VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidete kulturbegrepet. Det gis ikke støtte til politiske foreninger og trossamfunn. Prinsippet er at hovedlaget skal søke samlet for sin organisasjon. En forening med underavdelinger samler inn søknader fra sine avdelinger, søker samlet og fordeler et eventuelt tilskudd mellom underavdelingene. 2. Geografiske betingelser. Dersom foreningen har medlemmer også fra andre kommuner, må flertallet av medlemmene være bosatt i Vennesla kommune, og foreningens adresse/møtested være i kommunen. 3. Organisatoriske betingelser. Forening som får støtte må ha vært i drift minst 6 måneder. Den må ha åpent medlemsskap, vedtekter og valgt styre. Det må minst være 10 medlemmer som betaler medlemskontingent. Foreningen må ha opprettet bank- eller postgirokonto. 4. Søknadsskjema og frister. Der ikke annet er nevnt skal søknad skrives på fastlagt søknadsskjema. Skjemaene kan skrives ut fra kommunens hjemmeside, eller fåes ved henvendelse til kommunens servicetorg. Nødvendige bilag må vedlegges og søknadsfristen overholdes for at søknaden skal bli behandlet. (Se regler for det enkelte tilskudd). Hvis foreningen skal sende inn kvitteringer, regnskap e.l. for å få utbetalt tilskuddet må den angitte fristen for dette overholdes. Hvis ikke faller tilskuddet bort 5. Kontroll. Det kan trekkes ut en eller flere foreninger som blir kontrollert med hensyn til medlemsantall, at beløpet går til det formål det er tiltenkt osv. Dersom man finner feil ved antall medlemmer eller at midlene ikke er gått til omsøkte formål eller andre uregelmessigheter, kan dette føre til reduksjon av støtte de etterfølgende år eller til krav om tilbakebetaling av midler. 6. Klage. Det er mulig ifølge Forvaltningslovens 28 å klage på enkeltvedtak. Klagen sendes kulturkontoret for vurdering innen tre uker etter at tilsagnsbrev er mottatt. Deretter kan klagen bli behandlet av Levekårsutvalget. Det er oppnevnt en særskilt klagenemnd i kommunen. Hvis Levekårsutvalget avslår en klage, kan klagen videresendes denne nemnda for endelig avgjørelse. Klage skrives på standard klageskjema som fåes ved henvendelse til kommunens servicetorg. 7. Behandling av søknader Alle søknader behandles administrativt av fagenhet for kultur. Unntatt fra dette er Kultur- og idrettsstipend som behandles av en administrativ/politisk nedsatt gruppe og Kulturprisen som vedtas av Levekårutvalget.

2 Driftstilskudd Å dekke deler av utgifter til ordinær drift for lag og foreninger som driver med barneog ungdomsarbeid i Vennesla kommune. Med barne- og ungdomsarbeid regnes kulturaktiviteter tilrettelagt for mennesker opp til 20 år. Det søkes via hovedorganisasjonen. Størrelsen på driftstilskudd regnes ut fra antall aktive medlemmer under 20 år som betaler kontingent. Det kan i tillegg gis et beløp beregnet ut fra årsrapport, regnskap og planlagt aktivitet. Ordningen omfatter ikke foreninger/stiftelser som mottar fast årlig driftstilskudd fra kommunen. Følgende bilag skal vedlegges søknaden: siste årsregnskap siste årsrapport budsjett for kommende år medlemslister over betalende medlemmer Tilskudd til foreninger for funksjonshemmede Å dekke deler av utgifter til ordinær drift for lag og foreninger som driver med aktivitet for fysisk funksjonshemmede. Tilskuddet regnes ut fra antall medlemmer, uansett alder. Det kan i tillegg gis et beløp beregnet ut fra årsrapport, regnskap og planlagt aktivitet. Følgende bilag skal vedlegges søknaden: siste årsrapport siste årsregnskap budsjett for kommende år medlemslister over betalende medlemmer

3 Tilskudd til prosjekter og utstyr Å stimulere til økt aktivitet i lag og foreninger og å bidra til kjøp av mer kostbart og varig utstyr som har betydning for aktiviteten i foreningen. Tilskudd til prosjekter og utstyr kan søkes av alle foreninger som planlegger en aktivitet som er en vesentlig utvidelse i forhold til vanlig aktivitet. Eksempler på dette er: festivaler, idrettsturneringer, utstillinger osv. I søknaden skal det føres opp en egenandel. Det gis ikke tilskudd til arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning. Det kan ikke søkes støtte til reiser, leirer eller lignende. Følgende bilag skal vedlegges søknaden: Beskrivelse av prosjektet/investeringen. Beskrivelse av den aktivitetsøkning som vil skje hvis prosjektet/investeringen får støtte. Hvordan prosjektetet/utstyrsinnkjøpet er tenkt finansiert. Tidsaspekt - når oppstarting, når avslutning. Utbetaling av tilskudd skjer umiddelbart etter at tilsagnet er gitt. Kopi av kvitteringer for innkjøpte tjenester, materiell og lignende skal sendes kulturkontoret så fort de foreligger. Dersom ikke tilskuddet kan benyttes innen kalenderåret skal det tilbakeføres til kulturkontoret. Det kan søkes kulturkontoret om utsettelse for bruk av tilskuddet.

4 Nærmiljøtilskudd Å bidra til en positiv utvikling i lokalmiljøene. Nærmiljøtilskudd er en støtteordning som skal gi ringvirkninger og ha betydning i nærmiljøet i positiv retning. En kan søke om støtte til f.eks. opparbeidelse eller vedlikehold av møteplasser, aktivitetsplasser, lys, badeflåter, grus m.m. Som oftest kreves det dugnad og egenkapital for å få tilskudd. Tilskuddet kan søkes av enkeltpersoner og foreninger i Vennesla kommune. For foreninger gjelder samme generelle retningslinjer som for andre typer tilskudd. For enkeltpersoner er bestemmelsene i pkt. 4, 5 og 6 også gjeldende her. Søker må være bosatt i Vennesla kommune. Følgende må vedlegges søknaden: Prosjektbeskrivelse Tidsplan for prosjektet (når oppstart, når avslutning) Hvordan tiltaket planlegges finansiert Hvor mange barn og unge som bor i området Hvilken aldersgruppe som vil benytte tilbudet. Utbetaling skjer etter at tilsagnet er gitt. Kopi av kvitteringer for innkjøpte tjenester materiell osv. sendes kulturkontoret så fort dette foreligger. Som hovedregel må tilskuddet være benyttet innen kalenderåret. Dersom prosjektet ikke blir satt i gang det inneværende år skal pengene tilbakeføres til kommunen. Det kan i spesielle tilfeller søkes kulturkontoret om å få utsettelse med igangsetting til påfølgende år. Etableringstilskudd Kan søkes hele året Å oppmuntre til etablering av nye lag og organisasjoner eller nye underavdelinger. Virksomhet som søker tilskudd må ha et valgt styre, laget retningslinjer, budsjett og ha medlemsliste. Det må også være opprettet bank- eller postgirokonto. Tilskuddet kan bare gis til virksomhet som senere kan oppfylle kravene til alminnelige bestemmelser. Det kan søkes om etableringstilskudd når foreningen har vært i drift i minimum 3 måneder. Det gis vanligvis støtte til enkelt oppstartingsutstyr. Når foreningen har vært i drift i minimum 6 måneder, kan andre typer tilskudd søkes. Dersom en forening som har fått etableringstilskudd opphører i løpet av de første 6 måndene skal utstyr og ubrukte midler tilbakeføres til Vennesla kommune.

5 Underskuddsgaranti for kulturarrangementer Kan søkes hele året Å stimulere til igangsetting av åpne kulturarrangementer og bidra til et allsidig kulturtilbud i kommunen. Garantien kan gis til foreninger eller enkeltpersoner som setter i gang åpne kulturarrangementer innenfor rammen av kulturkontorets ansvarsområde. Det gis ikke tilskudd til religiøse møter. Søknaden må inneholde budsjett og opplysninger om arrangementets innhold. Arrangementet må ha en form for inntekt (billettsalg ell.l.). Garantien skal ikke tas med i budsjettet, og budsjettet skal være i balanse. Garantien vil aldri kunne utgjøre mer enn maksimum halvparten av totale utgifter. Samme arrangør kan kun få garanti for inntil 2 arrangementer hvert halvår. Det kan søkes hele året, men minimum tre uker før arrangementet skal være. Det kan ikke søkes på etterskudd. Underskuddsgarantien vil bli utbetalt på bakgrunn av innsendt rapportskjema m/regnskap. Rapportskjemaet må være sendt kulturkontoret senest 1 måned etter at arrangementet er avholdt. Ledertreningstilskudd Kan søkes hele året Å stimulere til å bedre/opprettholde aktivitetsnivået i foreningen. Søknad om slik støtte må være sendt fra en forening i Vennesla kommune som er tilskuddsberettiget etter de alminnelige bestemmelser. Tilskuddet gis som regel ikke til enkeltpersoner. Det er mulig å søke støtte til maksimum to personer fra samme forening pr. kurs. Kulturkontoret kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra dette. Søknaden må være begrunnet, og med søknaden skal det ligge kursbeskrivelse, invitasjon, brosjyrer el.l. som sier noe om kursets innhold. Støttebeløpet kan kun dekke kursavgift opp til kr ,- pr. person. Det gis ikke tilskudd til reise eller opphold. Det kan søkes hele året, men det må søkes før kurset skal avholdes for at søknaden skal bli behandlet. Etter at kvittering for betalt kursavgift er sendt kulturkontoret vil tilskuddet bli utbetalt til foreningens konto.

6 Kultur- og idrettsstipend Å oppmuntre og støtte ungdom som har et spesielt potensiale innenfor kultur- /idrettsbegrepet og som ønsker å videreutvikle dette. Tilskuddet skal benyttes til forhold som har betydning for den enkeltes videre utvikling av sitt talent. Stipendieordningen gjelder for aldersgruppen år. Den som søker må bo i Vennesla kommune, representere en klubb/organisasjon i Vennesla kommune eller ha betydning for Vennesla. I søknaden skal det gå klart fram hvilke mål søkeren har. Det skal vedlegges en ukeplan og/eller en årsplan som sier noe om hva og hvordan søkeren skal nå sine mål. I tillegg må det framgå hvordan stipendiet skal benyttes. Utbetaling av stipendiet skjer til søkers bank- eller postkonto. Dersom det er kvalifiserte søkere og det blir avsatt midler til stipendier, vil det deles ut 6 stipendier hvert år. Vennesla kommunes Kulturpris Levekårsutvalget kan hvert år dele ut Kulturprisen til personer eller organisasjoner som gjennom flere år har nedlagt et særlig stort arbeid innenfor kulturlivet i kommunen. Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeid kandidaten har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Vennesla. Kulturprisen deles ut hvert år i uke 42 i forbindelse med kulturkvelden i kulturuka. Innleveringsfrist for forslag til kandidater vil bli utlyst i avisene. Levekårsutvalget gjør vedtak om hvem som skal bli årets kulturprismottaker på bakgrunn av de innkomne forslag. Levekårsutvalget har anledning til å komme med egne forslag. Kulturprisen består av en statuett og en gavesjekk på kr ,-.

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer