Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring"

Transkript

1 Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor samfunnsutfordring. Rapporten "Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne" (Falch & Nyhus, 2009), viser at ungdom som ikke fullfører videregående skole har større sannsynlighet for å havne i trygdeordninger, bli sosialhjelpsmottakere eller oppleve arbeidsledighet senere i livet. Statistikk viser at det fra 1994 til 2004 har vært et stabilt og høyt frafall, hvor ca. 30 prosent av elevene ikke har gjennomført eller bestått videregående opplæring. Byrådet ønsker å befeste Bergen som Norges beste by for barn og unge. Tiltak og virkemidler i grunnskolen er viktig for å redusere frafallet i videregående opplæring og vil gi positive gevinster både til individ og samfunn. Et viktig tiltak for å oppnå dette målet er blant annet å støtte prosjekter som kan føre til at flere barn og unge tilegner seg de nødvendige verktøyene som skal til for å mestre overgangen og gjennomføre videregående opplæring. På denne måten vil hver enkelt være bedre rustet i møtet med storsamfunnet. Bergen kommune har allerede iverksatt innsats for økt kompetanse i ungdomsskolen ved fem ungdomsskoler gjennom det treårige prosjektet SNU. Skolene ligger i områder som scorer lavt på levekårsindeksen. Målsettingen er å øke elevenes motivasjon for læringsarbeid og videre utdanning og å øke elevenes læringsutbytte blant annet gjennom samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. De fem skolene er Ny Krohnborg, Sandgotna, Breimyra, Olsvik og Ortun skoler. Prosjektet "Ny Giv" er en del av en helhetlig satsing mot frafallet i videregående opplæring. Samtlige fylkeskommuner og kommuner er invitert av kunnskapsdepartementet til å delta i prosjektet. Prosjektet må samordnes med eksisterende prosjekter rettet mot samme målgruppe. For å oppnå synergieffekt mellom SNU-prosjektet og Ny Giv, deltar derfor samtlige fem SNU-skoler i pilotfasen av Ny Giv. Et annet prosjekt rettet mot denne målgruppen, er det treårige prosjektet "Flere Fullfører", som er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune med tilsvarende målsetting som Ny Giv prosjektet. I tillegg til de fem SNU-skolene, deltar 1

2 Lynghaug, Holen og Kjøkkelvik skole i dette prosjektet. Det er derfor naturlig at også disse tre skolene inkluderes i Ny Giv helt fra starten. Etter departementets oppfatning bør innsatsen for at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring starte på ungdomstrinnet. Ny Giv retter seg derfor mot et nærmere definert utvalg elever på ungdomstrinnet som vil ha behov for særskilt organisert støtte og oppfølging for å motivere og ruste dem til å mestre overgangen og gjennomføre videregående opplæring. Prosjektet må sees i sammenheng med nasjonal innsats for yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglig linje, nyforhandling av samfunnskontrakten som forplikter partene i arbeidslivet å opprette tilstrekkelig med læreplasser og satsing på mer praktiske arbeidsmåter og valgmuligheter på ungdomstrinnet. Ny giv prosjektet omfatter overgangsprosjektet fra ungdomsskole til videregående opplæring, som skal gi tilbud om intensivopplæring til elevene som presterer svakest etter første termin i 10. klasse på ungdomstrinnet. I tillegg til dette skal oppfølgingstjenesten/nav prosjektet (OT/NAV prosjektet) følge opp ungdom som står helt uten opplæringstilbud eller arbeid. Ny giv skal samordnes og utfylles med "Los prosjektet", som er initiert av Barne, Likestillingsog inkluderingsdepartementet. Målgruppen for Los prosjektet er sårbare ungdom i alderen år som er i risikosonen for å falle utenfor skole og arbeidsliv. Elever med lav motivasjon og svake faglige prestasjoner er målgruppen for overgangsprosjektet Ny Giv, og disse vil følges tett fra siste halvdel av 10. trinn og inn i videregående opplæring. Prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for læring og evne til å gjennomføre grunn- og videregående opplæring, gjennom fokus på læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter innen skriving, lesing og regning. Målgruppen for prosjektet er de 10 % av elevene som presterer svakest etter første termin i 10. klasse på ungdomstrinnet. Ungdom som har svake faglige prestasjoner, eller som ikke er motivert for videre skolegang, skal få en ny giv og ha noen redskaper i møte med videregående opplæring. Ungdom i siste semester av 10. klasse som oppfyller kriterier for målgruppen og som ønsker det, skal få tilbud om intensivundervisning. Intensivundervisningen vil omfatte en tredjedel av den normale undervisningstiden, 8-10 timer pr. uke i 45 minutters enheter, eller 7,5 klokketime og frem til avslutning av skoleåret. For å oppfylle målsettingen i overgangsprosjektet Ny Giv, er det viktig med et tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommune for å skape broer i utdanningsløpet og utvikle en kultur for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. I Bergen er 8 ungdomsskoler og 5 videregående skoler med i en pilotfase av prosjektet som iverksettes våren De aktuelle ungdomsskolene er Breimyra, Ny Krohnborg, Olsvik, Sandgotna, Ortun, Lynghaug, Kjøkkelvik og Holen. Videregående skoler som er med i pilotfasen: Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen vgs, Laksevåg vgs, Årstad vgs og Åsane vgs. Disse skolene har fått spesiell informasjon og er allerede i gang med planleggingen av opplegget. Fylkeskommunene har fått i oppdrag å implementere prosjektet, som har en varighet på 3 år. Fra skoleåret 2011/2012 er målsettingen at alle ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen skal være med i prosjektet, eventuelt også en annen kommune i Hordaland. I det siste prosjektåret er målsettingen å utvide prosjektet til å gjelde samtlige ungdomsskoler og 2

3 videregående skoler i Hordaland fylke. Målsettingen er å utvikle permanente samarbeidsrelasjoner mellom fylke og kommune om alle elevene i målgruppen. Vedtakskompetanse: B-sak om byrådets fullmakter - 15 fagfullmakter for oppvekstområdet. Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av aktuelle lover på oppvekstfeltet - der lov eller bystyrevedtak ikke har lagt avgjørelsesmyndighet til bystyret. Byråden for barnehage og skole innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet tar saken til orientering. 2. Byrådet støtter deltakelse i prosjektet "Ny Giv" og partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring. Filip Rygg byråd for barnehage og skole 3

4 Saksutredning: Bakgrunn Frafall i videregående opplæring er en samfunnsutfordring. Rapporten "Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne" (Falch & Nyhus, 2009), viser at ungdom som ikke fullfører videregående skole har større sannsynlighet for å havne i trygdeordninger, bli sosialhjelpsmottakere eller oppleve arbeidsledighet senere i livet. Fra 1994 til 2004 har det vært et stabilt og høyt frafall, hvor ca. 30 prosent av elevene ikke har gjennomført eller bestått videregående opplæring. Byrådet ønsker å befeste Bergen som Norges beste by for barn og unge. Tiltak og virkemidler i grunnskolen er viktig for å redusere frafallet i videregående opplæring og vil gi positive gevinster både til individ og samfunn. Et viktig middel for å oppnå dette målet er blant annet å støtte prosjekter som kan føre til at flere barn og unge tilegner seg de nødvendige verktøyene som skal til for å mestre overgangen og gjennomføre videregående opplæring. På denne måten vil hver enkelt være bedre rustet i møtet med storsamfunnet. Bergen kommune har allerede iverksatt innsats for økt kompetanse i ungdomsskolen ved fem ungdomsskoler gjennom det treårige prosjektet SNU. Skolene ligger i områder som scorer lavt på levekårsindeksen. Målsettingen er å øke elevenes motivasjon for læringsarbeid og videre utdanning og å øke elevenes læringsutbytte blant annet gjennom samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. De fem skolene er Ny Krohnborg, Sandgotna, Breimyra, Olsvik og Ortun skoler. Prosjektet "Ny Giv" er en del av en helhetlig satsing mot frafallet i videregående opplæring. Samtlige fylkeskommuner og kommuner er invitert av kunnskapsdepartementet til å delta i prosjektet. Prosjektet må samordnes med eksisterende prosjekter rettet mot samme målgruppe. For å oppnå synergieffekt mellom SNU-prosjektet og Ny Giv, deltar derfor samtlige fem SNU-skoler i pilotfasen av Ny Giv. Et annet prosjekt rettet mot denne målgruppen, er det treårige prosjektet "Flere Fullfører", som er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune med tilsvarende målsetting som Ny Giv prosjektet. I tillegg til de fem SNU-skolene, deltar Lynghaug, Holen og Kjøkkelvik skole i dette prosjektet. Det er derfor naturlig at også disse tre skolene inkluderes i Ny Giv helt fra starten. Etter departementets oppfatning bør innsatsen for at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring starte på ungdomstrinnet. Ny Giv retter seg derfor mot et nærmere definert utvalg elever på ungdomstrinnet som vil ha behov for særskilt organisert støtte og oppfølging for å motivere og ruste dem til å mestre overgangen og gjennomføre videregående opplæring. Prosjektet må sees i sammenheng med nasjonal innsats for yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglig linje, nyforhandling av samfunnskontrakten som forplikter partene i arbeidslivet å opprette tilstrekkelig med læreplasser og satsing på mer praktiske arbeidsmåter og valgmuligheter på ungdomstrinnet. Ny giv prosjektet omfatter overgangsprosjektet fra ungdomsskole til videregående opplæring, som skal gi tilbud om intensivopplæring til elevene som presterer svakest etter første termin i 10. klasse på ungdomstrinnet. I tillegg til dette skal oppfølgingstjenesten/nav prosjektet 4

5 (OT/NAV prosjektet) følge opp ungdom som står helt uten opplæringstilbud eller arbeid. Ny giv skal samordnes og utfylles med "Los prosjektet", som er initiert av Barne, Likestillingsog inkluderingsdepartementet. Målgruppen for Los prosjektet er sårbare ungdom i alderen år som er i risikosonen for å falle utenfor skole og arbeidsliv. Elever med lav motivasjon og svake faglige prestasjoner er målgruppen for overgangsprosjektet Ny Giv, og disse vil følges tett fra siste halvdel av 10. trinn og inn i videregående opplæring. Prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for læring og evne til å gjennomføre grunn- og videregående opplæring, gjennom fokus på læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter innen skriving, lesing og regning. Målgruppen for prosjektet er de 10 % av elevene som presterer svakest etter første termin i 10. klasse på ungdomstrinnet. Ungdom som har svake faglige prestasjoner, eller som ikke er motivert for videre skolegang, skal få en ny giv og ha noen redskaper i møte med videregående opplæring. Ungdom i siste semester av 10. klasse som oppfyller kriterier for målgruppen og som ønsker det, skal få tilbud om intensivundervisning. Intensivundervisningen vil omfatte en tredjedel av den normale undervisningstiden, 8-10 timer pr. uke i 45 minutters enheter, eller 7,5 klokketime og frem til avslutning av skoleåret. For å oppfylle målsettingen i overgangsprosjektet Ny Giv, er det viktig med et tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommune for å skape broer i utdanningsløpet og utvikle en kultur for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. I Bergen er 8 ungdomsskoler og 5 videregående skoler med i en pilotfase av prosjektet som iverksettes våren De aktuelle ungdomsskolene er Breimyra, Ny Krohnborg, Olsvik, Sandgotna, Ortun, Lynghaug, Kjøkkelvik og Holen. Videregående skoler som er med i pilotfasen: Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen vgs, Laksevåg vgs, Årstad vgs og Åsane vgs. Disse skolene har fått spesiell informasjon og er allerede i gang med planleggingen av opplegget. Fylkeskommunene har fått i oppdrag å implementere prosjektet, som har en varighet på 3 år. Fra skoleåret 2011/2012 er målsettingen at alle ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen skal være med i prosjektet, eventuelt også en annen kommune i Hordaland. I det siste prosjektåret er målsettingen å utvide prosjektet til å gjelde samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Hordaland fylke. Målsettingen er å utvikle permanente samarbeidsrelasjoner mellom fylke og kommune om alle elevene i målgruppen. Innhold og organisering Intensivundervisningen er ikke spesialundervisning, men skal vektlegge læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det ønskes en mer praktisk tilnærming til læringsstoffet. Iht. retningslinjer fra departementet kan det være flere måter å gjennomføre intensivopplæringen på, eksempelvis gjennom gruppeinndeling, eller som forsterket opplæring i klassen/gruppen med ekstra lærerressurser. Det forutsettes imidlertid at intensivopplæringen forankres på elevens egen skole. Eventuell deltakelse i prosjektet er frivillig, men innebærer en forpliktelse for både den enkelte elev og skole til å yte en ekstra innsats, gjennom å inngå en avtale mellom elev/foresatt og skole. Både innhold i intensivopplæringen, varighet og omfang, organisering og eventuelle avvik av læreplaner for fag må fremgå i samtykkeerklæringen. Avtale om deltakelse i prosjektet vil ikke være juridisk bindende, men skal tydeliggjøre både formål, (fullført og bestått videregående opplæring) konsekvenser og virkemidlene for å nå målet, jf. 5

6 mulige avvik fra fag- og timefordeling og kompetansemål i fag. Elevene som deltar får ikke fortrinn til valg av utdanningsprogram i videregående opplæring. Det forutsettes et tett samarbeid mellom skole og hjem for elevene som deltar i intensivopplæringen. Skolen skal legge til rette for samarbeidet, jf. opplæringslovens 1-1 og 13-3d, og i forskriften til denne kapittel 20. Elever som mottar spesialundervisning, individuell opplæringsplan, (IOP) vil ikke utelukkes fra målgruppen i prosjektet, men det er viktig å vurdere i hvert enkelt tilfelle om disse vil nyttegjøre seg av tiltakene i prosjektet, eller om det er best tjent med den IOP som de har. Kunnskapsdepartementet finansierer prosjektledelse i hver fylkeskommune og en samlet prosjektledelse for deltakende kommuner i hvert fylke. Midlene skal dekke utgifter til prosjektlederstilling i tillegg til administrative utgifter tilknyttet nasjonal aktivitet som reisevirksomhet, møter og samlinger. I tillegg vil departementet finansiere felles kursing av 2 lærere fra hver grunnskole og 2 lærere fra hver videregående skole. Våren 2011 får de 8 pilotskolene også tilført ekstra ressurser til gjennomføring av intensivundervisningen. Fra skoleåret 2011/2012 forutsettes det at skolene legger til rette for intensivundervisningen innenfor eksisterende budsjettramme. I pilotfasen av prosjektet jobbes det lokalt med å utarbeide klare kriterier for å identifisere målgruppe, praktisk organisering og gjennomføring av prosjektet. Bergen kommune har en tett dialog med Hordaland fylkeskommune, fylkesmannen i Hordaland og kunnskapsdepartementet. I løpet av våren vil en innkalle ungdomsskoler og videregående skoler, som skal starte opp med "Ny Giv" fra høsten 2011 til erfaringsutveksling og informasjonsmøte om erfaringene som er gjort av pilotskolene. Undervisningspersonalets organisasjoner involveres og orienteres på hensiktsmessig måte. Dispensasjon fra enkelte bestemmelser i opplæringslov og regelverk Noen måter å organisere tilbudet på kan kreve større handlingsrom enn hva opplæringsloven tillater. Departementet legger derfor til rette for et sentralt initiert forsøk i henhold til opplæringslovens 1-4, som gir mulighet til å gjøre avvik fra enkelte bestemmelser i opplæringslov med forskrifter. Prosjektledelsen i Bergen kommune vurderer om den planlagte intensivopplæringen skal gjennomføres innenfor rammene av regelverket eller om det skal søkes om forsøksvirksomhet. Med utgangspunkt i gjennomføring og organisering av prosjektet vil kunnskapsdepartementet etter søknad gi tillatelse til at følgende bestemmelser i lov og forskrift kan fravikes: 8-2 om organisering av elever i grupper, og 1-1 om at opplæringen skal være i samsvar med læreplanverket for kunnskapsløftet. Avvik kan gjøres ift. fag og timefordelingen, og læreplaner for fag. Selv om det kan gjøres fravik iht. organiseringen av intensivopplæringen kan medføre inndeling av elever i grupper etter faglig nivå, er det viktig å presisere at prosjektet ikke innebærer unntak fra deler av 8-2. Eleven skal fremdeles være tilknyttet klassen/basisgruppen og ha sin sosiale tilhørighet her. Iht. gjeldende fag- og timefordeling er det viktig, hvis timer/fag omdisponeres, at den enkelte skole som er med i prosjektet på forhånd har vurdert hvilke konsekvenser dette kan få for 6

7 faglærers grunnlag for å fastsette standpunktkarakterer i de fagene eleven får færre timer i, iht. forskrift til opplæringsloven 3-3 og Kompetansemålene i fag bør bare fravikes i særskilte tilfeller, og må bygge på en faglig vurdering om at det er til det beste for elevens opplæring totalt sett. Ellers gjelder de andre bestemmelsene i opplæringslov og forskrift til denne. Andre fravik i lovverk og opplæringslov som ikke er nevnt, vil bli vurdert etter særskilt søknad til kunnskapsdepartementet. Andre prosjekter som sees i sammenheng med Ny Giv "Flere Fullfører" har vært et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelinga og Bergen kommune. Målsettingen er å vurdere gode "tiltakskjeder" for å øke antall unge som mestrer overgangen og fullfører videregående utdanning. Det er nedsatt en styringsgruppe med representanter fra fylket og kommunen, som har vært med i utforme strategier, og hatt prosjektledelse. "Ny Giv" og "Flere Fullfører" vil bli samordnet til ett prosjekt. SNU-prosjektet er et treårig prosjekt rettet mot fem ungdoms-/ kombinerte skoler med beliggenhet i områder som scorer lavt på levekårsindeksen. De fem skolene er Ny Krohnborg, Sandgotna, Breimyra, Olsvik og Ortun skoler. Målsettingen er å øke elevenes motivasjon for læringsarbeid og videre utdanning og å øke elevenes læringsutbytte blant annet gjennom samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Den andre delen av Ny giv prosjektet, med oppfølgingstjenesten/nav (OT/NAV prosjektet) har som målgruppe ungdom som står helt uten opplæringstilbud eller arbeid. Dette omfatter fire prosent av elevene som går ut av 10.klasse og mellom 8 og 10 prosent av elevene som starter i første klasse på videregående. Prosjektet retter seg særlig mot frafallselevene, og spesielt mot dem som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Gjennom å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV, vil en ha varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring. Fylkene og NAV skal samarbeide om å kombinere opplæringselementer med arbeidspraksis. I tillegg skal Ny giv samordnes og utfylles med "Los prosjektet" som er initiert av Barne, Likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målgruppen for Los prosjektet er sårbare ungdom i alderen år som er i risikosonen for å falle utenfor skole og arbeidsliv. Sentralt i prosjektet er "Losene/oppfølgere", som skal ha ansvar for å gi ungdommene oppfølging, hjelpe ungdommene i kontakt med andre hjelpetjenester og legge til rette for at de bedre kan nyttegjøre seg av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. I forhold til Ny Giv prosjektet skal "losene/oppfølgerne" gi ungdommene råd, veiledning og informasjon om nytteverdien av "Ny Giv", men som i utgangspunktet ikke ønsker eller ser nytten av å være med i intensivopplæringen. Det er derfor ønskelig og nyttig å se disse tiltakene i sammenheng med hverandre. 7

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11 Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: - Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE UNGDOM I FARTA - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Saknr. 10/7315-1 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune beslutter

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4139-3 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: "NY GIV" OG "LOS"

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4139-3 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: NY GIV OG LOS Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-3 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: "NY GIV" OG "LOS" Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), (UDE), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og forskningsstiftelsen Fafo Lære

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Styrk læringskjeden!

Styrk læringskjeden! Styrk læringskjeden! Visjon Vi ønsker å gi barn og unge et tilbud som bidrar til at de kan lykkes med egne liv i en verden med økt kunnskap og globalisering Utfordringer Utfordring Indikator Kongsvinger

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga?

Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Kommunedialog? Reiskap for betre læringsresultat og betre gjennomføring på tvers av skoleslaga? Fagdager for barnehage og skule 7-8. mai 2014 -Ein tydeleg medspelar Vidareføring av NyGIV 2014-2016 Eit

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Oslo 8. mars 2013 Lennart Hartgen, prosjektleder Aller først! Gratulerer med dagen! 2 Agenda Utgangspunktet for prosjektet Utfordringer Status og resultater i prosjektet Bærekraft

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Friskolene Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Det felles nasjonale tilsynet: FNT offentlige og frittstående

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten Lone Lønne Christiansen

Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten Lone Lønne Christiansen Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten 2013 Lone Lønne Christiansen Synergi = reflektert samarbeid, medvirkning, samvirkning, gjensidig forsterkning

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

Overgangsprosjektet. Administrativ håndbok

Overgangsprosjektet. Administrativ håndbok Overgangsprosjektet Administrativ håndbok Hordaland 2012 2 Innledning Denne håndboka er et hjelpemiddel for administrativt personale i grunnskolen og andre aktører i skolen som har et felles ansvar og

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer