Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE RIG RAP 01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01"

Transkript

1 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE RIG RAP 01

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 2 av 8

3

4 Planområdet Lysthaugen syd Forundersøkelse, geoteknisk vurdering multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Undersøkelsesområdet Utførte undersøkelser Grunnforhold og lagdeling Geoteknisk vurdering Områdestabilitet og skredfare Fundamentering Referanser... 8 TABELLER Tabell 1: Koordinatliste (EUREF89, UTM32)... 6 FIGURER Figur 2 1: Planområdet sett mot øst Figur 4 1: Jordprofil sjakt PG TEGNINGER RIG TEG RIG TEG RIG TEG RIG TEG 151 Oversiktskart Situasjonsplan Løsmassekart Sjaktprofil PG01; PG02; PG RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 4 av 8

5 Planområdet Lysthaugen syd Forundersøkelse, geoteknisk vurdering multiconsult.no 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Verdal kommune for å kartlegge de geotekniske grunnforhold for planområdet Lysthaugen syd (gnr./bnr. 17/20) med en forundersøkelse (reguleringsplannivå). Det er planlagt en utvidelse av boligfelt Lysthaugen mot sør. Planområdet Lysthaugen syd brukes i dag som lysløype. Det ble gjennomført en befaring og prøvegraving den som grunnlag for vurdering av områdestabilitet og beskrivelse av grunnforhold og lagdeling. Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem etter NS EN ISO 9001:2008 [1] og er gjennomført i henhold til Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering Del 1 og Del 2 og med grunnlag i TEK Undersøkelsesområdet Lysthaugen ligger ved sørsida av Verdalen, ca. 8 km øst for Verdalsøra. Verdalselva (kote +7) løper ca. 1,5 km nord for Lysthaugen syd (kote +135). Planområdet grenser mot sør til Kvindfjellet, der fjelltoppen ligger 1,5km lenger sør på kote Karakteristisk for området er beliggenheten under marin grense, som ligger rundt 180 m over dagens havnivå. I følge kvartærgeologisk kart [5] domineres undersøkelsesområdet av breelv av strandavsetninger som er omkranset av forvitringsmateriale. Terrenget på tomta er stedvis ulendt og generelt skrånende mot nord med en total høydeforskjell opptil 16 m. Terrenghelningen er størst langs den østlige grensen og ved det skogkledte området mot bebyggelsen nord for planområdet. I øst vest retningen er det slik at den vestlige halvdelen av planområdet ligger på et høyere nivå. Det er ikke påtruffet berg i dagen under befaringen. Topografien rundt planområdet indikerer at det er grunt til berg (forvitringsmaterialer). Sjaktinger viser at dybden til berg er større 3,2 m. Figur 2 1: Planområdet sett mot øst RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 5 av 8

6 Planområdet Lysthaugen syd Forundersøkelse, geoteknisk vurdering multiconsult.no 3 Utførte undersøkelser 3 Utførte undersøkelser Feltundersøkelser Feltarbeidet ble utført av geotekniker Henning Tiarks ved hjelp av gravemaskin fra Lian Maskin AS. Feltundersøkelsene omfattet: Sjakting og dokumentasjon av lagdeling (3 sjakter, dybde: 2,7 til 3,2 m). Feltklassifisering av oppgravde masser Terrengbefaring Tabell 1: Koordinatliste (EUREF89, UTM32) Sjakt Nord Øst Terreng kote [m] Dybde [m] PG ,0 3,2 PG ,5 3,2 PG ,0 3,0 Alle koter høyder refererer til NN54 (tabell 1) og er utledet fra digitalt kartgrunnlaget (RIG TEG01). 4 Grunnforhold og lagdeling Grunnforholdene i undersøkelsesområdet er preget av silt og sandmasser med løsmassemektighet større enn 3 m. Lagdeling i de tre sjaktene er vist på tegning RIG TEG 151. Sjaktprofilene viser sammenlignbar oppbygging av originale masser og grunnforholdene i planområdet kan karakteriseres med en generell lagdeling. Det er observert grunnvannsinnsig i 3 m dybde i sjaktene. Sjakting ble ikke utført dypere enn 3,2 m da graveveggene var ustabile pga. grunnvannsinnsig. Fyllmasser er kun påtruffet i sjakt PG03 nederst mot vegen. Lag 1: Matjord, 0 0,4 m dybde, Sand, siltig, brunrød brungul, tynt organisk topplag friksjonsmateriale, 0,4 m mektighet Tolkes som strandavsetning, fargene indikerer jernutfelling fra vann gjennomstrømming/innsig Lag 2: Silt Sand 0,4 2,4 m dybde, grusig, stein/blokk, horisontal lagdeling, lysgrå friksjonsmateriale, 2 m mektighet Tolkes som strandavsetning med vekslende lagring av fine/grovere lag. Lag 3: Silt Sand, 1,4 3,2 m dybde, grusig, stein, lagdelt, gråblå friksjonsmateriale, 1,8 m mektighet Tolkes som breelvavsetning med vekslende lagring av finkornige/grovkornige lag av sand og silt RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 6 av 8

7 Planområdet Lysthaugen syd Forundersøkelse, geoteknisk vurdering multiconsult.no 4 Grunnforhold og lagdeling De påviste masser i lag 2 viser tydelig horisontal lagdeling med tynne lag av finsand / silt som kan være typisk for strandavsetninger. Det nedre laget (lag 3) tolkes pga. mindre sortering og den blåfargen, som breelvavsetning. Påtruffet masser er faste og antas å forekomme i sammenhengende dekke i planområdet. Ved PG03 som legger nederst ved den nordlige grensen er lag 3 ikke påvist. Det er ingen indikasjon at det forekommer leireholdige masser i bunnen av lag 2. Figur 4 1: Jordprofil sjakt PG RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 7 av 8

8 Planområdet Lysthaugen syd Forundersøkelse, geoteknisk vurdering multiconsult.no 5 Geoteknisk vurdering 5 Geoteknisk vurdering 5.1 Områdestabilitet og skredfare I undersøkelsesområdet er det ikke påtruffet leire eller jordarter med sprøbruddegenskaper (kvikkleire). Området viser ingen tegn på erosjon som kan påvirke stabiliteten, selv om massene antas å være grunnvannsførende. Grunnforholdene i undersøkelsesområdet vurderes som stabile og trygg og området er egnet til byggeformål. Lokalstabilitet Gravearbeider kan utføres i henhold til gjeldene regelverk jfr. graveforskriften [Ref 6] uten geoteknisk prosjektering for gravedybder inntil 2,0 m. Jordskjelv I henhold til Eurokode 8 Ref. [4], nasjonalt tillegg til NS EN , tabell NA.3.1 Grunntyper, klassifiseres grunnforholdene på tomta i Grunntype A. 5.2 Fundamentering Boligbygging for prosjektet vurderes i utgangspunkt som enkle konstruksjoner som kan tilpasses de påviste grunnforhold. Med foreliggende grunnlag klassifiseres byggeprosjektet som geoteknisk kategori 1 [Ref.2]. Utgravinger til 2,0 m dybde kan utføres med skråningshelning 1:2 der grunnvann står dypere enn gravedybden. For større skråninger må jordprofilet kartlegges og lokalstabilitet vurderes i enkelt tilfelle. Det må regnes med grunnvannsførende lag. 6 Referanser [1] NS EN ISO 9001:2008. Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2008). November [2] Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler. NS EN :2004+NA2008. [3] Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. NS EN :2007+NA2008. [4] Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning Del 1. Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. NS EN :2004+NA:2008. [5] Norges geologiske undersøkelses karttjeneste: GRANADA nasjonal grunnvannsdatabase [6] TEK 10: FOR Nr 489 Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (Byggteknisk Forskrift). FOR Nr 489, RIG RAP februar 2014 / Revisjon 0 Side 8 av 8

9

10

11

12

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5 Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Side 1 av 5 Halle Midthun Mosvold 16 8150 Ørnes Sund, 21.10.14 Vurdering av mulige rasforhold på eiendom 67/21 ved Markvatnet i Meløy kommune med tanke på bruk til hytteområde.

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 31. mars Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE WKN rapport 2013:5 4. SEPTEMBER 2013 R apport 2 013 : 5 Utførende institusjon: Wergeland

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer