RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM GODKJENNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM GODKJENNING"

Transkript

1 BLOM FISKEOPPDRETT AS Ulvøyvegen RONG Deres ref: Vår ref: 2016/ Dato: Org.nr: RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet viser til søknad fra Blom Fiskeoppdrett AS. Søknaden ble oversendt fra Fylkeskommunen i Hordaland den Saken gjelder GARDSKRÅNESET, Lokalitetsnummer Hovedinntrykk Søknaden gjelder økning av maksimalt tillatte biomasse (MTB) på lokaliteten Gardskråneset i Øygarden kommune. Det produseres i dag regnbueørret i anlegget, og lokaliteten har en MTB på 2340 tonn. Det er søkt om en endring i konfigurasjon fra 7 stk. 120-metringer til 6 stk. 160-metringer, samt en utvidelse av MTB til 3210 tonn. Mattilsynet har i den sammenheng vurdert helsesituasjonen og lusehåndtering i det aktuelle anlegget for de tre siste produksjonssyklusene. Vi fatter etter vurdering følgende vedtak: Vedtak om godkjenning Mattilsynet godkjenner en utvidelse av akvakulturlokalitet Gardskråneset til en produksjon på 3120 tonn for oppdrett av matfisk av laks og regnbueørret. Vi godkjenner også endring av anleggskonfigurasjon som omsøkt. Vi gjør oppmerksom på at godkjenningen ikke er gyldig før eventuelt endelig godkjenning er gitt av Hordaland Fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv 5 Krav om godkjenning Vi har observert: Mattilsynet har mottatt søknad om utvidelse av tillatt biomasse ved lokaliteten Gardskråneset i Øygarden kommune. Lokaliteten ligger på vestsiden av Blomøyna i Hjeltefjorden. Mattilsynet Region Sør og Vest Saksbehandler: Synne Grønbech Tlf: / E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

2 Mattilsynet har fått tilsendt rapporter etter miljøovervåking, strømmåling, besøksrapporter fiskehelsetjenesten fra 2013 til 2016, dokumenter fra internkontrollsystemet med fareanalyse og beredskapsplaner, sjøkart mm. Ettersom søknaden gjelder en eksisterende lokalitet, har produksjonsdata blitt innhentet fra tall innrapportert til Mattilsynet i perioden Mattilsynet vurderer dette slik: Etablering av akvakulturanlegg og akvakulturområde for bløtdyr, utvidelse av produksjonsomfang og annen vesentlig endring av allerede godkjent akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal være godkjent av Mattilsynet, jf Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker mv, 5. For at godkjenning skal kunne gis må etableringen av akvakulturanlegget, eller akvakulturområdet for bløtdyr, ikke innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte, herunder smitte inn til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr og dets omkringliggende miljø. I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som skal produseres, driftsform og produksjonsomfang. For akvakulturanlegg i sjø og akvakulturområde for bløtdyr, unntatt havbeite, vurderes avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak ut fra plassering av produksjonsenhetene. Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves. Akvakulturanlegget skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata. Det kan stilles vilkår til godkjenningen. Lokaliteten Gardskråneset er en eksisterende lokalitet i Øygarden kommune. Lokaliteten har i dag en godkjenning på 2340 tonn MTB. Mattilsynet har vurdert tilstanden i anlegget de siste tre produksjonssykluser knyttet til dødelighet, sykdom og lakselus. Vi har også vurdert strøm- og oksygenforhold i anlegget, samt avstand til andre anlegg. 1. Strømmålinger Det har blitt foretatt 2 strømmålinger på lokaliteten, i 2010 og Strømmålinger er utført over en kort tidsperiode og viser således er «øyeblikksbilde», strømforhold vil endre seg gjennom årstider og værforhold. Strømmålingen i 2010 ble foretatt i regi av Resipientanalyse, og ble gjennomført i perioden 23. juni til 05.august Målinger viste en gjennomsnittlig strømhastighet på 5 og 15 meters dyp på 4,8 cm/s. Maksimalstrøm var for 5 meters dyp 32,6 cm/s, mens for 15 meters dyp 32,4 cm/s. For 50 meters dyp var gjennomsnittlig strømhastighet 3,5 cm/s, og for 100 meter (bunnstrøm) var den 2,7 cm/s. Neumans parameter (som går fra 0-1) sier noe om hvor ensrettet strømmen er. Ved verdier som nærmer seg null, vil strømmen være lite ensrettet. Neumans parameter var for 5 meters dybde: 0,296, 15 meter: 0,459, 50 meter: 0,108 og 100 meter: 0,335. Strømmålingen i 2016 ble foretatt i regi av Akvasafe AS og ble gjennomført i perioden 15 september til 28. oktober Side 2 av 7

3 Målingene ble gjennomført på 5 og 15 meters dyp, med to målere med plassering i midt og vestlig ytterkant av det eksisterende anlegget. Målinger for de to måler-punktene viste på 5 meters dyp en gjennomsnittlig strømhastighet på 7 og 12 cm/s, maksimal strøm var 36 og 42 cm/sek. Neumanns parameter var 0,42 og 0,81 For 15 meters dyp var gjennomsnittlig strømhastighet 6 og 8 cm/sek, maksimal strøm var 28 og 29 cm/sek. Neumanns parameter var 0,35 og 0,15. Null-målinger er målinger der strømhastigheten er under 1 cm/sek., og andelen bør være lav (mindre enn 10 %) for vannutskiftningsstrømmen (15 meters dybde). Andel null-målinger for 5 meters dyp var 2,26% og 1,13%, for 15 meters dyp var den 3,49% og 1,56%. Det er særlig vannutskiftingsstrømmen (15 meter) som er viktig for fiskens levemiljø. Dette er strøm som måles i det halve dypet av planlagt merddybde, altså der fisken i all hovedsak oppholder seg. Høye strømhastigheter kan stresse fisken og gi økt risiko for dødelighet for nyutsatt smolt. Målingene viser at middels sterk sterk, stabil ensrettet strøm med lite strømsvake perioder i de dyp der fisken oppholder seg. Mattilsynet kan ikke se indikasjoner på at lokaliteten ikke er egnet for utvidelse basert på strømforhold. Ifølge en modell fra Havforskningsrapporten 2011 (s. 28; merdmiljø; figur 2) har en 160- metrings merd (med diameter på om lag 61 meter) en bæreevne på omtrent 16 kg/m3 ved en gjennomsnittlig strømhastighet på 6 cm/sek. Ved gjennomsnittlig strømhastighet på 4 cm/sek er bæreevnen beregnet til omtrent 12,5 kg/m3 og ved 2 cm/sek er bæreevnen 7,5 kg/m3. Disse tallene er beregnet gitt normal sommertemperatur (15 gr C) og oksygennivå. Modellen utarbeidet i Havforskningsrapporten som det er referert til viser at en merds bæreevne øker med vannstrøm og synker med merdstørrelse. Vannstrømmen reduseres ved forhold ved noten, bl.a. maskestørrelse, begroing m.m. Dette kan være nyttig informasjon for planlegging av produksjonen med tanke på bæreevne/tetthet i sommermånedene når temperaturen er høy og tilgjengelig oksygen er lavere. Mattilsynet vurderer på bakgrunn av strømrapporter at det er tilfredsstillende strømforhold på i de dybder der fisken i all hovedsak oppholder seg (15 meter). 2. Bunnforhold Lokaliteten ligger i Hjeltefjorden mellom Blomøya og Askøyas nordlige spiss. Under lokaliteten variere dybden fra ca meter. Havbunnen skrår bratt nedover fra land til et resipientområde på rundt 300 meter. Rapporter fra miljøundersøkelser utført av Resipientanalyse AS var vedlagt søknaden. Miljøundersøkelse (MOM-B) utført i mai 2015 på lav biomasse (77 tonn) ga lokalitetstilstand 1= «meget god». Miljøundersøkelse utført i mai 2016 på høy biomasse (2241 tonn) ga lokalitetstilstand 2= «god». Mattilsynet vurderer at miljøundersøkelsene ikke tilsier negativ påvirkning på fiskehelsen eller velferd. 3. Oksygennivå Oksygennivået vil variere gjennom sesongen og tilgjengelig oksygen for fisken vil variere med sjøtemperaturen. Også fiskens oksygenforbruk vil variere gjennom sesongen og oksygenforbruket i merden vil øke med økende biomasse. Side 3 av 7

4 I strømmålingsrapporten fra 2010 finnes det en hydrografiprofil. Det fremgikk av denne en oksygenmetning på rundt 115% i overflaten, som synker jevnt mot 85 % metning på 55 meters dyp. Tallene indikerer en stabil oksygenmetning i vannsøylen i perioden det ble gjennomført strømmåling. 4. Avstand til andre lokaliteter Følgende lokaliteter i sjø innenfor en radius på 10 km: Storoksen: 3,8 km Ljøsøy N: 3,5 km Rorsundet N (slaktemerd): 6,5 km Savøy N: 6,7 km Knappen: 8,4 km Kjeppevikholmen: 9,2 km Syrtangen: 9,7 km Følgende landbaserte lokaliteter innenfor en radius på 10 km: Ljøsnes: 2,2 km Kvernhusvika: 8,7 km Eikevågen: 9,4 km Rylandsvåg: 9,5 km Følgende skjellanlegg innenfor en radius på 10 km: Ternholmen NØ: 2,9 km Rongøyna III: 4,3 km Mattilsynet anbefaler en minsteavstand på 5 km i sjø til fiskeslakterier inntaksledninger for landbaserte settefiskanlegg, yngel eller settefiskanlegg i sjø og store matfiskanlegg. I denne kategorien faller Ljøsnes. Den geografiske nærheten er vurdert ved tidligere etableringssøknader, og avstanden vurderes i dette tilfellet for å ikke være grunnlag for avslag. Lokalitet Storoksen er godkjent for en MTB på 3120 tonn mens lokalitet Ljøsøy N er godkjent for en MTB på 2340 tonn. Disse regnes for å være mellomstore anlegg, og faller inn under en anbefalt en minsteavstand på 2,5 km. Lokaliteten Gardskråneset ligger i et fastsatt smittehygienisk fellesområde (SFO) nr. 8., Sotra Vest og Hjeltefjorden. Vedtak om opprettelse av dette området ble gjort av Mattilsynet i 2013, i samarbeid med næringen. Gardskråneset har felles brakklegging på minst 1 måned med alle de andre lokalitetene i området, og får på den måten «nullstilt» området etter hvert utsett. Dette gjør at konsekvensene av et eventuelt sykdomstilfelle i området blir mindre, og at en unngår å holde på smitte til neste utsett. Siden lokaliteten er del av et slikt område, vil det derfor være akseptabelt at avstanden mellom Gardskråneset og Ljøsnes er under anbefalte 5,0 km (som er anbefaling som gjelder for lokaliteter som ikke har koordinert drift/brakklegging med omkringliggende lokaliteter). Ljøsnes er videre et landanlegg med produksjon av en annen art. 5. Avstand til nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag Nærmeste nasjonale laksefjord er i Osterfjorden med en avstand på om lag 50 km. Vossovassdraget, et nasjonalt laksevassdrag, ligger omtrent 100 km fra Gardskråneset. Dette er i samsvar med krav Side 4 av 7

5 satt i Forskrift om beskyttelse av laksebestander som stiller krav til at anlegg ikke skal etableres nærmere enn 30 km fra nasjonale laksevassdrag. 6. Naturmangfoldloven - vurdering av forholdet til ville populasjoner Mattilsynet skal vurdere om tiltaket er bærekraftig, og det er lovens 5 prinsipper som skal legges til grunn for vurderingen ( 8-12). Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Mattilsynet skal også vurdere om det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Økt biomasse vil føre til økt smittepress mot viltlevende laksefisk. I særlig grad gjelder dette lakselus. Villakssmolten som vandrer ut kan påvirkes av økt biomasse, da anlegget ligger langs utvandringsruten, og anlegget vil også kunne bidra til at smittepresset i fjorden øker. Når det gjelder sjøørreten er risikoen for negativ påvirkning større, jf "Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014" utarbeidet av Havforskningsinstituttet, s 18 " I motsetning til laks hvor smolten vandrer til oppvekstområder i havet og først returnerer til kysten når de er kjønnsmodne, oppholder sjøørret og sjørøye seg i fjordene og på kysten gjennom en lengre periode. De er derfor normalt utsatt for luseinfeksjon i mye lengre perioder enn laksesmolten. Sjøørret smoltifiserer gjerne ved cm kroppslengde og vandrer ut i fjordene på beitevandring seint på våren og om sommeren." Det er derfor av vesentlig betydning at området har god kontroll på lakselus gjennom hele året. Med økt biomasse vil det totale smittepresset også øke, ettersom regelverket opererer med en grenseverdi som tar utgangspunkt i gjennomsnittlig nivå pr fisk for når tiltak mot lakselus må være gjennomført. Størrelsen på anlegget er dermed avgjørende for hvor mye lakseluslarver som produseres. Økt smittepress vil kunne gjøre det vanskeligere for området å beholde god kontroll med hensyn til lakselus. Mattilsynet har særlig vurdert lokalitetens plassering i forhold til lakseelver med anadrom fisk; Storelva, Daleelva, Oselva, Ekso, Modalselva, Frøysetelva og. Eikefetelvi. Nærmeste lakseelv er Storelva med avstand fra lokaliteten Gardskråneset på omtrent 45 km. Det vurderes at plasseringen av anlegget i forholdet til lakseelvene og en økning av biomasse med 780 tonn ikke vil medføre en uforsvarlig risiko lusesmitte som skal tilsi grunnlag for avslag. Per dags dato kan det se ut som lokaliteten har bæreevne for 2340 tonn MTB, men dette vil framtidige miljøundersøkelser kunne gi et bedre svar på. Det er ikke kjent at området innhold er nasjonale eller regionale viktige miljøverdier som sannsynligvis vil komme i konflikt med en utvidelse av lokaliteten. Mattilsynet finner ikke grunnlag for å avslå søknaden ut fra hensynet til det biologiske mangfoldet, økologisk effekt eller naturmiljøet ellers. Vi finner heller ikke grunnlag for å avslå søknaden ut fra føre-var prinsippet, se naturmangfoldloven Produksjon i perioden Lakselus: V13: 9 overskridelser av lusegrensen. 2 stk. (6 uker rapportert med behandling) fôrbehandlinger, 4 stk. (5 uker rapportert med behandling) badebehandlinger. V15: 4 overskridelser av lusegrensen. 4 stk. mekaniske behandlinger Side 5 av 7

6 Tall i parantes: enkelte medikamentelle behandlinger har blitt rapportert i etterfølgende uker, og antall behandlinger har dermed blitt redusert ift de rapporterte ukene. Virksomheten har kontroll på lakselus i anlegget, og det behandles i hovedsak til rett tid når det er behov for det. Dødelighet/sykdom: - Beregnet dødelighet utsett V11 var omtrent 16,12%. Det har ikke vært registrert meldepliktig sykdom. - Rapportert dødelighet utsett V13: 36,34%. Ved gjennomgang av biomasserapport med tanke på dødelighet utpekte høsten 2013 seg, spesielt september og oktober måned. Mattilsynet har registrert melding om masseopptak av pinner i denne perioden. Videre har det blitt gitt informasjon om at smolten ikke var tilstrekkelig smoltifisert ved dette utsettet som har medført dødelighet. Videre fremgikk det i helserapporter at det har vært noe forøkt dødelighet i forbindelse med avlusning sommeren Det har ikke vært registrert meldepliktig sykdom. - Rapportert dødelighet utsett V15: 6,23%. Det er registrert forøket dødelighet i april, juni og juli måned i I april og juni ble det rapportert om mekanisk avlusning, som kan være årsak til den forøkede dødelighet i disse månedene. Det har ikke vært registrert meldepliktig sykdom. Gjennomsnittlig dødelighet for de tre siste utsett: 19,56%. Det registreres at virksomheten har hatt relativt lav dødelighet ved sist produksjonssyklus (V15). 8. Internkontroll Vedlagt søknaden var oversikt over prosedyrer for ulike «trinn» i driften, f.eks mottak av smolt, fôring, dødfiskhåndtering, medisinering, lusebehandling, avviksbehandling m.m. Virksomheten kan vise til at det er gjennomført risikovurdering av ulike farer innenfor disse kategoriene. Beredskapsplaner for akutt dødelighet/massedød, for alger, maneter og akutt forurensning og for rømming fremgikk. Mattilsynet har ikke utført en omfattende gjennomgang av virksomhetens IK-system ved vurdering av denne søknaden. Vi vurderer imidlertid at oversikten over prosedyrer, risikovurdering og beredskapsplaner sannsynliggjør at virksomheten har planer og rutiner for at akvakulturregelverket skal følges, det er planer for håndtering av lus samt at smittehygiene og fiskehelse og -velferd ivaretas. 9. Oppsummering Mattilsynet har vurdert strømforhold, resultater etter miljøundersøkelser, avstand til andre lokaliteter og nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, samt lakseelver. Vi finner ikke grunnlag til å avslå søknaden på disse punktene. Gjennomgang av produksjonen fra viste at det har blitt registrert en del overskridelser av lusegrensen på V13, men antall overskridelser har blitt redusert ved V15. Det ble registrert relativt høy dødelighet for V11, svært høy dødelighet V13 og relativt lav dødelighet for V15. Den høye dødelighet for V13 er beskrevet å ha årsak i masseuttak av pinner. Den siste produksjonssyklusen, V15, har vist en betydelig nedgang i dødelighet sammenlignet med de to forutgående utsett. Dette kan tyde på at virksomheten har gjennomført tiltak for å bedre helse- og velferdssituasjonen for fisken. Side 6 av 7

7 Mattilsynet godkjenner en utvidelse til 3120 tonn MTB på lokaliteten. Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket. Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten. Se regelverk og rettigheter. Med hilsen Jarl Inge Alne seksjonssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. Kopi til: HORDALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALAVDELINGA, Postboks 7900, 5020 BERGEN Fylkesmannen i Hordaland - Landbruksavdelinga, PB. 7315, 5020 Bergen FISKERIDIREKTORATET REGION VEST, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Vedlegg: Regelverk og rettigheter Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Side 7 av 7

8

9 Regelverk og rettigheter Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 og dyrevelferdsloven 30 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av lovene. Du har rett til å få veiledning om regelverket Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan regelverket skal forstås. Mattilsynet kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven 11. Klagerett Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. Aktuelt regelverk: FOR nr 823: Forskrift 17. jun nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m (forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv ) Lov 19. des nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven ) FOR nr 822: Forskrift 17. jun nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften ) Lov 19. jun nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven ) FOR nr 1315: Forskrift 20. nov nr om sone for å hindre smitte og bekjempe pankreassjukdom hos akvakulturdyr (forskrift om bekjempelse av pankreassjukdom mv )

10

11 Avsender Mattilsynet Avdeling Haugalandet Felles postmottak, Postboks Brumunddal Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27) Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans BLOM FISKEOPPDRETT AS Ulvøyvegen RONG Mattilsynet, hovedkontoret Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. Klagerett Hvem kan De klage til Fristen til å klage Rett til å kreve begrunnelse Klagens innhold Utsetting av vedtaket Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen De har rett til å klage over vedtaket. Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen. Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers. De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Mattilsynet Region Sør og Vest Saksbehandler: Synne Grønbech Tlf: / E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

12

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET HALSAVIKA- VEDTAK OM DELVIS GODKJENNING

SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET HALSAVIKA- VEDTAK OM DELVIS GODKJENNING MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Sandviken 5835 Bergen Deres ref: Vår ref: 2016/057903 Dato: 22.06.2016 Org.nr: 985399077 SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET 18639 HALSAVIKA- VEDTAK OM

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Strømsnes Akvakultur as Ulvøyvegen 130 5337 RONG Deres ref: Vår ref: 2016/088254 Dato: 27.12.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet viser til søknad om utvidelse av produksjonskapasitet

Detaljer

BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING BLOM FISKEOPPDRETT AS Ulvøyvegen 130 5337 RONG Deres ref: Vår ref: 2016/227230 Dato: 05.01.2017 Org.nr: 985399077 BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet

Detaljer

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE. E KARSTENSENS FISKEOPPDRETT AS 6917 BATALDEN Deres ref: Vår ref: 2015/135884 Dato: 03.08.2015 Org.nr: 985399077 TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN

Detaljer

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA ELLINGSEN SEAFOOD AS AVD FINNBYEN/ SOLØYA Postboks 56 8320 Skrova Deres ref: Vår ref: 2016/218482 Dato: 20012017 Orgnr: 985399077 FOU SAMLOKALISERING 13291 SOLØYA Mattilsynet viser til opprinnelig søknad

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE INGEBORG REFSNES Refsnes 7110 FEVÅG Deres ref: Vår ref: 2016/256502 Dato: 20.12.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE Saken gjelder Sauehold, Produsentnummer 1624625339 Søknad

Detaljer

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER PELAGIA LIAVÅG Liavaagen 6063 HJØRUNGAVÅG Deres ref: Vår ref: 2017/009932 Dato: 31.05.2017 Org.nr: 985399077 VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER Det vises til søknad om godkjenning mottatt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 08.07.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD FLEKKERØY HUMMER SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Deres ref: Vår ref: 2017/100791 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad for midlertidig tillatelse

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD ALLER AQUA NORWAY AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2016/174707 Dato: 25.08.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad fra Aller Aqua Norway AS

Detaljer

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK Seafood Security AS c/o Arctic Seafood Group AS, Skeineshaugen 8140 INNDYR Deres ref: Vår ref: 2016/052043 Dato: 12.09.2016 Org.nr: 985399077 ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN

Detaljer

ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING ERKO SEAFOOD AS AVD ØYGARDEN Christian Michelsens gate 6B 5012 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2017/001514 Dato: 04.01.2017 Org.nr: 985399077 ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET 11770 ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN

Detaljer

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE DANSK VARMBLOD NORGE Tveterveien 37B 1344 HASLUM Deres ref: Vår ref: 2016/055586 Dato: 04.08.2016 Org.nr: 985399077 GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE Mattilsynet viser til søknad om godkjenning som offentlig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Dreggen 5835 Bergen Dykkar ref: Vår ref: 2015/260784 Dato: 29.12.2015 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Saka gjeld 10332 -

Detaljer

141 #967:ebaf27f4-30b b3da

141 #967:ebaf27f4-30b b3da 141 #967:ebaf27f4-30b7-4287-b3da-96531 327807613 RAUMA STAMFISK AS Deres feil Postboks 230 Vår ref: 2016/253058 6249 ØRSKOG Dato: 08.05.2017 Org.nr: 985399077 3* : N, i _ 'Yr.. i' _. ' Vi". :1, E Mattilsynet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO. OPPDAL KOMMUNE DRIVDALEN SKOLE SFO c/o Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2017/061175 18.04.2017 985399077 11-22 5eA?

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN

SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 37 KYSTVERKET TROMSØ BEREDSKAPSAVDELING Postboks 1502 6025 ALESUND SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN Vedlagt følger

Detaljer

SJØTROLL HAVBRUK AS - LOKALITET SALTVERKET OG KALVEHAGEN - VEDTAK OM GODKJENNING

SJØTROLL HAVBRUK AS - LOKALITET SALTVERKET OG KALVEHAGEN - VEDTAK OM GODKJENNING SJØTROLL HAVBRUK AS AVD JAKTA STAMFISK Bekkjarvik 5397 BEKKJARVIK Dykkar ref: Vår ref: 2016/192099 Dato: 15.12.2016 Org.nr: 985399077 SJØTROLL HAVBRUK AS - LOKALITET 28516 SALTVERKET OG 28517 KALVEHAGEN

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB Hordalandfylkeskommune 22 JAN2014 SJØTROLL HAVBRUK AS AVD HARDANGERFJORDEN Bekkjarvik 5397 BEKKJARVIK Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2014/010952 21.01.2014 985399077 Godkjenning av Sjøtroll Havbruk

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

Landbaserte matfiskanlegg

Landbaserte matfiskanlegg Landbaserte matfiskanlegg Etableringssøknader Aud Skrudland. Mattilsynet, region Midt. 19.april Mattilsynets godkjenning Akvakulturlovens 6 krever tillatelse fra Mattilsynet Krav i forskrift om etablering

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Vest Aqua Base AS Årskog 5419 FITJAR Deres ref: Vår ref: 2016/201741 Dato: 09.12.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Saken gjelder 35357 - ÅRSKOG, Lokalitetsnummer 35357 Hovedinntrykk

Detaljer

VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING.

VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING. GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG Postboks 1053 9503 ALTA Deres ref: Vår ref: 2016/269430 Dato: 02.02.2017 Org.nr: 985399077 VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING.

Detaljer

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LEIRVIKA - VEDTAK OM GODKJENNING

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LEIRVIKA - VEDTAK OM GODKJENNING Engesund Fiskeoppdrett AS Postboks 64 5418 FITJAR Dykkar ref: Vår ref: 2016/128150 Dato: 07.11.2016 Org.nr: 985399077 ENGESUND FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13699 LEIRVIKA - VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

Mattilsynet gjennomførte 02.11.2011-03.11.2011 inspeksjon ved virksomheten MOLDE SJUKEHUS.

Mattilsynet gjennomførte 02.11.2011-03.11.2011 inspeksjon ved virksomheten MOLDE SJUKEHUS. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra 22.okt 2014 Trude Jansen Hagland seniorrådgiver seksjon

Detaljer

i 2 MAI 2017 RAPPORT MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ETABLERING AV NY LOKALITET SIMAVIKA 1560 TONN- STAMFISK SISTE ÅR I SJØ

i 2 MAI 2017 RAPPORT MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ETABLERING AV NY LOKALITET SIMAVIKA 1560 TONN- STAMFISK SISTE ÅR I SJØ 1383943:b42637f6 c3fa 4993-8fa1-b236b130938023 ; SØR TRØNDELAG FYLKEékOMMJNE: j FV! äswsrr * [;S/948 DHK NR:.QHQ 30500 7 1 6; i 2 MAI 2017 ; saksa» _- ; as; -- vvvvv ; ARK.--.-m.. i j RAUMA STAMFISK AS

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Nordfrøyveien 413 7260 SISTRANDA Deres ref: Vår ref: 2016/214589 Dato: 31.10.2016 Org.nr: 985399077 VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA Saken gjelder 26775 - FJØLVÆRET

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Retningslinje til behandling av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.

Retningslinje til behandling av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. Styrende dokument Utarbeidet av: hevik m.fl. Sist endret: 06.10.2014 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Kristina Landsverk Retningslinje Utgave: 3 ephorte saksnr: 2014/30636 Retningslinje Etableringsøknader

Detaljer

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 10/205-5-IKV 1479/10 G20 19.05.2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

SALMAR NORD AS - VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING - VINDHAMMARNESET

SALMAR NORD AS - VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING - VINDHAMMARNESET SALMAR NORD AS Sjøgata 39 9300 Finnsnes Deres ref: Vår ref: 2016/048834 Dato: 09.12.2016 Org.nr: 985399077 SALMAR NORD AS - VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING - VINDHAMMARNESET

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AA-T-308 Agder Mussels AS lokalitet Knutsvik - Vedtak om pålegg om retting av avvik - Vedtak om løpende tvangsmulkt

AA-T-308 Agder Mussels AS lokalitet Knutsvik - Vedtak om pålegg om retting av avvik - Vedtak om løpende tvangsmulkt FISKERIDIREKTORATET Agder Mussels AS c/o Norsk Hummer Postboks 41 4661 KRISTIANSANDS Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør Saksbehandler: Nina Ekrem Telefon: 45689058 Vår referanse: 17/2299 Deres

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

LØYVE TIL ETABLERING AV NY LOKALITET PÅ KJERINGEHOLMEN.

LØYVE TIL ETABLERING AV NY LOKALITET PÅ KJERINGEHOLMEN. FIRDA SJØFARMER AS AVD SØRBØVÅG 6958 SØRBØVÅG Dykkar ref: Vår ref: 2015/229918 Dato: 21.06.2016 Org.nr: 985399077 LØYVE TIL ETABLERING AV NY LOKALITET PÅ KJERINGEHOLMEN. Mattilsynet viser til søknad frå

Detaljer

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune

Statens vegvesen. Dispensasjon fra byggegrense og avkjørselstillatelse - Fv gnr. 8 bnr. 5 i Meland kommune Statens vegvesen Terje J Ledahl AS Nordnesveien 21 5005 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Marianne Skulstad / 55516253 15/246350-3 29.01.2016

Detaljer

VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET OKSBÅSEN

VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET OKSBÅSEN BINDALSLAKS AS c/o Sinkaberg-Hansen AS, Marøya 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: 2016/170675 Dato: 16.11.2016 Org.nr: 985399077 VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET OKSBÅSEN Mattilsynet viser til søknad

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD RISSA KOMMUNE Rissa kommune - Teknisk drift/vedlikehold Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref: Vår ref: 2017/008257 Dato: 14.08.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Saken gjelder Råkvåg Vannverk

Detaljer

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat 1. Veiledning Rettelser og endringer i norske sjøkart skal meldes til Etterretninger for

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - GODKJENNING TIL SAMLOKALISERING AV STAMFISK OG MATFISK MED LERØY AURORA PÅ LOKALITET SOLHEIM

RAPPORT MED VEDTAK - GODKJENNING TIL SAMLOKALISERING AV STAMFISK OG MATFISK MED LERØY AURORA PÅ LOKALITET SOLHEIM Lerøy Aakvik rogn og stamfisk AS Hønsvik, Halsavegen 1615 6680 HALSANAUSTAN Deres ref: Vår ref: 2016/243489 Dato: 27.03.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - GODKJENNING TIL SAMLOKALISERING AV STAMFISK

Detaljer

VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING- KASTERHOLMEN

VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING- KASTERHOLMEN LERØY AURORA AS AVD KIRKENES Postboks 2123 9267 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2016/201484 Dato: 06.04.2017 Org.nr: 985399077 VEDTAK OM GODKJENNING AV NY MATFISKLOKALITET UNDER ETABLERING- KASTERHOLMEN Mattilsynet

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke PIZZA EXPRESS Strandvegen 90 9007 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220478 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

BINDALSLAKS AS - LOKALITET MULINGEN -ENDRING AV ART, AREAL OG INNEHAVER

BINDALSLAKS AS - LOKALITET MULINGEN -ENDRING AV ART, AREAL OG INNEHAVER Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Deres ref: 15/ 216 Vår ref: 2014/241633 Dato: 15.01.2015 Org.nr: 985 399 077 Att. Ann Helen Haubakk BINDALSLAKS AS - LOKALITET 10858 MULINGEN -ENDRING AV ART,

Detaljer

EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET LANGØY - VEDTAK OM GODKJENNING

EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET LANGØY - VEDTAK OM GODKJENNING EIDE FJORDBRUK AS AVD VARALDSØY c/o Fyllingsnes Fisk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Dykkar ref: Vår ref: 2016/167243 Dato: 11.01.2017 Org.nr: 985399077 EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 26295 LANGØY - VEDTAK

Detaljer

HAVTARE AS - LOKALITET KJENESET - ETABLERING AV TAREPRODUKSJON I FLYTENDE ANLEGG

HAVTARE AS - LOKALITET KJENESET - ETABLERING AV TAREPRODUKSJON I FLYTENDE ANLEGG Havtare as Nesevågen 46 5970 BYRKNESØY Deres ref: Vår ref: 2017/121260 Dato: 30.06.2017 Org.nr: 985399077 HAVTARE AS - LOKALITET KJENESET - ETABLERING AV TAREPRODUKSJON I FLYTENDE ANLEGG Mattilsynet viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED BEKREFTELSE PÅ MUNTLIG ILAGT HASTEVEDTAK, OG VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED BEKREFTELSE PÅ MUNTLIG ILAGT HASTEVEDTAK, OG VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD BJØRNAR JAKOBSEN Deres 'efí Vei 1354 43 vârrer; 2016/057064 3100 Mls\//ER Dato: 29.03.2016 Org.nr: 985399077 C) 5,I_«.1=3z'au ;sl~:~:_j'1 lat: limt, (fly og; har: TILSYNSRAPPORT MED BEKREFTELSE PÅ MUNTLIG

Detaljer

Marine Harvest AS Saksbehandler: Britt Leikvoll Lauvsnes Telefon: Seksjon: TilsynsseksjanenT7L,. Deres dato:

Marine Harvest AS Saksbehandler: Britt Leikvoll Lauvsnes Telefon: Seksjon: TilsynsseksjanenT7L,. Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Marine Harvest AS Saksbehandler: Britt Leikvoll Lauvsnes Telefon: 97118906 Seksjon: TilsynsseksjanenT7L,. 7770 FLATANGER Vår referanse: Att: Knut Staven 13/1177L7 MØRE OG R/ Deres referanse:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD NERGÅRD SØRØYA AS Strandgata 40 9593 BREIVIKBOTN Deres ref: Vår ref: 2016/256382 Dato: 03.01.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD Mattilsynet region Nord mottok 02.12.2016 en søknad fra Nergård

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Deres ref: Vår ref: 2016/250256 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Det foreslås at kravet om

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Niels Torp AS Arkitekter MNAL Pb. 5387, Majorstuen 0304 OSLO Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200509197/35 NYBY 5210 24.08.2007 EIUR AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA.

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA. Lerøy Midt AS 7247 Hestvika Deres ref: Vår ref: 2016/195682 Dato: 02.11.2016 Org.nr: 985399077 VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA. Mattilsynet viser til tilsyn på Langskjæra

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

.,. E 32 TW W,»; 391)sl 1; an-../'

.,. E 32 TW W,»; 391)sl 1; an-../' 15231209 929034bO-c7ac-4cab-8ffb-6a7199a22eb6 1 Mattilsynet Postboks 383 [ T..t23871"?? 13133533q "x, ø., -.....- ;.._.._--,._ - 1 ).,. E 32 TW W,»; 391)sl 1; an-../' RISSA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen Styrende dokument Utarbeidet av: auskr, ansae Sist endret: 09.06.2016 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Elisabeth Wilmann Retningslinje Utgave: 3 ephorte saksnr: [ephorteid] Midlertidig reduksjon av godkjent

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB K Strømmen Lakseoppdrett As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest.. Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6734 RUGSUND Vår referanse: 16/1749 Deres referanse: Dato: 16.01.2017 K. Strømmen

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften

Utkast til forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften Utkast til forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer