Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE SIN DELTAKELSE I PROSJEKTET NY GIV Kommunaldirektøren for oppvekst skole vil i denne saken kort orientere utvalg for kultur og oppvekst om prosjektet Ny GIV. Ny GIV er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom regjeringen, fylkeskommunene og kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å øke andelen elever som gjennomfører videregående opplæring (GIV Gjennomføring I Videregående). Regjeringen legger til grunn at alle landets fylkeskommuner og kommuner i løpet av 3-årsperioden kommer med i prosjektet. Sandnes kommune deltar i dette prosjektet fra og med skoleåret I saken vil kommunaldirektøren kort gjøre greie for hva prosjektet går ut på. Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom statlige midler. Det vil likevel være kommunale kostnader knyttet til prosjektet på i underkant av 1 million og kommunaldirektøren drøfter ulike løsninger for å dekke den kommunale egenfinansierningen knyttet til prosjektdeltakelsen. Rogaland Fylkeskommune har i tilknytting til Ny GIV opprettet Samhandlingsutvalget for grunnopplæringen. I saken orienterer kommunaldirektøren om dette utvalget. Om NY GIV Fra regjeringens side har det vært rettet stor oppmerksomhet mot frafallet i videregående opplæring. I Stortingsmelding 31 ( ), Kvalitet i skolen, innførte regjeringen blant annet følgende mål for kvaliteten på grunnopplæringen i Norge: Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Prosjektet Ny GIV er fra regjeringens side et ledd i arbeidet for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Alle landets fylkeskommuner og kommuner er invitert til deltakelse i prosjektet. Prosjektet består av 3 delprosjekter: 1. Overgangsprosjektet skal sikre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring for elever i risikosonen for frafall fra videregående opplæring. 2. Oppfølgingsprosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom videregående skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV. 3. Statistikkprosjektet skal utvikle og legge til rette et felles statistikkgrunnlag og indikatorer for vurdering av om målene som settes i Ny GIV blir nådd. Side 1 av 5

2 Sandnes kommune skal delta i overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjektet vil i liten grad involvere Sandnes kommune. Statistikkprosjektet derimot vil kunne gi oss nyttig informasjon. Blant annet vil vi kunne få oversikt over i hvilken grad elever fra våre grunnskoler gjennomfører videregående opplæring. Sandnes kommune skal derimot ikke drifte noen deler av statistikkprosjektet. I det følgende presenteres derfor overgangsprosjektet mer detaljert. Overgangsprosjektet i Ny GIV Overgangsprosjektet skal sikre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring for elever i risikosonen for frafall. Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1.termin på 10.trinn. I overgangsprosjektet gjennomføres målrettede tilbud til denne elevgruppen både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Tanken er at de tilbudene denne elevgruppen får skal øke motivasjonen for og evnen til å gjennomføre videregående opplæring. Innenfor prosjektet Ny GIV vil tilbudene til denne elevgruppen være: 1. Intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i egne grupper på våren på 10.trinn. Opplæringen blir gitt av egne lærere. Lærerne som underviser i Ny GIVgruppene har på forhånd gjennomgått lærerkurs med tanke på denne opplæringen. 2. Oppfølging i løpet av sommerferien mellom ungdomsskolen og videregående skole. Dette kan være tilbud om sommerjobb og tilbud om forkurs før oppstart av videregående skole. 3. Elevene får en egen oppstartsamtale når de begynner på videregående skole og blir fulgt opp gjennom egne tiltak gjennom skoleløpet. Prosjektet startet opp inneværende skoleår. Sandnes kommune skal delta i dette prosjektet i 2.runde - fra og med skoleåret Etter kommunaldirektørens mening er det en fordel at vi nå kommer med i andre runde. Vi kan høste erfaringer som er gjort av de kommunene som deltok i første runde. Samtidig får vi være med i videreutviklingen av prosjektet før prosjektet er fullt ut etablert. Sandnes kommune har allerede gjennomført en samling for rektorene på ungdomstrinnet slik at planleggingen av Ny GIV på ungdomsskolene kan starte allerede før sommerferien. I løpet av neste skoleår skal det etableres Ny GIV-grupper i lesing, skriving og regning på våre ungdomsskoler. Mangel på grunnleggende ferdigheter er én av de viktigste grunnene til frafall fra videregående opplæring. Det er tenkt at Ny GIV- gruppene skal bidra til å øke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning. Alle våre ungdomsskoler uansett størrelse skal derfor plukke ut 1 norsklærer og 1 matematikklærer som skal undervise Ny GIV-gruppen/gruppene på sin skole. Lærerne skal gjennomgå en kursrekke over 5 dager (3-2) for å være godt forberedt til undervisning i Ny GIV- gruppene. Kursrekkene gjennomføres samlet for alle kommuner som skal med i prosjektet skoleåret Kursrekken i norsk gjennomføres av Side 2 av 5

3 Lesesenteret ved universitetet i Stavanger og kursrekken i matematikk gjennomføres av Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim. Rektorene våre er bedt om å plukke ut lærerne før sommerferien. Etter at elevene på 10.trinn har fått sine karakterer 1.termin skoleåret , skal de 10 % svakest presterende elevene få tilbud om å delta i Ny GIV prosjektet. Neste skoleår vil det være ca 850 elever på 10.trinn i Sandnes samlet sett. Dette innebærer at tilbudet vil bli gitt til ca.85 elever. En Ny GIV- gruppe bør ikke bestå av flere enn 12 elever. Både ut fra antall elever og ut fra karakterene til 1.termin på 9.trinn, kan det se ut som noen av de store skolene våre vil måtte ha 2 Ny GIV - grupper. Elevene som deltar i Ny GIV skal få en intensiv opplæring i lesing, skriving og regning. Opplæringen skal starte etter 1.termin og vare fram til skoleslutt. Fra regjeringens side er anslått at opplæringen skal foregå i 8-10 timer i uka. Det faller bort mange dager i løpet av våren på 10.trinn og reelt vil derfor opplæringen sannsynligvis vare i maksimum 12 uker. Det vil i tillegg bli samlinger i NY GIV- gruppene i de ukene det er eksamen, skoleavslutninger osv. Elever som skal delta i prosjektet inngår en (ikke juridisk bindende) kontrakt med skolen om deltakelse i prosjektet. Også foreldre underskriver kontrakten. Organiseringen av prosjektet i Rogaland Ny GIV er et treårig prosjekt som startet opp skoleåret I Rogaland styres prosjektet av Rogaland Fylkeskommune. I er Stavanger den eneste kommunen som er med i overgangsprosjektet. Skoleåret utvides prosjektet med kommunene Haugesund og Karmøy Sandnes Randaberg og Sola Skoleåret kommer resten av kommunene i fylket med i prosjektet. Tanken er at vi gjennom dette prosjektet klarer å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene. Fra skoleåret er ikke Ny GIV lenger noe prosjekt, men forhåpentligvis blitt en del av den ordinære driften i kommunene og fylkeskommunen. Samhandlingsutvalget for grunnopplæringen i Rogaland. I tilknytting til prosjektet har fylkeskommunen invitert kommunen til å delta i et eget Samarbeidsutvalg for grunnopplæringen i Rogaland. Fylkeskommunen er i opplæringslovens 13-3c gitt et oppdrag å samarbeide med og rettlede kommunene i forhold til sammenhengen mellom grunnskolen og videregående opplæring gjennom denne formuleringen: Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet rettleie om og medverke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring. Samhandlingsutvalget er tenkt som et utvalg som skal bidra til å imøtekomme denne lovebestemmelsen. Det er tenkt at Samhandlingsutvalget ikke bare skal være knyttet til Ny GIV. Samhandlingsutvalget skal kunne drøfte en rekke tiltak som kan styrke Side 3 av 5

4 samarbeidet mellom forvaltningsnivåene på områder av felles interesse. Eksempler på slike områder kan være faget utdanningsvalg, skolehelsetjeneste, felles kurs- og kompetansetiltak osv. Samhandlingsutvalget vil bestå av 1 representant fra skolesektoren i hver kommune i tillegg til representanter fra fylkeskommunen. Dersom det er saker der andre enheter enn skolesektorene i kommunene har hovedansvaret, kan samhandlingsutvalget utvides med flere representanter. Kommunaldirektøren er positiv til dette initiativet fra fylkeskommunen. Ny GIV prosjektet ledes i Rogaland av en prosjektkoordinator ansatt i fylkeskommunen. Fylkeskommunen har i tillegg prosjektledere for oppfølgingsprosjektet og statistikkprosjektet i fylket. Stavanger kommune har en egen prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Stavanger kommune. Neste skoleår vil prosjektlederen i Stavanger kommune også være prosjektleder for Randaberg og Sola. Sandens kommune vil få statlige midler til drifting av en prosjektlederstilling for oppfølgingsprosjektet i 50 % fra Fra vil stillingen bli utvidet til 100 %. Prosjektlederen vil da også få ansvaret for kommunene sør for Sandnes. Sandnes kommune vil ha arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen. Fra vil det være prosjektleder i 50 % stilling for kommunene Haugesund og Karmøy. Stillingen vil utvides til 100 % fra når prosjektet utvides med alle kommunene. Finansiering av prosjektet Statlige prosjektmidler dekker: Prosjektkoordinator Prosjektlederstillinger Opplæring av lærerne (reise, opphold, kursutgifter) Vikarutgifter for lærerne under kursdagene Kommunen må dekke lærerutgiftene til Ny GIV gruppene. I Sandnes kommune må vi opprette Ny GIV grupper på 8 ungdomsskoler. I tillegg må kanskje 2 av skolene ha 2 grupper. Dette blir totalt 10 Ny GIV grupper. Om hver gruppe skal ha 110 timer vil den kommunale totalkostnaden for dette bli ca 1 million i året (110 timer x 10 x 881,50). Etter kommunaldirektørens mening er Ny GIV et viktig prosjekt. Det er store samfunnsmessige kostnader forbundet med frafall fra videregående opplæring. Vi bør derfor søke å innarbeide prosjektmidler i økonomiplanen for Dersom dette ikke lykkes, vil kommunaldirektøren omdisponere innenfor egen ramme slik at prosjektet lar seg gjennomføre. Erfaringer og utfordringer. Som nevnt over har prosjektet allerede vært i gang skoleåret Stavanger kommune deltar i prosjektet. Av de 10 største kommunene er det bare Fredrikstad og Sandens som ikke deltar i prosjektet skoleåret Kommunaldirektøren har derfor hatt anledning til å drøfte erfaringer fra prosjektet både med Stavanger kommune og med de 7 andre storkommunene som deltar. Så langt er erfaringen overveldende positive. Det rapporteres om faglig meget gode lærerkurs. I løpet av fem kursdager har lærerne fått kjennskap til helt nye innfalsvinkler for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det rapporteres om elever som mener de endelig har lært noe på skolen. Det rapporteres om elver som mener de for første gang har møtt lærere som ser dem og snakker til dem. Det Side 4 av 5

5 rapporteres om foresatte som mener elevene har fått et nytt liv etter at de kom med i Ny GIV-gruppen. I Stavanger kommune fikk 140 elever tilbud om å delta i Ny GIV-grupper. 132 takket ja. På én av skolene i Stavanger var det ingen hindring at undervisning til dels ble lagt etter skoletid. Det ser ut til at avtalen om en egen oppfølging i videregående skole er en sterk motivasjonsfaktor. Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene ved 1.termin på 10.trinn. Det må avklares om alle karakterene skal legges til grunn eller om vi skal legge et utvalg av karakterene til grunn. Det kan tenkes at det bare er karakterene i de teoretiske fagene som skal telle med. Sandnes kommune skal ansette en prosjektleder. Prosjektlederen skal i neste omgang samarbeide med skoler i andre kommuner. Dette innebærer etter kommunaldirektørens mening at Sandnes kommune må samarbeide med de andre kommunene i forkant av tilsettingen av prosjektlederen. Det bør for eksempel avklares om stillingen som prosjektleder skal lyses ut eksternt eller internt. Kursene for lærerne gjennomføres allerede i oktober 2011, mens det er tenkt at prosjektlederstillingen opprettes fra Rogaland Fylkeskommune har signalisert at det kan være muligheter for å få tilført midler på et tidligere tidspunkt. Dette må avklares. Oppsummering 1. Sandens kommune deltar i prosjektet Ny GIV fra og med skoleåret Sandnes kommune påtar seg arbeidsgiveransvaret for prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Sandnes kommune i 50 % fra Fra blir stillingen utvidet til 100 %. Prosjektlederen for også ansvar for oppfølgingsprosjektet i kommunene sør for Sandnes. 3. Sandnes kommune er positiv til deltakelse i Samhandlingsutvalget for grunnopplæringen. 4. De kommunale kostnadene på 1 million for prosjektet Ny GIV forsøkes innarbeidet i kommende økonomiplan. Dersom dette ikke lykkes, dekker oppvekst skole kostnadene innenfor tildelt ramme. Forslag til Saken tas til orientering. VEDTAK: RÅDMANNEN I SANDNES, Kari Bente Daae kommunaldirektør Richard Olsen skolefaglig rådgiver Side 5 av 5

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport.

Saksfremlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013. Ny GIV statusrapport. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 08.05.2013 2011/19749-57 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Ny GIV statusrapport Innstilling Saken tas

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer