MULTICONSULT. Stålpeldag Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Stålpeldag 2011. Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stålpeldag 2011 Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8 Farzin Shahrokhi Multiconsult as

2 Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF) NJF er ble stiftet i 1988 og er tilknyttet TEKNA, og er medlem i de internasjonale foreningene EAEE og IAEE. NJF har som mål å fremme utviklingen av jordskjelvtekniske fag, og skal arbeide med erfaringsutveksling, utdanning, forskning og kontakt med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt. Innføring av norsk standard for seismiske laster NS (siden 2004) og Eurokode 8 (siden 2010) aktualiserer betydningen av jordskjelvdimensjonering for store deler av byggebransjen. Alle som er interesserte i jordskjelv, enten det er ut fra ens interesse for seismologi, konstruksjonsdynamikk, jordskjelvgeoteknikk og fundamenteringsløsninger eller effekt av jordskjelv på samfunnet, er velkommen som medlem. Hjemmeside: eller i bygg og anleggs faggruppe i TEKNAs hjemmeside.

3 Eurokode 8 (NS-EN 1998:2004+NA:2008) Eurokode 8: Seismisk dimensjonering av konstruksjoner Eurokode 8, part 1: Generelle regler (EC8-1) Eurokode 8, part 5: Geotekniske aspekter av seismisk design (EC8-5) Del 1 & 5 skal betraktes som en samlet standard, og i seismisk dimensjonering av all konstruksjoner må kravene oppgitt begge delene tilfredsstilles Kobe, Japan

4 Eurokode 8 del 5 Krav om jordskjelv geoteknisk dimensjonering Kravene presentert i EK8-5 kan oppsummeres: Sikkerhet for skråningsstabilitet under seismiske påvirkninger (EK8-5, 4.1.3) Verifikasjon av glidningsmotstand og dynamisk bæreevne for grunnefundamenter (EK8-5, 5.3.2, & appendiks F) Påvisning og dimensjonering av peler for seismiske påvirkninger (EK8-5, 5.4.2) Seismisk jord konstruksjonssamvirke (SSI) (EK8-5, 6, appendiks D) Seismisk dimensjonering av støttekonstruksjoner (EK8-5, 7, appendiks E)

5 Jordskjelv geoteknikk Definisjoner Fundamentets kapasitet for opptak av Seismiske laster (dynamisk bæreevne) Seismisk jord konstruksjonssamvirke 1. Kinematisk samvirke (Effekt av fundament på seismiske rystelser -FIM) 2. Treghetssamvirke (Dynamisk stivheter av fundamenter) Design seismisk bevegelser (Design responsspektrum (fri-felt)) Effekt av seismiske bølger på jord (Liquefaction / Degradering av fasthet) Effekt av jord på seismiske bølger (Forsterkningsfaktor) Forplantning av seismisk bølger i berggrunn (Seismisk sone kart) Forkastning (kilde)

6 Seismisk jord - konstruksjonssamvirke (SSI) Eurokode 8 - krav Kapittel 6 i Eurokode 8 del 5, krever: : "The effects of dynamic soil-structure interaction shall be taken into account in the case of: Structures where P-δ effects play a significant role Structures with massive or deep seated foundations Slender tall structures Structures on very soft soils, v S < 100 m/s The effects of SSI on piles shall be assessed for all structures"

7 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Definisjon av SSI: Under jordskjelrystelser, jorda deformerer seg pga forplantning av seismiske bølger i jord. Dette gjør at både fundamenter og konstruksjonen tvinges til å vibrere. Når konstruksjonen vibrerer, resulterer dette til treghetslaster pga konstruksjonens rystelser. De treghetslastene overføres igjen til jord via fundamentet. Derfor utvikles seismiske deformasjoner i jord - fundament grense forårsaket av rystelser av overliggende konstruksjonen. Dette medfører at en del av seismisk energi dempes i jordfundament grense eller forplantes vekk fra fundamentkonstruksjon systemet.

8 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Definisjon av SSI: Både begrepsmessig & beregningsmessig er det riktig å betrakte SSI fenomenet som: i. Kinematisk samvirke ii. Treghets samvirke

9 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Fri-felt bevegelser Foundation Input motion nematisk samvirke: fereres til effekten av innkommende seismiske bølger på fundament jordsystemet. ndamentets stivhet er mye større enn jordas stivhet, og konsekvensen derfor er at fundamenter vil vibrerer noe annerledes enn frifelt. rfor produseres kinematisk krefter på fundamenter som er av betydning spesielt for peler og støtte konstruksjoner.

10 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Fri-felt bevegelser Foundation Input motion reghetssamvirke: refereres til responsen av komplett jord fundament konstruksjon system til seismiske eksitasjonen. Treghetssamvirke analyser utføres vanligvis i to steg:. Beregning av fundamentets dynamiske impedans funksjoner (fjærer & dempningskoeffisienter). Beregning av seismisk respons av konstruksjonen ved å inkludere fundamentstivheter.

11 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Impedans Funksjoner k θ Q h Q v M 6 x 6 matrise av komplekst impedans koeffisients: 3 translasjon koeffisienter 3 rotasjon koeffisienter Koblingsledd koeffisienter c θ c v k v c h K v = k v + ic v ω

12 Pele Fundamenter

13 Peler Seismiske påvirkninger p på p peler Snitt (1) i EC8-5, krever at peler og pilarer skal motstå to typer av seismiske påvirkninger: 1) Treghetskrefter fra konstruksjonens seismiske respons kombinert med statiske laster 2) Kinematiske krefter i peler som oppstår pga deformasjonen av jorda under forplantning av seismiske bølger, og det er avhengig av stivhetskontrast av pel og jord.

14 Peler Randbetingelser ved pelespiss og peletopp I beregning av både fjærstivhet av peler for samvirke analyser og kapasitet beregninger, er det meget viktig at betingelser ved pelespiss og peletopp defineres realistisk. Pelespiss betingelser: Friksjonspeler Spissbærende peler Peletopp betingelser: Fri Innspent Leddet Elastisk restrained

15 Peler Randbetingelser ved pelespiss og peletopp Oppførsel av horisontal belastede peler kontrolleres også av pelenes lengde. En viktig indeks er effektiv lengde av pelen, som klassifiserer pelene: Korte peler Pelens oppførsel kontrolleres i hovedsak av pelelengde, peletoppbetingelse og jordas motstandkapasitet. Lange peler Pelens oppførsel og kapasitet kontrolleres av peletopp betingelse og pelens tverrsnittskapasitet. Pelens lengde har ingen effekt på horisontalkapasiteten.

16 Lateralkapasitet av peler Det er viktig å presisere her at vurdering av pelens oppførsel under seismisk tilstand er svært komplisert problemstilling. Metodikken som blir presentert her betegnes som Pseudo-statisk metode. Det betyr at seismiske laster på peler modelleres som konstante statiske laster. På den måte kan tradisjonelle programvarer for jord-pel samvirke analyse benyttes.

17 Lateralkapasitet av peler Lateralkapasitet av peler bestemmes ved: 1. Utvikling av plastisk ledd i pel (moment kapasitet av peletverrsnitt) 2. Store uakseptable horisontale forskyvninger/deformasjoner som går utover funksjonaliteten av konstruksjonen (serviceability)

18 Forenklet metode for lateral kapasitet av enkelte peler i kohesiv jord (Budhu & Davies 1988) Forenklet metode for beregning av maksimum lateral kapasitet av enkelte peler i kohesiv jord (Budhu & Davies 1988): For fri peletoppbetingelse: hvor f = e/d, e = M/H, og My er momentkapasitet av pel. Dybde der maks moment oppstår: For innspent peletoppbetingelse: c u er jordas udrenert skjærfasthet, D er diameter av pel, M er moment, and H er horisontallast ved pelehode.

19 Forenklet metode for lateralkapasitet av enkelte peler i friksjonsmasser (Budhu & Davies 1988) Forenklet metode for beregning av maksimum lateralkapasitet av enkelte peler i friksjonsmasser (Budhu & Davies 1988): For fri peletoppbetingelse : hvor f = e/d, e = M/H, og My er moment kapasiteten av pel, Kp er passivjordtrykk koeffisient. Dybde der maks moment oppstår : For innspent peletoppbetingelse:

20 Forenklet metode for lateralkapasitet av enkelte peler Forenklede metoder er basert på elastisk jordoppførsel, og oppgir dermed større lateralkapasitet, og det må benyttes med stor forsiktighet. Det er anbefalt å benyttes en redusert momentkapasitet i beregningene. I tilfelle når jorda viser stor ikke-linear oppførsel (dvs. bløt leire og løssand) gir løsningen større avvik fra samvirke jord-pel beregninger. I så fall er dette en metode som kan benyttes i tidlig prosjekteringsfase for å få et bilde av pelenes lateralkapasitet i jord. Dette kan ikke erstatte jord-pel samvirke beregninger.

21 Lateralkapasitet av peler Jord-pel samvirke beregning Klassisk samvirke jord-pel beregning av horisontal belastede peler tas utgangspunkt i å modellere jordas ikke-linear oppførsel i lateralretning ved hjelp av P-y kurver. Det er oppgitt ulike formler for beregning av P-y kurver for ulike material, og under ulike belastningstyper. Figur (a) viser generelt form av P-y kurver for bløt leire under statisk belastning, Figur (b) viser generelt form av P-y kurve for syklisk belastning.

22 Lateralkapasitet av peler Jord-pel samvirke beregning Figur (3-2) viser eksempel P-y kurver for bløt leire under statisk belastning. Figur (3-3) viser eksempel P-y kurve for syklisk belastning (Reese 1975).

23 Lateralkapasitet av peler i seismisk tilstand Dynamisk P-y P y kurver Jorda viser en stivere oppførsel under kortvarig seismisk belastning. Denne effekten er mer synlig for kohesjon jordarter (leire). Figur (7) viser eksempel av statisk og dynamisk P-y kurver for leire. Figur (8) viser tilsvarende eksempel for sand.

24 Seismisk dimenjonering av peler Liquefaction I dimensjonering av peler må man være ekstra nøye dersom det er noen lag med potensial fare for liquefaction. Liquefaction er en betegnelse for å beskrive reduksjon i skjærfasthet og/eller jordstivhet forårsaket av oppbygging av poretrykk i mettede løse friksjonsmasser under jordskjelvpåvirkning som medføre store permanente deformasjoner. Hvis det brukes peler som tiltak, må man være ekstra nøye med design av peler ved å ta hensyn til redusert støtte fra jord i lagene som kan bli utsatt for liquefaction. Dato: Side: 24

25 Liquefaction Definisjon Dato: Side: 25

26 Lateralkapasitet av peler i seismisk tilstand Dynamisk P-y P y kurver for sand ved liquefaction Eksempel av P-y kurve for sand ved liquefaction.

27 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut.

28 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut. 2. Basert på opptredende seismiske laster og vertikale statiske laster kan foreløpige peledimensjoner bestemmes (det kan benyttes forenklede beregningsmetoder for lateralkapasitet av peler i den sammenheng). 3. RIG defineres initiale dynamiske stivheter for peler i samvirke med jord. 4. RIB utfører dynamisk analyse av konstruksjoner ved å inkludere pelestivheter, og endelige seismiske laster beregnes for hver pel/pelegruppe.

29 Konstruksjonsmodell Fjæret opplager betingelse

30 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut. 2. Basert på opptredende seismiske laster og vertikale statiske laster kan peledimensjoner estimeres etter forenklede beregningsmetoder for horisontal kapasitet av peler. 3. RIG defineres initiale dynamiske stivheter for peler i samvirke med jord. 4. RIB utfører dynamisk analyse av konstruksjoner ved å inkludere pelestivheter, og endelige seismiske laster beregnes for hver pel. 5. RIG påviser kapasiteten av peler for opptredende seismiske laster, og endelige justeringer utføres.

31 Tine Meieriet Dimensjonering av RD-peler for seismiske påvirkningerp

32 Tine Meieriet Kort om prosjektet Tine meieriet øst utvider sin anlegg på Kaldbakken i Oslo (utbygging / ombygging). Finseth AS er konstruksjon rådgiver. Multiconsult as bisto prosjektet med både geoteknisk og jordskjelv geoteknisk rådgivning. Beregning av seismiske påvirkninger er utført etter NS

33 Tine Meieriet Grunnforhold Grunnen består av: 1. Topplag av fyllmaser og tørrskorpeleire med tykkelse på 4 til 8 m. 2. Under dette er siltig leire lag med varierende mektighet. 3. Nærmest fjell er det registrert et lag av sand / morenemasser. Grunnvann ligger mellom 1,5 til 2,5 m under terreng. Fjell er påvist mellom 14 og 36 m under terreng.

34 Tine Meieriet Gjennomsnittlig skjærb rbølge hastighet (V S,30 S,30 ) Jordas dynamiske egenskaper ble tolket etter erfaringskorrelasjoner (Seed 1984, Larsson 1991). Design jordprofil for bestemmelse av grunntype er basert på resultatene fra totalsonderingene og prøveserie PRv/96G. Vs (m/s) Dybde (m)

35 Tine Meieriet Grunntype og grunnforsterkningsfaktor Grunnen er klassifisert som grunntype C (V S,30 = 175 m/s) med k S = 2,25 etter NS Etter Eurokode 8 klassifiseres grunnen som grunntype D med S = 1,6.

36 Tine Meieriet Dimensjonerende responsspektrum 2.00 Dimensjonerende responsspektrum Type C (NS ) Sd (m/s2) Periode (s)

37 Tine Meieriet Dimensjonerende responsspektrum For sammenligning er det presentert dimensjonerende responsspektre etter både NS og Eurokode 8. Dimensjonerende responsspektrum 2.00 Dette viser at dersom byggets hovedsvingeperiode er lavere enn 0,45 sek Eurokode 8 gir lavere seismiske laster. Sd (m/s2) Type C (NS ) Type D (EK8) Periode (s)

38 Tine Meieriet Sammenligning NS og EK8 Konstruksjonens svingeperiode beregnet på T = 0,2 sek Dimensjonerende responsspektrum Etter NS : S d (T=0,2) = 1,73 m/s 2 Etter EK8 : S d (T=0,2) = 1,17 m/s 2 Sd (m/s2) Type C Type D Sd (NS) Sd (EK) Periode (s) Sd = 1,73 m/s 2 = 1,73/9,81 = 0,176 g Det betyr at 17,6 % av konstruksjonens vekt påføres som horisontallast (F = m. a). Dette viser at i dette tilfelle gir NS ca. 48% høyere last enn Eurokode.

39 Tine Meieriet Type RD-peler Det er benyttet 6 ulike type RD-peler både som enkelte peler og peler i gruppe. Peleegenskaper er tatt ut fra RUUKKI sine tabeller.

40 Tine Meieriet Type RD-peler Det er benyttet 6 ulike type RD-peler både som enkelte peler og peler i gruppe. Peleegenskaper er tatt ut fra RUUKKI sine tabeller.

41 Tine Meieriet Beregning av dynamisk stivheter for RD-peler Generelt form av stivhetsmatrise for peler: Kxx, Kyy og Kzz er translasjonstivheter i x, y og z (vertikal) retning. Krx, Kry er rocking stivheter om x og y akse, mens Krz er torsjonal stivhet. Kxp og Kyp er koblingsleddene i matrise. Dynamisk stivhetene er frekvensavhengige, men i de periodene som konstruksjonen vibrerer har lite variasjon sik at det kan betraktes konstant.

42 Tine Meieriet Beregning av dynamisk stivheter for RD-peler Dynamisk stivheter av RD-peler er beregnet basert på Novak modifisert metode (Boundary element metode).

43 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Moment kapasitet av pelens tverrsnitt vil styre horisontal kapasiteten. Forenklet er momentkapasiteten av pelen avhengig av vertikallasten etter: f s;d = N i /A + M ult /w N i : Installert kapasitet M ult : Moment kapasitet A : Pelens tverrsnitt areal w : motstand moment f s;d : dimensjonerende flytspenning av pelematerial Derfor er det viktig å redusere tillatt vertikallast på peler for å øke momentkapasiteten som tilsvarer økt horisontalkapasitet.

44 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Det ble benyttet programmet GeoSuite-Piles for påvisning av horisontalkapasiteten av RD-peler, med følgende begrensninger: 1. Peletopp betingelser: Dersom det er en pel antar programmet en fri-pelehodet, Dersom det er pelegrupper forutsetter programmet innspent peletopp betingelse. Programmet kan ikke modellere leddet og elastisk restrained betingelser. Det er vanskelig å modellere innspent betingelse for enkelte peler. 2. Pelespiss betingelse: Det finnes ikke egen jordmodell for å modellere fjell og innspenning i fjell. 3. P-Y kurver: De er kun etter API (offshore). Det er mulig å sette inn egendefinert P-Y kurver, men det blir tidskrevende arbeid. P-Y kurver degraderes for sykliske laster. Det krever manuelt justering for å tvinge programmet å unngå degradering. 4. Kombinert tverrsnitt: Det er ikke mulig å benytte kombinert stål-betong tverrsnitt (Stålrørspeler, RD peler innstøpt med betong) Det kan kun modellere sirkulær tverrsnitt. 5. Lange slanke peler: Programmet får ikke modeller lange slanke peler pga element inndeling som er avhengig av forholdet L/D.

45 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Momentkapasitet og horisontalkapasitet av RD-peler beregnet ved GeoSuite-Piles (det er antatt at pelene er belastet med installert kapasitet (fa = 0,9). Det viste seg at horisontallast påført til peler i seismisk tilstand er større en pelenes kapasitet av opptak av seismiske laster for mange av peler. Type pel Utstøping F ver (fa = 0.90) M ult H ult (GeoSuite Piles) (kn) (knm) (kn) RD170/ RD170/12, RD220/12, RD320/12, RD320/12,5 B RD320/12,5+RD220/10 B

46 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Momentkapasitet og horisontalkapasitet av RD-peler beregnet ved GeoSuite-Piles (det er antatt at pelene er belastet med installert kapasitet (fa = 0,9). Det viste seg at horisontallast påført til peler i seismisk tilstand er større en pelenes kapasitet av opptak av seismiske laster for mange av peler. Det ble satt krav på at tillatt vertikallast på pelene skal være 75 % av installert kapasitet. Dette medførte økt momentkapasitet og tilfredsstillende kapasitet for opptak av seismiske treghetslaster. Type pel Utstøping F ver (fa = 0.90) M ult H ult (GeoSuite Piles) F ver (Rd = 0.75) M ult H ult (GeoSuite Piles) (kn) (knm) (kn) (kn) (knm) (kn) RD170/ RD170/12, RD220/12, RD320/12, RD320/12,5 B RD320/12,5+RD220/10 B

47 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand I forbindelse med Stålpeldag er det utført et mer rigorous beregning av horisontalkapasitet av RD-peler i seismisk tilstand. Pelene ble modellert med innspent peletopp betingelse, og spissbæring på fjell. Peletverrsnitt er også modellert realistisk. Eurokode 8-5 tillater utvikling av plastisk ledd ved peletopp i visse tilfeller. Da styres lateralkapasiteten av akseptabel forskyvning (serviceability), og momentkapasitet langs pelen. Horisontal kapasitet er beregnet i to tilfelle: 1. Basert på utvikling av plastisk ledd ved peletopp 2. Basert på utvikling av plastisk ledd langs pelen.

48 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Resultater viser at horisontalkapasiteten beregnet i GeoSuite-Piles tilsvarer til rigorous beregning for tilfelle 1 (utvikling av plastisk ledd ved peletopp) spesielt for peletverrsnitt uten samvirke stålbetong.

49 CHALENGES! Takk for oppmerksomheten

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Beregninger for samvirkebruer

Beregninger for samvirkebruer Beregninger for samvirkebruer Suleman Esam Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T

Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer R A P P O R T Naturfareprosjektet: Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 75 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt KvikkleireK e Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger

Detaljer

Effekter av shear lag i stålbjelker

Effekter av shear lag i stålbjelker Effekter av shear lag i stålbjelker Bjørnar Hofstad Kristine Hofstad Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Delsher Mirza (signatur forfatter)

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Delsher Mirza (signatur forfatter) DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjon og materialteknologi/ maskinkonstruksjon Vårsemesteret, 2012 Åpen Forfatter: Delsher Mirza (signatur forfatter)

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal 3D- modellering av Lett- takelementer 3D- modeling of Lightweight Roofelements Eli Bjørhovde Rindal Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 Forord Takk til EDR AS for

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFØRELSE AV TRYKKSONDERING

VEILEDNING FOR UTFØRELSE AV TRYKKSONDERING MELDING NR. 5, UTGITT 1982 Rev. nr. 1, 1994 Rev. nr. 2, 2000 Rev. nr. 3, 2010 VEILEDNING FOR UTFØRELSE AV TRYKKSONDERING NORSK GEOTEKNISK FORENING Norwegian Geotechnical Society Emneord: Trykksondering

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Intern rapport nr. 2242

Intern rapport nr. 2242 Støttekonstru ksjoner. Sk.kurs 4-5 juni 1997 Intern rapport nr. 2242 Sammendrag Rapporten er en samling av de innleggene som ble delt ut i forbindelse med internt kurs om støttekonstruksjoner. Temaet for

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Seismisk analyse av endring / påbygg til eksisterende konstruksjoner

Seismisk analyse av endring / påbygg til eksisterende konstruksjoner Seismisk analyse av endring / påbygg til eksisterende konstruksjoner Arild Bølviken Røberg Hvilke krav gjelder til nye og eksisterende konstruksjoner? 1. Plan og bygningsloven (PBL) PBL 29-5: "Ethvert

Detaljer

Dimensjonering av avstivende dekkeskiver

Dimensjonering av avstivende dekkeskiver Dimensjonering av avstivende dekkeskiver Vidar Danielsen Aunan Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Leidulv Vinje, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Harald Hole Dietrichson Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Arne Torstein Holen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer