Regnskap Longyearbyen lokalstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre"

Transkript

1 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Elin Dolmseth Regnskap Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/ Lokalstyret 24/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , disponeres slik: Rullering av lokalsamfunnsplan Kr Avlevering av arkiv Kr Web-prosjektet Kr Nettbrett Kr Til næringsfondet Kr Til disposisjonsfond Kr Sum Kr Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 korrigeres tilsvarende. Anbefaling: Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr , disponeres slik: Rullering av lokalsamfunnsplan Kr Avlevering av arkiv Kr Web-prosjektet Kr Nettbrett Kr Til næringsfondet Kr Til disposisjonsfond Kr Sum Kr Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Svalbardloven 40 bestemmer at kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering, med unntak av 49 om rapportering, gjelder for Longyearbyen Side 59

2 2012/485-9 Side 2 av 3 lokalstyre. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10 bestemmer at det hvert år skal avlegges årsregnskap og årsberetning. Administrasjonsutvalget avgir innstilling for lokalstyret om årsregnskapet. Driftsregnskapet for 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr I note 16 i regnskapsdokumentet forklares årsaken til mindreforbruket. I Longyearbyen lokalstyres årsberetning for 2012 gis det opplysninger om nøkkeltall og kommentarer til regnskapet. Regnskapet er revidert av KomRevNord IKS, og revisjonsberetningen er lagt ved regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget behandlet regnskapet i møte , kontrollutvalgets uttalelse følger vedlagt. Administrasjonssjefen foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Lokalsamfunnsplan: Utgifter til rullering av lokalsamfunnsplan er anslått til kr , hvorav kr var budsjettert i revidert budsjett 2012 og kr er budsjettert i Utgiftene er vedtatt finansiert ved bruk av fond, og kr er inntektsført fra fond til dekning av utgiftene i Regnskapet viser utgifter for Differansen, kr , bidrar til årets regnskapsmessige mindreforbruk. Mindreforbruket i 2012 foreslås avsatt til utgifter til rullering av lokalsamfunnsplanen i 2013, da arbeidet fortsetter i Avlevering av arkiv. På bakgrunn av tilsynsrapport fra statsarkivet ble det i 2012 igangsatt arbeid med tømming av gammelt arkiv Utgiftene var anslått til kr , og en tilsvarende sum var budsjettert i 2012, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Utgiftene i 2012 har vært på kr Differansen, kr , bidrar til årets regnskapsmessige mindreforbruk. Mindreforbruket i 2012 foreslås avsatt til utgifter til avlevering av arkiv, da arbeidet fortsetter i Web-prosjektet Web-prosjekt omfatter leveranse av ny web-løsning samt oppgradering og innføring av modulen Innsyn, som gir mulighet for å kunne se offentlig inn- og utgående post på nettet. Hovedleveransen skjedde i Prosjektet avsluttes i 2013, til en anslått utgift på kr Nettbrett til folkevalgte: Lokalstyret vedtok i september 2012 å kjøpe inn nettbrett til folkevalgte innenfor en kostnadsramme på kr Nettbrettene ble først levert i februar Det antas at brettene vil koste ca kr Ettersom anskaffelsen kom i 2013 må pengene bevilges på nytt. Pengene som ikke ble brukt i fjor er plassert på fond øremerket prosjekter. Næringsfond. Pr er næringsfondet på kr Det foreslås at fondet tilføres kr I 2013 er det budsjettert med at det skal brukes kr fra fondet. Disposisjonsfond. Mesteparten av mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond. Hvilke formål disposisjonsfondet skal brukes til er det lokalstyret som bestemmer. Oppsummering: regnskapsmessig mindreforbruk 2012 foreslås disponert slik: Rullering av lokalsamfunnsplan Kr Avlevering av arkiv Kr Web-prosjektet Kr Nettbrett Kr Til næringsfondet Kr Side 60

3 2012/485-9 Side 3 av 3 Til disposisjonsfond Kr Sum Kr Regnskap for foretakene: Foretakenes regnskap er behandlet i styrene for foretakene og vil bli behandlet av kontrollutvalget i møte , før de legges fram for lokalstyret Vedlegg: 1 Longyearbyen lokalstyres regnskap 2012 med revisjonsberetning 2 Kontrollutvalgssak 11/13 - Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2012 Side 61

4 Side 62

5 Side 63

6 Side 64

7 Side 65

8 Side 66

9 Side 67

10 Side 68

11 Side 69

12 Side 70

13 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Svein Olav Ween Årsberetning 2012 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 18/ Lokalstyret 25/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Årsberetningen for 2012 godkjennes. Anbefaling: Årsberetningen for 2012 godkjennes. Saksopplysninger: I henhold til lovverket skal det utarbeides en årsberetning for Longyearbyen lokalstyre som legges fram til behandling i lokalstyret samtidig med årsregnskapet. Årsberetningen skal gi informasjon om forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske statusen i virksomheten. Den skal også redegjøre for tiltak og aktiviteter som er gjennomført i løpet av året, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for Longyearbyen lokalstyre. I årsberetningen er det som tidligere tatt inn en kommentar fra lokalstyrets leder, oversikt over medlemmer i lokalstyret, underutvalgene og styrene i foretakene. I tillegg er en kortversjon av «Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard 2012» tatt inn som et vedlegg bakerst i årsberetningen. Årsberetningen trykkes opp og sendes ut til alle husstandene i Longyearbyen, og den vil bli delt ut som informasjon til publikum og besøkende. Vurdering: Administrasjonssjefen mener at årsberetningen gir et korrekt bilde av aktiviteten i Vedlegg: 1 Årsberetning 2012 (eget hefte) Side 71

14 2013/114-9 Side 2 av 2 Side 72

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Svein Olav Ween Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Lokalstyret 26/ Kontrollutvalgets anbefaling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte utskrift av kontrollutvalgsak 12/13 og kontrollutvalgets årsrapport. Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalgets møte den , og det ble da vedtatt å anbefale at lokalstyret tar årsrapporten til orientering. K-sekretariatet har oversendt årsrapporten for videre behandling i lokalstyret. Vedlegg: 1 Kontrollutvalgssak 12/13 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 Side 73

16 Side 74

17 Side 75

18 Side 76

19 Side 77

20 Side 78

21 Side 79

22 Side 80

23 Side 81

24 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Elin Dolmseth Justering av investeringsbudsjettet: Oppgradering av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 19/ Lokalstyret 27/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Det investeres i klatretårn ved Longyearbyen barnehage til kr Beløpet finansieres ved tilskudd fra GjensidigeStiftelsen og ved bruk av fondsmidler fra Oppvekstforetaket. Investeringsbudsjettet til Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF justeres tilsvarende. Anbefaling: Det investeres i klatretårn ved Longyearbyen barnehage til kr Beløpet finansieres ved tilskudd fra GjensidigeStiftelsen og ved bruk av fondsmidler fra Oppvekstforetaket. Investeringsbudsjettet til Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF justeres tilsvarende. Saksopplysninger: Styret i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF har i sak 12/13 i møte vedtatt å bevilge kr til investering i klatretårn og kr til vedlikehold av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage. Beløpene finansieres ved bruk av fond. Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har, etter søknad, mottatt kr fra GjensidigeStiftelsen til investering i arktisk klatretårn. Styret i Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har i sak 17/13 vedtatt å overføre midlene til investeringsbudsjettet som delfinansiering av nytt klatretårn i Longyearbyen barnehage. Investeringen i nytt klatretårn anslås altså å koste kr Lokalstyret må fatte vedtak i saken da justering av investeringsbudsjettet tilligger lokalstyret, uavhengig av hvordan investeringen er finansiert eller hvilket foretak det gjelder. I dette tilfellet er det Bydrift sitt investeringsbudsjett som skal justeres. Side 82

25 2011/ Side 2 av 2 Når det gjelder Oppvekstforetakets bevilgning til vedlikehold av utelekeplassen er dette utgifter som hører heime i driftsregnskapet. Foretaksstyrene har selv kompetanse til å foreta justeringer av driftsbudsjettet. Vedlegg: 1 Særutskrift - Oppgradering og vedlikehold av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage 2 Særutskrift: Arktisk klatretårn i Longyearbyen barnehage Side 83

26 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Anne Ellingsen Særutskrift: Oppgradering og vedlikehold av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 12/ Styret for Oppvekstforetak KFs behandling Daglig leder Anne Ellingsen foreslo at formuleringen «og vedlikehold» skulle tas inn som tillegg i første del av anbefalingen. Daglig leders anbefaling med foreslåtte tillegg ble enstemmig vedtatt. Styret for Oppvekstforetak KFs vedtak Som bidrag til oppgradering og vedlikehold av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage vedtar styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF følgende disponering av fondsmidler: Kr til investering i klatretårn Kr til vedlikehold Midlene overføres til Bydrift KF som er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. Oppvekstforetakets og Bydrifts budsjetter justeres tilsvarende. Det forutsettes at Bydrift KF og Longyearbyen barnehage i fellesskap utarbeider en plan som viser hvilket arbeid som skal utføres innenfor den avsatte rammen til vedlikehold. Utskrift til Longyearbyen lokalstyre Anbefaling: Som bidrag til oppgradering av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage vedtar styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF følgende disponering av fondsmidler: Kr til investering i klatretårn Kr til vedlikehold Midlene overføres til Bydrift KF som er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. Oppvekstforetakets og Bydrifts budsjetter justeres tilsvarende. Det forutsettes at Bydrift KF og Longyearbyen barnehage i fellesskap utarbeider en plan som viser hvilket arbeid som skal utføres innenfor den avsatte rammen til vedlikehold. Side 84

27 2013/260-1 Side 2 av 3 Saksopplysninger: Det vises til Handlingsprogram , vedtatt av Lokalstyret i sak 105/12, tiltak 4 og 5 under målsettingen «Vi vil jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn og styrke familiesamfunnet.»: Tiltak Ansvarlig Utføres i Økonomisk ramme Utrede behovene ved Longyearbyen skole og barnehagene areal- /bygningsmessig og pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. Longyearbyen lokalstyre v/adm.sjefen Mulighetsstudie lyses ut på anbud fremmes deretter for lokalstyret som sak Opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser/utearealer ved skolen og barnehagene Bydrift KF/ Oppvekstforetak KF Dekkes innenfor årsbudsjettet til OF Å opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser/utearealer betyr kontinuerlig tilsyn og vedlikehold. Bydrift KF har utarbeidet en plan for oppgradering/vedlikehold av utelekeplassene ved barnehagene og skolen. I samsvar med denne planen ble utelekeplassen ved Kullungen barnehage oppgradert sommeren 2012, mens området rundt Longyearbyen barnehage står for tur sommeren I den forbindelse vil Longyearbyen barnehage bli stengt i seks uker. I handlingsprogrammet er det forutsatt at arbeidet med utelekeplassene i hovedsak skal dekkes innenfor oppvekstforetakets årsbudsjett. Per hadde oppvekstforetaket kr ,- på disposisjonsfond avsatt til ulike formål, blant annet: Vedlikehold bygninger/uteområder kr ,- Bygningsmessig oppgradering Rypa. kr ,- Påkrevd bygningsmessig arbeid på Rypa(Formannshuset), blant annet innstallering av nytt kjøkken, ble gjennomført i 2012, uten at de ble nødvendig å benytte seg av disposisjonsfondet. Daglig leder mener derfor at der et forsvarlig å omdisponere de nevnte poster til oppgradering av utelekeplassen ved Longyearbyen barnehage. I forbindelse med oppgradering av lekeplassen ved Kullungen barnehage ble det satt opp et klatretårn. Bydrift KF har etter søknad til Gjensidigestiftelesen fått tilsagn på kr , øremerket et tilnærmet likt klatretårn som kan monteres ved Longyearbyen barnehage. Innenfor en samlet investeringsramme på kr vil det være mulig å få satt opp dette. Det betyr at oppvekstforetaket må skyte inn kr til dette formålet. I tillegg viser rapport fra lekeplassinspektørene at er det behov for en del vedlikeholdsarbeid på barnehagens uteareal. Dette omfatter blant annet utskifting av nedslitte lekeapparater, fallsikring, m.v. Innenfor en ramme på kr skulle det være mulig å få utført dette arbeidet. Det forutsettes at det i samarbeid mellom Bydrift KF og Longyearbyen barnehage utarbeides en detaljert plan for hvilket arbeid som skal utføres innenfor den avsatte rammen til vedlikehold. Vurdering: Longyearbyen barnehage er mellom 30 og 40 år og trenger jevnlig bygningsmessig vedlikehold. Hvor lenge den vil bli benyttet som barnehage er usikkert. Det vises her til utredningsarbeidet vedr. behov for arealer til skole- og barnehagedrift som er vedtatt gjennomført i I mellomtiden er det Side 85

28 2013/260-1 Side 3 av 3 lokalstyrets og oppvekstforetakets ansvar å sikre barna i Longyearbyen barnehage trygge og stimulerende utelekearealer. Dersom denne barnehagen skulle bli erstattet av nye arealer i løpet av 5-10 år, vil både klatretårn og andre lekeapparater kunne flyttes til ny barnehage. Side 86

29 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Morten Langerud Særutskrift: Arktisk klatretårn i Longyearbyen barnehage Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 17/ Styret for Bydrift KFs behandling Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt. Styret for Bydrift KFs vedtak Styret i Bydrift KF vedtar overføring av tildelte midler fra Gjensidige stiftelsen til investeringsbudsjett for 2013 til bruk som delfinansiering av et nytt klatretårn i Longyearbyen barnehage. Utskrift til: Longyearbyen Lokalstyre Anbefaling: Styret i Bydrift KF vedtar overføring av tildelte midler fra Gjensidige stiftelsen til investeringsbudsjett for 2013 til bruk som delfinansiering av et nytt klatretårn i Longyearbyen barnehage. Saksopplysninger: Det er tildelt kr ,- fra Gjensidige stiftelsen til et Arktisk klatretårn satt opp i en av våre barnehager (tilsvarende klatretårn som er satt opp i Kullungen barnehage). Bydrift KF har i samråd med Oppvekstforetaket utarbeidet en plan for oppgradering/vedlikehold av utelekeplassene ved barnehagene og skolen. Denne sommeren er det bestemt at Longyearbyen barnehage skal stenges i seks uker for oppgradering/vedlikehold. Nytt klatretårn til Longyearbyen barnehage finansieres ved kr ,- fra Gjensidige stiftelsen og kr ,- med overføringer fra Oppvekstforetaket (sak til styret for Oppvekstforetaket KF, 2013/ med møtedato ). Vurdering: Longyearbyen barnehage er ca. 40 år og trenger jevnlig bygningsmessig vedlikehold. Hvor lenge den vil bli benyttet som barnehage er usikkert. Det vises her til utredningsarbeider vedr. behov for arealer til skole- og barnehagedrift som er vedtatt gjennomført i Dersom denne barnehagen skulle bli erstattet av nye arealer i løpet av 5-10 år, vil klatretårn kunne flyttes til ny barnehage. Side 87

30 2012/663-5 Side 2 av 2 Nytt klatretårn i Longyearbyen barnehage fører til minimalt med vedlikeholdsbehov/-kostnad for driften av barnehagen. Vedlegg: 1 Signert avtale - tilskudd til arktisk klatretårn 2 Tilskudd til arktisk klatretårn - (Saksnr: ) Side 88

31 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Elin Dolmseth / Stian Pettersen Justering av investeringsbudsjettet: Forprosjekt Toppsystem Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 20/ Lokalstyret 28/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyret imøtekommer styret i Bydrift KF sitt ønske om at prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes og at budsjettmidlene, kr , overføres til nytt prosjekt Toppsystem. Utgiftene til forprosjektet regnskapsføres i driftsregnskapet. Drifts- og investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Anbefaling: Lokalstyret imøtekommer styret i Bydrift KF sitt ønske om at prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes og at budsjettmidlene, kr , overføres til nytt prosjekt Toppsystem. Utgiftene til forprosjektet regnskapsføres i driftsregnskapet. Drifts- og investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Styret i Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har i sak 11/13 i møte bl.a. vedtatt følgende: «Prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes. Budsjettmidler overføres nytt prosjekt «Toppsystem». Prosjektet tilføres kr som finansieres slik: Kr fra disposisjonsfond merket «anskaffelse FDV-verktøy», kr fra disposisjonsfond merket «til omdisponering» og kr fra disposisjonsfond merket «buffer daglig leder». Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende.» Under avsnittet «saksopplysninger» opplyses følgende: «Kontroll og styringssystem for energieffektivisering og leveringssikkerhet (Toppsystem): Prosjektet ligger i budsjettet i dag med kr i investeringsbudsjettet og har navnet EOS del 1. Grunnet formålsendring vil vi opprette et forprosjekt Toppsystem og avslutter prosjekt 1070 EOS del 1, der budsjettmidler overføres det nye forprosjektet Toppsystem. Forprosjektet har som formål å utrede kostnader og sparepotensiale med en etablering av toppsystem. Forprosjektet er estimert til kr Administrasjonen ber derfor om å få tilført midler fra disposisjonsfond merket anskaffelse FDV-verktøy kr , kr fra Side 89

32 2011/ Side 2 av 4 disposisjonsfond merket «til omdisponering» og kr fra disposisjonsfondet merket «buffer daglig leder» for å få gjennomført prosjektet.» Styret i Bydrift KF får i hvert styremøte div orienteringer i egen sak, og i sak 14/13 i møte blir det bl.a. orientert om Energioppfølgingssystem: «Spesifisere et energioppfølgingssystem som kan benyttes for næringsbygg og teknisk infrastruktur. Anskaffe det og starte implementeringen. Prosjektleder er leid inn. Prosjektbeskrivelse er utarbeidet. Prosjektet er tilført midler». I investeringsbudsjettet for 2013 som lokalstyret vedtok i desember 2012 ble det bl.a. bevilget kr til tiltaket Energioppfølgingssystem i bygg. Tiltaket er omtalt slik på side 60 i «Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjett 2013»: «Energioppfølgingssystem i bygg: EOS (energioppfølgingssystem): Innebærer etablering av energioppfølgingssystem for Bydrift sin eiendomsportefølje (formålsbygg). Prosjektet vil gå over flere år. Målet er å få redusert energibruken (6-7 %), noe som igjen vil redusere driftskostnadene. Finansieres ved bruk av fond. Driftsfølgevirkninger: reduserte energikostnader.» Årsaken til at denne saken legges fram for lokalstyret er at styret i Bydrift KF ønsker å omdisponere bevilgningen på kr som lokalstyret har gitt til EOS-system til kontroll- og styringssystem for energieffektivisering og leveringssikkerhet (Toppsystem). Toppsystem vil bidra til: Et enhetlig grensesnitt for kontroll av tekniske anlegg og infrastruktur. Skadebegrensning som følge av raskere og bedre alarmering av feil. Energisparing som følge av bedre kontroll og styring. Minsker sårbarhet og trygger leveransen av fjernvarme. Forenkler opplæring av driftspersonell. Dempe det potensielt økende energibehovet i Longyearbyen ref. varme- og energiplan Forprosjekt Toppsystem skal, forutsatt at det underveis ikke avdekkes informasjon som tilsier at en gjennomføring ikke er rasjonelt, ferdigstilles i 2013 og omfatte følgende: Utrede kostnader og sparepotensiale med en etablering av toppsystem. Kravspesifikasjon. Inkluderer beskrivelse av dagens og fremtidig system. Tilbudsunderlag og forberedelse til konkurranse. Forprosjekt Toppsystem har et kostnadsoverslag på kr , som skal dekke lønn og sosiale utgifter til prosjektleder som er engasjert i 50 % stilling for perioden og driftsutgifter. Fordelingen er som følger: Enhet Kostnad (i 1000 kr) Lønnsmidler 310 Eksterne resurser/rådgiver 250 Møter/reiser kravspesifikasjons-fasen 50 Anbudsgjennomføring, referansebesøk o.l. 50 Testinstallasjoner 100 Sum 760 Styret i Bydrift KF har vedtatt å bruke kr av foretakets disposisjonsfond til finansiering av prosjektet. I tillegg ber styret om at Prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes og at årets budsjettmidler til prosjektet, kr , overføres til nytt prosjekt «Toppsystem». Side 90

33 2011/ Side 3 av 4 Forprosjekt Toppsystem kan resultere i en investering eller i at prosjektet stoppes fordi forprosjektet avdekker at det ikke anses hensiktsmessig å gå videre med prosjektet. Resultatet i forprosjektet vil uansett beslutning ha en nytteverdi i form av oversikter for de involverte avdelinger og dokumentasjon for andre fremtidige aktiviteter. Planlagte milepæler for forprosjekt Toppsystem ser slik ut: MP# Aktivitet Utført innen 1 Oppstartsmøte avholdt Prosjektbeskrivelse og plan er godkjent av prosjektansvarlig Gjennomført energimåling på fjernvarme i et boligkompleks Avklare organisering/kontrollrom Teknisk og funksjonell kravspesifikasjon er ferdigstilt Underlag til anskaffelsesbudsjett er levert Eventuell tilbudskonkurranse er gjennomført Leverandør er valgt og kontrakt skrevet Budsjett for 2014 vedtas i desember og det betyr at siste milepæl i Forprosjekt Toppsystem er lagt til et tidspunkt da budsjettet for 2014 er vedtatt. Det er således tatt høyde for at beslutning om gjennomføring avhenger av budsjett for Det er grovt anslått at gjennomføring av Toppsystem koster 6 10 mill kroner. Redusert energibruk som en følge av Toppsystem er foreløpig estimert til 6-7 %. En annen gevinst er reduserte driftskostnader. Innsparingspotensialet vil utredes nærmere i Forprosjekt Toppsystem og inngå som underlag for beslutning om gjennomføring. Planlagte milepæler ved eventuell beslutning om gjennomføring av Toppsystem ser slik ut: MP# Aktivitet Utført innen 1 Oppstartsmøte Informasjonsplan Installasjon av toppsystem sentral Innfasing av anlegg 1-2 (bygg) mot toppsystem Evaluering etter 3 mnd drift Innfasing av anlegg 3-5 (reservekraftverk, fjernvarme, bygg) Innfasing av anlegg 6-12 (VA, 6 bygg) Øvrige aktuelle anlegg innfases 2016 Kostnader ved eventuell gjennomføring av Toppsystem vil komme som innspill i budsjettprosessen flere år fremover. Deler av prosjektet Toppsystem er i målgruppen for tilskuddordninger. Eksempel fra Kullungen barnehage viser at man med riktig styring av tekniske anlegg kan oppnå betydelige besparelser i energiforbruk. I Kullungen oppnådde man en reduksjon på kr 35/m2 for el og kr 100,-/m2 for fjernvarme. I et bygg som har svært mangelfull styring kan man oppnå enda større reduksjoner. Lompensenteret gikk fra 409 til 161 kvh/m2/år. Det antas å være et potensiale i å redusere tilfeller av frost i vann- og avløpsrør. I 2011 og 2012 var det henholdsvis 89 og 42 tilfeller der VVS-vakten rykket ut og tinte samt utbedret ledningsnett som følge av frost. Det finnes konkrete eksempler på at noen av disse skyldes avslått/feil på varmekabel. Kostnadene som følger av disse tilfellene beløper seg ofte til kr ,- eller mer. Et konkret eksempel på dette er fra Longyearbyen barnehage Rypa hvor to slike tilfeller samlet beløp seg til kr ,-. Et toppsystem vil ikke alene gi besparelser som nevnt ovenfor, men et overordnet system med enhetlig grensesnitt har store fortrinn i forhold til drift og oppfølging for å sikre dette over tid. Side 91

34 2011/ Side 4 av 4 Vurdering: Styret i Bydrift KF ber om at Prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes og at budsjettmidler overføres nytt prosjekt «Toppsystem». Det er Bydrift KF sin oppfatning at ved å la midler fra EOS-prosjektet inngå i en helhetlig tilnærming til energibesparende drift og økt leveransesikkerhet gjennom prosjekt Toppsystem vil ressursbruken effektiviseres. Hovedregelen i lokalstyrets budsjettprosess er at tiltak som skal med i kommende års budsjett skal fremmes i forbindelse med budsjettarbeidet. Administrasjonssjefen vil generelt advare mot at det vedtas investeringsprosjekter utenom ordinær budsjettprosess, da hensikten med budsjettprosessen bl.a. er å foreta en helhetlig prioritering. Det er lokalstyret selv som vedtar investeringsbudsjettet og justeringer av dette. Foretaksstyrene kan selv vedta endringer i driftsbudsjettet, inkl bruk av disposisjonsfond, slik som styret i Bydrift KF har gjort i denne saken. Lokalstyret har tidligere gitt sin tilslutning til prosjektet EOS-system, noe som tilsier at lokalstyret er opptatt av å redusere energibruken. Styret i Bydrift KF anbefaler omdisponeringen. Administrasjonssjefen ser at det kan være hensiktsmessig å tenke helhetlig og innstiller derfor på at midler fra EOS-prosjektet omdisponeres til Forprosjekt Toppsystem. Forprosjektet kan resultere i et omfattende prosjekt som går over flere år og kan få en kostnad på 6 10 mill kroner. Forprosjektet kan også resultere i at prosjektet stoppes fordi forprosjektet avdekker at det ikke anses hensiktsmessig å gå videre med prosjektet. Administrasjonssjefen anbefaler at utgiftene til forprosjektet føres i driftsregnskapet til Bydrift KF, og ikke i investeringsbudsjettet, da prosjektet er i en tidlig utredningsfase. Vedlegg: 1 Særutskrift - Budsjettregulering mars 2013 Andre vedlegg (ikke vedlagt): - Prosjektbeskrivelse: Kontroll- og styringssystem for energibesparende drift og økt leveransesikkerhet Side 92

35 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Jørn Myrlund Særutskrift: Budsjettregulering mars 2013 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 11/ Styret for Bydrift KFs behandling Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt. Styret for Bydrift KFs vedtak Styret i Bydrift KF vedtar følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet: 1. Driftsprosjekt 5009 Turbinrevisjon. kr overføres til driftsprosjekt 5053 levetidsvurdering energiverket. Driftsbudsjettet korrigeres tilsvarende. 2. Prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes. Budsjettmidler overføres nytt prosjekt «Toppsystem». Prosjektet tilføres kr som finansieres slik: Kr fra disposisjonsfond merket «anskaffelse FDV-verktøy», kr fra disposisjonsfond merket «til omdisponering» og kr fra disposisjonsfond merket «buffer daglig leder». Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Utskrift til: Longyearbyen lokalstyre Anbefaling: Styret i Bydrift KF vedtar følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet: 1. Driftsprosjekt 5009 Turbinrevisjon. kr overføres til driftsprosjekt 5053 levetidsvurdering energiverket. Driftsbudsjettet korrigeres tilsvarende. 2. Prosjekt 1070 EOS del 1 avsluttes. Budsjettmidler overføres nytt prosjekt «Toppsystem». Prosjektet tilføres kr som finansieres slik: Kr fra disposisjonsfond merket «anskaffelse FDV-verktøy», kr fra disposisjonsfond merket «til omdisponering» og kr fra disposisjonsfond merket «buffer daglig leder». Investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Følgende poster i budsjettet ønskes regulert. Turbinrevisjon I vedlikeholdsplanen for energiverket er det i 2013 avsatt midler til revisjon av turbin 1 for kr 11 mill. Revisjonen er bestemt å bli flyttet frem i tid på grunn av manglende kapasitet hos leverandører med tanke på verkstedtid som må være avtalt i god tid før revisjon. Brannen i desember forpurret denne prosessen, da interne ressurser konsentrerte seg om forhold rundt skadene etter brannen. Vi vil derfor ikke få utført denne i Side 93

36 2013/270-1 Side 2 av 2 Levetids- og tilstandsvurderingen bestilt av Polaravdelingen og som er under utarbeidelse vil konkludere med en ny og revidert vedlikeholdsplan og forventes å foreligge i løpet av første tertial Når denne foreligger vil ytterligere nye og eksisterende vedlikeholds aktiviteter bli presentert og hvordan disse vil påvirke fremtidige avsetninger og bruk av vedlikeholdsfondet. Levetid- og tilstandsvurderingen vil bli lagt frem i styremøte samt oversendt Polaravdelingen når den er ferdig. Administrasjonen ønsker derfor å benytte kr til å finansiere utredningen av levetid og tilstanden på Longyear energiverk. Vi vil også få en helhetlig og veldokumentert fremtidig vedlikeholdsplan. Ny vedlikeholdsplan vil bli fremlagt styre for behandling. Kontroll og styringssystem for energieffektivisering og leveringssikkerhet (Toppsystem) Prosjektet ligger i budsjettet i dag med kr i investeringsbudsjettet og har navnet EOS del 1. Grunnet formålsendring vil vi opprette et forprosjekt Toppsystem og avslutter prosjekt 1070 EOS del 1, der budsjettmidler overføres det nye forprosjektet Toppsystem. Forprosjektet har som formål å utrede kostnader og sparepotensiale med en etablering av toppsystem. Forprosjektet er estimert til kr Administrasjonen ber derfor om å få tilført midler fra disposisjonsfond merket anskaffelse FDV-verktøy kr , kr fra disposisjonsfond merket «til omdisponering» og kr fra disposisjonsfondet merket «buffer daglig leder» for å få gjennomført prosjektet. Side 94

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.:

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.: Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14 Saksnr.: I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 15.12.2015, sak 58/15 I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Lokalstyrets nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Særutskrift: Ny administrativ organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny administrativ organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-54-030 Sissel Helen Hultgren 06.11.2013 Særutskrift: Ny administrativ organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Partssammensatt utvalg 13/13 26.11.2013

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Vedtatt i Ørland kommunestyre. Innhold 1. Ordfører og varaordfører:...3 2. Formannskapets medlemmene (unntatt ordfører og varaordfører)...3 3.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Vedtatt av Rissa kommunestyret den 31.08.11 46/11 Forslag til revidering 05.10.15 GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 1.0 Ordfører og varaordfører 1.1 Ordfører-

Detaljer

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte.

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 20.03.1997, K-SAK 13/97. Endret av formannskapet 20.04.1998, F-SAK 12/98. Endret av kommunestyret 20.11.03,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 26.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Prosjektplan for SNU 2

Prosjektplan for SNU 2 Prosjektplan for SNU 2 April 2013 Hvert fremskritt begynner i det små og skyldes et enkelt menneske Henry Ford Innhold 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTPLANEN... 1 2 BAKGRUNN OG VEDTAK AV 12.3.2012... 1 2.1 Rapport

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 GENERELT Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, samt medlemmer av Ungdomsrådet gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ. Dette

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015 Reglement for godtgjøringer til folkevalgte Gjelder fra 1. november 2015 1 FAST GODTGJØRING 1.1 Ordfører Ordførerens godtgjøring fastsettes pr. 01.11.15 til tilsvarende stortingsrepresentants godtgjøring.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE REVIDERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENTET - FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/6054 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/432 I Saksbehandler: Godtgiørelsesutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 079/09 I KOMMUNESTYRE I Dato: 24.09.2009

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG --------------------------------------------------------------------- Vedtatt i kommunestyret den 05.12.05, sak 71/05, revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Opprettet: 24. oktober 2011 av: Knut Johnny Franck Oppdatert

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer