiske og administrative omkostninger. Rapporten er selve grunnlaget for denne prosjektplanen. Sitat fra sammendraget i rapporten: «Modellen er i seg selv administrativt ressurskrevende fordi den krever en formalisering av administrativt samarbeid mellom administrasjonen i foretaket opp mot styret, og mellom foretaket og lokalstyrets administrasjon. Longyearbyen lokalstyre kan i motsetning til kommuner på fastlandet ikke hente ut stordriftsfordeler gjennom samarbeid med andre kommuner. Det er derfor vår oppfatning at eventuelle effektiviseringsgevinster må søkes og hentes ut i egen organisasjon og at dagens organiseringsmodell legger begrensinger på et slikt arbeid. Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at foretaksorganiseringen som en helhetlig styringsmodell fragmenterer, formaliserer og byråkratiserer de politiske og administrative prosessene, snarere enn å sikre helhet, samarbeid og transparens. I dette ligger det at Longyearbyen lokalstyre har et betydelig potensial for å sikre en mer styringseffektiv organisasjon som henter sin legitimitet i lokalstyret og AU. 1

4 Vi anbefaler derfor å forenkle og tydeliggjøre den politiske styringen innenfor lokalstyret og AU ved at foretakene legges ned. Det bør videre vurderes om det fortsatt er behov for et miljø- og næringsutvalg, eller om denne myndigheten kan tillegges lokalstyret og AU. En reduksjon av antall politiske utvalg vil ytterligere bidra til å tydeliggjøre lokalstyrets legitimitet. Vi anbefaler derfor at ansvar for drift innenfor foretakenes eksisterende vedtekter legges til administrasjonssjef iht. et revidert delegasjonsreglement. Organisasjonens størrelse tilser en administrativ modell med maksimalt 2 kommunalsjefer.» 2.2 OMKOSTNINGER Oppsummert forteller rapporten at den økonomiske og politiske styringen i Longyearbyen lokalstyre ivaretar kontroll og styring, men at organisasjonsmodellen har i seg en rekke omkostninger og kostnader, herunder særskilt nevnt: Omkostninger ved foretaksmodell i LL: Liten organisasjon i forhold til antall ansatte og i ansvarsområder sammenlignet med fastlandskommuner. Liten organisasjon i forhold til kompleksiteten i dagens organisasjonsmodell Politiske kostnader: LL har ikke klart å etablere seg som en tydelig bestiller overfor foretakene. Fravær av en enhetlig forståelse av strategi og skillet opp mot drift. Grensesnitt, rolleforståelse og myndighet mellom foretakene, administrasjon og folkevalgte er utydelig, uavklart og til dels overlappende. Sannsynligvis knyttet til at få folkevalgte skal fylle mange roller, forsterket av høy turnover og bruk av vara. En uklar forståelse av strategiarbeid bidrar til at en del saker går i en "runddans" mellom administrasjonene, styrene og lokalstyret/au. Lokalstyrets legitimitet svekkes til fordel for styrene. Modellen må være "villet": De folkevalgte selv ønsker en tettere styring av virksomheten som i dag er lagt til foretakene Administrative kostnader Foretaksmodellen krever en formalisering av samarbeid om drift/administrasjon. 3 selvstendige foretak krever egne regnskap/budsjett, styre, herunder også styrebehandling av driftssaker. Kompleksiteten ved styringsmodellen satt opp mot de ansvarsområdene og størrelsen på organisasjonen, tilsier at den fremstår som unødvendig komplisert, utilgjengelig og bidrar til fragmentering av organisasjonen. Kontinuerlige effektiviseringsgevinster må hentes ut av egen organisasjon (mangel på interkommunale samarbeidsmuligheter) modellen legger formelle begrensninger. De administrative omkostningene knytter seg til organisasjons størrelse og struktur hvor foretakenes selvstendighet legger direkte begrensninger for organisatoriske grep som et ledd i et kontinuerlig kvalitets- og effektiviseringsarbeid. Modellen oppfattes som kostnadskrevende og byråkratiserende av både ansatte og folkevalgte. 2

5 2.3 HOVEDANBEFALINGER FRA RAPPORTEN I rapporten er det også gitt følgende hovedanbefalinger: Styrke legitimiteten til lokalstyret og den administrative styringen. Skille mellom politikk og administrasjon i en rendyrket politisk-administrativ modell. 2.4 VEDTAK AV Som følge av organisasjonsanalysen og rapporten beskrevet over, er det fattet følgende vedtak i lokalstyre som legger føringer for denne prosjektplanens innhold: 1. Lokalstyret tar innholdet i rapporten fra KS Konsulent «Organisasjonsanalyse, evaluering av administrativ og politisk organisering» til etterretning. 2. Lokalstyret ber administrasjonssjefen om å legge fram prosjektplan for oppfølging av rapporten SNU 2 fase Partssammensatt AU skal være styringsgruppe for arbeidet med oppfølging av rapporten SNU 2 fase Hovedavtalens regler om ansattes medvirkning utnyttes maksimalt i en slik prosess. 3 PROSJEKTORGANISERING På bakgrunn av vedtaket av har administrasjonssjefen satt opp følgende prosjektorganisering på vegne av lokalstyret: 3.1 PROSJEKTEIER: LOKALSTYRET Longyearbyen lokalstyres øverste beslutningsorgan er lokalstyret. Christin Kristoffersen er lokalstyreleder. Det er lokalstyret som fatter endelig vedtak om organisatoriske endringer i SNU 2 prosjektet. 3.2 STYRINGSGRUPPE: PARTSSAMMENSATT UTVALG (PU). Lokalstyreleder Christin Kristoffersen er styringsgruppens leder. AU: Christin Kristoffersen (AP), Anita Johansen (AP), Odd-Gunnar Brøto Braaten (AP), Kristin Furu Grøtting (TF), Geir Hekne (H) Ansattrepresentanter: Aimee Lind Adamiak, Mari Tefre Styringsgruppen er prosjektansvarliges støttespiller og rådgiver. Styringsgruppens viktigste oppgave er: Godkjenne prosjektplanen. Bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser. Gi råd/støtte i problemstillinger. Følge med i prosjektets fremdrift og ta de nødvendige beslutningene for fremdrift i prosjektet. 3

6 3.3 PROSJEKTANSVARLIG ADMINISTRASJONSSJEF LARS OLE SAUGNES Har det totale og overordnede ansvaret for prosjektet. Skal sørge for rapportering til lokalstyret, herunder informere om fremdrift og resultat av arbeidet. 3.4 PROSJEKTLEDER SISSEL HELEN HULTGREN Har det operative ansvaret for prosjektet og rapporterer direkte til prosjektansvarlig. Prosjektleder har ansvaret for å utarbeide de nødvendige prosjektplaner og se til at utviklingen i prosjektet skjer i henhold til disse. Prosjektleder skal holde styringsgruppen informert om fremdrift og resultater, og har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig og styringsgruppen. Prosjektleder har også et overordnet ansvar for å følge opp at ansattes medvirkning utnyttes maksimalt i prosessen. 3.5 RÅDGIVENDE GRUPPER: Koordineringsgruppen Består av administrasjonssjef m/ledergruppe og daglige ledere for foretakene. Er ressurspersoner som skal kunne gi råd til prosjektorganisasjonen. Koordineringsgruppen har møte hver onsdags morgen og for hele 2013 vil SNU 2 være på saklisten med kontinuerlig oppdatering av informasjon. Koordineringsgruppen skal i prosessen sørge for at enhver nyrekruttering til faste stillinger blir tatt opp i koordineringsgruppen i prosessen/prosjektperioden. Koordineringsgruppen har også et informasjonsansvar om prosjektet til sine enheter Tillitsmannsutvalget (TMU) Longyearbyen lokalstyre m/foretak har et samlet TMU bestående av representanter fra hele organisasjonen. Dette er det viktigste organet med hensyn til medbestemmelse. Er ressurspersoner som skal kunne gi råd til prosjektorganisasjonen og ivareta Hovedavtalens intensjoner om medbestemmelse. I tillegg til administrasjonssjef og daglige ledere, består TMU av tillitsvalgte fra følgende organisasjoner: Utdanningsforbundet: Aimee Lind Adamiak Fagforbundet: Vigdis Foss Delta: Roger Zahl Ødegård Musikernes fellesorganisasjon: Bente Mortensen Nito: Astrid Meek Odd Jostein Sylte Bibliotekforbundet: Elisabeth Bergstrøm Econa: Anne Line Pedersen Tekna: Stian Pettersen El & IT: Tor Øverbø Norsk Maskinistforbund: Kjartan Braa Det er for øvrig valgt to ansatterepresentanter som sitter i styringsgruppen, og som representerer alle ansatte Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Longyearbyen lokalstyre m/foretak har et samlet AMU bestående av arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter fra hele organisasjonen. AMU er ressurspersoner som skal kunne gi råd til prosjektorganisasjonen. Skal særlig være med å vurdere konsekvenser for arbeidsmiljøet i prosjektet. Under er utdrag fra arbeidsmiljøloven som er særlig gjeldene i dette prosjektet: 4

7 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. (2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet. Følgende representanter sitter i AMU for perioden : Fra arbeidsgiversiden: Administrasjonssjefen: Lars Ole Saugnes Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF: Einar Buø Daglig leder Oppvekstforetak KF: Anne Ellingsen Daglig leder Bydrift KF: Marianne S. Aasen Fra arbeidstakersiden: Fast representant hovedverneombud: Morten Viking Sundby 2 representanter fra Oppvekstforetak KF: Anna Maija Pettersen, Rune Brendlien 1 representant Kultur og fritid KF: Kyrre Fledsberg Sekretær: Personal- og serviceavdelingen: Sissel H. Hultgren Hovedverneombudet (HVO) er fast medlem av AMU og har et særskilt ansvar for å koordinere med de øvrige verneombudene ute på enhetene. 3.6 FORETAKSSTYRENE Prosjektledelsen ønsker at styrene skal få uttale seg om fremtidig organisering av de driftsområder det enkelte foretak har driftsansvaret for. Med utgangspunkt i dette vil foretakene bli bedt om at saken blir drøftet i styrene og at vurderingene/innspill fremkommet i styrene, blir oppsummert i en skriftlig uttalelse til prosjektorganisasjonen. 4 MÅLFORMULERING 4.1 RESULTATMÅL: Ny organisasjonsmodell blir gjort gjeldende fra EFFEKTMÅL: Etablere bedre redskap for politisk styring og styrke legitimiteten til lokalstyre En organisasjonsmodell som er åpen, enkel og mer effektiv 4.3 PROSESSMÅL: Prosjektet er politisk og administrativt forankret Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning skal være maksimalt utnyttet 5

8 5 OMFANG OG AVGRENSNINGER 5.1 BEGREPSFORKLARING: SNU 1, fase 1: forarbeidet til, og utarbeidelse av rapport "økonomianalyse": SNU 1, fase 2; oppfølging av rapporten "økonomianalyse". SNU 2, fase 1: forarbeidene til, og utarbeidelse av rapport "organisasjonsanalyse". SNU 2, fase 2: oppfølging av rapporten "organisasjonsanalyse" 5.2 AVGRENSNINGER Denne prosjektplanen tar for seg oppfølging av rapporten "organisasjonsanalysen", omtalt som SNU 2, fase 2. Selv om det er sterke koblinger mellom SNU 1 og SNU 2, og det finnes flere områder der disse overlapper hverandre, omhandler denne prosjektplanen bare SNU 2. For eksempel er det i SNU 1 påvist høye administrative kostnader i Longyearbyen lokalstyre, og SNU 2 ville kunne ses på som et av "tiltakene". Selv om det er et overordnet mål i SNU å redusere de administrative kostnadene i organisasjonen, er hovedfokuset i dette prosjektet å få en enklere organisasjonsmodell og å styrke legitimiteten til lokalstyret og den administrative styringen. 5.3 OPPFØLGING SNU 1 Oppfølging av rapporten «økonomianalysen», omtalt som SNU 1 fase 2, var tenkt gjennomført i 2013 og det ble utarbeidet en prosjektplan for arbeidet. Organisasjonen bør i 2013 bruke ressursene på SNU 2 fase 2 og arbeidet med SNU 1 fase 2 utsettes til GJENNOMFØRING 6.1 DELPROSJEKTER I et hvert prosjekt av denne karakter, vil det være arbeidsoppgaver/delprosjekter som kommer i tillegg til hovedprosjektet. En beskrivelse av slike finnes i eget vedlegg til prosjektplanen. Innholdet i vedlegget vil kunne endre seg uten avklaringer i styringsgruppen. 6.2 HOVEDAKTIVITETER/MILEPÆLER Se oversikt over gjøremål knyttet til de ulike milepælene i prosjektet. Denne er å regne som et arbeidsverktøy for prosjektleder og ligger som vedlegg til prosjektplanen, fordi den er gjenstand for justeringer underveis. 6.3 PROSJEKTKALENDER Det er etablert en prosjektkalender for Denne ligger også som vedlegg til prosjektplanen fordi den er gjenstand for justeringer underveis. Kalenderen inneholder i all hovedsak datoer for følgende møter: Møter i lokalstyret Partssammensatt utvalg (styringsgruppe) TMU AMU Styremøter foretakene Eiermøter (lokalstyret og foretaksstyrene) Allmøter (med alle ansatte) Prosjektansvarlig og prosjektleder vil delta på personalmøter ute på enhetene 6

9 7 INFORMASJON- OG KOMMUNISKASJONSSTRATEGI 7.1 OVERORDNET: Gjennom sitt medlemskap til KS, er Longyearbyen lokalstyre forpliktet til å følge Hovedavtalens bestemmelser i slike prosesser. Våre folkevalgte har presisert viktigheten av dette også i selve vedtaket; pkt. 4 i vedtaket. 7.2 INTRANETT I tillegg til møter og allmøter beskrevet i prosjektkalenderen, er det opprettet egen SNUinformasjons-side på intranett. Her vil all informasjon om SNU 2 fortløpende bli lagt ut, samt referater fra TMU og AMU møtene gjennom året. 7.3 VERDIDOKUMENT Det er også vedtatt et verdidokument i AU den som vil være gjeldene i dette prosjektet, med følgende utdrag som er særlig relevant: «Longyearbyen lokalstyre er en åpen og tilgjengelig organisasjon basert på god informasjon, kommunikasjon og medbestemmelse. Personalpolitikken og den praksis som utøves i organisasjonen bygger opp under lokalstyrets mål. Arbeidsgiver har gjennom sin personalpolitikk fokus på sammenhengen mellom kvalitet på tjenestene og det indre liv i organisasjonen. Gode tjenester fordrer kompetente og fornøyde arbeidstakere. Longyearbyen lokalstyre preges av tillit, lojalitet og nærhet mellom ledere og medarbeidere. Det er en gjensidig forventning om kunnskap både hos ledere og medarbeidere og dermed en forventning om deltakelse når beslutninger tas. Personalpolitiske beslutninger formes gjennom gode prosesser mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres organisasjoner». 7.4 ANSATTES MEDVIRKNING I PROSJEKTET I denne prosjektplanen har lokalstyret forankret de ansattes medvirkning der hensikten er: å gi ansatte medbestemmelsen i henhold til hovedavtalens bestemmelse å gi ansatte medbestemmelse og informasjon i henhold til verdidokumentet få forankret prosjektet i organisasjonen eierskap til prosess og ny organisasjonsstruktur benytte seg av organisasjonens samlede kompetanse 7.5 KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON - REFLEKSJONER Interninformasjon Interninformasjon handler om at medarbeiderne får vite om hva prosjektet består i, hvilke forventninger som stilles og på hvilken måte det som skjer vil kunne påvirke egen arbeidssituasjon. En organisasjon er totalt avhengig av sine medarbeidere, og det er nødvendig med et godt samspill for at prosjektet skal lykkes med å nå de fastsatte mål. Hensikten med god interninformasjon er å vedlikeholde et godt forhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og våre eiere (folkevalgte). Det er også viktig for å takle usikkerhet i slike prosesser. 7

10 Uvisshet skaper angst Behovet for informasjon vil kanskje være særlig stort før, under og etter en omorganisering. Det er fordi mange mennesker i slike situasjoner kan føle at de mister kontrollen ved at det som er kjent og trygt forsvinner, og at de er usikre på hvilke konsekvenser det nye vil få. Uvisshet kan også gi grobunn for spekulasjoner (rykter) og skape angst for at man ikke skal mestre det nye og miste status, eller i noen tilfeller også redsel for å miste jobben. Det har tidlig i dette prosjektet vært utrykt fra prosjektansvarlig at ingen skal bli oppsagt i denne prosessen. Informasjon skaper trygghet Dersom informasjonen er riktig, vil den skape tillitt og trygghet blant de ansatte. Det er viktig at medarbeiderne føler de kan stole på at ledelsen holder ord. Ansatte skal føle de har kontroll på hva som foregår og ha en visshet om at prosjektledelsen er troverdig og til å stole på. Informasjon på et tidligst mulig tidspunkt I prosjektarbeid generelt, kan en glemme at det har et forsprang på informasjonen. Ledere får ofte informasjonen først og har allerede tenkt gjennom ulike alternativer og gjennomgått en tankemessig modningsprosess før medarbeiderne får vite om planene. For reell innflytelse, er det derfor viktig at informasjon gis på et tidligst mulig tidspunkt. 7.6 VURDERING AV HVA SLAGS INFORMASJON Mange av møteplassene i prosjektkalenderen er basert på muntlig informasjon og rådgivning. Det er viktig at informasjon fra, og innspill til, prosjektorganisasjonen også foregår skriftlig. Skriftlig informasjon vil i hovedsak bli gitt gjennom intranett og gjennom møtereferat fra de ulike møtene. For informasjon som skal nå alle ansatte vil epost bli benyttet i mindre grad. Under redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort med tanke på ulike typer kommunikasjonsformer. Skriftlig Bruk skriftlig informasjon når du ønsker å gi: Saksopplysninger, nyheter, referater, presiseringer, generell informasjon. Muntlig Bruk muntlig informasjon når du ønsker å: Skape forståelse, påvirke holdninger, gi personlig kritikk, lufte tanker, starte prosesser. Informasjon som trenger nærmere forklaring eller som kan føre til følelsesmessig reaksjoner gis muntlig. Fordeler Samme budskap til alle. Informasjon nås de som ikke var til stede. Mindre risiko for feiltolkning. Dokumenterbar informasjon. Avklare misforståelser umiddelbart. Får frem motforestillinger er og andres meninger. Umiddelbar respons. Ulemper Enveis. Upersonlig. Kan feiltolkes. Avsender går glipp av mottakers umiddelbare reaksjon. Kan bli tatt for alvorlig, og for bindende når det ikke er ønskelig. Ikke dokumenterbart. Noen ikke til stede. Upresist. Tar lengre tid. Kroppsspråk avslører. 8

11 8 ØKONOMI Til gjennomføring av SNU 1 fase 1 og SNU 2 fase 1 har Longyearbyen lokalstyre mottatt kroner i OU-midler (organisasjonsutviklingsmidler) fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Beløpet har finansiert utgiftene til disse to fasene. Lokalstyret har også øremerket kroner som kan brukes til finansiering av utgifter knyttet til SNU i Beløpene skal dekke: Konsulentbistand fra KS Konsulent til utarbeidelse av økonomianalyserapport og organisasjonsanalyse. Utgifter til eventuelle konsulenter og juridisk bistand i prosjektet. Foreløpig kjente utgifter er frikjøp av personalsjefen slik at hun kan gjennomføre jobben som prosjektleder i SNU 2 fase 2. I 2013 vil det også påløpe diverse utgifter knyttet til SNU 2 fase 2. Det er blant annet tenkt å ha et allmøte og personalsamling på slutten av prosjektet, for å positivt markere overgangen til noe nytt. Styringsgruppa vil bli informert om prosjektets økonomi og om mulighetene for å søke KS om OU-midler til prosjektet. 9 EVALUERING AV PROSJEKTET KS som utarbeidet SNU rapporten, anmodes om å evaluerer SNU-prosjektet 2 år etter gjennomføringen, dvs. den Administrasjonssjefen gjennomfører en enklere evaluering etter 1 år for eventuelt å gjøre mindre endringer/korreksjoner. 9

12 10 Vedlegg 1: Delprosjekt Delprosjekt Ansvar Tidsramme/dato SNU 1 Adm.sjef / økonomisjef 2014 Tjenestebeskrivelse Nytt økonomi- og lønnssystem Særskilt vurdering i forhold til fremtidig organisering for: Personal- og serviceavdelingen sammen med samtlige avd.ledere Økonomi- og IKT avdelingen, prosjektleder; Anne Line Pedersen Administrasjonssjef/prosjektansvarlig 2013/ november Energiverk Det settes sammen arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig organisering som gir anbefaling til prosjektansvarlig Arbeidsgruppe: 1. Jørn Myrlund 2. Leder for energiverket NB: Energiverket har egen tariffavtale gjennom KS bedrift Marianne Særskilt vurdering i forhold til fremtidig organisering: Administrasjonssjef/prosjektansvarlig 1. november Havn Det settes sammen arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig organisering som gir anbefaling til prosjektansvarlig Juridiske avklaringer Arbeidsgruppe: 1. Jørn Myrlund 2. Havnesjef Marianne Delegasjonsreglementer - Politikken - Administrative Lokalstyreleders spesielle rolle - Ad hoc komiteer - Teknisk utvalg Reglement/rutiner personalforvaltninger Prosjektansvarlig/prosjektleder fordeling av oppgaver deles opp, sys sammen. Marianne Sissel Marianne Marianne Marianna Personal- og serviceavdelingen revidering personalhåndbok Sissel/Turid/Gøril 10

13 Nye stillingsbeskrivelser Brev til alle ansatte Brønnøysundregister/Altinn Forsikringer Pensjon - organisasjonsnummer - endring på alle ansatte Administrasjonssjef m/stab og ny ledergruppe Pers/org v/ Gøril Administrasjonssjef m/ stab Delprosjekt Ansvar Tidsramme/dato Arkiv: arkivplan, struktur, rutiner for saksbehandlere Ephorte "ombygging", maler, saksbehandler, tittel m.m Arkiv etablering av nytt arkivlokale ses i sammenheng med eventuell ny kontorplassering Kontorplassering, Infotorget ombygging? Administrasjonssjef m/ stab Administrasjonssjef m/ stab Ny ledergruppe Marianne Profilhåndboka revidering Intranettsidene oppdatering/redigering, logoer, skjemaer, etc Etiske retningslinjer Adm.sjef og prosjektgruppa/arbeidsgruppa for ny profil alle gamle logoer tas ut etc. Marianne (?) Svein Olav Alle Administrasjonssjef/personalsjef Prosjektgruppe: Sissel/Turid 2014 Personalhåndbok Administrasjonssjef/personalsjef Sissel HMS-håndbok Administrasjonssjef/personalsjef Marianne (?) Deler av tekst til sak "ny politisk" organisering; om vara/det praktisk rundt ny politisk modell Svein Olav Intranett oppdatering alle interne dokumenter ØKONOMI/IKT her bør IKT får en overordnet samarbeids/koordineringsrolle Alle innenfor sine fagområder 11

14 IKT systemer Samle, "ikt strategi", oversikt, eventuelt opprydding Hvilke systemer brukes til hva. Jørn Myrlund velges som prosjektleder I arbeidsgruppa sitter også: IKT Håkon Internkontroll/kvalitet Anne Ellingsen Einar Buø Anne Rakel Østli Anne Line Pedersen Tommy Pedersen 12

15 11 Vedlegg 2: Milepælsplan for våren med aktiviteter og ansvar PA = prosjektansvarlig (adm.sjef) PL = prosjektleder Milepæl Aktiviteter Ansvar Vedtak lokalstyret Godkjenning av prosjektplanen i styringsgruppen 15.4 Innspill fra foretaksstyrene diskuteres i styringsgruppen 7.5 Eiermøte styreledere og lokalstyret 21.5 retning ny org. PL PL PA Uke nr Allmøte alle ansatte med innspill på ny org.modell Ekstraord. møte i styringsgruppen perioden juni Prinsipp-vedtak (om ny ledelse) i lokalstyret PA/PL Lokalstyret

16 12 Vedlegg 3: Prosjektkalender Se eget ark 14

17 1

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer