NyGIV i Møre og Romsdal- orientering om arbeidet så langt og om vidare satsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NyGIV i Møre og Romsdal- orientering om arbeidet så langt og om vidare satsing"

Transkript

1 Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2014 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet NyGIV i Møre og Romsdal- orientering om arbeidet så langt og om vidare satsing Bakgrunn Invitasjonar frå Kunnskapsdepartementet Ny GIV vart sett i verk som eit treårig prosjekt hausten 2010 med bakgrunn i invitasjonsbrev frå Kunnskapsdepartementet, som eitt av fleire tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Av andre tiltak kan nemnast : Samfunnskontrakt for læreplassar, strategien Kompetanse for kvalitet med etterutdanningstilbod i fag og yrkesopplæring, forsøk med arbeidslivsfaget i ungdomstrinnet, hospiteringsordningar for lærarar og instruktørar i lærebedrifter, forsøk med praksisbrev og vekslingsmodellar på yrkesfag. Ny GIV prosjektet bestod først av Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret. Hausten 2011 vart FYR prosjektet (Yrkesretting og relevans i fellesfag) etablert som eit underprosjekt/ delprosjekt til Overgangsprosjektet. Prosjekta skulle avsluttast i desember 2013, men i skriv frå Kunnskapsdepartementet datert vart fylkeskommunane inviterte til å vidareføre Ny GIV ut Bakgrunnen for at departementet ønskte å halde fram med Ny GIV, var mellom anna den særs positive vurderinga av lærarskoleringa, den gunstige utviklinga i oppfølgingstenesta og utviklinga av mange og nye og gode læringsressursar gjennom FYR. Samstundes meinte departementet det er for tidleg å fastslå effekten av dei ulike tiltaka i Ny GIV; Gjennomføringsbarometeret syner at det er særs krevjande å nå målsettinga som fylkeskommunane sjølv har sett i høve gjennomføringa i vidaregåande opplæring, og at innsatsen for å auke gjennomføringa av den grunn må forsterkast. Overgangsprosjektet Prosjektet har som mål å auke elevane sin motivasjon for og evne til å gjennomføre vidaregåande opplæring, mellom anna ved å ta konsekvensen av den nære samanhengen det er mellom faglege prestasjonar på ungdomsskolen og sannsynlegheita for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring. Intensivopplæring Dei svakast presterande elevane til jul i 10.trinn vart difor inviterte til å vere med på ein ekstra innsats det siste halve året på grunnskolen for å betre sine lese -, skrive- og rekneferdigheiter. Tiltaket skulle vidareførast i vidaregåande opplæring ved behov. Alle NyGIV-elevane og foreldra deira skreiv under ein forpliktande avtale før intensivopplæringa. I Møre og Romsdal starta satsinga i Molde, Kristiansund og Ålesund, og i løpet av våren 2012 var alle kommunane med. Sommaren 2013 vart alle kommunane inviterte til å fortsette intensivopplæringa utover prosjektperioden. Alle kommunane var positive til dette, og vel halvparten ( 21 av 36 ) har søkt om vidare

2 forsøk med intensivopplæring for elevar i Ny GIV Overgangsprosjektet. Resten av kommunane har sett for seg å gjere dette utan å søke om vidare forsøk, og da mest gjennom å nytte Ny GIV metodikken i ordinær undervisning. Intensivundervisninga vart i starten gjennomført med å ta elevane ut i eigne grupper. Etter kvart som dei mindre kommunane vart med, blei metodikken i større grad brukt som ein del av ordinær undervisning. Dette er i samsvar med intensjonane i tiltaket. Oppfølging i vgs Kunnskapsdepartementet ga fylkeskommunane stor fridom til å utforme oppfølgingstilboda i vidaregåande opplæring overfor svakt presterande elevar. I Møre og Romsdal har elevar som har vore Ny GIV elevar i grunnskolen blitt følgt opp i skolen dei har kome inn på. Dette har skjedd gjennom midlar som skolane har fått tildelt, øyremerkt Ny GIV og svakt presterande elevar, som har fått tilbod om Ny GIV etter resultatvurdering av kartleggingsprøver i matematikk og norsk på hausten. Ved dei vidaregåande skolane har midlane blitt nytta mellom anna til å danne undervisningsgrupper med få elevar, tolærarsystem eller ein har gitt Ny GIV elevane tilbod om eiga gruppe innan faga matematikk og norsk. Prosjektleiarane har prioritert å følgje tett opp dei vidaregåande skolane ang. planar for oppfølging av dei svakt presterande elevane i matematikk og norsk. Dette har skjedd på hausten. Etter første termin, i februar / mars og utover våren, har ein følgt opp med etterspurnad i høve tiltak inn mot elevar som har prestert svakt etter første termin, spesielt om forbetringspotensiale fram mot eksamen. Samarbeid kommune fylkeskommune Gjennom NyGIV-prosjektet har kommunane og fylkeskommunen i samarbeid fått satt det 13. årige skoleløpet høgare på prioriteringslista. Departementet har understreka at vidareføring av Ny GIV forutset samarbeid mellom kommunane og fylkeskommunen. I regi av Ny GIV har ein hos oss mellom anna starta dialogmøte mellom utdanningsavdelinga og kommunane om karakterutvikling for elevane i vgo frå aktuelle grunnskolar. IKO modellen I Møre og Romsdal har ein som eit Ny GIV tiltak innført IKO modellen i alle dei vidaregåande skolane, og har fått med alle kommunane i dette viktige arbeidet. Målgruppa er elevar som allereie i ungdomsskolen har høgt fråvær eller svake karakterar eller ein kombinasjon av desse. Gjennom IKO modellen blir enkeltelevar følgt tett opp i Fokusgrupper der ein fokuserer og arbeider med fagleg framgang, trivsel og fråvær. Modellen er forskingsbasert og har gode resultat å vise til, mellom anna i forhold til fråfallsproblematikken. Sommaraktivitetar Det har vore gjennomført både forskole for Ny GIV elevar som har hatt intensivopplæring i lesing, skriving og rekning i slutten av 10.klasse, og ein eksamensretta sommarskole for Vg1 elevar som fekk karakteren 1 i matematikk og/eller naturfag. Tanken med forskolen har vore å halde fast på elevane gjennom sommaren og om mogleg gi dei eit forsprang til vgo. I tillegg har 2 folkehøgskular gitt NyGIV-elevane eit tilbod om ein minifolkehøgskule over 2 veker. Om lag 35 elevar har nytta seg av tilbodet sommaren Tilbakemeldinga frå desse har vore positive.

3 Lærarskolering Skolering av lærarar har stått sentralt i Ny GIV prosjektet. Den nasjonale lærarskoleringa har hatt som mål å ruste lærarane til å gjennomføre ei meir målretta undervisning både motivasjonsmessig og ut frå den enkelte elev sine faglege føresetnader. Dei nasjonale sentera for matematikk, lesing og skriving har vore ansvarleg for det faglege innhaldet i skoleringa i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med mål å forbetre dei grunnleggjande ferdigheitene til svakt presterande elevar. Fram til sommaren 2013 blei skoleringa gitt til ein norsklærar og ein matematikklærar frå både ungdomstrinnet og vidaregåande skolar frå heile landet. I alt har om lag 5000 lærarar fått NyGIV-skolering. Frå hausten 2013 var tilbodet berre retta mot lærarar i vidaregåande opplæring med fokus på påbygg. Den felles lærarskoleringa har bestått av til saman tre samlingar -totalt seks dagar. Den sjette dagen blei halde lokalt i kvart fylke. I Møre og Romsdal har vel 200 lærarar deltatt i skoleringa retta mot grunnskole og vidaregåande, og 32 lærarar i skolering retta mot påbyggingselevar. Med bakgrunn i dei særs gode tilbakemeldingane på kursa, gjennomførte Ny GIV i Møre og Romsdal eit eige kurs for både grunnskolelærarar og lærarar i vgs, etter same faglege opplegg som dei sentrale kursa. Totalt deltok 170 lærarar. FYR Auka yrkesretting og opplevd relevans i fellesfaga på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma er viktig for å auke elevane sin motivasjon og faglege ferdigheiter. Dette var bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet starta FYR prosjektet hausten 2011 som eit underprosjekt av Overgangsprosjektet, og som blei avgjort vidareført ut FYR starta med faga matematikk, norsk og engelsk, men noko seinare blei og naturfag trekt inn i arbeidet. Borgund vgs har vore knutepunktskole i Møre og Romsdal, og har mellom anna gjennom workshops på skolane og regionale samlingar for skolane danna eit godt fundament for det vidare arbeidet innan yrkesrettinga av fellesfaga. Fire lærarar har vore frikjøpt i 25 % stilling kvar, og har vore sentrale i utarbeiding og produksjon av læringsressursar til bruk i dette arbeidet. Alle skolane med yrkesfaglege programområde er med i FYR med ein kontaktperson i kvart av FYR faga. Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet skal styrke samarbeidet mellom skolar, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringa og NAV. Målgruppa er ungdom mellom år som står utanfor opplæring og arbeid. Målet er at ungdom som har falt ut av utdanningssystemet skal motiverast tilbake til vidaregåande opplæring eller hjelpast til ordinært arbeid. Nasjonalt innsatsområde 1: Utprøving av opplæringsmodellar som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål Oppfølgingstenesta (OT) skal legge til rette for tiltak som praksisnær opplæring og/eller arbeidspraksis, i samarbeid med vidaregåande skular og NAV. Den mest risikoutsatte delen av målgruppa, dei som har vore utanfor skule og arbeid i eit år eller meir, skal gjevast høgst prioritet. a) I UNG er ein pilot på dette området. Viser til eiga sak om dette i Utdanningsutvalet (UA 15/14).

4 b) Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har utarbeidd jobbprofilar der basiskompetansane til dei enkelte yrka er beskrive. Dette er eit verkty som er lett å bruke i samarbeid med praksis, desse hevar praksisplassane ute i bedriftene nokre hakk og er ein god måte å realitetsorientere ungdommar til å bestemme veien dei vil gå. OT og NAV nyttar desse i realitetsorientering saman med ungdommen. c) Praksisbrevforsøk; praksisbrev er ei grunnkompetanseopplæring med fire dagar ute i bedrift og ein dag i skule der fellesfaga matematikk, norsk og samfunnsfag blir gjennomført over to år (vg1 timetal i faget over to år). To vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr dette. d) Samarbeidsavtale om lærekandidatar og bruk av arbeidspraksis er etablert med felles innsats kring enkelte ungdommar som har eit omfattande behov for støtte. Nasjonalt innsatsområde 2: Styrking av samarbeidsrelasjonar tidleg inn med oppfølging Nav og Fylkeskommunen har i denne perioden betra samhandlinga om målgruppa. Årshjul med faste innlagte fylkesomfattande møtedagar er etablert. Fornying av den fylkesvise samarbeidsavtalen og NAV /OT-tenesta og utarbeiding av lokale samarbeidsavtalar på operatørnivå er døme på dette. a) Samarbeidsrelasjonar mellom skular, OT og NAV skal vidareutviklast som permanente og bærekraftige strukturar for avklaring, veiledning, tiltaksutprøving og oppfølging av ungdom utanfor opplæring og arbeid. Skulane skal legge til rette for tidleg involvering av OT ved at det blir halde avklaringsmøte, og at det underteiknast oppfølgingsplan i samarbeid med OT og andre instansar, før eleven formelt blir utskriven av skulen. OT skal oppnå kontakt med og følgje opp heile målgruppa, men likevel på ein slik måte at den mest risikoutsette delen av målgruppa gis høgast prioritet. Eit døme er NAV miljøarbeidarar som er med på eit forsøk på Herøy vidaregåande skule, der miljøarbeidarane er inkludert i ressursteamet på skulen. b) Avklaringsmøte og Oppfølgingsplan; rutinar etablert i alle vidaregåande skular. Rutinar for heving av lærekontraktar er etablert mellom Opplæringskontor, bedrifter og fagopplæring. c) Ein modell for oppfølging av ungdom som OT ikkje klarar å etablere kontakt med, etter å ha forsøkt alle dei vanlege henvendelsane, er innført. Eit kort blir sendt ut til ungdommen om at OT vil komme på besøkt om dei ikkje svarar på henvendelse. Nasjonalt innsatsområde 3: Kompetanseheving for tilsette i OT a) I Møre og Romsdal fylkeskommune har vi hatt 3 OT rådgivarar på vidareutdanning. I Nav har ingen prioritert å være med. Den nasjonale kompetansehevinga i Svolvær og i Trondheim var godt motteken frå Møre og Romsdal fylkeskommune og OT-rådgivarane. Gjennomføringsbarometeret Gjennomføringsbarometeret er statistikkprosjektet i Ny GIV og skal utvikle og legge til rette eit felles nasjonalt statistikkgrunnlag og indikatorar for vurdering av om måla i prosjekta blir nådd.

5 Utdanningsdirektoratet leier arbeidet i Gjennomføringsbarometeret. Statistikk og indikatorer vert publisert i Skoleporten og i ein eigen indikatorrapport for Ny GIV Gjennomføringsbarometeret. Vurdering Forsking Den forskningsbaserte evalueringa av Ny GIV består av fire delprosjekt med følgjande tema: 1) Kartlegging og analyse av deltaking, organisering og opplevd utbytte av intensivopplæringa. (Sletten, Bakken og Haakestad frå NOVA 2011 og 2013) 2) Den kausale effekten av deltaking i intensivopplæringa for motivasjon for opplæring, grunnleggjanda lese -, skrive- og rekneferdigheiter og gjennomføring av vidaregåande opplæring. ( Eilsen, Kirkebøen, Leuven, Rønning og Raaum frå SSB 2013) 3) Korleis intensivopplæringa faktisk er blitt gjennomført og ei analyse av undervisningskvaliteten. (Rønning, Hodgson og Tomlinson frå Nordlandsforsking 2013) 4) Om implementering av intensivopplæring på ungdomstrinnet og tiltak for målgruppa i overgangen til og i starten av vidaregåande opplæring. (Helgøy og Homme frå UNI Rokkansenteret 2013) Følgande sentrale funn er gjort så langt, gjengitt frå «Prosjektrapport Ny GIV » frå Kunnskapdepartementet : *Skoleledere, lærere og elever gir i stor grad en positiv vurdering av både prinsippene bak intensivopplæringen og det subjektive utbyttet av opplæringen. *84% av elevene var veldig fornøyd med timene, 75% mente det de lærte var nyttig og interessant og 85% ville anbefale andre elever å delta i intensivopplæringen. *65 % av elevene mente lærerne krevde at de jobbet hardere sammenlignet med andre timer på skolen og mer enn 85 % av elevene svarte at lærerne i Ny GIV hadde større tro på dem. Nesten 80 % syntes disse lærerne var flinkere til å forklare enn andre lærere, rundt 70 % svarte at de oftere spurte om hjelp og 77 % svarte at det var lettere å konsentrere seg i intensivopplæringen enn i de vanlige timene. *Et stort flertall av ungdomsskolelederne og skoleeierne mener at intensivopplæringen bør starte tidligere enn i dag. En tredel mener intensivopplæringen bør starte på 8.trinn i ungdomsskolen. *Henholdsvis 85 % og 76 % av lærerne mener at elevene er mer motiverte for opplæring og presterer bedre i ferdighetene de får opplæring i. Nesten 60 % mente at det stemte godt eller svært godt at elevene også presterer bedre i andre fag. Lærerne er mer optimistiske mht ferdigheter motivasjon enn i *99 % av lærerne svarer de er svært eller ganske fornøyd med innholdet i skoleringen. Over 90 % av lærerne er svært eller ganske fornøyd med informasjon om skoleringen i forkant, tilgjengelige læremidler og tidspunktet for gjennomføringen. *Nesten 98 % av lærerne sier de hadde fått brukt mye av innholdet i skoleringen i intensivopplæringen og 96% mente det stemte ganske godt eller svært godt at de benyttet det de hadde lært i andre timer enn i intensivopplæringen.

6 *Evalueringen viser at en vesentlig gruppe elever som rekrutteres er utenfor målgruppen for tiltaket. I 2011 hadde 40 % av elevene et karaktersnitt som tilsvarte de 10 % svakest presterende, mens 48 % av elevene lå innenfor karaktersnittet i 2012 og bare 28 % i * NIFU har gjennomført analyser av karakterframgangen til intensivelevene. Analysene kan ikke fortolkes som kausale effekter av deltakelse, men gir en beskrivelse av utviklingen i karakterer for ulike elevgrupper. Konklusjonen er at karakterutviklingen har vært gunstig bare for elever med dårligst utgangspunkt.intensivelever med de svakeste karakterene etter første termin hadde gjennomgående en positiv karakterutvikling. Den positive utviklingen ble redusert ved karakteren 2, og ved karakteren 3 har intensivelevene en negativ karakterutvikling i de fleste fag. For eksamenskarakteren i matematikk hadde elevene en negativ karakterutvikling allerede ved karakteren 2. NIFU konkluderer videre med at elever med bedre karakter enn 2 ikke bør delta i intensivopplæringen, slik den har vært utformet så langt. *SSBs hovedkonklusjon er at intensivopplæringen for kullet ikke har noen tydelige effekter på relevante resultatmål, samtidig som de ikke kan utelukke moderate effekter med det metodiske opplegget som er anvendt i studien. Forskjellene i fagkarakterer fra grunnskolen og gjennomstrømning i videregående mellom deltakere i intensivopplæringen og andre elever / skoler er ikke klart forskjellig fra 0 ( i statistisk forstand ). Det kan spores tegn til bedre motivasjon for opplæring, men funnet er ikke spesielt robust for hvordan effekten estimeres. Studien finner også en viss positiv effekt på progresjon til Vg2 og elevenes vurdering av lærer, men igjen er effektestimatene ikke spesielt robuste. *Hovedkonklusjonen til Uni Rokkansenteret er at Overgangsprosjektet i begrenset grad har satt varige organisatoriske spor i den ordinære virksomheten til skolene og skoleeierne som er undersøkt i studien. Det er imidlertid vesentlige forskjeller mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Rokkan fremhever videre at det er en risiko for at Ny GIV ikke har bærekraft på lengre sikt, ettersom Ny GIV har mindre betydning som fellesprosjekt for skoleeierne på de to forvaltningsnivåene. *I videregående opplæring har fylkene implementert en rekke ulike type av tiltak for målgruppen. I videregående opplæring har fylkene i liten grad implementert et felles tiltak, slik tilfellet i større grad er på skolene på ungdomstrinnet. Fylkeskommunene ble også gitt stort lokalt handlingsrom til å utforme relevante tiltak. Det vanligste er sannsynligvis at intensivelevene innfases i ordinære strukturer, og at det er mer fokus på sosialpedagogiske tiltak enn grunnleggende ferdigheter. * Nordlandsforskning har vurdert kvaliteten på intensivopplæringen. Hovedkonklusjonen i i studien er at gjenomføringen av intensivopplæringen i for liten grad tilpasser opplæringen til elevenes behov, og at lærerne viderefører sin ordinære undervisningspraksis, men innenfor langt lavere gruppestørrelse. Fylkeskommunen si vurdering av eigen måloppnåing etter 3 år med NyGIV Samarbeid med kommunane Fylkeskommunen har etablert ein kontakt med alle kommunane gjennom NyGIVsatsinga. Alle kommunane vart sommaren 2013 invitert til å fortsette intensivopplæringa ut over prosjektperioden. Alle kommunane er positive til dette,

7 og vel halvparten (21 av 36) har søkt om vidare forsøk med intensivopplæring for elevar i Ny GIV Overgangsprosjektet. Resten av kommunane ser for seg å gjere dette utan å søke om vidare forsøk, og då mest gjennom å bruke metodikken i ordinær undervisning. Prosjektleiar i Overgangsprosjektet har vore fylkeskommunen sin representant i Fylkesmannens samarbeidsfora med kommunane. Regionale skolefaglege møte og regionvise møte vil og framover bli kontaktpunkt. Arbeidet med å finne gode måtar å melde til kommunane om korleis det går med elevane deira i vidaregåande opplæring ser og ut til å vere nyttig. Til no har det vore slike møter i over 20 kommunar. NyGIV-elevane Til saman 604 elevar har i prosjektperioden fått intensivopplæring. 292 elevar har gjennomført vg1 eller vg1 og vg2. 74,32 % av desse har fullført og bestått. 12,67 % har stryk i eit eller fleire fag, 5, 82 % manglar vurdering og 6, 16 % har slutta og er i OT sitt register. A: Alternativt opplæring (Elever med t.d. individuell opplæringsplan) B: Fullført og bestått H: Held på (Tek eit skoleår over 2 år) I: Ikkje bestått (Har karakteren 1 i eitt eller fleire fag) M: Manglar karakter eitt eller fleire fag S: Slutta

8 Overgangar Slik ser tala ut for Møre og Romsdal, ordinær progresjon. Tala er henta frå Gjennomføringsbarometeret og ligg noko over dei nasjonale tala, men trendane i Møre og Romsdal er dei same som dei nasjonale. Tala ovanfor syner at det er særs krevjande å nå målsettinga som fylkeskommunen sjølv har sett i høve gjennomføringa i vidaregåande opplæring, og at innsatsen difor må fortsette. Handtering av den utvida elevgruppa NyGiv-elevane er manuelt merka i VIGO slik at dei vidaregåande skulane veit kven desse elevane er når dei startar om hausten. Saman med elevar som kjem under kritisk grense på kartleggingsprøver utgjer desse den utvida elevgruppa skulen må sette inn tiltak for. Den utvida elevgruppa vart ei stor utfordring for prosjektet. Gruppa omfatta etter kvart mange elevar, og dei merka NyGIV-elevane frå intensivopplæringa vart nokre av mange som skulle ha tettare oppfølging. Nokre NyGIV-elevar opplevde nok at dei ikkje fekk den oppfølginga dei var lova då dei starta på intensivopplæringa.

9 Lærarskuleringa Vi har stort sett fylt opp plassane våre i den sentrale skuleringa for lærarar. Tilbakemeldingane er svært gode. FYR, nettverk og undervisningsressursar Arbeidet å finne fram, samle og spreie gode undervisningsopplegg har vore vellykka. Undervisningsopplegga vert publisert på NDLA-plattforma. Dei siste tala frå april 2014 viser at 467 lærarar frå Møre og Romsdal har vore å søkt på NDLA sine FYR-sider etter undervisningsopplegg. Dette er ei auke frå 162 i april Alle skulane med yrkesfaglege programområde er no med i FYR og interessa frå lærarane har auka jamt i prosjektperioden. Vidareføring av nygiv-satsinga Hausten 2013 inviterte kunnskapsdepartementet fylkeskommunane til å vidareføre Ny GIV ut Grunngjevinga for vidareføringa er skissert heilt i starten av rapporten. Søknaden frå Møre og Romsdal fylkeskommune datert vart godkjent. Hovudmoment i søknaden frå fylkeskommunen: Overgangsprosjektet: Ressursane vil bli brukt til prosjektleiing og vidareutvikling av prosjektet sitt mål om auka gjennomføring. Oppgåvene i prosjektet blir mellom anna: Legge til rette for og gjennomføre kompetansetiltak for lærarar Legge til rette for kompetent klasseleiing og vurderingspraksis Legge til rette for god rådgiving og karriererettleiing Legge til rette for samarbeid mellom grunnskole og vidaregåande opplæring gjennom å vidareutvikle den innførte IKO modellen og samhandle med kommunane med dialog om elevresultat og legge til rette for tiltak for auka gjennomføringa Oppfølging av skolane sitt arbeid inn mot fagleg svakt presterande elevar. Utvikle gode modellar for eksamensførebuande kurs og intensivkurs spesielt i høve grunnleggande ferdigheiter Sørge for betre kunnskapsdeling av gode tiltak mellom skulane for dei svakt presterande elevane Oppfølgingsprosjektet: Ressursane vil bli brukt til prosjektleiing og vidareutvikling av prosjektet sitt mål om auka gjennomføring. Oppgåvene i prosjektet blir mellom anna: Vidareutvikle OT si organisering og ressursutnytting. Medverke i OT sitt samfunnsoppdrag jfr. Opplæringslova med forskrifter med oppgåver som registrering, rapportering og oppfølging. Vidareutvikle innsatsen for å førebygge avbrot, inkludert oppfølging av rutinane ved fare for avbrot i vgo. Samarbeide med fylkesmannen om NyGIV jf. felles embedsoppdrag frå fleire departement mellom anna Helse og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Utvikle og etablere konkrete samarbeidsavtalar med kommunane om oppfølging av utsette elevar i vidaregåande opplæring og ungdom utanfor arbeid og opplæring, herunder tiltak knytt til levekårsvanskar av betydning for fråfall. Vidareutvikle praksisnære og kvalifiserande tiltak, blant anna i samarbeid med Nav

10 Etablere tiltak for OT- ungdom i samarbeid med arbeidsmarknadsbedrift, kommunar og NAV. Vi har etablert eit tiltak i ein region (haust 2013) og planlegg etablering i dei tre andre regionane i fylket hausten 2014, jf. Sak i Utdanningsutvalet (UA 15/14). Vidareutvikle tiltak for OT- ungdom i praksisplass via NAV, med bruk av VOX jobbprofilar. Utvikle nye praksisnære modellar i samarbeid med NAV, næringsliv og andre aktørar. Utvikle og få på plass eit bærekraftig system for samarbeid om rettsungdom som ikkje er klar for ordinær vidaregåande opplæring. FYR-prosjektet: Ressursane vil bli brukt til prosjektleiing og vidareutvikling av prosjektet sitt mål om auka gjennomføring. Oppgåvene i prosjektet blir mellom anna: Koordinere FYR-arbeidet ved knutepunktskolen Ivareta, utvikle, publisere og spreie læringsressursar i samarbeid med knutepunktskolen og fagforum. Koordinere arbeidet mellom fellesfaglærarar og yrkesfaglærarar der fellesfaga blir yrkesretta og programfaga i større grad vektlegg dei grunnleggjande ferdigheitene. I samarbeid med knutepunktskolen halde fram og intensivere spreiingsarbeidet til dei andre skolane i tråd med departementet si prioritering Koordinere FYR- og hospiteringsprosjektet Gjennom vidare deltaking vil ein saman med andre fylke betre kunne innrette tiltak og gjennomføre dei ved erfaring- og kunnskapsdeling. Forslag til vedtak: Utdanningsutvalet tek saka til orientering. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Sverre Hollen fylkesutdanningssjef

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga?

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Fagdager for barnehage og skule 7-8. mai 2014 -Ein tydeleg medspelar Vidareføring av NyGIV 2014-2016 Eit

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgang og samarbeid grunnskule - vgo. Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll

Overgang og samarbeid grunnskule - vgo. Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll Overgang og samarbeid grunnskule - vgo Rådgivar Berit Brudeseth Rådgivar Trygve Brunvoll Fagsamling om skule - Molde 31.10.13 04.11.2013 2 Oppfølgings prosjektet Overgangs prosjektet Statistikk, indikatorar,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.01.2018 3307/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Psykisk helse - orientering Bakgrunn Orientering i forbindelse

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.01.2018 6570/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal Bakgrunn

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland

FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland - Nasjonale føringer for FYR-prosjektet & organiseringen - Utfordringer i vgo og bakgrunnen for prosjektet - Læringsteoretisk ståsted i FYR-prosjektet - Hvor står

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 31992/2013 Harald Johnny Tomren Saksnr Utval Møtedato YN-6/13 Yrkesopplæringsnemnda 30.05.2013 Kvalitetsplan 2013-2017 for vidaregåande opplæring

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE. Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar

-Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE. Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar MINORITETSSPRÅKLEGE Fagdag med fokus på minoritetsspråklege søkarar/ elevar PROGRAM 10.00-1030: Registrering 10.30-10.40: Velkommen 10.40-12.00: Fylkesmannen: Nytt om regelverket/

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Intensivopplæring i eller utenfor klassen?

Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Berit Lødding Solveig Holen 27-11-13 Intensivopplæring i eller utenfor klassen? NIFU Rapport 42/2013 Sluttrapport fra kartleggingsprosjektet Plaza hotel, Oslo, 27. november 2013 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Oslo 8. mars 2013 Lennart Hartgen, prosjektleder Aller først! Gratulerer med dagen! 2 Agenda Utgangspunktet for prosjektet Utfordringer Status og resultater i prosjektet Bærekraft

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) 1 Effektevaluering Overgangsprosjektet - første delrapport Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) Erfaringskonferanse, 27. november

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar i den ordinære skolen

I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar i den ordinære skolen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.11.017 13387/017 Berit Brudeseth Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.017 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv.

Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv. Eirik J. Irgens Fra gode intensjoner til varige resultater Betydningen av profesjonell ledelse i Ny Giv. Erfarings- og inspirasjonskonferanse Et fylkessamarbeid mellom Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Desemberkonferansen PPT, Åndalsnes Anita Steinbru Utdanningsavdelinga MR fylkeskommune

Desemberkonferansen PPT, Åndalsnes Anita Steinbru Utdanningsavdelinga MR fylkeskommune Desemberkonferansen PPT, Åndalsnes 30.12.10 Anita Steinbru Utdanningsavdelinga MR kommune Betre gjennomføring fanesak i planen 09-12 Gjennomføringsgraden fullført og bestått etter 5 års vidaregåande opplæring,

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Ud-8/13 Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Ud-8/13 Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.03.2013 13202/2013 Jane Anita Aspen Saksnr Utval Møtedato Ud-8/13 Utdanningsutvalet 12.03.2013 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer