Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten Skorpo sin MTB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB"

Transkript

1 Hordalandfylkeskommune 22 JAN2014 SJØTROLL HAVBRUK AS AVD HARDANGERFJORDEN Bekkjarvik 5397 BEKKJARVIK Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2014/ Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten Skorpo sin MTB Saken gjelder SKORPO NV, Lokalitetsnummer Hovedinntrykk Sjøtroll Havbruk AS søker om å få utvidet biomasse på lokaliteten Skorpo fra 3120 tonn til 5460 tonn. Vedtak om godkjenning Mattilsynet, DK Sunnhordland gir med dette en godkjennelse av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om en økning av lokaliteten Skorpo sin MTB på 2340 tonn. Økningen vil føre til at lokaliteten går fra en MTB på 3120 tonn til en MTB på 5460 tonn. Denne MTBen vil bli tatt fra lokaliteten Ånuglo. Følgende er at Ånuglo går fra en MTB på 2340 tonn til ikke å ha MTB igjen, og vil således opphøre. Det vil ikke bli en økning av MTB i området. Godkjennelsen er gitt med følgende vilkår: Det må drives en synkronisert drift med de anlegg som ligger innenfor en radius på 5 kilometer fra anlegget. Dette innebærer et felles utsett, en felles avlusning og en felles brakklegging. Det skal foretas oksygenmålinger i flere merder daglig. Disse målingene skal foretas i representative merder og i midten av merdene. Når fisken er slaktet skal det ovenfor Mattilsynet DK Sunnhordland dokumenteres helsemessig tilfredsstillende drift. Dette inkluderer en dødelighet på under 16 %, en oksygenmetning som i alle tilfeller er på minimum 60 % og god kontroll på lusesituasjonen gjennom hele utsettet Godkjennelsen er gitt med hjemmel i etableringsforskriften 5 jf 7. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv 5 Krav om godkjenning Mattilsynet Saksbehandler: Håvard Steffenak Distriktskontoret Sunnhordland Tlf: / Jens Hystadvegen 6, 5417 Stord E-post: (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

2 Mattilsynet mottok den en søknad om utvidelse på lokaliteten Skorpo skrevet av Sjøtroll Havbruk AS. Søknaden ble oversendt Mattilsynet av Hordaland fylkeskommune. Lokaliteten har tidligere hatt en MTB på 3120 tonn. Sjøtroll Havbruk AS søker nå om en økning på 2340 tonn til 5460 tonn. Den ble det ettersendt informasjon med beredskapsplaner og risikovurderinger. Mattils net vurderer dette slik: Økningen av biomassen virker å være forsvarlig sett ut ifra smittemessige og dyrevelferdsmessige hensyn hvis de overnevnte vilkår blir fulgt. Mattilsynet ser ingen grunn til å ikke godkjenne søknaden. Viktige forhold som avstander til vassdrag med ville laksebestander, andre akvakulturanleg, lakseslakteriet og settefiskanlegg, samt god dyrevelferd, vanngjennomstrømning, miljøundersøkelser, internkontroll og naturmangfoldet blir vurdert i detalj senere i denne godkjenningen. Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket. Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten. Særskilte observasjoner Avstand til elver med selvproduserende anadrom fisk Den nærmeste store lakseførende elva er Etne-elva som ligger ca 52 km unna. Det er 37 km til nærmeste nasjonale laksefjord (Etnefjorden/ØIsfjorden). I henhold til lakseregisteret ( er det ingen lakseførende elv med selvreproduserende bestand av anadrom fisk innenfor en radius på 5 km. Den nærmeste elva er Uskedalselva (ca 5,5 km unna) i Uskedalen. Bestanden av laksefisk i denne elven blir av Direktoratet for Naturforvaltning kategorisert som svært dårlig. I henhold til etableringsforskriften 7 andre ledd skal det "I vurderingen av smittefaren legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakultur anlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som produseres, driftsform og produksjonsomfang". Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for etableringsforskriften. Her er det er beskrevet anbefalte minsteavstander til viktige laksevassdrag. For et anlegg på den størrelsen som det her er omsøkt er den minste anbefalte avstanden til et viktig laksevassdrag fem kilometer. Avstanden i det omsøkte tilfellet er over den anbefalte minsteavstanden. Lokaliteten ligger også lenger fra den nærmeste nasjonale laksefjorden enn de fem kilometer som hadde ført til at den ville falt inn under FOR nr. 961: "Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder". På denne bakgrunn vurderer Mattilsynet det dit hen at det er smittemessig trygt å tillate den omsøkte utvidelsen. Avstand til andre matfiskanlegg/slakteri/settefiskanlegg Side 2 av 8

3 Nærmeste lakseslakteri (19396 Sunde) ligger ca. 18,5 km unna. Det ligger et anlegg innenfor en radius av fem kilometer. Dette er Ystadneset (MTB 3120) som ligger 4 km unna. Det nærmeste settefiskanlegget er Onarheim som ligger ca 11 km unna. Lokaliteten Ånuglo ligger 2,5 km unna Onarøy, 4,6 km unna Ystadneset og 6 km unna Skorpo. Vi vurderer dette slikt I henhold til etableringsforskriften 7 andre ledd skal det "I vurderingen av smittefaren legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakultur anlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som produseres, driftsform og produksjonsomfang". Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for etableringsforskriften. Her er det er beskrevet anbefalte minsteavstander til andre akvakulturrellaterte anlegg. Den minste anbefalte avstanden til store matfiskanlegg (anlegg med MTB over 3600 tonn) er fem kilometer. I følge Fiskeridirektoratet sin karttjeneste er det ett anlegg som ligger innenfor en avstand på fem kilometer fra Skorpo. Dette er lokaliteten Ystadneset. Da avstanden fra Skorpo til Ystadneset er under fem kilometer, blir det i utgangspunktet vanskelig å godkjenne den omsøkte økningen i MTB. Et så stort anlegg som Skorpo (MTB på 5460 tonn) vil medføre et sterkt smittepress for nærliggende anlegg. Skulle søknaden om utvidelse av MTB på lokaliteten Skorpo bli godkjent vil lokaliteten Anuglo opphøre. Dette vil være med å lette smittepresset i området. Med drift på Anuglo vil være en enda større tetthet og kortere avstander mellom anlegg i området. Sånn sett synes Mattilsynet at det er fornuftig å overføre MTB fra Ånuglo til Skorpo slik at Ånuglo opphører. Samtidig vil et så stor anlegg stille store krav til gode tiltak for å senke smitterisikoen. Et tiltak som bør gjøres er å synkronisere driften med det anlegget som ligger innenfor fem kilometer i radius fra Skorpo. Dette innebærer at de vil ha felles utsett, felles brakklegging og felles avlusning. Dette senker smittepresset mellom anleggene. Mattilsynet mener at denne synkroniseringen er nødvendig for å følge føre-var prinsippet på best mulig måte. Da lokalitetene ligger i samme sone vil de fra før av ha en felles brakkleggingsmåned. Mattilsynet mener at det er viktig at en så stor del av de to måneder et anlegg skal brakklegges mellom usett, blir gjort synkront med de andre anleggene. Det er ofte praksis at bedrifter innenfor en sone med samme brakklegginsperiode varierer med både vår- og høstutsett på de forskjellige anleggene. Når så store anlegg ligger så tett blir det ikke smittemessig forsvarlig å sette ut i forskjellige perioder. Derfor må disse anleggene synkroniseres og sette ut fisken innenfor en vår- eller en høstperiode. Hva angår lus er det klart at anlegg med så mange verter som dette anlegget potensielt vil få utøver et stort smittepress på anleggene i nærheten. Da er det viktig at man prøver å synkronisere behandlingen så godt som mulig. På den måten unngår man ny smitte fra naboanleggene like etter en lusebehandling. Avstanden til det nærmeste lakseslakteriet er lengre enn den minste anbefalte avstanden i "Retningslinjer for etableringsforskriften", som er fem kilometer. Avstanden til nærmeste settefiskanlegg er lengre enn den minste anbefalte avstanden i "Retningslinjer for etableringsforskriften", som er fem kilometer. Med grunnlag i det overstående kan Mattilsynet, Distriktskontoret for Sunnhordaland gi - ut i fra et smittemessig vurdering - tillatelse til et anlegg med en MTB på 5460 tonn. Side 3 av 8

4 Internkontroll Internkontrollen oversendt fra Sjøtroll Havbruk AS inneholder generell beredskapsplan, en fiskevelferds- og fiskehelseplan, en risikovurdering og diverse prosedyrer. Etableringsforskriften 7 fjerde ledd beskriver at "det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, opprettholdelse av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves". I følge Mattilsynets retningslinje er det fremholdt at anlegg må ha kapasitet til å slakte ut biomassen på lokaliteten i løpet av maksimalt 80 dager. Dette må sikres gjennom beredskapsplanen. Innsendte internkontroller fra Sjøtroll Havbruk AS er tilfredsstillende, og etterlevelsen av teorien i praksis vil bli fulgt opp på inspeksjoner og revisjoner. Risikoanalysen er også tilfredsstillende. Hvorvidt den fungerer i praksis vil også bli fulgt opp på fremtidige revisjoner. Innsendte beredskapsplaner viser at bedriften har god beredskap, både internt og eksternt, med god oversikt over tilgjengelige ressurser for lokaliteten. Det blir sannsynliggjort at lokaliteten kan slakte ut biomassen i løpet av maksimalt 80 dager. Vurdering i henhold til Naturmangfoldsloven Skorpo ligger i lusekoordineringssone 6 (Ytre Hardanger). Snittmengden av voksne holus for sonen har ligget over behandlingsgrensen ved tre tilfeller siden januar Sist var i uke 13 i For selve lokaliteten har den i løpet av de siste to årene vært over lusegrensen i to perioder; over en lengre periode ved nyttårsskiftet 2012/2013 samt en uke (uke 36) i Det brukes også leppefisk på lokaliteten. I de perioden hvor villsmolten vandrer ut i havet har lokaliteten hatt svært lave lusetall. Skorpo ligger i brakkleggingsområde 4. Dette området ble brakklagt i mars i Lokaliteten ligger innenfor området som er blitt definert som ''Hardangerfjorden", og er derfor berørt av Hardangerfjordinstruksen. Siden er det utført 100 resistenstester i sonen. Tre av disse viste resistens mot eller nedsatt følsomhet for et lakselusmiddel. Ingen av testene på Skorpo viste resistens, men det ble påvist nedsatt følsomhet på enkelte tester. I følge 7 i LOV nr 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) skal: "Prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet... Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen". Et utdrag av 8 beskriver hvordan offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger". Videre står det i 9: "Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Til slutt står det i 10: "En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for". Side 4 av 8

5 Som beskrevet i en tidligere vurderinger er det ingen lakseførende elv med selvreproduserende stammer av laks innenfor 5 kilometer. Avstanden til den nærmeste elven (Uskedalselven) er 5,5 km. Øya Skorpo ligger som en naturlig barriære mellom anlegget og Uskedalselven. Avstanden til Uskedalselven er større enn det som, ifølge Mattilsynets retningslinjer, ville føre tal at anlegget ikke kunne utvides. Dog ligger anlegget så nærme elven at det er spesielt viktig med gode rutiner for lusekontroll. Gjennom det siste utsettet virker det som om man har hatt kontroll på lusesituasjonen og Mattilsynet forventer at dette fortsetter også ved en eventuell økning i MTBen. Det at man fjerner lokaliteten Ånuglo gjør at man får færre anlegg, et mindre smittepress og sannsynligvis en bedre lusesituasjon i området. Men det er ikke driftet på Ånuglo de siste årene, så lusepresset vil bli større ved neste utsett enn ved det forrige. Med så mange verter som det kan komme til å bli på lokaliteten vil selv et lavt lusesnitt tilsi et høyt antall lus. Sjøtroll må derfor kunne dokumentere en meget god lusesituasjon gjennom utsettet for å få lov til å videreføre driften med en så stor MTB. Det har ikke vært tilfeller hvor man har påvist resistens på lokaliteten. Dette tilsier at man trolig vil kunne ha kontroll på lusesituasjonen også i nærmeste fremtid. Det er svært viktig at man har felles lusebehandlinger, felles brakklegginger og felles utsett i området. Dette vil sannsynligvis være med på å senke smittepresset i fjorden. Mattilsynet, DK Sunnhordland mener at denne endringen i anleggsstrukturen i Kvinnheradsfjorden ikke vil føre til en økt fare risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Forsvarlig drift Lokaliteten Skorpo har ikke fått påvist PD (Pancreas Disease) ved de to siste utsettene.ved forrige utsett ( ) var den akkumulerte tapsprosent på 7,21 %. Tapsprosenten i utsettet etter det (oktober mai 2011) var på 11 %. Lokaliteten Ånuglo hadde ved de to siste utsettene en dødelighet på henholdsvis 13 % (satt ut i 2005) og 38 % (satt ut i 2007). Den nasjonale dødeligheten var i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) på 14,55 % i I den samme statistikken fra SSB hadde laksen i Hordaland en gjennomsnittlig tapsprosent på 10,2 %, hvilket er det nest laveste i landet. Tapsprosenten her regnes av gjennomsnittlig beholdning i løpet av året. I følge Gullestadrapporten hadde Hordaland et produksjonstap i sjø på i snitt 21,3 % i perioden fra 1998 til Det årlig produksjonstapet varierer fra 13,4 % i 1999 og 2000 til 29,5 % i Ved det siste utsettet på Skorpo stod fisken atten måneder i sjøen. Den nasjonale og fylkesmessige tapsprosenten i SSB sin statistikk gjelder for et år og ikke for et helt utsett. I følge Sjøtroll står fisken deres i sjøen i gjennomsnittlig 18 måneder. Derfor blir det naturlig å gange prosenttallene med 1,5 for å få et gjennomsnittstapsprosent som gjelder for et helt utsett. Den nasjonale produksjonstapet presentert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil da bli på på 21,8 % (14,55*1,5). I Hordaland vil produksjionstapet for et utsett bli på 15,3% (10,4 *1,5). Dødeligheten nasjonalt for 2011 stemmer således ganske godt med snittet mellom 1998 og I Hordaland er dødeligheten lavere i 2011 enn hva snittet var mellom 1998 og Det er ikke blitt påvist PD ved de siste utsettene på lokaliteten, og dødeligheten har hatt en positiv utvikling. Dette tyder på at lokaliteten er god og med stor sannsynlighet tåler en økt produksjon. Ved en økning av produksjonen til en størrelse det her blir søkt om er det spesielt viktig at man følger ekstra godt med og kan dokumentere god dyrevelferd. Mattilsynet ser ingen grunn til at en økning i MTB skal føre til en automatisk økning i tapsprosenten hvis man tar de rette forholdsreglene. Side 5 av 8

6 Man kan aldri si med sikkerhet hvordan en økning i MTB vil påvirke dyrevelferden. Derfor kan en godkjennelse av økt MTB trekkes tilbake hvis man ikke kan sørge for at fisken lever under gode dyrevelferdsmessige forhold. Hvis bedriften kan dokumentere en god dyrevelferdsmessig drift på lokaliteten i det første utsettet med ny MTB vil det ikke være noen grunn til å trekke tilbake godkjennelsen. Mattilsynet, Distriktskontoret for Sunnhordland mener at den beste måten å måle dyrevelferd i et utsett på er gjennom tapsprosenten. Den gjennomsnittlige tapsprosenten i Hordaland viser hva som er normalen i sammenlikningsbare forhold. Lokaliteten Skorpo ligger godt under både tapsprosenten for både 2011 og snittet av årene Mattilsynet, Distriktskontoret for Sunnhordaland mener at de nyeste tallene bør være minimumskravet for oppnådd "akseptabel" tapsprosent. Derfor mener Mattilsynet at tapsprosenten på det første utsettet ikke bør overgå Hordalands gjennomsnittlige tapsprosent for 2011 (15,3 %). Hvis lokaliteten ikke går over denne tapsprosenten, og man ellers kan dokumentere god dyrevelferd ser Mattilsynet ingen grunn til at godkjennelsen skal trekkes tilbake. Et høyere snitt enn dette kan tyde på at lokaliteten ikke tåler det og man må da vurdere om man skal gå tilbake til den nåværende størrelsen, eller om en MTB mellom den nåværende og den omsøkte størrelsen vil være mer fornuftig. Det må også tas hensyn til eventuelle spesielle/unormale hendelser som kan ha skjedd i perioden. Mattilsynet, DK Sunnhordland ser på det som fornuftig at man overfører MTB fra Ånuglo til Skorpo, da dødeligheten ved de siste utsettene kan tyde på at Ånuglo er en dårligere lokalitet enn Skorpo. Ved økninger til en MTB på over 3600 tonn skal det i følge Mattilsynets retningslinjer til etableringsforskriften dokumenteres en "helsemessig tilfredsstillende drift opp mot, men i underkant av 3600 tonn MTB før utvidelse kan iverksettes". Sjøtroll Havbruk AS kan dokumentere en helsemessig tilfredsstillende drift med en MTB på 3120 tonn og tilfredstiller således dette kravet. Mttilsynet, DK Sunnhordland vurderer, av de overnevnte grunner, det som dyrevelferdsmessig forsvarlig å øke lokaliteten Skorpo sin MTB med det omsøkte. Vurdering av miljøundersøkelsen. Miljøundersøkelsen (MOM-B) viser at bunnen under anlegget i hovedsak består av silt og sand. Gravende dyreliv ble registrert på ni av ti målestasjoner. Det ble registrert lukt og gassbobling ved et prøvepunkt. Miljøundersøkelsen (MOM-B) gir lokaliteten middeltilstand 1. Den forrige undersøkelsen gav lokaliteten miljøtilstand 2. I følge etableringsforskriften 7 femte ledd skal "akvakulturanlegget kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata". Lokaliteten har fått miljøtilstand 1. Dette tyder på at lokaliteten tåler den mengden avfall som blir produsert av anlegget. MOM-B-undersøkelsen viser at bunnforholdene er gode og trolig egnet til en lokalitet på de omsøkte 5460 tonn. Samtidig har det vært Miljøundersøkelser med litt dårligere resultat, noe som tyder på at området ikke er upåvirket av driften. Det er dog ingenting som tyder på Side 6 av 8

7 at dette påvirker dyrevelferden til fisken. Med en økning som nå er det svært viktig at man følger opp med fremtidige undersøkelser slik at man kan være sikre på at dyrevelferden opprettholdes. Mattilsynet mener på dette grunnlaget at det er forsvarlig med den økningen som det blir søkt om. Vurdering av strømforhold/oksygentilgang Den omsøkte lokaliteten Skorpo ligger litt nordvest for øya Skorpo i Kvinnheradsfjorden i Kvinnherad kommune. Anlegget skråner ut i fra land. Dybden under anlegget går fra ca 50 til ca 200 meter før det skråner videre ned til ca 500 meter Det er gjort strømmålinger på lokaliteten på 5 meter 10 meter og 15 meters dyp. Strømmålingene er foretatt i perioden 15/10/ /11/2012 Strømmåleren var plassert på N og Ø Dybde 5 m 10 m 15 m Gj.snittshastighet 2,0 cm/s 9,0 cm/s 8,0 cm/s Maks hastighet 44,0 cm/s 29,0 cm/s 27,0 cm/s Andel nullstrøm 0,85 % 1,41 % 1,26 % Den dominerende strømretningen er mot sørvest. Dette betyr at strømmen går på langs av anlegget. Anlegget skal bestå av 12 merder hvor det blir tre parede merder og seks som ligger på en rekke. I følge etableringsforskriften 7 femte ledd skal "akvakulturanlegget kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata". God vannutskifting er viktig for å tilføre fiskene friskt, oksygenrikt vann og for å fjerne metabolske avfallsstoffer og smittestoffer fra fisken. Miljømessig optimale forhold for fiskene er viktig for fiskenes velferd og en viktig del av forsvarsverket mot oppblomstring og spredning av smittsomme sykdommer. Innen moderne lakseoppdrett i sjø er oksygentilgangen på lokaliteten tidvis en begrensende faktor. Dette gjelder særlig i perioder med høye sjøtemperaturer og stor biomasse i anlegget. Ved høy biomassen på lokaliteten vil oksygenet i vannet brukes opp raskere. Det må derfor forutsettes at det finnes utstyr for måling av oksygen på lokaliteten og at dette blir brukt i kritiske perioder med høy sjøvannstemperatur og stor biomasse i anlegget. I følge Havforskningsinstituttet "bør oksygenmetningen av hensyn til fiskens velferd holdes så nær 100 % som mulig og bør i alle tilfeller være minimum 60 % for voksen laks. Oksygenkonsentrasjonen bør som regel være over 5 mg/l. Ved lavere temperaturer kan muligens grensen sette lavere." Strømmålingen som er innsendt viser at det er høy vanngjennomstrømning på lokaliteten, noe som er ensbetydende med stor vannutskiftning og påfølgende god oksygentilførsel. Det at vannstrømmen i hovedsak går på langs av anlegget fører til at flere merder havner "i le" av andre merder. Det er et positivt tiltak at de merdene som "ligger bakerst" i forhold til strømmen blir satt opp på en rekke i stedet for å være paret. Da forhindrer man at flere merder i enda større grad havner "i le" av de andre. Uansett er det dyrevelferdsmessig risiko ved å ha så mye fisk i et anlegg hvor strømmen går på langs av anlegget. Dette stiller store krav til gode tiltak for å sikre dyrevelferden. Sjøtroll Havbruk må sette ut oksygenmålere i alle relevante merder og målerne skal settes ut på en relevant plass i Side 7 av 8

8 Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato merden. Det må også jobbes godt med prosedyrer for hva som skal gjøres ved lavt oksygennivå. Hvis dette blir gjort mener Mattilsynet at det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å godkjenne den omsøkte økningen. Se vedlegg til tilsynsrapport. Med hilsen Arne Ofte aal distriktssjef Håvard Steffenak førsteinspektør Kopi til: FISKERIDIREKTORATET REGION VEST, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Kvinnherad Kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal Fylkesmannen, Miljø og klimaavdelingen, Pb, 5020 Bergen Hordaland Fylkeskommune, Pb 7900, 5020 Bergen Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrapport Side 8 av 8

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE. E KARSTENSENS FISKEOPPDRETT AS 6917 BATALDEN Deres ref: Vår ref: 2015/135884 Dato: 03.08.2015 Org.nr: 985399077 TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN

Detaljer

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA ELLINGSEN SEAFOOD AS AVD FINNBYEN/ SOLØYA Postboks 56 8320 Skrova Deres ref: Vår ref: 2016/218482 Dato: 20012017 Orgnr: 985399077 FOU SAMLOKALISERING 13291 SOLØYA Mattilsynet viser til opprinnelig søknad

Detaljer

Landbaserte matfiskanlegg

Landbaserte matfiskanlegg Landbaserte matfiskanlegg Etableringssøknader Aud Skrudland. Mattilsynet, region Midt. 19.april Mattilsynets godkjenning Akvakulturlovens 6 krever tillatelse fra Mattilsynet Krav i forskrift om etablering

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK Seafood Security AS c/o Arctic Seafood Group AS, Skeineshaugen 8140 INNDYR Deres ref: Vår ref: 2016/052043 Dato: 12.09.2016 Org.nr: 985399077 ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN

Detaljer

BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING BLOM FISKEOPPDRETT AS Ulvøyvegen 130 5337 RONG Deres ref: Vår ref: 2016/227230 Dato: 05.01.2017 Org.nr: 985399077 BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING ERKO SEAFOOD AS AVD ØYGARDEN Christian Michelsens gate 6B 5012 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2017/001514 Dato: 04.01.2017 Org.nr: 985399077 ERKO SEAFOOD AS - LOKALITET 11770 ROTØY - RAPPORT MED VEDTAK OM

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Strømsnes Akvakultur as Ulvøyvegen 130 5337 RONG Deres ref: Vår ref: 2016/088254 Dato: 27.12.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Mattilsynet viser til søknad om utvidelse av produksjonskapasitet

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016 OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye 25. mai 2016 PRESENTASJON Arbeidet med reguleringen av oppdrettsnæringen og miljørett siden 1985 Fram til 1995 som forsker ved UiB

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Dreggen 5835 Bergen Dykkar ref: Vår ref: 2015/260784 Dato: 29.12.2015 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Saka gjeld 10332 -

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD ALLER AQUA NORWAY AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2016/174707 Dato: 25.08.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad fra Aller Aqua Norway AS

Detaljer

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra 22.okt 2014 Trude Jansen Hagland seniorrådgiver seksjon

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE Ugradert - Vogt & Wiig AS Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen Deres ref: Vår ref: 2006/27536 Dato: 12.02.2007 Org.nr: 985 399 077 v/ Arthur Duus KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET

Detaljer

MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL

MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL EIDE FJ6RGBRUK AS AVD EIKELANDSOSEN Deres ref: 5640 EIKELAND-SOSE Vår ref: 2015/222329 C_ Dato: 22.10.2015 Org.nr: 985399077 MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL Saken

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Stamfisk Cluster MHN holder stamfisk i 3 ulike cluster i Norge. Region Nord, Region Midt og i Sør. Totalt

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Årlig risikovurdering siden 2011 Produksjon av laksefisk KAP. 4 RISIKOVURDERING AV LAKSELUS 2014

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD FLEKKERØY HUMMER SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Deres ref: Vår ref: 2017/100791 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad for midlertidig tillatelse

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 2 - infeksjonsdata vill laksefisk Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Sammendrag Våre foreløpige resultater indikerer at infeksjonspresset i tid, rom og

Detaljer

141 #967:ebaf27f4-30b b3da

141 #967:ebaf27f4-30b b3da 141 #967:ebaf27f4-30b7-4287-b3da-96531 327807613 RAUMA STAMFISK AS Deres feil Postboks 230 Vår ref: 2016/253058 6249 ØRSKOG Dato: 08.05.2017 Org.nr: 985399077 3* : N, i _ 'Yr.. i' _. ' Vi". :1, E Mattilsynet

Detaljer

VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING.

VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING. GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG Postboks 1053 9503 ALTA Deres ref: Vår ref: 2016/269430 Dato: 02.02.2017 Org.nr: 985399077 VEDBOTN. VEDTAK OM GODKJENNING AV NY LOKALITET UNDER ETABLERING.

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Retningslinje til behandling av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.

Retningslinje til behandling av søknader etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. Styrende dokument Utarbeidet av: hevik m.fl. Sist endret: 06.10.2014 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Kristina Landsverk Retningslinje Utgave: 3 ephorte saksnr: 2014/30636 Retningslinje Etableringsøknader

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS AVD SETTEFISK KONGSMOEN 7976 KONGSMOEN Deres ref: Vår ref: 2016/125990 Dato: 06.06.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Mattilsynet viser til

Detaljer

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken.

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken. Vår dato: 15.03.2017 Vår ref: 201400296-55 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Cermaq

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Deres ref: Vår ref: 2016/250256 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Det foreslås at kravet om

Detaljer

BINDALSLAKS AS - LOKALITET MULINGEN -ENDRING AV ART, AREAL OG INNEHAVER

BINDALSLAKS AS - LOKALITET MULINGEN -ENDRING AV ART, AREAL OG INNEHAVER Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Deres ref: 15/ 216 Vår ref: 2014/241633 Dato: 15.01.2015 Org.nr: 985 399 077 Att. Ann Helen Haubakk BINDALSLAKS AS - LOKALITET 10858 MULINGEN -ENDRING AV ART,

Detaljer

SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET HALSAVIKA- VEDTAK OM DELVIS GODKJENNING

SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET HALSAVIKA- VEDTAK OM DELVIS GODKJENNING MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Sandviken 5835 Bergen Deres ref: Vår ref: 2016/057903 Dato: 22.06.2016 Org.nr: 985399077 SØKNAD OM ØKT PRODUKSJONSOMFANG PÅ LOKALITET 18639 HALSAVIKA- VEDTAK OM

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke?

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Dr. Randi Nygaard Grøntvedt Prosjektleder/forsker Veterinærinstituttet lusedata tall Bestandsdata for oppdrettslaks og regnbueørret

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS Nordfrøyveien 413 7260 SISTRANDA Deres ref: Vår ref: 2016/214589 Dato: 31.10.2016 Org.nr: 985399077 VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB - FJØLVÆRET, FRØYA Saken gjelder 26775 - FJØLVÆRET

Detaljer

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Selskap/organisasjon Stikkord tilbakemelding Lusalaus Synes det er viktig med evaluering. Synes det har vært konstruktivt med samarbeid mellom MT og næring

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN

SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 37 KYSTVERKET TROMSØ BEREDSKAPSAVDELING Postboks 1502 6025 ALESUND SALMAR NORD AS-VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV MATFISKLOKLAITET-SKÅRLIODDEN Vedlagt følger

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

MARINE HARVEST AS- LOKALITET MOLDTUA- RAPPORT - VURDERING AV VASKE- OG DESINFEKSJONSPROGRAM I FORBINDELSE MED OPPRETTELSE AV ILA-FRITT SEGMENT

MARINE HARVEST AS- LOKALITET MOLDTUA- RAPPORT - VURDERING AV VASKE- OG DESINFEKSJONSPROGRAM I FORBINDELSE MED OPPRETTELSE AV ILA-FRITT SEGMENT MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Dreggen 5835 Bergen Deres ref: Vår ref: 2015/147394 Dato: 23.09.2015 Org.nr: 985399077 MARINE HARVEST AS- LOKALITET 12737 MOLDTUA- RAPPORT - VURDERING AV VASKE-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

LAKSELUS: KVARTAL 4 2011

LAKSELUS: KVARTAL 4 2011 LAKSELUS: KVARTAL 4 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen ble høsten 2009 alvorlig forverret med

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB K Strømmen Lakseoppdrett As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest.. Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6734 RUGSUND Vår referanse: 16/1749 Deres referanse: Dato: 16.01.2017 K. Strømmen

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Utfyllende informasjon i forbindelse med søknad om «stor» lokalitet à 3900t

Utfyllende informasjon i forbindelse med søknad om «stor» lokalitet à 3900t Indre Kvarøy, aug 2015 Utfyllende informasjon i forbindelse med søknad om «stor» lokalitet à 3900t Som del av søknad om økt MTB til 3900 tonn på ny lokalitet i Lurøy Kommune sendes her utfyllende informasjon

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA.

VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA. Lerøy Midt AS 7247 Hestvika Deres ref: Vår ref: 2016/195682 Dato: 02.11.2016 Org.nr: 985399077 VARSEL OM VEDTAK OM REDUSERT MTB, LANGSKJÆRA OG LANGSKJÆRA II, FRØYA. Mattilsynet viser til tilsyn på Langskjæra

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 5.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/2038 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen Styrende dokument Utarbeidet av: auskr, ansae Sist endret: 09.06.2016 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Elisabeth Wilmann Retningslinje Utgave: 3 ephorte saksnr: [ephorteid] Midlertidig reduksjon av godkjent

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF

VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio,

Detaljer

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Like Ulike Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad,

Detaljer

Lakselus: Halvårssrapport nr 1

Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Periode 1. januar til 31. mai 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING

RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Vest Aqua Base AS Årskog 5419 FITJAR Deres ref: Vår ref: 2016/201741 Dato: 09.12.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING Saken gjelder 35357 - ÅRSKOG, Lokalitetsnummer 35357 Hovedinntrykk

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM GODKJENNING

RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM GODKJENNING BLOM FISKEOPPDRETT AS Ulvøyvegen 130 5337 RONG Deres ref: Vår ref: 2016/197878 Dato: 16.01.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11667 GARDSKRÅNESET - VEDTAK OM

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato IEJ/3213-NRS 16/3248 21.06.16

Deres ref Vår ref Dato IEJ/3213-NRS 16/3248 21.06.16 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma Ida Espolin Johnson Deres ref Vår ref Dato IEJ/3213-NRS 16/3248 21.06.16 Svar på klage på søknad om dispensasjon 1. INNLEDNING Vi viser til klage 17. juni 2016 på Mattilsynets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Høring revisjon av Luseforskriften

Høring revisjon av Luseforskriften Mattilsynet Vår ref: TS Oslo 11. mai 2017 Høring revisjon av Luseforskriften Tekna er landets største forening for akademikere. Vi har 72 000 medlemmer med høyere grads - og utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Modell for spredning av lakselus

Modell for spredning av lakselus Modell for spredning av lakselus Anne D. Sandvik, Ingrid A. Johnsen, Lars C. Asplin og Pål Arne Bjørn Havforskningsinstituttet. SLRC, Lakselus seminar Bergen, 12. sep 2013 Havforskningsinstituttet Underlagt

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Journalpost:14/39669 Saksnummer Utvalg/komite Dato 124/2014 Fylkestinget 13.10.2014 215/2014 Fylkesrådet 19.09.2014 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Sammendrag

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT

HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 14/8781 Vår ref: 2014/255383 Dato: 08.01.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSUTTALELSE NOTAT OM MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK

Detaljer

Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune

Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune Lovund 4.6.2013 Nova Sea AS søker om tillatelse til å slå sammen

Detaljer

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.03.09 Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen

Detaljer

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd?

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd? Areal til begjær Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd? Fagdirektør Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet Storby Marin Konferansen Oslo,

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 28.4.2017 Vår ref: 2015/47979 FASTSETTELSE

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato 23.9.2015 vedtatt: Vår ref: 2015/182881 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DE 4 ROSER TROMSØ AS Grønnegata 38-46 9008 Tromsø v/ Grethe.K Byberg Deres ref: Vår ref: 2014/220489 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Fiskeri- og Kystdepartementet P.b. 8118 Dep. 0032 Oslo vå ref.: 521.0/øf-2011 Deres ref.: Hvalstad, den: 07.09.2011 " Effektiv o bærekrafti arealbruk i havbruksnærin en -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SIAM CAFE AS c/o Rino Grande, Tomasjordvegen 200 9024 TOMASJORD v/ Saifon Maslek Deres ref: Vår ref: 2014/220441 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med

Detaljer

Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa.

Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa. Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa. Forslaget til innføring av en «Hardangerfjordforskrift» er begrunnet med negative

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KNOLL OG TOTT AS Postboks 604 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222923 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer