KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE"

Transkript

1 Ugradert - Vogt & Wiig AS Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen Deres ref: Vår ref: 2006/27536 Dato: Org.nr: v/ Arthur Duus KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE Vi viser til Deres Klage på vedtak fra Mattilsynet DK Romsdal om godkjenning av lokalitet Myrane, Vestnes kommune på vegne av Deres klient Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS, 6475 Misund i brev datert DK Romsdal har i brev datert godkjent lokaliteten Myrane for MTB 2340 tonn. I notat datert fastholder DK Romsdal sitt vedtak, og saken er samme dagen oversendt Mattilsynet - Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal som rette klageinstans. Bakgrunn for saken 1. Oppsummering av saksgangen Følgende korrespondanse inngår i saken så langt: Eik Settefisk AS, Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS sender i brev datert (feil dato? stemplet i Mattilsynet) kommentarer til Vestnes kommune ang. søknad om etablering av oppdrett på lokaliteten Myrane i Vestnes kommune v/misundfisk AS (vår ref. 06/ ). Misundfisk AS og Villa Miljølaks AS søker om å etablere lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø på lokalitet Myrane med en MTB på 3120 tonn Fiskeridirektoratet oversender søknad om klarering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og ørret, lok. Myrane i Vestnes kommune til DK Romsdal. Brev datert Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal gir tillatelse til etablering som omsøkt (vår ref. 06/ ) En lokal arbeidsgruppe representert v/ Johan Petter Rekdal sender i brev datert en rekke spørsmål til Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal (vår ref. 06/ ) Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal besvarer i brev datert med kopi til DK Romsdal delvis spørsmålene fra arbeidsgruppen, men henviser også til DK Romsdal for videre informasjon (vår ref. 06/ ) Mattilsynet Seksjon for tilsyn - Trøndelag, Møre og Romsdal Saksbehandler: Bjarne Bjørshol Tlf: Besøksadresse: Statens Hus, 7734 Steinkjer E-post: Postadresse: Seksjon for tilsyn - Trøndelag, Møre og Romsdal Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

2 Eik Settefisk AS, Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS representert v/advokatfirma Vogt & Wiig klager på Mattilsynet - DK Romsdals vedtak i brev til Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal datert (vår ref 06/ ) Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal oversender i brev datert saken til Mattilsynet - DK Romsdal for videre behandling (vår ref. 06/ ) Mattilsynet - DK Romsdal vurderer saken på ny, og gir klager delvis medhold. Lokaliteten godkjennes for lavere produksjon enn omsøkt, MTB 2340 tonn, i brev datert (vår ref. 06/ ) DK Romsdal besvarer i brev datert spørsmålene fra arbeidsgruppen i brev datert (vår ref. 2006/ ) Møre og Romsdal fylke gir i brev datert utsleppsløyve for lokalitet Myrane i Vestnes kommune for MTB 2340 tonn (vår ref. 06/ ) Advokatfirma Vogt & Wiig påklager Mattilsynets nye vedtak på vegne av klagerne. Klagen er datert (vår ref. 2006/ ) Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal gir i brev datert tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø - M-AK-1, M-MD-1 og M-SØ- 3 tilhørende Misundfisk AS (vår ref. 06/ ) Fiskeridirektoratet, reg. Møre og Romsdal gir i brev datert midlertidig tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og regnbueørret for forskning og forsøksformål (FOU-tillatelse) M VS-5 tilhørende Villa Miljølaks AS (vår ref. 06/ ) Mail fra Fiskeridirektoratet, Reg. Møre og Romsdal til DK Romsdal datert med spesifikasjon av avstandene mellom de respektive lokaliteter (vår ref. 06/ ) Mattilsynet DK Romsdal oversender saken til Mattilsynet RK Trøndelag, Møre og Romsdal i brev datert (vår ref. 2006/ ) 2. Deres anførsler i klagebrev datert I Deres klagebrev datert har De vektlagt følgende momenter: 1. Klager anfører at avstandene til de nærmeste lokalitetene er i grenseland med hensyn på hva som angis i etableringsveilederen, og dette burde tilsi avslag på søknaden. 2. Klager oppgir hva som er korrekte målte avstander mellom lokalitetene, og aksepterer ikke avstandene som er oppgitt fra Fiskeridirektoratet som riktige. 3. De angir anførsler til selve saksbehandlingen som Distriktskontoret for Romsdal har gjennomført. Anførslene gjelder at det ikke er innhentet uttalelse fra nabodistriktskontoret, DK for Ålesund før vedtak ble fattet. Videre at det ikke er gitt forhåndsvarsel til eieren av lokalitet Juvika, som befinner seg 2,1 km unna omsøkt lokalitet. 4. Videre anføres i Deres klage at søker allerede har satt ut fisk på to lokaliteter i 2006, samtidig som det planlegges å sette ut smolt fra Skottland på lokalitet Myrane i desember Avslutningsvis anføres i Deres klage betenkeligheter med hensyn på Pankreas Disease, fare for videre spredning, behov for nye lokaliteter, m.v. 3. Svaret fra Mattilsynet - Distriktskontoret for Romsdal i brev datert på Deres anførsler i brev datert Følgende momenter trekkes frem av DK Romsdal i brev datert som følge av Deres klage i brev datert : 1. Når det gjelder anførselen om at avstandskravene er i grenseland i forhold til de anbefalte minsteavstandene i etableringsveilederen, vil vi gjenta at de veiledende minstekrav aldri har vært ment som absolutte minsteavstander. Tvert i mot er det angitt i veilederen at dersom minstekravene er innfridd, skal det som hovedregel gis tillatelse. Videre at dersom minstekravene ikke innfris, skal det ikke automatisk gis avslag. 2. Korrekte avstander mellom lokalitetene: Distriktskontoret for Romsdal velger å forholde seg til de avstander som oppgis fra Fiskeridirektoratet. Vi fikk , i forbindelse med den første klagebehandlingen oppgitt avstanden 3150 m mellom lokalitet Skosteinbukta og lokalitet Myrane. Dette er målt fra senter til senter av lokalitetene. Senere, den fikk vi oversendt kart med avstander målt fra ytterkant til ytterkant av anleggene, denne avstanden er 2775 m. Anbefalt minsteavstand er 2,5 km mellom matfisklokaliteter, slik at begge målemetodene gir avstander som tilfredsstiller minstekravet. Når det gjelder avstanden til settefiskanlegget, har det ikke kommet nye momenter i saken. Vi er av den oppfatning at avstanden er så nær opp mot 5 km at det vurderes som tilfredsstillende. 3. Anførslene om saksbehandlingen: Vi var av den oppfatning at vi hadde tilstrekkelige Side 2 av 8

3 opplysninger om naboanleggene til å fatte vedtak, til tross for at det ikke ble innhentet uttale fra Distriktskontoret for Ålesund. Det er dessuten korrekt at det ikke ble gitt forhåndsvarsel til eieren av lokalitet Juvika, som ligger 2,1 km unna, på motsatt side av fjorden. Forhåndsvarsel om vedtak skal gis til part i saken. Eieren av Juvika ble ikke vurdert som part i saken, på bakgrunn av at lokaliteten ligger på motsatt side av fjorden og i et annet strømsystem. 4. Søkers smoltutsett: Dette er en sak som skal vurderes separat gjennom godkjenning av driftsplan for kommende år. Vi mener derfor at dette ikke skal tas med i vurderingen ved behandling av søknader om etablering av lokaliteter. 5. Vedrørende betenkeligheter når det gjelder spredningen av PD: Den aktuelle sykdomssituasjonen i området er ikke nevnt i veilederen som et av forholdene som skal vurderes i forbindelse med etablering av nye lokaliteter. Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal konkluderer med til slutt i brevet, basert på ovennevnte forhold og etter en totalvurdering av klagers anførsler i ovennevnte sak, at det fremdeles er akseptabelt å gi tillatelse til etablering av lokalitet for oppdrett av inntil MTB 2340 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Myrane i Vestnes kommune. DK Romsdal opprettholder derfor sitt vedtak av , og velger i notat datert å sende saken til klageorganet Mattilsynet - Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 4. Lokaliteten Misundfisk AS søker opprinnelig om en total Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) for lokaliteten på tonn. Lokaliteten ble i 2004 godkjent for matfiskoppdrett av torsk, men har ikke vært i drift. Vedlegg til søknaden: Strømmålinger Miljøundersøkelse (NS9410) Bunntopografi/dybder Klassifisering (NS9415) Gjennomsnittshastighet målt til 5,7 cm/s for overflatestrøm og 2,7 cm/s for bunnstrøm. Miljøundersøkelsen har fastsatt middeltilstand 1 for lokaliteten. (Beste verdi) Bunnkartleggingen viser dybder i lokalitetsområdet fra 33 m til 206 m. Ingen terskler. Klassifiseringen av lokaliteten viser blant annet stor eksponering for strøm. Lokalitet Myrane ligger på sørsiden av Midfjorden/Romsdalsfjorden. Fjorden er ca 2,5 km bred over mot Otrøya. Fjordbunnen skråner jevnt utover mot ca 240 m dyp. Det er ikke registrert terskler i området. Overflatestrømmen domineres av tidevannsstrøm, med hovedretning sørvest og nordøst langs land. Miljøkartleggingen viser middeltilstand 1, som forventet når lokaliteten ikke tidligere har vært i bruk. Dokumentasjonen viser at lokaliteten har god vannutskifting og god resipientkapasitet, noe som er vesentlig for å oppnå god fiskehelse og god fiskevelferd på lokaliteten. 5. Avstand til annen oppdrettsaktivitet For at avstandene skal være så nøyaktige og korrekte som mulig, har kart med avstandsangivelser av DK Romsdal blitt innhentet fra Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal. Avstandene er målt i sjø, og er angitt av Fiskeridirektoratet slik: Myrane Skosteinbukta 3150 m Myrane Eik Settefisk AS 4800 m Myrane Ørsnes 5700 m Myrane Juvika 2100 m Myrane slakteriet Romsdal Processing AS i Misundbukta 4400 m Side 3 av 8

4 Gjeldende bestemmelser I Forskrift 16. januar 2004 nr 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer står det følgende: 5. Krav til godkjenning av etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg Ingen må etablere nye akvakulturanlegg eller utvide produksjonsomfanget i godkjente akvakulturanlegg, uten at det er søkt om og etableringen eller utvidelsen er godkjent. Ved behandling av søknad om godkjenning av etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg, skal det foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte akvakulturanlegg og dets omkringliggende miljø, og om akvakulturanlegget har en klart uheldig plassering ut fra hensynet til å sikre helsemessige trygge næringsmidler. I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på det omsøkte akvakulturanleggets avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som skal produseres, driftsform og produksjonsomfang. For akvakulturanlegg i sjø, unntatt havbeite, skal avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak vurderes ut fra plassering av merdene. For akvakulturanlegg på land skal avstand til andre akvakulturrelaterte virksomheter og vassdrag i hovedsak vurderes ut fra vanninntak og avløp. I vurdering av hensynet til å sikre helsemessige trygge næringsmidler, skal det legges vekt på om produkter fra akvakulturanlegget kan oppfylle kravene til hygiene i bestemmelser gitt i eller i medhold av matloven. Det kan stilles vilkår til godkjenningen. I Veileder til forskrift av nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (etableringsforskriften) 5 (sist oppdatert ) er oppført veiledende kriterier i forbindelse med behandling av søknader for etablering og utvidelse av akvakulturanlegg. Vurdering Regionkontoret har vurdert partenes argumentasjon, vurdert de respektive lokaliteter hver for seg og i sammenheng, og i tillegg tatt veilederens tekst med i sine betraktninger. Regionkontoret har også gjort en totalvurdering for hele området, herunder vurdert sykdomssituasjonen i Romsdalsfjorden. I forkant av de konkrete vurderingene vil vi understreke at veilederens anbefalte minsteavstander ikke er ment som absolutte avstandskrav. Det er veiledende avstander, og de skal brukes både i opp- og nedadgående retning, avhengig av lokale forhold, sykdomsstatus, fortetning i området m.v.. Kunnskap om strømforhold, bunnforhold og omkringliggende topografi, lokaliseringen av andre anlegg i området er også relevante i denne sammenheng, noe som også går fram av veilederen. Vi har grunn til å tro at Fiskeridirektoratet Regionkontoret har gjort korrekte avstandsmålinger. Mattilsynet - Regionkontoret legger derfor ovennevnte avstander til grunn i sine vurderinger, selv om vi konstaterer at partene er uenige om den faktiske avstand mellom ulike lokaliteter. Avstand til nærmeste matfisklokalitet for laksefisk blir da henholdsvis 2,1 km ( Juvika ), 2,5 km ( Klauset ) og 2,7 km ( Skosteinbukta ). Veilederen anbefaler minsteavstand 2,5 km mellom matfiskanlegg i sjø. Avstand til nærmeste settefiskanlegg, Eik Settefisk AS, er ca 4,8 km. Veilederen anbefaler en minsteavstand på 5 km fra sjøvannsinntaket for landbaserte settefiskanlegg til merdene i sjøbaserte matfiskanlegg. Nærmeste fiskeslakteri, Romsdal Processing AS, ligger ca 4,4 km unna lokaliteten, målt i luftlinje. Slakteriet ligger på motsatt side av Midfjorden, og i et annet strømsystem. Øst for Myrane er det pr i dag ingen godkjente lokaliteter nærmere enn lokalitet Furneset, som ligger ca 18 km unna. Vi er enig i at flere lokaliteter/anlegg mtp. avstander er i grenseland i forhold til hva som er akseptabelt. Vi tenker især på Eik Settefisk AS, lokaliteten Skosteinbukta og også lokalitetene Juvika og Klauset på motsatte side av fjorden (annet strømsystem). Derimot mener vi at Side 4 av 8

5 slakteriet på motsatte side av fjorden er mer skjermet, selv om det i luftlinje ligger innenfor de veiledende avstandskrav på 5 km. Uansett foretar Regionkontoret en totalvurdering for området, det er ikke avstanden mellom søkte lokalitet og de enkelte lokaliteter i nærområdet som er avgjørende for vårt syn. Regionkontoret legger et totalbilde for området til grunn for sine vurderinger, og basert på en overordnet vurdering mener vi de anførte avstander er akseptable (men ikke ideelle) for å kunne godta produksjon på lokaliteten Myrane. Derimot er vi enig med klager i at det pågår en fortetning i området både med tanke på avstander mellom lokaliteter, antall lokaliteter i produksjon, produksjonsvolumen og ikke minst avstander mellom de respektive selskaper. I tillegg driver flere selskaper på begge sider av fjorden, et driftsopplegg som er lite gunstig med tanke på å unngå spredning av fiskesykdommer i hele området (se senere). Mattilsynet - Regionkontoret har vurdert beskrivelsen av lokaliteten Myrane mhp. hvor velegnet lokaliteten er for produksjon. Det synes på det rene at lokaliteten er meget velegnet til produksjon, noe som også bekreftes muntlig av Fiskeridirektoratet Regionkontoret (pers. medd. Arve Slettvåg). Lokaliteten synes ut fra foreløpige vurderinger å kunne bære en produksjon på MTB 2340 tonn eller mer. Det forhold at lokaliteten er velegnet til produksjon tillegges vekt i vår vurdering. Etter vårt syn bør antatt gode lokaliteter i området prioriteres av hensyn til bl.a. fiskevelferd og fiskehelse, og næringsaktørene bør ta sikte på å trekke seg fra de dårligste lokaliteter i området med tanke på å komme frem til en strategisk bedre organisering av anleggene enn det som er tilfellet i dag. Vårt syn er, dersom kriteriet gode lokaliteter skal prioriteres, at det bør pågå produksjon på lokaliteten Myrane i all fall for en periode for å tilegne seg erfaring om lokaliteten og avvente en bedre struktur for hele næringen i området (se senere). I Deres klage skriver De at det ikke er innhentet uttalelse fra nabodistriktskontoret, DK for Ålesund før vedtak ble fattet. Videre at det ikke er gitt forhåndsvarsel til eieren av lokalitet Juvika, som befinner seg 2,1 km unna omsøkt lokalitet. DK Romsdal har vurdert at de har hatt tilstrekkelig bakgrunn for å kunne treffe en avgjørelse, og i tillegg mener de at lokalitet Juvika ligger i et annet strømsystem. Partene i Romsdalsfjorden er så vidt vi er orientert informert om situasjonen via andre kanaler, og tilsvarende følger DK Ålesund med fra sidelinjen både som nabokontor og med bakgrunn i at de om kort tid skal behandle en søknad fra Deres klient som omhandler lokaliteten Skosteinbukta. Regionkontoret har grunn til å tro at alle parter er tilstrekkelig informert i saken, og vi har heller ikke mottatt noen klager om manglende informasjon. Videre anføres i klagen at søker allerede har satt ut fisk på to lokaliteter i 2006, samtidig som det planlegges å sette ut smolt fra Skottland på lokalitet Myrane i desember 2006 (siden endret til utsett på lokalitet Bogen ). Dersom en næringsaktør har godkjente lokaliteter, følger godkjent driftsplan og gjeldende bestemmelser for øvrig er det ikke noe til hinder for å sette ut fisk på to eller flere lokaliteter i Vi har ikke på generelt grunnlag belegg for at påstå at smolt fra Skottland er en større smitterisiko enn tilsvarende norsk smolt. Isolert sett er transport fra Skottland (eller øvrige deler av Vestlandet med for eksempel PD) til Møre og Romsdal en risiko med tanke på spredning av fiskesykdommer, men så lenge aktøren holder seg innenfor gjeldende bestemmelser er det ikke noe særskilt argument i saken. Så langt vi kan se har søker holdt seg innenfor gjeldende bestemmelser, og argumentene om utsett på flere lokaliteter i 2006 og smolt fra Skottland kan derfor ikke tillegges avgjørende betydning i saken. Næringsaktørene har før jul vært samlet for å diskutere situasjonen, herunder prøve å komme frem til noen løsninger for å få en mer velegnet struktur i området (bytte av lokaliteter, trekke seg fra noen lokaliteter mv.). Så langt vi er informert er Pan Fish /Marine Harvest Norway villig til å avgi lokaliteten Ørsnes (ikke i produksjon i øyeblikket) vestover i forhold til Skosteinbukta tilhørende Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS. Det vil i så fall bety at Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS kan flytte produksjonen periodevis mer vestover og lenger vekk fra lokaliteten Myrane. I tillegg vil Pan Fish/Marine Harvest Norway dermed ikke drive produksjon i området lenger, og argumentet om at klager føler seg klemt mellom to store aktører vil dermed falle bort. Vi oppfordrer aktørene til å iverksette de nødvendige initiativer for å få en avklaring ift. lokaliteten Ørsnes, slik at vi kan få en bedre struktur i området og jobbe for større avstander mellom lokalitetene/selskapene. Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS kan bidra i prosessen ved snarest mulig å inngå avtale med Pan Side 5 av 8

6 Fish/Marine Harvest Norway og for øvrig via driftsplan/driftsopplegg m.v. jobbe for en fremtidig produksjon på lokaliteten Ørsnes. I Deres klage viser De til at det er mulig å drive i et alternativ område lenger østover ift. lokaliteten Myrane. Området inngår i kommuneplanen for Vestnes. Fiskeridirektoratet opplyser at det pågår en del trafikk og annen form for aktivitet i nevnte område, men området kan ikke utelukkes som et alternativ for fremtidig produksjon. Mattilsynet - Regionkontoret er enig med klager i at det er et alternativ som bør vurderes nærmere, men det fordrer en prosess med undersøkelse av området for å finne en velegnet lokalitet, søknadsprosess med klageadgang osv., - en prosess som erfaringsmessig tar tid. Det taler for at man kan akseptere for en periode at lokaliteten Myrane tas i bruk i påvente av en avklaring av nevnte område lenger østover og andre mulige områder som mulig produksjonsområde for fremtidig fiskeoppdrett. I tillegg er det nødvendig etter vårt syn at næringsaktørene (innbefatter både søker, klager og andre næringsaktører i området) kommer inn i en konstruktiv prosess med noen innbyrdes avklaringer i forhold til de strukturelle problemer i Romsdalsfjorden, slik at vi får en bedre organisert næring i området. Det krever trolig klarering av nye lokaliteter og kanskje bytting/trekking av lokaliteter og andre former for avtaler for å nå det målet. Næringsaktørene trenger tid for å komme over i en ny fase, og det taler for at man for en periode kan godta produksjon på lokaliteten Myrane i påvente av at næringen i samarbeid med DK Romsdal og Fiskeridirektoratet finner de gode løsninger for Romsdalsfjorden. I følge Forskrift om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer,av nr 279, 5 annet ledd, skal det foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte akvakulturanlegg og dets omliggende miljø. 5 tredje ledd angir at det særlig skal legges vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg, samt hvilken art som oppdrettes, driftsform og produksjonsomfang. Regionkontoret kjenner til at 4 lokaliteter så langt på nordsiden av fjorden fra juli/august 2006 og utover har fått stadfestet diagnosen Pancreas Disease (det seneste tilfelle datert er lokaliteten Båtnesbukta ). Vi ser i flere tilfeller, både i egen og i andre regioner, en klar tendens til såkalt horisontal spredning mellom lokalitetene i et fjordsystem, noe situasjonen i Romsdalsfjorden er et godt eksempel på. Pancreas Disease er en smittsom sykdom, som i langt større grad enn ILA er i stand til å spre seg over større avstander. De veiledende avstander i veilederen er langt på vei basert på erfaringer med fiskesykdommen ILA gjennom 15 år, og en del tyder på at de veiledende avstander ikke er tilstrekkelige for å demme opp for spredning av Pancreas Disease. Etter vårt syn omfatter problemstillingen med for korte avstander ikke kun lokalitetene Myrane og Skosteinbukta. Vår holdning er at sykdommen Pancreas Disease er mer smittsom enn ILA, og at de anbefalte avstander i veilederen ikke nødvendigvis er tilstrekkelige for å hindre smitteoverføring til andre lokaliteter innen rimelighetens grenser. Det fordrer at produksjonen i Romsdalsfjorden ses i sammenheng, og at man ikke alene konsentrerer seg om 2-3 lokaliteter. Vårt syn er at manglende avstand mellom lokalitetene mhp. Pancreas Disease ikke kun omfatter lokaliteten Myrane og de absolutt nærmeste lokaliteter, men er et generelt problem i området. Flere selskaper driver på begge sider av fjorden med ulike lokaliteter. I tillegg har Villa gruppen et slakteri på nordsiden, Romsdal Processing AS. Det er uheldig at ulike selskaper driver produksjon på begge sider av fjorden. All erfaring tilsier at de ikke klarer å unngå kontakt mellom de respektive lokaliteter, i og med det pågår trafikk over fjorden både med personell og utstyr. Det er ønskelig at alt oppdrett flytter produksjonen vekk fra nordsiden av fjorden ved Otrøya (bortsett fra slakteriet) til sørsiden av fjorden, iallfall for en periode, for å få felles brakklegging av områder/lokaliteter med Pancreas Disease. Det fordrer at aktørene har andre lokaliteter å bruke i denne perioden. Det taler for at lokalitetene Ørsnes og Myrane og kanskje også andre områder på sørsiden av fjorden tas i bruk for fremtidig produksjon de kommende år. Basert på en samlet vurdering kommer Mattilsynet - Regionkontoret frem til at en midlertidig kan tillate produksjon på lokaliteten Myrane. De viktigste argumenter for den løsning er at 1) lokaliteten er velegnet til produksjon, 2) næringsaktørene trenger nye lokaliteter og tid i påvente av å finne de gode løsninger for Romsdalsfjorden i fremtiden, 3) det er ønskelig at Villa gruppen trekker produksjonen vekk fra nordsiden av fjorden og i stedet konsentrerer produksjonen sør og østover i Romsdalsfjorden, 4) det er ønskelig at aktører i områder med Pancreas Disease har samordnet brakklegging og det fordrer alternative lokaliteter for de berørte for videre produksjon, 5) Side 6 av 8

7 det tar tid å få godkjent nye lokaliteter for produksjon som kanskje kan være gode løsninger på sikt, 6) en midlertidig godkjenning er et signal til partene om at de, i samarbeid med DK Romsdal/Ålesund og Fiskeridirektoratet, skal finne en mer permanent og bæredyktig organisering av anleggene i Romsdalsfjorden. Argumentene om at Mico Fiskeoppdrett AS/Sølvfisk AS og Eik Settefisk AS er klemt mellom to store selskaper tillegges ikke avgjørende betydning, i og med Pan Fish/Marine Harvest Norway har signalisert at de er villig til å avgi lokaliteten Ørsnes. Tilsvarende tillegges argumentet om at søker har satt ut fisk på to andre lokaliteter i 2006, og etter hvert også har satt ut fisk med skotsk bakgrunn på lokaliteten Bogen, ikke vekt så lenge de driver innen gjeldende bestemmelser i regelverket. Regionkontoret er enig med klager i at det pågår en fortetning i området både med tanke på avstander mellom lokaliteter, produksjonsvolumen og avstander mellom de respektive selskaper. Det fordrer etter Regionkontorets syn en annen tilnærming med større vekt på samarbeid og koordinert produksjon. Næringsaktørene trenger tid og nye lokaliteter for å komme over i en ny fase, og det taler for en midlertidig godkjenning av lokaliteten Myrane i påvente av mer permanente løsninger i Romsdalsfjorden. Konklusjon: Basert på ovennevnte vurderinger og i henhold til Forskrift 16. januar 2004 nr 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer 5, fatter Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal følgende vedtak: Klager får delvis medhold i sin klage. Misundfisk AS gis i henhold til Matloven midlertidig tillatelse til oppdrett til på lokaliteten Myrane i Vestnes kommune med følgende spesifikasjoner: Selskap : Misundfisk AS Adresse : 6392 Vikebukt Art : Laks og ørret Type oppdrett : Sjøbasert Lokalitet : Myrane i Vestnes kommune. MTB : 2340 tonn totalt på lokaliteten Varighet : Til Tillatelsen/vedtaket fra Mattilsynet - Regionkontoret er ikke gyldig før Fiskeridirektoratets regionkontor for Møre og Romsdal har gitt tillatelse/fattet vedtak i medhold av Lov nr 79: Lov om akvakultur (akvakulturloven). Dette vedtaket kan ihht Forvaltningsloven 28 delvis påklages til Mattilsynet, Hovedkontoret innen tre uker, jf. den delen av vedtaket som omhandler tillatelse til midlertidig tillatelse til oppdrett til på lokaliteten Myrane i Vestnes kommune. Den delen av vedtaket som omfatter volumen på tillatt produksjon (MTB 2340 tonn) kan ikke påklages. Eventuell klage, som må være skriftlig og begrunnet, skal stiles til Mattilsynet, Hovedkontoret og sendes til Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal, Statens Hus, 7734 Steinkjer. Med vennlig hilsen Bjørn Røthe Knudtsen Bjarne Bjørshol Regiondirektør Seniorrådgiver/veterinær Vedlegg: Klageskjema Side 7 av 8

8 Kopimottakere: Mattilsynet, DK Romsdal Mattilsynet, DK Ålesund Mattilsynet, DK Søre Sunnmøre Mattilsynet, DK Indre Sunnmøre Mattilsynet, DK Ytre-Nordmøre Mattilsynet, DK Indre-Nordmøre Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal, Pb Sentrum, 6001 Ålesund Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 Molde Vestnes kommune, 6390 Vestnes Eik settefisk AS, 6265 Vatne Mico Fiskeoppdrett AS og Sølvfisk AS, 6475 Midsund Misundfisk AS, 6392 Vikebukt Øylaks AS, 6475 Midsund Pan Fish/Marine Harvest Norway AS, Grimmergt. 15, 6002 Ålesund Lerøy Hydrotech AS, Bentnesvegen 50, 6512 Kristiansund N. Rauma Gruppen AS, Sjøholt, 6240 Ørskog Side 8 av 8

"Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info

Breakdown struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info "Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info Forkortelser: FdirMR = Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal. s. 1. = Side 1. 1 konsesjon =780 tonn biomasse (levende laks). 4 kons. =3120

Detaljer

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE. E KARSTENSENS FISKEOPPDRETT AS 6917 BATALDEN Deres ref: Vår ref: 2015/135884 Dato: 03.08.2015 Org.nr: 985399077 TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

Landbaserte matfiskanlegg

Landbaserte matfiskanlegg Landbaserte matfiskanlegg Etableringssøknader Aud Skrudland. Mattilsynet, region Midt. 19.april Mattilsynets godkjenning Akvakulturlovens 6 krever tillatelse fra Mattilsynet Krav i forskrift om etablering

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 6863 LEIKANGER Vår referanse: 14/13879 Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015 Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Godkjenning av Sjøtroll Havbruk AS sin søknad om økning av lokaliteten 12108 Skorpo sin MTB Hordalandfylkeskommune 22 JAN2014 SJØTROLL HAVBRUK AS AVD HARDANGERFJORDEN Bekkjarvik 5397 BEKKJARVIK Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2014/010952 21.01.2014 985399077 Godkjenning av Sjøtroll Havbruk

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/16215 Att: postmottak.sentraladm@sfj.no Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA

FOU SAMLOKALISERING SOLØYA ELLINGSEN SEAFOOD AS AVD FINNBYEN/ SOLØYA Postboks 56 8320 Skrova Deres ref: Vår ref: 2016/218482 Dato: 20012017 Orgnr: 985399077 FOU SAMLOKALISERING 13291 SOLØYA Mattilsynet viser til opprinnelig søknad

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal -------------------------------,^,Ø;1 ^^^torp`so Saksnr. og 13 JUL! 2009 Villa Miljølaks AS 6392 VIKEBUKT Saksbehandler: Arve Slettvåg VESTNES KOMMUNE- Telefon:

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune Vår dato: 07.04.2014 Vår referanse: 14/14664 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

141 #967:ebaf27f4-30b b3da

141 #967:ebaf27f4-30b b3da 141 #967:ebaf27f4-30b7-4287-b3da-96531 327807613 RAUMA STAMFISK AS Deres feil Postboks 230 Vår ref: 2016/253058 6249 ØRSKOG Dato: 08.05.2017 Org.nr: 985399077 3* : N, i _ 'Yr.. i' _. ' Vi". :1, E Mattilsynet

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB K Strømmen Lakseoppdrett As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest.. Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6734 RUGSUND Vår referanse: 16/1749 Deres referanse: Dato: 16.01.2017 K. Strømmen

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane.

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylkeskommune Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Askedalen 2 Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 6863 LEIKANGER Vår referanse: 16/10369 Deres referanse: Dato: 13.03.2017 Att: Aller

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010

HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT I 2010 Deres ref.: 200900464-/ASB Deres dato: 13.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 01.12.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Fiskeri- og kystdepartementet PB 8118 Dep 0032

Detaljer

2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag

2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag Vedlegg3 2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag Aakvik er overrasket og særdeles skuffet over Fiskeridirektoratets vedtak. Aakvik mener at dette setter selskapets drift i direkte

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM)

BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vitenskapskomitéen for mattrygghet vkm@vkm.no Deres ref: Vår ref: 2011/59307 Dato: 21.01.2013 Org.nr: 985 399 077 BESTILLING AV RISIKOVURDERING FRA VITENSKAPSKOMITÉEN FOR MATTRYGGHET (VKM) Vurdering av

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken.

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken. Vår dato: 15.03.2017 Vår ref: 201400296-55 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Cermaq

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

En fremtid med forsvinnende lite svinn?

En fremtid med forsvinnende lite svinn? En fremtid med forsvinnende lite svinn? Nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø; TALFS på Sjømatdagene januar 2014 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.no Prosjektleder i Mattilsynet Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Selskap/organisasjon Stikkord tilbakemelding Lusalaus Synes det er viktig med evaluering. Synes det har vært konstruktivt med samarbeid mellom MT og næring

Detaljer

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK

ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN I TIDLIGERE VEDTAK Seafood Security AS c/o Arctic Seafood Group AS, Skeineshaugen 8140 INNDYR Deres ref: Vår ref: 2016/052043 Dato: 12.09.2016 Org.nr: 985399077 ENDRING AV ART VED LOKALITET KJERKVIKA -KORRIGERING AV NAVN

Detaljer

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd?

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd? Areal til begjær Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter hva har skjedd? Fagdirektør Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet Storby Marin Konferansen Oslo,

Detaljer

Er det noe nytt fra Mattilsynet? Samordningsmøte for akvakulturforvaltningen i Midt-Norge

Er det noe nytt fra Mattilsynet? Samordningsmøte for akvakulturforvaltningen i Midt-Norge Er det noe nytt fra Mattilsynet? Samordningsmøte for akvakulturforvaltningen i Midt-Norge 19.-20.4. 2017 Vårt arbeid med akvakultur Krevende saker Region Midt har 5 avdelinger som jobber mye med fisk.

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn.

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn. Vår dato: 07.09.2017 Vår referanse: 17/60629 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Salten Algae AS org. nr. 918 774 939 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg:

Vi er en del aktivister som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: Hei! Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: OPPDRETTSUTVIDELSEN I HALSBUKTA,TINGVOLL KOMMUNE Etter folkemøtet i Rakstang grendaskole i februar i år, går prosessen vedr

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD ALLER AQUA NORWAY AS Sandviksbodene 1E 5035 BERGEN Deres ref: Vår ref: 2016/174707 Dato: 25.08.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad fra Aller Aqua Norway AS

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/78-2 Ark.: GNR 108/49 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/16 Klagenemnda 25.01.2016 Saksbehandler: Atle Hermansen, ingeniør 108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

Detaljer

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter.

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter. F1SKERIDIREKTORATET Kyst - og havbruksavdelingen Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS Postboks 1213 Sentrum 5811 BERGEN Att: Arthur Duus v,7a,"'s-r7 0. CY5111 R s beh. Kopi Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret.

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/701 16.09.2013 Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk

Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk Søknader om dispensasjon - økt individvekt settefisk Settefisk-seminar Molde 12. juni 2012, Jan Erich Rønneberg Fdir. region MR Bakgrunn for innlegget For en tid tilbake kontaktet Kystlab Fiskeridrektoratet

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Tine Nermark Johnsen

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Tine Nermark Johnsen Namsos kommune Servicetorg Namsos SalMar Farming AS Region Nord 7266 KVERVA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/5159-17 Tine Nermark Johnsen 941 74 355 07.09.2012 Melding om vedtak

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Flakstadvåg Laks AS 9395 KALDFARNES Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/816-45 Frode Mikalsen U40 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deresref.:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS AVD SETTEFISK KONGSMOEN 7976 KONGSMOEN Deres ref: Vår ref: 2016/125990 Dato: 06.06.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Mattilsynet viser til

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Kystverket i Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/1314-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

25.01.2013. «Bringebærsaken» Kort om Mattilsynets oppbygging. Bakgrunn for prøveuttaket

25.01.2013. «Bringebærsaken» Kort om Mattilsynets oppbygging. Bakgrunn for prøveuttaket «Bringebærsaken» Nordisk tilsynskonferanse i Bergen 2013 Andreas Otlo Rådgiver hos Mattilsynet, regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal Kort om Mattilsynets oppbygging Har 54 distriktskontorer

Detaljer

Arealbehov. Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen. Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal

Arealbehov. Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen. Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Arealbehov Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Regionkontor: - Ålesund

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

i 2 MAI 2017 RAPPORT MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ETABLERING AV NY LOKALITET SIMAVIKA 1560 TONN- STAMFISK SISTE ÅR I SJØ

i 2 MAI 2017 RAPPORT MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ETABLERING AV NY LOKALITET SIMAVIKA 1560 TONN- STAMFISK SISTE ÅR I SJØ 1383943:b42637f6 c3fa 4993-8fa1-b236b130938023 ; SØR TRØNDELAG FYLKEékOMMJNE: j FV! äswsrr * [;S/948 DHK NR:.QHQ 30500 7 1 6; i 2 MAI 2017 ; saksa» _- ; as; -- vvvvv ; ARK.--.-m.. i j RAUMA STAMFISK AS

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 30802/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 30802/ TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/2462-8 Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg:

Detaljer

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng -~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng Vår dato: 25.04.2012 Vår referanse: 12/14246 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofoten Sjøprodukter AS Mortsund 8370 LEKNES N-VV-5,

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN postmottak.byggesak@bergen.kommune.no Johan Berentsens Vei 5 Saksnr KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Sweco Norge AS representerer

Detaljer