MULTICONSULT. Stålpeldag Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Stålpeldag 2011. Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stålpeldag 2011 Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8 Farzin Shahrokhi Multiconsult as

2 Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF) NJF er ble stiftet i 1988 og er tilknyttet TEKNA, og er medlem i de internasjonale foreningene EAEE og IAEE. NJF har som mål å fremme utviklingen av jordskjelvtekniske fag, og skal arbeide med erfaringsutveksling, utdanning, forskning og kontakt med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt. Innføring av norsk standard for seismiske laster NS (siden 2004) og Eurokode 8 (siden 2010) aktualiserer betydningen av jordskjelvdimensjonering for store deler av byggebransjen. Alle som er interesserte i jordskjelv, enten det er ut fra ens interesse for seismologi, konstruksjonsdynamikk, jordskjelvgeoteknikk og fundamenteringsløsninger eller effekt av jordskjelv på samfunnet, er velkommen som medlem. Hjemmeside: eller i bygg og anleggs faggruppe i TEKNAs hjemmeside.

3 Eurokode 8 (NS-EN 1998:2004+NA:2008) Eurokode 8: Seismisk dimensjonering av konstruksjoner Eurokode 8, part 1: Generelle regler (EC8-1) Eurokode 8, part 5: Geotekniske aspekter av seismisk design (EC8-5) Del 1 & 5 skal betraktes som en samlet standard, og i seismisk dimensjonering av all konstruksjoner må kravene oppgitt begge delene tilfredsstilles Kobe, Japan

4 Eurokode 8 del 5 Krav om jordskjelv geoteknisk dimensjonering Kravene presentert i EK8-5 kan oppsummeres: Sikkerhet for skråningsstabilitet under seismiske påvirkninger (EK8-5, 4.1.3) Verifikasjon av glidningsmotstand og dynamisk bæreevne for grunnefundamenter (EK8-5, 5.3.2, & appendiks F) Påvisning og dimensjonering av peler for seismiske påvirkninger (EK8-5, 5.4.2) Seismisk jord konstruksjonssamvirke (SSI) (EK8-5, 6, appendiks D) Seismisk dimensjonering av støttekonstruksjoner (EK8-5, 7, appendiks E)

5 Jordskjelv geoteknikk Definisjoner Fundamentets kapasitet for opptak av Seismiske laster (dynamisk bæreevne) Seismisk jord konstruksjonssamvirke 1. Kinematisk samvirke (Effekt av fundament på seismiske rystelser -FIM) 2. Treghetssamvirke (Dynamisk stivheter av fundamenter) Design seismisk bevegelser (Design responsspektrum (fri-felt)) Effekt av seismiske bølger på jord (Liquefaction / Degradering av fasthet) Effekt av jord på seismiske bølger (Forsterkningsfaktor) Forplantning av seismisk bølger i berggrunn (Seismisk sone kart) Forkastning (kilde)

6 Seismisk jord - konstruksjonssamvirke (SSI) Eurokode 8 - krav Kapittel 6 i Eurokode 8 del 5, krever: : "The effects of dynamic soil-structure interaction shall be taken into account in the case of: Structures where P-δ effects play a significant role Structures with massive or deep seated foundations Slender tall structures Structures on very soft soils, v S < 100 m/s The effects of SSI on piles shall be assessed for all structures"

7 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Definisjon av SSI: Under jordskjelrystelser, jorda deformerer seg pga forplantning av seismiske bølger i jord. Dette gjør at både fundamenter og konstruksjonen tvinges til å vibrere. Når konstruksjonen vibrerer, resulterer dette til treghetslaster pga konstruksjonens rystelser. De treghetslastene overføres igjen til jord via fundamentet. Derfor utvikles seismiske deformasjoner i jord - fundament grense forårsaket av rystelser av overliggende konstruksjonen. Dette medfører at en del av seismisk energi dempes i jordfundament grense eller forplantes vekk fra fundamentkonstruksjon systemet.

8 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Definisjon av SSI: Både begrepsmessig & beregningsmessig er det riktig å betrakte SSI fenomenet som: i. Kinematisk samvirke ii. Treghets samvirke

9 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Fri-felt bevegelser Foundation Input motion nematisk samvirke: fereres til effekten av innkommende seismiske bølger på fundament jordsystemet. ndamentets stivhet er mye større enn jordas stivhet, og konsekvensen derfor er at fundamenter vil vibrerer noe annerledes enn frifelt. rfor produseres kinematisk krefter på fundamenter som er av betydning spesielt for peler og støtte konstruksjoner.

10 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Definisjon Fri-felt bevegelser Foundation Input motion reghetssamvirke: refereres til responsen av komplett jord fundament konstruksjon system til seismiske eksitasjonen. Treghetssamvirke analyser utføres vanligvis i to steg:. Beregning av fundamentets dynamiske impedans funksjoner (fjærer & dempningskoeffisienter). Beregning av seismisk respons av konstruksjonen ved å inkludere fundamentstivheter.

11 Seismisk jord - konstruksjon samvirke (SSI) Impedans Funksjoner k θ Q h Q v M 6 x 6 matrise av komplekst impedans koeffisients: 3 translasjon koeffisienter 3 rotasjon koeffisienter Koblingsledd koeffisienter c θ c v k v c h K v = k v + ic v ω

12 Pele Fundamenter

13 Peler Seismiske påvirkninger p på p peler Snitt (1) i EC8-5, krever at peler og pilarer skal motstå to typer av seismiske påvirkninger: 1) Treghetskrefter fra konstruksjonens seismiske respons kombinert med statiske laster 2) Kinematiske krefter i peler som oppstår pga deformasjonen av jorda under forplantning av seismiske bølger, og det er avhengig av stivhetskontrast av pel og jord.

14 Peler Randbetingelser ved pelespiss og peletopp I beregning av både fjærstivhet av peler for samvirke analyser og kapasitet beregninger, er det meget viktig at betingelser ved pelespiss og peletopp defineres realistisk. Pelespiss betingelser: Friksjonspeler Spissbærende peler Peletopp betingelser: Fri Innspent Leddet Elastisk restrained

15 Peler Randbetingelser ved pelespiss og peletopp Oppførsel av horisontal belastede peler kontrolleres også av pelenes lengde. En viktig indeks er effektiv lengde av pelen, som klassifiserer pelene: Korte peler Pelens oppførsel kontrolleres i hovedsak av pelelengde, peletoppbetingelse og jordas motstandkapasitet. Lange peler Pelens oppførsel og kapasitet kontrolleres av peletopp betingelse og pelens tverrsnittskapasitet. Pelens lengde har ingen effekt på horisontalkapasiteten.

16 Lateralkapasitet av peler Det er viktig å presisere her at vurdering av pelens oppførsel under seismisk tilstand er svært komplisert problemstilling. Metodikken som blir presentert her betegnes som Pseudo-statisk metode. Det betyr at seismiske laster på peler modelleres som konstante statiske laster. På den måte kan tradisjonelle programvarer for jord-pel samvirke analyse benyttes.

17 Lateralkapasitet av peler Lateralkapasitet av peler bestemmes ved: 1. Utvikling av plastisk ledd i pel (moment kapasitet av peletverrsnitt) 2. Store uakseptable horisontale forskyvninger/deformasjoner som går utover funksjonaliteten av konstruksjonen (serviceability)

18 Forenklet metode for lateral kapasitet av enkelte peler i kohesiv jord (Budhu & Davies 1988) Forenklet metode for beregning av maksimum lateral kapasitet av enkelte peler i kohesiv jord (Budhu & Davies 1988): For fri peletoppbetingelse: hvor f = e/d, e = M/H, og My er momentkapasitet av pel. Dybde der maks moment oppstår: For innspent peletoppbetingelse: c u er jordas udrenert skjærfasthet, D er diameter av pel, M er moment, and H er horisontallast ved pelehode.

19 Forenklet metode for lateralkapasitet av enkelte peler i friksjonsmasser (Budhu & Davies 1988) Forenklet metode for beregning av maksimum lateralkapasitet av enkelte peler i friksjonsmasser (Budhu & Davies 1988): For fri peletoppbetingelse : hvor f = e/d, e = M/H, og My er moment kapasiteten av pel, Kp er passivjordtrykk koeffisient. Dybde der maks moment oppstår : For innspent peletoppbetingelse:

20 Forenklet metode for lateralkapasitet av enkelte peler Forenklede metoder er basert på elastisk jordoppførsel, og oppgir dermed større lateralkapasitet, og det må benyttes med stor forsiktighet. Det er anbefalt å benyttes en redusert momentkapasitet i beregningene. I tilfelle når jorda viser stor ikke-linear oppførsel (dvs. bløt leire og løssand) gir løsningen større avvik fra samvirke jord-pel beregninger. I så fall er dette en metode som kan benyttes i tidlig prosjekteringsfase for å få et bilde av pelenes lateralkapasitet i jord. Dette kan ikke erstatte jord-pel samvirke beregninger.

21 Lateralkapasitet av peler Jord-pel samvirke beregning Klassisk samvirke jord-pel beregning av horisontal belastede peler tas utgangspunkt i å modellere jordas ikke-linear oppførsel i lateralretning ved hjelp av P-y kurver. Det er oppgitt ulike formler for beregning av P-y kurver for ulike material, og under ulike belastningstyper. Figur (a) viser generelt form av P-y kurver for bløt leire under statisk belastning, Figur (b) viser generelt form av P-y kurve for syklisk belastning.

22 Lateralkapasitet av peler Jord-pel samvirke beregning Figur (3-2) viser eksempel P-y kurver for bløt leire under statisk belastning. Figur (3-3) viser eksempel P-y kurve for syklisk belastning (Reese 1975).

23 Lateralkapasitet av peler i seismisk tilstand Dynamisk P-y P y kurver Jorda viser en stivere oppførsel under kortvarig seismisk belastning. Denne effekten er mer synlig for kohesjon jordarter (leire). Figur (7) viser eksempel av statisk og dynamisk P-y kurver for leire. Figur (8) viser tilsvarende eksempel for sand.

24 Seismisk dimenjonering av peler Liquefaction I dimensjonering av peler må man være ekstra nøye dersom det er noen lag med potensial fare for liquefaction. Liquefaction er en betegnelse for å beskrive reduksjon i skjærfasthet og/eller jordstivhet forårsaket av oppbygging av poretrykk i mettede løse friksjonsmasser under jordskjelvpåvirkning som medføre store permanente deformasjoner. Hvis det brukes peler som tiltak, må man være ekstra nøye med design av peler ved å ta hensyn til redusert støtte fra jord i lagene som kan bli utsatt for liquefaction. Dato: Side: 24

25 Liquefaction Definisjon Dato: Side: 25

26 Lateralkapasitet av peler i seismisk tilstand Dynamisk P-y P y kurver for sand ved liquefaction Eksempel av P-y kurve for sand ved liquefaction.

27 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut.

28 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut. 2. Basert på opptredende seismiske laster og vertikale statiske laster kan foreløpige peledimensjoner bestemmes (det kan benyttes forenklede beregningsmetoder for lateralkapasitet av peler i den sammenheng). 3. RIG defineres initiale dynamiske stivheter for peler i samvirke med jord. 4. RIB utfører dynamisk analyse av konstruksjoner ved å inkludere pelestivheter, og endelige seismiske laster beregnes for hver pel/pelegruppe.

29 Konstruksjonsmodell Fjæret opplager betingelse

30 Pile foundation Generelt prosedyre for seismisk dimensjonering av peler Seismisk dimensjonering av konstruksjoner krever en effektiv samarbeid mellom RIB og RIG for å oppnå en økonomisk og teknisk sett korrekt dimensjonering. Følgende fremgangsmåte anbefales (Pseudo-statisk metode): 1. RIB utfører en dynamisk analyse av bygg, antatt innspent opplager betingelse ved alle pelepunkter, der kan seismiske laster som vil påvirke peler regnes ut. 2. Basert på opptredende seismiske laster og vertikale statiske laster kan peledimensjoner estimeres etter forenklede beregningsmetoder for horisontal kapasitet av peler. 3. RIG defineres initiale dynamiske stivheter for peler i samvirke med jord. 4. RIB utfører dynamisk analyse av konstruksjoner ved å inkludere pelestivheter, og endelige seismiske laster beregnes for hver pel. 5. RIG påviser kapasiteten av peler for opptredende seismiske laster, og endelige justeringer utføres.

31 Tine Meieriet Dimensjonering av RD-peler for seismiske påvirkningerp

32 Tine Meieriet Kort om prosjektet Tine meieriet øst utvider sin anlegg på Kaldbakken i Oslo (utbygging / ombygging). Finseth AS er konstruksjon rådgiver. Multiconsult as bisto prosjektet med både geoteknisk og jordskjelv geoteknisk rådgivning. Beregning av seismiske påvirkninger er utført etter NS

33 Tine Meieriet Grunnforhold Grunnen består av: 1. Topplag av fyllmaser og tørrskorpeleire med tykkelse på 4 til 8 m. 2. Under dette er siltig leire lag med varierende mektighet. 3. Nærmest fjell er det registrert et lag av sand / morenemasser. Grunnvann ligger mellom 1,5 til 2,5 m under terreng. Fjell er påvist mellom 14 og 36 m under terreng.

34 Tine Meieriet Gjennomsnittlig skjærb rbølge hastighet (V S,30 S,30 ) Jordas dynamiske egenskaper ble tolket etter erfaringskorrelasjoner (Seed 1984, Larsson 1991). Design jordprofil for bestemmelse av grunntype er basert på resultatene fra totalsonderingene og prøveserie PRv/96G. Vs (m/s) Dybde (m)

35 Tine Meieriet Grunntype og grunnforsterkningsfaktor Grunnen er klassifisert som grunntype C (V S,30 = 175 m/s) med k S = 2,25 etter NS Etter Eurokode 8 klassifiseres grunnen som grunntype D med S = 1,6.

36 Tine Meieriet Dimensjonerende responsspektrum 2.00 Dimensjonerende responsspektrum Type C (NS ) Sd (m/s2) Periode (s)

37 Tine Meieriet Dimensjonerende responsspektrum For sammenligning er det presentert dimensjonerende responsspektre etter både NS og Eurokode 8. Dimensjonerende responsspektrum 2.00 Dette viser at dersom byggets hovedsvingeperiode er lavere enn 0,45 sek Eurokode 8 gir lavere seismiske laster. Sd (m/s2) Type C (NS ) Type D (EK8) Periode (s)

38 Tine Meieriet Sammenligning NS og EK8 Konstruksjonens svingeperiode beregnet på T = 0,2 sek Dimensjonerende responsspektrum Etter NS : S d (T=0,2) = 1,73 m/s 2 Etter EK8 : S d (T=0,2) = 1,17 m/s 2 Sd (m/s2) Type C Type D Sd (NS) Sd (EK) Periode (s) Sd = 1,73 m/s 2 = 1,73/9,81 = 0,176 g Det betyr at 17,6 % av konstruksjonens vekt påføres som horisontallast (F = m. a). Dette viser at i dette tilfelle gir NS ca. 48% høyere last enn Eurokode.

39 Tine Meieriet Type RD-peler Det er benyttet 6 ulike type RD-peler både som enkelte peler og peler i gruppe. Peleegenskaper er tatt ut fra RUUKKI sine tabeller.

40 Tine Meieriet Type RD-peler Det er benyttet 6 ulike type RD-peler både som enkelte peler og peler i gruppe. Peleegenskaper er tatt ut fra RUUKKI sine tabeller.

41 Tine Meieriet Beregning av dynamisk stivheter for RD-peler Generelt form av stivhetsmatrise for peler: Kxx, Kyy og Kzz er translasjonstivheter i x, y og z (vertikal) retning. Krx, Kry er rocking stivheter om x og y akse, mens Krz er torsjonal stivhet. Kxp og Kyp er koblingsleddene i matrise. Dynamisk stivhetene er frekvensavhengige, men i de periodene som konstruksjonen vibrerer har lite variasjon sik at det kan betraktes konstant.

42 Tine Meieriet Beregning av dynamisk stivheter for RD-peler Dynamisk stivheter av RD-peler er beregnet basert på Novak modifisert metode (Boundary element metode).

43 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Moment kapasitet av pelens tverrsnitt vil styre horisontal kapasiteten. Forenklet er momentkapasiteten av pelen avhengig av vertikallasten etter: f s;d = N i /A + M ult /w N i : Installert kapasitet M ult : Moment kapasitet A : Pelens tverrsnitt areal w : motstand moment f s;d : dimensjonerende flytspenning av pelematerial Derfor er det viktig å redusere tillatt vertikallast på peler for å øke momentkapasiteten som tilsvarer økt horisontalkapasitet.

44 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Det ble benyttet programmet GeoSuite-Piles for påvisning av horisontalkapasiteten av RD-peler, med følgende begrensninger: 1. Peletopp betingelser: Dersom det er en pel antar programmet en fri-pelehodet, Dersom det er pelegrupper forutsetter programmet innspent peletopp betingelse. Programmet kan ikke modellere leddet og elastisk restrained betingelser. Det er vanskelig å modellere innspent betingelse for enkelte peler. 2. Pelespiss betingelse: Det finnes ikke egen jordmodell for å modellere fjell og innspenning i fjell. 3. P-Y kurver: De er kun etter API (offshore). Det er mulig å sette inn egendefinert P-Y kurver, men det blir tidskrevende arbeid. P-Y kurver degraderes for sykliske laster. Det krever manuelt justering for å tvinge programmet å unngå degradering. 4. Kombinert tverrsnitt: Det er ikke mulig å benytte kombinert stål-betong tverrsnitt (Stålrørspeler, RD peler innstøpt med betong) Det kan kun modellere sirkulær tverrsnitt. 5. Lange slanke peler: Programmet får ikke modeller lange slanke peler pga element inndeling som er avhengig av forholdet L/D.

45 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Momentkapasitet og horisontalkapasitet av RD-peler beregnet ved GeoSuite-Piles (det er antatt at pelene er belastet med installert kapasitet (fa = 0,9). Det viste seg at horisontallast påført til peler i seismisk tilstand er større en pelenes kapasitet av opptak av seismiske laster for mange av peler. Type pel Utstøping F ver (fa = 0.90) M ult H ult (GeoSuite Piles) (kn) (knm) (kn) RD170/ RD170/12, RD220/12, RD320/12, RD320/12,5 B RD320/12,5+RD220/10 B

46 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Momentkapasitet og horisontalkapasitet av RD-peler beregnet ved GeoSuite-Piles (det er antatt at pelene er belastet med installert kapasitet (fa = 0,9). Det viste seg at horisontallast påført til peler i seismisk tilstand er større en pelenes kapasitet av opptak av seismiske laster for mange av peler. Det ble satt krav på at tillatt vertikallast på pelene skal være 75 % av installert kapasitet. Dette medførte økt momentkapasitet og tilfredsstillende kapasitet for opptak av seismiske treghetslaster. Type pel Utstøping F ver (fa = 0.90) M ult H ult (GeoSuite Piles) F ver (Rd = 0.75) M ult H ult (GeoSuite Piles) (kn) (knm) (kn) (kn) (knm) (kn) RD170/ RD170/12, RD220/12, RD320/12, RD320/12,5 B RD320/12,5+RD220/10 B

47 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand I forbindelse med Stålpeldag er det utført et mer rigorous beregning av horisontalkapasitet av RD-peler i seismisk tilstand. Pelene ble modellert med innspent peletopp betingelse, og spissbæring på fjell. Peletverrsnitt er også modellert realistisk. Eurokode 8-5 tillater utvikling av plastisk ledd ved peletopp i visse tilfeller. Da styres lateralkapasiteten av akseptabel forskyvning (serviceability), og momentkapasitet langs pelen. Horisontal kapasitet er beregnet i to tilfelle: 1. Basert på utvikling av plastisk ledd ved peletopp 2. Basert på utvikling av plastisk ledd langs pelen.

48 Tine Meieriet Horisontal kapasitet av RD-peler i seismisk tilstand Resultater viser at horisontalkapasiteten beregnet i GeoSuite-Piles tilsvarer til rigorous beregning for tilfelle 1 (utvikling av plastisk ledd ved peletopp) spesielt for peletverrsnitt uten samvirke stålbetong.

49 CHALENGES! Takk for oppmerksomheten

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Farzin Shahrokhi Alexander Ziotopoulos Innhold Krav til SSI SSI - Definisjon SSI - effekter SSI Beregningsmetodikk Impedansanalyse

Detaljer

Seismisk dimensjonering av pelefundamenter

Seismisk dimensjonering av pelefundamenter Seismisk dimensjonering av pelefundamenter Amir M. Kaynia Oversikt Jordskjelvpåvirkning i peler og EC8s krav Jord konsktruksjon samvirke (SSI) Beregning av stivheter Ikke lineære stivheter lateral kapasitet

Detaljer

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Kristoffer Skau Støttekonstruksjoner Hva sier standarden? I hht. standaren kan det sees bort fra seismiske krefter for

Detaljer

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Øyvind Torgersrud Innhold Del I Lokal jordskjelvrespons Definisjon responsspektrum Del II Grunntyper etter Eurokode 8 Definisjon

Detaljer

Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere. Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI

Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere. Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI Brukererfaring med Geosuite Peler nye brukere Einar John Lande & Ellen K W Lied Avdeling for Landfundamentering, NGI Innhold Vår bakgrunn Våre første tanker om programmet Funksjoner i Geosuite Piles NTNU

Detaljer

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Ullensaker kommune GEOTEKNISK RAPPORT Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Rapport nr. 301 00 81-2 2015-01-09 Oppdragsnr.: 301 00 81 Dokument nr.301 00 81-2 00 2015-01-09 Geoteknisk rådgiving

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler

Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler Pelegrupper Einar John Lande avdeling for landfundamentering Innhold 1. Generelt om pelegrupper 2. Geosuite Peler

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL RR- og RRs-peler; dimensjonering og stoppkriterier 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Tresfjordbrua Prosjektering og kontroll av store stålrørspeler, med bruk av PDA

Tresfjordbrua Prosjektering og kontroll av store stålrørspeler, med bruk av PDA Pelefundamenteringskurs Tønsberg 09.04.2014 Tresfjordbrua Prosjektering og kontroll av store stålrørspeler, med bruk av PDA Andreas Andenæs Multiconsult AS Agenda Valg av rammeutstyr Prosjektering GeoSuite

Detaljer

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg

Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Eurokode 8, introduksjon, kontekst og nasjonalt tillegg Roald Sægrov Forskjellig praksis Byggteknisk forskrift Byggteknisk forskrift TEK 10, 10-2: "Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne

Detaljer

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION

BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE INNHOLD Rambøll avd. Geo GeoSuite i Rambøll Presentasjon av to prosjekter hvor vi har benyttet GeoSuite Spunt/excavation.

Detaljer

Dimensjonering av RD peler

Dimensjonering av RD peler Dimensjonering av RD peler RD produkt lansering Oslo 28.04.2009 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler RD-peler Dimensjonering Geoteknisk dimensjonering, feks ved refundamentering: Grunnundersøkelser Opplysninger

Detaljer

Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler

Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler 1434211 Pelefundamentering - dimensjoneringsmetoder og utførelse belyst med praktiske eksempler 8.-9. april 2014 Quality Tønsberg Hotel (14) Rambarhetsanalyser Dr. ing. Arne Åsmund Skotheim, Norconsult

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

KORRIGENDUM_rev00 PELEVEILEDNINGEN 2012

KORRIGENDUM_rev00 PELEVEILEDNINGEN 2012 KORRIGENDUM_rev00 PELEVEILEDNINGEN 2012 FORORD Peleveiledningen 2012 ble lansert på Geoteknikkdagen 2012. Peleveiledningen 2012 har blitt godt mottatt i fagmiljøet, og hele første opplag på 500 eksemplarer

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013 Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013 Blakkstadelvbrua E39 Astad-Knutset Gjemnes kommune 3 spenn: 28 34 28 Samvirke Kasselandkar Frittstående søyler Fjell og løsmasser Beregnet med

Detaljer

Pelearbeider Tresfjordbrua Tresfjord Bridge -Pile Works

Pelearbeider Tresfjordbrua Tresfjord Bridge -Pile Works 39.1 Pelearbeider Tresfjordbrua Tresfjord Bridge -Pile Works FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK BERGMEKANIKK/GEOTEKNIKK 2013 Andreas Andenæs, Sivilingeniør, Multiconsult AS Arne Schram Simonsen, Sivilingeniør, Multiconsult

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE Totalentreprise Ny Båstad barnehage Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 Til: Trøgstad Kommune v/john-cato Eknes Fra: Norconsult v/magnus Deilhaug Dato: 2015-05-05 Båstad barnehage

Detaljer

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen www.ruukki.no/infra Jan Andreassen Ruukki peledag 7 februar 2013 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen 1 februar 2013 Ruukki`s peledager Temadag i 2005, 2006, 2007 NGM 2008 Sandefjord - RD peler Peledag

Detaljer

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111388r1 20.02.2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Dokumentnavn:

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Overgangsbruer og undergangskulvert geoteknisk vurdering FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N. Kombinert gir dette diff.ligningen for stavknekking 2EI 2EI

Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N. Kombinert gir dette diff.ligningen for stavknekking 2EI 2EI DIMENSJONERING AV PLATER 1. ELASTISK STAVKNEKKING Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N Likevekt dv q x dx 0 vertikallikevekt ch e j e V dx dm N d 0 momentlikevekt Kombinert gir dette diff.ligningen

Detaljer

R.1566 Brundalen barneskole

R.1566 Brundalen barneskole Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1566 Brundalen barneskole Dato: 26.08.2013 Rev.: 02 / 11.12.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt tilbygg ved Brundalen skole, sørvest

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk 1 - Introduksjon - Statikk Kapittel 1:Introduksjon - Statikk Studér: - Emnebeskrivelse - Emneinformasjon - Undervisningsplan 1.1 Oversikt over temaene Skjærkraft-, Moment- og Normalkraft-diagrammer Grunnleggende

Detaljer

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter Side 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 1 - Konstruksjonsanalyse og klassifisering av knutepunkter

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Overingeniør Geoteknikk Jernbaneverket Utbygging Prosjekttjenester Jerbaneteknikk Baneteknikk Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale

Detaljer

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER Tekst: Arne Nesje, intef/byggkeramikkforeningen og Ole H Krokstrand, Mur-entret FLILAGTE BETONGELEMENTDEKKER Unngå oppsprekking! 1 Konstruksjonsløsninger Hulldekker er i dag den mest vanlige dekketypen.

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Beskrivelse av Yme MOPUStor Produksjonsinnretning konstruert som flyttbar og oppjekkbar

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER

SVEISTE FORBINDELSER SVEISTE FORBIDELSER Generelt Reglene gjelder sveiser med platetykkelse t 4. Det henvises til EC del - (tynnplater) or sveising av tynnere plater Det anbeales å bruke overmatchende elektroder, slik at plastisk

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

POK utvekslingsjern for hulldekker

POK utvekslingsjern for hulldekker norge as POK utvekslingsjern for hulldekker SFS127 www.bb-artikler.no www..com POK Innholdsfortegnelse 1. FUNKSJONSMÅTE... 3 2. MÅL OG KAPASITETER... 3 3. PRODUKSJON 3.1 PRODUKSJONSANVISNINGER... 4 3.2

Detaljer

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER FASTHETER For dimensjoneringen benyttes nominelle fasthetsverdier for f y og f u - f y =R eh og f u =R m iht produkstandardene - verdier gitt i følgende tabeller

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Notat RIG02. Moerveien 10 AS

Notat RIG02. Moerveien 10 AS Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG02 Moerveien 10 Prosjektnr: 14280 Dato: 18.04.16 Saksbehandler: Kristoffer Rabstad (esign)

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner

Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner Max Milan Loo Innhold Generelle dimensjoneringsprinsipper Duktile/jordskjelvsikre betongkonstruksjoner Betongoppførsel under jordskjelvspåvirkning

Detaljer

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201 Platekonstruksjoner etter ORSOK -004 / DV-RP-C201 orsk forening for stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus Oslo 19. mars 2009 Gunnar Solland, Det orske Veritas Beregning etter orsok -004 orsok -004 henviser

Detaljer

KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) For enkle stavsystemer kan knekklengden L L finnes ved. hjelp av hvilket som helst egnet hjelpemiddel.

KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) For enkle stavsystemer kan knekklengden L L finnes ved. hjelp av hvilket som helst egnet hjelpemiddel. KEKKIG AV STAVER KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) Knekklengde. Stavens knekklengde L k (L ) er gitt ved 2 EI L 2 k hvor er stavens kritiske last (Eulerlast). For enkle stavsystemer kan knekklengden

Detaljer

Tolkning av dynamiske jordegenskaper. Innhold

Tolkning av dynamiske jordegenskaper. Innhold Tolkning av dynamiske jordegenskaper Corneliu Athanasiu Roy Michel Nalbant Innhold Del A: Hvor i prosjektering av konstruksjoner for jordskjelvpåkjenning og hvilke parametere trenger vi? Del B: Bestemmelse

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet

Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Workshop for næringslivet 8. januar 2014 Delprosjekt B: 3D Regnemotor Setning og stabilitet Hans Petter Jostad Fagansvarlig/Teknisk Ekspert - Numerisk Modellering, NGI Hvorfor 3D beregninger? 1. Redusere

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Cautus Geo. Geoteknisk notat 2015 Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Jonas Hjelme Cautus Geo AS 05.10.2015 Cautus Geo. Geoteknisk notat Teknisk Notat Oppdragsgiver: Aune&Hovland Eiendom Oppdrag:

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse.

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Nilsen Einar D Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed - 24058561 Vår dato: 12.06.2015 Vår referanse: 2014/104951-008 Fv.120 Tverrforbindelse 1. INNLEDNING/ORIENTERING

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

Knekning av peler i bløt jord

Knekning av peler i bløt jord Knekning av peler i bløt jord Et studie av laterale last og deformasjonskurver Tommy Haugen Søjdis Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Steinar Nordal, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Peleveiledningen 2012 Presentasjon Hva er nytt?

Peleveiledningen 2012 Presentasjon Hva er nytt? Peleveiledningen 2012 Presentasjon Hva er nytt? Stålpeledagen 2013 7. februar, Oslo Arne Schram Simonsen Leder i Den norske Pelekomité 1 Innhold Generell orientering om Den norske Pelekomité og Peleveiledningen

Detaljer

Regelverk og Designmetoder

Regelverk og Designmetoder Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, 26-27 februar 2008 Kjell

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter Side 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter dr.ing. Bjørn Aasen 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 1 - Konstruksjonsanalyse og klassifisering

Detaljer

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca.

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. 2. ARENA Narvik, 26. -27. november 2013 Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. Foreleser: Kjell Arne Skoglund Seniorforsker, dr.ing. jernbaneteknikk, Infrastruktur Kontakt: Kjell.Arne.Skoglund@sintef.no,

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt.

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt. NOTAT OPPDRAG Gamle Kongevei, Kløfta DOKUMENTKODE 128174-RIG-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Real Development AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Stein Alvern SAKSBEHANDLER Jeremy

Detaljer

Historikk. 2 av Opprinnelig versjon VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE PROSJEKTNOTATNR VERSJON 1.0

Historikk. 2 av Opprinnelig versjon VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE PROSJEKTNOTATNR VERSJON 1.0 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2015-01-21 Opprinnelig versjon 2 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Historikken... 4 1.2 Konsept... 4 1.3 Forprosjekts mål... 4 2 Konstruktiv beregningsomfang...

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Geotekniske undersøkelser

Geotekniske undersøkelser 16. juni 2015 Prosjekt 15234 Skafjellåsen Laget av Kristin Arna Ingolfsdottir Anmeldt/Godkjent GÖB 1 Prosjekterings fremgang Denne grafiske illustrasjon her nedenfor er den prosjekterings fremgang som

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer