Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd"

Transkript

1 Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere. For tildeling av kulturtilskudd henvises det til adm.del Andre saker: Virksomhetsleder Kultur, informasjon og service gis fullmakt til å dele ut tilskudd innenfor vedtatte budsjettrammer. Dog ikke søknader med søknadsbeløp utover kr ,-. De følgende retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd gjelder administrative vedtak på søknader med søknadsbeløp på inntil kroner. Søknader med søknadsbeløp over kroner behandles politisk. 1. Generelle bestemmelser 1.1. Formål Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker Løten kommune, ved Kultur, informasjon og service (KIS), å stimulere til økt aktivitet blant lag og foreninger og skape arrangementer og møteplasser som gir trivsel og bolyst blant kommunens innbyggere. Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, i et gjensidig nytteforhold for gode kulturopplevelser og positiv profilering av Løten Tilskuddsordninger Allmenne kulturformål Andre tiltak barn og unge Idrettsformål Kulturmidler Dugnadsbaserte fellestiltak Spillemidler egen ordning, ta kontakt med kommunen For mer informasjon om de enkelte tilskuddsordningene, frister og krav til dokumentasjon, se pkt Hvem gjelder tilskuddsordningene for? Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Løten kommune. Må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemsskap og et valgt styre. Grupper eller enkeltpersoner i Løten kommune. Må være aktører med ikke-kommersiell hensikt. For unntak, se pkt I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltpersoner utenfor Løten kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Løten kommune eller at det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i bygda.

2 Tilskuddsordningene gjelder ikke for: Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser. Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner. Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangement. Nasjonal og religiøse høytidsdager (17. mai eget budsjett) Krav til søkere Lag og organisasjoner må være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer. Søker må ha konto registrert på organisasjonen eller prosjektet. Søknader fra lag og foreninger må komme fra styret/medlemmer i styret. Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Løten kommune. Unntaket fra kravene kan være prosjekter ledet av ungdom hvor det kan vurderes enklere krav Felles kriterier for tilskudd Søker plikter å gi korrekt informasjon i søknaden og gi kommunen beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen. Søker eller planlagt tiltak må ha lokalisering i Løten. Det gis ikke støtte til kommersielle tiltak eller rene kommersielle aktører. Unntaket er underskuddsgaranti som kan gis i enkelte tilfeller når tiltaket anses som viktig for kommunens kulturtilbud og/eller innbyggere og det innebærer økonomisk risiko. Det gis ikke tilskudd til drift. Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket Formelle krav til søknaden Søknaden skal inneholde informasjon om søker, inkludert kontaktopplysninger, organisasjonsnummer (hvis lag/organisajon) og kontonummer. Prosjektet skal beskrives, og det skal følge et budsjett for tiltaket. Felles for pkt. 1.4, 1.5 og 1.6.: Flere vilkår kan fremkomme under den enkelte tilskuddsordning, jf. pkt Søknadsbehandling Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Søknader om tilskudd kan sendes elektronisk til eller til Løten kommune, Att: KIS, postboks 113, 2341 Løten. Saksbehandlingstid er vanligvis inntil 8 uker etter at komplett søknad er mottatt, for andre frister se pkt. 2. Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlig og innsyn vil bli gitt på forespørsel Kontroll Opplysninger gitt i søknadene kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte og miste rettet til fremtidig støtte. Søker kan for enkelte tilskuddsordninger eller enkelte tilfeller bli bedt om å rapportere etter gjennomført tiltak.

3 2. Tilskuddsordninger Tilskudd Formål Om tilskuddsordningen og krav til dokumentasjon Frist 2.1. Tilskuddet skal bidra til kvalitet Tilskuddspott som fordeles på bakgrunn av innkomne søknader Løpende Allmenne kulturformål og mangfold i Løtens kunst- og fortløpende gjennom året. ( kroner) kulturtilbud. Tilskudd kan gis til kultur arrangement, - produksjoner og -prosjekter i Løten kommune, for eksempel utstillinger, festivaler, formidling og utgivelser. Det kan gis oppstartstilskudd til nye foreninger. Det kan gis underskuddsgaranti på inntil kroner på arrangement med billettinntekter i hht. Generelle bestemmelser pkt Tilskuddet skal bidra til tilbud, Tilskuddspott som fordeles på bakgrunn av innkomne søknader Løpende Andre tiltak barn og unge utvikling og kompetanseheving fortløpende gjennom året. ( kroner) blant barn og unge. Tilskudd kan gis til alle typer kulturtiltak med aldersgruppen 0-19 år som hovedmålgruppe, for eksempel lederutvikling, opplæring i organisasjonsarbeid, internasjonal utveksling og utvikling av talenter, men også arrangement og arenaer for barn/ungdom Tilskuddet skal bidra til utvikling Tilskuddspott som fordeles på bakgrunn av innkomne søknader Løpende Idrettsformål og gjennomføring av aktiviteter fortløpende gjennom året. ( kroner) og tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Tilskudd kan gis til konkrete tiltak innen idrett som ikke kommer inn under kulturmidler idrett, jf. beskrivelse pkt. 2.4., for eksempel innkjøp av utstyr eller spesielle tiltak/arrangementer. Det kan gis oppstartstilskudd til nye foreninger.

4 2.4. Kulturmidler er et generelt Løten kommune har satt av midler i følgende kategorier i årets budsjett: 1. mai hvert år Kulturmidler driftstilskudd til organisasjoner Idrettsforeninger: i Løten kommune, og fordeles kr (må være tilsluttet Løten Idrettsråd) Saksbehandlingstid: på bakgrunn av fastsatte kriterier Vedlikehold av idrettsanlegg: Inntil tre måneder og/eller fordelingsnøkkel. kr (må være tilsluttet Løten Idrettsråd) Sang/Musikkforeninger: kr (gjelder kun Løten skolekorps) Vedlikehold av grendehus kr (grendehusene i Skogbygda) Barne- og ungdomsorganisasjoner: kr (kun rene barne- og ungdomsorganisasjoner) Ved søknad, benytt skjema 2.5. Kulturmidler. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet, dette er opplysninger som kreves for utbetaling av tilskudd. Søknad må inneholde opplysninger om medlemstall (idrettsforeninger må oppgi antall medlemmer over og under 19 år per 1. januar søknadsåret). Det er også ønskelig at dere forteller litt om større begivenheter som står sentralt for foreningen dette året. Husk at regnskap og årsrapport fra fjoråret, samt budsjett og handlingsplan for inneværende år skal følge søknaden. Vi ber om at regnskap og budsjett legges fram med brutto tall da omsetning er et av kriteriene som benyttes ved fordeling Oppmuntre og tilrettelegge for Dugnadsbasert: Ulønnet, frivillig aktivitet som gjennomføres innenfor et 1. mai hvert år Dugnadsbaserte god dugnadsånd og de sosiale fellesskap, uten målsetting om profitt. fellestiltak og fysiske resultater slikt arbeid Fellestiltak: Tiltak rettet mot fellesskapet, det være seg innenfor samme Saksbehandlingstid: ( kroner) gir. Felles innsats for fellesskapet. gruppe som den som står bak dugnaden, eller til lokalsamfunnets eller 2 måneder. regionens beste. Rapporteringsfrist: Tilskudd kan gis til sammenslutninger, organisasjoner eller institusjoner 15. november hvert år i Løten kommune, samt til regionale tiltak som har tilknytning til kommunen. Det gis ikke støtte til ordinær drift. Løten kommune kan initiere tiltak og benytte ordningen som stimuleringsmidler. Det er driftsutvalget som har bevilgende myndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett.

5 Ved søknad, benytt skjema 2.5. Dugnadsbaserte fellestiltak. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet. Husk at budsjett med kostnader og ev. inntekter skal følge søknaden. Ved tilsagn utbetales 85% av tilskuddet. De resterende 15% utbetales etter at det er mottatt sluttrapport for tiltaket. Rapporteringsfrist er 15. november hvert år. Rapporten skal være kortfattet med regnskap for tiltaket Stimulere til bygging/ Søknader til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg behandles i henhold til 1. oktober hvert år. Anlegg (spillemidler) rehabilitering av ordinære Kulturdepartementets publikasjon Bestemmelser om tilskudd til anlegg idrettsanlegg, nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet. og kulturarenaer. Søknader om kulturarenaer behandles i henhold til Hedmark fylkeskommunes retningslinjer. Søknad om spillemidler forutsetter at Løten kommune eller Kulturdepartementet har gitt anlegget idrettsfunsjonell forhåndsgodkjenning. Ved planer om spillemiddelsøknad, ta kontakt med kulturkontoret. Ved søknad, benytt digitalt skjema på

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer