VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF"

Transkript

1 VEDLEGG 5: Soneforskrift HSF Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, Hordaland og Rogaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 14. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 14, 19, 23 og 26, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og 5. mai 2004 nr. 884 og forskrift 18. august 2009 nr om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften) Formål Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Formålet med denne forskriften er å samordne tiltak mot lakselus i sonen for å hindre at parasitten har bestandsregulerende effekt på vill laksefisk og for å hindre skader på laksefisk i akvakulturanlegg. Formålet er også å redusere det totale antallet behandlinger mot lakselus i løpet av en sesong for å begrense resistensutviklingen, samt begrense spredningen av resistent lus. 2. Saklig virkeområde Forskriften gjelder krav om tiltak mot lakselus og lakselus som er resistente mot medikamentell behandling i akvakulturanlegg med laksefisk i sjø. Forskriften retter seg mot enhver virksomhet som har akvakulturanlegg med laksefisk i sjø og som har eller plikter å ha godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. 5 herunder slaktemerder. Forskriften gjelder også for virksomheter som er ansvarlig for transport av levende laksefisk i sjø og for virksomheter hvor det foregår slakting av laksefisk. 3. Geografisk virkeområde Forskriften gjelder en sone som omfatter sjøarealer i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne. Vedlagte kart til denne forskrift, vedlegg 2 og 4, viser hele sonen samt de ulike områdene sonen er delt inn i forhold til bestemmelsene i 5 og 11. Sonen omfatter Bjørnafjorden, deler av Hardangerfjorden og tilknyttede sjøområder og avgrenses som følger (alle koordinater iht. UTM, WGS84): a) I vest/sørvest av rette linjer som krysser fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland til et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio til et punkt (4,987; 59,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune og videre til et punkt (4,975; 60,143) i havet vest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll og Sund. b) I nordvest av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Bergen og Sund fra et punkt (4,975; 60,143) i havet vest for Marstein til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen

2 mellom Bergen og Os. c) I nordøst av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Hardangerfjorden (Indre Samlafjorden) fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Granvin og Kvam. 4. Definisjoner I forskriften menes med: a) Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner der ville akvatiske dyr er høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr. b) Brakkleggingsområde: Et fastsatt geografisk område der alle akvakulturanlegg i sjø brakklegges koordinert med en måneds kjernebrakklegging i mars eller august. c) Følsomhetsmåling: Analyse av lakselus egnet til å dokumentere grad av følsomhet for et behandlingsmiddel som brukes mot lakselus. d) Lakselus: Hoppekreps av arten lakselus (Lepeophtheirus salmonis). e) Lusekoordineringsområde: Et fastsatt geografisk område der alle akvakulturanlegg i sjø skal koordinere behandling, forebygging, registreringer og bekjempelse av lakselus. f) Sone: Et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging og bekjempelse av lus. Definisjoner i forskrift 18. mai 2009 nr om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg 3 gjelder tilsvarende. 5. Opprettelse av lusekoordineringsområder Kapittel II. Tiltak i sonen Hele sonen er delt inn i lusekoordineringsområder i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Innenfor det enkelte lusekoordineringsområde skal virksomhetene samarbeide om lusebekjempelse herunder medikamentbruk, telling og registrering av lus, vurdering av fare for utvikling av resistens mot behandlingsmiddel, følsomhetsmålinger, gjensidig informasjonsutveksling med mer. 6. Registreringer mv. Det skal etableres en felles elektronisk registrering for det enkelte lusekoordineringsområdet. Den enkelte virksomhet skal fortløpende oppdatere følgende data for akvakulturanlegg i lusekoordineringsområdet: a) Gjennomsnittlig lusetall per fisk i akvakulturanlegget og totalantall lakselus i lusekoordineringsområdet fra alle tellinger. Det skal differensieres mellom voksne hunnlus, bevegelige stadier og fastsittende lus.

3 b) Resultater fra alle følsomhetsmålinger. c) Bruk av leppefisk. Andel (prosent leppefisk i forhold til antall laksefisk) leppefisk per merd. d) Medikamentbruk mot lakselus. Middel og metode benyttet, tidspunkt for start av behandling og tidspunkt for fullført behandling. e) Evaluering av behandlingseffekt etter hver gjennomførte behandling. f) Utredinger av nedsatt behandlingseffekt fra hvert enkelt tilfelle med nedsatt behandlingseffekt. Dataene skal til en hver tid være elektronisk tilgjengelige for alle virksomheter som har akvakulturanlegg i lusekoordineringsområdet, Mattilsynet og forvaltningsstøtteinstitusjonene til Mattilsynet. 7. Tiltaksgrenser Behandling mot lakselus skal gjennomføres for alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde dersom det i perioden 1. januar til 31. august påvises i gjennomsnitt mer enn 0,5 voksne hunnlus eller flere enn 3 lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt per fisk i lusekoordineringsområdet. Behandling mot lakselus skal gjennomføres for alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde dersom det i perioden 1. september til 31. desember påvises i gjennomsnitt mer enn 1 voksen hunnlus eller flere enn 5 lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt per fisk i lusekoordineringsområdet. Ved overskridelse av tiltaksgrensene fastsatt i denne bestemmelsen skal alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde samordne behandling i tid og benytte behandlingsmiddel i henhold til en felles plan for lusebekjempelse som akvakulturanleggene i området plikter å lage i samsvar med forskrift 18. august 2009 nr 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg 6. Virksomheter som har akvakulturanlegg i et lusekoordineringsområde plikter å gjennomføre behandlinger mot lakselus i tråd med denne planen. Mattilsynet skal varsles ved endringer i felles plan for lusebekjempelse. Virksomheter som har akvakulturanlegg i et lusekoordineringsområde kan i fellesskap beslutte å unnlate og behandle eller beslutte å behandle enkeltanlegg ut i fra en totalvurdering av lusesituasjonen i området. Mattilsynet skal i slike tilfeller oversendes en skriftlig fiskehelsefaglig begrunnelse for beslutningen. Mattilsynet kan treffe vedtak om behandlingsopplegget som virksomhetene har besluttet i felleskap etter denne bestemmelse. 8. Transport og flytting av laksefisk inn i, ut av og innenfor sonen Ved transport av fisk med lakselus skal transportvannet behandles på en slik måte at bevegelige stadier av lakselus og eggstrenger destrueres. Fisk med lakselus skal før utflytting av sonen behandles med dokumentert effektivt behandlingsmiddel før eller under transport. Dette gjelder ikke fisk med lakselus under tiltaksgrensen som skal transporteres til slakteri. Behandling under transport skal skje innenfor sonen. 9. Krav til slakterier

4 Slakterier som ligger inne i sonen skal samle opp frittlevende stadier av lakselus og eggstrenger fra fisk, inntaks- og avløpsvann med egnet utstyr. Oppsamlet materiale skal behandles på en slik måte at lakselus og eggstrenger destrueres. Slakterier som slakter fisk fra akvakulturanlegg der det er påvist, eller er mistanke om, resistente lakselus eller lakselus med nedsatt følsomhet, eller lakselustall som overskrider gjeldende tiltaksgrenser for kjønnsmoden hunnlus tillates ikke å oppbevare denne fisken i slaktemerd. Det er forbudt å sette fisk i slaktemerd under brakkleggingsperioden i brakkleggingsområdet slakteriet tilhører. Unntatt fra annet og tredje ledd er lukkede slaktemerder der avløpsvannet behandles med egnet utstyr slik at lakselus og eggstrenger fjernes. Oppsamlet materiale skal behandles på en slik måte at lakselus og eggstrenger drepes. 10. Ytterligere krav til tiltak for å unngå resistens Virksomheten skal dersom det er tilstrekkelige mengder med lakselus i akvakulturanlegget, gjennomføre følsomhetsmålinger før valg av behandlingsmiddel mot lakselus, eller på annen måte gjennomføre en følsomhetsvurdering med hensyn til valg av behandlingsmiddel. 11. Samordnet brakklegging av matfiskanlegg for laksefisk i hele sonen Hele sonen er delt inn i brakkleggingsområder i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrift. Akvakulturanlegg som ligger innenfor fastsatte brakkleggingsområder skal brakklegges annet hvert år med en måneds samordnet brakklegging i mars og med en måneds samordnet brakklegging i august. Brakkleggingstidspunkt er som følger: 1. Fusa/Os Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars Hardanger Øst Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august Hardanger Vest Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars Hardanger Midtre /Bjørnafjorden Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars Austevoll Øst og Stokksundet Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august Bømlo og Austevoll Vest Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august Sunnhordland inkludert Åkrafjorden Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars 2011.

5 Mattilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra brakkleggingsperioden for akvakulturanlegg som ligger nord for en rett linje som krysser Samnangerfjorden mellom Sagi (5,640; 60,334, Samnanger kommune) og Utskot (5,669; 60,341, Samnanger kommune) i brakkleggingsområde Fusa/Os, og for akvakulturanlegg som ligger nord for en rett linje som krysser Hardangerfjorden (Ytre Samlafjorden) mellom Herand (6,377; 60,342, Jondal kommune) og Rykkje (6,265; 60,379, Kvam kommune) i brakkleggingsområde Hardanger Øst, jf kart i vedlegg Opphevelse av sone Kapittel III. Avsluttende bestemmelser Mattilsynet kan vedta at sonen skal oppheves når det ikke lenger er behov for den. 13. Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskriften. 14. Tvangsmulkt Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift kan Mattilsynet for hver påbegynte fisk på akvakulturanlegget, fastsette tvangsmulkt til folketrygdens grunnbeløp dividert med 36,5. Tvangsmulkt kan fastsettes i forbindelse med pålegget. Tvangsmulkt løper fra den dagen fristen løper ut og inntil det forhold som er i strid med forskriften er rettet. 15. Dispensasjon Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 16. Straff Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den er straffbart i henhold til matloven Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. 6 om registrering, 8 om transport og flytting og 9 om krav til slakterier trer i kraft 1. mars Vedlegg 1: Beskrivelse av lusekoordineringsområder Lusekoordineringsområdene er som følger: 1. Austevoll Vest Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene vest i Austevoll kommune og er avgrenset:

6 I nord av kommunegrensen mellom Austevoll og Sund fra et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein til et punkt (5,117; 60,158) i Korsfjorden nord Navøya/Hundvåko i Austevoll kommune og videre av en rett linje til nordspissen av Navøya (5,120; 60,145). I øst av en rett linje som krysser Hundvåkosen fra Austevollshella (5,176; 60,106) på Hundvåko til Haugland (5,212; 60,105) på Huftarøy, begge i Austevoll Videre i øst av en rett linje som krysser Selbjørnsfjorden fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) helt sør i Austevoll kommune til et punkt (5,319; 59,981) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset helt nord i Fitjar I sør av en rett linje fra et punkt (5,319; 59,981) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune til et punkt (4,987; 9,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo I vest av en rett linje som krysser havet vest for Austevoll fra et punkt (4,987; 9,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune til et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll og Sund. 2. Austevoll Øst Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene øst i Austevoll kommune, Langenuen og ytre del av Bjørnafjorden. Området er avgrenset: I nord av rette linjer som krysser i Korsfjorden og Lysefjorden fra nordspissen av Navøya (5,120; 60,145) i Austevoll kommune til et punkt (5,117; 60,158) i Korsfjorden nord for Navøya/Hundvåko og videre av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Sund og Bergen til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen mellom Os og Bergen innerst i Lysefjorden. I øst av en rett linje som krysser Bjørnafjorden fra Bjørnatrynet (5,442; 60,132) på sørspissen av neset sør for Halhjem i Os kommune til Tysnes (5,535; 60,052) i Tysnes Videre i øst av en rett linje som krysser Skjeljaviksundet mellom Tysnes og Huglo fra Hodnanes (5,553; 59,890) i Tysnes kommune til Kvarvaneset (5,530; 59,829) på Huglo i Stord I sør av en rett linje som krysser sørlig del av Langenuen fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord I vest av en rett linje som krysser Selbjørnsfjorden fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) helt sør i Austevoll kommune til Stokksneset (5,319; 59,981) helt nord i Fitjar Videre i vest av en rett linje som krysser Hundvåkosen fra Austevollshella (5,176; 60,106) på Hundvåko til Haugland (5,212; 60,105) på Huftarøy, begge i Austevoll 3. Bømlo Vest Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene vest i Bømlo kommune og er avgrenset: I nord/nordøst av to rette linjer som krysser i og sør for Selbjørnsfjorden fra et punkt (4,987;59,902) i havet vest for Slåtterøy til et punkt (5,110; 59,936 ) i Selbjørnsfjorden nord for Hanøya nordvest i Fitjar kommune og videre til Rolvsnes (5,165; 59,871) i Bømlo I sør/sørøst av to rette linjer som krysser i havområdet sør/sørvest for Bømlo fra Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune til punktene (5,188; 59,515) og (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio

7 I vest av en rett linje som krysser havområdet vest for Bømlo fra et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio kommune til et punkt (4,987; 59,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo 4. Sunnhordland Beskrivelse av området: Området dekker Bømlafjorden, Stokksundet og sjøområdene i Hardangerfjorden sørøst for Stord. Området er avgrenset: I nord/nordvest av rette linjer som krysser i og sør for Selbjørnsfjorden fra Rolvsnes (5,165; 59,871) i Bømlo kommune til et punkt (5,110; 59,936) i Selbjørnsfjorden nord for Hanøya nordvest i Fitjar kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune og videre til Stokksneset (5,319; 59,981) helt nord i Fitjar I nordøst av to rette linjer som krysser sørlig del av Langenuen/Hardangerfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Røysaneset (5,526; 59,733) nord for Tittelsnes/Valevåg i Sveio I sør av to rette linjer som krysser ytre del av Bømlafjorden fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland til et punkt (5,188; 59,515) i havet vest for Sveio kommune og videre til Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo 5. Etne/Ølen Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Skånevikfjorden, Klosterfjorden, Bjoafjorden og Høylandssundet), inkludert fjordarmer tilknyttet dette sjøområdet som Ålfjorden, Ølsfjorden, Etnefjorden, Åkrafjorden og Matersfjorden. Området er avgrenset: I nordvest av to rette linjer som krysser Hardangerfjorden fra Røysaneset (5,526; 59,733) nord for Tittelsnes/Valevåg i Sveio kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad 6. Hardanger Ytre Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Husnesfjorden, Onarheimsfjorden, Kvinnheradsfjorden, Sildafjorden, Maurangsfjorden, Øynefjorden og Hissfjorden). Området er avgrenset: I nordvest av en rett linje som krysser Lokksundet ved bro for riksvei 49 fra punkt (5,704; 60,049) i Tysnes kommune til punkt (5,706; 60,048) i Fusa I nord av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Linganeset (6,083; 60,254) i Kvam kommune til Grotnes (6,121; 60,218) i Jondal I sør av en rett linje som krysser sørlig del av Husnesfjorden fra sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad I sørvest ev en rett linje som krysser Skjeljaviksundet mellom Tysnes og Huglo fra Hodnanes (5,553; 59,890) i Tysnes kommune til Kvarvaneset (5,530; 59,829) på Huglo i Stord 7. Hardanger Indre Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Indre og Ytre Samlafjorden). Området er avgrenset: I nord av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Indre Samlafjorden fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Kvam og Granvin.

8 I sør av en rett linje som krysser nordlig del av Hissfjorden fra Linganeset (6,083; 60,254) i Kvam kommune til Grotnes (6,121; 60,218) i Jondal 8. Bjørnafjorden Beskrivelse av området: Området dekker indre del av Bjørnafjorden, Fusafjorden, Eikelandsfjorden og Samnangerfjorden. Området er avgrenset: I sør av en rett linje som krysser Lokksundet ved bro for riksvei 49 fra punkt (5,704; 60,049) i Tysnes kommune til punkt (5,706; 60,048) i Fusa I øst av en rett linje som krysser Bjørnafjorden fra Bjørnatrynet (5,442; 60,132) på sørspissen av neset sør for Halhjem i Os kommune til Tysnes (5,535; 60,052) i Tysnes Vedlegg 2: Kart over lusekoordineringsområder Vedlegg 3: Beskrivelse av brakkleggingsområder Brakkleggingsområdene er som følger: 1. Fusa/Os

9 Beskrivelse av området: Området dekker indre del av Fusafjorden, Eikelandsfjorden og Samnangerfjorden. Området er avgrenset: I sør av en rett linje som krysser Fusafjorden fra Venjaneset (5,592; 60,206) i Fusa kommune til Ølskåra (5,567; 60,237) nord for Hattvik i Os 2. Hardanger Øst Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Ytre og Indre Samlafjorden og østre del av Hissfjorden). Området er avgrenset: I nord av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Indre Samlafjorden fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang, og til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Kvam og Granvin. I sør/sørvest av to rette linjer som krysser Hissfjorden fra Årvika (6,107; 60,172) i Kvinnherad kommune til Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) og videre til Linganeset (5,925; 60,151) i Kvam 3. Hardanger Vest Beskrivelse av området: Området dekker deler av vestsida av Hardangerfjorden (Vestre del av Hissfjorden og Øynefjorden). Området er avgrenset: I øst av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Linganeset (5,925; 60,151) i Kvam I sør av en rett linje som krysser Øynefjorden fra sørspissen (5,974; 60,068) av Skjelnesodden på Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Gjermundshamn (5,923; 60,064) i Kvinnherad 4. Hardanger Midtre /Bjørnafjorden Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Sildafjorden, Maurangsfjorden, Kvinnheradsfjorden, Onarheimsfjorden og Husnesfjorden), Langenuen, Bjørnafjorden (inkl. Sævareidsfjorden og Lygrespollen) og ytre del av Fusafjorden. Området er avgrenset: I vest av en rett linje som krysser Langenuen fra Engjavikneset (5,387; 59,958) i Fitjar kommune til Amlandsstøa (5,420; 59,970) i Tysnes Videre i vest av to rette linjer som krysser Bjørnafjorden fra Svarvhella (5,361; 60,083) ved Svarvhelleholmen på nordspissen av Reksteren i Tysnes kommune til grensepunktet (5,332; 60,107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Husfjelltangen (5,350; 60,142) på sørspissen av Strøno i Os I nordvest av en rett linje som krysser Fusafjorden fra Ølskåra (5,567; 60,237) nord for Hattvik i Os kommune til Venjaneset (5,592; 60,206) i Fusa I nordøst av en rett linje som krysser Øynefjorden fra Gjermundshamn (5,923; 60,064) i Kvinnherad kommune til sørspissen (5,974; 60,068) av Skjelnesodden på Varaldsøy (Kvinnherad kommune). Videre i nordøst av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Årvika (6,107; 60,172) i Kvinnherad I sør av to rette linjer som krysser Langenuen og Husnesfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad 5. Austevoll Øst og Stokksundet Beskrivelse av området: Området dekker store deler av sjøområdet rundt Austevoll,

10 strekker seg videre sørover til nordlig del av Langenuen og til Stokksundet. Området er avgrenset: I øst av en rett linje som krysser nordlig del av Langenuen fra Amlandsstøa (5,420; 59,970) i Tysnes kommune til Engjavikneset (5,387; 59,958) i Fitjar I nordøst av to rette linjer som krysser Bjørnafjorden fra Svarvhella (5,361; 60,083) ved Svarvhelleholmen på nordspissen av Reksteren i Tysnes kommune til grensepunktet (5,332; 60107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Notneset (5,259; 60,090) ved Austre Storebøvika i Austevoll I nord av rette linjer som krysser mellom følgende punkter i Austevoll kommune: Hufthamar fergekai (5,200; 60,121) på Huftarøy til Krossøya (5,179; 60,144) øst for Hundvåko og videre til østspissen (5,163; 60,142) av Hundvåko øst for Skår. Fra sørspissen (5,163; 60,091) av Hundvåko til Stora Flatøya (5,168; 60,078) nordvest for Drøni/sør for Hundvåko til Langøya (5,075; 60,062) vest for Møkster til Risøya (5,078; 60,051) sørvest for Møkster og videre til Nauthella (5,193; 60,051) nord for Kolbeinsvik på Huftarøy. I vest av rette linjer som krysser Selbjørnsfjorden og øyområdene nord i Bømlo fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) i Austevoll kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune til Slåtterøy (5,066; 59,909) i Bømlo kommune til nordspissen (5,102;59,871) av Goddo ved bro for riksvei 18 i Bømlo kommune og videre til Urangsvågen (5,221; 59,805) i Bømlo I sør av en rett linje som krysser Stokksundet fra Austnes (5,396; 59,712) øst for Moster i Bømlo kommune til Grindevika (5,430; 59,749) vest for sørspissen av Stord. 6. Bømlo og Austevoll Vest Beskrivelse av området: Området dekker deler av sjøområdene vest og nord i Austevoll, og videre sjøområdene på vestsida av Bømlo. Området er avgrenset: I nord av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Sund og Bergen fra et punkt (4,975; 60,143) i havet nord for Marstein i Austevoll kommune til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen mellom Os og Bergen. I øst av rette linjer som krysser ytre del av Bjørnafjorden fra Husfjelltangen (5,350; 60,142) på Strøno i Os kommune til grensepunktet (5,332; 60,107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Notneset (5,259; 60,090) ved Austre Storebøvika på Huftarøy i Austevoll Videre i øst av rette linjer som krysser mellom følgende punkter i Austevoll kommune: Hufthamar fergekai (5,200; 60,121) på Huftarøy til Krossøya (5,179; 60,144) øst for Hundvåko og videre til østspissen (5,163; 60,142) av Hundvåko øst for Skår. Fra sørspissen (5,163; 60,091) av Hundvåko til Stora Flatøya (5,168; 60,078) nordvest for Drøni/sør for Hundvåko til Langøya (5,075; 60,062) vest for Møkster til Risøya (5,078; 60,051) sørvest for Møkster og videre til Nauthella (5,193; 60,051) nord for Kolbeinsvik på Huftarøy. Videre i øst av rette linjer som krysser Selbjørnsfjorden og øyområdene nord i Bømlo fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) i Austevoll kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune, til Slåtterøy (5,066; 59,909) i Bømlo kommune, til nordspissen (5,102;59,871) av Goddo ved bro for riksvei 18 i Bømlo kommune og videre til Urangsvågen (5,221; 59,805) i Bømlo I sør/sørøst av to rette linjer som krysser Bømlafjorden/havområdet sørvest for Bømlo fra Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune til punktene (5,188; 59,515) og (5,106; 59,535) vest i havet for Sveio I vest av rette linjer som krysser havområdet vest for Bømlo og Austevoll fra et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio kommune til et punkt (4,987; 59,902) i

11 havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune og videre til et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll om Sund. 7. Sunnhordland inkludert Åkrafjorden Beskrivelse av området: Området dekker Bømlafjorden og deler av Hardangerfjorden (Klosterfjorden, Bjoafjorden og Skånevikfjorden, Høylandssundet) inkludert fjordarmer tilknyttet dette sjøområdet som Ålfjorden, Ølsfjorden, Etnefjorden, Åkrafjorden og Matersfjorden. Området er avgrenset: I sørvest av to rette linjer som krysser ytre del av Bømlafjorden fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland til et punkt (5,188; 59,515) i havet vest for Sveio kommune og videre til Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo I nordvest av en rett linje som krysser Stokksundet fra Austnes (5,396; 59,712) øst for Moster i Bømlo kommune til Grindevika (5,430; 59,749) vest for sørspissen av Stord. I nord av to rette linjer som krysser Langenuen og Husnesfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad Vedlegg 4: Kart over brakkleggingsområder

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller

Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Vedlegg 7: Soneforskriftene tabell likheter og forskjeller Like Ulike Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad,

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: (Vedlegg til LES-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret [xx.xx.xxxx]

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 25. mars 2015 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 4. juni 2015

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 22. juni

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. oktober 2014

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato 23.9.2015 vedtatt: Vår ref: 2015/182881 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Mattilsynets rolle i lakselusbekjempelsen. Kristin Ness Distriktssjef, Mattilsynet distriktskontoret for Ålesund

Mattilsynets rolle i lakselusbekjempelsen. Kristin Ness Distriktssjef, Mattilsynet distriktskontoret for Ålesund Status for lakselus i Møre og Romsdal og Mattilsynets rolle i lakselusbekjempelsen Kristin Ness Distriktssjef, Mattilsynet distriktskontoret for Ålesund Lakselus - status nå Fortsatt høyt, men lavere lusepåslag

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 7. oktober

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 2 - infeksjonsdata vill laksefisk Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Sammendrag Våre foreløpige resultater indikerer at infeksjonspresset i tid, rom og

Detaljer

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1, 6, 9 og 10 og

Detaljer

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser:

Kontrollområdet dekker sjøområdene i et område som i vest avgrenses av grunnlinjen og i sør og nord av følgende grenser: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord- Trøndelag og Bindal, Brønnøy og

Detaljer

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Selskap/organisasjon Stikkord tilbakemelding Lusalaus Synes det er viktig med evaluering. Synes det har vært konstruktivt med samarbeid mellom MT og næring

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 20. mars 2014

Detaljer

Evaluering av soneforskriftene for bekjempelse av lakselus i Hordaland og i Nord-Trøndelag

Evaluering av soneforskriftene for bekjempelse av lakselus i Hordaland og i Nord-Trøndelag Evaluering av soneforskriftene for bekjempelse av lakselus i Hordaland og i Nord-Trøndelag 1 Innholdsfortegnelse Begrepsavklaring... 3 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 5 3.0 Metodisk tilnærming og

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om endring av kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Fra: Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd Dato: 28.4.2017 Vår ref: 2015/47979 FASTSETTELSE

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Utkast 28.6.2017 til Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 5.7.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/2038 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM

Detaljer

Lakselus: Kvartalsrapport nr 1

Lakselus: Kvartalsrapport nr 1 Lakselus: Kvartalsrapport nr 1 Periode 1. januar til 31. mars 20 1.0 INNLEDNING Lakselussmitte fra oppdrett kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselus og rømming

Detaljer

Lakselus: Statusrapport 10

Lakselus: Statusrapport 10 Lakselus: Statusrapport Statusrapport fra Mattilsynet for perioden 1. til 31. oktober 20 Lakselus statusrapport Statusrapport fra Mattilsynet for perioden 1. 31. oktober 20 1.0 BAKGRUNN Lakselussituasjonen

Detaljer

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1

Rett linje mellom Leirvåg L 7,955; B 63,144 og Årsund L 7,966; B 63,1 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD).

1. Formål Forskriften skal forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD). Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner, Nord- Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK MARINE HARVEST NORWAY AS Postboks 4102, Dreggen 5835 Bergen Dykkar ref: Vår ref: 2015/260784 Dato: 29.12.2015 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Saka gjeld 10332 -

Detaljer

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 6. september 2017 29.08.2017 nr. 1318 Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til forskriftutkast om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg

Kommentarer til forskriftutkast om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg Kommentarer til forskriftutkast om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med forskriften er å redusere forekomsten av lus slik at skadevirkningene

Detaljer

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde.

Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos laksefisk i forskriftens virkeområde. Versjon 15. september 2015 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Punktene 2 og 3 over mener vi potensielt er resistensdrivende for lakselus.

Punktene 2 og 3 over mener vi potensielt er resistensdrivende for lakselus. Vedlegg 1: Datasammenstilling og vurderinger som svar på oppdrag fra Mattilsynet (2013/45538) Peder A. Jansen, Anja B. Kristoffersen, Daniel Jimenez og Randi N Grøntvedt 1. Mulig endring av lusegrensene

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

LAKSELUS: KVARTAL 4 2011

LAKSELUS: KVARTAL 4 2011 LAKSELUS: KVARTAL 4 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen ble høsten 2009 alvorlig forverret med

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Utkast til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden Fastsett av Fiskeri- og kystdepartementet med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1, 6, 9 og 10 og

Detaljer

Lakselus: Kvartalsrapport nr 2

Lakselus: Kvartalsrapport nr 2 Lakselus: Kvartalsrapport nr 2 Periode 1. april til 31. mai 2011 Lakselus: Kvartalsrapport nr 2 Periode 1. april til 31. mai 2011 1.0 INNLEDNING Formålet med våravlusingen ble ikke nådd Tross lave lusetall

Detaljer

Lakselus: Kvartalsrapport nr 3

Lakselus: Kvartalsrapport nr 3 Lakselus: Kvartalsrapport nr 3 Periode 1. juni til 31. august 2011 1 Lakselus: Kvartalsrapport nr 3 Periode 1. juni til 31. august 2011 1.0 INNLEDNING Stedvis mye lus på oppdrettsfisk og villfisk Lakselusnivået

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

OPPSUMMERING VÅRAVLUSINGEN 2010

OPPSUMMERING VÅRAVLUSINGEN 2010 OPPSUMMERING VÅRAVLUSINGEN 2010 FHL Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon 23 08 87 30 Telefaks 23 08 87 31 www.fhl.no firmapost@fhl.no Org.nr.: 974 461 021 SAMMENDRAG Norsk oppdrettsnæring har denne

Detaljer

Produksjonsområder og sonedrift

Produksjonsområder og sonedrift Produksjonsområder og sonedrift Fiskehelsesituasjonen i Midt Norge Aud Skrudland. Mattilsynet region Midt Det store bildet er urovekkende i Midt Norge Resistens Sykdommer Velferd Svinn De store selskap

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift

Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Notat om tilråding av vedtak om kontrollområdeforskrift Til: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann Dato: 15.12.2017 Fra: Seksjon fiskehelse og fiskevelferd Saksnummer: 2017/186794 VEDTAK OM FASTSETTELSE

Detaljer

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner.

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Utarbeidet av: Bosness, Meland og Hestvik Side 1 av 5 Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Bakgrunn. Kravet til planen er beskrevet i luseforskriftens

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke?

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Dr. Randi Nygaard Grøntvedt Prosjektleder/forsker Veterinærinstituttet lusedata tall Bestandsdata for oppdrettslaks og regnbueørret

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av to bekjempelsessoner og overvåkningssone i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2016 nr. 557 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse.

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Tubmerd Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Figur 1 Tubmerd Lerøy Vest AS fikk 04. juli 2014 tilsagn om grønt løyve H-SR-5 i gruppe C åpen gruppe. Løyvet ble 08.01.2016 tilknyttet lokalitet

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet?

Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet? Hvilke muligheter finnes for å løse luseproblemet? Forskning og overvåkning Karin Kroon Boxaspen Programleder akvakultur Laks og verdiskapning, Værnes, 3 & 4 februar 2010 Vaksine forsvant? Snakke om..

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner i Hordaland og Rogaland fylker Hjemmel:

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Praktiske løsninger og status for lusebekjempelse i Midt-Norge i dag

Praktiske løsninger og status for lusebekjempelse i Midt-Norge i dag Praktiske løsninger og status for lusebekjempelse i Midt-Norge i dag og noen tanker om hva som skal til for å oppnå kravene som stilles i utkast til tildelingsforskrift akvarena. Grønne Konsesjoner 11.april

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Sykdomsutfordringer i oppdrettsnæringen i Sunnhordland

Sykdomsutfordringer i oppdrettsnæringen i Sunnhordland Sykdomsutfordringer i oppdrettsnæringen i Sunnhordland Høringskonferanse planprogram kystsoneplan 17.jan 2013 Arne Oftedal Distriktssjef/veterinær Mattilsynet distriktskontor for Sunnhordland Oppdrettsdistrikt

Detaljer

MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL

MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL EIDE FJ6RGBRUK AS AVD EIKELANDSOSEN Deres ref: 5640 EIKELAND-SOSE Vår ref: 2015/222329 C_ Dato: 22.10.2015 Org.nr: 985399077 MATTILSYN ET IN N VILGER SØKN AD OM MIDLERTIDIG LØYVE TIL FOU- FORMÅL Saken

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN

HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Deres ref: Vår ref: 2016/250256 Dato: Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDREDE KRAV FOR Å SIKRE LAVE LUSENIVÅER UNDER SMOLTUTVANDRINGEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Det foreslås at kravet om

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx].

MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Vedlegg 2: Vedlegg (til ILA-plan) MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret

Detaljer

Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse. Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi

Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse. Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi Bekjempelse av lakselus: strategier og måloppnåelse Peter Andreas Heuch Veterinærinstituttet Seksjon for parasittologi Oversikt over foredraget Strategiske behandlinger garantert suksess? Mattilsynets

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! 200900464- /ASB. Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! 200900464- /ASB. Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT! HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. /^^f-^0/ Dok.nr./ Arkivnr. 31 j Eksp. U.off. 15 OKT. 2009 Saksh. Høringsinstansene Deres ref Vår ref 200900464- /ASB Dato 13. oktober

Detaljer

Lakselus: Halvårssrapport nr 1

Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Periode 1. januar til 31. mai 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Versjon: 0.1.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 5 Formål Å kjenne status i anlegget mht. forekomst av lakselus fordelt på stadiene fastsittende lus, bevegelige lus og voksne

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Byrådssak 1303 /15 Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger ASRO ESARK-03-201500990-138 Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til Regional

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Internkontroll - Akvakultur

Internkontroll - Akvakultur Algetun AS Harpefjellet 33, Landro 5363 Ågotnes Bankkonto 9528 06 12732 Org. nr. 917 530 068 Makroalger og tunikater av topp kvalitet Tel: 911 09 644 ragmmoe@gmail.com www.algetun.no Internkontroll - Akvakultur

Detaljer

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016 OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye 25. mai 2016 PRESENTASJON Arbeidet med reguleringen av oppdrettsnæringen og miljørett siden 1985 Fram til 1995 som forsker ved UiB

Detaljer

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger:

Bekjempelsessonen for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya avgrenses som følger: Forskrift om endring av forskrift 25. mars 2015 nr. 261 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk, Vestvågøy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

Høring. Høringsinstansene jf. liste

Høring. Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2017/43113 Dato: 12.6.2017 Org.nr: 985 399 077 Høring Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi

Detaljer

Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa.

Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa. Forslag til innføring av biomassebegrensende forskrift i «Hardangerfjorden» som virkemiddel mot lus i havbruksnæringa. Forslaget til innføring av en «Hardangerfjordforskrift» er begrunnet med negative

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen

Midlertidig reduksjon av godkjent lokalitetsbiomasse på grunn av vesentlige overskridelser av lusegrensen Styrende dokument Utarbeidet av: auskr, ansae Sist endret: 09.06.2016 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Elisabeth Wilmann Retningslinje Utgave: 3 ephorte saksnr: [ephorteid] Midlertidig reduksjon av godkjent

Detaljer

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen

Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Lovverk og forvaltningspraksis ved utbrudd av virussjukdommer i oppdrettsnæringen Fagseminar i Ålesund 10.september 2008 v/ Seniorrådgiver Rune T Knutzen Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre

Detaljer

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Bakgrunn Vedtatt igangsetjing av planarbeid i Planstrategi 2010-2012

Detaljer

Lakselus: Halvårssrapport nr 2

Lakselus: Halvårssrapport nr 2 Lakselus: Halvårssrapport nr 2 Periode uke 36-48 2012 2 LAKSELUS: Høst 2012 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen

Detaljer

Lakselusrapport: Våren Mattilsynets oppsummering av utviklingen av lakselus våren 2015.

Lakselusrapport: Våren Mattilsynets oppsummering av utviklingen av lakselus våren 2015. Lakselusrapport: Våren 2015 Mattilsynets oppsummering av utviklingen av lakselus våren 2015. 1. Bakgrunn Nivået av lakselus i oppdrettsanleggene må holdes lavt av flere grunner. Oppdretterne skal redusere

Detaljer

(Hustadvika-Buholmråsa)

(Hustadvika-Buholmråsa) Brønnbåtruter slaktetransport for endemisk sone SAV2 (Hustadvika-Buholmråsa) Korrektur på versjon 21.11.16, utsendt 25.11.2016 Neste endring 21. januar 2016 Kontaktperson Lene-Catrin Ervik (telefon 911

Detaljer

HANDLINGSPLAN BEKJEMPELSE OG KONTROLL MED LAKSELUS. - havbruksnæringens strategi for kontroll med lakselus i produksjonsanlegg (kortversjon)

HANDLINGSPLAN BEKJEMPELSE OG KONTROLL MED LAKSELUS. - havbruksnæringens strategi for kontroll med lakselus i produksjonsanlegg (kortversjon) HANDLINGSPLAN BEKJEMPELSE OG KONTROLL MED LAKSELUS - havbruksnæringens strategi for kontroll med lakselus i produksjonsanlegg (kortversjon) INNHOLD 1. ORGANISERING... 3 2. HOVEDMÅL... 4 2.1 Redusere forekomsten

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer